Quyết định số 04/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 04/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2001/QĐ-UB về việc đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định và tạm cư do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư của Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà nghỉ và Văn phòng làm việc Bạch Đàn, phường 27, quận Bình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2001/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 04/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V S A I, B SUNG QUY NNH N BÙ, H TR THI T H I, TÁI NNH CƯ VÀ T M CƯ C A D ÁN U TƯ XÂY D NG KHU NHÀ NGH VÀ VĂN PHÒNG LÀM VI C B CH ÀN, PHƯ NG 27, QU N BÌNH TH NH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph v quy nh khung giá các lo i t ; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998 /TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N - CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t ; Căn c Quy t nh s 1227/Q -UB-QL T ngày 14 tháng 8 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph v i u ch nh di chuy n nhà c a nhân dân t i s 6/6D, ư ng Xô Vi t Ngh Tĩnh, phư ng 27, qu n Bình Th nh ; Căn c Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04 tháng 01 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph ; Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09 tháng 11 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph ban hành b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b ; Căn c ý ki n c a oàn Công tác Liên ngành c a Chính ph t i Văn b n s 58/ LN- XKT ngày 28 tháng 12 năm 2000 ; Xét T trình s 03/BC-UB ngày 02 tháng 01 năm 2001 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh, ý ki n c a S Tài chánh-V t giá thành ph , trên cơ s góp ý c a các h dân có liên quan và n i dung k t lu n c a Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph t i cu c h p ngày 27 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH
 2. i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này B n quy nh v s a i, b sung quy nh v n bù, h tr thi t h i, tái nh cư và t m cư c a D án u tư xây d ng Khu nhà ngh và Văn phòng làm vi c B ch àn, phư ng 27, qu n Bình Th nh. i u 2.- Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh ra Quy t nh thành l p H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng D án u tư xây d ng Khu nhà ngh và Văn phòng làm vi c B ch àn, phư ng 27, qu n Bình Th nh theo quy nh t i i u 32, Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph th c hi n Quy t nh này và ch u trách nhi m t ch c ph bi n, tính toán, ch o ch u tư chi tr b sung ti n n bù, h tr thi t h i cho các h dân b gi i t a c a D án u tư xây d ng Khu nhà ngh và Văn phòng làm vi c B ch àn, phư ng 27, qu n Bình Th nh theo úng n i dung quy nh t i Quy t nh này. i u 3.- Vi c gi i quy t khi u n i c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh, c a Thanh tra thành ph và y ban nhân dân thành ph có liên quan n vi c n bù, h tr thi t h i, tái nh cư và t m cư c a D án u tư xây d ng Khu nhà ngh và Văn phòng làm vi c B ch àn, phư ng 27, qu n Bình Th nh trư c ây, s ư c s a i theo n i dung quy nh c a Quy t nh này. i u 4.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ; các quy nh n bù, h tr thi t h i, tái nh cư và t m cư c a D án u tư xây d ng Khu nhà ngh và Văn phòng làm vi c B ch àn, phư ng 27, qu n Bình Th nh trư c ây trái v i quy nh c a Quy t nh này u bãi b . i u 5.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám c S a chính-Nhà t thành ph , Giám c S Xây d ng thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Ki n Trúc sư Trư ng thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh, T ng Giám c T ng Công ty Du l ch Sàigòn, Giám c Công ty Du l ch Bình Th nh, Th trư ng các cơ quan, ơn v và các h dân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 5 - Văn phòng Chính ph PH - oàn công tác liên ngành c a CP KT. CH TNCH - T ng TTNN, T ng C c a chính - TT/TU, Thư ng tr c H ND.TP PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - TTUB : CT, PCT/TT, T, UV/PC - y ban M t tr n T qu c TP - Vi n KSND/TP, VP Thành y - T Công tác Liên ngành TP (T 1) - VP. oàn i bi u Qu c h i TP - Thanh tra TP, VP. Ti p dân TP - VPUB : PVP/ T, NC Lê Thanh H i - T NC, T, B - Lưu (NC) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc
 3. MINH ******** ****** S : 04/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2001 QUY NNH V S A I, B SUNG QUY NNH N BÙ, H TR THI T H I, TÁI NNH CƯ VÀ T M CƯ C A D ÁN U TƯ XÂY D NG KHU NHÀ NGH VÀ VĂN PHÒNG LÀM VI C B CH ÀN T I PHƯ NG 27, QU N BÌNH TH NH. (Ban hành kèm theo quy t nh s 04 /2001/Q -UB ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph ) I.- N BÙ, H TR THI T H I V CÁC LO I T: i u 1.- i u ki n ư c n bù thi t h i v t và không ư c n bù thi t h iv t: 1.1- Các i u ki n ư c n bù thi t h i v t áp d ng theo quy nh t i i u 6, Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph ; 1.2- Các trư ng h p không ư c n bù thi t h i v t áp d ng theo quy nh t i i u 7, Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph ; 1.3- Trong m t s trư ng h p ư c xét h tr thi t h i theo B n quy nh này. i u 2.- V ơn giá xây d ng nhà, v t ki n trúc khác và ơn giá t , t nông nghi p tính n bù, h tr thi t h i : 2.1- ơn giá xây d ng nhà và v t ki n trúc khác : Áp d ng theo ơn giá xây d ng m i quy nh t i quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09 tháng 11 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành b ng giá chuNn t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b , nhân v i h s i u ch nh 1,2 l n. 2.2- ơn giá t : Áp d ng theo ơn giá t quy nh t i quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04 tháng 01 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph , nhân v i h s K ; c th là : ơn giá theo Q M c giá n bù 05/Q -UB ( ng/m2) V trí H s K 2 ( ng/m ) M t ti n ư ng Xô Vi t 2.500.000 1,6 4.000.000 Ngh Tĩnh (nay là ư ng Bình Qu i).
 4. - Không m t ti n ư ng 2.000.000 Xô Vi t Ngh Tĩnh ( sát b sông). 2.3- ơn giá t nông nghi p : a) t tr ng cây hàng năm : ơn giá n bù thi t h i t tr ng cây hàng năm, áp d ng theo ơn giá t i a (h ng 1) quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph là 19.300 ng/m2, nhân v i h s K=7,77 ; m c giá n bù là 150.000/m2. i v i ph n di n tích t n m v trí m t ti n ư ng Xô Vi t Ngh Tĩnh, tính trong ph m vi 100m k t tim ư ng hi n h u ư c tính tăng thêm 50% ơn giá n bù ; c th là 150.000 ng/m2 x 150% = 225.000 ng/m2. b) t tr ng cây lâu năm : i v i t tr ng cây lâu năm (có ngu n g c là t ru ng ã c i t o, san l p) tính n bù b ng m c giá n bù t tr ng cây hàng năm, c ng thêm m c h tr chi phí c i t o, san l p là 60.000 ng/m2. i u 3.- V tính giá n bù, h tr thi t h i v nhà , t , t nông nghi p và nhà , v t ki n trúc khác : A.- iv i t : 1- t c a h gia ình, cá nhân là t xây d ng nhà và các công trình ph c v sinh ho t như b p, sân, gi ng nư c, nhà t m, nhà v sinh, l i i, chu ng chăn nuôi gia súc, gia c m, nhà kho, nơi th c ăn gia súc, gia c m, nơi ch t t, nơi ô tô ho c t ư c cơ quan có thNm quy n giao t s d ng vào m c ích làm nhà nhưng chưa xây d ng nhà, ã hoàn t t th t c s d ng t và san l p m t b ng. 2- t có gi y t h p pháp, h p l , ho c t không có gi y t h p l v quy n s d ng t, nhưng có ngu n g c không chi m d ng b t h p pháp, ư c tính n bù tùy theo th i i m chuy n i m c ích s d ng t trên nguyên t c tr i nghĩa v tài chính (ti n s d ng t) n u chưa làm nghĩa v v i Nhà nư c theo m c quy nh t i i u 6 và i u 7, Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t. 3- Vi c tính giá n bù, h tr c th ư c áp d ng như sau (kèm b ng ph l c tính giá n bù). a) t s d ng h p pháp là t có gi y t h p l v quy n s d ng t theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph thì tính n bù b ng 100% ơn giá t quy nh t i kho n 2.1, i u 2 c a B n quy nh này, tr trư ng h p chuy n quy n s d ng t sau ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì th c hi n theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 (tr i 40% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh). b) t s d ng mà không có gi y t h p l v quy n s d ng t, không có tranh ch p, ã s d ng n nh, không l n chi m ư c tính n bù như sau : b.1- S d ng t trư c ngày 18 tháng 12 năm 1980 (ngày ban hành Hi n pháp năm 1980) : n bù b ng 100% ơn giá t quy nh t i kho n 2.1, i u 2 c a B n quy nh này.
 5. b.2- S d ng t ngày 18 tháng 12 năm 1980 n trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 (ngày Lu t t ai năm 1993 có hi u l c thi hành) : n bù b ng 100% ơn giá n bù t h p pháp, tr i 20% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh { ơn giá n bù = ơn giá n bù t h p pháp - (20% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T)}. b.3- S d ng t ngày 15 tháng 10 năm 1993 tr v sau : n bù b ng 100% ơn giá n bù t h p pháp, tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh { ơn giá n bù = ơn giá n bù t h p pháp - (100% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T)}. N u do nh n chuy n như ng c a ngư i s d ng t trư c ó không có gi y t h p l , ch có gi y t mua, bán chuy n như ng gi a hai bên ư c y ban nhân dân xã- phư ng, th tr n xác nh n thì ư c n bù b ng 100% ơn giá n bù t h p pháp, tr i 40% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh { ơn giá n bù = ơn giá n bù t h p pháp - (40% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB- QL T)}. c) i v i t có ngu n g c chi m d ng b t h p pháp (là t do chi m d ng c a Nhà nư c, chi m d ng tài s n v ng ch s d ng ho c mua c a ngư i khác có ngu n g c không h p pháp s d ng) ư c xét h tr tùy t ng trư ng h p c th , như sau : c.1- S d ng trư c ngày 14 tháng 8 năm 1993 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành quy t nh i u ch nh di chuy n nhà c a nhân dân t i s 6/6D, ư ng Xô Vi t Ngh Tĩnh, phư ng 27, qu n Bình Th nh) ư c h tr b ng giá t tr ng cây hàng năm và chi phí c i t o, san l p quy nh t i kho n 2.3, i u 2 c a B n quy nh này. c.2- S d ng t ngày 14 tháng 8 năm 1993 tr v sau ư c h tr 50% ơn giá t tr ng cây hàng năm và chi phí c i t o, san l p quy nh t i kho n 2.3, i u 2 c a B n quy nh này. c.3- M c di n tích t tính h tr không quá 100m2/h ; ph n di n tích t còn 2 l i ngoài 100m ang s d ng (n u có) ư c tính h tr b ng 30% v i m c giá t tr ng cây hàng năm và chi phí c i t o, san l p quy nh t i kho n 2.3, i u 2 B n quy nh này. d) t ang s d ng do sang như ng c a ngư i khác, mà t ó có ngu n g c là t nông nghi p do Nhà nư c qu n lý, nhưng không ư c ăng ký theo Ch th 299/TTg, t san l p xây d ng nhà không có gi y phép c a cơ quan có thNm quy n ư c h tr theo ơn giá t tr ng cây hàng năm và chi phí c i t o, san l p quy nh t i kho n 2.3, i u 2 c a B n quy nh này. e.- V h n m c t tính n bù : e.1- Trư ng h p di n tích b thu h i nh hơn 200m2 (trong ó v a có t , v a có t nông nghi p) thì tính n bù toàn b di n tích này theo t . e.2- Trư ng h p di n tích b thu h i l n hơn 200m2 (trong ó v a có t , v a có t nông nghi p) thì tính n bù như sau : + N u có gi y ch ng nh n quy n s d ng t do cơ quan có thNm quy n c p thì tính n bù theo di n tích ghi trong gi y ch ng nh n ; trư ng h p di n tích ghi trong gi y ch ng nh n nh hơn 200m2 nhưng di n tích th c t ang s d ng l n hơn 200m2 thì tính n bù 200m2.
 6. + N u không có gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh t i i m a, Kho n 3, ph n A, i u 3 c a B n quy nh này thì tính n bù t không quá 200m2. e.3- Ph n di n tích khuôn viên t còn l i ngoài 200m2, tính n bù theo phương pháp tính quy nh t i i m 3.2, m c 3, kho n II ph n A c a Thông tư s 145/1998/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 c a B Tài chính, tính n bù theo giá t nông nghi p ( t tr ng cây hàng năm) và c ng thêm 10% ph n chênh l ch gi a giá n bù t và giá n bù t nông nghi p ( t tr ng cây hàng năm) c a khuôn viên ó. B. iv i t nông nghi p : 1- Ngư i ang s d ng t nông nghi p h p pháp h p l (có m t trong các i u ki n quy nh t i kho n 1.1, i u 1 c a B n quy nh này thì ư c n bù thi t h i b ng 100% ơn giá quy nh t i kho n 2.3, i u 2 c a B n quy nh này. 2- i v i t ao, mương vư n, tính n bù b ng v i m c giá n bù t tr ng cây hàng năm. 3- i v i t nông nghi p s d ng không h p pháp là t có ngu n g c chi m c a Nhà nư c, chi m t v ng ch s d ng thì không ư c n bù thi t h i v t nhưng ư c xét h tr như sau : 3.1- S d ng t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 : ư c h tr b ng 80% ơn giá t tr ng cây hàng năm quy nh t i kho n 2.3, i u 2 c a B n quy nh này. 3.2- S d ng t ngày 15 tháng 10 năm 1993 tr v sau : ư c h tr b ng 50% ơn giá t tr ng cây hàng năm quy nh t i kho n 2.3, i u 2 c a B n quy nh này. C- i v i nhà , công trình và v t ki n trúc khác : 1- i v i nhà, công trình xây d ng trên t thu c i n ư c n bù thi t h i v t theo quy nh t i kho n 1.1, i u 1 và t i i m a, b, kho n 3, ph n A, i u 3 c a B n quy nh này, ư c n bù thi t h i như sau : a) Nhà có gi y t h p pháp, h p l : ư c n bù 100% ơn giá quy nh t i kho n 2.1, i u 2 c a B n quy nh này. b) Nhà không có ho c không gi y t h p l , n bù b ng 90% ơn giá c a nhà h p pháp. c) i v i nhà c p 4, nhà t m, công trình ph c l p (không phân bi t có ho c không có gi y t h p l ) : ư c tính n bù b ng 100% ơn giá c a nhà, công trình h p pháp. 2- i v i nhà, công trình xây d ng trên t có ngu n g c chi m d ng không h p pháp theo qui nh t i i m c, kho n 3, ph n A, i u 3 c a B n quy nh này, ư c tính h tr như sau : - Xây d ng t trư c ngày 14 tháng 8 năm 1993 : H tr b ng 70% ơn giá n bù nhà h p pháp. - Xây d ng t ngày 14 tháng 8 năm 1993 tr v sau : H tr b ng 50% ơn giá n bù nhà h p pháp. i u 4.- n bù v tài s n khác : 1- Nhà có h th ng i n tho i, i n, nư c (thuê bao), gi ng nư c ư c n bù :
 7. - i n tho i : Theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty i n tho i thành ph . - ng h i n chính (thuê bao) : Theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty i n l c thành ph . - ng h nư c (thuê bao) : 2.000.000 ng/cái ; trư ng h p di d i m t ph n nhà thì h tr t 400.000 ng n 500.000 ng/cái. - Gi ng nư c khoan : + 1.500.000 ng/cái (sâu dư i 30m/cái) ; + 3.000.000 ng/cái (sâu 30m/cái n dư i 50m/cái) ; + 5.000.000 ng/cái (sâu 50m/cái tr lên). - Gi ng nư c ào th công : 80.000 ng/mét sâu. i u 5.- n bù hoa màu, cây tr ng, m m : 1. i v i hoa màu, cây tr ng : áp d ng theo khung giá chuNn ghi trong B n ph l c kèm theo b n qui nh này ; riêng i v i vư n tr ng cây chuyên canh thì có th tính tăng thêm không quá 50% khung giá chuNn. 2. B i hoàn chi phí b c m và h tr chi phí c i táng như sau : -M t : 1.000.000 ng/m ; - M xây thư ng, á ong : 1.500.000 ng /m ; - M xây bán kiên c : 2.500.000 ng/m ; - M xây kiên c : 4.000.000 ng/m ; - M c t c i táng : 400.000 ng/m ; - H tr ti n t c i táng : 2.000.000 ng/m . II.- CÁC KHO N H TR KHÁC : i u 6.- H tr di d i, chi phí n nh s n xu t, i s ng và h tr khác : 1- H tr n nh v i s ng : i v i nh ng h ph i di d i n nơi khác, ư c h tr m t l n 1.000.000 ng cho m i nhân khNu có h khNu thư ng trú và t m trú dài h n thu c di n KT3 t i căn nhà ph i di d i. 2- H tr chi phí tháo d , di d i nhà : i v i nh ng h n m trong ph m vi gi i t a không còn t , ph i di d i n nơi khác thì ư c h tr 2.000.000 ng/căn/h c p 3 tr lên và 1.000.000 ng/căn/h c p 4 và nhà t m. 3- H tr thi t h i do ng ng s n xu t kinh doanh : a) i v i h gia ình và cá nhân có gi y phép kinh doanh, ư c h tr 10% doanh thu/tháng và ư c h tr trong th i gian 6 tháng ; trư ng h p không có gi y phép kinh doanh nhưng có th c hi n y nghĩa v thu i v i Nhà nư c thì ư c h tr b ng 50% m c h tr c a h gia ình, cá nhân có gi y phép kinh doanh. b) i v i doanh nghi p, ư c h tr theo th c lãi/tháng, nhân v i 3 tháng. c) Doanh thu và th c lãi tính h tr là doanh thu và th c lãi bình quân c a 3 tháng g n nh t c a th i i m gi i t a (s li u tính toán d a trên s li u cung c p c a cơ quan thu ).
 8. 4- H tr thêm i v i h chính sách (m i h ) : 4.1. Bà m Vi t Nam Anh hùng, Anh hùng l c lư ng võ trang nhân dân, Anh hùng lao ng : 5.000.000 ng/h . 4.2. Thương binh, gia ình li t sĩ (cha, m , v , ch ng, con là li t sĩ) : 3.000.000 ng/h . 4.3. Gia ình có công v i Cách m ng và di n ang hư ng tr c p xã h i thư ng xuyên : 1.000.000 ng/h . 4.4. Trư ng h p trong m t h có nhi u ngư i ư c hư ng chính sách, thì ch tính m t m c h tr c a ngư i có m c h tr cao nh t. 5. V m c h tr chi phí ào t o chuy n i ngành ngh do b thu h i ts n xu t nông nghi p : H b thu h i t 30% n 50% di n tích t nông nghi p ang s d ng h p pháp, h p l thì ư c m t su t h tr ; t trên 50% n 70% di n tích t nông nghi p thì ư c 02 su t h tr ; trên 70% di n tích t nông nghi p thì ư c h tr cho t ng s lao ng nông nghi p trong tu i có tên trong s h khNu c a h gia ình ó ; m c chi phí ào t o cho m t su t h tr là 1.000.000 ng. III. V TÁI NNH CƯ VÀ T M CƯ : ( i v i các h di chuy n toàn b nhà t ): i u 7.- Vi c b trí tái nh cư và t m cư theo phương án b trí do y ban nhân dân qu n Bình Th nh trình ngày 02 tháng 01 năm 2001. C th như sau : 1. Các h gia ình và cá nhân có di n tích nhà , t ang s d ng h p pháp, h p l ho c mua t có ngu n g c h p pháp, h p l s ư c b trí l i t khác trong khu quy ho ch tái nh cư c a d án theo nguyên t c giá t tái b trí ư c tính b ng giá n bù t t i nơi cũ ; Ph n chênh l ch v giá tr t gi a nơi cũ và nơi m i ư c thanh toán b ng ti n theo m t trong hai trư ng h p sau ây : + Trư ng h p m c giá tr t nơi cũ l n hơn m c giá tr t ư c tái b trí theo quy ho ch nơi m i thì ch u tư ph i thanh toán ph n giá tr chênh l ch này cho ngư i b thu h i t . + Trư ng h p m c giá tr t nơi cũ nh hơn m c giá tr t ư c tái b trí theo quy ho ch nơi m i thì ngư i b thu h i t ph i thanh toán ph n giá tr chênh l ch cho ch u tư và nghĩa v tài chánh ngoài h n m c quy nh, c th : 1.1- i v i các h ang s d ng t h p pháp ho c t h p l nhưng s d ng t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì ư c b trí t i ch ho c b trí l i t i khu t m t ti n ư ng Xô Vi t Ngh Tĩnh nay là ư ng Bình Qu i và ư ng Thanh a theo b n v quy ho ch phân lô khu tái nh cư và t m cư c a d án như sau : - H Bùi Văn Liên, lô s 1, có di n tích 203 m2 ; - H Lê Quang Th ng, lô s 2, có di n tích 204 m2 ; - H Lê Văn Tư, lô s 3, có di n tích 96 m2 ; - H Nguy n Văn L i, lô s 4, có di n tích 122,4 m2 ; - H Phan Văn Bé, lô s 5, có di n tích 299 m2 ;
 9. Giao S a chính-Nhà t thành ph l p th t c giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ư c mi n óng ti n s d ng t trong h n m c. 1.2- i v i các h s d ng t h p l (có ăng ký 299/TTg) ư c b trí t i ch ho c b trí l i t i khu t n m trên ư ng Thanh a (theo b n v quy ho ch phân lô khu tái nh cư và t m cư c a d án) như sau : - H Âu Quang Phú, lô s 6, có di n tích 90 m2 ; - H Nguy n Văn Khoa, lô s 7, có di n tích 72 m2 ; - Riêng h Huỳnh c Hoành, lô s 8, có di n tích 380,50 m2 ; ông Huỳnh c Hoành ph i gi i quy t b trí l i trên di n tích t này cho các h mà ông ã cho ho c ã bán, g m có h ông Trương Minh Dũng, h bà Nguy n Th Tâm L c, h ông Nguy n Thanh Hương, h bà Dương Th ào, h ông Bùi Xuân Phúc, h bà Ph m Th H ng Lan. Giao S a chính-Nhà t thành ph l p th t c giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và các ch h th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh hi n hành. 2- i v i các h ang s d ng nhà , t do sang như ng t c a ông Ngô Văn Chi u ư c b trí t i ph n t thu h i c a H i Ki n trúc sư thành ph và c a Công ty Liên doanh khu nhà ngh và Văn phòng làm vi c B ch àn như sau : - H bà Tr n Th nh, lô s 9, có di n tích 90 m2 ; - H ông Bùi Văn Sơn, lô s 10, có di n tích 47 m2 ; - H ông Nguy n Ng c Châu, lô s 11, có di n tích 47 m2 ; - H bà Tr n Kim Châu, lô s 12, có di n tích 47 m2 ; - H bà Lê Th Thu, lô s 13, có di n tích 30 m2 ; - H bà Mai Th Tính, lô s 14, có di n tích 30 m2 ; - H ông Mai ình i n, lô s 15, có di n tích 30 m2 ; - H bà Nguy n Th Mai, lô s 16, có di n tích 30 m2 ; Giao S a chính-Nhà t thành ph l p th t c giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t , các ch h th c hi n nghĩa v tài chánh theo quy nh hi n hành. 3- i v i các h ang s d ng t không h p pháp : ư c b trí t m cư t i khu nhà do Công ty Qu n lý kinh doanh nhà thành ph xây d ng trên ph n t thu h i c a H i Ki n trúc sư thành ph , v i di n tích t i a là 20m2/căn h ; giá thuê nhà ư c áp d ng theo Quy t nh s 118/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 c a Th tư ng Chính ph và ư c mi n ti n thuê nhà trong 6 tháng. 4- Th t c c p gi y ch ng nh n nhà , t : y ban nhân dân qu n Bình Th nh ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan và ơn v ch u tư hư ng d n các th t c hoàn ch nh v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u nhà theo quy nh hi n hành cho các h b gi i t a, di d i ; các chi phí l p th t c này do ch u tư chi tr (g m l phí a chính, l phí trư c b , l phí c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u nhà ). 5- i v i các h và cá nhân có yêu c u t lo nơi m i, không có yêu c u tái nh cư ho c t m cư thì ư c h tr thêm 20% giá tr n bù h tr thi t h i v t theo b ng tính giá tr n bù, h tr thi t h i c a h ho c cá nhân ó.
 10. IV.- T CH C TH C HI N : i u 8.- Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh ch o H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a D án u tư xây d ng Khu nhà ngh và Văn phòng làm vi c B ch àn t i phư ng 27, qu n Bình Th nh ch u trách nhi m t ch c ph bi n, tuyên truy n, gi i thích, hư ng d n th c hi n c th b n quy nh v n bù, h tr thi t h i, tái nh cư và t m cư cho các h dân b gi i t a bi t th c hi n và giám sát, ki m tra vi c n bù, h tr thi t h i, tái nh cư và t m cư úng quy nh ; các trư ng h p vư ng m c, phát sinh ngoài thNm quy n gi i quy t ph i báo cáo xin ý ki n ch o c a c p có thNm quy n. i u 9.- Nh ng trư ng h p tranh ch p v quy n s d ng t và quy n s h u nhà ch ư c n bù, tr c p sau khi tranh ch p ã ư c cơ quan có thNm quy n gi i quy t b ng quy t nh có hi u l c thi hành. Nh ng khi u n i phát sinh trong quá trình n bù, tái nh cư và t m cư c a D án u tư xây d ng Khu nhà ngh và Văn phòng làm vi c B ch àn t i phư ng 27, qu n Bình Th nh s ư c H i ng n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng c a D án và y ban nhân dân qu n Bình Th nh xem xét, gi i quy t theo trình t c a Lu t khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH B NG PH L C TÍNH M C GIÁ N BÙ T TRONG D ÁN XÂY D NG KHU NHÀ NGH VÀ VĂN PHÒNG LÀM VI C B CH ÀN T I PHƯ NG 27, QU N BÌNH TH NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04 /2001/Q -UB ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph ) A.- Giá t theo quy t nh s 05/Q -UB- T - M t ti n ư ng Xô Vi t Ngh Tĩnh (nay là ư ng Bình Qu i) : 2.500.000 /m2 - Không m t ti n ư ng Xô Vi t Ngh Tĩnh-nay là ư ng Bình Qu i (tính theo hư ng d n 41/HD ngày 27/01/1995 c a Liên S a chính-V t giá-C c Thu ) b ng 2 60% c a m t ti n là : 1.500.000 /m B.- GIá t tính n bù, h tr : - V trí m t ti n ư ng : 2.500.000 /m2 x K (l,6) = 4.000.000 /m2 - V trí không m t ti n ư ng : 1.500.000 /m2 x K (l,33) = 2.000.000 /m2 C.- M c giá n bù sau khi tr i nghĩa v tài chính (ti n s d ng t): - t h p l ph i tr 20% ti n s d ng t: + V trí m t ti n ư ng : 4.000.000 /m - (20%x 2.500.000 ) = 3.500.000 /m2 2 + V trí không m t ti n ư ng : 2.000.000 /m2 - (20%x 1.500.000 ) = 1.700.000 /m2 - t ph i tr 40% ti n s d ng t: + V trí m t ti n ư ng : 4.000.000 /m2 - (40%x 2.500.000 ) = 3.000.000 /m2
 11. + V trí không m t ti n ư ng : 2.000.000 /m2 - (40%x 1.500.000 ) = 1.400.000 /m2 - t ph i tr 100% ti n s d ng t: + V trí m t ti n ư ng : 4.000.000 /m2 - (100%x 2.500.000 ) = 1.500.000 /m2 + V trí không m t ti n ư ng : 2.000.000 /m2 - (100%x 1.500.000 ) = 500.000 /m2 D.- Giá n bù t ngoài h n m c : - i v i trư ng h p giá n bù b ng 100% ơn giá t : + V trí m t ti n ư ng : 225.000 /m2 + 10% (4.000.000 - 225.000 ) = 602.500 /m2 + V trí không m t ti n ư ng : 150.000 /m2+10% (2.000.000 - 150.000 ) = 335.000 /m2 - i v i trư ng h p giá n bù t trong h n m c ph i tr 20% ti n s d ng t: + V trí m t ti n ư ng : 225.000 /m2 + 10% (3.500.000 - 225.000 ) = 552.500 /m2 + V trí không m t ti n ư ng : 150.000 /m2 + 10% (1.700.000 - 150.000 ) = 305.000 /m2 - i v i trư ng h p giá n bù t trong h n m c ph i tr 40% ti n s d ng t: + V trí m t ti n ư ng : 225.000 /m + 10% (3.000.000 - 225.000 ) = 502.500 /m2 2 + V trí không m t ti n ư ng : 150.000 /m2 + 10% (1.400.000 - 150.000 ) = 275.000 /m2 - i v i trư ng h p giá n bù t trong h n m c ph i tr 100% ti n s d ng t: + V trí m t ti n ư ng : 225.000 /m + 10% (1.500.000 - 225.000 ) = 352.500 /m2 2 + V trí không m t ti n ư ng : 150.000 /m2 + 10% (500.000 - 150.000 ) = 185.000 /m2 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản