Quyết định số 03/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
82
lượt xem
2
download

Quyết định số 03/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc phân công công tác các thành viên ủy ban nhân dân quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N GÒ V P c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 03/Q -UBND Gò V p, ngày 03 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CÁC THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P NHI M KỲ 2004 - 2009 Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u Thành viên y ban nhân dân các c p; Căn c các quy t nh c a UBND thành ph H Chí Minh v phê chu n Thành viên UBND qu n Gò V p nhi m kỳ 2004 – 2009; Căn c Quy t nh s 1257/Q -UBND ngày 10/07/2007 c a y ban nhân dân Qu n Gò V p v i u ch nh b sung và Công b Quy ch làm vi c s a i c a y ban nhân dân qu n theo cơ ch “m t c a, m t d u” và cu c h p UBND Qu n ngày 24/12/2007; Căn c Ngh quy t s 10/NQ-H ND ngày 18/12/2007 v vi c xác nh n k t qu b u c ch c v y viên UBND qu n Gò V p khóa IX nhi m kỳ 2004 – 2009 và k t qu bi u quy t t i phiên h p UBND Qu n ngày 03/01/2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Phân công công tác các Thành viên UBND qu n Gò V p nhi m kỳ 2004 – 2009”. i u 2. Quy t nh có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1921/Q -UBND ngày 04/9/2007 c a UBND qu n Gò V p v vi c phân công công tác các thành viên y ban nhân dân qu n. i u 3. Các thành viên UBND qu n nhi m kỳ 2004 - 2009, Chánh Văn phòng H ND-UBND qu n, Trư ng các phòng, ban chuyên môn tr c thu c, Ch t ch UBND các phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n : - Như i u 3; “ th c hi n” - Ch t ch UBND/TP.HCM; - PCT UBND Nguy n Th H ng ( b/c); - Các S , ngành TP ( b/c); - VP/H ND-UBND TP ( b/c); - TT/QU, H ND Qu n ( b/c); Trương Văn Non - CT, các PCT UBND Qu n ( b/c); - UBMTTQ, các oàn th Qu n; - VP/ Qu n y và các Ban Qu n y; - ng y; H ND; UBND 16 phư ng; - CP/VP H ND-UBND Website Qu n; - Lưu.VP, MT PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P NHI M KỲ 2004 - 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/Q -UBND Ngày 03/01/2008 c a UBND qu n Gò V p) 1. Ch t ch TRƯƠNG VĂN NON: 1.1. Ph trách và ch u trách nhi m chung m i ho t ng c a UBND qu n trư c UBND Thành ph , Ch t ch UBND thành ph , Ban thư ng v Qu n y và H ND Qu n; trong ho t ng i u hành ch trì và k t lu n các cu c làm vi c các v n ph i thông qua UBND theo i u 124 Lu t T ch c H ND và UBND; 1.2. Ch u trách nhi m tr c ti p công tác n i chính; t ch c và cán b ; c i cách hành chính; quy ho ch; k ho ch phát tri n kinh t - xã h i; ngân sách; gi i quy t khi u n i t cáo c a công dân. Ngoài ra, Ch t ch UBND qu n còn ph trách Ch t ch m t s H i ng, Trư ng Ban ch o (theo quy t nh c th ), như sau: -H i ng Nghĩa v Quân s ; kiêm H i ng Giáo d c Qu c phòng - An ninh; -H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t; -H i ng bán nhà ; -H i ng Thi ua khen thư ng; -H i ng k lu t; - Ban ch huy th ng nh t phòng ch ng gây r i, bi u tình, b o lo n và kh ng b ; - Ban ch o C i cách hành chính; - Ban ch o ng d ng công ngh thông tin vào qu n lý hành chính; - Ban ch o thi hành án dân s ;
  3. - Ban ch o s p x p l i t ch c b máy các cơ quan chuyên môn thu c UBND qu n; - Ban ch o th c hi n s p x p t ch c b máy và chính sách tinh gi n biên ch . 1.3. Ch o tr c ti p các cơ quan: - Văn phòng H ND-UBND qu n; - Ban Ch huy Công an qu n; - Ban Ch huy Quân s qu n; - Phòng Tài chính - K ho ch qu n; - Phòng Th ng kê qu n; - Phòng N i v ; - Phòng Tư pháp qu n; - Thanh tra qu n; - UBND 16 phư ng; - Các h i ng, Ban ch o (theo quy t nh ban hành); - Vi n Ki m sát nhân dân qu n (quan h ph i h p công tác); - Tòa án nhân dân qu n (quan h ph i h p công tác); - Chi nhánh Ngân hàng, Kho b c Nhà nư c qu n (quan h ph i h p công tác); 1.4. Tham gia ch o th ng nh t công tác quy ho ch ô th , quy ho ch ngành kinh t xã h i; Tr c ti p quan h ph i h p công tác i v i ho t ng c a M t tr n T qu c Vi t Nam qu n, H i C u chi n binh cùng c p và c p trên; 1.5. Ch t ch UBND i u hành gi i quy t công vi c theo trách nhi m cá nhân quy nh t i i u 127 Lu t T ch c H ND và UBND. 1.6. Theo dõi ho t ng qu n lý Nhà nư c c a UBND phư ng 6. 2. Phó Ch t ch Thư ng tr c UBND PH M THN THANH TÚ, ph trách kh i văn hoá - xã h i và các lĩnh v c xã h i khác: 2.1. X lý công vi c c a UBND qu n khi Ch t ch UBND qu n i v ng; 2.2. Gi i quy t các v khi u n i, t cáo thu c lĩnh v c ph trách theo s y nhi m c a Ch t ch UBND qu n;
  4. 2.3. Ch t ch m t s H i ng, Trư ng ban m t s Ban ch o (theo quy t nh c th ), như sau: - Ban ch o Hi n máu nhân o; - Ban ch o qu n lý ho t ng văn hoá và phòng ch ng t n n xã h i; - Ban ch o công tác ph c p giáo d c b c trung h c; - Ban ch o xoá ói gi m nghèo và vi c làm; - Ban ch o “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá”; - Ban i di n Ngân hàng chính sách xã h i qu n; - Ban ch o phòng, ch ng t i ph m và ma tuý; - Ban ch o th c hi n “ChuNn qu c gia v y t giai o n 2001-2010”; - Ban ch o th c hi n Quy t nh 290/2005/Q -TTg v ch , chính sách i v i m ts i tư ng tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c nhưng chưa ư c hư ng chính sách c a ng và Nhà nư c; - Ban vì s ti n b Ph n qu n; - Ban ch o phòng, ch ng d ch b nh s t xu t huy t; - Ban ch o V sinh an toàn th c phNm; - Ban phòng ch ng HIV/AIDS qu n; - Ban t ch c các ngày l qu n; 2.4. Tr c ti p ch o công tác: Qu n lý ch o th c hi n quy ho ch ngành, ho t ng văn hóa, Giáo d c- ào t o, công tác Xóa ói Gi m nghèo, t thi n xã h i nhân o; ho t ng lĩnh v c Văn hóa Thông tin - Th thao, Lao ng Thương binh và xã h i; qu n lý nhà nư c v công tác Tôn giáo, Dân s Gia ình và Tr em; ho t ng c a các h i ng, các ban ch o các d án c ng ng có tài tr c a nư c ngoài (sau khi có ch trương) theo quy t nh ban hành; B o hi m Xã h i, V sinh an toàn th c phNm (quan h ph i h p công tác); Quan h ph i h p công tác i v i ho t ng c a các t ch c chính tr - xã h i: H i Liên hi p Ph n ; các t ch c xã h i: H i Ch th p , H i Khuy n h c, H i ngư i cao tu i và các h i oàn khác thu c các t ch c xã h i; h i qu n chúng cùng c p và c p trên. 2.5. Ch o tr c ti p các cơ quan: - Phòng Văn hóa Thông tin và Th thao;
  5. - Phòng Lao ng Thương binh và Xã h i; - Phòng Giáo d c; - y ban Dân s Gia ình và Tr em; - Phòng Y t ; - B nh vi n Gò V p; - Các Trung tâm tr c thu c UBND qu n (Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Th d c th thao và Trung tâm Y t d phòng); - Trư ng Trung c p Ngh ; - Ban Tôn giáo; - B o hi m Xã h i (ph i h p ch o). 2.6. Theo dõi ho t ng qu n lý Nhà nư c c a UBND phư ng 5, UBND phư ng 7, UBND phư ng 8 và UBND phư ng 10. 3. Phó Ch t ch TRƯƠNG ĂNG HÙNG, ph trách kh i kinh t : 3.1. Gi i quy t các v khi u n i t cáo thu c lĩnh v c ph trách theo s y nhi m c a Ch t ch UBND qu n; 3.2. Ch t ch m t s H i ng, Trư ng ban m t s Ban ch o (theo quy t nh c th ), như sau: - Ban ch o th c hi n k ho ch hành ng khNn c p phòng ch ng d ch cúm gia c m H5N1 và i d ch cúm ngư i; - Ban ch huy phòng, ch ng l t bão, gi m nh thiên tai, tìm ki m c u n n; - Ban ch o xây d ng công oàn ngoài qu c doanh; -H i ng b o h lao ng; - Ban ch o b o v hành lang an toàn lư i i n và s d ng i n; - T công tác xây d ng án qu n lý rác dân l p theo mô hình h p tác xã; 3.3. Tr c ti p ch o và t ch c th c hi n các lĩnh v c: - T ch c qu n lý th c hi n quy ho ch ngành, ngh … liên quan n lĩnh v c kinh t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Ch o và t ch c th c hi n công tác qu n lý nhà nư c i v i các thành ph n kinh t (theo phân c p qu n lý c a thành ph ) v : C p gi y ch ng nh n ăng ký kinh
  6. doanh, ki m tra sau ăng ký kinh doanh các t ch c cá nhân ho t ng s n xu t – kinh doanh – thương m i; th c hi n nghĩa v thu và chính sách v i ngư i lao ng, ki m soát th trư ng; - Ch o và t ch c qu n lý nhà nư c v lĩnh v c thú y, v công tác phòng ch ng l t bão và phòng ch ng cháy n trên a bàn qu n; - Ch o và t ch c ti p dân, gi i quy t khi u n i t cáo c a t ch c – cá nhân liên quan n qu n lý kinh t , t ch c ch o gi i quy t các v ình công lãng công; - Ch u trách nhi m ph i h p v i các S , Ngành, Ban ch o… c p thành ph ch o các ơn v , các ngành có liên quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v kinh t trên a bàn qu n. 3.4. Ch o tr c ti p các cơ quan: - Phòng Kinh t ; - Ban Qu n lý các ch ; - Chi c c thu ; - i Qu n lý Th trư ng; - Tr m Thú y; - Trung tâm PCCC khu v c 10; - Các phòng ban chuyên môn có liên quan n các lĩnh v c m trách; Quan h ph i h p công tác i v i ho t ng c a các t ch c chính tr - xã h i: Liên oàn Lao ng và H i Nông dân qu n cùng c p và c p trên. 3.5. Theo dõi ho t ng qu n lý nhà nư c c a UBND phư ng 9, UBND phư ng 11, UBND phư ng 12, UBND phư ng 13 và Công ty C ph n ng Tâm (có góp v n c a Ngân sách Nhà nư c). 4. Phó Ch t ch NGUY N H NG, ph trách kh i qu n lý ô th , khoa h c công ngh , t ai và tài nguyên môi trư ng: 4.1. Ch o tr c ti p và ch u trách nhi m: - Quy ho ch xây d ng, ki n trúc ô th ; - Qu n lý và t ch c tri n khai th c hi n quy ho ch xây d ng nhà và t ô th ; - Qu n lý t ch c và tri n khai th c hi n quy ho ch gi i t a, n bù; - Tham gia xét duy t các d án u tư thu c ngu n ngân sách Nhà nư c theo k ho ch.
  7. 4.2. Gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân thu c lĩnh v c ph trách theo s y nhi m c a Ch t ch UBND qu n; 4.3. Tr c ti p ch o công tác: các d án u tư trong lĩnh v c h t ng k thu t và các d ch v công c ng ô th ; ch u trách nhi m D án B nh vi n Gò V p và D án Trung tâm Th d c Th thao qu n; 4.4. Trư ng ban, Ch t ch m t s ban ch o, h i ng (theo quy t nh c th ), như sau: - Ban An toàn giao thông; - Ban ch o xây d ng b ng giá các lo i t trên a bàn qu n năm 2008; - Ban ch o chương trình tái nh cư; - Ban ch o phòng không nhân dân; -H i ng b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng các d án trên a bàn qu n. - T công tác xây d ng chương trình phát tri n nhà giai o n 2006 -2010 và nh hư ng n năm 2020; 4.5. Ch o tr c ti p các cơ quan: - Phòng Qu n lý ô th qu n; - Phòng Tài nguyên Môi trư ng; - Ban B i thư ng Gi i phóng M t b ng; - Ban Qu n lý D án Công viên Văn hoá; - Ban Qu n lý D án u tư khu v c qu n Gò V p; - Thanh tra Xây d ng qu n và Thanh tra Xây d ng 16 phư ng; - Công ty D ch v Công ích qu n; Quan h ph i h p công tác i v i ho t ng c a các t ch c chính tr - xã h i: oàn Thanh niên và H i liên hi p Thanh niên Vi t nam cùng c p và c p trên. 4.6. Theo dõi ho t ng qu n lý nhà nư c c a UBND phư ng 1, UBND phư ng 3, UBND phư ng 4 và UBND phư ng 14. 5. y viên y ban HUỲNH TRÍ TH NH: 5.1. Tr c ti p gi ch c v Trư ng Công an qu n;
  8. 5.2. Ch u trách nhi m cá nhân v ph n công vi c ư c phân công trư c H ND, UBND qu n và cùng các thành viên khác ch u trách nhi m t p th v ho t ng c a UBND qu n trư c H ND qu n và trư c c p trên. 6. y viên y ban NGUY N VĂN CHI N: 6.1. Tr c ti p gi ch c v Ch huy trư ng Ban ch huy Quân s qu n; 6.2. Ch u trách nhi m cá nhân v ph n công vi c ư c phân công trư c H ND, UBND qu n và cùng các thành viên khác ch u trách nhi m t p th v ho t ng c a UBND qu n trư c H ND qu n và trư c c p trên. 7. y viên y ban TRƯƠNG VĂN TƯƠI: 7.1. Tr c ti p gi ch c v Chánh Văn phòng H ND-UBND qu n; 7.2. Ch u trách nhi m cá nhân v ph n công vi c ư c phân công trư c H ND, UBND qu n và cùng các thành viên khác; ch u trách nhi m t p th v ho t ng c a UBND qu n trư c H ND qu n và trư c c p trên. 7.3. Theo dõi ho t ng qu n lý Nhà nư c c a UBND phư ng 15. 8. y viên y ban NGUY N THN THANH: có nhi m v tham mưu giúp Thư ng tr c UBND qu n v lĩnh v c ph trách. 8.1. Tr c ti p gi ch c v Chánh Thanh tra qu n; 8.2. Ch u trách nhi m cá nhân v ph n công vi c ư c phân công trư c H ND, UBND qu n và cùng các thành viên khác; ch u trách nhi m t p th v ho t ng c a UBND qu n trư c H ND qu n và trư c c p trên. 8.3. Theo dõi ho t ng qu n lý Nhà nư c c a UBND phư ng 16. 9. y viên y ban Nguy n Th Phương Khanh: có nhi m v tham mưu giúp Thư ng tr c UBND qu n v lĩnh v c ph trách. 9.1. Tr c ti p gi ch c v Trư ng phòng Tài chính – K ho ch qu n; 9.2. Ch u trách nhi m cá nhân v ph n công vi c ư c phân công trư c H ND, UBND qu n và cùng các thành viên khác; ch u trách nhi m t p th v ho t ng c a UBND qu n trư c H ND qu n và trư c c p trên. 9.3. Theo dõi ho t ng qu n lý Nhà nư c c a UBND phư ng 17./.
Đồng bộ tài khoản