Quyết định số 04/1997/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
15
lượt xem
1
download

Quyết định số 04/1997/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/1997/QĐ-BCN về việc phân công trong lãnh đạo bộ do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/1997/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/1997/Q -BCN Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG TRONG LÃNH OB B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B công nghi p; Căn c Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 13/CP ngày 01/12/1992; Theo ngh c a ng chí Chánh văn phòng B , QUY T NNH: i u 1: Nh ng nguyên t c phân công công vi c gi a B trư ng và các Th trư ng: 1. Th trư ng giúp B trư ng ch o t ng lĩnh v c công tác c a B theo s phân công c a B trư ng, ư c s d ng quy n h n c a B trư ng gi i quy t t t c các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c B trư ng, tr nh ng công vi c B trư ng tr c ti p gi i quy t. 2. Trong ph m vi quy n h n và nhi m v ư c giao, các Th trư ng ch ng gi i quy t công vi c, n u có v n liên quan n lĩnh v c do Th trư ng khác ph trách thì các Th trư ng ch ng ph i h p v i nhau gi i quy t; trư ng h p không nh t trí thì báo cáo B trư ng quy t nh. 3. Tuỳ theo tình hình công tác, vi c phân công gi a B trư ng và các Th trư ng có th thay i. 4. B trư ng ch u trách nhi m v các quy t nh c a Th trư ng liên quan n vi c th c hi n các công vi c ư c B Trư ng phân công. 5. Sáng Th Hai hàng tu n, B trư ng và các Th trư ng h p giao ban gi i quy t nh ng công vi c c n bàn b c t p th . i u 2: Trong ph m vi công vi c ư c phân công, Th trư ng có trách nhi m và quy n h n: 1. Ch o các cơ quan B và các ngành kinh t - k thu t xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n, cơ ch , chính sách và các d án Lu t, Pháp l nh trình Chính ph .
  2. 2 Ki m tra, ôn c các V ch c năng, các ngành kinh t - k thu t trong vi c t ch c th c hi n các quy t nh c a Chính ph và c a B , các ch trương, chính sách, pháp lu t; phát hi n và xu t nh ng v n c n s a i, b sung. 3. Riêng trong lĩnh v c u tư, các ng chí Th trư ng theo dõi ngành kinh t - k thu t nào ch u trách nhi m chính trong vi c thNm nh và xét duy t các d án u tư trong nư c, liên doanh và u tư nư c ngoài c a ngành ó (d án ti n kh thi, lu n ch ng kinh t - k thu t, thi t k , d toán và quy t toán...). ng chí Th trư ng ph trách lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n ch u trách nhi m t ng h p toàn ngành và là u m i k ho ch và quan h công tác chung. 4. Th trư ng ư c B trư ng phân công làm Th trư ng thư ng tr c thay m t B trư ng gi i quy t các công vi c khi B trư ng v ng m t. Khi Th trư ng thư ng v v ng m t, B trư ng ch nh m t Th trư ng khác t m thay làm Th trư ng thư ng tr c. i u 3: Phân công c th gi a B trư ng và các Th trư ng như sau. 1. B trư ng ng Vũ Thư: - Lãnh o, qu n lý chung và toàn di n công tác c a ngành, chương trình Nhà nư c v công ngh t ng; - Tr c ti p ch o các lĩnh v c: chi n lư c, quy ho ch và cân i l n trong phát tri n công nghi p; t ch c - cán b , i m i t ch c và qu n lý doanh nghi p; thanh tra, pháp lu t và thi ua - khen thư ng - k lu t; - Ph trách V T ch c - Cán b , Thanh tra b . 2. Th trư ng Lê Huy Côn: - Làm nhi m v thư ng tr c và lãnh o công tác n i chính c a cơ quan B ; - Ph trách và ch o các lĩnh v c: k ho ch s n xu t - xu t nh p khNu toàn ngành; lao ng - ti n lương - y t ; công tác qu c phòng; quan h ph i h p v i các cơ quan n i chính, các oàn th qu n chúng và cơ quan ngôn lu n; - Theo dõi ngành công nghi p hàng tiêu dùng: T ng Công ty D t - May Vi t Nam, T ng Công ty Gi y Vi t Nam, T ng công ty Da Gi y Vi t Nam, T ng Công ty Sành s và Thu tinh Công nghi p Vi t Nam, T ng Công ty Nh a Vi t Nam; - Ph trách V k ho ch và u tư, Văn phòng B . 3. Th trư ng Nguy n Xuân ChuNn: - Ph trách và ch o các lĩnh v c: h p tác qu c t và kinh t i ngo i, quan h v i các t ch c qu c t ; chương trình công ngh thông tin và c i cách hành chính;
  3. - Theo dõi ngành công nghi p cơ khí, luy n kim, i n t và tin h c: T ng công ty thép Vi t Nam, T ng công ty máy và thi t b công nghi p, T ng công ty máy ng l c và máy nông nghi p, T ng công ty i n t và tin h c Vi t Nam; - Ph trách V H p tác qu c t và Báo công nghi p Vi t Nam. 4- Th trư ng Giã T n Dĩnh: - Ph trách và ch o các lĩnh v c: Giáo d c ào t o, tài nguyên và an toàn lao ng công nghi p; - Theo dõi ngành a ch t, tài nguyên khoáng s n: T ng Công ty Khoáng s n Vi t Nam, T ng Công ty á quý và Vàng Vi t nam: - Ph trách C c a ch t và khoáng s n Vi t Nam, C c Ki m tra giám sát K thu t an toàn công nghi p, các Trư ng ào t o. 5. Th trư ng Hoàng Trung H i: - Ph trách và ch o các lĩnh v c: u tư - xây d ng cơ b n và phòng ch ng bão l t; - Theo dõi ngành năng lư ng: T ng Công ty i n l c Vi t Nam, T ng Công ty Than Vi t Nam, T ng Công ty Thi t b K thu t i n, T ng Công ty Cơ khí năng lư ng và m , các Công ty Xây d ng và D ch v tư v n u tư; - Ph trách V K ho ch và u tư (ph n u tư xây d ng cơ b n). 6. Th trư ng Lê Qu c Khánh: - Ph trách và ch o các lĩnh v c: khoa h c, công ngh , môi trư ng và công nghi p a phương phía B c (t Qu ng Tr tr ra); chương trình Công ngh v t li u m i; - Theo dõi các ngành công nghi p hoá ch t và hoá d u: T ng Công ty Hoá ch t Vi t Nam; - Ph trách V Qu n lý công ngh và ch t lư ng s n phNm, các cơ quan nghiên c u khoa h c. 7. Th trư ng Nguy n Minh Thông: - Ph trách và ch o các lĩnh v c: tài chính, giá c , c ph n hoá doanh nghi p; h p tác xã ti u th công nghi p và công nghi p a phương phía nam (t Th a Thiên - Hu tr vào); - Theo dõi các ngành công nhi p ch bi n th c phNm: T ng Công ty Thu c lá Vi t Nam, T ng Công ty Rư u - Bia - Nư c gi i khát Vi t Nam, Công ty S a Vi t Nam, Công ty D u th c v t - Hương li u - M phNm Vi t Nam, Công K ngh th c phNm Vi t Nam và Công ty Bánh k o H i Hà; - Ph trách V Tài chính - K toán.
  4. i u 3: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Các ng chí: Th trư ng, Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng, C c trư ng, Vi n trư ng, Giám c S Công nghi p, T ng Giám c và Giám c các cơ quan, doanh nghi p thu c ngành công nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng Vũ Chư ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản