Quyết định số 03/QĐ-VPB1

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 03/QĐ-VPB1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/QĐ-VPB1 của Chánh Văn phòng Bộ Y tế về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các Phòng và Đơn vị thuộc Văn phòng Bộ Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/QĐ-VPB1

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VĂN PHÒNG B NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/Q -VPB1 Hà N i, ngày 08 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CÁC PHÒNG VÀ ƠN VN THU C VĂN PHÒNG B - B Y T . CHÁNH VĂN PHÒNG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 45/2008/ Q -BYT ngày 30/12/2008 c a B trư ng B Y t v Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng B thu c B Yt ; Theo ngh c a các Ông, Bà lãnh o c a các Phòng thu c Văn phòng B - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a các Phòng và ơn v thu c Văn phòng B B Y t ”. i u 2. Quy t nh có hi u l c t ngày ký và ban hành. Quy t nh này thay th Quy t nh s 03/Q -VP ngày 2/3/2005 v vi c ban hành Quy nh ch c năng, nhi m v c a các phòng trong Văn phòng B . i u 3. Các Ông/Bà lãnh o các phòng, ơn v thu c Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CHÁNH VĂN PHÒNG B Hán QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CÁC PHÒNG VÀ ƠN VN THU C VĂN PHÒNG B - B Y T .
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/Q -VPB1 ngày 08 tháng 4 năm 2009 c a Chánh Văn phòng B - B Y t ) PHÒNG T NG H P I. CH C NĂNG Phòng T ng h p là m t phòng trong cơ c u t ch c c a Văn phòng B - B Y t , có ch c năng tham mưu giúp Chánh Văn phòng B t ng h p, i u ph i ho t ng và k ho ch công tác ph c v s lãnh o, i u hành c a Lãnh o B . II. NHI M V VÀ QUY N H N 1. T ng h p, phân tích, báo cáo tình hình ho t ng c a Cơ quan B và c a ngành theo s phân công c a Lãnh o B v các lĩnh v c do B qu n lý g m: xây d ng báo cáo công tác ch o, i u hành hàng năm c a B trư ng; báo cáo ho t ng c a Ngành theo nh kỳ, t xu t; báo cáo chuyên do lãnh o B phân công. T ng h p, xây d ng báo cáo t ng k t công tác năm c a cơ quan B và c a Văn phòng B . ChuNn b thông tin, tài li u, s li u ho t ng c a Ngành ph c v s ch o, i u hành c a lãnh o B . 2. T ng h p, theo dõi và ôn c vi c th c hi n Quy ch làm vi c và chương trình, k ho ch làm vi c c a Cơ quan B , chương trình làm vi c c a Lãnh o B . S p x p l ch công tác hàng tu n, l ch ti p khách, l ch i công tác cơ s c a lãnh o B . 3. So n th o các thông báo ý ki n ch o c a B trư ng, Th trư ng trong giao ban Cơ quan B hàng tu n, các bu i làm vi c v i lãnh o các a phương, các b , ngành, oàn th Trung ương khi ư c phân công; theo dõi, ôn c vi c th c hi n n i dung các thông báo này. 4. Ki m tra các văn b n trư c khi trình Lãnh o B gi i quy t; theo dõi, ôn c các ơn v liên quan th c hi n ý ki n ch o c a lãnh o B sau khi văn b n ư c gi i quy t. Th c hi n công tác văn thư, lưu tr ph c v Lãnh o B theo quy nh. 5. Tham mưu giúp Chánh Văn phòng B i u ph i ho t ng c a các t ch c thu c Cơ quan B và các ơn v s nghi p tr c thu c B ; Theo dõi, ôn c các ơn v xây d ng các án c a B trình Chính ph và các c p có thNm quy n. Giúp Chánh Văn phòng góp ý ki n vào d th o các chương trình, án và các văn b n quy ph m pháp lu t c a B ho c liên B . 6. Làm u m i trong vi c tham gia chuNn b n i dung, xây d ng chương trình và t ch c các h i ngh l n c a Ngành khi ư c phân công. ChuNn b d th o các bài phát bi u c a lãnh o B , d th o n i dung phát bi u c a lãnh o ng, Nhà nư c t i các h i ngh l n c a ngành Y t . 7. T ng h p thông tin, các ki n ngh ư c ăng trên các báo v các lĩnh v c y t Lãnh o Văn phòng B báo cáo trong giao ban hàng tu n c a cơ quan B . 8. T ng h p và chuNn b các văn b n giúp B trư ng tr l i ch t v n c a i bi u Qu c h i, c a c tri.
 3. 9. Tham gia ti p nh n, x lý và cung c p thông tin cho các cơ quan thông tin i chúng, các t ch c, cá nhân theo s ch o c a Lãnh o B . T ng h p và chu n b n i dung các d th o văn b n c a lãnh o B v vi c gi i quy t ơn thư, khi u n i, t cáo c a công dân khi ư c phân công. 10. Làm u m i ph i h p v i các V , C c, T ng c c, Thanh tra B giúp Chánh Văn phòng B trong vi c xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n công tác c i cách hành chÝnh c a cơ quan B Y t ; Làm u m i chuNn b các báo cáo nh kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm v công tác c i cách hành chính c a B Y t v i Chính ph và các cơ quan có liên quan theo quy nh. 11. Thư ng tr c Ti u Ban tuyên truy n phòng ch ng cúm A (H5N1) thu c Ban ch o Qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i và th c hi n các công vi c khác do lãnh o B , Lãnh o Văn phòng giao. III. T CH C VÀ CƠ CH HO T NG 1. T ch c: Phòng T ng h p có hai B ph n: B ph n Thư ký và B ph n T ng h p. Biên ch cán b , chuyên viên c a B ph n Thư ký do Lãnh o B quy t nh. Biên ch c a B ph n T ng h p ít nh t là 8 chuyên viên và cán b h p ng. 2. Lãnh o Phòng T ng h p: có Trư ng phòng và các Phó trư ng phòng. Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng B v m i ho t ng c a Phòng; các Phó trư ng phòng giúp vi c cho Trư ng phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v các công vi c ư c phân công. 3. Cơ ch ho t ng: - Phòng T ng h p ho t ng theo ch Th trư ng; ch u s ch o, i u hành tr c ti p c a Lãnh o Văn phòng B và Trư ng phòng T ng h p. - Lãnh o Phòng phân công ch c trách, nhi m v c th cho m i cán b , chuyên viên c a Phòng. PHÒNG HÀNH CHÍNH I. CH C NĂNG Phòng Hành chính là m t phòng trong cơ c u t ch c c a Văn phòng B - B Y t , có ch c năng giúp Chánh Văn phòng B qu n lý và t ch c th c hi n công tác hành chính-văn thư và công tác t ch c-cán b trong ph m vi Văn phòng B . II. NHI M V VÀ QUY N H N A/ Nhi m v và quy n h n c a B ph n Văn thư: 1. T ch c th c hi n các nhi m v c a văn thư cơ quan theo quy nh t i Kho n 2 i u 29 c a Ngh nh s 110/2004/N -CP ngày 08/4/2004 c a Chính ph v công tác văn thư.
 4. 2. Căn c quy nh c a pháp lu t, giúp Chánh Văn phòng B xây d ng các văn b n trình Lãnh o B hư ng d n th c hi n các ch , quy nh v công tác văn thư. 3. Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n công tác văn thư; tham gia hư ng d n, b i dư ng nghi p v văn thư cho các ơn v thu c cơ quan B và các ơn v tr c thu c B . 4. Th c hi n vi c qu n lý và s d ng con d u theo quy nh c a pháp lu t. 5. Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n vi c nghiên c u, ng d ng khoa h c và công ngh v công tác văn thư. 6. Th c hi n th ng kê v văn thư theo quy nh c a Pháp lu t; 7. Th c hi n vi c qu n lý và s d ng phương ti n thông tin ư c trang b , b o m thông tin thông su t và b o m t. 8. Th c hi n các nhi m v khác do lãnh o Văn phòng B giao. B/ Nhi m v và quy n h n c a B ph n T ch c- cán b Giúp Chánh Văn phòng B th c hi n công tác t ch c-cán b c a V¨n phßng B : a) Th c hi n k ho ch tuy n d ng cán b v công tác t i Văn phòng B . b) Thùc hiÖn k ho ch và t ch c ký k t h p ng lao ng cho nhân viên h p ng theo quy nh c a pháp lu t. c) Th c hi n các ch báo cáo, th ng kê v cán b , công ch c và nhân viên h p ng trong Văn phòng B . III. T CH C VÀ CƠ CH HO T NG 1. T ch c: có 2 b ph n: B ph n Văn thư và B ph n T ch c cán b . Biên ch cán b , nhân viên c a Phòng theo quy nh. 2. Lãnh o Phòng: có Trư ng phòng và các Phó trư ng phòng. Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng B v m i ho t ng c a Phòng Hành chính; Phó trư ng phòng giúp vi c cho Trư ng phòng và ch u trách nhi m trư c trư ng phòng v các công vi c ư c phân công. 3. Cơ ch ho t ng: Phòng Hành chính ho t ng theo ch Th trư ng. Lãnh o Phòng phân công ch c trách, nhi m v c th cho m i cán b , nhân viên c a Phòng. PHÒNG LƯU TR I. CH C NĂNG
 5. Phòng Lưu tr là m t phòng trong cơ c u t ch c c a Văn phòng B - B Y t , có ch c năng giúp Chánh Văn phòng B qu n lý và t ch c th c hi n công tác lưu tr , thư vi n theo quy nh c a Nhà nư c trong cơ quan B . II. NHI M V VÀ QUY N H N 1. T ch c, th c hi n qu n lý nhà nư c i v i công tác lưu tr : a) Nghiên c u, biên so n các văn b n hư ng d n ch o, qu n lý và t ch c th c hi n công tác lưu tr , thư vi n trong ngành Y t Chánh Văn phòng B trình Lãnh o B ban hành. b) Xây d ng k ho ch lưu tr , thư vi n dài h n, ng n h n, h ng năm trình Lãnh o phê duy t t ch c th c hi n. c) Xây d ng k ho ch và t ch c b i dư ng nâng cao nghi p v chuyên môn cho cán b làm công tác lưu tr t i cơ quan B và các ơn v tr c thu c B Y t . d) Xây d ng k ho ch nghiên c u, ng d ng khoa h c và công ngh c bi t là công ngh thông tin v công tác lưu tr , thư vi n. e) Hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các ch , quy nh v lưu tr i v i các ơn v thu c cơ quan B và các ơn v tr c thu c B Y t . 2. T ch c, th c hi n nghi p v lưu tr hi n hành: a) Thu nh n, ch nh lý, phân lo i và h th ng hoá h sơ, tài li u lưu tr theo cơ c u, t ch c c a cơ quan B thu n l i cho vi c qu n lý h sơ, taì li u. b) Hàng năm b sung sách, báo, t p chí cho thư vi n và phân lo i s p x p theo chuyên , th lo i và th i gian ban hành văn b n thu n ti n cho vi c tìm ki m, tra c u và b o qu n. c) Xác nh giá tr tài li u lưu tr ; tu b , ph c ch tài li u lưu tr b hư h ng; làm các th t c và t ch c tiêu hu tài li u h t giá tr theo úng quy nh. d) Th c hi n vi c th ng kê, báo cáo nh kỳ và t xu t công tác lưu tr , thư vi n. e) nh kỳ n p lưu tài li u lưu tr cho Trung tâm Lưu tr qu c gia theo quy nh c a Nhà nư c. f) Th c hi n ch b o m t, i v i tài li u quý hi m theo quy nh c a Nhà nư c. g) Ph c v cán b , công ch c trong cơ quan B , các ơn v tr c thu c B , các t ch c, cá nhân n khai thác, sao ch p h sơ, tài li u lưu tr , thư vi n c a B Y t khi ư c phép c a cá nhân cũng như t ch c có thNm quy n. 3. Qu n lý cơ s v t ch t và các phương ti n ph c v công tác lưu tr :
 6. a) L p k ho ch s a ch a, c i t o, nâng c p kho lưu tr , thư vi n và d trù kinh phí thư ng xuyên b o m ho t ng công tác lưu tr , thư vi n. b) Qu n lý, b o qu n t t các trang thi t b , tài s n ph c v công tác lưu tr , thư vi n; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong công tác lưu tr , thư vi n. c) nh kỳ v sinh kho lưu tr s ch s , thoáng, mát, ánh sáng; phòng ch ng cháy n , ch ng Nm và phòng ch ng côn trùng trong kho lưu tr . 4. Th c hi n công tác thư vi n ph c v cán B , công ch c c a Cơ quan B Y t và th c hi n các công tác khác do Lãnh o Văn phòng B giao. III. T CH C VÀ CƠ CH HO T NG 1. T ch c: Có 2 b ph n: B ph n Lưu tr và B ph n Thư vi n. Biên ch cán b , nhân viên c a phòng theo qui nh. 2. Lãnh o Phòng Lưu tr : có Trư ng phòng và các Phó trư ng phòng. Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng B v m i ho t ng c a Phòng Lưu tr ; Phó trư ng phòng giúp vi c cho Trư ng phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v các công vi c ư c phân công. 3. Cơ ch ho t ng: Phòng Lưu tr ho t ng theo ch Th trư ng. Biên ch cán b , nhân viên c a Phòng theo quy nh c a Nhà nư c. Lãnh o Phòng phân công ch c trách, nhi m v c th cho m i cán b , nhân viên c a Phòng. PHÒNG QU N TRN I. CH C NĂNG Phòng Qu n tr là m t phòng trong cơ c u t ch c c a Văn phòng B - B Y t , có ch c năng giúp Chánh Văn phòng B qu n lý và t ch c th c hi n công tác Qu n tr ph c vô s ch o, i u hành c a Lãnh o B và ph c v các i u ki n làm vi c cho công tác cán b , công ch c, viên ch c và các V , Thanh tra B và Văn phòng B theo qui nh c a Nhà nư c. m b o v sinh môi trư ng và tr t t , an ninh Cơ quan B Y t . II. NHI M V VÀ QUY N H N 1. Qu n lý tr s làm vi c và các khu nhà t p th do Cơ quan B qu n lý: a) Theo dõi ánh giá th c tr ng tr s làm vi c, các kho, các công trình v sinh xu t phương án s a ch a, c i t o, nâng c p cơ s cho thích h p. b) Xây d ng k ho ch, d trù kinh phí trình Lãnh o phê duy t và th c hi n vi c b o trì, s a ch a, nâng c p tr s làm vi c theo quy nh; ch ng lãng phí, th t thoát kinh phí trong xây d ng cơ b n. c) T ch c qu n lý theo thNm quy n các khu nhà t p th và các tài s n giao cho Văn phòng B qu n lý.
 7. 2. Qu n lý tài s n, mua s m v t tư và văn phòng phNm ph c v cho cơ quan B : a) Theo dõi s lư ng, ch t lư ng và các ngu n v t tư, tài s n nhà nư c t i ơn v ư c giao qu n lý tham mưu, k p th i xu t gi i pháp x lý. Th ng kê, báo cáo tình hình ch t lư ng trang thi t b , v t tư, tài s n trong cơ quan. b) Ph i h p v i phòng Tài chính - K toán trong vi c ki m kê nh kỳ trang thi t b , v t tư, tài s n t i các ơn v theo quy nh và xây d ng k ho ch, d trù kinh phí b o dư ng, s a ch a, c p phát v t tư, thi t b văn phòng phNm theo quy nh. 3. Công tác l tân, b o m i n, nư c và v sinh môi trư ng Cơ quan B : a) Th c hi n công tác l tân ph c v các cu c ti p khách c a Lãnh o B , Văn phòng và các ơn v theo Quy ch ti p khách Cơ quan B . b) Theo dõi và qu n lý vi c s d ng i n; m b o ánh sáng trong các phòng làm vi c, các hành lang, c ng và sân Cơ quan B . Theo dõi và qu n lý vi c s d ng nư c máy trong cơ quan. c) Th c hi n công tác v sinh môi trư ng bên trong và bên ngoài cơ quan, qu n lý t t các vư n hoa cây c nh, cây xanh trong khuôn viên Cơ quan; b o m môi trư ng trong cơ quan B xanh - s ch - p. 4. Phân công xe ph c v công tác a) Ch p hành s phân công, i u ng lái xe ph c v công tác c a lãnh o B và lãnh o Văn phòng B . i u hành xe ô tô theo yêu c u c a các V , Văn phòng và Thanh tra B i công tác theo l ch công tác hàng tu n và công tác t xu t. i u hành tr c ti p các ơn v ăng ký xin xe i trong khu v c n i thành Hà N i. b) Tuân th vi c qu n lý xe ô tô, qu n lý xăng ư c giao theo quy nh v qu n lý và s d ng xe ô tô c a cơ quan B (ban hành t i Quy t nh s 338/Q -BYT ngày 16/02/2005 c a B trư ng B Y t ); 5. Th c hi n công tác Y t trong cơ quan: a) Theo dõi tình hình s c kho , mua th b o hi m cho cán b , công ch c, nhân viên cơ quan. Hàng năm t ng h p ăng ký kh m ch a b nh ban u cho c c c n b c ng ch c và lao ng h p ng c a cơ quan B và làm vi c v i c c cơ quan cú li n quan. b) C p thu c x lý các b nh thông thư ng cho cán b , công ch c viên ch c; gi i thi u, chuy n b nh nhân n các cơ s khám ch a b nh, c p c u, i u tr k p th i. c) Tham mưu xu t, t ch c khám s c kho nh kỳ, t xu t cho cán b , công ch c, nhân viên Cơ quan. d) T ch c th c hi n chương trình Y t , k ho ch hoá gia ình trong Cơ quan B . 6. Công tác khác: Th c hi n công tác h u c n cho các h i ngh , h i th o l n c a B Y t và th c hi n các nhi m v khác do Lãnh o Văn phòng B phân công.
 8. III. T CH C VÀ CƠ CH HO T NG 1. Lãnh o phòng Qu n tr : Có Trư ng phòng và các Phó Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c Lãnh o Văn phòng B v m i ho t ng c a phòng Qu n tr ; Phó trư ng phòng giúp vi c cho Trư ng phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v các vi c ư c phân công. 2. Cơ ch ho t ng: Phòng Qu n tr ho t ng theo ch Th trư ng. Biên ch cán b , nhân viên c a phòng theo quy nh. Lãnh o phòng phân công ch c trách, nhi m v c th c a các b ph n và cho m i cán b , nhân viên c a phòng. PHÒNG CÔNG NGH THÔNG TIN I. CH C NĂNG Phòng Công ngh thông tin là m t phòng trong cơ c u t ch c thu c Văn phòng B - B Y t , có ch c năng giúp Chánh Văn phòng B t ch c xây d ng và qu n lý c ng thông tin i n t ngành Y t ; làm u m i k t n i, qu n lý, i u hành m ng WAN, tích h p h th ng cơ s d li u và tri n khai n n hành chính y t i n t ngành Y t ; qu n lý, i u hành m ng máy tính n i b (LAN), m ng i n tho i cơ quan B Y t ; xây d ng k ho ch tri n khai các ng d ng công ngh thông tin t i cơ quan B Y t . II. NHI M V VÀ QUY N H N 1. Xây d ng, t ch c và làm u m i qu n lý i u hành C ng thông tin, m ng WAN, trung tâm tích h p d li u ngành Y t . 2. Tham mưu nghiên c u, thi t k , xây d ng và chuy n giao h th ng ph n m m dùng chung, các ng d ng xây d ng n n hành chính y t i n t cho Cơ quan B Y t . H tr , ôn c các ơn v thu c Cơ quan B Y t xây d ng, tri n khai các ng d ng, d ch v hành chính công, ng d ng n n hành chính y t i n t ; tích h p và k t n i v i trung tâm cơ s d li u ngành y t . 3. Làm u m i qu n lý k thu t v c p phát, b o dư ng, b o trì, s a ch a các thi t b tin h c và i n tho i t i cơ quan B . 4. Làm u m i xây d ng, qu n lý, ào t o và tri n khai các ho t ng ng d ng trên m ng n i b , ph n m m ph c v công tác ch o, i u hành c a Lãnh o B y t và ph c v công tác qu n lý, nghi p v chuyên môn c a các công ch c cơ quan B . 5. Xây d ng k ho ch th c hi n b o m t, an ninh, an toàn h th ng công ngh thông tin, cơ s d li u, m ng LAN B Y t và m ng WAN ngành y t . III. T CH C VÀ CƠ CH HO T NG 1. T ch c: Phòng có 3 b ph n: C ng thông tin i n t , Tích h p h th ng và Ph n m m ng d ng. Biên ch cán b c a Phòng theo quy nh c a cơ quan B .
 9. 2. Lãnh o Phòng: có Trư ng phòng và các Phó trư ng phòng. Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng B v ho t ng c a Phòng; Phó trư ng phòng giúp vi c cho Trư ng phòng và ch u trách nhi m v công vi c ư c giao. 3. Cơ ch ho t ng: Phòng Công ngh thông tin ho t ng theo ch Th trư ng. Lãnh o Phòng phân công ch c trách, nhi m v c th cho m i thành viên trong Phòng. PHÒNG TÀI CHÍNH - K TOÁN I. CH C NĂNG Phòng Tài chính- K toán là m t phòng trong cơ c u t ch c c a Văn phòng B - B Y t , có ch c năng giúp Chánh Văn phòng B qu n lý và th c hi n công tác tài chính, k toán c p 2 theo quy nh c a pháp lu t i v i các ngu n kinh phí và tài s n nhà nư c giao cho Văn phòng B qu n lý. II. NHI M V VÀ QUY N H N 1. Th c hi n vi c qu n lý tài chính, k toán c p 2 i v i toàn b các ngu n kinh phí nhà nư c (ngân sách nhà nư c, và vi n tr qu c t ) ư c giao cho cơ quan B ư c th c hi n qua Văn phòng B Y t . Tri n khai và qu n lý các kho n thu phí, l phí qua Văn phòng B . a) Ph c v vi c chi tiêu thư ng xuyên, chi cho b máy qu n lý hành chính c a Cơ quan B và các chi tiêu thu c ch c năng, nhi m v c a Văn phòng B t ngu n kinh phí qu n lý hành chính c a Cơ quan B . b) Qu n lý chi tiêu, thanh toán và quy t toán các ngu n kinh phí thu c Chương trình m c tiêu c p Nhà nư c, c p B ; kinh phí ào t o, kinh phí nghiên c u khoa h c công ngh ; kinh phí thi ua khen thư ng; kinh phí ho t ng công ngh thông tin và Website B Y t và kinh phí cho ho t ng các tài, d án, và các ngu n kinh phí khác th c hi n qua Văn phòng B . c) Qu n lý chi tiêu và thanh toán, quy t toán các ngu n kinh phí thu c các ngu n v n vi n tr , các d án vi n tr qu c t và kinh phí v n i ng ư c th c hi n qua Văn phòng B . 2. Qu n lý v giá tr tài chính i v i toàn b cơ s , v t ch t c a Cơ quan B Y t : a) Theo dõi, ki m tra, i chi u s sách tình hình s d ng và ch t lư ng v t tư, tài s n trong cơ quan B , bao g m: t ai, tr s làm vi c, xe, máy và các v t tư, tài s n ang s d ng t i các phòng làm vi c, trong kho và các tài s n có ngu n g c c a Nhà nư c ho c vi n tr qu c t giao cho Văn phòng qu n lý theo quy nh qu n lý công s n c a Nhà nư c. b) Hàng năm, ph i h p v i Phòng Qu n tr và các ơn v liên quan t ch c t ng ki m kê và ánh giá ch t lư ng các lo i tài s n t các ngu n khác nhau; tham mưu cho Lãnh o Văn phòng B v vi c giao- nh n, i u chuy n tài s n gi a các ơn v trong
 10. cơ quan và xu t vi c thanh lý nhà c a, tài s n c a các ơn v thu c cơ quan B và trình c p có thNm quy n xem xét quy t nh vi c thanh lý nhà c a, tài s n. 3. Tham mưu xu t ý ki n v i v i Lãnh o Văn phòng B và các ơn v liên quan thu c Cơ quan B i v i nh ng vi c có liên quan n qu n lý cơ s làm vi c, v t tư, tài s n, kinh phí, công n , thanh quy t toán, vi c phân b các qu cơ quan (n u có) và vi c xây d ng các nh m c chi tiêu, các gi i pháp th c hành ti t ki m và h tr chi tiêu trong chi tiêu qu n lý hành chính. 4. L p báo cáo tài chính, t ng h p các ngu n kinh phí trình Lãnh o Văn phòng B phê duy t n p cơ quan tài chính c p trên và t ng h p, xây d ng k ho ch ngân sách tài chính h ng năm cho các v , Thanh tra và Văn phòng B theo quy nh. 5. T ch c hư ng d n, giám sát, ki m tra các ơn v th c hi n vi c qu n lý tài chính- k toán c p 3 theo quy nh; ch u s giám sát, ki m tra, thanh tra ki m toán v nghi p v tài chính-k toán c a các cơ quan ch c năng và các oàn thanh tra khi có yêu c u. Ch o, hư ng d n ki m tra, giám sát vi c qu n lý các ngu n kinh phí c a Nhà nư c bao g m các công vi c c p phát, chi tiêu và thanh toán, quy t toán kinh phí và giá tr tài chính i v i v t tư, tài s n c a Phòng Qu n tr -hành chính II t i Thành ph H Chí Minh. (Khi chưa tách thành cơ quan i di n phía Nam) 6. Th c hi n các nhi m v khác do Lãnh o Văn phòng B giao. III. T CH C VÀ CƠ CH HO T NG 1. Lãnh o Phòng Tài chính- K toán: có Trư ng phòng và các Phó trư ng phòng. Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng B v m i ho t ng c a Phòng; các Phó trư ng phòng giúp vi c cho Trư ng phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v các công vi c ư c phân công. 2. Cơ ch ho t ng: - Phòng Tài chính- K toán ho t ng theo ch Th trư ng, th c hi n mô hình k toán t p trung th ng nh t t i ơn v hành chính s nghi p theo Lu t k toán quy nh. - Biên ch cán b , k toán viên c a Phòng theo quy nh. Lãnh o Phòng phân công ch c trách, nhi m v c th cho m i cán b , k toán viên c a Phòng. ƠN VN PHÒNG CH NG TH M HO VÀ TÌM KI M C U N N I. CH C NĂNG ơn v phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n là m t ơn v trong cơ c u t ch c c a Văn phòng B - B Y t , có ch c năng thư ng tr c giúp vi c cho Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n B Y t . Tham mưu giúp Chánh Văn phòng B - Phó Trư ng ban thư ng tr c Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n B Y t ch huy, i u ph i, t ng h p ho t ng Phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n. Xây d ng k ho ch công tác v phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n ph c v s lãnh o, ch o, i u hành c a Lãnh o B .
 11. II. NHI M V VÀ QUY N H N 1. Xây d ng và th c hi n k ho ch phòng, ch ng th m ho và tìm ki m c u n n c a ngành y t hàng năm nh m b o v các cơ s v t ch t, k thu t và con ngư i do ngành y t tr c ti p qu n lý. 2. T ng h p, xây d ng báo cáo nh kỳ hàng năm, báo cáo t xu t và báo cáo chuyên v công tác phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n c a ngành y t . Làm u m i liên l c v i Ban ch o Phòng ch ng l t bão trung ương, U ban qu c gia tìm ki m c u n n; các t ch c qu c t ; k t h p quân - dân y trong công tác phòng ch ng và kh c ph c h u qu thiên tai, th m ho . 3. L p k ho ch chi ti t và d toán kinh phí d tr thu c, ho ch t, phương ti n d phòng ph c v công tác phòng, ch ng thiên tai th m ho và tìm ki m c u n n c a ngành y t . Cung c p k p th i các v t tư, k thu t phương ti n... do ngành qu n lý chi vi n, ng c u k p th i cho các tình hu ng t xu t và vi c kh c ph c h u qu lũ bão. 4. Tham mưu cho Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n B Y t th c hi n l nh i u ng c a Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, U ban Qu c gia tìm ki m và c u n n. Tri n khai vi c i u ng các l c lư ng, các lo i phương ti n c a ngành y t theo yêu c u c a Lãnh o B và t ch c ph i h p các ơn v tr c thu c, các a phương, các t ch c và cá nhân th c hi n vi c c p c u n n nhân k p th i. 5. Làm u m i trong vi c tham gia chuNn b n i dung, xây d ng chương trình và t ch c các h i ngh toàn ngành v công tác phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n. Tham mưu xây d ng và tri n khai k ho ch biên so n tài li u tuyên truy n, t p hu n v công tác phòng ch ng kh c ph c h u qu thiên tai, th m ho và tìm ki m c u n n. 6. Làm u m i hàng năm t ch c di n t p c p c u tìm ki m, c u n n, ào t o, hu n luy n chuyên môn, nghi p v cho các l c lư ng c p c u tìm ki m, c u n n các ngành, a phương.Tăng cư ng ph i h p v i các t ch c qu c t , các nư c trong khu v c và trên th gi i Ny m nh th c hi n công tác phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n trong lĩnh v c y t ; 7. Giúp Chánh Văn phòng B th c hi n công tác thi ua, khen thư ng trong cơ quan B : a) Tham mưu giúp H i ng Thi ua khen thư ng c a Cơ quan B xây d ng và th c hi n k ho ch, chương trình thi ua khen thư ng trong Cơ quan B . b) T ch c hư ng d n các V , C c, T ng C c, Thanh tra B , Văn phòng b th c hi n qui trình khen thư ng theo hư ng d n c a H i ng khen thư ng c p trên. T ng h p và hoàn thi n các th t c trình H i ng Cơ quan B Y t v vi c xét t ng các danh hi u, hình th c khen thư ng c a Nhà nư c, c a Ngành cho cán b , công ch c Cơ quan B .
 12. c) Tham mưu xây d ng, b i dư ng nhân t i n hình, xu t cơ quan có thNm quy n khen thư ng t p th cá nhân có thành tích xu t s c qua các phong trào thi ua ho c có thành tích t xu t trong lĩnh v c công tác. III. T CH C VÀ CƠ CH HO T NG 1. T ch c: ơn v Phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n B Y t có biên ch cán b , chuyên viên c a ơn v theo quy nh c a cơ quan B . 2. Lãnh o ơn v : có Trư ng ơn v và các Phó trư ng ơn v . Trư ng ơn v ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng B v m i ho t ng c a ơn v ; các Phó trư ng ơn v giúp vi c cho Trư ng ơn v và ch u trách nhi m trư c Trư ng ơn v v các công vi c ư c phân công. 3. Cơ ch ho t ng: - ơn v Phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n ho t ng theo ch Th trư ng; ch u s ch o, i u hành tr c ti p c a Lãnh o Văn phòng B và Trư ng ơn v . - Lãnh o ơn v phân công ch c trách, nhi m v c th cho m i cán b , chuyên viên c a ơn v . PHÒNG B O V I. CH C NĂNG Phòng B o v là m t phòng trong cơ c u t ch c c a Văn phòng B - B Y t , có ch c năng giúp Chánh Văn phòng B qu n lý và t ch c th c hi n công tác B o v Cơ quan, dư i s ch o và i u hành c a Lãnh o Văn phòng, m b o an toàn tr t t an ninh trong cơ quan. II. NHI M V VÀ QUY N H N 1. Th c hi n công tác thư ng tr c Cơ quan: a) T ch c thư ng tr c cơ quan 24/24 gi vào t t c các ngày, hư ng d n khách n làm vi c và công tác t i Cơ quan B Y t . b) B o v toàn b tài s n, gi gìn an ninh tr t t , an toàn trong Cơ quan B Y t . c) T ch c l c lư ng phòng cháy ch a cháy, l c lư ng dân quân t v Cơ quan s n sàng áp ng x lý các tình hu ng cháy, n trong Cơ quan. d) Ph i h p v i l c lư ng công an c a phư ng, qu n m b o an ninh tr t t chung c a a phương. 2. Công tác khác: Th c hi n các nhi m v khác do Lãnh o Văn phòng B phân công.
 13. III. T CH C VÀ CƠ CH HO T NG 1. Lãnh o Phòng b o v : Có Trư ng phòng và các Phó Trư ng phòng. Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng B v m i ho t ng c a phòng b o v ; Phó trư ng phòng giúp vi c cho Trư ng phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v các vi c ư c phân công. 2. Cơ ch ho t ng: Phòng b o v ho t ng theo ch Th trư ng. Biên ch cán b , nhân viên c a phòng theo quy nh. Lãnh o phòng phân công ch c trách, nhi m v c th c a các b ph n và cho m i cán b , nhân viên c a phòng. M I QUAN H CÔNG TÁC C A CÁC ƠN VN THU C VĂN PHÒNG B Y T 1. Cán b , công ch c, viên ch c c a các ơn v thu c Văn phòng B ch u trách nhi m v nhi m v ư c phân công trư c Lãnh o Phòng, ơn v thu c Văn phòng b . Lãnh o các Phòng, ơn v ch u trách nhi m v nhi m v c a ơn v mình ph trách trư c Chánh văn phòng B và trư c pháp lu t Nhà nư c. 2. Lãnh o các phòng, ơn v có trách nhi m ch ng ph i h p v i nhau gi i quy t các công vi c ư c giao khi các công vi c có liên quan n nhi u b ph n thu c Văn phòng B , ho c các ơn v có liên quan. Trong trư ng h p, các ơn v ph i h p v i nhau nhưng chưa có s th ng nh t, ơn v ư c giao làm u m i có trách nhi m báo cáo Lãnh o Văn phòng B quy t nh. 3. Nh ng công vi c m i n y sinh do Lãnh o B giao chưa thu c ch c năng, nhi m v c a ơn v nào, Phòng T ng h p -Văn phòng B có trách nhi m tham mưu trình Chánh Văn phòng B xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản