Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND-TĐKT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND-TĐKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND-TĐKT về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận 12 do Uỷ ban nhân dân Quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND-TĐKT

 1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 12 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 04/2007/Q -UBND-T KT Qu n 12, ngày 10 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V CÔNG TÁC THI UA, KHEN THƯ NG TRÊN NA BÀN QU N 12 Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Thi ua, khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, khen thư ng; Căn c Hư ng d n s 56/HD-T KTV1 ngày 12 tháng 01 năm 2006 c a Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương hư ng d n th c hi n Ngh nh s 121/2005/N -CP c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 169/2006/Q -UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành Quy nh v công tác thi ua, khen thư ng t i thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành Quy nh v công tác thi ua, khen thư ng trên a bàn qu n. i u 2. Quy nh này áp d ng công nh n các danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng thành tích t năm 2007 tr i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 7 ngày k t ngày ký, thay th nh ng quy nh trư c ây v công tác thi ua, khen thư ng trên a bàn qu n trái v i Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, thành viên H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n, Th trư ng các phòng, ban, ngành, Văn phòng Qu n y và các Ban ng, y ban M t tr n T qu c, oàn th , các trung tâm, ơn v thu c y ban nhân dân qu n, Ch t ch y ban nhân dân 11 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH ng Văn c QUY NNH V CÔNG TÁC THI UA VÀ KHEN THƯ NG TRÊN NA BÀN QU N 12 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2007/Q -UBND-T KT ngày 10 tháng 4 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 12) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Nh ng nguyên t c chung trong công tác thi ua, khen thư ng 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v , các ngành, các c p, có trách nhi m t ch c, xây d ng, ch o phong trào thi ua, t ch c phát ng thi ua, ăng ký giao ư c thi ua cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý, g n v i nhi m v , công tác ư c giao. Theo năm k ho ch và t ng t thi ua, t v n ng ph i có trách nhi m xem xét, ánh giá, sơ k t, t ng k t các phong trào thi ua xét ch n nh ng t p th và cá nhân tr c thu c ã l p thành tích, hoàn thành xu t s c nhi m v bi u dương khen thư ng ho c ngh lên c p trên xét khen thư ng, ng th i chú tr ng n công tác ph bi n, tuyên truy n, xây d ng và nhân r ng các i n hình tiên ti n. 2. T p th , cá nhân nào l p ư c thành tích, công lao trong s nghi p xây d ng, b o v , phát tri n c a qu n u ư c xét ngh khen thư ng. Các cơ quan ng, Chính quy n, M t tr n T qu c, oàn th ph i có trách nhi m phát hi n, xem xét các t p th , cá nhân có thành tích ng viên, khen thư ng ho c ngh c p trên xét khen thư ng. Không khen thư ng nh ng t p th , cá nhân không có thành tích ho c chưa m c khen thư ng. 3. Công tác thi ua ư c th c hi n trên nguyên t c t nguy n, t giác, công khai, oàn k t, công b ng và k p th i. Vi c xét t ng các danh hi u thi ua ph i căn c vào phong trào thi ua và ăng ký thi ua. 4. Căn c thành tích t ư c, H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p, các ơn v xem xét và ngh khen thư ng phù h p. M i hình th c khen thư ng có th ư c xét t ng nhi u l n cho m t i tư ng. i u 2. i tư ng thi ua và khen thư ng
 3. Bao g m t t c các t ch c, t p th , cá nhân: các cơ quan ng, cơ quan chính quy n, M t tr n T qu c, oàn th và t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, các h i qu n chúng, các ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân, các t ch c kinh t , các lo i hình doanh nghi p, công dân Vi t Nam có thành tích và công lao óng góp trong s nghi p xây d ng, b o v qu n 12 và thành ph , u ư c y ban nhân dân qu n 12 xét khen thư ng ho c ngh lên c p trên xét khen thư ng. i u 3. i u ki n xét khen thư ng Căn c vào thành tích c a các t p th , cá nhân ng th i thành tích ó ph i g n li n v i k t qu th c hi n t t nhi m v chính tr , nhi m v công tác ư c giao, thành tích ph i ư c căn c t k t qu trong lao ng, s n xu t, kinh doanh, trong nghiên c u, trong công tác, chi n u, rèn luy n và h c t p; ho c nh ng sáng ki n, áp d ng nh ng kinh nghi m mang l i hi u qu cao; nh ng hành ng dũng c m, nh ng gương vư t khó, nh ng vi c làm, hành ng nh m phát huy truy n th ng o lý, nhân nghĩa c a dân t c, c a nhân dân; em l i nhi u l i ích thi t th c cho nhân dân, Nhà nư c và xã h i. Chương 2: CÁC DANH HI U THI UA, TIÊU CHU N VÀ TH M QUY N XÉT, QUY T NNH CÔNG NH N CÁC DANH HI U THI UA i u 4. Danh hi u, hình th c và n i dung thi ua 1. Danh hi u thi ua g m có: Danh hi u thi ua i v i cá nhân, danh hi u thi ua i v i t p th và danh hi u thi ua i v i h gia ình. a) Danh hi u thi ua i v i cá nhân: Lao ng tiên ti n, Chi n sĩ thi ua cơ s , Chi n sĩ thi ua c p thành ph , c p b , ngành, oàn th Trung ương, Chi n sĩ thi ua toàn qu c. b) Danh hi u thi ua i v i t p th : T dân ph , khu ph văn hóa, T p th Lao ng tiên ti n, T p th Lao ng xu t s c, C thi ua xu t s c c a c p thành ph , b , ngành, oàn th Trung ương, C thi ua c a Chính ph . c) Danh hi u thi ua i v i h gia ình là Gia ình văn hóa. 2. Hình th c thi ua g m có: thi ua thư ng xuyên và thi ua theo t 3. N i dung thi ua a) N i dung thi ua thư ng xuyên là thi ua căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao c a cá nhân, t p th t ch c phát ng, nh m th c hi n t t nh t công vi c hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm. - Thi ua thư ng xuyên c n ư c th c hi n theo kh i, c m giao ư c thi ua. Th c hi n ăng ký giao ư c thi ua gi a các cá nhân, t p th , ơn v ; nh ng cá nhân, t p th có ăng ký thi ua thì m i ư c bình xét danh hi u thi ua, k t thúc năm ti n hành t ng k t và bình xét các danh hi u thi ua.
 4. b) N i dung thi ua theo t, thi ua theo chuyên là hình th c thi ua nh m gi i quy t t t nh ng nhi m v tr ng tâm, t xu t trong m t th i gian nh t nh, ho c gi i quy t nh ng công vi c khó khăn, b c xúc nh t; nh ng vi c mà ông o qu n chúng nhân dân có nguy n v ng gi i quy t. i u 5. Các danh hi u thi ua, tiêu chuNn và thNm quy n quy t nh công nh n 1. Tiêu chuNn, i u ki n công nh n các danh hi u thi ua a) Danh hi u thi ua i v i cá nhân * Danh hi u Lao ng tiên ti n ư c xét t ng hàng năm (m i năm xét t ng m t l n), ư c c p gi y ch ng nh n và ti n thư ng theo quy nh cho các cá nhân là cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong các cơ quan, ơn v t 4 tiêu chuNn sau: - Hoàn thành nhi m v ư c giao, t năng su t và ch t lư ng cao. - Ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, có tinh th n t l c, t cư ng, oàn k t, tương tr , tích c c tham gia các phong trào thi ua. - Tích c c h c t p chính tr , văn hóa, chuyên môn, nghi p v . - Có o c, l i s ng lành m nh. Trong năm, cá nhân có ăng ký thi ua hoàn thành t t nhi m v (bao g m hoàn thành s lư ng và ch t lư ng các công vi c ư c giao t năng su t, ch t lư ng, hi u qu cao) m i ư c xét công nh n danh hi u Lao ng tiên ti n. Lao ng tiên ti n ư c ch n trong nh ng ngư i hoàn thành nhi m v . • Các i tư ng trên trong m t năm n u ngh làm vi c t 02 tháng (tính t 40 ngày tr lên theo ch làm vi c) thì không thu c di n xét, bình b u. * Danh hi u Chi n sĩ thi ua cơ s ư c xét t ng hàng năm (m i năm xét t ng m t l n), ư c c p gi y ch ng nh n và ti n thư ng theo quy nh cho các cá nhân t 02 tiêu chuNn sau: - Là Lao ng tiên ti n. - Có sáng ki n c i ti n k thu t ho c áp d ng công ngh m i tăng năng su t lao ng, tăng hi u qu công tác… Có gi i pháp ho c l l i làm vi c, c i ti n th t c hành chính nâng cao năng su t lao ng, hi u qu s n xu t, công tác c a cơ quan, ơn v và ph i ư c H i ng khoa h c (H i ng sáng ki n) ho c H i ng Thi ua - Khen thư ng c p cơ s công nh n. Vi c thành l p H i ng xét, công nh n sáng ki n do Th trư ng cơ quan, ơn v quy t nh.
 5. * Danh hi u Chi n sĩ thi ua c p thành ph ư c xét t ng hàng năm, ư c c p gi y ch ng nh n và ti n thư ng theo quy nh cho cá nhân có thành tích tiêu bi u xu t s c trong s nh ng cá nhân t 03 năm liên t c t danh hi u Chi n sĩ thi ua cơ s , thành tích có ph m vi nh hư ng i v i thành ph và t các tiêu chuNn sau: - Hoàn thành vư t m c nhi m v ư c giao, t năng su t, ch t lư ng hi u qu kinh t , hi u su t trong công tác, tích c c phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t và áp d ng các sáng ki n c i ti n t hi u qu . - Gương m u ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy nh c a cơ quan, ơn v , a phương, có tinh th n t l c cánh sinh, nêu cao tinh th n oàn k t tương tr , tích c c tham gia các phong trào thi ua. - Tích c c h c t p chính tr , văn hóa, k thu t, nghi p v . * Danh hi u Chi n sĩ thi ua toàn qu c - ư c xét t ng cho cá nhân có thành tích tiêu bi u xu t s c trong s nh ng cá nhân có 02 l n liên t c t danh hi u Chi n sĩ thi ua c p thành ph , b , ngành, oàn th Trung ương. - Vi c xét t ng Chi n sĩ thi ua toàn qu c ư c ti n hành thư ng xuyên hàng năm và thành tích c a cá nhân ó có nh hư ng trong ph m vi toàn qu c. b) Danh hi u thi ua i v i t p th * Danh hi u T dân ph , Khu ph văn hóa ư c xét t ng hàng năm, ư c c p gi y ch ng nh n, ti n thư ng theo quy nh cho khu ph , t dân ph t các tiêu chuNn sau: - i s ng kinh t n nh và t ng bư c phát tri n. - i s ng văn hóa, tinh th n lành m nh, phong phú. - Môi trư ng c nh quan s ch p. - Ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. - Có tinh th n oàn k t, tương tr , giúp l n nhau trong c ng ng. * T p th Lao ng tiên ti n ư c xét t ng hàng năm, ư c c p gi y ch ng nh n và ti n thư ng theo quy nh cho t p th t các tiêu chuNn sau: - Hoàn thành nhi m v ư c giao.
 6. - Có phong trào thi ua thư ng xuyên, thi t th c, có hi u qu . - Có trên 50% cá nhân trong t p th t danh hi u “Lao ng tiên ti n” và không có cá nhân b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. -N ib oàn k t, ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. Danh hi u T p th Lao ng tiên ti n xét t ng cho các i tư ng sau: • i v i c p qu n là cơ quan Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, các phòng, ban, ngành, oàn th và các ơn v thu c qu n, 11 phư ng… • i v i ơn v s nghi p xét t ng cho trư ng h c, b nh vi n, các trung tâm. * T p th Lao ng xu t s c ư c xét t ng hàng năm, ư c c p gi y ch ng nh n và ti n thư ng theo quy nh cho t p th t các tiêu chuNn sau: - t danh hi u t p th Lao ng tiên ti n. - Sáng t o, vư t khó hoàn thành xu t s c nhi m v , th c hi n t t các nhi m v iv i Nhà nư c. - Có phong trào thi ua thư ng xuyên, thi t th c, hi u qu . - Có 100% cá nhân trong t p th hoàn thành nhi m v ư c giao, trong ó có ít nh t 70% cá nhân t danh hi u “Lao ng tiên ti n”. - Có cá nhân t danh hi u Chi n sĩ thi ua cơ s và không có cá nhân b k lu t t c nh cáo tr lên. - N i b oàn k t, gương m u ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. * C Thi ua xu t s c c a thành ph C Thi ua xu t s c ư c xét t ng thư ng hàng năm (m i năm 1 l n) cho các ơn v t thành tích d n u trong các phong trào thi ua c a t ng kh i, t ng c m, t ng khu v c có t ch c giao ư c thi ua, ư c t ng m t lá c và kèm ti n thư ng theo quy nh. Tiêu chuNn, i u ki n xét t ng C Thi ua xu t s c: - t danh hi u t p th Lao ng xu t s c. - Hoàn thành toàn di n, vư t m c các ch tiêu k ho ch, nhi m v công tác ư c giao trong năm, có năng su t, ch t lư ng, hi u qu kinh t , hi u su t công tác cao, thu c lo i tiêu bi u xu t s c c a thành ph .
 7. - Có nhân t m i, mô hình m i, có các bi n pháp c i ti n trong công tác và ho t ng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và các bi n pháp làm gi m các t n n xã h i có k t qu t t. - Th c hi n t t ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c và các quy nh c a ngành, a phương, xây d ng ơn v oàn k t v ng m nh. * C Thi ua c a Chính ph ư c xét t ng hàng năm (m i năm m t l n) cho các t p th t các tiêu chuNn sau: - t danh hi u C Thi ua xu t s c c a thành ph . - Có thành tích, hoàn thành vư t m c các ch tiêu thi ua và nhi m v ư c giao trong năm; là t p th tiêu bi u xu t s c trong toàn qu c. - Có nhân t m i, mô hình m i tiêu bi u cho c nư c h c t p. - N i b oàn k t, i u trong vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng và t n n xã h i khác. C Thi ua c a Chính ph t ng cho các t p th tiêu bi u xu t s c trong toàn qu c bao g m: Nh ng t p th d n u trong t ng lĩnh v c, ngành ngh toàn qu c và nh ng t p th tiêu bi u nh t trong phong trào thi ua c a Thành ph . M i lĩnh v c, m i ngành ngh c a c m, kh i thi ua ch ch n m t ơn v d n u xét t ng C thi ua c a Chính ph . c) Danh hi u thi ua i v i h gia ình * Danh hi u Gia ình văn hóa phư ng ư c xét t ng hàng năm (m i năm m t l n), ư c c p gi y ch ng nh n và ti n thư ng theo quy nh cho h gia ình t các tiêu chuNn sau: - Gương m u ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; tích c c tham gia các phong trào thi ua c a a phương nơi cư trú. - Gia ình hòa thu n, h nh phúc, ti n b , tương tr giúp m i ngư i trong c ng ng. - T ch c lao ng, s n xu t, kinh doanh, công tác, h c t p t năng su t, ch t lư ng và hi u qu . 2. ThNm quy n xét, quy t nh công nh n các danh hi u thi ua a) i v i danh hi u Gia ình văn hóa do Ch t ch y ban nhân dân phư ng xét, quy t nh công nh n.
 8. b) i v i danh hi u Khu ph , T dân ph văn hóa do Ch t ch y ban nhân dân qu n xét, quy t nh công nh n. c) i v i danh hi u Lao ng tiên ti n, Chi n sĩ thi ua cơ s , T p th Lao ng tiên ti n do Ch t ch y ban nhân dân qu n xét, quy t nh công nh n. d) i v i danh hi u Chi n sĩ thi ua c p thành ph , T p th Lao ng xu t s c, C thi ua xu t s c do Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét, quy t nh công nh n. ) i v i danh hi u Chi n sĩ thi ua toàn qu c, C thi ua c a Chính ph do Th tư ng Chính ph xét quy t nh công nh n. Chương 3: CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG, GI I THƯ NG NHÀ NƯ C, DANH HI U VINH D NHÀ NƯ C VÀ TIÊU CHU N XÉT KHEN THƯ NG i u 6. Hình th c khen thư ng, tiêu chuNn xét khen thư ng c a y ban nhân dân qu n, ơn v cơ s Gi y khen: Là hình th c khen thư ng t ng cho các t p th , cá nhân ư c xét khen thư ng thư ng xuyên, t xu t ho c khi k t thúc m t cu c v n ng, hoàn thành m t h ng m c công trình, c công trình ho c khen thư ng thành tích c th , t xu t, gương ngư i t t vi c t t có tác d ng nêu gương trong ph m vi c a a phương, ơn v . Gi y khen c a y ban nhân dân qu n, phư ng do Ch t ch y ban nhân dân qu n, phư ng quy t nh; Gi y khen c a ơn v cơ s do Th trư ng ơn v cơ s quy t nh công nh n. M i t p th , cá nhân ư c khen thư ng gi y khen ư c t ng gi y khen, khung và ti n thư ng theo quy nh. i u 7. Hình th c khen thư ng, tiêu chuNn xét khen thư ng c a y ban nhân dân thành ph g m có: 1. B ng khen c a y ban nhân dân thành ph 2. Huy hi u thành ph H Chí Minh 3. C Truy n th ng c a y ban nhân dân thành ph Các ơn v căn c theo các kho n 1, 2, 3 i u 8 c a Quy t nh s 169/2006/Q - UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v công tác thi ua, khen thư ng t i thành ph H Chí Minh xu t khen cho ơn v , cá nhân. i u 8. Hình th c khen thư ng c a b , ban, ngành, oàn th Trung ương, c a Chính ph , c a Ch t ch nư c, gi i thư ng Nhà nư c, danh hi u vinh d Nhà nư c và tiêu chuNn xét khen thư ng
 9. 1. Các hình th c khen thư ng Hình th c khen thư ng g m có: B ng khen, K ni m chương, Huy hi u, Huy chương, Huân chương, Gi i thư ng Nhà nư c, Gi i thư ng H Chí Minh, danh hi u vinh d Nhà nư c, c th như sau: a) B ng khen (g m có B ng khen c a B , ngành, oàn th Trung ương, B ng khen c a Th tư ng Chính ph ). b) K ni m chương; Huy hi u (g m có K ni m chương, Huy hi u c a B , ban ngành, cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i và t ch c xã h i). c) Huy chương (g m có Huy chương Quân kỳ Quy t th ng, Huy chương Vì an ninh T qu c, Huy chương Chi n sĩ v vang h ng nh t, nhì, ba; Huy chương H u ngh ). d) Huân chương (g m Huân chương Sao vàng, Huân chương H Chí Minh; Huân chương c l p h ng nh t, nhì, ba; Huân chương Quân công h ng nh t, nhì, ba; Huân chương Lao ng h ng nh t, nhì, ba; Huân chương B o v T qu c, Huân chương Chi n công h ng nh t, nhì, ba; Huân chương i oàn k t dân t c; Huân chương Dũng c m và Huân chương H u ngh ). 2. Gi i thư ng Nhà nư c, Gi i thư ng H Chí Minh. 3. Danh hi u vinh d Nhà nư c (g m có danh hi u T nh Anh hùng, Thành ph Anh hùng, Bà m Vi t Nam Anh hùng, Anh hùng L c lư ng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao ng, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Th y thu c Nhân dân, Th y thu c Ưu tú, Ngh s Nhân dân, Ngh s Ưu tú, Ngh nhân Nhân dân, Ngh nhân Ưu tú). 4. Tiêu chuNn xét khen thư ng V tiêu chuNn xét khen thư ng ư c th c hi n theo Lu t Thi ua, khen thư ng, Ngh nh s 121/2005/N -CP c a Chính ph và Văn b n hư ng d n s 56/T KT-HD-V1 c a Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương cho t ng hình th c, m c h ng, tương ng v i k t qu t ư c trong phong trào thi ua; tương ng v i công lao óng góp, c ng hi n cho s nghi p chung c a t nư c, c a b , ngành, hay c a t ng a phương; thành tích t ư c nhi u, công lao óng góp l n, ph m vi nh hư ng r ng thì m c h ng khen thư ng cao… Chương 4: N I DUNG CÔNG TÁC THI UA KHEN THƯ NG C A PHONG TRÀO THI UA YÊU NƯ C HÀNG NĂM i u 9. i tư ng ư c khen thư ng Bao g m các t ch c, t p th , cá nhân c a các cơ quan ng, chính quy n, M t tr n T qu c và các t ch c chính tr , chính tr - xã h i ã có ăng ký thi ua t u năm thì m i ư c bình xét danh hi u thi ua vào cu i năm.
 10. i u 10. N i dung thang i m thi ua 1. Kh i phư ng: a) G m có 11 phư ng: phư ng ông Hưng Thu n, Tân Hưng Thu n, Tân Th i Nh t, Trung M Tây, Tân Chánh Hi p, Tân Th i Hi p, Hi p Thành, Th i An, An Phú ông, Th nh L c và Th nh Xuân. b) N i dung ch m i m: G m 28 n i dung ( i m chuNn m i ch tiêu t i a là 10 i m), t ng i m n i dung thang i m thi ua kh i phư ng là 600 i m g m: 1. Th c hi n t t chương trình “Năm c i cách hành chính” (h s 4), do Ban ch o CCHC ch m i m, x p h ng. 2. Th c hi n công tác phòng ch ng tham nhũng, ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m (h s 4), do Thanh tra qu n ph i h p v i Phòng Tài chính - K ho ch qu n ch m i m, x p h ng. 3. Th c hi n và u tư nâng c p cơ s h t ng k thu t và xã h i hóa ư ng giao thông (h s 3), do Phòng Qu n lý ô th qu n ch m i m, x p h ng. 4. Ch tiêu thu ngân sách và n t n ng thu (h s 3), do Chi c c Thu qu n ch m i m, x p h ng. 5. Công tác qu n lý tài chính, ngân sách (h s 3), do Phòng Tài chính - K ho ch qu n ch m i m, x p h ng. 6. Th c hi n k cương trong qu n lý hành chính Nhà nư c; t p trung vào vi c ch p hành ý ki n ch o c a c p trên, th c hi n t t ch báo cáo, h i h p (h s 3), do Văn phòng H ND và UBND qu n ch m i m, x p h ng. 7. Công tác xây d ng, c ng c chính quy n cơ s và th c hi n quy ch dân ch cơ s (h s 3), do Phòng N i v qu n ch m i m, x p h ng. 8. Công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, qu n lý s d ng t và môi trư ng trong khu dân cư (h s 3), do Phòng Tài nguyên - Môi trư ng qu n ch m i m, x p h ng. 9. Công tác qu n lý ô th và tr t t ô th (h s 3), do i Qu n lý tr t t ô th qu n ch m i m, x p h ng. 10. Công tác M t tr n và các oàn th (h s 3), do y ban MTTQ qu n ch trì cùng các oàn th qu n ch m i m, x p h ng. 11. t ch tiêu tăng trư ng kinh t , công tác phòng ch ng l t bão (h s 2), do Phòng Kinh t qu n ch m i m, x p h ng. 12. Th c hi n nâng ch t chương trình m c tiêu “3 gi m”, phong trào qu n chúng b o v an ninh t qu c (h s 2), do Công an qu n ch m i m, x p h ng.
 11. 13. Công tác ti p dân và gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân (h s 2), do Thanh tra qu n ch m i m, x p h ng. 14. Công tác xây d ng quân s a phương (h s 2), do Quân s qu n ch m i m, x p h ng. 15. Th c hi n nâng ch t chương trình gi m nghèo và ph n u gi m h nghèo m c dư i 6 tri u ng/ngư i/năm (h s 2), do Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm qu n ch m i m, x p h ng. 16. Công tác chăm lo chính sách xã h i, gi i quy t vi c làm (h s 2), do Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n ch m i m, x p h ng. 17. Công tác ch ng mù ch - ph c p giáo d c và qu n lý nhóm tr gia ình (h s 2), do Phòng Giáo d c qu n ch m i m, x p h ng. 18. Công tác tư pháp, h t ch, tuyên truy n ph bi n pháp lu t và hòa gi i (h s 2), do Phòng Tư pháp qu n ch m i m, x p h ng. 19. Th c hi n cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa m i”; nâng ch t th c hi n n p s ng văn minh ô th (h s 2), do Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao qu n ch m i m, x p h ng. 20. Th c hi n xây d ng m ng lư i y t cơ s (chú ý n lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm) (h s 2), do Phòng Y t qu n ch trì ph i h p cùng Trung tâm Y t D phòng, B nh vi n qu n 12 ch m i m, x p h ng. 21. Công tác b i thư ng và gi i phóng m t b ng - tái nh cư trên a bàn qu n (h s 1), do Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n ch m i m, x p h ng. 22. Công tác văn hóa thông tin và th d c th thao (h s 1), do Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao qu n ch m i m, x p h ng. 23. Công tác phòng cháy ch a cháy trong khu dân cư (h s 1), do Công an qu n ch m i m, x p h ng. 24. Công tác dân s , gia ình và tr em (h s 1), do y ban Dân s - Gia ình và Tr em qu n ch m i m, x p h ng. 25. Công tác th ng kê (h s 1), do Phòng Th ng kê qu n ch m i m, x p h ng. 26. Công tác thi hành án dân s (h s 1), do i Thi hành án dân s qu n ch m i m, x p h ng. 27. Công tác tôn giáo (h s 1), do Ban Tôn giáo qu n ch m i m, x p h ng. 28. Th c hi n công tác h i thi “Môi trư ng xanh” và “Công s văn minh, s ch, p, an toàn” (h s 1), do Phòng Tài nguyên - Môi trư ng ph i h p v i Phòng Kinh t và Văn hóa - Thông tin - Th thao qu n ch m i m, x p h ng.
 12. 2. Kh i chính quy n: 2.a) G m 34 ơn v , thu c 4 lĩnh v c: - Lĩnh v c kinh t (6 ơn v ): Phòng Kinh t , Phòng Tài chính - K ho ch, Phòng Qu n lý ô th , Phòng Tài nguyên - Môi trư ng, Chi c c Thu và i Qu n lý tr t t ô th . - Lĩnh v c văn hóa - xã h i (9 ơn v ): Phòng Văn hóa - Thông tin - Th thao, Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i, Phòng Giáo d c, Phòng Y t , Phòng Th ng kê, y ban Dân s - Gia ình và Tr em, Ban Tôn giáo, Ban Xóa ói gi m nghèo - vi c làm và Văn phòng H ND và UBND qu n. - Lĩnh v c n i chính (8 ơn v ): Phòng Tư pháp, Phòng N i v , Thanh tra, Tòa án, Vi n Ki m sát, Thi hành án dân s , Công an và Quân s qu n. - Lĩnh v c s nghi p (11 ơn v ): Ban Qu n lý d án, Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng, Công ty D ch v - phát tri n ô th , Trung tâm Văn hóa, Trung tâm D y ngh , Trung tâm Th d c th thao, Trung tâm Y t D phòng, B nh vi n qu n 12, Trung tâm Hoa ki ng - d ch v nông nghi p, Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, Nhà Thi u nhi. 2.b) N i dung ch m i m: g m 9 n i dung ch m i m ( i m chuNn m i ch tiêu t i a là 10 i m), t ng i m n i dung thi ua kh i chính quy n là 200 i m g m: 1. Lãnh o kh i qu n nh n xét, ánh giá và x p h ng cho t ng ơn v v m c hoàn thành nhi m v chuyên môn (h s 1) v i m c x p A+, A, A-, B, C (m c: lo i A+: 10, A: 9, A-: 8, B: 7, C: có i m dư i 7 i m). 2. Vi c ch p hành k cương hành chính như th c hi n nghiêm các n i dung ch o b ng văn b n, bút phê ho c l nh tr c ti p c a Thư ng tr c UBND qu n (h s 4), do Văn phòng H ND và UBND qu n hư ng d n th c hi n và ch m i m, x p h ng. 3. Ch p hành úng ch báo cáo nh kỳ ho c t xu t (h s 2), do Văn phòng H ND và UBND qu n hư ng d n th c hi n và ch m i m, x p h ng. 4. Ch p hành úng th i gian cu c h p, úng thành ph n d h p (h s 1), do Văn phòng H ND và UBND qu n hư ng d n th c hi n và ch m i m, x p h ng. 5. Vi c th c hi n Quy ch dân ch trong cơ quan (h s 1), do Phòng N i v qu n hư ng d n th c hi n và ch m i m, x p h ng. 6. Vi c th c hi n phòng, ch ng tham nhũng, ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m; công tác qu n lý ngân sách, tài chính (h s 4), do Thanh tra qu n ph i h p v i Phòng Tài chính - K ho ch hư ng d n th c hi n và ch m i m, x p h ng. 7. Vi c th c hi n Năm c i cách hành chính (h s 4), do Văn phòng H ND và UBND qu n hư ng d n th c hi n và ch m i m, x p h ng.
 13. Chú ý: N i dung 2, 3, 4 và 5, các ơn v ư c giao hư ng d n c th cho các ơn v kh i chính quy n và kh i phư ng th c hi n úng n i dung trên; theo dõi xuyên su t, báo cáo k t qu xu t phân lo i A+, A, B, C ho c m c i m theo lo i ( i v i kh i chính quy n) và ch m i m ( i v i kh i phư ng) c a t ng ơn v vào cu i năm. 8. Các ơn v thu c kh i chính quy n th c hi n vi c hư ng d n chi ti t n i dung thi ua ngành mình cho kh i phư ng úng n i dung và th i gian theo quy nh. ng th i, theo dõi và h tr t o i u ki n thu n l i cho phư ng th c hi n t t công tác trong năm. Cu i năm, khi xét k t qu th c hi n, H i ng Thi ua - Khen thư ng s xem xét m c và hi u qu th c hi n c a các ơn v tính i m. Giao Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng và chuyên trách thi ua - khen thư ng qu n theo dõi xuyên su t ti n các ơn v th c hi n và có ý ki n, tham mưu cho H i ng Thi ua - Khen thư ng (h s 1). 9. Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n xu t các s , ngành d c thành ph nh n xét và phân lo i ngành c a c p qu n theo A+, A, A-, B, C (h s 2). Trư ng h p n u s , ngành không tham gia k p th i thì do Thư ng tr c UBND qu n có ý ki n phân lo i trư c khi trình H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n. 3. Kh i ng - oàn th : 3.a) Kh i ng (6 ơn v ) g m: Văn phòng Qu n y, Ban T ch c Qu n y, Ban Tuyên giáo Qu n y, Ban Dân v n Qu n y, y ban Ki m tra Qu n y, Trung tâm B i dư ng chính tr . 3.b) oàn th (8 ơn v ) g m: y ban M t tr n T qu c, H i C u Chi n binh, H i Liên hi p ph n , H i Nông dân, Liên oàn Lao ng, H i Nông dân, H i Ch Th p , Qu n oàn. i v i các ơn v kh i ng, H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n s xin ý ki n Thư ng tr c Qu n y v nh n xét, ánh giá v ngh danh hi u thi ua - khen thư ng. ng th i xu t danh sách ngh khen thư ng c p thành ph (ho c Trung ương n u tiêu chuNn) cho t p th tiêu bi u nh t c a kh i ng, oàn th H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n xem xét, quy t nh. Tương t Ban Dân v n Qu n y s có nh n xét, ánh giá, xu t khen thư ng cho t p th , cá nhân c a y ban M t tr n T qu c và các oàn th qu n. i u 11. Th i gian th c hi n và ăng ký thi ua, ch báo cáo và ngh khen thư ng 1. Th i gian th c hi n công tác thi ua - Các phòng, ban, ngành, ơn v thu c qu n ư c phân công t i kho n 1 và 2 c a i u 10 v n i dung thang i m thi ua có trách nhi m hư ng d n chi ti t n i dung thi ua ngành mình cho phư ng, phòng, ban, ngành, ơn v và g i văn b n n i dung thi ua v Văn phòng H ND và UBND qu n (T T ng h p) trư c ngày 30 tháng 4 hàng năm.
 14. - Các phư ng căn c theo hư ng d n n i dung thang i m thi ua c a qu n, các phòng, ban ngành và có hư ng d n c th n i dung thang i m thi ua - tri n khai n t n khu ph , t dân ph c a phư ng và g i v Văn phòng H ND và UBND qu n (T T ng h p) trư c ngày 30 tháng 4 hàng năm. 2. Th i gian th c hi n ăng ký thi ua - Ch m nh t n ngày 30 tháng 4 hàng năm, kh i phư ng và các phòng, ban, ngành, oàn th , ơn v thu c qu n có văn b n ăng ký giao ư c thi ua v i H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n. Sau ngày 30 tháng 4 hàng năm, H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n s không xét danh hi u thi ua cho nh ng ơn v không ăng ký thi ua v i qu n. 3. Cách ch m i m thi ua Căn c n i dung thang i m thi ua c a qu n ã giao, các ơn v có trách nhi m theo dõi ti n th c hi n n i dung thi ua ngành mình, cu i năm căn c vào k t qu các phư ng ã th c hi n ch m i m cho 11 phư ng theo quy nh. M i ch tiêu ch m t i a là 10 i m, ng th i ch n 01 phư ng d n u ch tiêu trong s 11 phư ng. (Sau ó H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n s c ng thêm 01 i m và nhân v i h s tính i m c ng cho phư ng d n u ch tiêu). 4. Ch báo cáo và ngh khen thư ng - Hàng năm, các ơn v thu c phòng, ban, ngành, oàn th , ơn v thu c qu n g i báo cáo t ng k t thi ua năm, danh sách và biên b n h p xét ngh khen thư ng t p th và cá nhân trư c ngày 30 tháng 11 v Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n và T T ng h p Văn phòng H ND và UBND qu n. Trong báo cáo t ng k t thi ua các ơn v t phân lo i theo A+, A, B, C t o i u ki n thu n l i vi c ánh giá phân lo i hàng năm c a qu n. - Hàng năm, trư c ngày 30 tháng 11, kh i phư ng g i báo cáo t ng k t phong trào thi ua yêu nư c, b ng t ch m i m n i dung thi ua, danh sách và biên b n h p c a H i ng Thi ua - Khen thư ng phư ng xét ngh danh hi u thi ua, khen thư ng cá nhân, t p th v Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n và Văn phòng H ND và UBND qu n (T T ng h p). Các phư ng t ch m theo i m chuNn m i ch tiêu t i a là 10 i m và ư c nhân v i h s quy nh (Th c hi n theo t ng m c c a n i dung thang i m thi ua) Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n có cơ s xem xét. Sau ngày 30 tháng 11, H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n s không xem xét b t c trư ng h p nào. i v i các cá nhân ư c bình ch n ngh xét danh hi u Chi n sĩ thi ua ph i có b n báo cáo thành tích; ng th i ph i có biên b n h p H i ng xét sáng ki n c a ơn v ó. i u 12. Tiêu chuNn, phân lo i x p h ng và công nh n danh hi u thi ua c a t p th ơn v 1. M t s tiêu chuNn xét các danh hi u thi ua và khen thư ng
 15. - H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n ch xét các danh hi u thi ua và khen thư ng cho ơn v kh i phư ng, kh i ng, chính quy n và oàn th mà t p th , cá nhân là cán b , công ch c, nhân viên thu c ơn v qu n lý không b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. - N u Bí thư ng y, Ch t ch UBND các phư ng; Trư ng, Phó các phòng ban ngành, oàn th , ơn v tr c thu c qu n b hình th c k lu t khi n trách tr lên thì H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n s không xét các danh hi u thi ua và khen thư ng cho t p th , cá nhân ơn v ó. - Cán b , nhân viên h p ng do ơn v qu n lý thu c phư ng và các phòng ban ngành, oàn th , ơn v tr c thu c qu n n u b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên, H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n s xem xét t ng trư ng h p c th xét các danh hi u thi ua và khen thư ng cho t p th , cá nhân ơn v ó. - i v i các ơn v ư c H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n ngh thành ph xét danh hi u T p th Lao ng xu t s c tr lên ph i là ng b trong s ch v ng m nh m i tiêu chuNn ư c ngh . 2. Tính i m, phân lo i x p h ng và công nh n danh hi u thi ua c a t p th ơn v a) Kh i phư ng: - Danh hi u T p th Lao ng tiên ti n: Trên cơ s phư ng có t ng s i m t 510 i m tr lên (chi m 85% thang i m t i a) ư c H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n xét t danh hi u T p th Lao ng tiên ti n. i v i phư ng có t ng s i m t 480 i m tr lên (chi m 80% thang i m t i a) thì H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n ch xét danh hi u thi ua “Lao ng tiên ti n” cho cá nhân, không xét danh hi u “Chi n sĩ thi ua cơ s ”. - Danh hi u T p th Lao ng xu t s c: H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n s xem xét và ngh UBND thành ph xét công nh n danh hi u T p th Lao ng xu t s c cho t p th phư ng có thành tích tiêu bi u c a kh i phư ng. ơn v ư c ngh ph i t danh hi u T p th Lao ng tiên ti n, ng th i ph i t ng b trong s ch v ng m nh. - C Thi ua xu t s c c a thành ph : H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n s xem xét và ngh UBND thành ph xét t ng C Thi ua xu t s c c a thành ph cho ơn v d n u kh i phư ng. ơn v ư c ngh ph i t danh hi u T p th Lao ng tiên ti n, ng th i công tác xây d ng ng ph i t ng b trong s ch v ng m nh. b) Kh i chính quy n - Danh hi u T p th Lao ng ti n ti n: D a trên cơ s các ơn v ph i t t 170/200 i m tr lên (Tính k t qu th c hi n 9 n i dung thi ua có t ng i m là 200 i m). i v i ơn v có t ng i m th c hi n 9 n i dung thi ua dư i 160 i m, H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n không xét danh hi u thi ua cho t p th ơn v . Ch xét
 16. danh hi u thi ua “Lao ng tiên ti n” cho cá nhân, không xét danh hi u “Chi n sĩ thi ua cơ s ”. - Danh hi u T p th Lao ng xu t s c: H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n s xem xét và ngh UBND thành ph xét công nh n danh hi u T p th Lao ng xu t s c cho ơn v d n u các lĩnh v c: Kinh t , Văn hóa - xã h i, N i chính, S nghi p, ng th i ph i t ng b trong s ch v ng m nh và t danh hi u T p th Lao ng tiên ti n (Ưu tiên i v i các ơn v ư c ngành d c ch m i m công tác năm vư t i m chuNn, ho c ư c ngh khen t B ng khen c a y ban nhân dân thành ph tr lên). - C Thi ua xu t s c c a thành ph : H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n s xem xét và ngh UBND thành ph xét t ng C Thi ua xu t s c c a thành ph cho ơn v d n u kh i chính quy n ( ơn v d n u kh i chính quy n s do H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n xem xét và ch n trên cơ s ơn v có t ng s i m cao nh t kh i chính quy n, ưu tiên i v i các ơn v ư c ngành d c ch m i m công tác năm vư t i m chuNn, ho c ư c ngh khen t B ng khen c a y ban nhân dân thành ph tr lên). c) Kh i ng, oàn th H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n s xem xét m c hoàn thành nhi m v và ý ki n nh n xét c a Thư ng tr c Qu n y i v i các ơn v xét danh hi u thi ua cho t p th , cá nhân các ơn v thu c kh i ng và oàn th qu n. - Danh hi u T p th Lao ng xu t s c: H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n s xem xét và ngh UBND thành ph xét công nh n danh hi u T p th Lao ng xu t s c cho ơn v d n u kh i ng, oàn th . ng th i ơn v ư c H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n ngh ph i t ng b trong s ch v ng m nh. (Ưu tiên i v i các ơn v ư c ngành d c ch m i m công tác năm vư t i m chuNn, ho c ư c ngh khen t B ng khen c a y ban nhân dân thành ph tr lên). - C Thi ua xu t s c c a thành ph : H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n s xem xét và ngh UBND thành ph xét t ng C Thi ua xu t s c c a thành ph cho ơn v d n u kh i kh i ng, oàn th ( ơn v s do Thư ng tr c Qu n y và H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n xem xét, ch n trên cơ s ơn v hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao, ưu tiên i v i các ơn v ư c ngành d c ch m i m công tác năm vư t i m chuNn ho c ư c ngh khen t B ng khen c a y ban nhân dân thành ph tr lên). i u 13. Quy nh t l danh hi u thi ua, khen thư ng i v i cá nhân, t p th (Các tiêu chuNn, i u ki n công nh n danh hi u thi ua i v i cá nhân, t p th các ơn v căn c i u 6 c a Quy t nh s 169/2006/Q -UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph Quy nh v công tác thi ua, khen thư ng t i thành ph H Chí Minh) 1. Các ơn v ư c qu n công nh n danh hi u T p th Lao ng tiên ti n ư c ngh t l khen thư ng như sau: a) Kh i phư ng:
 17. a.1) V t p th : Ch ngh khen thư ng khu ph không quá 30% trên t ng s khu ph và 10% t dân ph . a.2) V cá nhân: Cán b t khu ph n phư ng (tính c cán b chuyên trách và công ch c, cán b không chuyên trách) ư c ngh cá nhân Lao ng tiên ti n không quá 30 ngư i. b) Kh i chính quy n: ư c ngh cá nhân Lao ng tiên ti n không quá 70% trên t ng s nh biên c a ơn v qu n lý (tính c th trư ng ơn v ). c) Kh i ng - oàn th : ư c ngh cá nhân Lao ng tiên ti n không quá 70% trên t ng s nh biên c a ơn v qu n lý (tính c th trư ng ơn v ). 2. Các ơn v không t danh hi u t p th Lao ng tiên ti n: (Không xét danh hi u chi n sĩ thi ua cơ s ) a) Kh i phư ng: a.1) V t p th : Xét danh hi u thi ua cho t p th khu ph , t dân ph không quá 10%. a.2) V cá nhân: Cán b t khu ph n phư ng (tính c cán b chuyên trách và công ch c, cán b không chuyên trách) ư c ngh cá nhân Lao ng tiên ti n không quá 10 ngư i. b) Kh i chính quy n: ư c ngh cá nhân Lao ng tiên ti n không quá 30% trên t ng s nh biên c a ơn v qu n lý (tính c th trư ng ơn v ). c) Kh i ng, oàn th : ư c ngh cá nhân Lao ng tiên ti n không quá 30% trên t ng s nh biên c a ơn v qu n lý (tính c th trư ng ơn v ). 3. T l xét danh hi u chi n sĩ thi ua cơ s : Trong s cá nhân t danh hi u Lao ng tiên ti n, ơn v xét ch n xu t danh hi u chi n sĩ thi ua cơ s v i t l 20% trong t ng s cá nhân t danh hi u Lao ng tiên ti n c a ơn v . Chương 5: QUY TRÌNH XÉT, TH T C VÀ H SƠ NGHN KHEN THƯ NG i u 14. Quy trình xét và th t c ngh khen thư ng 1. Quy trình xét khen thư ng ư c th c hi n khi k t thúc nhi m v công tác năm, k t thúc m t t v n ng ho c m t phong trào thi ua, m t công trình ư c hoàn thành ho c nhân d p ơn v k ni m 10 năm, 15 năm, 20 năm thành l p...; H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p, các cơ quan, ơn v ph i có trách nhi m xem xét, ánh giá thành tích c a các t p th , cá nhân tr c thu c do cơ quan, ơn v qu n lý khen thư ng và ngh lên c p trên xét khen thư ng. Các cơ quan, ơn v , t p th , cá nhân có trách nhi m báo cáo thành tích, k t qu ho t ng trong năm ho c trong t v n ng, phong trào thi ua c a cơ quan,
 18. ơn v H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n có cơ s xem xét khen thư ng ho c ngh lên c p trên xét khen thư ng. 2. Th t c và thNm quy n ngh khen thư ng a) V tuy n trình khen - C p nào qu n lý v t ch c, cán b và qu lương thì c p ó có trách nhi m trình c p trên khen thư ng i v i các i tư ng thu c ph m vi qu n lý. - C p nào ch trì phát ng các t thi ua theo chuyên , khi t ng k t l a ch n các i n hình, thì c p ó khen thư ng và trình c p trên khen thư ng. b) V l y ý ki n hi p y Hi p y khen thư ng th c hi n quy nh t i kho n 2 i u 53 Ngh nh s 121/2005/N -CP. Cơ quan thNm nh h sơ có trách nhi m ngh hi p y c a các cơ quan liên quan. c) ThNm quy n ngh xét khen thư ng - Chính quy n cùng c p không xét khen thư ng cho cơ quan ng và H i ng nhân dân cùng c p, nhưng v n xét khen thư ng cho các Ban c a ng, c a H i ng nhân dân cùng c p và H i ng nhân dân c p dư i. - Khi ngh y ban nhân dân thành ph t ng C Thi ua xu t s c, B ng khen, công nh n “T p th Lao ng xu t s c”, ngh Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c khen thư ng cho các phòng, ban chuyên môn; y ban M t tr n T qu c, các oàn th ; các ơn v s nghi p thu c qu n do y ban nhân dân qu n ngh và có văn b n hi p y ng ý c a các s - ban - ngành, oàn th thành ph liên quan n lĩnh v c công tác c a cơ quan, ơn v , phòng, ban, ngành, oàn th qu n. i v i m t s phòng, ban chuyên môn c a qu n có nhi u s - ban - ngành thành ph qu n lý ph i có văn b n hi p y ng ý c a các s - ban - ngành chuyên môn thành ph liên quan. i u 15. H sơ ngh khen thư ng và th i gian gi i quy t khen thư ng l . H sơ ngh khen thư ng a) T trình ngh khen thư ng c a phòng, ban, ngành, oàn th và ơn v tr c thu c y ban nhân dân qu n, y ban nhân dân 11 phư ng g i H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n. b) Biên b n h p c a H i ng Thi ua - Khen thư ng c a c p ngh khen thư ng. c) Báo cáo thành tích, báo cáo tóm t t thành tích c a các i tư ng ư c ngh xét khen thư ng (có nh n xét, ánh giá, xác nh n thành tích c a cơ quan, th trư ng qu n lý tr c ti p).
 19. d) i v i các trư ng h p ngh y ban nhân dân thành ph có ý ki n hi p y ngh Th tư ng Chính ph và Ch t ch nư c xét khen thư ng, h sơ ph i có các văn b n sau: Công văn c a ơn v ngh hi p y g i y ban nhân dân qu n. Sau ó, y ban nhân dân qu n có công văn g i y ban nhân dân thành ph ngh hi p y; Báo cáo thành tích c a các t p th , cá nhân ư c ngh hi p y khen thư ng. 2. Th i gian n p h sơ và gi i quy t khen thư ng: - Các ơn v căn c kho n 2 i u 11 c a Quy t nh s 169/2006/Q -UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph quy nh v công tác thi ua, khen thư ng t i thành ph H Chí Minh). - H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p có trách nhi m ki m tra vi c ch p hành v quy trình, th t c, tính chính xác c a h sơ, thNm nh tiêu chuNn khen thư ng c a các i tư ng trình khen thư ng. Chương 6: QU THI UA - KHEN THƯ NG VÀ CH S D NG i u 16. Ngu n kinh phí, m c thư ng và ch ưu ãi Ngu n kinh phí, m c thư ng và ch ưu ãi c a các ơn v và y ban nhân dân qu n ư c căn c vào Lu t Thi ua, khen thư ng, Ngh nh s 121/2005/N -CP c a Chính ph và Thông tư s 73/2006/TT-BTC c a B Tài chính. Giao Phòng Tài chính - K ho ch ph i h p v i Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng, chuyên trách thi ua - khen thư ng qu n tham mưu trình y ban nhân dân qu n xem xét nh m áp ng yêu c u ph c v công tác ng viên khen thư ng k p th i và phù h p v i tình hình ngân sách chung c a qu n. i u 17. Nguyên t c phân c p chi kinh phí khen thư ng Th trư ng các cơ quan, ơn v c p nào ra quy t nh khen thư ng ng th i ch u trách nhi m th c hi n chi ti n thư ng theo quy nh t ngu n ti n thư ng do c p mình qu n lý. i u 18. Qu n lý và s d ng qu thi ua, khen thư ng: Các ơn v căn c i u 14 c a Quy t nh s 169/2006/Q -UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph Quy nh v công tác thi ua, khen thư ng t i thành ph H Chí Minh). Chương 7: CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUY N, T CH C CÔNG B , TRAO T NG CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG, NHÂN I N HÌNH TIÊN TI N
 20. i u 19. Công tác thông tin tuyên truy n nhân i n hình tiên ti n ph i ư c t ch c th c hi n thư ng xuyên, r ng rãi nh m góp ph n thúc Ny phong trào thi ua ư c phát tri n sâu r ng. i u 20. T ch c công b và t ch c trao t ng các hình th c khen thư ng ư c th c hi n theo Ngh nh s 154/2004/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph v Nghi th c Nhà nư c trong t ch c mít tinh, l k ni m…, có th k t h p trong h i ngh t ng k t công tác năm, sơ k t 6 tháng ho c t i các bu i l mít tinh k ni m các ngày l 30 tháng 4, 02 tháng 9 ho c k ni m ngày truy n th ng, ngày thành l p c a cơ quan, ơn v . Chương 8: TRÁCH NHI M VÀ X LÝ VI PH M i u 21. Quy nh trách nhi m 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v cơ s ch u trách nhi m v tính chính xác c a các h sơ, báo cáo thành tích ngh xét khen thư ng cho t p th , cá nhân c a ơn v mình. 2. Cá nhân ư c ngh khen thư ng ch u trách nhi m v tính chính xác trong công vi c kê khai, báo cáo thành tích ngh các c p xét khen thư ng. i u 22. X lý vi ph m trong công tác thi ua - khen thư ng 1. Trư ng h p phát hi n ơn v ho c cá nhân gian d i trong vi c kê khai báo cáo thành tích thì H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n có trách nhi m làm các th t c trình các c p có thNm quy n ra quy t nh h y b quy t nh khen thư ng, thu h i hi n v t, ti n thư ng ã nh n. 2. N u gian d i trong vi c kê khai, báo cáo thành tích ư c khen thư ng thì b h y b quy t nh khen thư ng, b thu h i hi n v t và ti n thư ng; tùy theo tính ch t, m c vi ph m, Th trư ng ơn v cơ s ho c cá nhân (kê khai, báo cáo thành tích) còn b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cá nhân xác nh n sai s th t ho c làm gi h sơ, gi y t cho ngư i khác ngh khen thư ng; ngư i l i d ng ch c v , quy n h n quy t nh khen thư ng trái pháp lu t thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Th trư ng các phòng, ban, ngành, oàn th và ơn v thu c y ban nhân dân qu n, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng ch u trách nhi m ki m tra thNm nh các h sơ, báo cáo thành tích ngh xét khen thư ng. N u khen thư ng sai do báo cáo thành tích không chính xác; do quy trình, th t c hành chính không làm úng quy nh mà v n ngh Ch t ch y ban nhân dân qu n khen thư ng, thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản