Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
105
lượt xem
7
download

Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 04/2008/Q -BNV Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGHI P V CÁC NG CH CÔNG CH C NGÀNH THANH TRA B TRƯ NG B N IV Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c s a i, b sung năm 2003; Căn c Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c và Ngh nh s 09/2007/N -CP ngày 15/01/2007 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 117/2003/N -CP; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Theo ngh c a T ng Thanh tra Chính ph t i công văn s 1889/TCCB ngày 11 tháng 9 năm 2008 v vi c ban hành ch c danh, mã s và tiêu chu n nghi p v các ng ch công ch c ngành thanh tra và xét ngh c a V trư ng V Công ch c – Viên ch c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c ngành thanh tra (có b n tiêu chu n nghi p v kèm theo), g m: 1. Thanh tra viên cao c p Mã s ng ch 04.023 2. Thanh tra viên chính Mã s ng ch 04.024 3. Thanh tra viên Mã s ng ch 04.025 i u 2. Tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c ngành thanh tra là căn c th c hi n vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý i ngũ công ch c ngành thanh tra. Các B , cơ quan ngang B căn c vào tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c ngành thanh tra quy nh t i Quy t nh này hư ng d n c th v tiêu chuNn nghi p v i v i công ch c thanh tra chuyên ngành mình qu n lý. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 818/TCCP-VP ngày 21 tháng 10 năm 1993 c a B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c – Cán b Chính ph (nay là B trư ng B N i v ) v vi c ban hành tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c ngành Thanh tra Nhà nư c. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B ,cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Tr n Văn Tu n - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
  2. - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương các oàn th ; - Công báo; Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - B N i v : B trư ng, Th trư ng, các V , C c, t ch c thu c B ; - Lưu VT, V CCVC. TIÊU CHU N NGHI P V CÁC NG CH CÔNG CH C NGÀNH THANH TRA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2008/Q -BNV ngày 17 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B N iv ) I. THANH TRA VIÊN CAO C P 1. Ch c trách: Thanh tra viên cao c p là công ch c chuyên môn nghi p v c a các cơ quan Thanh tra nhà nư c Trung ương, c p t nh, th c hi n quy t nh thanh tra và các nhi m v khác c a cơ quan Thanh tra nhà nư c. Thanh tra viên cao c p ư c giao tr c ti p ho c ch trì thanh tra các v vi c có quy mô l n, tình ti t r t ph c t p, liên quan n nhi u ngành, lĩnh v c; khi ti n hành thanh tra ph i tuân th pháp lu t, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và Th trư ng cơ quan qu n lý tr c ti p v nhi m v thanh tra. 2. Nhi m v : - Ch trì xây d ng k ho ch, t ch c th c hi n các v vi c thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng thu c thNm quy n ư c giao; - Tr c ti p th c hi n ho c t ch c vi c ph i h p v i các cơ quan, ơn v h u quan ti n hành thu th p ch ng c , h sơ có liên quan n v vi c thanh tra ư c giao; - Xây d ng báo cáo k t lu n thanh tra làm rõ úng sai, nguyên nhân, trách nhi m, ki n ngh bi n pháp gi i quy t ch n ch nh ho t ng qu n lý i v i các ngành, lĩnh v c ho c các a phương; - Tham gia t ng k t, ánh giá các cu c thanh tra l n, ph c t p, cu c thanh tra di n r ng ư c giao; - Ch trì tham gia xây d ng các quy trình nghi p v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng; b i dư ng chuyên môn nghi p v cho thanh tra viên chính; - Trong quá trình thanh tra, th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i Kho n 1, i u 40 và i u 50 Lu t thanh tra; 3. Năng l c: - N m v ng ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, các m c tiêu chi n lư c phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i trong t ng th i kỳ, t ng ngành, t ng lĩnh v c; - Am hi u sâu, r ng tình hình kinh t - xã h i trong nư c và trên th gi i; n m v ng các nguyên t c, ch , chính sách, quy nh c a Nhà nư c trong qu n lý nhà nư c, qu n lý kinh t , văn hóa, xã h i;
  3. - Có ki n th c sâu r ng chuyên môn, nghi p v nhi u chuyên ngành; có kh năng m nh n trách nhi m là trư ng oàn, phó trư ng oàn thanh tra; có kh năng t ch c, i u hành thanh tra viên chính th c hi n nhi m v thanh tra ư c giao; - Ch trì vi c t ng k t, nghiên c u lý lu n v chuyên môn nghi p v ; tham gia xây d ng các văn b n pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. - Xây d ng chương trình, biên so n tài li u chuyên môn nghi p v ào t o, b i dư ng cho thanh tra viên chính, cán b qu n lý c a các t ch c thanh tra; - Có năng l c phân tích, khái quát, t ng h p nh ng v n thu c ph m vi qu n lý c a nhi u ngành, nhi u lĩnh v c. 4. Trình : - Có b ng t t nghi p i h c tr lên; - Có ch ng ch b i dư ng nghi p v ng ch thanh tra viên cao c p; - Có ch ng ch b i dư ng nghi p v qu n lý nhà nư c ng ch chuyên viên cao c p; - Có trình cao c p lý lu n chính tr ; - Có ngo i ng trình C tr lên (1 trong 5 th ti ng: Anh, Pháp, Nga, Trung Qu c, c); - Có trình tin h c văn phòng - Có thâm niên ng ch thanh tra viên chính ho c tương ương t i thi u là 06 (sáu) năm; n u là cán b , công ch c ng ch chuyên viên cao c p ho c tương ương công tác cơ quan, t ch c khác chuy n sang cơ quan thanh tra nhà nư c thì ph i có ít nh t 01 (m t) năm làm công tác thanh tra. II. THANH TRA VIÊN CHÍNH 1. Ch c trách: Thanh tra viên chính là công ch c chuyên môn nghi p v c a các cơ quan Thanh tra nhà nư c Trung ương, c p t nh, c p huy n, th c hi n quy t nh thanh tra và các nhi m v khác c a cơ quan Thanh tra nhà nư c. Thanh tra viên chính ư c giao tr c ti p ho c ch trì thanh tra các v vi c có quy mô r ng, tình ti t ph c t p, liên quan n nhi u lĩnh v c; khi ti n hành thanh tra ph i tuân th pháp lu t, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và Th trư ng cơ quan qu n lý tr c ti p v nhi m v thanh tra. 2. Nhi m v : - Ch trì ho c tham gia xây d ng k ho ch, t ch c th c hi n các v vi c thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng thu c thNm quy n ư c giao; - Tr c ti p th c hi n ho c t ch c vi c ph i h p v i các cơ quan, ơn v h u quan ti n hành thu th p ch ng c , h sơ có liên quan n v vi c thanh tra ư c giao; - Xây d ng báo cáo k t lu n thanh tra làm rõ úng, sai, nguyên nhân, trách nhi m, ki n ngh bi n pháp gi i quy t ch n ch nh ho t ng qu n lý trong ph m vi ngành ho c a phương; - T ch c ánh giá, rút kinh nghi m vi c th c hi n các cu c thanh tra ư c giao; - Có kh năng tham gia xây d ng các quy trình nghi p v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng; tham gia b i dư ng chuyên môn nghi p v cho thanh tra viên;
  4. - Trong quá trình thanh tra, th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i Kho n 1, i u 40 và i u 50 Lu t thanh tra; 3. Năng l c: - N m v ng ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, n m v ng th c ti n ho t ng qu n lý nhà nư c và qu n lý kinh t , văn hóa, xã h i, xu t và t ch c th c hi n có hi u qu các cu c thanh tra ư c giao; - N m v ng nguyên t c, ch , chính sách, quy nh c a Nhà nư c trong qu n lý kinh t , văn hóa, xã h i; - Am hi u sâu tình hình kinh t - xã h i; - Có ki n th c chuyên môn, nghi p v chuyên ngành theo lĩnh v c ư c phân công; có kh năng m nh n trách nhi m là trư ng oàn, phó trư ng oàn thanh tra; t ch c i u hành hư ng d n thanh tra viên, c ng tác viên thanh tra th c hi n nhi m v thanh tra ư c giao; - Có năng l c phân tích, ánh giá nh ng v n thu c ph m vi qu n lý c a ngành, lĩnh v c, a phương. 4. Trình : - Có b ng t t nghi p i h c tr lên; - Có ch ng ch b i dư ng nghi p v ng ch thanh tra viên chính; - Có ch ng ch b i dư ng nghi p v qu n lý nhà nư c ng ch chuyên viên chính; - Có trình trung c p lý lu n chính tr ho c tương ương tr lên; - Có ngo i ng trình B tr lên (1 trong 5 th ti ng: Anh, Pháp, Nga, Trung Qu c, c). i v i công ch c công tác t i các a phương vùng mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, h i o có s d ng ti ng dân t c thi u s ph c v tr c ti p cho công tác thì ư c thay th ch ng ch ngo i ng b ng ch ng ch ho c ch ng nh n bi t ti ng dân t c thi u s do cơ quan có thNm quy n c p; - Có trình tin h c văn phòng; - Có thâm niên ng ch thanh tra viên ho c tương ương t i thi u là 09 (chín) năm; n u là cán b , công ch c ng ch chuyên viên chính ho c tương ương công tác cơ quan, t ch c khác chuy n sang cơ quan Thanh tra Nhà nư c thì ph i có ít nh t 01 (m t) năm làm công tác thanh tra. III. THANH TRA VIÊN 1. Ch c trách: Thanh tra viên là công ch c chuyên môn nghi p v c a các cơ quan Thanh tra nhà nư c Trung ương, c p t nh, c p huy n, th c hi n quy t nh thanh tra và các nhi m v khác c a cơ quan Thanh tra nhà nư c. Thanh tra viên ư c giao thanh tra các v vi c có quy mô h p, ph c t p trung bình; khi ti n hành thanh tra ph i tuân th pháp lu t, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và Th trư ng cơ quan qu n lý tr c ti p v nhi m v thanh tra. 2. Nhi m v : - Tham gia xây d ng k ho ch, t ch c th c hi n các v vi c thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng thu c thNm quy n ư c giao;
  5. - Tr c ti p th c hi n ho c t ch c vi c ph i h p v i các cơ quan, ơn v h u quan ti n hành thu th p ch ng c , h sơ có liên quan n v vi c thanh tra ư c giao; - L p biên b n, vi t báo cáo k t lu n thanh tra làm rõ úng sai, nguyên nhân, trách nhi m, ki n ngh bi n pháp gi i quy t; - T ch c rút kinh nghi m vi c th c hi n các cu c thanh tra ư c giao; - Trong quá trình thanh tra, th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i Kho n 1, i u 40 và i u 50 Lu t thanh tra; 3. Năng l c: - Am hi u ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v n d ng vào ho t ng thanh tra; - N m ư c nguyên t c, ch , chính sách, quy nh c a Nhà nư c v qu n lý kinh t , văn hóa, xã h i; - N m ư c tình hình kinh t - xã h i; - N m ư c quy trình nghi p v thanh tra; có kh năng th c hi n nhi m v ư c giao; - Có kh năng phân tích, t ng h p, ánh giá tình hình ho t ng qu n lý c p cơ s . 4. Trình : - Có b ng t t nghi p i h c tr lên; - Có ch ng ch b i dư ng nghi p v ng ch thanh tra viên; - Có ch ng ch b i dư ng nghi p v qu n lý nhà nư c ng ch chuyên viên; - Có ngo i ng trình B tr lên (1 trong 5 th ti ng: Anh, Pháp, Nga, Trung Qu c, c). i v i công ch c công tác t i các a phương vùng mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, h i o có s d ng ti ng dân t c thi u s ph c v tr c ti p cho công tác thì ư c thay th ch ng ch ngo i ng b ng ch ng ch ho c ch ng nh n bi t ti ng dân t c thi u s do cơ quan có thNm quy n c p; - Có trình tin h c văn phòng; - Có ít nh t 02 (hai) năm làm công tác thanh tra i v i ngư i m i ư c tuy n d ng vào ngành thanh tra (không k th i gian t p s ); n u là cán b , công ch c ng ch chuyên viên ho c tương ương công tác cơ quan, t ch c khác chuy n sang cơ quan thanh tra nhà nư c thì ph i có ít nh t 01 (m t) năm làm công tác thanh tra. B TRƯ NG Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản