Quyết định số 0354/QĐ-BCT

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 0354/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0354/QĐ-BCT về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0354/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 0354/Q -BCT Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N THƯƠNG M I QU C GIA NĂM 2009 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Quy t nh s 279/2005/Q -TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n thương m i qu c gia giai o n 2006 – 2010; Theo ngh c a Ch t ch H i ng th m nh Chương trình xúc ti n thương m i qu c gia, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t các án t 1 thu c Chương trình xúc ti n thương m i qu c gia năm 2009 c a 21 ơn v ch trì theo Danh m c ban hành t i Ph l c 1 kèm theo Quy t nh này. i u 2. ơn v ch trì chương trình có trách nhi m t ch c th c hi n hi u qu các án ư c phê duy t theo úng m c tiêu, n i dung, ti n và huy ng ph n óng góp c a doanh nghi p theo úng quy nh hi n hành. i u 3. ơn v ch trì có trách nhi m t o i u ki n cho doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t tham gia Chương trình xúc ti n thương m i qu c gia. Thư m i doanh nghi p tham gia Chương trình ph i ư c ưa tin trên Truy n hình Công Thương và ăng t i công khai trên trang thông tin i n t c a C c Xúc ti n thương m i – B Công Thương ch m nh t mư i lăm (15) ngày làm vi c trư c ngày k t thúc th i h n ăng ký tham gia theo m u t i Ph l c 2 kèm theo Quy t nh này. i u 4. ơn v ch trì có trách nhi m báo cáo ánh giá k t qu th c hi n án g i v C c Xúc ti n Thương m i – B Công Thương và C c Tài chính Doanh nghi p – B Tài chính mư i lăm (15) ngày làm vi c sau khi hoàn thành án theo m u t i Ph l c 3 kèm theo Quy t nh này. i u 5. ơn v ch trì chương trình có trách nhi m th c hi n quy t toán v i B Tài chính theo quy t nh t i Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n thương m i qu c gia giai o n 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quy t nh s
  2. 279/2005/Q -TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph và các quy nh v tài chính liên quan. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 6. Chánh Văn phòng B , các C c trư ng, V trư ng thu c B , Th trư ng các ơn v ch trì Chương trình xúc ti n thương m i qu c gia năm 2009 và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng Chính ph ; - VPCP, các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Nông nghi p và PTNT, Thông tin và Truy n thông, Qu c phòng; Vũ Huy Hoàng - B Công Thương: B trư ng, các Th trư ng; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Công Thương, Trung tâm XTTM các t nh, thành ph thu c TW; - Các thành viên H i ng thNm nh Chương trình Xúc ti n thương m i qu c gia; - Website B Công Thương; - Lưu VT, XTTM. PH L C 1 DANH M C CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N THƯƠNG M I QU C GIA NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 0354/Q -BCT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) Kinh phí Mã Nhà nư c h Tên chương trình Th i gian a i m s tr (tri u ng) Hi p h i Da gi y Vi t Nam Tham gia H i ch qu c t gi y 82 11-20/3 Dusseldorf 1,465.00 t i c (GDS Dusseldorf)) Tham gia H i ch giày qu c t 83 Tháng 7 Las Vegas 1,083.00 t i Hoa Kỳ (World Shoe Show) Hoàn thi n năng l c thi t k và Tháng 6, 7, 85 phát tri n s n phNm gi y dép t i CH Czech 1,216.13 8 CH Czech Hi p h i D t may Vi t Nam
  3. Tham gia H i ch Magic Show, 92 Tháng 8 Las Vegas 1,318.55 Hoa Kỳ Hi p h i Xu t khNu hàng th công m ngh Vi t Nam Tham gia H i ch quà t ng Tokyo l n th 67 t i Nh t B n 160 01 - 07/02 Tokyo 1,349.28 (The 67th Tokyo International Gifts Show Spring 2009) Tham gia H i ch gia d ng t i 161 H ng Kông (Hongkong 18 - 24/4 H ng Kông 1,358.53 Houseware) H.N i, Hà Tây, Qu ng bá cho ngành th công m Ninh Bình, Thái 164 ngh Vi t nam trên t p chí Digest 1 - 14/6 Bình, Tp. H Chí 318.87 - c Minh, Bình Dương Hi p h i Nh a Vi t Nam Tham gia H i ch tri n lãm qu c t ngành Nh a 2009 t i Thái Lan 142 (Thai International Plastics and Tháng 6 Bangkok 1,487.00 Rubber Exhibition for Indochina Region) Hi p h i Doanh nghi p cơ khí Vi t Nam T ch c oàn giao thương k t 102 h p tham d h i th o t i H i ch Tháng 5 Busan 514.68 tri n lãm BUTECH t i Hàn Qu c Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam T ch c oàn giao thương k t Sydney, 108 h p tham d h i ch tri n lãm Tháng 5 551.43 Melbourne CeBIT t i Úc Hi p h i Ch bi n và Xu t khNu Thu s n Vi t Nam Tham gia H i ch Th y s n qu c 45 t Boston, Hoa Kỳ (International 13-22/3 Boston 2,400.00 Boston Seafood Show) Tham gia H i ch thu s n Châu 46 Âu ESE t i B (European Tháng 4 Brussels 6,768.00 Seafood Exposition) Tham gia H i ch Th c phNm và u ng t i các Ti u Vương qu c 47 21-28/02 Dubai 1,346.88 r p Th ng nh t (GulFood 2009)
  4. Tham gia H i ch Công ngh Th y s n Nh t B n (Japan 48 Tháng 7 Tokyo 567.58 International Seafood and Technology Expo) Nâng cao ch t lư ng thông tin 58 thương m i th y s n qu c t cung Năm 2009 Vi t Nam 171.49 c p cho doanh nghi p Hi p h i G và lâm s n Vi t Nam Tham gia H i ch tri n lãm 130 11-17/5 Cologne 1,124.20 Interzum 2009 t i CHLB c Hi p h i Chè Vi t Nam Tham gia Festival chè và cà phê th gi i 2009 t i LB Nga (World 68 Tháng 5 Moscow 1,290.75 Tea and Coffee Festival Russia 2009) Tham gia H i ch chè Th gi i 71 t i Hoa Kỳ (World Tea Expo 02 – 04/5 Las Vegas 802.44 2009) Hi p h i Cà phê ca cao Vi t Nam Tăng cư ng năng l c thông tin 34 xu t khNu và qu ng bá cà phê Năm 2009 Hà N i 330.00 Vi t Nam Hi p h i Cao su Vi t Nam Xây d ng cơ s d li u thương 39 m i qu c t ngành cao su Quí II - IV Tp. H Chí Minh 116.13 Hi p h i cây i u Vi t Nam T ch c oàn giao thương t i th Tokyo, Osaka, 42 Tháng 10 396.20 trư ng Nh t B n Yokohama Hi p h i H tiêu Vi t Nam Hague, T ch c oàn giao thương t i Hà 137 6-19/10 Rotterdam, 999.72 Lan, Anh, Pháp London, Paris Hi p h i Lương th c Vi t Nam Cung c p thông tin thương m i 138 Năm 2009 Vi t Nam 232.87 v lương th c th gi i T ng công ty Rau qu nông s n
  5. Tham gia H i ch tri n lãm th c 211 phNm mùa hè (Summer Fancy Tháng 6 - 7 New York 1,021.13 Food Show 2009) Trung tâm Xúc ti n thương m i nông nghi p H i ch Th c phNm và u ng 221 19 - 21/5 Thư ng H i 2,280.13 t i Trung Qu c (Sial China 2009) Hi p h i Doanh nghi p ph n m m Vi t Nam Tham gia và t ch c khu tri n lãm gia công ph n m m Vi t 118 Tháng 3 Hanover 1,228.85 Nam trong Tri n lãm CeBIT t i c Tham gia và t ch c khu Tri n lãm gia công ph n m m Vi t 119 Nam (Outsourcing Vietnam) Tháng 5 Tokyo 901.95 trong Tri n lãm ph n m m (Sodec) t i Nh t B n Hi p h i Doanh nghi p nh và v a Vi t Nam Tham gia H i ch qu c t hàng gia d ng tiêu dùng 2009 t i 111 11-18/02 Frankfurt 2,067.29 CHLB c (Ambiente Consumer Goods Fair) Liên minh H p tác xã Vi t Nam Tham gia H i ch thương m i 186 qu c t t i Pháp (Bordeaux 13-28/5 Bordeaux 2,288.85 International Trade Fair) C c Kinh t - B Qu c phòng T ch c H i ch thương m i Vi t 2 Tháng 4 Phnompenh 2,998.51 Nam - Campuchia 2009 C c Xúc ti n thương m i - B Công Thương H i ch thương m i qu c t Vi t 10 Nam l n th 19 (Vietnam Expo 08-12/4 Hà N i 642.60 2009) T ch c H i ch thương m i 14 02-05/5 i n Biên 750.00 qu c t i n Biên Tham gia H i ch National 15 05-07/5 Las Vegas 2,577.07 Hardware Show 2009 Tham gia H i ch xu t nh p khNu Trung Qu c 2009 l n th 16 15-30/4 Qu ng Châu 1,776.62 105 (China Import and Export Fair - CIEF 2009)
  6. T ch c Tri n lãm qu c gia hàng 20 xu t khNu Vi t Nam t i LB Nga Tháng 9 Moscow 4,493.17 2009 Tham gia H i ch qu c t doanh nghi p nh và v a Trung Qu c 25 22-26/9 Qu ng Châu 731.94 (China International Small and Medium Enterprises Fair) Tham gia H i ch n i th t Las 26 25-28/7 Las Vegas 2,500.00 Vegas Market, Hoa Kỳ T ch c H i ch thương m i - du 28 l ch u tư c a khNu qu c t T nh Tháng 5 An Giang 1,929.38 Biên Ki n th c công nghi p thương 6 Năm 2009 Vi t Nam 952.94 m i trên kênh VTV2 Chương trình xúc ti n thương 7 Năm 2009 Vi t Nam 861.06 m i trên kênh VTV4 T ch c oàn giao thương t i th 31 Tháng 4 Tel Aviv 934.40 trư ng Israel T ch c oàn giao thương t i th 32 Tháng 6 Algers 1,108.19 trư ng An-giê-ri T ch c oàn giao thương t i th Berlin, Postdam, 225 Quí I - II 1,385.97 trư ng c, Ba Lan Warsava Caracas, Xúc ti n xu t khNu sang th 227 Quí II Maracaibo, 2,000.00 trư ng Venezuela Valencia PH L C 2: M U THÔNG BÁO M I DOANH NGHI P THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N THƯƠNG M I QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 0354/Q -BCT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) TÊN ƠN VN CH TRÌ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : / ......., ngày tháng năm …... V/v m i doanh nghi p tham gia Chương trình XTTMQG
  7. ……………….. .... Kính g i: …………………………….. Th c hi n Chương trình Xúc ti n Thương m i qu c gia năm .... ư c B trư ng B Công Thương phê duy t t i Quy t nh s ......../Q -BCT ngày…tháng…..năm…….., (Tên ơn v ch trì) s t ch c (Tên án). C th như sau: 1. M c tiêu:……………………………………………………. 2. Quy mô: (s lư ng doanh nghi p d ki n)……………………. 3. Th i gian:…………………………………………………… 4. a i m:…………………………………………………………. 5. Ngành hàng:…………………………………………………………… 6. i tư ng tham gia:…………………………………………… 7. Tiêu chí l a ch n doanh nghi p tham gia:………………………….. 8. Chi phí: - H tr c a Nhà nư c cho doanh nghi p tham gia chương trình: (nêu c th n i dung các kho n ư c h tr , % h tr , s ti n ư c h tr ) - Chi phí doanh nghi p ph i ch u khi tham gia chương trình: (nêu c th ) - S ti n doanh nghi p ph i t c c tham gia chương trình n u có (nêu rõ a ch chuy n ti n t c c, th t c hoàn/kh u tr ti n t c c sau khi k t thúc chương trình) - Phương th c thanh quy t toán c a ơn v ch trì v i doanh nghi p. 9. Các nghĩa v c a doanh nghi p khi tham gia chương trình: …………. 10. Yêu c u v H sơ ăng ký tham gia chương trình: ……………… 11. Th i h n ăng ký tham gia:……………………………………… Các ơn v quan tâm ngh g i h sơ v : Tên ơn v :……………… a ch :………… i n tho i:………………… Fax:………………….. Email: …………………Ngư i liên h :……………………
  8. Trân tr ng./. I DI N ƠN VN CH TRÌ (Ký và ghi rõ h tên) Tài li u g i kèm: - Thông tin gi i thi u v : th trư ng, ngành hàng, ho t ng xúc ti n thương m i mà ơn v ch trì s t ch c ho c t ch c tham gia, - Chương trình d ki n, - M u h sơ ăng ký tham gia. LƯU Ý: Thư m i doanh nghi p tham gia chương trình ph i ư c ăng t i công khai trên trang thông tin i n t c a C c Xúc ti n Thương m i – B Công Thương (www.vietrade.gov.vn) ch m nh t mư i lăm (15) ngày làm vi c trư c khi k t thúc th i h n ăng ký tham gia. DANH SÁCH CÁC ƠN VN CH TRÌ CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N THƯƠNG M I QU C GIA 2009 STT ơn v ch trì a ch Tel./Fax Website/ Email Ngư i liên h - Mã s 10, 14,15,16,20: Ông Lê Xuân Dương. T: 04 3 9364792. - Mã s 25: Ông Bùi Huy Hoàng. T: 04. 22205428. - Mã s 26, 28: Ông Vương ình Ngân. T: 08 3 8297282 20 Lý Thư ng C c Xúc ti n T: 04. 3 9347654 www.vietrade.gov.vn - Mã s 6,7: Ông Tr n 1 Ki t, Q. Hoàn Thương m i F: 04. 3 9344260 vietrade@vietrade.gov.vn Thành Long. T: 04. Ki m, Hà N i 2217554. - Mã s 31, 32: Ông Tr n Quang Huy. T: 04. 22205407. - Mã s 225: Ông Vũ Văn Quang. T: 04.22205377 - Mã s 227: Ch Tr n Thanh Bình. T: 04. 22205438. Ông Tr n Kim To n - Giám c Trung tâm 28A i n T: www.cktqp.gov.vn Tri n lãm và Xúc ti n C c Kinh t - Biên Ph , Q. 2 069.551562/37340346 ckte@cktqp.gov.vn thương m i. B Qu c phòng Ba ình, Hà F: 04. 3 7336036 xttm@cktqp.gov.vn Ông Lâm Tăng Vi t - N i Trư ng phòng Xúc ti n thương m i. 135 Pasteur, Ông Vũ Thái Sơn - Hi p h i cây Phư ng 6, T: 08.3 8242136 www.vinacas.com.vn 3 Trư ng ban Xúc ti n i u Vi t Nam Q.3, Tp. H F: 08.3 8242138 info@vinacas.com.vn thương m i. Chí Minh
  9. Ông Lương Văn T - Hi p h i cà phê 5 Ông Ích www.vicofa.org.vn T: 04.3 7336520 Ch t ch 4 - ca cao Vi t Khiêm, Q. Ba vicofahcm@vnn.vn F: 04.3 7337498 Bà Ph m Th Tư c - Nam ình, Hà N i vicofa@hn.vnn.vn T ng thư ký 236 Nam Kỳ Hi p h i cao su Kh i Nghĩa, T: 08.3 9322605 www.vra.com.vn TS. Tr n Th Thuý 5 Vi t Nam Q. 3, Tp. H F: 08.3 9320372 vra@vnn.vn Hoa - T ng thư ký. Chí minh Bà Nguy n Th Ánh H ng - Giám c 92 Võ Th Trung tâm Nghiên c u Sáu, P. Thanh Hi p h i chè T: 04.3 6250908 www.vitas.org.vn và Phát tri n th 6 Nhàn, Q. Hai Vi t Nam F: 04.3 6251801 vitas@fpt.vn trư ng chè. Bà Trưng, Hà Bà Ngô Thuý Hà - N i Chuyên viên marketing 71 ư ng D5, khu Văn Thánh B c, Phư ng 25, Q.Bình Ông Trương ình Hòe Hi p h i ch Th ch, Tp.H - T ng thư ký bi n và xu t T: 04.3 7715055 www.vasep.com.vn 7 Chí Minh Bà Nguy n Di m khN u thu s n F: 04.3 7715084 vasep@fpt.vn VP D: s 10 Hương - i u ph i Vi t Nam Nguy n Công viên Hoan, Ng c Khánh, Ba ình, Q. Ba ình, H.N i 160 Hoàng Bà Nguy n Th Tòng - Hi p h i Da Hoa Thám, Q. T: 04.3 7281562/60 www.lefaso.org.vn 8 T ng thư ký, i u ph i Giày Vi t Nam Ba ình, Hà F: 04.3 7281561 hhdg@hn.vnn.vn viên N i 11B Phan Ông Bùi Quang - Hi p h i doanh Huy Chú, Q. T: 04.3 9332845 www.veia.org.vn Ch t ch 9 nghi p i n t Hoàn Ki m, F: 04.3 9332846 veia-vn@hn.vnn.vn Bà Nguy n Th Hoàn - Vi t Nam Hà N i i u ph i viên Hi p h i doanh 4 Tri u Qu c T: 04.3 8265364 www.vami.com.vn Ông Nguy n Văn Th 10 nghi p cơ khí t, Q. Hoàn F: 04.3 8258887 vami@hn.vnn.vn - Ch t ch Vi t Nam Ki m, Hà N i 15 Tô Hi n Hi p h i doanh Thành, Q.Hai T: 04.3 9743678 www.vinasme.vn Ông Văn L p - 11 nghi p nh và Bà Trưng, Hà F: 04.3 9743679 ktsme@vnn.vn Phó Ch t ch v a Vi t Nam N i T ng 5, s 7, Ông Ph m T n Công - Hi p h i doanh www.vinasa.org.vn ào Duy T: 04.6 2921451/52 T ng thư ký 12 nghi p ph n vinasa01@hn.vnn.vn Anh, Q. ng F: 04. 3 5772338 Ông Tr n oàn Kim - m m Vi t nam office@vinasa.org.vn a, Hà N i Chánh văn phòng Ông Lê Qu c Ân - Ch t ch 25 Bà Tri u, Bà ng Phương Hi p h i d t T: 04.3 9362154 www.vietnamtextile.org.vn 13 Q. Hoàn Dung - T ng thư ký may Vi t Nam F: 04.3 9349842 vitashn@hn.vnn.vn Ki m, Hà N i 0913212114 Ông Nguy n Sơn - i u ph i viên
  10. Ông Nguy n Tôn Nhà s 10 Lô Hi p h i g và Quy n - Phó ch t ch, 14A, Ph T: 04.3 7833016 www.vietfores.org 14 lâm s n Vi t T ng thư ký Trung Hoà, F: 04.3 7833016 info@vietfores.org Nam Ông Tr nh V - i u Hà N i ph i viên Bà Trương Th Th ng 135A Pasteur, - Phó Ch t ch kiêm www.peppervietnam.com Hi p h i h tiêu Phư ng 6, T: 08.3 8237288 T ng thư ký 15 hotieuvietnam@hcm.fpt.vn Vi t Nam Q.3, Tp. H F: 08.3 8223901 Bà Nguy n Phương hotieuvietnam@vnn.vn Chí Minh. Th o - Thư ký t ng h p 210 Nguy n Hi p h i lương Th Minh T: 08.3 9306078 www.vietfood.org.vn Ông Huỳnh Minh Hu 16 th c Vi t Nam Khai, Q. 3, F: 08.3 9302704 vietfood@hcm.vnn.vn - i u ph i viên Tp.HCM 180-182 Lý Ông Phan Văn Thanh www.vietnamplastics.org Hi p h i nh a Chính Th ng, T: 08.2905017 - Ch t ch 17 www.vpas.vn Vi t nam Q. 3, Tp. H F: 08.2905021 Bà inh Thuỳ Nhiên - vpa@vietnamplastics.com Chí Minh. i u ph i viên Hi p h i xu t T ng 1, 20 Lý Ông Văn Khôi - khN u hàng th Thư ng Ki t, T: 04.2 2320875 www.vcic.org.vn Phó Ch t ch 18 công m ngh Q. Hoàn F: 04.3 9366759 hrpc@fpt.vn Ông Lê Bá Ng c - Vi t Nam Ki m, Hà N i T ng Thư ký Ông Lê Văn Minh - Giám c Trung tâm 77 Nguy n T: 04.3 www.vca.org.vn Phát tri n Thương m i Liên minh h p Thái H c, Q. 7470973/7470256 www.ctid.com.vn & u tư, Liên minh 19 tác xã Vi t Ba ình, Hà F: 04.3 vca-htpt@hn.vnn.vn HTX Nam N i 8431883/8433997 centrinde@fpt.vn Bà Nguy n Qu Anh - Chuyên viên Ban k ho ch 2 Ph m Ng c Bà Doãn Th Phương T ng công ty Th ch, Q. T: 04.3 5740779 www.vegetexcovn.com.vn Mai 20 rau qu , nông ng a, Hà F: 04.3 8523926 vegetexcovn@fpt.vn Ông ng Thiên s n N i Th ch - Trư ng Phòng Ông Nguy n Văn T: 04.3 Th ng - G Trung Trung tâm xúc 2 Hoàng Qu c 7543107/7545558 www.vafec.com.vn tâm 21 ti n thương m i Vi t, Q. C u F: 04.3 xttm@vafec.com.vn Bà Ph m Th Thu Anh nông nghi p Gi y, Hà N i 7542752/7540131 - Trư ng phòng H i ch tri n lãm
Đồng bộ tài khoản