Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2006 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KL K NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 04/2009/Q -UBND Buôn Ma Thu t, ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P - TI U TH CÔNG NGHI P T NH K L K, GIAI O N 2006 - 2010 U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Chương trình s 05 - CTr/TU ngày 03 tháng 8 năm 2006 c a T nh y, v phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p giai o n 2006 - 2010; Xét ngh c a S Công thương t i T trình s 35/TTr-SCT ngày 14 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "K ho ch phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p t nh k L k, giai o n 2006 - 2010". i u 2. Các S , ban, ngành; y ban nhân dân các huy n, thành ph và các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m căn c K ho ch phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p t nh k L k, giai o n 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quy t nh này t ch c tri n khai th c hi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND t nh; Th trư ng các S , ban, ngành; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph và các cơ quan, ơn v , cá nhân liên quan, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - TT T nh y, H ND t nh, báo cáo; - CT, các PCT UBND t nh; - Chánh, các PCVP UBND t nh; - Như i u 3; - Phòng: TH, NC, NN-MT, TC-TM; - Lưu VT- CN (T. ) (QD-KHptrienCN-CT05) inh Văn Khi t
 2. K HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P - TI U TH CÔNG NGHI P T NH K L K, GIAI O N 2006 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 04 /2009/Q -UBND ngày 14 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh) Ph n Th Nh t QUAN I M M C TIÊU VÀ YÊU C U PHÁT TRI N CÔNG NGHI P - TI U TH CÔNG NGHI P GIAI O N 2006 - 2010 I/ NH NG THU N L I, KHÓ KHĂN VÀ THÁCH TH C GIAI O N 2006 - 2010: 1) Thu n l i: Bư c vào th c hi n k ho ch 5 năm 2006 - 2010, ngành công nghi p có nhi u thu n l i cơ b n, ó là: - i h i t nh ng b k L k l n th XIV ã ra nh ng nhi m v , gi i pháp ưu tiên và ti p t c phát huy n i l c, ti m năng l i th , ng th i tranh th ngu n l c t bên ngoài phát tri n công nghi p, t o bư c t phá nâng d n t tr ng công nghi p trong n n kinh t c a t nh. - H th ng pháp lu t và các chính sách kinh t m i ti p t c ư c b sung, hoàn thi n. - Nhi u d án công nghi p ã và ang ư c u tư khi hoàn thành s phát huy năng l c s n xu t trong giai o n t i. - Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p và quy ho ch các ngành kinh t khác c a t nh ang ư c l p và tri n khai th c hi n, là cơ s lãnh o, ch o và i u hành nh m khai thác ti m năng l i th , thu hút các ngu n l c phát tri n công ngh êp. 2) Khó khăn thách th c: Ngành công nghi p t nh ta phát tri n hi u qu chưa cao, qui mô doanh nghi p còn nh chưa tương x ng v i ti m năng l i th , s n phNm chưa phong phú, s c c nh tranh c a hàng hóa còn y u. Vi c áp ng các yêu c u h i nh p y v i khu v c AFTA và T ch c Thương m i Th gi i (WTO) s t o ra s c ép c nh tranh r t l n i v i doanh nghi p, nhưng trình công ngh và năng l c ti p nh n chuy n giao công ngh còn khá l c h u và y u, các ngu n l c quan tr ng như v n, nhân l c áp ng cho nhu c u phát tri n công nghi p c a t nh ta còn r t h n ch . Năng su t lao ng th p, chi phí trong s n xu t cao, các ngành công nghi p ph tr chưa phát tri n, c i cách hành chính tuy ã ư c ti n hành nhưng chuy n bi n ch m. II/ QUAN I M PHÁT TRI N CÔNG NGHI P - TTCN GIAI O N 2006 - 2010:
 3. - Chuy n d ch cơ c u các phân ngành công nghi p và c u trúc l i theo hư ng các nhóm ngành ch o có l i th v ngu n nguyên li u, kh năng s n xu t hàng hóa l n, có s c c nh tranh áp ng nhu c u th trư ng. - Ưu tiên phát tri n công nghi p qui mô v a và nh , phát tri n m nh công nghi p nông thôn theo hư ng khuy n khích các ngành ngh truy n th ng như ch bi n nông lâm s n, th công m ngh ... ph c v nhu c u t i ch và xu t khNu, tăng thu nh p cho ngư i lao ng, gi i quy t công ăn vi c làm và t ng bư c ô th hóa nông thôn. - Nh ng lĩnh v c công nghi p ư c ưu tiên phát tri n ph i căn c vào nh ng tiêu chuNn như: có hi u qu kinh t , t o ra giá tr gia tăng l n trong s n xu t công nghi p, có tác ng n phát tri n các ngành khác, trang b l i cho n n kinh t , khai thác ti m năng tài nguyên, t o ra s n phNm phong phú a d ng, c th : + Công nghi p ch bi n nông lâm s n, lương th c th c phNm; + Công nghi p năng lư ng; + Công nghi p s n xu t v t li u xây d ng; + Công nghi p khai khoáng; + Công nghi p cơ khí s a ch a và ch t o, luy n kim. - Khuy n khích phát tri n các cơ s s n xu t CN-TTCN t t c các qui mô, tuỳ theo tính ch t c a t ng lo i s n phNm, chú tr ng n vi c u tư thi t b , công ngh tiên ti n, s n phNm s c c nh tranh trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t , ng th i m b o các yêu c u an ninh qu c phòng và b o v môi trư ng. - a d ng hóa ngu n v n u tư c a các thành ph n kinh t tham gia phát tri n công nghi p, tích c c t o i u ki n thu n l i thu hút các ngu n v n u tư. Th c s xem các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các doanh nghi p c a Trung ương, c a t nh ngoài u tư s n xu t công nghi p k L k là m t b ph n kinh t quan tr ng c a k L k. - Phát tri n công nghi p ph i chú tr ng công tác b o v môi trư ng. III/ M C TIÊU VÀ YÊU C U PHÁT TRI N CN - TTCN GIAI O N 2006 - 2010 : 1. M c tiêu phát tri n: *V t c phát tri n công nghi p Ny m nh t c phát tri n công nghi p trong giai o n 2006 - 2010 t 22 - 23%, ph n u ưa giá tr s n xu t CN - TTCN n năm 2010 t 3.750 t ng, giá tr gia tăng t g n 1.827 t ng (giá c nh 1994), chi m 14,5% trên t ng GDP toàn t nh, góp ph n chuy n d ch cơ c u kinh t c a t nh. Trong ó:
 4. - Phân theo lo i hình kinh t : + Công nghi p qu c doanh t 1.185 t ng, tăng g p 2,74 l n so v i năm 2005; + Công nghi p ngoài qu c doanh t 2.540 t ng, tăng g p 2,74 l n so v i năm 2005; + Công nghi p có v n u tư nư c ngoài t 25 t ng, tăng g p 5,43 l n so v i năm 2005. - Phân theo ngành công nghi p: + Công nghi p ch bi n t 2.550 t ng, tăng g p 2,32 l n so v i năm 2005; + Công nghi p khai thác t 225 t ng, tăng g p 3,62 l n so v i năm 2005; + Công nghi p s n xu t và PP i n nư c t 975 t ng, tăng g p 4,73 l n so v i năm 2005. - Giá tr tăng thêm (VA): + Công nghi p ch bi n: 1.020 t ng, tăng g p 2,36 l n so v i năm 2005; + Công nghi p khai thác: 85,5 t ng, tăng g p 3,66 l n so v i năm 2005; + Công nghi p s n xu t và PP i n nư c: 721,5 t ng, tăng g p 5 l n so v i năm 2005. * V kim ng ch xu t khNu s n phNm công nghi p: Tăng t l kim ng ch xu t khNu các s n phNm công nghi p t 5% giá tr kim ng ch xu t khNu toàn t nh năm 2005, lên 18 – 20% vào năm 2010. * Huy ng v n u tư phát tri n công nghi p Trong 5 năm t i, d ki n huy ng v n u tư toàn xã h i cho các lĩnh v c thu c ngành công nghi p trên a bàn toàn t nh là: 14.830 t ng Trong ó: + V n huy ng u tư các d án CN-TTCN: 4.145 t ng + V n huy ng u tư lư i i n và thu i n: 10.685 t ng * V phát tri n cơ s h t ng công nghi p: - Phát tri n h th ng lư i i n: u tư m i, nâng c p c i t o h th ng lư i i n m b o an toàn và gi m t n th t i n năng ph n u n năm 2010 t 95% thôn, buôn tr lên có i n lư i qu c gia, 95% s h ư c s d ng i n và m c tiêu th i n bình quân 350 Kwh/ngư i/năm.
 5. - Phát tri n các khu, c m công nghi p: Ph n u n năm 2010 h tr và xúc ti n u tư, cơ b n hoàn thi n cơ s h t ng và l p y t 80 - 90% di n tích t xây d ng t i Khu công nghi p Hoà Phú – TP Buôn Ma Thu t, các c m công nghi p ã ư c thành l p bao g m Tân An 1 – TP Buôn Ma Thu t, Buôn H - Krông Búk, Ea ar - Ea Kar; trình Chính ph b sung Quy ho ch m r ng Khu Công nghi p Hòa phú, thành l p m i, m r ng có ch n l c m t s khu, c m công nghi p v i t ng di n tích tăng thêm kho ng 660 ha, nâng t ng di n tích các khu, c m công nghi p n năm 2010 lên kho ng 1.168 ha. Xây d ng cơ ch chính sách qu n lý và h tr , khuy n khích u tư, thu hút m nh m các d án u tư, nh t là các d án u tư nư c ngoài, d án u tư cơ s h t ng vào các khu, c m công nghi p. 2. Yêu c u phát tri n các ngành công nghi p: Ngành công nghi p ch bi n nông lâm s n - th c phNm: ây là ngành gi vài trò then ch t, chi m t tr ng l n trong cơ c u công nghi p. Giá tr SXCN n năm 2010 t 1.876 t ng, tăng g p 2,3 l n so v i năm 2005, t c tăng trư ng bình quân 5 năm là 18%, chi m t tr ng 50% so v i giá tr SXCN toàn ngành. Phát tri n công nghi p ch bi n nông lâm s n g n li n v i t o ng l c thúc Ny vi c chuy n d ch cơ c u cây tr ng v t nuôi, t o m i liên k t khăng khít gi a công nghi p v i nông lâm nghi p. a d ng hóa s n phNm ch bi n cà phê như: cà phê rang xay, cà phê hòa tan v i ch t lư ng cao trong các khu, c m công nghi p t p trung. T ng bư c hoàn thi n và nâng cao công ngh c a các nhà máy ch bi n h t i u, a d ng hóa các s n phNm t cây i u: như d u h t i u, rư u vang t qu i u... t i các vùng nguyên li u t p trung như: Ea Kar, Ea Súp, Buôn ôn, Krông Ana... Thu hút u tư xây d ng m i các nhà máy ch bi n tinh b t ngô, ch bi n ca cao, nhà máy ch bi n hoa qu , nhà máy d u th c v t, nhà máy ch bi n súc s n. u tư phát tri n có ch n l c m t s nhà máy tinh ch g , m c xu t khNu, ván nhân t o và g t ván nhân t o, các s n phNm t l ô, tre n a như b t gi y, gi y bao bì, ũa tre... m t s huy n như: L k, M' r k, Ea Súp, Krông Bông... u tư, nâng c p, m r ng các nhà máy ch bi n cao su t i các vùng nguyên li u t p trung trên a bàn t nh, kêu g i thu hút các d án u tư phát tri n công ngh ch bi n t s n phNm cao su tăng xu t khNu s n phNm cu i cùng. Hoàn thành xây d ng nhà máy s n xu t bia Sài Gòn t i k L k giai o n II, nâng công su t lên 70 tri u lít/năm. Phát huy t i a công su t c a các nhà máy hi n có như: ch bi n ư ng, s n, bông v i, th c ăn gia súc..., ng th i a d ng hóa các s n phNm sau ư ng, sau tinh b t... Ngành công nghi p hóa ch t và s n xu t phân bón: Giá tr SXCN ngành công nghi p hóa ch t và s n xu t phân bón n năm 2010 t 186 t ng, tăng 4,4 l n so v i năm 2005, t c tăng trư ng bình quân 5 năm tăng 35%, chi m t tr ng 5% so v i giá tr SXCN toàn ngành.
 6. Rà soát l i các nhà máy ch bi n phân vi sinh trên a bàn, có k ho ch nâng c p m r ng, i m i công ngh nh m nâng cao ch t lư ng s n phNm. Ti p t c m r ng th trư ng. C ng c và s p x p l i các cơ s s n xu t s n phNm hóa ch t như ng nư c nh a, bao bì… nâng cao ch t lư ng s n phNm, áp ng ư c nhu c u c a th trư ng, ng th i có k ho ch di d i các cơ s s n xu t này vào các khu, c m công nghi p t p trung gi m thi u ô nhi m môi trư ng. Ngành công nghi p d t may, da giày: Giá tr SXCN ngành công nghi p d t may, da giày n năm 2010 t 193,2 t ng, tăng g p 2,3 l n so v i năm 2005, t c tăng trư ng bình quân 5 năm là 18%, chi m t tr ng 5,2% so v i giá tr SXCN toàn ngành. u tư hoàn thi n xư ng thu c da t i C m Công nghi p thành ph Buôn Ma Thu t, ch ng nguyên li u ho t ng h t công su t,,ti p t c nâng c p m r ng các cơ s gia công may m c hi n có trên a bàn t nh, nâng c p Xư ng may xu t khNu công su t 1,2 tri u s n phNm/năm c a Công ty c ph n may k Th ng lên 1,8 tri u s n phNm/năm, ng th i t o i u ki n kêu g i u tư d án may xu t khNu m i công su t 2 tri u s n phNm/năm. Ngành công nghi p cơ khí ch t o: Giá tr SXCN ngành công nghi p cơ khí ch t o n năm 2010 t 197 t ng, tăng g p 2 l n so v i năm 2005, t c tăng trư ng bình quân 5 năm là 15%, chi m t tr ng 5,3% so v i giá tr SXCN toàn ngành. T p trung t ch c l i s n xu t, tăng cư ng liên k t và h p tác s n xu t u tư chi u sâu, i m i thi t b s n xu t, a d ng hoá s n phNm. Xây d ng các nhà máy luy n cán thép, cán tôn Khu công nghi p Hoà Phú, C m Công nghi p thành ph Buôn Ma Thu t, C m Công nghi p Ea ar - Ea Kar...; u tư m i, nâng c p các cơ s cơ khí ph c v cho s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, máy móc thi t b ph c v ch bi n nông lâm s n, th c phNm, s n phNm cơ khí gia d ng; s n xu t và l p ráp các lo i xe chuyên dùng trong s n xu t nông, lâm nghi p; s n xu t cơ khí ph c v xây d ng, giao thông, thu l i, khai thác ch bi n khoáng s n, th y i n... Các ngành công nghi p - TTCN khác: (Bao g m: Công nghi p in, công nghi p dư c phNm... và các ngành TTCN khác). Giá tr SXCN n năm 2010 t 97,8 t ng, tăng 2,1 l n so v i năm 2005, t c tăng trư ng bình quân 5 năm 16%, chi m 2,5% so v i v i giá tr SXCN toàn ngành. T p trung Ny m nh phát tri n công nghi p nông thôn, hình thành các v tinh làm công nghi p ch bi n nông, lâm s n, s n xu t các s n phNm ph c v nông nghi p; tri n khai xây d ng m t s làng ngh TTCN, ph c h i và phát tri n m t s m t hàng th công m ngh : mây tre an, m c m ngh , th cNm, may m c, ch tác trang s c, hàng lưu ni m ph c v cho du l ch và xu t khNu, nghiên c u du nh p phát tri n các ngh ti u th công nghi p m i.
 7. Ngành công nghi p khai thác, ch bi n khoáng s n: Giá tr SXCN ngành công nghi p khai thác ch bi n khoáng s n n năm 2010 t 225 t ng tăng 3,6 l n so v i năm 2005, t c tăng trư ng bình quân 5 năm 29,3%, chi m t tr ng 6,0% so v i giá tr SXCN toàn ngành; giá tr tăng thêm t 85,5 t ng. Nâng c p các cơ s khai thác ch bi n khoáng s n hi n có như nhà máy g ch Tuynel - M' r k, các cơ s s n xu t g ch theo công ngh lò ng liên t c; nâng công su t, ch t lư ng khai thác và ch bi n Fenspát lên trên 100.000 t n/năm, u tư ưa vào ho t ng nhà máy s n xu t á Granít t nhiên công su t 84.000m2 á thành phNm/năm, khai thác và ch bi n v t li u xây d ng thông thư ng áp ng nhu c u cho xây d ng cơ b n trên a bàn. T o i u ki n thu n l i nhà máy s n xu t t m l p không Amiăng, công su t 700.000m2/năm c a Công ty kinh doanh T ng h p akWil t i C m Công nghi p thành ph Buôn Ma Thu t ho t ng hi u qu . Ngành công nghi p s n xu t và phân ph i i n nư c: Giá tr SXCN ngành công nghi p s n xu t và phân ph i i n nư c n năm 2010 t 975 t ng, tăng g p 4,7 l n so v i năm 2005, t c tăng trư ng bình quân 36,5%, chi m t tr ng 26% so v i giá tr SXCN toàn ngành, giá tr tăng thêm t 721,5 t ng. Th c hi n chương trình c a Chính ph v u tư lư i i n n thôn, buôn các t nh Tây Nguyên, chuNn b các i u ki n tham gia cùng v i ngành i n t p trung u tư lư i i n cho trên 315 thôn buôn c a t nh chưa có i n t I; ng th i rà soát, xu t Chính ph ti p t c u tư cho các thôn, buôn chưa có i n t II. ng th i nghiên c u ngu n năng lư ng tái t o gi i quy t i n cho các khu dân cư vùng sâu, vùng xa không có kh năng kéo i n lư i qu c gia. T o i u ki n thu n l i Ny nhanh ti n thi công các công trình thu i n, s m i vào v n hành như: Thu i n Buôn Ku p công su t 280MW; thu i n Buôn Tua Sarh công su t 86 MW; thu i n Sêrêpôk III công su t 220MW; thu i n Krông H’năng công su t 64MW, thu i n Sêrêp k IV công su t 74 MW và các thu i n v a và nh . ng th i ti p t c u tư m i các thu i n v a và nh khác, m b o i n năng cho s n xu t và sinh ho t. T p trung u tư nâng dung lư ng 05 tr m bi n áp và ư ng dây 110KV các v trí ư c xác nh theo qui ho ch là: Ea H’leo, Hòa Thu n, Cư M'gar, Krông Ana và nâng dung lư ng tr m E48 Hòa Bình, m b o phân ph i i n cho phát tri n kinh t - xã h i. Ph n Th Hai GI I PHÁP, NHI M V TH C HI N K HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P - TTCN GIAI O N 2006 - 2010 1/ V xây d ng hoàn thi n th ch , chính sách kinh t duy trì t c tăng trư ng, ng th i nâng cao ch t lư ng và hi u qu tăng trư ng công nghi p.
 8. - Tri n khai th c hi n các án, quy ho ch ngành công nghi p ã ư c phê duy t, ng th i ti p t c l p các quy ho ch, án phát tri n ngành công nghi p quan tr ng nh m nh hư ng rõ t ng lĩnh v c công nghi p trong giai o n ti p theo, làm căn c cho vi c ho ch nh các cơ ch chính sách qu n lý, u tư phát tri n công nghi p như: Quy ho ch phát tri n các ngành ngh ti u th công nghi p t nh k L k giai o n 2011 - 2015 có xét t i năm 2020; Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p t nh k L k giai o n 2011 - 2015 có xét t i năm 2020; Quy ho ch khai thác và ch bi n khoáng s n t nh k L k giai o n 2011 - 2020. - Phát huy s c m nh t ng th c a các thành ph n kinh t , khai thác m i ngu n l c cho phát tri n, có các chính sách t o môi trư ng thu n l i, thông thoáng kích thích m i thành ph n kinh t tham gia u tư phát tri n s n xu t công nghi p - TTCN trên a bàn t nh. Tăng cư ng m i h p tác, liên k t gi a các doanh nghi p, gi a các ngành khai thác t i a l i th c a nhau cùng phát tri n. - Ti p t c th c hi n t t vi c s p x p, i m i doanh nghi p, ng th i tìm bi n pháp nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t công nghi p trên cơ s ti p t c i m i m nh m và sâu s c các doanh nghi p này. - Ny m nh vi c l p l i tr t t trong công tác u tư xây d ng, t o m i i u ki n nhà u tư chuNn b t t các i u ki n khi quy t nh tri n khai u tư d án và t p trung m i ngu n l c th c hi n úng ti n , có ch t lư ng, tránh tình tr ng d án treo. - Th c hi n Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph qui nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a Lu t u tư, ti p t c Ny m nh thu hút u tư t o à thúc Ny công nghi p phát tri n, nh t là u tư cơ s h t ng các khu, c m công nghi p t p trung; s n sàng ón nh n các d án u tư vào các khu, c m công nghi p, ưu tiên thu hút nh ng d án có qui mô l n, nh ng d án s n xu t hàng hóa xu t khNu có l i th và các d án công nghi p ph tr . - Tăng cư ng s ch o, i u hành m t cách ng b c a các c p qu n lý n doanh nghi p, tháo g k p th i nh ng cơ ch chính sách không phù h p. 2/ V v n u tư cho công nghi p: ngành công nghi p k L k t ư c nh ng m c tiêu và nhi m v ã ra c n ph i huy ng ngu n v n u tư cho lĩnh v c công nghi p c a các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c kho ng 14.830 t ng trong th i kỳ 2006 - 2010. V n có th huy ng t các ngu n: v n c a các doanh nghi p, t o v n cho các nhà u tư thông qua vay tín d ng ngân hàng, ngân hàng phát tri n, thu hút v n u tư nư c ngoài. Riêng ngu n v n ngân sách nhà nư c ch y u u tư cho công tác qui ho ch, chuNn b u tư và xây d ng cơ s h t ng thi t y u. có th huy ng ư c các ngu n v n trên, c n hoàn thi n môi trư ng pháp lý, a d ng hóa các hình th c công c huy ng v n, m r ng các hình th c b o hi m, tích lu tái u tư t các doanh nghi p; xây d ng các d án có s c thuy t ph c, hi u qu s d ng và kh năng hoàn v n cao, ch n nh ng d án phù h p v i m c tiêu c a t nh. 3/ V ti n u tư xây d ng các d án công nghi p:
 9. - Tích c c t o i u ki n t i a cho các T ng Công ty, Công ty trong và ngoài t nh th c hi n m b o ti n hoàn thành, s m ưa vào ho t ng s n xu t các d án công nghi p và các công trình thu i n ã kh i công xây d ng, ng th i gi i quy t các th t c pháp lý nhanh g n t o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư tri n khai xây d ng các d án m i, góp ph n tăng thêm nhi u s n phNm m i và tăng thêm năng l c s n xu t c a ngành công nghi p. - Th c hi n chương trình c a Chính ph phát tri n lư i i n thôn, buôn cho các t nh Tây Nguyên, trong ó có k L k còn 411 thôn, buôn chưa có i n, t o m i i u ki n gi i quy t công tác n bù gi i phóng m t b ng hành lang tuy n i n ngành i n tri n khai thi công ư c thu n l i, n h t năm 2009 s hoàn thành chương trình này. Ti p t c th c hi n chương trình 168/CP kéo i n vào nhà cho ng bào dân t c thi u s t i ch . - Tri n khai th c hi n qui ho ch i n l c trên a bàn t nh n năm 2010, ph i h p v i ngành i n t p trung u tư xây d ng 5 tr m bi n áp 110KV, v i t ng công su t 308MVA và 154km ư ng dây 110KV v i t ng v n u tư 236.690 tri u ng gi i quy t nhu c u ph t i ngày càng tăng trên a bàn, m b o i n năng cho sinh ho t và s n xu t. - Các khu, c m công nghi p ã ư c công b qui ho ch chi ti t, ngoài s h tr t ngân sách v n ti n hành công tác xúc ti n kêu g i u tư xây d ng cơ s h t ng, t o i u ki n thu hút nhanh các d án s n xu t công nghi p vào các khu, c m công nghi p; t p trung khai thác có hi u qu các ngu n l c trong vùng, ti p t c qui ho ch chi ti t c m công nghi p các huy n, thành ph t o ng l c phát tri n CN - TTCN các a phương. Ban hành Qui ch qu n lý và ho t ng c a các c m, i m CN - TTCN trên a bàn t nh, các huy n có c m công nghi p cơ s pháp lý tri n khai th c hi n. Riêng Khu công nghi p Hòa Phú hoàn thành các th t c như: Phê duy t quy ho ch, phê duy t d án xây d ng trong khu công nghi p, thành l p Ban qu n lý và Công ty u tư kinh doanh cơ s h t ng, kêu g i thu hút u tư Ny nhanh ti n l p y các d án vào Khu công nghi p. 4/ V u tư phát tri n vùng nguyên li u và các gi i pháp m b o v t tư, nguyên li u ph c v cho các ngành công nghi p s n xu t khai thác và ch bi n: - T p trung c ng c các nhà máy hi n có i vào ho t ng h t công su t, i v i các nhà máy ch bi n nông s n, nhà máy ch bi n th c ăn gia súc ph i ch ng ph i h p v i các ngành, a phương, chuNn b t t vùng nguyên li u, th c hi n khâu thu ho ch, b o qu n sau thu ho ch m b o s n lư ng, ch t lư ng c a các lo i nông s n k p th i v như: cà phê, mía, s n, bông, ngô, i u, cao su... áp ng nhu c u cho công nghi p ch bi n, t o s g n k t n nh lâu dài gi a nhà máy ch bi n v i vùng nguyên li u và ngư i s n xu t nguyên li u. - Th c hi n vi c rà soát l i quy ho ch m ng lư i ch bi n lâm s n theo hư ng các nhà máy ch bi n lâm s n g n v i vùng nguyên li u r ng tr ng, ti n t i th c hi n vi c c p ch ng ch r ng các s n phNm lâm s n ư c ch bi n u ph i có xu t x vùng nguyên li u, ây là i u ki n tiên quy t s n phNm lâm s n ư c xu t khNu có tính c nh tranh cao trong quá trình h i nh p kinh t qu c t .
 10. - Theo d báo nhu c u phân bón cho s n xu t nông nghi p không nh ng trong t nh mà còn các t nh lân c n là r t l n, do ó các cơ s s n xu t ch bi n phân vi sinh, nhà máy s n xu t phân NPK t p trung Ny m nh s n xu t, nâng cao s n lư ng, ch t lư ng s n phNm m i áp ng nhu c u th trư ng theo t ng mùa v trong s n xu t nông nghi p. - Trên cơ s i u tra, kh o sát cơ s s n xu t gia công cơ khí ph c v nông nghi p, nông thôn trên a bàn, xây d ng chương trình phát tri n cơ khí ph c v cho nông nghi p nông thôn theo Quy t nh 87/2004/Q -BCN ngày 06/09/2004 c a B Công nghi p. Trư c m t, ti p t c t p trung s n xu t các s n phNm cơ khí có l i th hi n nay trên th trư ng có nhu c u như: thi t b ch bi n nông s n, thi t b bơm tư i, gia công các ư ng ng áp l c c a các công trình thu i n, gia công cơ khí áp ng nhu c u xây d ng cơ b n trên a bàn t nh, ng th i ph i u tư sâu vào lĩnh v c cơ khí ch t o. - Ti p t c công tác thăm dò kh ng nh rõ hơn các ti m năng khoáng s n c a t nh, nh m kêu g i u tư khai thác, ch bi n khoáng s n trên a bàn, góp ph n tăng giá tr s n xu t công nghi p. - Ho t ng khai thác ch bi n khoáng s n c n ư c c ng c u tư phát tri n úng qui ho ch, chú tr ng n công tác ánh giá tác ng môi trư ng ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t trư c khi ti n hành khai thác s n xu t và ch bi n, tăng cư ng công tác ki m tra qu n lý s d ng v t li u n công nghi p m b o an toàn. N m b t nhu c u xây d ng cơ b n trên th trư ng trong t nh, như giao thông, thu l i, xây d ng dân d ng, công nghi p có k ho ch khai thác ch bi n á xây d ng, cát xây d ng..., chuy n i các lò g ch th công dùng ch t t b ng c i sang công ngh nung lò ng liên t c b ng than á, c ng c l i ho t ng s n xu t kinh doanh nâng cao hi u qu nhà máy g ch Tuynel - M' r k, phát huy t i a công su t và nâng cao ch t lư ng c a nhà máy s n xu t s n phNm Fenspát, s n phNm á Granít, áp ng ư c nhu c u s n xu t v t li u xây d ng m i trong nư c và xu t khNu. 5/ V thu hút u tư và nâng cao năng l c s n xu t công nghi p: - N l c hơn n a trong vi c kêu g i u tư duy trì m c u tư xã h i cao cho s n xu t công nghi p. Khuy n khích m i thành ph n kinh t trong và ngoài t nh tham gia u tư phát tri n công nghi p huy ng và s d ng hi u qu các ngu n l c c a xã h i, phát tri n có tr ng tâm, tr ng i m nh ng s n phNm công nghi p - TTCN c a t nh kL k có l i th c nh tranh cao, s n phNm có truy n th ng. huy ng ư c ngu n v n u tư toàn xã h i cho ngành công nghi p trong giai o n 2006 - 2010, c n kêu g i thu hút u tư các d án công nghi p trên a bàn t nh, bao g m: Các d án s n xu t công nghi p; d án u tư cơ s h t ng các khu, c m công nghi p; d án u tư lư i i n và các d án thu i n. L p án khuy n công gi i thi u kêu g i u tư m t s d án tr ng i m. - T p trung các gi i pháp ng b nh m nâng cao năng l c c nh tranh c a s n phNm công nghi p, nh t là s n phNm công nghi p xu t khNu. Các doanh nghi p c n Ny m nh th c hi n chuy n d ch cơ c u s n phNm, gi m chi phí s n xu t, Ny nhanh áp d ng ti n b khoa h c k thu t và công ngh , xây d ng thương hi u. Nhà nư c h tr thông qua các cơ ch , chính sách v u tư, tài chính tín d ng, khoa h c công ngh ,
 11. thương m i, cơ s h t ng..., phát tri n công nghi p ph tr , Ny m nh vi c s d ng nguyên li u c a a phương nh m tăng giá tr gia tăng s n phNm ngành công nghi p. 6/ V khoa h c và công ngh : Nghiên c u, kh c ph c s m các y u kém v trình công ngh thi t b , kh năng qu n tr kinh doanh, ch t lư ng, giá thành nguyên li u u vào, kh năng ki m soát ô nhi m môi trư ng, trên cơ s áp d ng khoa h c công ngh tiên ti n làm nòng c t, chú tr ng u tư phát tri n các ngành công nghi p theo chi u sâu. Tri n khai th c hi n tài ánh giá hi n tr ng thi t b công ngh làm cơ s xây d ng l trình i m i máy móc thi t b , công ngh theo hư ng ưu tiên công ngh tiên ti n, nh t là công ngh quy t nh ch t lư ng s n xu t s n phNm công nghi p xu t khNu, áp ng yêu c u c nh tranh và h i nh p. ng d ng công ngh thông tin trong th ng kê, báo cáo và t ng h p h th ng ch tiêu kinh t ngành Công thương, nh m t o i u ki n thu n l i cho vi c báo cáo, t ng h p tính toán d báo k p th i h th ng các ch tiêu kinh t ngành Công thương, m b o yêu c u qu n lý nhà nư c và u tư phát tri n. 7/ V th trư ng: - Phát tri n th trư ng hàng hóa là y u t quan tr ng cho s phát tri n công nghi p, c n k t h p c th trư ng trong nư c l n th trư ng qu c t , c bi t chú ý t i vi c chuNn b các i u ki n cho ngành công nghi p t nh ta cùng ngành công nghi p c nư c h i nh p v ng vàng. Ch o các doanh nghi p c n t p trung s quan tâm vào ngu n l c nâng cao kh năng c nh tranh và chi m lĩnh ư c th trư ng trong nư c cũng như th trư ng qu c t i v i các s n phNm có l i th như: cà phê, h t i u, cao su, g tinh ch , m c m ngh và các s n phNm CN-TTCN khác... - Tri n khai th c hi n xây d ng “Chi n lư c s n phNm công nghi p áp ng yêu c u c nh tranh và h i nh p kinh t qu c t ”, qua ó ti n hành i u tra, phân lo i ánh giá kh năng c nh tranh c a t ng lo i s n phNm, nh t là s n phNm xu t khNu. Trên cơ s ó có k ho ch chuy n d ch cơ c u, xây d ng chi n lư c phát tri n s n phNm, ào t o ngu n nhân l c, tìm ki m m r ng th trư ng cho các s n phNm. - T ch c ph bi n sâu r ng t i các doanh nghi p v các cam k t c a Vi t Nam gia nh p T ch c Thương m i Th gi i (WTO). - Tri n khai xây d ng Chương trình hành ng th c hi n cam k t gia nh p WTO c a ngành công nghi p trên cơ s Chương trình hành ng c a Chính ph . - Rà soát hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c công nghi p liên quan s n xu t, u tư, xu t nh p khNu, phân ph i - d ch v , tr giúp pháp lý, cũng như các tr c p khác phù h p v i các quy nh c a WTO. 8/ V môi trư ng: - T o i u ki n thu n l i các cơ s s n xu t t p trung vào các khu, c m công nghi p, là nơi có i u ki n x lý t p trung ngu n ph th i công nghi p, Ny nhanh ti n u tư h th ng thu gom x lý nư c th i t p trung Khu công nghi p Hòa Phú; các c m công nghi p Tân An (Buôn Ma Thu t), Buôn H (Krông Búk), Ea ar (Ea Kar), Trư ng Thành Ea H’leo (Ea H’leo)..., x lý tri t nư c th i c a các nhà
 12. máy trong các khu, c m công nghi p; ng th i các nhà máy s n xu t c l p c n ki m tra nghiêm ng t tác ng n môi trư ng có gi i pháp x lý h n ch t i a ô nhi m môi trư ng. - Các doanh nghi p xây d ng m i ph i th c hi n t t các yêu c u v x lý ch t th i, b o v môi trư ng. - Các doanh nghi p ang ho t ng, c g ng u tư i m i công ngh nh ng công o n gây ô nhi m (ti ng n, b i, khói, hóa ch t, nư c th i,…), u tư x lý nư c th i (khí, r n,…) trư c khi th i ra môi trư ng ph i t tiêu chuNn cho phép. - Gi k cương pháp lu t trong khai thác khoáng s n, làm t t công tác ph c h i môi trư ng trư c khi óng c a m h n ch t i a vi c hu ho i sinh thái do khai thác gây ra. 9/ V ngu n nhân l c: - Chú tr ng hơn n a công tác ào t o ngu n nhân l c cho nhu c u phát tri n công nghi p, a d ng hóa các hình th c ào t o theo nhu c u c a d án ho c theo ơn t hàng c a doanh nghi p, ph n u n năm 2010 thu hút kho ng 54.899 lao ng làm vi c trong lĩnh v c công nghi p. - Tăng cư ng công tác ào t o nâng cao nghi p v chuyên môn cho các cán b khuy n công viên t i a phương, hình thành h th ng khuy n công viên cơ s , Ny m nh công tác tuyên truy n v ho t ng khuy n công n các huy n và các cơ s CN - TTCN trong t nh, coi ây là nhi m v quan tr ng phát tri n công nghi p nông thôn, gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng nông thôn, góp ph n xóa ói gi m nghèo. - u tư nâng c p Trư ng D y ngh thanh niên dân t c kL k thành trư ng cao ng; nâng cao ch t lư ng d y và h c Trư ng Công nhân k thu t cơ i n, m thêm m t s ngành ngh ào t o mà nhu c u còn thi u như: K thu t s a ch a ô tô, i n, i n t ...; khuy n khích t ch c, cá nhân u tư và m r ng ho t ng d y ngh , nh t là vùng nông thôn, vùng ng bào dân t c thi u s . 10/ V t ch c qu n lý và i u hành: Công tác qu n lý và i u hành qui ho ch ph i m b o cho s phát tri n kinh t xã h i c a t nh nhanh và b n v ng, c n t p trung: - Ch o k p th i, chính xác vi c n m b t m i thông tin có liên quan t i ho t ng c a ngành công nghi p, thư ng xuyên theo dõi di n bi n tình hình kinh t th gi i và khu v c, nh m phát huy y u t thu n l i, h n ch b t l i có gi i pháp phù h p và k p th i tránh s b t n. - Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c CN - TTCN, t ng bư c s p x p l i h th ng CN - TTCN c a t nh phát tri n theo các tr c, khu, c m công nghi p, chú tr ng công tác khuy n công phát tri n TTCN, ngành ngh nông thôn dư i các hình th c làng ngh , doanh nghi p nh và v a, HTX - TTCN, h kinh doanh cá th , nh m Ny nhanh quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t nông thôn.
 13. - Các c p chính quy n a phương t o m i i u ki n thu n l i trong vi c n bù gi i phóng m t b ng i v i các công trình lư i i n, thu i n, các khu, c m, i m công nghi p d án m b o ti n hoàn thành, phát huy hi u qu nhanh nh t, góp ph n Ny m nh phát tri n kinh t xã h i c a t nh. - T p trung th c hi n công tác c i cách hành chính nh m gi i quy t các th t c hành chính cho các nhà u tư m t cách nhanh g n, thông thoáng, t o môi trư ng thu n l i cho các nhà u tư thu hút u tư vào lĩnh v c công nghi p trên a bàn t nh; áp d ng tiêu chuNn ISO 9001-2000 trong qu n lý hành chính và qu n lý tài chính công. - C ng c và nâng cao hi u l c ho t ng Thanh tra Công nghi p theo Ngh nh s 117/2006/N -CP ngày 09 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Công nghi p, th c hi n Ngh nh s 103/2004/N -CP ngày 01/3/2004 v t ch c và ho t ng c a Thanh tra i n l c. - Th c hi n công tác thanh tra, ki m tra xác nh tr ng i m các lĩnh v c qu n lý chuyên ngành công nghi p, ch ng thanh tra m t s công trình công nghi p và các công trình thu i n, công trình lư i i n, c bi t v lĩnh v c ho t ng i n l c và t ch c ho t ng i n l c nông thôn, nh m góp ph n c ng c và phát huy hi u l c qu n lý nhà nư c ngành công nghi p. Ph n Th Ba T CH C TH C HI N K ho ch phát tri n công nghi p giai o n 2006 - 2010 t ư c các m c tiêu, yêu c u và nhi m v ra, UBND t nh giao cho các S , ngành và UBND các huy n, thành ph căn c ch c năng, nhi m v ã ư c phân công, xây d ng k ho ch hành ng c th phù h p v i t ng cơ quan, ơn v và a phương mình, t ch c tri n khai th c hi n nh ng nhi m v và n i dung công tác thu c lĩnh v c ư c giao sau ây: - S Công Thương ch trì, ph i h p v i các S , ngành có liên quan và UBND các huy n, thành ph xây d ng chương trình hành ng c th v phát tri n công nghi p cho t ng năm và k ho ch phát tri n cho t ng ngành, t ng lĩnh v c bao g m: K ho ch phát tri n công ngh êp ch bi n nông lâm s n, chương trình phát tri n cơ khí ph c v nông nghi p nông thôn... tri n khai th c hi n ng b , nh m thu hút u tư, ho t ng s n xu t kinh doanh trong lĩnh v c CN - TTCN, em l i hi u qu cao t và vư t ch tiêu k ho ch ã ra. - S K ho ch và u tư tham mưu cho UBND t nh ban hành các chính sách thu hút u tư trên a bàn t nh, s m ban hành chính sách h tr kinh phí t ngu n ngân sách u tư m t s h ng m c công trình cơ s h t ng trong c m, i m công nghi p, ây là i u ki n quan tr ng kích thích cho vi c thu hút các d án u tư vào các c m, i m công nghi p t p trung, t o ng l c thúc Ny tăng trư ng CN - TTCN các a phương ư c nhanh hơn. - S Tài chính tham mưu cho UBND t nh chính sách h tr cho các cơ s s n xu t công nghi p nh ng a bàn nông thôn, vùng xâu vùng xa; cân i ngu n v n ngân sách h ng năm cho công tác quy ho ch, chuNn b u tư và u tư cơ s h t ng trong khu, c m công nghi p a phương.
 14. - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có k ho ch ưa nhanh các gi ng cây tr ng, v t nuôi cho năng su t và ch t lư ng cao, tri n khai xây d ng các vùng nguyên li u ph c v cho công nghi p ch bi n. - S Tài nguyên và Môi trư ng ti n hành o c, l p b n và xác nh gi i h n t ai cho các khu công nghi p t p trung, các c m công nghi p, các vùng nguyên li u, các công trình thu i n. Làm th t c giao c p t phù h p v i ơn v th c hi n. Rà soát quy ho ch khoáng s n trên a bàn toàn t nh có k ho ch u tư khai thác và ch bi n khoáng s n có hi u qu . - S Khoa h c và Công ngh t ch c ánh giá th c tr ng công ngh trên a bàn t nh, t ó xây d ng l trình i m i công ngh cho phù h p v i xu th h i nh p qu c t các doanh nghi p ch ng nâng cao năng l c s n xu t và kh năng c nh tranh c a s n phNm công nghi p. - S Xây d ng ph i h p v i các S , ngành có liên quan và các a phương qu n lý quy ho ch, u tư xây d ng các khu, c m công nghi p trên a bàn t nh. - S Lao ng thương binh và xã h i: Tri n khai ào t o ngu n nhân l c áp ng nhu c u phát tri n công nghi p bao g m ào t o công nhân k thu t, công nhân lành ngh , chú tr ng vi c thành l p các trung tâm d y ngh mi n phí cho con em ngư i ng bào dân t c thi u s . - Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh: Tham mưu UBND t nh xây d ng các chính sách ưu ãi thu hút u tư vào Khu công nghi p, trình H ND t nh xem xét quy t nh. T ch c h i th o, gi i thi u, thu hút các i tác trong và ngoài nư c u tư các d án vào khu công nghi p t p trung, t o ng l c phát tri n công nghi p c a t nh. - UBND các huy n, thành ph tăng cư ng cán b có năng l c trình chuyên ngành công nghi p chuyên sâu công tác qu n lý CN - TTCN các a phương giúp UBND huy n, thành ph t p trung ch o i u hành sâu sát hơn n a cho ngành công nghi p phát tri n chuy n d ch m nh m cơ c u kinh t công nghi p nông thôn. ng th i có gi i pháp kêu g i thu hút u tư các d án công nghi p vào các c m công nghi p t i a bàn các huy n phát huy t i a l i th ti m năng c a a phương. - Giám c S Công thương ch trì, cùng các S ngành, th trư ng các ơn v có liên quan, ch t ch UBND các huy n, thành ph t p trung ch o, tăng cư ng ki m tra, ôn c vi c tri n khai th c hi n k ho ch, nh kỳ h ng năm báo cáo UBND t nh tình hình th c hi n, rút ra nh ng bài h c kinh nghi m và xu t các gi i pháp m b o th c hi n các m c tiêu, yêu c u và nhi m v phát tri n CN - TTCN giai o n 2006 - 2010 ã ra. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - TT T nh y, H ND t nh, báo cáo; - CT, các PCT UBND t nh; - Chánh, các PCVP UBND t nh; - Như i u 3 (c a Quy t nh); - Phòng: TH, NC, NN-MT, TC-TM;
 15. - Lưu VT- CN (T. ) (KHptrienCN-CT05) inh Văn Khi t
Đồng bộ tài khoản