Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
354
lượt xem
52
download

Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT về quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 04/2008/QĐ-BYT Hà N i, ngày 01 tháng 02 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH KÊ ĐƠN THU C TRONG ĐI U TR NGO I TRÚ B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Dư c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 188/2007/ NĐ- CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Y t ; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch kê đơn thu c trong đi u tr ngo i trú”. Đi u 2. Quy ch này không áp d ng cho vi c kê đơn thu c trong đi u tr n i trú và kê đơn thu c đông y. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Bãi b Quy t đ nh s 1847/2003/QĐ-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch kê đơn thu c và bán thu c theo đơn. Đi u 4. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh - B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c, Chánh Thanh tra B , Giám đ c các b nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Hi u trư ng các trư ng đào t o cán b Y t , Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t ngành, Th trư ng các đơn v có liên quan, T ng giám đ c T ng công ty Dư c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên QUY CH KÊ ĐƠN THU C TRONG ĐI U TR NGO I TRÚ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 04 /2008/ QĐ- BYT ngày 01 tháng 02 năm 2008 c a B trư ng B Y t ) Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Kê đơn, c p, bán và pha ch thu c trong đi u tr ngo i trú; 2. Ngư i khám ch a b nh t i các cơ s khám ch a b nh h p pháp; 1
  2. 3. Ngư i c p, bán thu c, pha ch thu c t i cơ s khám ch a b nh, cơ s kinh doanh dư c h p pháp; 4. Ngư i b nh có đơn thu c đi u tr ngo i trú. Đi u 2. Gi i thích t ng Đơn thu c là căn c h p pháp đ bán thu c, c p phát thu c, pha ch thu c theo đơn và s d ng thu c. Đi u 3. Đi u ki n c a ngư i kê đơn thu c 1. Đang hành ngh t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp có b ng t t nghi p Đ i h c Y và đư c ngư i đ ng đ u cơ s phân công khám, ch a b nh; 2. Đ i v i các t nh có vùng núi, vùng sâu, vùng cao, h i đ o xa xôi, vùng khó khăn và nh ng nơi chưa có bác sĩ: S Y t có văn b n u quy n cho Trư ng phòng Y t huy n ch đ nh y sĩ c a Tr m Y t thay th cho phù h p v i tình hình đ a phương. Đi u 4. Quy đ nh thu c ph i kê đơn Theo quy đ nh t i Danh m c thu c kê đơn do B Y t ban hành. Chương II ĐƠN THU C VÀ KÊ ĐƠN THU C Đi u 5. M u đơn thu c và m u s ph c v kê đơn thu c, c p thu c và bán thu c theo đơn 1. Đơn thu c: S d ng cho vi c kê đơn thu c, tr kê đơn thu c gây nghi n (Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy ch này); 2. Đơn thu c “N”: S d ng kê đơn thu c gây nghi n (Ph l c 2 ban hành kèm theo Quy ch này); 3. Cam k t v s d ng morphin,…cho ngư i b nh (Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy ch này); 4. S đi u tr b nh m n tính (Ph l c 4 ban hành kèm theo Quy ch này); 5. S khám b nh (Ph l c 5 ban hành kèm theo Quy ch này); 6. Biên b n nh n thu c gây nghi n do ngư i nhà ngư i b nh n p l i (Ph l c 6 ban hành kèm theo Quy ch này); 7. Báo cáo tình hình th c hi n quy ch kê đơn thu c trong đi u tr ngo i trú (Ph l c 7 ban hành kèm theo Quy ch này). Đi u 6. Quy đ nh cho ngư i kê đơn Ngư i kê đơn ph i ch u trách nhi m v đơn thu c do mình kê cho ngư i b nh và th c hi n các quy đ nh sau: 1. Ch đư c kê thu c đi u tr các b nh đư c phân công khám, ch a b nh ho c các b nh trong ph m vi hành ngh ghi trong gi y ch ng nh n đ đi u ki n hành ngh do cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n c p; 2. Ch đư c kê đơn thu c sau khi tr c ti p khám b nh; 3. Không kê đơn thu c các trư ng h p sau: a) Không nh m m c đích phòng b nh, ch a b nh; b) Theo yêu c u không h p lý c a ngư i b nh; c) Th c ph m ch c năng. Đi u 7. Quy đ nh v ghi đơn thu c 1. Kê đơn thu c vào m u đơn, m u s quy đ nh kèm theo Quy ch này; 2
  3. 2. Ghi đ các m c in trong đơn; ch vi t rõ ràng, d đ c, chính xác; 3. Đ a ch ngư i b nh ph i ghi chính xác s nhà, đư ng ph ho c thôn, xã; 4. V i tr dư i 72 tháng tu i: ghi s tháng tu i và ghi tên b ho c m ; 5. Vi t tên thu c theo tên chung qu c t (INN, generic name) ho c n u ghi tên bi t dư c ph i ghi tên chung qu c t trong ngo c đơn (tr trư ng h p thu c có nhi u ho t ch t); 6. Ghi tên thu c, hàm lư ng, s lư ng, li u dùng, cách dùng c a m i thu c; 7. S lư ng thu c gây nghi n ph i vi t b ng ch , ch đ u vi t hoa; 8. S lư ng thu c hư ng tâm th n và ti n ch t dùng làm thu c vi t thêm s 0 phía trư c n u s lư ng ch có m t ch s ; 9. N u có s a ch a đơn ph i ký, ghi rõ h tên, ngày bên c nh; 10. G ch chéo ph n đơn còn gi y tr ng. Ký, ghi (ho c đóng d u) h tên ngư i kê đơn. Đi u 8. Kê đơn thu c đi u tr b nh m n tính Đ i v i b nh m n tính c n ch đ nh dùng thu c đ c tr dài ngày thì kê đơn vào s đi u tr b nh m n tính, s lư ng thu c đ dùng trong m t (01) tháng ho c theo hư ng d n đi u tr c a m i b nh. Đi u 9. Kê đơn thu c đi u tr lao Kê đơn thu c đi u tr lao vào s đi u tr lao ho c s khám b nh, s ngày kê đơn theo hư ng d n c a Chương trình phòng ch ng lao qu c gia. Đi u 10. Kê đơn thu c hư ng tâm th n và ti n ch t dùng làm thu c 1. Đ i v i b nh c p tính kê đơn v i li u đ dùng không vư t quá mư i (10) ngày; 2. Đ i v i b nh nhân tâm th n phân li t, đ ng kinh: Kê đơn thu c vào s đi u tr b nh m n tính, s ngày kê đơn theo hư ng d n đi u tr c a chuyên ngành tâm th n. Ngư i nhà b nh nhân ho c Tr m Y t xã, phư ng, th tr n, Y t cơ quan c a ngư i b nh tâm th n phân li t, đ ng kinh ch u trách nhi m mua/ lĩnh thu c và ký, ghi rõ h tên vào s c p thu c c a Tr m Y t (m u s theo hư ng d n c a chuyên ngành tâm th n). Vi c ngư i b nh tâm th n phân li t có đư c t lĩnh thu c hay không do bác sĩ đi u tr quy t đ nh. Đi u 11. Kê đơn thu c gây nghi n 1. Hàng năm cơ s khám, ch a b nh đăng ký ch ký c a ngư i kê đơn thu c gây nghi n v i cơ s bán thu c gây nghi n; 2. Kê đơn thu c vào m u Đơn thu c “N” đ cơ s c p, bán thu c lưu đơn, đ ng th i kê đơn vào s đi u tr b nh m n tính ho c s khám b nh đ theo dõi đi u tr và hư ng d n ngư i b nh s d ng thu c; 3. Kê đơn thu c gây nghi n đi u tr b nh c p tính v i li u đ dùng không vư t quá b y (07) ngày. Đi u 12. Kê đơn thu c opioids gi m đau cho ngư i b nh ung thư và ngư i b nh AIDS 1. Th c hi n quy đ nh t i kho n 1, 2 c a đi u 11; 2. Cơ s Y t ch n đoán xác đ nh ngư i b nh ung thư và ngư i b nh AIDS c p s đi u tr b nh m n tính (có ch đ nh opioids đi u tr gi m đau) cho ngư i b nh đ làm cơ s cho các đơn v tuy n dư i ch đ nh thu c gi m đau opioids cho ngư i b nh; 3. Li u thu c gi m đau opioids theo nhu c u gi m đau c a ngư i b nh. Th i gian m i l n ch đ nh thu c không vư t quá m t (01) tháng, nhưng cùng lúc ph i ghi 3 đơn cho 3 đ t đi u tr , m i đ t đi u tr kê đơn không vư t quá mư i (10) ngày (ghi rõ ngày b t đ u và k t thúc c a đ t đi u tr ). Ngư i kê đơn ph i hư ng d n cho ngư i nhà ngư i b nh: Đơn thu c đi u tr cho ngư i b nh đ t 2, đ t 3 ch đư c bán, c p khi kèm theo gi y xác nh n ngư i b nh còn s ng c a tr m 3
  4. Y t xã, phư ng, th tr n; Th i đi m mua, lĩnh thu c trư c 01 ngày c a đ t đi u tr đó (n u vào ngày ngh thì mua vào trư c ngày ngh ); 4. Ngư i b nh ung thư và AIDS giai đo n cu i n m t i nhà, ngư i đư c c p có th m quy n phân công khám ch a b nh t i tr m Y t xã, phư ng, th tr n t i khám và kê đơn opioids cho ngư i b nh, m i l n kê đơn không vư t quá 07 ngày; 5. Ngư i kê đơn thu c opioids yêu c u ngư i nhà b nh nhân cam k t s d ng opioids đúng m c đích và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t n u s d ng thu c sai m c đích đi u tr cho b nh nhân. Đi u 13. Th i gian đơn thu c có giá tr mua, lĩnh thu c 1. Đơn thu c có giá tr mua thu c trong th i h n 05 ngày k t ngày kê đơn và đư c mua t t c các cơ s bán thu c h p pháp trong c nư c; 2. Đơn thu c gây nghi n th i gian mua, lĩnh thu c phù h p v i ngày c a đ t đi u tr ghi trong đơn. Mua, lĩnh thu c opioids đ t 2, 3 cho ngư i b nh ung thư và ngư i b nh AIDS trư c 01 ngày c a m i đ t đi u tr (n u vào ngày ngh thì mua, lĩnh vào trư c ngày ngh ) và ch đư c mua t i cơ s bán thu c có đăng ký ch ký c a ngư i kê đơn ho c c a khoa dư c b nh vi n nơi kê đơn (n u đ a phương không có cơ s bán thu c gây nghi n). Chương III T CH C C P, BÁN THU C VÀ LƯU TÀI LI U V THU C GÂY NGHI N. Đi u 14. T ch c cơ s bán thu c gây nghi n theo đơn S Y t có trách nhi m ch đ o t ch c cơ s bán thu c gây nghi n cho ngư i b nh ngo i trú. V i nh ng nơi khó khăn không b trí đư c cơ s bán thu c gây nghi n thì khoa dư c b nh vi n ph i cung ng (theo giá mua) thu c gây nghi n cho ngư i b nh ngo i trú đ b o đ m cung c p đ thu c cho ngư i b nh. Đi u 15. Quy đ nh đ i v i ngư i c p, bán thu c gây nghi n theo đơn 1. M i đ t c p, bán thu c gây nghi n không quá mư i (10) ngày. Th i đi m bán thu c đ i v i đơn thu c gây nghi n ghi đ t đi u tr theo quy đ nh t i kho n 3 c a Đi u 12; 2. Ngư i c p, bán thu c ghi h n dùng c a thu c đã bán vào đơn lưu (đ theo dõi th i gian lưu đơn) và đơn lưu có đ y đ ch ký, ghi rõ h tên, đ a ch , s gi y ch ng minh nhân dân c a ngư i mua thu c. Lưu thêm gi y xác nh n ngư i b nh còn s ng c a Tr m Y t xã, phư ng, th tr n kèm theo đơn thu c đi u tr đ t 2, đ t 3; 3. Ghi biên b n nh n l i thu c gây nghi n không dùng h t do ngư i nhà ngư i b nh n p l i. Biên b n đư c làm 02 b n (01 b n lưu t i nơi c p, bán thu c; 01 b n ngư i n p l i thu c gi ). Thu c nh n l i đ riêng, b o qu n và x lý theo đúng quy đ nh c a Quy ch qu n lý thu c gây nghi n. Đi u 16. Lưu tài li u v thu c gây nghi n 1. Cơ s khám, ch a b nh lưu G c đơn thu c “N” trong hai (02) năm k t ngày s d ng h t trang cu i c a quy n Đơn thu c “N”; Lưu cam k t c a ngư i nhà ngư i b nh ung thư, ngư i b nh AIDS v s d ng opioids trong hai (02) năm k t th i gian c a b n cu i cùng trong năm; 2. Cơ s kinh doanh, pha ch , c p, bán thu c gây nghi n lưu Đơn thu c“N” theo quy đ nh c a Quy ch qu n lý thu c gây nghi n; 3. Khi h t th i h n lưu tài li u (G c đơn thu c”N”, Đơn thu c “N”, cam k t c a ngư i nhà ngư i b nh v s d ng thu c gây nghi n) các đơn v thành l p H i đ ng h y tài li u theo quy đ nh c a Quy ch qu n lý thu c gây nghi n. Đi u 17. Quy đ nh v báo cáo Các cơ s khám ch a b nh và c p, bán thu c theo đơn ph i báo cáo đ nh kỳ và đ t xu t v i cơ quan qu n lý tr c ti p. 4
  5. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 1 Phu luc 2 Phu luc 3 Phu luc 4 Phu luc 5 Phu luc 6 - 7 5
Đồng bộ tài khoản