Quyết định số 04/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/1999/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng bóng đèn hình ti vi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/1999/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/1999/QĐ-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 1 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 04/1999/QĐ-BTC NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 1999 V VI C S A Đ I M C THU SU T THU NH P KH U HÀNG BÓNG ĐÈN HÌNH TI VI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 C a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t quy đ nh t i bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng chi thu ban hành kèm theo Nghi quy t s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10 tháng 10 năm 1998; Căn c Đi u 1, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b xung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; QUY T Đ NH: Đi u 1: S a đ i m c thu su t thu nh p kh u c a m t hàng bóng đèn hình ti vi quy đ nh t i Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11 tháng 12 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính, đã đư c s a đ i t i Quy t đ nh s 1950/1998/QĐ/BTC ngày 26/12/1998 c a B trư ng B Tài chính thành m c thu su t thu nh p kh u m i như sau: Mã s Mô t nhóm, m t hàng Thu su t Nhóm Phân nhóm 8540 11 00 - Đèn ng âm c c dùng cho máy thu vô tuy n truy n 30 hình, k c ng đèn cho b ki m tra video: 8540 12 00 30 -- Lo i m u 20 -- Lo i bóng đen tr ng hay đơn s c khác Riêng: + Lo i thu c phân nhóm 854011, 854012 d ng ph ng
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ho c tr ph ng k thu t cao Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và đư c áp d ng cho t t c các t khai hàng hoá nh p kh u đăng ký v i cơ quan H i quan b t đ u t ngày 01/02/1999. Bãi b nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh t i quy t đ nh này. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản