Quyết định số 04/2007/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/2007/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2007/QĐ-BTS về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thuỷ sản ban hành đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ Thuỷ Sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2007/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc *************** S : 04/2007/Q -BTS Hà N i, ngày 09 tháng 4 năm 2007 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B THU S N BAN HÀNH Ã H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B THU S N Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2002; Căn c Ngh nh s 161/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 02/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thu s n; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH : i u 1. Công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Thu s n ban hành ã h t hi u l c pháp lu t g m 58 văn b n (Danh m c kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B ; Th trư ng các V , C c, Thanh tra B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG T Quang Ng c DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B THU S N BAN HÀNH Ã H T HI U L C
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2007/Q -BTS ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a B trư ng B Thu s n) STT Tên văn b n Lý do h t hi u l c 01 Quy t nh s 434 TS/Q ngày 19/8/1983 Quy ư c thay b ng Quy t nh s nh ch c năng, nhi m v , quy n h n cơ c u t 09/2005/Q -BTS ngày ch c b máy c a Vi n Nghiên c u nuôi tr ng thu 07/3/2005 Quy nh ch c s nI năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Vi n nghiên c u nuôi tr ng thu s n I 02 Quy t nh s 436 TS/Q ngày 19/8/1983 v vi c ư c thay b ng Quy t nh s giao cơ s v t ch t và cán b còn l i c a Vi n 04/2005/Q -BTS ngày Nghiên c u Nuôi tr ng thu s n ( H i Phòng) cho 01/02/2005 Quy nh ch c Vi n Nghiên c u H i s n và quy nh l i nhi m v , năng, nhi m v và cơ c u t t ch c c a Vi n nghiên c u H i s n ch c c a Vi n nghiên c u H i s n 03 Quy t nh s 311 TS/Q ngày 07/5/1984 v vi c ư c thay b ng Quy t nh s quy nh nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c 29/2004/Q -BTS ngày c a Vi n Kinh t và Quy ho ch thu s n 31/12/2004 quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Vi n Kinh t và Quy ho ch thu s n 04 Quy t nh s 182 TS/Q ngày 23/4/1985 v vi c ư c thay b ng Quy t nh s thành l p Phân vi n Kinh t và Quy ho ch thu s n 02/2005/Q -BTS ngày t i Thành ph H Chí Minh 30/01/2005 Quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Phân vi n Quy ho ch thu s n phía Nam 05 Quy t nh s 372 TS/Q ngày 22/8/1985 V vi c ư c thay b ng Quy t nh s thành l p Toà so n T p chí thu s n 23/2005/Q -BTS ngày 26/7/2005 v vi c quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a T p chí Thu s n 06 Quy t nh s 68/Q -BTS ngày 23/02/2000 v Quy t nh này ư c thay vi c sáp nh p T p chí XNK Thu s n vào T p chí b ng Quy t nh s thu s n 23/2005/Q -BTS ngày 26/7/2005 v vi c quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a T p chí Thu s n 07 Quy t nh s 272 TS/Q ngày 14/4/1998 V vi c Quy t nh này ư c thay thành l p Trung tâm nghiên c u Thu s n III b ng Quy t nh s 1105/Q - TTg ngày 14/10/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c i tên Trung tâm nghiên c u thu s n III thu c B Thu s n thành Vi n Nghiên c u nuôi tr ng thu s n III và Quy t
  3. nh s 27/2004/Q -BTS ngày 17/12/2004 quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Vi n Nghiên c u nuôi tr ng thu s n III 08 Quy t d nh s 245 Q / K ngày 12/11/1996 v ư c thay b ng Quy t nh s vi c Ban hành quy nh t m th i v vi c m l p 28/2004/Q -BTS ngày ào t o nghi p v i bi n làm ngh cá và c p s 17/12/2004 v vi c ban hành thuy n viên tàu cá Quy ch ào t o nghi p v i bi n cho thuy n viên và tàu cá 09 Quy t nh s 471 TS/Q ngày 12/3/1987 v vi c ư c thay b ng Quy t nh s thành l p Trung tâm Công ngh ch bi n và sinh 03/2006/Q -BTS ngày h c thu s n 16/01/2006 v vi c i tên Trung tâm Công ngh ch bi n và sinh h c thu s n thành Trung tâm Công ngh sau thu ho ch 10 Quy t nh s 646/TS-Q ngày 07/12/1998 v vi c ư c thay b ng Quy t nh s thành l p Trung tâm nghiên c u s n xu t tôm Vũng 02/2006/Q -BTS ngày Tàu và Trung tâm nghiên c u nuôi tr ng thu s n 16/01/2006 v vi c i tên ng b ng sông C u Long Trung tâm Nghiên c u thu s n ng b ng sông C u Long thành Trung tâm Qu c gia Gi ng thu s n nư c ng t Nam B 11 Quy t nh s 432 TS/Q ngày 17/12/1990 v vi c ư c thay b ng Quy t nh s sáp nh p Báo Thu s n vào T p chí Thu s n 23/2005/Q -BTS ngày 26/7/2005 quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a T p chí Thu s n 12 Quy t nh s 222 TS/Q ngày 30/3/1993 v vi c ư c thay b ng Quy t nh s phê duy t i u l c a Vi n nghiên c u Thu s n I 09/2005/Q -BTS ngày 07/3/2005 Quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Vi n Nghiên c u Nuôi tr ng thu s n I 13 Quy t nh s 435 TS/Q ngày 19/8/1983 Quy ư c thay b ng Quy t nh s nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t 08/2005/Q -BTS ngày ch c b máy c a Vi n Nghiên c u nuôi tr ng thu 07/3/2005 Quy nh ch c s n II năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Vi n Nghiên c u Nuôi tr ng thu s n II 14 Quy t nh s 223 TS/Q ngày 30/3/1993 Phê ư c thay b ng Quy t nh s duy t i u l ho t ng c a Vi n nghiên c u nuôi 08/2005/Q -BTS ngày tr ng thu s n II 07/3/2005 Quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t
  4. ch c c a Vi n nghiên c u nuôi tr ng thu s n II 15 Quy t nh s 101 TS/Q ngày 5/4/1995 Ban hành Không còn phù h p v i các quy ch t m th i thi tuy n công ch c ngành thu Quy t nh s 10/2006/Q - s n BNV ban hành Quy ch t ch c thi tuy n i v i cán b , công ch c; Quy t nh s 12/2006/Q -BNV ngày 5/10/2006 v vi c ban hành n i quy kỳ thi tuy n, thi nâng ng ch i v i cán b , công ch c 16 Quy t nh s 642 Q /VP ngày 11/8/1995 ban ư c thay b ng Quy t nh s hành Huy chương “Vì s nghi p phát tri n ngh cá 12/2006/Q -BTS ngày Vi t Nam” 28/8/2006 v vi c ban hành Quy ch xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p phát tri n ngành Thu s n” 17 Quy t nh s 643 Q /VP ngày 11/8/1995 ban ư c thay b ng Quy t nh s hành Quy ch xét t ng Huy chương “Vì s nghi p 12/2006/Q -BTS ngày phát tri n ngh cá Vi t Nam” 28/8/2006 v vi c Ban hành Quy ch xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p phát tri n ngành Thu s n” 18 Quy t nh s 727 - Q /VP ngày 8/8/1996 s a i ư c thay b ng Quy t nh s i m 2, i u 6, Quy t nh s 643 Q /VP ngày 12/2006/Q -BTS ngày 11/8/1995 c a B trư ng B Thu s n 28/8/2006 v vi c ban hành Quy ch xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p phát tri n ngành Thu s n” 19 Quy t nh s 677/1999/Q -BTS ngày 01/10/1999 ư c thay b ng Quy t nh s v vi c ban hành Quy ch t m th i v Qu n lý ho t 34/2005/Q -BTS ngày ng i ngo i c a ngành Thu s n 30/12/2005 v vi c ban hành Quy ch qu n lý ho t ng i ngo i c a ngành Thu s n 20 Quy t nh s 303/2000/Q -BTS ngày 03/5/2000 Th i gian th c hi n ã h t Phê duy t k ho ch hành ng năm 2000 th c hi n (2000) Chương trình phát tri n nuôi tr ng thu s n 21 Quy t nh s 242/2001/Q -BTS ngày 21/3/2001 Th i gian th c hi n ã h t Ban hành Chương trình công tác m b o ch t (2001) lư ng, v sinh an toàn th c phNm ngành thu s n năm 2001 22 Quy t nh s 344/2001/Q -BTS ngày 02/5/2001 ư c thay b ng Quy t nh s v qu n lý xu t nh p khNu hàng thu s n chuyên 15/2006/Q -BTS ngày ngành th i kỳ 2001 - 2005 08/9/2006 V vi c ban hành Quy ch qu n lý nh p khNu,
  5. xu t khNu hàng hoá chuyên ngành thu s n 23 Quy t nh s 839/2001/Q -BTS ngày 10/10/2001 ư c thay b ng Quy t nh s v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a cơ quan B 03/2005/Q -BTS ngày Thu s n 31/01/2005 V vi c ban hành Quy ch làm vi c c a cơ quan B Thu s n 24 Quy t nh s 934/2001/Q -BTS ngày 12/11/2001 Vi c phê duy t k ho ch ho t ng ki m soát an toàn v sinh vùng thu ho ch nhuy n th hai m nh v và ki m soát dư lư ng các ch t c h i trong ng v t và s n phNm ng v t thu s n nuôi năm 2002 25 Quy t nh s 01/2002/Q -BTS ngày 22/01/2002 ư c thay b ng Quy t nh s v vi c c m s d ng m t s hoá ch t, kháng sinh 07/2005/Q -BTS ngày trong s n xu t, kinh doanh thu s n và Danh m c 24/02/2005 v vi c ban hành thu c thú y thu s n h n ch s d ng trong nuôi danh m c hoá ch t, kháng sinh tr ng thu s n ban hành kèm theo Quýet nh s c m và h n ch s d ng trong 17/2002/Q -BTS ngày 24/5/2002 s n xu t, kinh doanh thu s n. 26 Quy t nh s 17/2002/Q -BTS ngày 24/5/2002 v ư c thay b ng Quy t nh s vi c ban hành danh m c thu c thú y thu s n ư c 07/2005/Q -BTS ngày phép s d ng và h n ch s d ng trong nuôi tr ng 24/02/2005 v vi c ban hành thu s n Danh m c hoá ch t, kháng sinh c m và h n ch s d ng trong s n xu t, kinh doanh thu s n 27 Quy t nh s 08/2002/Q -BTS ngày 15/03/2002 Th i gian th c hi n ã h t V/v ban hành chương trình công tác qu n lý ch t (2002) lư ng, v sinh an toàn th c phNm ngành thu s n năm 2002 28 Quy t nh s 14/2002/Q -BTS ngày 15/5/2002 ư c thay b ng Quy t nh s V/v i u ch nh Quy t nh s 344/2001/Q -BTS 15/2006/Q -BTS ngày ngày 02/5/2001 c a B Thu s n 8/9/2006 v vi c ban hành Quy ch qu n lý nh p khNu, xu t khNu hàng hoá chuyên ngành thu s n 29 Quy t nh s 20/2003/Q -BTS ngày 12/12/2003 ư c thay b ng Quy t nh s v vi c s a i, b sung Quy t nh s 15/2006/Q -BTS ngày 344/2001/Q -BTS ngày 02 tháng 5 năm 2001 và 08/9/2006 v vi c ban hành Quy t nh s 14/2002/Q -BTS ngày 15/5/2002 Quy ch qu n lý nh p khNu, c a B trư ng B Thu s n xu t khNu hàng hoá chuyên ngành thu s n 30 Quy t nh s 05/2004/Q -BTS ngày 20/4/2004 v ư c thay b ng Quy t nh s vi c thành l p Chi C c qu n lý ch t lư ng, An toàn 10/2005/Q -BTS ngày v sinh và Thú y thu s n vùng 1 17/3/2005 V/v chuy n Chi c c qu n lý Ch t lư ng, An toàn
  6. v sinh và Thú y thu s n vùng 1 thành Trung tâm Ch t lư ng, an toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 1 31 Quy t nh s 06/2004/Q -BTS ngày 20/4/2004 ư c thay b ng Quy t nh s V vi c thành l p Chi c c qu n lý ch t lư ng, An 11/2005/Q -BTS ngày toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 2 17/3/2005 V/v chuy n Chi c c Qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n vùng 2 thành Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 2 32 Quy t nh s 07/2004/Q -BTS ngày 20/4/2004 v ư c thay b ng Quy t nh s vi c thành l p Chi C c qu n lý ch t lư ng, An toàn 12/2005/Q -BTS ngày v sinh và Thú y thu s n vùng 3 17/3/2005 V/v chuy n Chi c c qu n lý Ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n vùng 3 thành Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 3 33 Quy t nh s 08/2004/Q -BTS ngày 20/4/2004 v ư c thay b ng Quy t nh s vi c thành l p Chi c c qu n lý ch t lư ng, An toàn 13/2005/Q -BTS ngày v sinh và Thú y thu s n vùng 4 17/3/2005 V/v i tên Chi c c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 4 thành Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 4 34 Quy t nh s 09/2004/Q -BTS ngày 20/4/2004 ư c thay b ng Quy t nh s V vi c thành l p Chi c c qu n lý ch t lư ng, An 14/2005/Q -BTS ngày toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 5 17/3/2005 V/v chuy n Chi c c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 5 thành Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 5 35 Quy t nh s 10/2004/Q -BTS ngày 20/4/2004 ư c thay b ng Quy t nh s V vi c thành l p Chi c c qu n lý ch t lư ng, An 15/2005/Q -BTS ngày toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 6 17/3/2005 V/v chuy n Chi C c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 6 thành Trung tâm Ch t lư ng, an toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 6 36 Thông tư 03/TT-TCCB ngày 19/8/1996 Hư ng d n ư c thay b ng Quy t nh s phân công th c hi n qu n lý Nhà nư c v ch t 09/2003/Q -BTS ngày 05 lư ng hàng hoá thu s n tháng 8 năm 2003 ban hành
  7. quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các V , Thanh tra, Văn phòng B Thu s n 37 Thông tư s 04 TS/TT ngày 14/12/1991 Hư ng d n ư c thay b ng Thông tư liên t ch c b máy qu n lý ngành thu s n c p t nh t ch 01/2005/TTLT-BTS-BNV ngày 03/02/2005, Hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân qu n lý nhà nư c v thu s n a phương 38 Thông tư s 02/2002/TT-BTS ngày 6/12/2002 ư c thay b ng Thông tư s Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 86/2001/N -CP 02/2006/TT-BTS ngày ngày 16 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v i u 20/3/2006 Hư ng d n Ngh ki n kinh doanh các ngành ngh thu s n nh 59/2005/N -CP ngày 4 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph v i u ki n s n xu t. kinh doanh các ngành ngh thu s n. 39 Ch th s 04 CT/VP ngày 8/3/1997 V công tác Th i gian th c hi n ã h t phòng ch ng l t bão gi m nh thiên tai và m b o an toàn cho ngư i và phương ti n ho t ng ngh cá trên bi n 40 Ch th s 01/1998/CT-BTS ngày 07/01/1998 v/v Th i gian th c hi n ã h t ón t t M u D n năm 1998 (1998) 41 Ch th s 05/1999/CT-BTS ngày 7/6/1999 V t Th i gian th c hi n ã h t ch c phong trào thi ua, hư ng t i i h i anh (2000) hùng, chi n s thi ua toàn qu c l n th 6 vào cu i năm 2000 42 Ch th s 01/2000/CT-BTS ngày 22/02/2000 công Th i gian th c hi n ã h t tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai m (2000) b o an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá 43 Ch th s 05/2000/CT-BTS ngày 11/8/2000 V Th i gian th c hi n ã h t m t s bi n pháp nh m th c hi n hi u qu các d (2000) án óng tàu khai thác H i s n xa b năm 2000 44 Ch th s 03/2000/CT-BTS ngày 13/6/2000 Xây Th i gian th c hi n ã h t d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2001 (2001 - 2005) - 2005 c a ngành thu s n 45 Ch th s 07/2000/CT-BTS ngày 28/11/2000 T ng Th i gian th c hi n ã h t k t tình hình th c hi n k ho ch năm 1996 - 2000 (2001 - 2005) và bi n pháp th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i k ho ch năm 2001 - 2005 c a ngành thu s n
  8. 46 Ch th s 08/2001/CT-BTS ngày 5/11/2001 V/v Th i gian th c hi n ã h t ánh giá tình hình th c hi n nhi m v k ho ch (2002) năm 2001 và bi n pháp th c hi n k ho ch phát tri n kinh t xã h i năm 2002 c a ngành Thu s n 47 Ch th s 02/2001/CT-BTS ngày 29/3/2001 V Th i gian th c hi n ã h t công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai, (2001) m b o an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá 48 Ch th s 01/2002/CT-BTS ngày 02/5/2002 V Th i gian th c hi n ã h t công tác qu n lý, ch o nuôi tôm năm 2002 (2002) 49 Ch th s 03/2002/CT-BTS ngày 02/5/2002 V Th i gian th c hi n ã h t công tác phòng, ch ng bão, l t, gi m nh thiên tai, m b o an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá 50 Ch th s 01/2003/CT-BTS ngày 09/7/2002 V Th i gian th c hi n ã h t vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i (2003) và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2003 c a Ngành thu s n 51 Ch th s 01/2003/CT-BTS ngày 31/3/2003 Công Th i gian th c hi n ã h t tác phòng, ch ng l t bão, gi m nh thiên tai, m (2003) b o an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá 52 Ch th 03/2003/CT-BTS ngày 04/7/2003 v vi c Th i gian th c hi n ã h t xây d ng k ho ch phát tri n kinh t xã h i và d (2004) toán ngân sách Nhà nư c năm 2004 c a ngành thu s n 53 Ch th s 05/2002/CT-BTS ngày 09/9/2003 V ti p t c tri n khai th c hi n Ch th s 35/CT-TW c a B Chính tr thi ua l p thành tích chào m ng 45 năm truy n th ng ngành Thu s n 54 Ch th s 02/2004/CT-BTS ngày 29/3/2004 Công Th i gian th c hi n ã h t tác phòng, ch ng l t, bão gi m nh thiên tai, m (2004) b o an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá 55 Ch th s 03/2004/CT-BTS ngày 12/4/2004 V Th i gian th c hi n ã h t vi c tăng cư ng công tác qu c phòng năm 2004 (2004) 56 Ch th s 10/2004/cT-BTS ngày 01/12/2004 v Th i gian th c hi n ã h t công tác qu n lý, ch o nuôi tôm năm 2005 (2005) 57 Ch th s 09/2004/CT-BTS ngày 11/10/2004 v Th i gian th c hi n ã h t Ny m nh phong trào thi ua yêu nư c trong ngành (2004) thu s n, ph n u th c hi n th ng l i các ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2004 58 Ch th s 05/2005/CT-BTS ngày 14/4/2005 V Th i gian th c hi n ã h t công tác phòng, ch ng l t bão, gi m nh thiên tai, (2005) m b o an toàn cho ngư i và tàu cá ho t ng thu s n năm 2005
Đồng bộ tài khoản