Quyết định số 0374/QĐ-BTM

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 0374/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0374/QĐ-BTM về việc giá xăng do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0374/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 0374/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ XĂNG BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Căn cứ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu; Căn cứ tình hình và diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; sau khi thống nhất với Bộ Tài chính; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Cho phép doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối được phép cộng 900 đồng/lít (chín trăm đồng/lít) đối với mỗi chủng loại xăng, so với mức giá bán lẻ quy định tại Quyết định số 0057/QĐ-BTM ngày 13 tháng 01 năm 2007 của Bộ Thương mại; mức giá bán lẻ mới (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) ở nhiệt độ thực tế, quy định thống nhất trong cả nước đối với từng chủng loại xăng, cụ thể như sau: - Xăng không chì RON 92: 11.000 đồng/lít - Xăng không chì RON 90: 10.800 đồng/lít - Xăng không chì RON 83: 10.600 đồng/lít, - Giá bán các chủng loại xăng khác do doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối quy định, trên cơ sở căn cứ vào chênh lệch về chất lượng, mức giá bán thực tế đối với từng chủng loại xăng trên cùng thị trường. - Đối với địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu quy định tại Quyết định 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004 của Bộ Thương mại, được phép cộng tối đa không quá 2% so với giá bán trên. Điều 2. Địa điểm bán hàng: - Bán buôn: Hàng được giao tại kho trung tâm tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua;
  2. - Bán lẻ: hàng được bán tại cây xăng, cửa hàng đại lý bán lẻ ở các tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua. Điều 3. Trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối, các đơn vị sản xuất kinh doanh và Sở Thương mại/Sở Thương mại – Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 1. Trên cơ sở mức giá xăng trên, các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối, các đơn vị sản xuất kinh doanh có trách nhiệm xem xét tiết giảm chi phí kinh doanh cho phù hợp. 2. Các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối kiểm kê số lượng các chủng loại xăng theo quy định trước khi điều chỉnh tăng giá bán, không để xảy ra tiêu cực, bảo đảm hoạt động kinh doanh bình thường. Phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật những hành vi vi phạm về giá bán xăng của các doanh nghiệp thành viên và hệ thống phân phối thuộc mình quản lý. 3. Sở Thương mại/Sở Thương mại – Du lịch các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giá bán xăng tại địa phương mình, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, hoặc báo cáo về cơ quan có thẩm quyền xử lý. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 3 năm 2007. Các quy định về giá bán xăng trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo) - VPTW Đảng và Ban Kinh tế TW, Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; VP Chính phủ; - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Thị Kim Ngân - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan TW của các Đoàn thể; - Bộ Tài chính: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; - Bộ Thương mại: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc Bộ; - UBND, Sở Thương mại, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố thuộc TW (để kiểm tra việc thực hiện); - Đài truyền hình TW và các Báo đài TW; - Các doanh nghiệp NK xăng dầu đầu mối; - Cục QLTT (để chỉ đạo các Chi cục QLTT); - Lưu VT, các Vụ: CSTTTN, XNK, KHĐT.
Đồng bộ tài khoản