Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
64
lượt xem
9
download

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành đề án nâng cao năng lực quản lý và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN T NH TÂY c l p - T do - H nh phúc NINH ------- ----- S : 04/2008/Q - Tây Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2008 UBND QUY T NNH BAN HÀNH ÁN NÂNG CAO NĂNG L C QU N LÝ VÀ Ý TH C TRÁCH NHI M C A I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C TRÊN NA BÀN T NH TÂY NINH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Cán b công ch c ngày 26/2/1998; Pháp l nh s a i, b sung, m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 28/4/ 2000; Pháp l nh s a i, b sung, m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29/4/ 2003; Căn c Ngh nh s 157/2007/N -CP ngày 27/10/2007 c a Chính ph , quy nh v ch trách nhi m i v i ngư i ng u cơ quan t ch c ơn v c a Nhà nư c trong thi hành nhi m v công v ; Căn c Quy t nh s 10/2007/Q -UBND ngày 24 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh ban hành K ho ch ào t o b i dư ng cán b , công ch c hành chính giai o n 2006-2010 và b i dư ng i bi u H i ng nhân dân các c p t nh Tây Ninh nhi m kỳ m i; Theo ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 41/TTr-SNV ngày 14 tháng 01 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này án Nâng cao năng l c qu n lý và ý th c trách nhi m c a i ngũ cán b , công ch c trên a bàn t nh Tây Ninh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , th trư ng các s , ban, ngành t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
 2. Nguy n Văn Nên ÁN NÂNG CAO NĂNG L C QU N LÝ VÀ Ý TH C TRÁCH NHI M C A I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C TRÊN NA BÀN T NH TÂY NINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2008/Q -UBND ngày 18 tháng 01 năm 2008 c a UBND t nh Tây Ninh) Ph n 1: S C N THI T XÂY D NG ÁN NÂNG CAO NĂNG L C QU N LÝ VÀ Ý TH C TRÁCH NHI M C A I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C Xây d ng, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, trư c h t là cán b , công ch c lãnh o và qu n lý các c p, v ng vàng v chính tr , có nhân cách và l i s ng m u m c, trong sáng gương m u v o c, có trí tu , ki n th c và năng l c ho t ng th c ti n, hoàn thành t t ch c trách và nhi m v ư c giao; có ý th c t ch c k lu t cao, tôn tr ng t p th , g n bó v i nhân dân, là nh ng v n r t cơ b n, quan tr ng ư c ng và Nhà nư c ta thư ng xuyên quan tâm, ng th i ó cũng là m t trong nh ng n i dung quan tr ng, b c xúc c a công cu c c i cách hành chính, nh m xây d ng i ngũ cán b , công ch c phù h p v i yêu c u c a n n hành chính dân ch , hi n i. Tuy nhiên, bên c nh m t m nh là cơ b n và ch y u, i ngũ cán b , công ch c v n còn nh ng h n ch và thi u sót nh t nh. S thi u tinh th n trách nhi m, ý th c t ch c k lu t chưa cao c a không ít cán b , công ch c trong b máy hành chính, không ch gây tr ng i cho vi c c i cách hành chính, mà còn gây tr ng i cho vi c th c hi n ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c. Xu t phát t nh ng h n ch , y u kém v ch t lư ng c a m t b ph n cán b , công ch c các a phương, ngành, cơ quan, ơn v , trư c yêu c u i m i, phát tri n toàn di n hi n nay, ph i thư ng xuyên nâng cao ch t lư ng, năng l c qu n lý và xây d ng ch trách nhi m cá nhân c a cán b , công ch c trong th c thi công v , t o nên ng l c m nh m , thúc Ny ti n trình c i cách hành chính trên a bàn t nh i n th ng l i. Ch t lư ng c a i ngũ cán b , công ch c, ng nghĩa v i s thành công và phát tri n c a chính quy n trong s ch v ng m nh, góp ph n xây d ng Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Ph n 2: TÌNH HÌNH I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C C P T NH, C P HUY N TRONG TH I GIAN QUA
 3. I. V I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C: i ngũ cán b , công ch c c a t nh hi n nay a s ư c rèn luy n, trư ng thành sau gi i phóng, th hi n b n lĩnh chính tr v ng vàng, trung thành, kiên nh v i ư ng l i i m i, không dao ng trư c nh ng khó khăn, bi n ng c a tình hình th gi i và trong nư c, có phNm ch t o c cách m ng trong sáng, có ý th c t ch c k lu t, gương m u trong sinh ho t, l i s ng, quan h t t v i qu n chúng nhân dân, g n bó v i a phương nơi cư trú, trình ào t o ph n ông ã ư c chuNn hóa theo quy nh. Trong lãnh o, i u hành luôn gi v ng nguyên t c t p trung dân ch , th hi n ư c s oàn k t nh t trí, nhi t tình, hăng hái th c hi n t t ch c trách, nhi m v ư c giao. Tuy nhiên, ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c nói chung và cán b , công ch c gi ch c v lãnh o, qu n lý nói riêng, còn có h n ch , trình chuyên môn còn b t c p, năng l c và kinh nghi m lãnh o chưa ngang t m v i yêu c u c a nhi m v m i; kh năng qu n lý kinh t còn y u, trong ch o i u hành, x lý tình hu ng còn g p nhi u lúng túng. M t b ph n cán b , công ch c chưa th t s gương m u trong ch p hành ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; tinh th n trách nhi m trư c t p th , trư c nhân dân chưa cao, chưa th c s tâm huy t xây d ng a phương, cơ quan, ơn v , ít ch u khó nghiên c u, h c t p nâng cao trình và tu dư ng, rèn luy n phNm ch t o c cách m ng; m t s ít còn có thái th ơ, thi u trách nhi m, ùn Ny, né tránh, làm vi c c m ch ng, thi u ý chí ph n u vươn lên; m t b ph n cán b , công ch c còn có bi u hi n quan liêu, m nh l nh, nhũng nhi u i v i nhân dân, tư tư ng c c b a phương, không nghiêm túc t phê bình và ti p thu phê bình, tính chi n u chưa cao. II. V TH C TR NG S LƯ NG, CH T LƯ NG CÁN B , CÔNG CH C HÀNH CHÍNH HI N NAY: 1. S lư ng cán b , công ch c: T ng s : 1.585 cán b , công ch c, trong ó: + C p t nh: 832 + C p huy n: 753 2. Ch t lư ng cán b , công ch c: - Trình chuyên môn nghi p v : ti n sĩ: 01 (chi m 0,63 %); th c sĩ: 13 (chi m 0,82%); i h c: 1.041 (chi m 65,67%); cao ng: 41 (chi m 2,58 %); trung c p: 337 (chi m 21,26%); còn l i: 152 (chi m 9,58%).- Trình lý lu n chính tr : cao c p: 318 (chi m 20,06%), trung c p: 462 (chi m 29,14%). - Tu i i: dư i 30: 172 (chi m 10,85%), t 30 n 50: 1.204 (chi m 75,96%), t 50 tr lên: 208 (chi m 13,12%). III. V CÔNG TÁC QU N LÝ VÀ XÂY D NG I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C:
 4. Th c hi n Pháp l nh cán b , công ch c b sung, s a i năm 2003 và các văn b n hư ng d n c a Trung ương, công tác qu n lý và xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c a phương có nh ng chuy n bi n tích c c, v nh n th c, v quan i m tư tư ng, ư c th hi n trong cơ ch chính sách, pháp lu t. Ph n l n trình chuyên môn nghi p v , năng l c ho t ng th c ti n c a i ngũ cán b , công ch c, viên ch c t ng bư c ư c nâng cao v m i m t; th c hi n vi c qu n lý, s d ng, ào t o, b i dư ng i ngũ công ch c tương i ch t ch , t ng bư c áp ng ư c yêu c u phát tri n kinh t , xã h i c a t nh nhà. Công tác tuy n d ng cán b , công ch c, viên ch c, công ch c d b ư c th c hi n úng theo quy nh pháp lu t. Các ngành, các c p luôn gi v ng vai trò lãnh o i v i công tác qu n lý, xây d ng i ngũ cán b , công ch c, b o m ư c nguyên t c t p trung dân ch , t o ư c s oàn k t th ng nh t, phát huy ư c trách nhi m c a các t ch c trong h th ng chính tr tham gia quy t nh nh ng v n v i ngũ cán b , công ch c; công tác ánh giá, qu n lý cán b , công ch c ngày càng có n n p; rà soát l i ch c năng, nhi m v , c ng c ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, xác nh v trí, cơ c u và tiêu chuNn, cơ c u ng ch, ch c danh c a t ng cán b , công ch c, k p th i chuNn hóa trình chuyên môn nghi p v t chuNn theo quy nh. Vi c t ch c tuy n ch n, t o ngu n l c lư ng cán b công ch c, viên ch c tr , ư c ào t o úng, chuNn nh m b sung cho các cơ quan, ơn v theo t ng ngành, lĩnh v c; công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c ư c các ngành, các c p c bi t quan tâm, cơ s v t ch t ph c v công tác ào t o, b i dư ng ư c c ng c tăng cư ng, vi c liên k t ào t o ư c m r ng b ng nhi u hình th c; n i dung ch t lư ng gi ng d y ư c c i ti n, phù h p hơn v i yêu c u th c ti n công tác lãnh o, qu n lý a phương. c bi t t p trung vào ào t o sau i h c, nh m nâng cao trình chuyên môn nghi p v cho i ngũ cán b , công ch c hòa nh p vào xu th phát tri n chung c a c nư c trong th i kỳ công hóa, hi n i hóa t nư c. Các chính sách i v i cán b , công ch c ư c tri n khai th c hi n y , k p th i, úng quy nh, ngoài các chính sách chung c a Trung ương, t nh có ch trương h tr ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, thu hút nhân tài, góp ph n ng viên cán b , công ch c tích c c h c t p nâng cao trình chuyên môn, nghi p v , nâng cao nh n th c, hoàn thành t t nhi m v ư c giao. Bên c nh nh ng m t m nh nêu trên cũng còn nhi u h n ch , công tác ánh giá cán b , công ch c hàng năm thi u toàn di n, chưa có chi u sâu, vi c qu n lý, b trí, s d ng, cán b , công ch c chưa ch t ch , có nơi còn buông l ng; vi c th c hi n phân c p, ph i h p qu n lý cán b , công ch c còn ch ng chéo, chưa ng b , thi u khoa h c. Ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c không ng u, cơ c u t o ngu n thi u v ng ch c; công tác ch o, hư ng d n th c hi n còn g p lúng túng; hi u qu s d ng sau ào t o chưa cao, gây lãng phí t n kém; ch t lư ng ào t o còn h n ch , n i dung ào t o còn trùng l p, chưa phù h p, chưa sát v i yêu c u th c ti n c a a phương. IV. NGUYÊN NHÂN: 1. Nguyên nhân ưu i m:
 5. - Công tác qu n lý, xây d ng i ngũ cán b d n d n i vào n n p, Pháp l nh cán b , công ch c và nh ng ch trương, chính sách c a Nhà nư c ư c các ngành, các c p quan tâm tri n khai, ch o th c hi n k p th i, bám sát s ch o, hư ng d n c a c p trên. - i ngũ cán b , công ch c ý th c ư c nhi m v chính tr trong giai o n m i, tích c c ph n u tu dư ng, rèn luy n, ra s c h c t p không ng ng nâng cao trình v m i m t, áp ng t t yêu c u nhi m v ư c giao. 2. Nguyên nhân khuy t i m: - Lãnh o c a m t s ngành, a phương chưa th t s quan tâm xây d ng, c ng c , nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c thu c quy n qu n lý. - Công tác t o ngu n cán b , công ch c th c hi n chưa ng b , ch t lư ng, ào t o, rèn luy n th c ti n chưa ư c quan tâm úng m c. - i ngũ cán b , công ch c làm công tác t ch c cán b chưa ư c ào t o cơ b n, công tác tham mưu chưa theo k p v i yêu c u xây d ng, c ng c , nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c trong tình hình m i. Vi c sơ, t ng k t rút kinh nghi m vi c th c hi n các ch trương, chính sách c a Nhà nư c i v i cán b , công ch c chưa k p th i, chưa t o i u ki n cán b , công ch c chuyên tâm vào công vi c, có i u ki n h c hành, nâng cao tri th c, không ng ng ph n u vươn lên. - S thi u tinh th n trách nhi m c a cán b , công ch c có c nguyên nhân khách quan và nguyên nhân ch quan. Nguyên nhân khách quan là s tác ng c a nh ng nhân t tiêu c c c a tình hình trong nư c cũng như th gi i n tư tư ng, tình c m c a cán b , công ch c. Nhưng ây ch y u v n là nh ng nguyên nhân ch quan: + Th nh t, lãnh o các ngành, các c p chưa quan tâm y n vi c giáo d c tinh th n trách nhi m cho cán b , công ch c, cũng như chưa kiên quy t x lý k p th i và nghiêm minh nh ng cán b , công ch c thi u tinh th n trách nhi m; còn thi u nh ng quy nh c th v ch trách nhi m c a cán b , công ch c. + Th hai, i ngũ lãnh o, qu n lý c a nhi u cơ quan, ơn v thi u trách nhi m trong qu n lý, b trí, s d ng cán b , công ch c thu c quy n qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. + Th ba, trong t ch c ch o th c hi n các ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, chưa quy nh rõ ràng v trách nhi m c a cơ quan, ơn v ch trì và trách nhi m c a cơ quan, ơn v ph i h p. Ph n 3: PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V VÀ CÁC GI I PHÁP CH Y U NÂNG CAO CH T LƯ NG, NĂNG L C QU N LÝ VÀ Ý TH C TRÁCH NHI M C A I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C I. QUAN I M:
 6. - Nâng cao ch t lư ng, năng l c qu n lý và ý th c trách nhi m c a i ngũ cán b , công ch c xu t phát t yêu c u th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - văn hóa xã h i - an ninh - qu c phòng Ngh quy t i h i ng b t nh l n th VIII ã ra. - Nâng cao ch t lư ng, năng l c qu n lý và ý th c trách nhi m c a i ngũ cán b , công ch c ph i th c hi n toàn di n trên c 3 m t: L p trư ng chính tr ; trình chuyên môn và k năng hành chính, năng l c th c hi n ch c trách nhi m v , phNm ch t o c l i s ng, ý th c trách nhi m c a c a i ngũ cán b , công ch c. Quan tâm ào t o nâng cao ch t lư ng cán b tr , cán b n , cán b ngư i dân t c thi u s . Thông qua th c ti n rèn luy n, nâng cao ch t lư ng cán b , công ch c, trư c h t là i ngũ cán b , công ch c lãnh o các c p, g n v i th c hi n các ch trương, chính sách c a ng, ngh quy t c a T nh y v công tác cán b . - Các ngành, các c p có trách nhi m quy ho ch, ào t o, b i dư ng v nh n th c, trình và năng l c qu n lý; rèn luy n nâng cao ch t lư ng, b trí, s d ng và qu n lý i ngũ cán b , công ch c theo quy nh c a Pháp l nh cán b , công ch c, quan tr ng nh t là l a ch n, b trí ngư i ng u; phát huy trách nhi m c a các t ch c trong h th ng chính tr , nh m áp ng yêu c u th c hi n nhi m v chính tr c a cơ quan, ơn v , a phương; kh c ph c thái vô trách nhi m, th ng, né tránh khó khăn, s va ch m c a m t b ph n cán b , công ch c hi n nay. Tình tr ng trì tr c a m t b ph n cán b , công ch c ang là m t tr ng i l n cho công cu c c i cách hành chính. II. M C TIÊU: 1. M c tiêu chung: Xây d ng i ngũ cán b , công ch c hành chính có s lư ng, cơ c u phù h p v i yêu c u th c ti n, t ng bư c ti n t i chuyên nghi p, hi n i. Ph n u nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, trư c h t là l c lư ng cán b ch ch t các s , ban, ngành, huy n th , có l p trư ng, quan i m chính tr v ng vàng, có phNm ch t o c t t và năng l c thi hành công v , t n t y ph c v nhân dân, ph c v s nghi p phát tri n t nư c nói chung và c a t nh nhà nói riêng. Kiên quy t u tranh phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và các bi u hi n tiêu c c; có ý th c t ch vươn lên, có trình ki n th c hi u bi t v chuyên môn nghi p v , lý lu n chính tr , qu n lý Nhà nư c và các ki n th c b tr khác, b o m kh năng ti p c n, n m b t, khai thác, s d ng nh ng thông tin kinh t , chính tr , xã h i, ph c v nhi m v chính tr c a cơ quan, ơn v , a phương m t cách có hi u qu , áp ng yêu c u xây d ng n n hành chính trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. 2. M c tiêu c th : Ph n u n năm 2010 i ngũ cán b , công ch c c a t nh t ư c các m c tiêu, ch tiêu c th sau ây: a) i v i cán b lãnh o, qu n lý c p t nh, huy n, th xã: Cán b lãnh o, qu n lý c p t nh, huy n, th xã thu c di n Ban Thư ng v T nh y qu n lý, ph i có trình chuyên môn nghi p v theo Quy t nh s 50/Q -UBND ngày 24/12/2007 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh. Ph n u 17% cán b , lãnh o c p t nh có trình trên i h c; 100% bi t s d ng tin h c văn phòng làm vi c và
 7. qu n lý; i v i cán b dư i 45 tu i ph i có ngo i ng trình A (ti ng Anh, Pháp, Hoa, Nh t…) tr lên; t l n 15%, t l tr 25%. b) i v i cán b lãnh o Trư ng, Phó phòng và tương ương c p t nh, huy n, th xã: V cơ c u: Cán b n chi m 35%, cán b tr (dư i 35) chi m 25%; v trình : Ph i b o m 100% t t nghi p i h c chuyên môn, trung c p lý lu n chính tr , trình tin h c tương ương ch ng ch A, trình ngo i ng tương ương ch ng ch B. Ph n u 25 % cán b lãnh o Trư ng, Phó phòng c p t nh và 16% cán b lãnh o Trư ng, Phó phòng c p huy n, th xã t trình trên i h c. c) iv i i ngũ cán b , công ch c hành chính c p t nh, huy n, th xã: Xây d ng cơ c u ng ch t ng cơ quan, ơn v theo ch c danh; b o m i ngũ cán b , công ch c c p t nh, c p huy n, th xã t tiêu chuNn theo quy nh ch c danh ng ch ang gi . Ph n u 20% cán b , công ch c lãnh o, qu n lý các ngành Khoa h c - Công ngh , Y t , Giáo d c có trình chuyên môn nghi p v trên i h c. III. M T S NHI M V , GI I PHÁP CH Y U: 1. Tăng cư ng công tác qu n lý cán b , công ch c g n v i nâng cao ch t lư ng i ngũ: - Th c hi n t t Pháp l nh Cán b , công ch c v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c. - Ny m nh u tranh ch ng tham nhũng, lãng phí và các bi u hi n tiêu c c khác, có cơ ch khuy n khích cán b , công ch c phát hi n, u tranh phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí c a công, ng th i x lý thích áng i v i cán b , công ch c có bi u hi n hành vi tham nhũng, tiêu c c, lãng phí, h i l … - Th c hi n t t công tác ki m tra, giám sát vi c tuy n d ng ngư i vào làm vi c trong các cơ quan, ơn v , b o m tiêu chuNn trình chuyên môn theo yêu c u; th c hi n t t các quy nh, quy ch v thi tuy n công ch c; c th hóa và hoàn thi n các quy nh, quy ch v tuy n d ng, phân c p qu n lý, ánh giá cán b , b nhi m cán b , ... Có cơ ch chính sách thu hút s d ng ngư i có tài; th c hi n t t nguyên t c t p th quy t nh theo a s , ng th i cao vai trò, quy n h n và trách nhi m c a ngư i ng u trong lĩnh v c công tác t ch c cán b . - i m i vi c ánh giá cán b , công ch c: B sung hoàn thi n quy ch , quy trình ánh giá m t cách khoa h c, dân ch , khách quan v k t qu hoàn thành nhi m v , rèn luy n phNm ch t o c, l i s ng c a cán b , công ch c; nh kỳ hàng năm các cơ quan, ơn v căn c tiêu chuNn, nhi m v ư c giao và hoàn c nh i u ki n c th ánh giá úng, khách quan m c hoàn thành nhi m v c a cán b , công ch c; nh ng cán b , công ch c ư c t p th ánh giá y u kém, ph i nghiêm kh c x lý, quy nh th i gian s a ch a kh c ph c; kiên quy t ch ng các bi u hi n n nang, qua loa trong ánh giá cán b , công ch c. 2. Ny m nh công tác quy ho ch cán b , g n v i ào t o cán b lãnh o, qu n lý:
 8. - Các ngành, các c p ti p t c quán tri t th c hi n t t công tác quy ho ch c a ngành mình, c p mình giai o n 2006 - 2010 và nh hư ng n 2015, theo tinh th n ch o c a T nh y; làm t t quy ho ch d ngu n cán b lãnh o các c p, trong quy ho ch quan tâm t o ngu n cán b lãnh o tr , có thành tích xu t s c, cán b n , cán b dân t c thi u s ; con em gia ình chính sách, gia ình có công v i cách m ng, công nhân tiêu bi u. - Th c hi n t t K ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c hành chính giai o n 2006 - 2010 và b i dư ng i bi u H i ng nhân dân các c p t nh Tây Ninh nhi m kỳ m i (Ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2007/Q -UBND ngày 24 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh), trên cơ s quy ho ch, Ny m nh vi c ào t o, ào t o l i cán b , công ch c theo ch c danh d ngu n; nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác ào t o, chú ý b i dư ng phNm ch t chính tr , trình nghi p v , năng l c th c ti n, x lý tình hu ng; th c hi n ào t o cán b d ngu n m t cách cơ b n, có h th ng; g n công tác ào t o, b i dư ng v i quy ho ch cán b , th c hi n ào t o, b i dư ng trư c khi b nhi m, trang b k năng lãnh o qu n lý và k năng ph i h p x lý các v n có tính ch t liên ngành cho công ch c lãnh o, qu n lý; trên cơ s th c tr ng và nhu c u s d ng cán b , các ngành, các c p l p k ho ch ào t o, b i dư ng (k c trư c m t và lâu dài); i v i cán b l n tu i, chú tr ng b i dư ng m ương nhi m v trư c m t, i v i cán b tr (dư i 45 tu i) ph i kiên quy t ào t o t p trung chính quy, ào t o nâng cao; coi tr ng vi c t p hu n, h c t p kinh nghi m th c ti n; c n xác nh ào t o d ngu n là m t trong nh ng yêu c u b t bu c nâng cao ch t lư ng cán b , công ch c; ng th i khuy n khích phong trào t h c, t nâng cao trình b ng nhi u hình th c. M các l p ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v , lý lu n chính tr cho cán b , công ch c, nh m trang b , nâng cao ki n th c, năng l c qu n lý, i u hành, xây d ng i ngũ cán b , công ch c chuyên nghi p, có phNm ch t t t và năng l c thi hành công v ,, trang b ki n th c v văn hóa công s , trách nhi m và o c công ch c cho công ch c các ng ch. Ph n u 25% các cơ quan chuyên môn thu c t nh có b trí ch c danh lãnh o, qu n lý t trình trên i h c; 25% s phòng, ban chuyên môn c p t nh và 10% s phòng, ban chuyên môn c p huy n có b trí ch c danh lãnh o, qu n lý t trình trên i h c; 20% cán b ch ch t các ngành khoa h c - công ngh , y t , giáo d c có trình chuyên môn trên i h c. i v i cán b trong di n quy ho ch: m b o 100% ư c ào t o, b i dư ng i u ki n, t tiêu chuNn ch c danh theo quy nh, trư c khi b t, b nhi m; cán b tr có tri n v ng phát tri n lâu dài, ư c ào t o toàn di n v chuyên môn, nghi p v , lý lu n chính tr , qu n lý nhà nư c, m b o áp ng nhu c u thay th d n s cán b l n tu i ; hàng năm ph n u ch n, c t 07 n 10 cán b , công ch c tr , là sinh viên t o ngu n nh ng lĩnh v c t nh có nhu c u, g i ào t o nư c ngoài ho c cơ s ào t o nư c ngoài t i Thành ph H Chí Minh; i v i cán b chuyên gia u ngành, ph n u ào t o t 5 n 10 chuyên gia cao c p trong t ng lĩnh v c, có kh năng tham mưu, xu t, ho ch nh chính sách phát tri n kinh t - xã h i, c i cách hành chính c a t nh trong th i kỳ h i nh p kinh t qu c t . m b o 100% cán b , công ch c t ng ch chuyên viên tr lên ph i qua b i dư ng ki n qu n lý nhà nư c; b i dư ng ngo i ng chuyên ngành kinh t qu c t cho cán b , công ch c t nh, huy n, th xã thu c các lĩnh v c chuyên ngành kinh t ; công ch c
 9. d b ư c tuy n d ng qua các kỳ thi tuy n công ch c, u ư c b i dư ng l p ào t o ti n công v theo quy nh. - Tăng cư ng c ng c các cơ s ào t o, b i dư ng; th c hi n liên k t m l p ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, chú tr ng b i dư ng nâng cao năng l c th c hành và g n v i ch c trách, nhi m v c a t ng lo i công ch c. i m i, nâng cao ch t lư ng giáo viên, c i ti n phương pháp gi ng d y, g n lý lu n v i th c ti n, chú tr ng khuy n khích tính tích c c c a ngư i h c. Th c hi n t t quy ch ào t o, quy ch v thi tuy n nâng cao ch t lư ng h c t p. 3. Ti p t c th c hi n t t công tác luân chuy n cán b : - Tăng cư ng công tác luân chuy n cán b các ngành, các c p, luân chuy n cán b ph i g n v i công tác quy ho ch và ào t o cán b , luân chuy n cán b là ào t o th c ti n cho cán b . i v i cán b d ngu n lãnh o c p t nh, c p huy n dư i 40 tu i, chưa kinh qua ch c v lãnh o c p dư i thì kiên quy t luân chuy n ào t o th c ti n; cán b luân chuy n hàng năm ph i ư c ánh giá m c hoàn thành nhi m v , kh năng rèn luy n ph n u, n u hoàn thành nhi m v không t t ph i kiên quy t thay th ngư i khác. - Tăng cư ng luân chuy n cán b tr v công tác các huy n vùng sâu, biên gi i, v a ào t o th c ti n i v i cán b tr , v a giúp cơ s kh c ph c ư c s h ng h t v cán b , nh t là i ngũ cán b ch ch t, t o ti n cho vi c xây d ng ngu n nhân l c b sung cho chính quy n cơ s , áp ng ư c yêu c u trư c m t và lâu dài. - K t h p vi c luân chuy n cán b lãnh o, qu n lý ào t o th c ti n v i vi c xây d ng i ngũ cán b , công ch c chuyên sâu, l y quy ho ch cán b làm căn c luân chuy n cán b ; th c hi n t t công tác t ch c v i công tác tư tư ng và các chính sách h p lý luân chuy n cán b nh m ào t o th c ti n m t cách có hi u qu , kh c ph c nh ng tư tư ng bè phái, c c b a phương, l i d ng luân chuy n Ny cán b mình không thích i nơi khác. 4. Nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, k t h p ch t ch v i tinh gi n biên ch hành chính s nghi p m t cách h p lý: - Trên cơ s yêu c u nhi m v , ch c danh cán b , công ch c ư c quy nh, rà soát ánh giá l i tiêu chuNn, trách nhi m cá nhân, m c hoàn thành nhi m v c a cán b , công ch c, v n ng nh ng ngư i xét th y không s c kh e, không kh năng áp ng yêu c u nhi m v , t giác xin ngh chính sách theo ch . - Kiên quy t thay th nh ng cán b , công ch c không áp ng yêu c u nêu trên. - Ti p t c th c hi n tuy n d ng công ch c d b , sinh viên t o ngu n, có trình chuyên môn ào t o cơ b n, t o ngu n b sung cho i ngũ cán b ch ch t các c p c a t nh, c bi t là các a phương vùng sâu, vùng xa, biên gi i. 5. Th c hi n t t chính sách cán b :
 10. - Th c hi n có hi u qu chính sách ào t o và thu hút nhân tài c a t nh; ti p t c rà soát b sung ch h tr kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c phù h p tình hình th c t . - Cán b , công ch c luân chuy n công tác v vùng c bi t khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên gi i ư c h tr m t kho n ti n ban u; t o i u ki n v nơi (nhà công v ) an tâm công tác, có i u ki n ph n u rèn luy n, hoàn thành t t nhi m v ư c giao. - Th c hi n t t chính sách thu hút nhân tài, t o i u ki n cán b , công ch c có y ki n th c, năng l c tham gia óng góp xây d ng cơ quan, ơn v , a phương; i v i sinh viên t t nghi p i h c t lo i gi i, ư c ưu tiên xét tuy n công ch c; sinh viên d ngu n ư c ào t o cơ b n v ki n th c qu n lý nhà nư c, trình lý lu n chính tr có i u ki n tham gia thi tuy n d ng vào công ch c hành chính t nh, huy n, b o m ch t lư ng và hi u qu . - Quan tâm, ưu ãi, kêu g i cán b chuyên gia gi i chuyên môn k thu t, phù h p v i yêu c u các ngành a phương, n u t nguy n v t nh công tác ư c h tr theo chính sách thu hút và ào t o nhân tài c a t nh. 6. Nâng cao ý th c trách nhi m, k cương c a i ngũ cán b , công ch c trong th c hi n nhi m v ư c giao: Nâng cao trình chuyên môn và năng l c qu n lý c a i ngũ cán b , công ch c, ph i i ôi v i vi c nâng cao ý th c trách nhi m trong th c hi n nhi m v ư c giao, trư c m t c n th c hi n ng b các gi i pháp sau: 6.1. Quy nh ch trách nhi m trong th c thi công v , tăng cư ng giáo d c ý th c t ch c k lu t cho cán b , công ch c. Th c hi n cu c v n ng và làm theo t m gương o c H Chí Minh, c n làm cho cán b , công ch c quán tri t sâu s c tư tư ng H Chí Minh v thái , trách nhi m c a ng, c a Chính ph nói chung và c a ngư i cán b cách m ng nói riêng i v i nhân dân. Căn c nghĩa v c a cán b , công ch c và nh ng vi c cán b , công ch c không ư c làm quy nh t i Pháp l nh cán b , công ch c; căn c vào quy n h n nhi m v và ch c trách c a cán b , công ch c ư c c p có thNm quy n giao và phân công xác nh trách nhi m i v i cán b , c ng m i quan h v i nhân dân, tránh gây phi n hà, nhũng nhi u nhân dân. Tăng cư ng giáo d c nâng cao tinh th n trách nhi m, o c công v , o c ngh nghi p cho cán b , công ch c, tăng cư ng k lu t, k cương trong ho t ng công v . T ch c th c hi n quy ch dân ch trong ho t ng cơ quan theo quy nh t i Ngh nh 71/1998/N -CP c a Chính ph (V i 7 n i dung quy ch th c hi n dân ch quy nh công ch c ph i ư c bi t, 8 n i dung cán b , công ch c tham gia ý ki n và 5 n i dung cán b , công ch c giám sát, ki m tra), xây d ng n i quy, quy ch ho t ng c a cơ quan, ơn v , k t h p th c hi n quy ch dân ch ; th c hi n t t c i cách th t c hành chính theo mô hình “ M t c a”, ch ng tiêu c c lãng phí. T ch c th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c, kiên quy t u tranh ch ng quan liêu, tham nhũng, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c. 6.2. T ch c th c hi n t t Quy t c ng x c a cán b , công ch c (Theo Quy t nh s 03/2007/Q -BNV ngày 26 tháng 2 năm 2007 c a B N i v , v vi c ban hành Quy
 11. t c ng x c a cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong b máy chính quy n a phương) Quy ch văn hóa công s t i các cơ quan, ơn v (Theo Quy t nh s 129/2007/Q -TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph , v vi c ban hành Quy ch văn hóa công s t i các cơ quan hành chính Nhà nư c). Vi c th c hi n văn hóa công s ph i phù h p v i truy n th ng, b n s c văn hóa, dân t c và i u ki n kinh t xã h i; phù h p v i nh hư ng xây d ng i ngũ cán b , công ch c chuyên nghi p, hi n i; phù h p v i các quy nh c a pháp lu t và m c ích, yêu c u c i cách hành chính, ch trương hi n i hóa hành chính. Xây d ng phong cách ng x chuNn m c c a cán b , công ch c trong thi hành nhi m v , ho t ng công v , trong quan h xã h i và giao ti p hành chính. Cán b , công ch c trong khi thi hành nhi m v ph i th c hi n các quy nh v nh ng vi c ph i làm và nh ng vi c không ư c làm theo quy nh c a pháp lu t. Trong giao ti p và ng x v i dân, cán b , công ch c ph i có thái l ch s , tôn tr ng, nhã nh n, l ng nghe ý ki n, gi i thích, hư ng d n rõ ràng, c th v các quy nh liên quan n gi i quy t công vi c v i nhân dân, không ư c có thái hách d ch, nhũng nhi u, gây khó khăn, phi n hà khi th c hi n nhi m v , Nhà nư c th c s c a dân, do dân, vì dân. Th trư ng các cơ quan, ơn v có trách nhi m hư ng d n, t ch c, ki m tra giám sát vi c th c hi n quy ch văn hóa công s và quy t c ng x c a cán b , công ch c thu c quy n qu n lý, nghiêm túc phê bình, x lý i v i các vi ph m c a cán b , công ch c, tùy theo m c vi ph m s th c hi n x lý trách nhi m n i b ho c x lý theo quy nh c a pháp lu t. 6.3. Tăng cư ng k lu t, k cương trong h at ng công v , nâng cao tinh th n trách nhi m; y m nh vi c phê bình và t phê bình trong t t c các cơ quan hành chính các c p. - L p l i tr t t k cương trong b máy Nhà nư c, th c hi n t t vi c qu n lý, b trí, s d ng, ánh giá cán b , công ch c, trên cơ s ban hành các các tiêu chuNn c th , g n v i ch c trách, nhi m v và k t qu hoàn thành công vi c ư c giao, có quy nh thư ng, ph t nghiêm minh, b o m k lu t, k cương hành chính và hi u qu c a công tác qu n lý. - C p dư i ph c tùng c p trên, có quy ch qu n lý, phân công, phân c p h p lý v trách nhi m, quy n h n qu n lý cán b , công ch c. Xác nh rõ ràng trách nhi m c a th trư ng cơ quan, ơn v g n v i thNm quy n quy t nh b trí, s d ng, qu n lý cán b , công ch c. Thư ng xuyên th c hi n vi c phê và t phê bình, c n làm rõ m i cán b , công ch c có hoàn thành nhi m v ư c giao hay không, trên cơ s ó xem xét, ánh giá tinh th n trách nhi m c a h và có bi n pháp x lý th a áng i v i nh ng ngư i thi u tinh th n trách nhi m. - Quy nh v ch trách nhi m trong công tác làm báo cáo c a c p dư i i v i c p trên. ây là m t kênh thông tin quan tr ng, giúp c p trên nghiên c u x lý úng các v n trong lãnh o, qu n lý. Vì v y báo cáo ph i theo úng th i gian quy nh. N i dung báo cáo ph i nêu úng s th t v k t qu , ưu, khuy t i m và nguyên nhân; nh ng khó khăn, thu n l i c a cơ quan, ơn v , a phương và các bi n pháp gi i quy t; nh ng ngh v i c p trên. Ngư i ch u trách nhi m i v i báo cáo là th trư ng cơ quan, ơn v , a phương, n u vì b nh thành tích mà báo cáo sai s th t, ph i b x lý nghiêm vì thi u tinh th n trách nhi m.
 12. Th c hi n t t công tác thi ua khen thư ng, k p th i ng viên khen thư ng nh ng t p th , cá nhân hoàn thành xu t s c ch trách nhi m, xem xét nâng lương trư c th i h n theo quy nh, xét t ng danh hi u thi ua trên cơ s k ho ch thi ua hàng năm c a cơ quan, ơn v và theo quy nh c a pháp lu t v thi ua, khen thư ng. 6.4. V ch trách nhi m cá nhân c a cán b , công ch c. M i cán b , công ch c c n ư c giao ch c trách, nhi m v rõ ràng, c th v i nh ng quy n h n nh t nh th c thi công v . Cán b , công ch c có nghĩa v ph i hoàn thành nhi m v ư c giao, luôn gi gìn k lu t c a Nhà nư c, k lu t c a cơ quan; tuy t i gi gìn bí m t Nhà nư c, bí m t công v ; có ý th c b o v tài s n c a Nhà nư c, th c hi n phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí theo quy nh c a pháp lu t. Khi th c hi n ho t ng công v , m i cán b , công ch c ph i ch u trách nhi m v toàn b các v n liên quan n ho t ng c a mình; t ch c, tri n khai th c hi n nhi m v ư c c p trên giao y , k p th i, úng th i gian quy nh, m b o s lư ng và ch t lư ng; luôn l y l i ích c a công dân, Nhà nư c, l i ích c a xã h i làm m c tiêu, căn c , tiêu chuNn cho hành vi c a mình; kiên quy t u tranh ch ng m i bi u hi n tiêu c c, vi ph m k lu t, pháp lu t trong b máy Nhà nư c và ngoài xã h i; không ư c t ch i th c hi n các d ch v hành chính i v i công dân, cơ quan, t ch c mà pháp lu t quy nh; không ư c làm nh ng vi c mà pháp lu t không cho phép. - Ch trách nhi m cá nhân c a ngư i ng u cơ quan, ơn v Trong lãnh o i u hành ho t ng công v ngư i ng u ph i có trách nhi m phân công, b trí và s d ng cán b , công ch c theo úng phNm ch t, năng l c, trình ; ph i quy nh và thông báo rõ ràng, c th quy n h n, ch c trách nhi m v c a ngư i ư c b trí; quán tri t cho cán b , công ch c n m v ng n i quy, quy ch , quy trình khi th c hi n công v ; khi phân công nhi m v cho cán b , công ch c ph i có trách nhi m b o m các i u ki n v trang thi t b và i u ki n làm vi c trong kh năng cho phép th c hi n công v ; khi giao nhi m v cho cán b , công ch c ph i có trách nhi m nói rõ s lư ng, yêu c u ch t lư ng, th i h n hoàn thành và các yêu c u khác (n u có), cán b , công ch c theo ó mà th c hi n. T ch c th c hi n các quy nh, các bi n pháp th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, t o s chuy n bi n th c s v trách nhi m, l l i làm vi c, c i cách hành chính; th trư ng hay ngư i ng d u cơ quan, ơn v ch ng nh ng ch u trách nhi m v nh ng sai l m, khuy t i m c a b n thân, mà còn ch u trách nhi m v nh ng sai l m khuy t i m c a cán b , công ch c dư i quy n trong khi thi hành nhi m v , n u x y ra vi ph m, tùy theo tính ch t, m c c a v vi c, s b x lý k lu t trách nhi m i v i ngư i ng u theo quy nh c a pháp lu t. - Ch trách nhi m c a các cơ quan qu n lý s d ng cán b , công ch c các c p. Theo ó, n u cán b , công ch c thu c cơ quan, ơn v mình qu n lý ph m ph i nh ng sai l m, khuy t i m nghiêm tr ng mà không ư c k p th i phát hi n và x lý thì cơ quan, ơn v ó cũng ph i ch u trách nhi m, ch u ki m i m nghiêm túc v thi u tinh th n trách nhi m, không hoàn thành nhi m v . Các ngành, các c p ph i có s ph i h p ch t ch và c ng ng trách nhi m trong vi c giúp ng, chính quy n làm t t công tác qu n lý, cán b , công ch c thu c thNm quy n qu n lý. 6.5. Tăng cư ng thanh tra công v . C n xác nh rõ m c tiêu c a công tác này là nh m nâng cao hi u qu v n hành c a b máy nhà nư c và ý th c, trách nhi m thi hành công v c a i ngũ cán b , công ch c hành chính trong vi c gi i quy t công
 13. vi c c a t ch c, công dân ư c nhanh chóng, thu n l i, úng pháp lu t. B o m k cương, k lu t hành chính và tính nghiêm minh c a pháp lu t thông qua phát hi n, ngăn ch n k p th i các hành vi vi ph m, gây nhũng nhi u, gây phi n hà, tham nhũng c a cán b , công ch c ch u trách nhi m gi i quy t công vi c c a t ch c, công dân. K t h p gi a công tác thanh tra công v v i vi c thư ng xuyên rà soát, b sung, s a i các quy nh v th th c hành chính không phù h p, gây phi n hà cho vi c ti p nh n và x lý công vi c c a t ch c công dân; kh c ph c tình tr ng thi u công khai, minh b ch trong vi c th c hi n các th t c hành chính liên quan n quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, công dân. ơn gi n hóa th t c hành chính ch là trên gi y n u không có thanh tra, ki m tra, ki m soát, vì v y ho t ng này c n ư c ti n hành m t cách thư ng xuyên, b o m tính khách quan, trung th c và ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t. 6.6. Giám sát c a nhân dân i v i cán b , công ch c, thông qua cơ qua i di n H i ng nhân dân. ây là bi n pháp r t quan tr ng nâng cao tinh th n trách nhi m c a cán b , công ch c trong th c thi nhi m v , ph i th ch hóa vi c xây d ng và th c hi n cơ ch giám sát c a nhân dân thành lu t pháp v i nh ng quy nh c th và có tính kh thi. Giám sát tr c ti p c a nhân dân. Trách nhi m c a cơ quan, ơn v trong vi c ti p thu, x lý nh ng ki n ngh c a nhân dân ph i k p th i và thông báo công khai cho nhân dân bi t. N u cơ quan, ơn v không gi i quy t, nhân dân có quy n ưa nh ng ki n ngh c a mình lên các phương ti n thông tin i chúng, bu c th trư ng các cơ quan, ơn v ph i tr l i công khai và ph i b x lý v thi u tinh th n trách nhi m i v i nhân dân, n u cơ quan c p trên ki m tra th y nh ng ki n ngh c a h là úng. Có như v y m i nâng cao tinh th n trách nhi m c a cán b , công ch c và c a nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng ý th c rõ trách nhi m và quy n l i c a mình, v i tư cách là ngư i làm ch t nư c. Ph n 4: T CH C TH C HI N 1.Th trư ng các cơ quan, ơn v , a phương t ch c quán tri t, có k ho ch tri n khai th c hi n nghiêm túc án Nâng cao năng l c qu n lý và ý th c trách nhi m c a i ngũ cán b , công ch c trên a bàn t nh, hàng năm ch o rà soát, ánh giá i ngũ cán b , công ch c hi n có, ti p t c th c hi n t t công tác quy ho ch cán b , xây d ng k ho ch ào t o, luân chuy n i ngũ cán b lãnh o, qu n lý; b o m n năm 2010, i ngũ cán b lãnh o, qu n lý các c p t chuNn các m c tiêu ra theo án. 2. Các cơ quan, ơn v , a phương xây d ng k ho ch ào t o cán b , công ch c theo t ng giai o n, m b o i ngũ cán b , công ch c c a cơ quan, ơn v , a phương n năm 2010 t các tiêu chuNn theo quy nh. Giao S N i v ch trì, ph i h p v i Trư ng Chính tr , các cơ s ào t o trong t nh tri n khai m l p cho i ngũ cán b , công ch c c p t nh, c p huy n ư c ào t o, b i dư ng chuNn hóa các ch c danh theo k ho ch. 3. Trên cơ s k t qu quy ho ch cán b d ngu n, các s , ban, ngành t nh và các huy n, th xã ph i h p t ch c, qu n lý, rèn luy n, ào t o nâng cao ch t lư ng i
 14. ngũ cán b , công ch c; th c hi n ánh giá cán b , công ch c hàng năm, nh kỳ, có k ho ch ào t o, b trí, s d ng cán b ương ch c và d ngu n t k t qu t t. 4. Giao S N i v theo dõi, ki m tra vi c tri n khai th c hi n án này, nh kỳ báo cáo k t qu th c hi n v y ban nhân dân t nh./.
Đồng bộ tài khoản