Quyết định số 04/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH QU NG NGÃI N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c t trình s 235/TTr-UB ngày 17 tháng 02 năm 2004 c a y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi; ý ki n c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 4866 BKH/T &GS T ngày 05 tháng 8 năm 2004, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Qu ng Ngãi n năm 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu : a) Ny m nh tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá, nhanh chóng ưa t nh Qu ng Ngãi ra kh i tình tr ng nghèo, kém phát tri n và tr thành T nh có trình phát tri n kinh t - xã h i khá trong khu v c, gi i quy t nhi u vi c làm cho ngư i lao ng; xoá ói, gi m nhanh s h nghèo; ph n u m c thu nh p dân cư t trung bình khá so v i c nư c, t ng bư c nâng cao ch t lư ng i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân. b) Phát huy l i th v ngu n nhân l c, nâng cao năng l c ng d ng khoa h c công ngh , xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i áp ng yêu c u i m i, t o n n t ng v ng ch c cho s phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2005 - 2010, ph n u n năm 2010 Qu ng Ngãi tr thành T nh có công nghi p phát tri n. c) Tăng cư ng ti m l c kinh t , qu c phòng, an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng. 2. Quan i m phát tri n : a) Phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Qu ng Ngãi g n v i s phát tri n c a Vùng kinh t tr ng i m mi n Trung và c nư c. b) Phát tri n kinh t - xã h i c a T nh theo hư ng có tr ng i m và có các bư c i thích h p.
 2. c) T p trung u tư xây d ng k t c u h t ng. d) u tư phát tri n ngu n nhân l c c a T nh. ) Phát tri n kinh t g n v i phát tri n xã h i, an ninh qu c phòng. 3. M t s ch tiêu ch y u : a) Ph n u t m c tăng t ng s n phNm trong nư c (GDP) c a T nh t nay n năm 2010 kho ng 12 - 13%; trong ó, t nay n 2005 kho ng 10 - 11%, th i kỳ 2006 - 2010 kho ng 14 - 15%. b) GDP/ngư i: năm 2005 t kho ng 5,24 tri u ng (giá hi n hành) b ng 63,8% so m c trung bình c nư c và n năm 2010 t kho ng 11,2 - 12,1 tri u ng (giá hi n hành), b ng kho ng 93,2% so m c trung bình c nư c. c) Kim ng ch xu t khNu t 25 - 30 tri u USD vào năm 2005 và t kho ng 60 - 70 tri u USD vào năm 2010. d) T l tăng dân s t nay n 2005 dư i 1,1% và th i kỳ 2006 - 2010 là 1%. Ph n u hàng năm t o vi c làm m i cho kho ng t 28.000 - 30.000 lao ng; t l lao ng qua ào t o t kho ng 28 - 30%. ) Gi m t l h ói nghèo xu ng dư i 10% vào năm 2005 và dư i 5% vào năm 2010 (chuNn nghèo c a giai o n 2001 - 2005). Năm 2005 t 100% h gia ình ô th và 75% h gia ình nông thôn ư c dùng nư c h p v sinh, vào năm 2010 t 90% h gia ình nông thôn ư c dùng nư c h p v sinh. e) V ph c p giáo d c: n năm 2005 hoàn thành ph c p trung h c cơ s , ph c p ti u h c úng tu i các huy n ng b ng. n năm 2010 hoàn thành và c ng c ph c p trung h c cơ s , ph c p giáo d c ti u h c úng tu i, ti n hành th c hi n ph c p trung h c ph thông nh ng nơi có i u ki n. g) Ph n u gi m t l tr em (dư i 5 tu i) suy dinh dư ng n năm 2005 còn kho ng 30% và năm 2010 còn kho ng 20%. 4. Phương hư ng phát tri n các ngành và lĩnh v c kinh t - xã h i: a) Công nghi p và ti u th công nghi p: phát tri n công nghi p là nhi m v tr ng tâm c a T nh trong th i gian t i. Phương hư ng chung là: - T p trung u tư, Ny nhanh s hình thành và phát tri n khu kinh t Dung Qu t, nh m t o bư c t phá cho phát tri n kinh t - xã h i. - Hoàn thi n các khu công nghi p T nh Phong, Qu ng Phú; hình thành khu công nghi p Ph Phong. Xây d ng m t s c m công nghi p v a và nh Sa Huỳnh, M c, La Hà, Sơn H i và m t s c m công nghi p huy n, th có i u ki n. - T p trung phát tri n các ngành công nghi p:
 3. + L c hoá d u và công nghi p hoá ch t; + Cơ khí, luy n kim và óng tàu bi n; + Khai thác m và v t li u xây d ng; + Ch bi n ư ng và s n phNm sau ư ng; + Ch bi n th y, h i s n và súc s n; + Ch bi n hàng tiêu dùng; + Phát tri n công nghi p khác nông thôn v i các ngành ngh như : s n xu t v t li u xây d ng, da gi y, may m c, ch bi n lương th c, th c phNm, th c ăn gia súc, ph c h i và phát tri n m t s m t hàng th công m ngh truy n th ng; + Phát tri n m t s ngành công nghi p ph tr ph c v cho Khu kinh t Dung Qu t. b) Ngành nông nghi p : - Chuy n d ch cơ c u nông nghi p, gi m d n t tr ng tr ng tr t, tăng t tr ng chăn nuôi, d ch v ph c v nông nghi p. n năm 2010 t tr ng tr ng tr t còn 55%, chăn nuôi lên 45%. - Hoàn thành chuy n i t s n xu t 3 v lúa/năm sang s n xu t 2 v lúa/năm. - u tư hình thành các vùng nguyên li u mía, mì, cao su, bông v i, i u, nguyên li u gi y... áp ng nhu c u cho các nhà máy ch bi n. - ng d ng các ti n b khoa h c k thu t công ngh m i vào t t c các khâu c a quá trình s n xu t và tiêu th s n phNm. - Khuy n khích phát tri n kinh t trang tr i, các ngành d ch v , ch bi n, khu v c nông thôn. - Tăng cư ng cơ s h t ng cho khu v c nông nghi p và các vùng nông thôn v giao thông, i n, th y l i, nư c sinh ho t, m ng lư i ch và các d ch v khác. - Hình thành vành ai nông nghi p ph c v Khu kinh t Dung Qu t. c) Ngành lâm nghi p: Ny m nh tr ng r ng t p trung, trung bình m i năm tr ng 5.000 - 6.000 ha. Khoanh nuôi tái sinh r ng kho ng t 8.000 - 10.000 ha. Khai thác h p lý r ng t nhiên và r ng tr ng vào kho ng t 70.000 - 75.000 m3/năm, trong ó ch y u là r ng nguyên li u. T l che ph r ng toàn t nh t 35% vào năm 2005 và 45% vào năm 2010. d) Ngành th y s n :
 4. - Khai thác th y, h i s n: t ng s n lư ng ánh b t n năm 2005 t 88.000 t n và năm 2010 t 100.500 t n. - Nuôi tr ng th y s n: phát tri n m nh nuôi tr ng th y s n nư c l và nư c ng t v i các lo i th y s n, trong ó c bi t là nuôi tôm thành ngành s n xu t hàng hoá. Ph n u di n tích nuôi tr ng th y s n năm 2010 t 3.350 ha v i s n lư ng 8.500 t n, trong ó di n tích nuôi tôm t kho ng 3.000 ha, s n lư ng kho ng 6.500 t n. - Phát tri n d ch v h u c n ngh cá: hoàn thành các c ng cá: Sa Huỳnh, Sa Kỳ, T nh Hoà; m r ng c ng cá Lý Sơn và hoàn thành b n neo u thuy n Lý Sơn. ) D ch v thương m i, xu t nh p khNu và du l ch: - Kim ng ch xu t khNu t t 25 - 30 tri u USD vào năm 2005 và n năm 2010 t kho ng t 60 - 70 tri u USD; kim ng ch nh p khNu t 94 tri u USD. - n năm 2005 th c hi n xong vi c s p x p m ng lư i ch , xây d ng m i các ch trung tâm huy n, m t s ch trung tâm c m xã mi n núi, h i o, m r ng ch quá t i, xoá b ch cóc, ch t m và d ch chuy n các ch trên hành lang giao thông. T 2006 n 2010: u tư xây d ng m i, nâng c p các ch còn l i. - Du l ch: d báo n năm 2005 ón 18.000 lư t khách qu c t và 200.000 lư t khách n i a, n năm 2010 ón kho ng 45.000 lư t khách nư c ngoài và trên 320.000 lư t khách n i a. Doanh thu du l ch ư c t 90 t ng vào năm 2005 và t kho ng 300 t ng vào năm 2010. H p tác v i các công ty du l ch l n c a qu c gia (Công ty du l ch c a thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh) và khu v c như à N ng, Hu , Qu ng Nam u tư các tuy n du l ch sinh thái, l ch s g n các tuy n du l ch n i t nh v i các trung tâm và tuy n du l ch liên vùng, các trung tâm du l ch trong nư c; t p trung u tư khu du l ch M Khê, Sa Huỳnh, V n Tư ng, Khe Hai, Cà am, Nư c Trong... - Phát tri n các ngành d ch v tài chính, ngân hàng và d ch v khác. Hình thành th trư ng v n, thu hút v n nhàn r i trong dân, t ch c kinh t , gia ình trong và ngoài t nh. e) Phát tri n theo lãnh th : - Phát tri n ô th : +T l ô th hóa s nâng lên 14,3% vào năm 2005 và 18,3% vào năm 2010. + n năm 2005, th xã Qu ng Ngãi s nâng c p thành thành ph t nh l và m r ng quy mô v phía ông B c sông Trà. n năm 2010 thành ph t nh l có cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p - d ch v - nông nghi p, sau ó chuy n sang cơ c u d ch v - công nghi p - nông nghi p v i quy mô kho ng 148.000 ngư i. + n năm 2010, thành ph V n Tư ng có quy mô di n tích 2.400 ha, trong ó n i th là 1.682 ha; dân s 95.000 ngư i. Trong tương lai, ây s là m t trong nh ng thành ph công nghi p, du l ch và d ch v hi n i mi n Trung.
 5. + nh hư ng xây d ng th tr n c Ph thành th xã tr c thu c t nh vào năm 2010. + Xây d ng các th tr n, huy n l tr thành các trung tâm c a t ng huy n tác ng n phát tri n kinh t - xã h i các vùng nông thôn. - Vùng mi n núi: bao g m 6 huy n: Trà B ng, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ và Tây Trà chi m 62,9% di n tích t nhiên và 14,3% dân s toàn T nh. nh hư ng phát tri n n năm 2010: + L y phát tri n nông - lâm nghi p làm cơ s n nh và phát tri n kinh t - xã h i. Phân b s n xu t nông nghi p theo hư ng phát tri n toàn di n, hình thành các vùng s n xu t hàng hóa t p trung (g và các s n phNm t r ng, qu , mía, mì, tiêu ). + Chú tr ng phát tri n các ngành công nghi p s d ng ngu n nguyên li u t i ch (nông - lâm s n) như các ngành ch bi n, cơ khí s a ch a, s n xu t công c , s n xu t v t li u xây d ng, d ch v . + Phát tri n giáo d c, ào t o, nâng cao dân trí, ào t o ngu n nhân l c. + n năm 2005, gi m t l ói nghèo xu ng dư i 20%, n năm 2010 dư i 10% (theo chuNn nghèo c a giai o n 2001 - 2005). - Vùng ng b ng - ven bi n và h i o: có 8 ơn v hành chính c p huy n, bao g m th xã Qu ng Ngãi và 6 huy n ng b ng ven bi n: Bình Sơn, Sơn T nh, Sơn Nghĩa, Nghĩa Hành, M c, c Ph và huy n o Lý Sơn, chi m kho ng 37,2% di n tích t nhiên; 85,7% dân s . nh hư ng phát tri n: + Chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng tăng công nghi p và d ch v , hi n i hóa các ngành s n xu t; ng th i, m b o n n nông nghi p phát tri n toàn di n và v ng ch c. + Ti u vùng ven bi n và h i o g m các xã ven bi n và huy n o Lý Sơn: hư ng phát tri n t ng h p kinh t bi n, phát tri n th y s n thành ngành s n xu t chính, mũi nh n. Ny m nh khai thác - ánh b t xa b , phát tri n nuôi tr ng th y, h i s n vùng nư c tri u ven b và di n tích m t nư c. Xây d ng m i và nâng c p các c ng cá theo quy ho ch. Ny m nh nuôi tôm trên cát t i các vùng t cát ven bi n, b o m phát tri n b n v ng và b o v môi trư ng. a d ng hóa cơ c u cây tr ng, v t nuôi; thâm canh cây công nghi p ng n ngày, tr ng rau u, tr ng d a, i u, dưa h u, duy trì di n tích t i, hành có giá tr huy n o Lý Sơn, chăn nuôi bò, l n và gia c m. + Ti u vùng ng b ng: n nh di n tích s n xu t lương th c, hình thành các vùng chuyên canh cây công nghi p như: mía, s n, l c, u, cây bông v i k t h p chăn nuôi bò, dê, l n và gia c m. + Ti u vùng trung du: t p trung phát tri n vùng mía nguyên li u, tr ng cao su, i u, cây ăn qu k t h p tr ng r ng và chăn nuôi bò th t, dê. g) Phát tri n k t c u h t ng: - Giao thông v n t i:
 6. + M ng lư i ư ng b : · Ưu tiên u tư nâng c p, hoàn thành nh a hóa các tuy n ư ng liên huy n. Nh a hóa ho c bê tông hóa các tuy n ư ng liên xã và các tuy n ư ng n trung tâm c m xã mi n núi và các trung tâm xã ng b ng, t ng bư c bê tông hóa các tuy n ư ng xã, thôn. · Ph i h p v i các B , ngành Trung ương nâng c p qu c l 1A, qu c l 24, qu c l 24B, tuy n D c S i - V n Tư ng và các tuy n ư ng trong Khu kinh t Dung Qu t. Ti p t c xây d ng c ng Dung Qu t, c u Sông V , ư ng cao t c à N ng - Qu ng Ngãi. Trà B ng - Dung Qu t và Dung Qu t - Sa Huỳnh. · Xây d ng và hình thành m ng ư ng ngang, d c n i li n gi a các vùng c a T nh. · Phát tri n giao thông nông thôn - mi n núi. + M ng lư i ư ng th y: n o vét thông lu ng c a i và sông Kinh Giang, c a M Á. Nâng c p c ng Sa Kỳ, Lý Sơn; xây d ng vũng neo u t u thuy n và d ch v h u c n ngh cá Lý Sơn, c ng cá Sa Huỳnh, T nh Kỳ, c u t u o Bé. Ti p t c xây d ng c ng bi n nư c sâu Dung Qu t giai o n I, công su t 20 - 30 tri u t n/năm. + M ng lư i giao thông ư ng s t: ph i h p v i ngành ư ng s t nâng c p ga Qu ng Ngãi ngang t m ga thành ph t nh l . Xây d ng tuy n ư ng s t t D c S i xu ng c ng Dung Qu t. - Th y l i: + T p trung u tư xây d ng và nâng c p h th ng kênh mương và n o vét lòng h th y l i Th ch Nham; kênh tư i h Núi Ngang, h ch a nư c Nư c Trong, p dâng sông Trà Khúc, p ngăn m n sông Trà B ng, h ch a Chóp Vung và m t s h p th y l i khác. + T ng bư c u tư các công trình ch ng úng sông Thoa - c a M Á, c a sông V , sông Trà B ng. + u tư ch ng s t l d c các sông Trà Khúc, Trà B ng, sông V , Trà Câu, sông Rin và o Lý Sơn. - C p, thoát nư c: + Xây d ng h th ng c p nư c cho th xã Qu ng Ngãi giai o n II t 20.000 m3/ngày lên 30.000m3/ngày. Cung c p nư c s ch cho mi n núi, các th tr n và nông thôn, trư c m t gi i quy t nư c 4 th tr n huy n mi n núi và t t c các huy n ng b ng, công su t c a m t h th ng c p nư c t 300 - 500m3/ngày. + Hoàn thành d án thoát nư c th xã giai o n I vào năm 2005 và th c hi n xong giai o n II sau năm 2005. T ng bư c xây d ng và hoàn thi n h th ng thoát nư c các th tr n. - M ng lư i chuy n t i cung c p i n:
 7. + Ph i h p v i các B , ngành và T ng Công ty i n l c Vi t Nam xây d ng ư ng dây 500 KV Pleiku - Dung Qu t - à N ng, xây d ng th y i n akring (công su t 100MW), th y i n nh Nư c Trong (10MW) và các th y i n nh trên thư ng ngu n sông Trà Khúc, Trà B ng. + n năm 2010 có 100% s h ư c dùng i n. i n năng tiêu th bình quân u ngư i năm 2010 t 250 KWh. - Bưu chính, vi n thông: + Xây d ng và phát tri n m ng vi n thông hi n i, ng b và r ng kh p. Ph n u n năm 2010 xây d ng i m bưu i n - văn hóa xã t 100% trên t ng s xã và t trên 10 máy i n tho i/100 dân. + Tri n khai các d ch v m i như séc bưu chính, b o hi m bưu chính, mua hàng qua bưu i n, các d ch v vi n thông, i n l c, c p nư c. - Các công trình h t ng xã h i: + Xây d ng m i B nh vi n a khoa t nh 600 giư ng, B nh vi n Lao, tâm th n và các b nh chuyên khoa khác t i b nh vi n cũ; nâng c p tr m s t rét, bư u c , trung tâm b o v s c kh e bà m tr em, các trung tâm y t huy n, th xã. + Nâng c p, m r ng, xây d ng m i các trư ng trung h c cơ s , trung h c ph thông và d y ngh . n năm 2005 có 25% trư ng ti u h c, 15% trư ng trung h c ph thông và trung h c cơ s t chuNn qu c gia, n năm 2010 s trư ng t chuNn qu c gia như sau: trung h c ph thông t 82%, trung h c cơ s t 85%, ti u h c t 85%. + Xây d ng m i trư ng D y ngh ch t lư ng cao do Hàn Qu c vi n tr theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph . + Nâng c p trư ng Cao ng Sư ph m, Cao ng C ng ng, Trung h c Y t . Xây d ng trư ng i h c Ph m Văn ng, xây d ng 2 trư ng D y ngh b c cao Dung Qu t và Qu ng Phú. + Xây d ng m i Trung tâm Th d c, Th thao t i V n Tư ng; nâng c p sân v n ng c a T nh. T ng bư c c i t o, xây d ng các Trung tâm Th d c Th thao các huy n, th xã. + Ti p t c u tư xây d ng các công trình phúc l i xã h i như Trung tâm phát thanh truy n hình, nhà b o tàng, qu ng trư ng, h th ng công viên cây xanh, các cơ s văn hóa, nhà lưu ni m ng chí Ph m Văn ng. h) Phát tri n các lĩnh v c xã h i: - Dân s , lao ng và gi i quy t vi c làm: + Nâng cao th l c toàn di n cho ngư i lao ng mà trư c h t là c i thi n dinh dư ng ( t tiêu chuNn 2400 kcal/ngày/ngư i vào năm 2005 và 2.800 kcal/ngư i/ngày vào năm 2010).
 8. + M mang ngành ngh thu hút lao ng vào các ngành công nghi p, d ch v . Ti p t c th c hi n có hi u qu chương trình gi i quy t vi c làm; t o i u ki n v v n, môi trư ng, kinh nghi m, thông tin th trư ng cho ngư i lao ng thông qua các chương trình khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư. - Ti p t c th c hi n công tác xóa ói, gi m nghèo thông qua Chương trình xóa ói, gi m nghèo và các Chương trình phát tri n kinh t - xã h i c a T nh t m c tiêu ã ra. - Giáo d c và ào t o: + i v i giáo d c m m non: ph n u n năm 2005 t l các cháu t 3 - 5 tu i n trư ng t 46% và n năm 2010 t 67%; trong ó, s tr em 5 tu i n trư ng vào năm 2005 t 95% và vào năm 2010 t 99%. + i v i ti u h c: ph n u n năm 2005, t l h c sinh t 6 tu i n 11 tu i n trư ng t 93% và n năm 2010 là 95%. + i v i trung h c cơ s : ph n u n năm 2005 t l h c sinh t 11 - 16 tu i n trư ng t 50% và n năm 2010 t 60%. + i v i trung h c ph thông: ph n u n năm 2005, t l h c sinh t 16 - 18 tu i n trư ng t 30% và n năm 2010 t 35%. + T l h c sinh ư c hư ng nghi p h c ngh ph thông lên 46%, t l s lao ng trong tu i ư c ào t o ngh là 15% vào năm 2005 và 18 - 20% vào năm 2010. Xây d ng án v phát tri n ào t o ngh ph c v Khu kinh t Dung Qu t. - Phát tri n y t : + T ch c th c hi n t t công tác y t d phòng, phát tri n các phong trào v sinh phòng b nh và b o v môi trư ng. Tri n khai các Chương trình y t qu c gia, chăm sóc s c kh e ban u, khám, ch a b nh cho nhân dân, t ng bư c Ny m nh xã h i hóa công tác y t , chăm sóc s c kh e c ng ng trư c m t là khu v c th xã, th tr n và các xã vùng ng b ng. + Ph n u n năm 2005: 100% xã có tr m y t , t l xã có bác sĩ t 70% và 100% vào năm 2010. + Ki n toàn m ng lư i y t t t nh n cơ s ; nâng cao trình chuyên môn và tinh th n trách nhi m c a i ngũ th y thu c; k t h p ch t ch y h c hi n i v i y h c c truy n. - Văn hóa, thông tin, th d c th thao: + Xây d ng các trung tâm văn hóa - thông tin t i các huy n, th , các i m bưu i n văn hóa xã, tăng t l h gia ình ư c nghe ài, xem truy n hình Vi t Nam; b o t n và phát tri n di s n văn hóa dân t c, di tích l ch s cách m ng, danh lam th ng c nh.
 9. + ưa ho t ng th thao vào n n n p thư ng xuyên trong các công s , trư ng h c và các a bàn dân cư. Nâng t l ngư i luy n t p th d c, ho t ng th thao thư ng xuyên 25% năm 2005 và 30% năm 2010. 5. Các gi i pháp ch y u: - ng viên cao nh t m i ngu n l c trong và ngoài T nh u tư phát tri n kinh t - xã h i theo nh hư ng và các m c tiêu c a quy ho ch ã ra. - Phát huy cao tính sáng t o, năng ng và t ch c a các ơn v kinh t cơ s , ph i h p th ng nh t có tr t t k cương trong vi c qu n lý, i u hành c a các ngành, các c p i v i ho t ng trên a bàn. - Ban hành, c th hoá các chính sách phù h p v i tình hình c a t nh Qu ng Ngãi, c bi t là các gi i pháp khuy n khích tích lu u tư, phát tri n s n xu t và thúc Ny tiêu dùng xã h i; t ng bư c tháo g nh ng ách t c, khó khăn trong s n xu t nông - công nghi p, th y s n, du l ch, xu t nh p khNu m r ng th trư ng, ào t o ngu n nhân l c. - Tăng cư ng hi u l c trong i u hành, qu n lý, phát huy t t hơn trách nhi m chính tr và v t ch t i v i các t ch c và cá nhân trong các ngành, các c p, các doanh nghi p. - th c hi n quy ho ch, ngoài các gi i pháp chung nêu trên c n áp d ng các gi i pháp c th v các v n sau ây: + Huy ng các ngu n v n u tư: t p trung m i ngu n v n u tư t ngân sách nhà nư c, tranh th các ngu n v n ODA, ng th i khai thác và huy ng các ngu n v n t qu t thông qua u giá t và u th u d án t p trung xây d ng k t c u h t ng áp ng m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a T nh. + Ti p t c b sung m t s cơ ch , chính sách khuy n khích các thành ph n kinh t , các doanh nghi p u tư phát tri n s n xu t, xây d ng k t c u h t ng theo các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i. + Ti p t c t o môi trư ng thu n l i, h p d n thu hút v n u tư tr c ti p nư c ngoài nh m tăng kh năng phát tri n kinh t c a T nh, ng th i th c hi n t t vi c ng d ng ti n b k thu t và chuy n giao công ngh . + Phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh , ào t o và ào t o l i ngu n nhân l c; Ny m nh xã h i hóa các lĩnh v c văn hóa, th thao, y t , giáo d c. + Tăng cư ng u tư, i m i trang thi t b , công ngh i ôi vi c ào t o, ào t o l i lao ng có năng l c ti p thu khoa h c công ngh tiên ti n. + Ti p t c ban hành b sung m t s ch , chính sách ưu ãi cho các sinh viên gi i, cán b gi i ngoài t nh v công tác lâu dài Qu ng Ngãi và ưu ãi cán b gi i trong T nh. + Ny m nh vi c ào t o và ào t o l i i ngũ cán b , công ch c và i ngũ cán b qu n tr doanh nghi p nh m áp ng yêu c u c a s nghi p công nghi p hóa, hi n i
 10. hóa và kh năng ti p c n nh ng ti n b v khoa h c qu n lý công ngh , th trư ng ch ng h i nh p kinh t qu c t . + Chính sách th trư ng: ti p t c coi tr ng th trư ng trong nư c, nh t là th trư ng khu v c mi n Trung, Tây Nguyên; ng th i, coi tr ng và nâng cao s c mua c a th trư ng trong T nh, t ng bư c hình thành các trung tâm th trư ng theo t ng giai o n phát tri n c khu v c ô th và nông thôn. + C ng c và m r ng th trư ng hi n có nư c ngoài i ôi v i vi c tìm ki m th trư ng m i thông qua vi c i m i công ngh , nâng cao ch t lư ng, c i ti n m u mã, bao bì, h giá thành và t o ra m t hàng m i. + Tăng cư ng h p tác, liên doanh, liên k t và ph i h p phát tri n v i các t nh, thành ph trong khu v c và c nư c s ư c c th hóa thành các án, d án c th v i m c tiêu, n i dung, các bư c th c hi n trên các lĩnh v c d ch v , du l ch, thương m i, ào t o ngu n nhân l c, h p tác u tư. + V c i cách hành chính nhà nư c và chính sách th c hành ti t ki m: ti p t c th c hi n c i cách b máy nhà nư c theo hư ng tinh g n, trong s ch, năng l c ph c v ; tăng cư ng k cương k lu t hành chính, ch trách nhi m cá nhân và th c hi n cơ ch m t c a t t c các ngành, các c p. i u 2. y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi có nhi m v : 1. Căn c Quy t nh này, y ban nhân dân T nh c n công khai hoá quy ho ch, nghiên c u c th hoá các m c tiêu và tri n khai th c hi n b ng các Chương trình phát tri n kinh t - xã h i, các d án u tư phù h p v i quy ho ch; xây d ng các k ho ch dài h n, trung h n và ng n h n qu n lý và i u hành t hi u qu , tránh dàn tr i. Trong quá trình th c hi n quy ho ch ph i thư ng xuyên c p nh t tình hình và báo cáo k p th i c p có thNm quy n khi có nhu c u b sung, i u ch nh. 2. Ch ng ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph nghiên c u, ki n ngh v i Th tư ng Chính ph ban hành các cơ ch , chính sách phù h p v i i u ki n c a t nh Qu ng Ngãi nh m khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh d ch v , m r ng th trư ng, ch ng h i nh p qu c t , b o v an ninh, qu c phòng, s d ng có hi u qu các ngu n v n th c hi n các m c tiêu kinh t - xã h i ã nêu t i i u 1 c a Quy t nh này. 3. Th c hi n i m i t ch c, qu n lý và c i cách hành chính, t ng bư c t o môi trư ng thu n l i khuy n khích u tư trong và ngoài nư c, phát huy m nh m ti m năng, th m nh c a t nh Qu ng Ngãi t ng bư c phát huy nhân t tích c c, h n ch m t tiêu c c c a cơ ch th trư ng trong quá trình h i nh p và phát tri n. 4. Ch o u tư t p trung có tr ng i m nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c; ưu tiên u tư xây d ng h t ng k thu t và h t ng xã h i t o ng l c phát tri n các ngành và các lĩnh v c. 5. Nâng cao hi u qu ho t ng c a b máy qu n lý c a chính quy n a phương các c p cùng v i vi c i m i công tác s p x p cán b ch ch t; xây d ng hoàn thi n h
 11. th ng pháp ch , chính sách, c th hoá vi c phân công phân c p cao trách nhi m c a cá nhân, t ch c b máy qu n lý. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph căn c ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi c th hoá Quy ho ch ngành ã ư c phê duy t b ng các chương trình và các d án u tư trên a bàn T nh, t o i u ki n cho T nh t ư c các m c tiêu ã ra. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản