Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
47
lượt xem
6
download

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C CHI NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 04/2009/Q -UBND C Chi, ngày 11 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG HUY N C CHI Y BAN NHÂN DÂN HUY N C CHI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; Căn c Quy t nh s 80/2008/Q -UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ki n toàn t ch c Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Xét ngh c a Trư ng Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng, Trư ng Phòng N i v huy n và Trư ng Phòng Tư Pháp huy n, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n C Chi. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 (b y) ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các xã - th tr n và Trư ng Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n C Chi ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Minh T n
 2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG HUY N C CHI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2009/Q -UBND ngày 11 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n C Chi) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy ch này quy nh v t ch c và ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n C Chi. i u 2. V trí pháp lý Tên g i: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n C Chi. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n C Chi là ơn v s nghi p công l p; ư c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i s nghi p công l p theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph . Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n C Chi do y ban nhân dân huy n C Chi thành l p và ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân huy n C Chi, ng th i ch u s hư ng d n nghi p v c a các s - ngành i v i các ho t ng liên quan. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n C Chi có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và ngân hàng theo quy nh. Chương II CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U, T CH C i u 3. Ch c năng, nhi m v Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n C Chi có ch c năng và nhi m v : 1. L p phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư, báo cáo thNm nh và trình duy t theo quy nh; 2. Giúp H i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án th c hi n nhi m v t i i m a kho n 4 i u 43 c a Quy nh kèm theo Quy t nh s 17/2008/Q - UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh; ch u trách
 3. nhi m trư c H i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án v tính chính xác, s phù h p chính sách c a phương án B i thư ng, h tr và tái nh cư; 3. Hư ng d n, gi i áp th c m c c a ngư i s d ng t v nh ng v n liên quan n vi c b i thư ng, h tr tái nh cư; ki m kê th c t so sánh v i t khai có s tham gia c a ngư i ư c b i thư ng và ch s d ng t. Xác nh t ng m c ph i b i thư ng cho toàn b di n tích t thu h i, toàn b tài s n hi n có trên t và các kho n b i thư ng, h tr khác. Xác nh m c b i thư ng, h tr cho t ng i tư ng, lưu tr h sơ b i thư ng, h tr c a d án theo quy nh; 4. T ng h p các khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n, báo cáo, xu t H i ng B i thư ng c a d án ho c y ban nhân dân huy n C Chi xem xét gi i quy t; 5. Th c hi n chi tr ti n b i thư ng, h tr và ph i h p v i các ơn v có liên quan b trí tái nh cư cho ngư i b thu h i t chính xác, úng i tư ng; 6. Ph i h p các ban, ngành, y ban nhân dân xã, th tr n và các ơn v có liên quan trên a bàn huy n nghiên c u, xu t gi i quy t các trư ng h p xin c u xét ho c khi u n i v b i thư ng, gi i phóng m t b ng. ng th i ch u trách nhi m báo cáo, gi i trình theo ch o c a Ch t ch y ban nhân dân huy n i v i các d án trên a bàn huy n do Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n th c hi n; 7. Ph i h p các ơn v có liên quan l p d án b i thư ng, h tr và tái nh cư (n u có) báo cáo thNm nh và trình duy t theo quy nh; 8. Lâp b n v ho c h p ng thuê các ơn v tư v n có ch c năng o v hi n tr ng nhà t làm cơ s xác nh giá tr b i thư ng, h tr và tái nh cư ho c thuê ơn v tư v n có ch c năng th c hi n; 9. T ng h p nhu c u tái nh cư c a d án công ích trên a bàn huy n cho t ng giai o n và k ho ch gi i quy t tái nh cư cho các d án này; 10. Tham mưu cho y ban nhân dân huy n th c hi n vi c rao mua qu nhà, t tái nh cư theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph t i Ch th s 32/2006/CT- UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 v t p trung gi i quy t tái nh cư cho các h ang t m cư trong th i gian dài trên a bàn thành ph H Chí Minh, Quy t nh s 118/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 v phương th c mua, bán căn h chung cư hoàn ch nh và chuy n như ng n n t ã có h t ng k thu t b trí tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph , Quy t nh s 47/2008/Q - UBND ngày 09 tháng 6 năm 2008 s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 118/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v phương th c mua, bán căn h chung cư hoàn ch nh và chuy n như ng n n t ã có h t ng k thu t b trí tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph và các quy t nh s a i, b sung khác c a y ban nhân dân thành ph ; 11. Thư ng xuyên c p nh t giá c liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng (nhà , t , giá v t li u xây d ng…); 12. Ph i h p v i các cơ quan chuyên môn liên quan thu c y ban nhân dân huy n rà soát qu t do Nhà nư c tr c ti p qu n lý, qu t dôi dư sau khi x lý thu h i t các
 4. doanh nghi p, t ch c; các d án phát tri n nhà thương m i có s d ng qu t công xác nh qu nhà, t có th s d ng b trí tái nh cư; 13. Ki m tra, ôn c ti n thi công các d án tái nh cư trên a bàn, báo cáo các khó khăn, vư ng m c và xu t hư ng tháo g ; 14. Ph i h p v i các cơ quan chuyên môn liên quan, y ban nhân dân xã, th tr n thu c y ban nhân dân huy n và s - ngành theo dõi, h tr các h dân n nh cu c s ng sau khi di d i theo Quy t nh s 156/2006/Q -UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p qu h tr ào t o và gi i quy t vi c làm cho ngư i có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph ; 15. Th c hi n ch báo cáo sơ k t nh kỳ, hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, t ng k t năm c a công tác B i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư trên a bàn huy n và báo cáo t xu t theo yêu c u c a Ch t ch y ban nhân dân huy n và các s - ngành liên quan; 16. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t, do y ban nhân dân thành ph quy nh và do Ch t ch y ban nhân dân huy n ch o. i u 4. Cơ c u t ch c 1. Cán b lãnh o: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n C Chi do Trư ng ban ph trách, có t 2 n 3 Phó Trư ng ban giúp vi c Trư ng ban. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n C Chi làm vi c theo ch th trư ng. 2. Cơ c u các phòng ch c năng, nghi p v tr c thu c: a) Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng ư c t ch c thành các phòng ch c năng nghi p v , qu n lý các phòng có Trư ng phòng và có t 1 n 2 Phó Trư ng phòng. b) Các phòng ch c năng nghi p v : - Phòng K toán tài v ; - Phòng Hành chính - T ng h p; - Phòng Ki m kê; - Phòng Ki m tra h sơ - Gi i quy t khi u n i. 3. ThNm quyên thành l p, sáp nh p và s p x p các phòng thu c Ban; thNm quy n b nhi m, mi n nhi m, cho thôi gi các ch c danh: a) Thành l p, sáp nh p và s p x p các Phòng thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân huy n;
 5. b) ThNm quy n b nhi m, mi n nhi m, cho thôi gi các ch c danh: - Trư ng ban, Phó Trư ng ban, K toán trư ng ho c ph trách k toán, thu c thNm quyên c a Ch t ch y ban nhân dân huy n; - Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng các phòng ho c T trư ng, T phó chuyên môn, thu c thNm quyên c a Trư ng ban. Chương III CH CHÍNH SÁCH, TI N LƯƠNG i u 5. Ch chính sách, ti n lương i v i cán b , viên ch c Ch ti n lương c a cán b , viên ch c Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng áp d ng theo quy nh t i Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang. Quá trình công tác t i Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng theo di n h p ng c a cán b , viên ch c ư c tính là th i gian liên t c tính m c lương trong vi c xét tuy n, b nhi m ng ch. i u 6. Ch ph c p ch c v lãnh o và ph c p k toán 1. Ch ph c p ch c v : a) Lãnh o Ban: - Trư ng ban hư ng m c ph c p ch c v : 0,40. - Phó Trư ng ban hư ng m c ph c p ch c v : 0,30. b) i v i cán b qu n lý phòng chuyên môn, nghi p v : - Trư ng phòng chuyên môn, nghi p v hư ng m c: 0,20. - Phó Trư ng phòng chuyên môn, nghi p v hư ng m c: 0,15. 2. Ch ph c p k toán: - K toán trư ng ư c hư ng m c ph c p trách nhi m: 0,30. - Ph trách k toán ư c hư ng m c ph c p trách nhi m: 0,20. Chương IV NNH M C BIÊN CH VÀ CƠ CH TÀI CHÍNH i u 7. nh m c biên ch
 6. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n là ơn v s nghi p công l p thu c h th ng các ơn v s nghi p nhà nư c, ư c giao nh m c biên ch khung và s d ng m t ph n kinh phí ngân sách (n u có, i v i ơn v có ngu n thu không trang tr i). Tùy theo tình hình, c i m công tác, Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh nh m c biên ch trong t ng s biên ch s nghi p khác c a huy n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Ngoài nh m c biên ch nêu trên, Ch t ch y ban nhân dân huy n cho phép Th trư ng ơn v ư c h p ng lao ng (theo B Lu t Lao ng), h p ng thuê, khoán công vi c i v i nh ng công vi c không c n b trí biên ch thư ng xuyên áp ng yêu c u công tác c a ơn v . i u 8. Cơ ch tài chính Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n là ơn v s nghi p công l p; áp d ng cơ ch tài chính c a ơn v s nghi p công l p, ư c quy nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph và Thông tư s 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Nghi nh s 43/2006/N -CP. i u 9. Ngu n kinh phí Kinh phí ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n ư c trích t hai ph n trăm (2%) chi phí ph c v công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn huy n. Trư ng h p c bi t kinh phí trích t hai ph n trăm (2%) chi phí ph c v công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn huy n không chi thì y ban nhân dân huy n căn c vào cân i ngân sách huy n b sung kinh phí ho t ng theo quy nh. Chương V TUY N D NG, B NHI M NG CH, QU N LÝ VÀ S D NG VIÊN CH C i u 10. Tuy n d ng, b nhi m ng ch, qu n lý và s d ng viên ch c Viên ch c vào làm vi c t i Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng ư c t ch c xét tuy n, th c hi n ch t p s và b nhi m vào ng ch viên ch c ho c h p ng lao ng và t ch c qu n lý, s d ng viên ch c theo quy nh t i: - B Lu t Lao ng; - Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998; - Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 28 tháng 4 năm 2000;
 7. - Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; - Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; - Ngh nh s 121/2006/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP; - Thông tư s 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP; - Thông tư s 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP và Ngh nh s 121/2006/N -CP. i u 11. Th m quy n xét tuy n và b nhi m ng ch công ch c, viên ch c Trư ng ban ngh Ch t ch y ban nhân dân huy n thành l p H i ng và th c hi n vi c xét tuy n; Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh tuy n d ng, b nhi m ng ch ho c ngh S N i v b nhi m ng ch theo thNm quy n. i u 12. Khen thư ng và x lý k lu t cán b , viên ch c Cán b , viên ch c làm vi c t i Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng ư c khen thư ng và xét danh hi u thi ua theo quy nh hi n hành và x lý k lu t theo quy nh t i Ngh nh s 35/2005/N -CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v vi c x lý k lu t cán b , công ch c và B Lu t Lao ng. Chương VI PHÂN CÔNG, CH TRÁCH NHI M C A TRƯ NG BAN, PHÓ TRƯ NG BAN VÀ CÁC PHÒNG CH C NĂNG, NGHI P V i u 13. Phân công, ch trách nhi m 1. Trư ng ban: Ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân huy n v toàn b ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng ng th i ch u s hư ng d n c a các s - ngành i v i các ho t ng liên quan; i u hành ho t ng c a Ban; ch o cán b , viên ch c, nhân viên c a Ban l p, trình duy t phương án t ng th ho c phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư và t ch c th c hi n phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn huy n; Tham gia thành viên H i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn huy n và th c hi n vai trò tham mưu, giúp vi c theo quy nh t i ch c năng, nhi m v c a Quy ch này;
 8. Giúp y ban nhân dân huy n xây d ng và ban hành quy trình gi i quy t h sơ th t c liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư. 2. Các Phó Trư ng ban: Phó Trư ng ban là ngư i giúp vi c cho Trư ng ban, th c hi n nhi m v , quy n h n theo lĩnh v c công tác do Trư ng ban phân công và ch u trách nhi m trư c Trư ng ban, liên i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân huy n v vi c th c hi n nhi m v , quy n h n ã ư c giao. Phó Trư ng ban ư c Trư ng ban y quy n th c hi n m t s công vi c c th theo quy nh. 3. Các Phòng chuyên môn nghi p v : a) Phòng Ki m kê: * Nhi m v : - Ti p nh n các h sơ văn b n ngh th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng do ch u tư cung c p; - Ti p nh n c t m c m t b ng quy ho ch; - T ch c vi c th c hi n phát t khai, hư ng d n ngư i b thu h i t kê khai, thu t khai, t ng h p s li u ph c v công tác l p phương án t ng th ; + S li u t ng h p v di n tích các lo i t, s t b n , s th a, giá tr ư c tính tài s n; + S li u t ng h p v s h b nh hư ng, s nhân khNu, s lao ng trong khu v c b thu h i t trong ó ph i nêu rõ s lao ng ph i chuy n i ngành ngh , s h ph i tái nh cư; - Ph i h p v i y ban nhân dân xã, th tr n th c hi n công tác i u tra xác minh cơ s pháp lý; - Ph i h p Phòng Hành chính - T ng h p áp giá, t ch c công b phương án t ng th và phương án b i thư ng; - Ti p thu ý ki n và gi i áp th c m c c a công dân v các s li u ki m kê, i u tra xác minh cơ s pháp lý; - Bàn giao h sơ ki m kê ã ư c i u tra xác minh có y cơ s pháp lý cho Phòng Hành chính - T ng h p áp giá b i thư ng; - Sau khi chi tr b i thư ng xong, t ch c bàn giao m t b ng và h sơ b i thư ng cho ch u tư và lưu tr h sơ b i thư ng theo quy nh; - Ph i h p các phòng chuyên môn khác th c hi n t t nhi m v ư c giao; - Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a lãnh o cơ quan;
 9. - Ch u trách nhi m trư c lãnh o cơ quan v tính chính xác trong vi c ki m kê, i u tra xác minh cơ s pháp lý. * Nhân s : - Phòng Ki m kê có t 12 n 13 ngư i, ư c chia thành 04 t , m i t ph trách t 3 n 4 d án. b) Phòng Hành chính - T ng h p. * Nhi m v : - Tham mưu lãnh o trình y ban nhân dân huy n thành l p H i ng B i thư ng - gi i phóng m t b ng các d án; - Kh o sát và trình H i ng B i thư ng d án xem xét v ơn giá b i thư ng các lo i t và l p văn b n trình H i ng ThNm nh - gi i phóng m t b ng thành ph xem xét thNm nh; - Tham mưu lãnh o ký k t các h p ng gi a Ban B i thư ng và ch u tư; - L p và trình duy t phương án t ng th , phương án b i thư ng; - T ch c công b phương án t ng th và niêm y t l y ý ki n v phương án b i thư ng; - L p b ng chi t tính b i thư ng, xác nh m c b i thư ng, h tr thi t h i cho t ng i tư ng; - Bàn giao h sơ b i thư ng sau khi ã ư c áp giá cho Phòng Ki m tra h sơ - Gi i quy t khi u n i ti n hành ki m tra; - Th c hi n công tác văn thư, lưu tr h sơ pháp lý c a d án, công văn n, công văn i và qu n lý văn phòng phNm; - Ch u trách nhi m trư c lãnh o cơ quan v tính chính xác c a b ng chi t tính b i thư ng, xác nh m c b i thư ng h tr thi t h i cho t ng i tư ng. * Nhân s : Phòng Hành chính - T ng h p có t 07 n 08 ngư i; ư c chia thành 02 t : T Văn phòng và T T ng h p. c) Phòng Ki m tra h sơ - Gi i quy t khi u n i, t cáo: * Nhi m v : - Th c hi n vi c ki m tra v cơ s pháp lý xác nh ngu n g c, m c ích s d ng và di n tích t ai b thu h i, tài s n g n li n v i t, m t cây tr ng hoa màu trên t b thu h i theo quy nh;
 10. - Ki m tra vi c áp giá theo ơn giá các lo i t b i thư ng ã ư c thNm nh, ơn giá v t ki n trúc, cây tr ng hoa màu theo quy nh; - Ki m tra vi c áp d ng các chính sách b i thư ng h tr khác; - Ti p nh n quy t nh thu h i t c a các h gia ình cá nhân do y ban nhân dân huy n ban hành và t ch c trao quy t nh thu h i t n ngư i có t b thu h i ho c niêm y t quy t nh thu h i t t i y ban nhân dân xã, th tr n làm cơ s ban hành quy t nh b i thư ng; - Bàn giao h sơ b i thư ng cho Phòng K toán tài v t ch c chi tr b i thư ng; - Trao quy t nh b i thư ng cho ngư i b thu h i t không ng ý nh n ti n b i thư ng và hư ng d n ngư i dân khi u n i theo úng trình t , th t c quy nh; - Ti p nh n ơn khi u n i, t cáo, phân lo i và t ch c xác minh có cơ s xu t lãnh o ch o gi i quy t; - Ph i h p cùng Thanh tra huy n thNm tra, xác minh làm rõ các n i dung khi u n i, tham mưu cho lãnh o v gi i quy t khi u n i và i tho i v i công dân; - Ch u trách nhi m trư c lãnh o cơ quan v tính chính xác c a các quy t nh b i thư ng và k t qu thNm tra xác minh ơn khi u n i c a công dân. * Nhân s : - Phòng Ki m tra h sơ - Gi i quy t khi u n i, t cáo có t 08 n 09 ngư i, chia thành 03 t : T Ki m tra h sơ; T Gi i quy t khi u n i, t cáo; T Tham mưu ban hành quy t nh b i thư ng. d) Phòng K toán tài v : * Nhi m v : - L p và trình duy t d toán thu - chi hàng năm, trích l p và tham mưu lãnh o cơ quan s d ng các qu theo quy nh; - Ki m tra tính h p pháp, h p l c a các ch ng t phát sinh trong quá trình th c hi n nhi m v trư c khi trình lãnh o ơn v duy t chi; - Ki m tra, ki m soát ho t ng thu - chi c a cơ quan; - Tham mưu lãnh o cơ quan xây d ng tiêu chuNn nh m c và ch chi tiêu n i b m b o ho t ng thư ng xuyên và tăng cư ng công tác qu n lý s d ng kinh phí ti t ki m có hi u qu ; - L p h sơ ch ng t và th c hi n chi tr ti n b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án;
 11. - Th c hi n ch k toán, th ng kê, báo cáo quy t toán, ki m tra và công khai tài chính; - Qu n lý tài s n c a cơ quan; - Ch u trách nhi m trư c lãnh o cơ quan và liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v s trung th c, khách quan c a s li u k toán, quy t toán và báo cáo tài chính nh kỳ; - Ph i h p v i các phòng chuyên môn khác c a cơ quan th c hi n t t nhi m v ư c giao. * Nhân s : Phòng K toán tài v có 5 ngư i. 4. Cán b , viên ch c, nhân viên: Cán b , viên ch c, nhân viên làm vi c t i Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng ph i có trình chuyên môn phù h p v i công vi c, là ngư i có phNm ch t o c t t, có ý th c trách nhi m, liêm khi t, trung th c, công minh, khách quan trong thi hành công v và ch p hành nghiêm túc s phân công c a lãnh o Ban, Phòng chuyên môn, nghi p v . Chương VII CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 14. Ch làm vi c và h i h p 1. Ch làm vi c: Th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c và c a huy n. Cán b , viên ch c, nhân viên c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n C Chi u có ch c danh, nhi m v c th và eo th theo quy nh. Cán b , viên ch c, nhân viên ph i có thái , phòng cách làm vi c l ch s , hòa nhã, t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a nhân dân cũng như c a ng nghi p. 2. Ch h i h p: nh kỳ hàng tu n h p giao ban gi a lãnh o Ban v i các Trư ng phòng ki m i m công tác trong tu n qua và tri n khai công tác tu n t i. Hàng tháng h p toàn th cán b , viên ch c, nhân viên c a ơn v m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo; ng th i ph bi n các ch trư ng, chính sách, ch m i c a Nhà nư c
 12. và nhi m v m i phát sinh a phương và có văn b n báo cáo cho y ban nhân dân huy n và các s - ngành liên quan. Hàng quý, 6 tháng và cu i năm báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. Ngoài ra, có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a Ch t ch y ban nhân dân huy n. i u 15. Quan h công tác Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n có các m i quan h công tác như sau: 1. i v i S Tài chính và các s - ngành liên quan: - i v i S Tài chính: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n ch u s hư ng d n chuyên môn, nghi p v v quy trình ti p nh n và gi i quy t h sơ và các bi u m u v công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư huy n th c hi n ng b , th ng nh t. - Các s - ngành có trách nhi m hư ng d n các lĩnh v c liên quan, tăng cư ng vi c ki m tra, thanh tra công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư các lĩnh v c liên quan t i huy n. - Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n th c hi n vi c báo cáo k t qu công tác nh kỳ, t xu t và chuy n theo yêu c u c a các s - ngành liên quan. 2. i v i y ban nhân dân huy n: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân huy n. Trư ng ban tr c ti p nh n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân huy n và báo cáo y ban nhân dân huy n vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công. 3. iv iH i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n là cơ quan Thư ng tr c c a H i ng, tham mưu cho H i ng trong công tác l p phương án t ng th (trư ng h p ã thành l p H i ng) và phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; t ch c th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng và b trí tái nh cư. 4. i v i các cơ quan khác thu c y ban nhân dân huy n: Th c hi n t t m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a các cơ quan khác, Trư ng ban ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh. 5. i v i M t tr n T qu c và các oàn th , t ch c xã h i huy n:
 13. Ph i h p v i các ngành, oàn th có liên quan trong vi c tuyên truy n, v n ng các t ch c và cá nhân th c hi n các ch trư ng c a ng, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c gi i phóng m t b ng, th c hi n d án u tư ã ư c phê duy t. Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n, Trư ng ban có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân huy n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 6. i v i y ban nhân dân xã, th tr n: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n ph i h p y ban nhân dân xã, th tr n nơi có d án u tư trong vi c i u tra, kh o sát hi n tr ng, cung c p các tài li u, thông tin c n thi t th c hi n tính toán giá tr b i thư ng, h tr và chi tr t i t ng h dân ph c v cho công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng trên a bàn huy n theo quy nh c a Nhà nư c. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a y ban nhân dân xã, th tr n, Trư ng ban t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh. Chương VIII T CH C TH C HI N i u 16. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n và các cơ quan liên quan thu c huy n có trách nhi m th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, Trư ng Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n xu t Ch t ch y ban nhân dân huy n b sung ho c s a i Quy ch , sau khi có s trao i th ng nh t v i Trư ng Phòng N i v huy n./.
Đồng bộ tài khoản