Quyết định số 04/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
5
download

Quyết định số 04/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2007/QĐ-BYT việc ban hành Danh mục các chỉ số theo dõi, đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 04/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 15tháng01 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC CH S THEO DÕI, ĐÁNH GIÁCHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CH NG HIV/AIDS QU C GIA B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 36/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020; Theo đ ngh c a ông C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Danh m c 54 ch s theo dõi, đánh giá Chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS Qu c gia (g i t t là ch s HIV/AIDS Qu c gia) bao g m 3 nhóm ch s chính: Nhóm 1: nhóm ch s v nâng cao năng l c, ngu n l c, theo dõi và đánh giá g m 19 ch s ; Nhóm 2: nhóm ch s v d phòng g m 24 ch s ; Nhóm 3: nhóm ch s v chăm sóc, đi u tr và d phòng lây truy n HIV t m sang con g m 11 ch s . Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Phòng,ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, V trư ng, C c trư ng các V , C c thu c B Y t , Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO V N B N chuong trinh dinh kem
Đồng bộ tài khoản