Quyết định số 04/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định số 04/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/QĐ-TCTDTT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao về việc ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Tổng cục Thể dục thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/QĐ-TCTDTT

 1. B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T LNCH NAM T NG C C TH D C TH c l p - T do - H nh phúc THAO ------------- ------ S : 04/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH TH C HI N DÂN CH TRONG HO T NG C A T NG C C TH D C TH THAO T NG C C TRƯ NG T NG C C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 66/2008/Q -TTg ngày 23/5/2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c th thao tr c thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 80/2008/Q -BVHTTDL ngày 10/9/2008 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch ban hành Quy ch Th c hi n dân ch trong ho t ng c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a Chánh Văn phòng T ng c c Th d c th thao, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này Quy ch Th c hi n dân ch trong ho t ng c a T ng c c Th d c th thao. i u 2. Các ơn v tr c thu c T ng c c Th d c th thao căn c Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan quy nh c th vi c th c hi n dân ch trong ho t ng c a ơn v . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. T ng c c trư ng, phó T ng c c trư ng, th trư ng các V , ơn v thu c T ng c c Th d c th thao, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c biên ch c a T ng c c Th d c th thao có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( báo cáo); - V TCCB-B VHTTDL; - Lưu VT, (H-30); Nguy n Danh Thái QUY CH TH C HI N DÂN CH TRONG HO T NG C A T NG C C TH D C TH THAO
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 04/Q -TCTDTT ngày 5 tháng 01 năm 2009 c a T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a T ng c c Th d c th thao (sau ây g i là Quy ch dân ch ) quy nh vi c th c hi n dân ch c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng (sau ây g i là cán b , công ch c) trong biên ch c a T ng c c Th d c th thao (sau ây là T ng c c). 2. Quy ch này áp d ng trong cơ quan T ng c c Th d c th thao (g m các v , văn phòng), trong các ơn v tr c thu c T ng c c Th d c th thao (g i chung là cơ quan, ơn v ). i u 2. M c ích Quy ch dân ch nh m t o cơ s pháp lý cho vi c phát huy quy n làm ch , s sáng t o, tinh th n trách nhi m c a cán b , công ch c t o i u ki n cán b , công ch c tham gia, óng góp vào ho t ng qu n lý c a cơ quan, ơn v ; tăng cư ng k cương, k lu t, ch ng c oán, ngăn ch n và phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, quan liêu, phi n hà sách nhi u dân, góp ph n xây d ng cơ quan, ơn v và i ngũ cán b , công ch c c a T ng c c Th d c th thao v ng m nh. i u 3. Nguyên t c th c hi n dân ch 1. Phát huy quy n làm ch cán b , công ch c g n li n v i vi c b o m s lãnh o c a t ch c ng cơ quan, ơn v , s ch o, i u hành th ng nh t c a lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v ; ch p hành nguyên t c t p trung dân ch , th c hi n ch ch trương và phát huy vai trò c a các t ch c oàn th qu n chúng. 2. Tôn tr ng và b o m quy n dân ch c a cán b , công ch c trong ho t ng c a cơ quan, ơn v theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này. 3. Th c hi n dân ch trong khuôn kh Hi n pháp và pháp lu t; phát huy dân ch , ng th i x lý các hành vi l i d ng dân ch vi ph m Hi n pháp, pháp lu t và xâm ph m quy n t do dân ch c a cán b , công ch c và nhân dân, c n tr vi c thi hành công v c a cơ quan, ơn v . Chương II. DÂN CH TRONG N I B CƠ QUAN, ƠN VN M c 1. TRÁCH NHI M C A TH TƯ NG CƠ QUAN, ƠN VN i u 4. Trách nhi m c a T ng c c trư ng 1. Ch o cơ quan, ơn v ph bi n, quán tri t k p th i, thư ng xuyên n cán b , công ch c ch trương, ư ng l i, quan i m c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v xây d ng và th c hi n dân ch ; ch o, ôn c, ki m tra cơ quan, ơn v ch p hành vi c th c hi n Quy ch này. 2. Th c hi n dân ch , công khai trong qu n lý, i u hành ho t ng c a T ng c c theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này.
 3. 3. L ng nghe, tôn tr ng ý ki n c a cán b , công ch c; khuy n khích nh ng thông tin, báo cáo trung th c, khách quan c a cơ quan, ơn v c p dư i; không ư c có hành vi trù p i v i cán b , công ch c ã góp ý, phê bình mình; gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo và th c hi n vi c công khai k t qu gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 4. Vi c phân b ch tiêu có liên quan n tài chính, biên ch và gi i quy t c p kinh phí b sung cho cơ quan, ơn v t ch c h u quan ph i thông qua t p th Lãnh o T ng c c và theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ít nh t 6 tháng m t l n, ánh giá công tác c a cơ quan T ng c c và các ơn v tr c thu c, ch rõ và ra các gi i pháp nh m phát huy quy n làm ch c a cán b , công ch c, kh c ph c t quan liêu, c a quy n, tham nhũng, sách nhi u dân và nh ng y u kém trong vi c th c hi n nhi m v , k ho ch, pháp lu t, chính sách, ch , n i quy, quy ch c a cơ quan. Hàng năm ch o vi c t ng k t, ánh giá tình hi n và k t qu th c hi n Quy ch dân ch c a cơ quan, ơn v và báo cáo t i H i ngh cán b , công ch c c a cơ quan T ng c c. 6. Hàng năm T ng c c trư ng th c hi n vi c ánh giá i v i cán b , công ch c thu c quy n qu n lý và ch o Th trư ng các ơn v tr c thu c ánh giá i v i cán b , công ch c do mình ph trách theo s phân c p qu n lý cán b c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch. i u 5. Trách nhi m c a Phó T ng c c trư ng T ch c th c hi n Quy ch dân ch trong qu n lý, i u hành, gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c, cơ quan, ơn v ư c T ng c c trư ng phân công ph trách. i u 6. Trách nhi m c a Th trư ng cơ quan, ơn v Th trư ng cơ quan, ơn v bao g m: V trư ng và tương ương, Giám c các ơn v tr c thu c và ngư i ng u các ơn v tr c thu c T ng c c. 1. Ph bi n, quán tri t k p th i n cán b , công ch c c a cơ quan, ơn v ch trương, ư ng l i, quan i m c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, thông tin ho t ng c a các ơn v liên quan n ch c năng, nhi m v c a cơ quan, ơn v . 2. Th c hi n dân ch trong qu n lý, i u hành ho t ng c a cơ quan, ơn v theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này. L ng nghe ý ki n, ph n ánh, phê bình c a cán b , công ch c và không ư c có hành vi trù d p i v i cán b , công ch c ã góp ý, phê bình mình. ôn c ki m tra vi c th c hi n Quy ch dân ch c a các t ch c và cá nhân trong cơ quan, ơn v . 3. nh kỳ ánh giá công tác c a cơ quan, ơn v và các t ch c trong cơ quan, ơn v ; ch rõ và ra các gi i pháp nh m phát huy quy n làm ch c a cán b , công ch c, kh c ph c t quan liêu, c a quy n, thm nhũng, sách nhi u dân và nh ng y u kém trong vi c th c hi n nhi m v , k ho ch, pháp lu t, chính sách, ch , n i quy, quy ch c a cơ quan, ơn v . 4. Qu n lý cán b , công ch c thu c cơ quan ơn v mình v tư tư ng, phNm ch t o c, s d ng, ào t o, th c hi n chính sách xây d ng i ngũ cán b , công ch c có phNm ch t, năng l c hoàn thành t t nhi m v . 5. Th c hi n ánh giá cán b , công ch c hàng năm theo phân c p qu n lý cán b b o m khách quan, công b ng ph n ánh úng năng l c và phNm ch t o c cán b ,
 4. công ch c; ghi nh n xét ánh giá c n b , công chi c và thông báo tr c ti p cho cán b , công ch c ư c bi t. 6. Ch u trách nhi m trư c T ng c c trư ng và trư c pháp lu t v vi c s d ng ngân sách, tài s n, kinh phí ư c giao; ti t ki m và th c hi n ch công khai tài chính, u th u trong mua s m trang thi t b , phương ti n và tài s n, công tác cán b và th c hi n các ch , chính sách i v i cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này. 7. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình th c hi n các bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n hành vi tham nhũng, x lý và t o i u ki n cơ quan, t ch c có thNm quy n x lý ngư i có hành vi tham nhũng; n u xNy ra tham nhũng trong cơ quan, ơn v mình thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 8. Gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo c a cán b , công ch c, công dân theo quy nh c a pháp lu t. 9. Hàng năm ph i h p v i t ch c oàn th cùng c p t ng k t, ánh giá trư c h i ngh cán b , công ch c và báo cáo Lãnh o T ng c c v tình hình, k t qu th c hi n Quy ch dân ch cơ quan, ơn v . 10. Khi quy t nh v nh ng v n ư c nêu t i i u 9 c a Quy ch này khác v i ý ki n tham gia c a a s cán b , công ch c thì Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m thông báo, gi i thích, tr l i l i cho cán b , công ch c cơ quan ơn v ư c bi t. M c 2. TRÁCH NHI M VÀ QUY N C A CÁN B , CÔNG CH C i u 7. Trách nhi m c a cán b , công ch c 1. Th c hi n úng th t c, trình t , th i h n gi i quy t công v , nhi m v và ch u trách nhi m trư c Th trư ng cơ quan, ơn v và trư c pháp lu t v vi c thi hành công v , nhi m v c a mình; có n p s ng lành m nh, trung th c, c n ki m, liêm chính, chí công, vô tư và không ư c làm nh ng vi c b c m theo quy nh c a Pháp l nh cán b , công ch c. 2. Ph c tùng s ch o và hư ng d n c a c p trên trong khi thi hành công v , nhi m v . Trình bày ý ki n, xu t vi c gi i quy t nh ng v n thu c ph m vi trách nhi m c a mình; khi ý ki n c a mình khác v i ý ki n c a ngư i ph trách tr c ti p, v n ph i ch p hành s ch o c a ngư i ph trách tr c ti p, ng th i có quy n b o lưu ý ki n và báo cáo lên c p trên. 3. Báo cáo k p th i v i ngư i có thNm quy n khi phát hi n các hi n tư ng vi ph m dân ch , tham nhũng, quan liêu, lãng phí trong cơ quan, ơn v . 4. T phê bình nghiêm túc, phát huy ưu i m, s a ch a khuy t i m không ng ng ti n b ; th ng th n phê bình, u tranh xây d ng n i b cơ quan, ơn v ; khi ư c yêu c u, cán b , công ch c có trách nhi m óng góp ý ki n vào vi c xây d ng các văn b n, các án c a cơ quan, ơn v . i u 8. Quy n c a cán b , công ch c 1. Ki m ngh v i Lãnh o T ng c c, Th trư ng các cơ quan, ơn v v xây d ng và th c hi n các bi n pháp nh m hoàn thành chương trình, k ho ch công tác c a cơ quan, ơn v , b o m các quy n, l i ích h p pháp chính áng c a cán b , công ch c. 2. ngh Lãnh o T ng c c, Th trư ng các cơ quan, ơn v cung c p thông tin v tình hình và k t qu ho t ng theo quy nh c a pháp lu t.
 5. 3. Th c hi n quy n dân ch trong khuôn kh pháp lu t, không l i d ng quy n dân ch làm nh hư ng n uy tín c a cơ quan, ơn v , cá nhân. M c 3. NH NG VI C CÁN B , CÔNG CH C PH I Ư C BI T, THAM GIA Ý KI N, GIÁM SÁT, KI M TRA i u 9. Nh ng vi c công khai cho cán b , công ch c ư c bi t 1. Ch trương ư ng l i c a ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v lĩnh v c Th d c th thao và các ch , chính sách có liên quan n ho t ng c a cơ quan, ơn v và c a cán b , công ch c. 2. Chương trình, k ho ch, k ho ch công tác dài h n, hàng năm, sáu tháng, hàng quý, hàng tháng c a ơn v . 3. D toán, quy t toán ngân sách, k t qu ki m toán hàng năm c a cơ quan, ơn v ; d toán, quy t toán thu chi các lo i qu , các kho n thu có huy ng óng góp c a cán b , công ch c; mua s m tài s n công và u tư xây d ng cơ b n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Các chương trình, d án do Nhà nư c, các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c tài tr cho cơ quan, ơn v . 5. Tuy n d ng, quy ho ch, ào t o, b nhi m, b nhi m l i, nâng ng ch, chuy n ng ch, nâng lương, luân chuy n, i u ng, bi t phái, khen thư ng, cho thôi vi c, cho thôi gi ch c v , k lu t, hưu trí và các ch , chính sách khác i v i cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t. 6. Các v tiêu c c, tham nhũng trong cơ quan, ơn v ư c cơ quan có thNm quy n k t lu n; k t qu gi i quy t khi u n i, t cáo trong n i b cơ quan, ơn v . 7. Ch mua nhà, quy n s d ng t ; ch v tham quan, kh o sát trong nư c và nư c ngoài. 8. Các thông tin, các văn b n hư ng d n, ch o nghi p v c a B cho các a phương, các B , ngành. Các thông tin v tình hình, k t qu ho t ng c a cơ quan, ơn v . 9. N i quy, quy ch c a cơ quan, ơn v . 10. Nh ng v n khác ư c Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v xét th y c n thi t. i u 10. Hình th c thông báo công khai 1. Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v ph i h p v i công oàn và các t ch c chính tr - xã h i cùng c p khác trong cơ quan, ơn v quy t nh vi c công khai thông tin theo quy nh c a i u 9 Quy ch này b ng m t trong các hình th c sau ây. 1.1. Thông báo b ng văn b n n cán b , công ch c trong cơ quan, ơn v ; 1.2. Niêm y t công khai t i tr s c a cơ quan, ơn v ; 1.3. Phát hành n phNm; công b trên các phương ti n thông tin i chúng; 1.4. Thông báo t i H i ngh ho c cu c h p báo cán b , công ch c; h p v i Th trư ng các ơn v thu c T ng c c; giao ban hàng tháng ho c hàng tu n c a cơ quan ơn v ;
 6. 1.5. Thông báo cho Th trư ng cơ quan, ơn v và yêu c u thông báo n cán b , công ch c trong cơ quan, ơn v ; 1.6. C p nh t t i trang thông tin i n t (Website) c a Trung tâm Thông tin Th d c th thao, cơ quan, ơn v (n u có). 1.7. Cung c p thông tin theo yêu c u c a cơ quan, ơn v , t ch c và cán b , công ch c. 2. Th i h n công khai các thông tin theo quy nh t i i u 9 Quy ch này ch m nh t là sau 10 ngày làm vi c k t ngày văn b n, chương trình d án ư c thông quan, quy t nh có hi u l c thi hành và thông tin ư c công b chính th c k t ngày nh n ư c văn b n, thông tin c a cơ quan có thNm quy n. 3. Th i h n niêm y t công khai t i tr s cơ quan, ơn v ít nh t là 15 ngày k t ngày niêm y t. i u 11. Nh ng vi c cán b , công ch c tham gia ý ki n trư c khi Lãnh o T ng c c, Th trư ng các cơ quan ơn v quy t nh. 1. Ch trương, gi i pháp th c hi n ngh quy t c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c liên quan n nhi m v , t ch c ho t ng c a cơ quan, ơn v . 2. Báo cáo sơ k t, t ng k t và chương trình, k ho ch công tác hàng năm c a cơ quan, ơn v . 3. D th o văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m n i b do cơ quan, ơn v ch trì so n th o. 4. Các bi n pháp c i ti n t ch c, i m i l l i làm vi c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, quan liêu, phi n hà, sách nhi u nhân dân. 5. Quy ho ch cán b , k ho ch tuy n d ng, ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; b nhi m, nâng ng ch, nâng b c lương trư c th i h n cho cán b , công ch c trong cơ quan, ơn v . 6. Th c hi n các ch , chính sách liên quan n quy n l i và l i ích c a cán b , công ch c trong cơ quan, ơn v . 7. T ch c phong trào thi ua; xét t ng các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng theo quy nh. 8. N i quy, quy ch c a cơ quan, ơn v . 9. Nh ng vi c khác mà lãnh o T ng c c, Th trư ng các cơ quan, ơn v , xét th y c n thi t. i u 12. Hình th c l y ý ki n c a cán b , công ch c 1. Lãnh o T ng c c, Th trư ng các cơ quan, ơn v ph i h p v i công oàn và t ch c chính tr - xã h i khác cùng c p trong cơ quan, ơn v t ch c l y ý ki n v các n i dung ư c quy nh t i i u 11 Quy ch này b ng m t trong các hình th c sau ây: 1.1. Cán b , công ch c tham gia ý ki n tr c ti p v i ngư i ph trách, Th trư ng cơ quan, ơn v ho c thông qua t ch c chính tr - xã h i mà mình là thành viên; 1.2. Phát phi u thăm dò, phi u h i ý ki n tr c ti p, g i d th o văn b n n cán b , công ch c trong cơ quan, ơn v ho c qua hòm phi u i n t .
 7. 1.3. T ch c H i ngh ho c cu c h p cán b , công ch c cơ quan ơn v tham gia ý ki n. 2. Th i h n cán b , công ch c tham gia ý ki n ph i ư c xác nh t i thông báo nhưng ít nh t là 07 ngày làm vi c k t ngày cán b , công ch c nh n ư c thông báo, tr trư ng h p có yêu c u g p c a cơ quan có thNm quy n. 3. Khi quy t nh v nh ng v n ư c nêu t i i u 11 khác v i ý ki n tham gia c a a s cán b , công ch c thì Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m thông báo, gi i thích cho cán b , công ch c bi t. i u 13. Nh ng công vi c cán b , công ch c giám sát, ki m tra 1. Vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác dài h n, hàng năm, sáu tháng, hàng quý c a cơ quan, ơn v và ngh quy t c a H i ngh cán b , công ch c hàng năm. 2. D toán, chi tiêu và quy t toán ngân sách hàng năm c a cơ quan, ơn v ; d án u tư xây d ng, h p tác do các t ch c, cá nhân nư c ngoài tài tr ; thu chi các lo i qu theo quy nh c a pháp lu t và các kho n thu có huy ng óng góp c a cán b , công ch c; ch mua s m, qu n lý, s d ng tài s n c a cơ quan, ơn v . 3. Th c hi n ch , chính sách c a Nhà nư c liên quan n quy n, l i ích chung c a cán b , công ch c trong cơ quan, ơn v . 4. Th c hi n n i quy, quy ch c a cơ quan ơn v . 5. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a cán b , công ch c và công dân i v i Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v i v i cán b , công ch c c a cơ quan, ơn v . 6. Nh ng n i dung khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Hình th c cán b , công ch c th c hi n giám sát, ki m tra 1. Cán b , công ch c th c hi n vi c giám sát, ki m tra i v i nh ng n i dung nêu t i i u 13 Quy ch này b ng các hình th c sau ây: 1.1. Thông qua ho t ng c a Ban thanh tra nhân dân ho c các t ch c chính tr - xã h i c a cơ quan, ơn v mà cán b , công ch c là thành viên; 1.2. Báo cáo v i Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v nh ng hi n tư ng tiêu c c, tham nhũng, lãng phí và ngh Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v t ch c thanh tra, ki m tra; 1.3. Ch t v n Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v v ho t ng c a cơ quan, ơn v t i H i ngh ho c cu c h p cán b , công ch c cơ quan, ơn v ; 1.4. Các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i báo cáo v nh ng hi n tư ng tiêu c c có quy n cung c p ch ng c , tham d và phát bi u ý ki n t i H i ngh k t lu n v vi c ki m tra, thanh tra; ư c thông báo k t qu ki m tra, thanh tra liên quan n v vi c mình báo cáo. i u 15. Vi c qu n lý tài chính 1. V trư ng V Tài chính có trách nhi m thông báo công khai v phân b ngân sách, d toán, thu chi và quy t toán ngân sách kinh phí hàng năm c a T ng c c. Hàng quý V trư ng V Tài chính có trách nhi m báo cáo Lãnh o T ng c c v vi c th c hi n k ho ch kinh phí.
 8. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m thông báo công khai v d toán, thu chi và quy t toán ngân sách, kinh phí hàng năm cho cán b ,công ch c thu c cơ quan, ơn v mình theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. H i ngh cán b , công ch c 1. Hàng năm Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v ph i h p v i Ban ch p hành Công oàn cùng c p t ch c H i ngh cán b , công ch c. H i ngh cán b , công ch c b t thư ng có th ư c tri u t p khi có ngh c a 2/3 cán b , công ch c ho c theo yêu c u c a Ban ch p hành Công oàn cùng c p ho c T ng c c trư ng, Th trư ng cơ quan, ơn v th y c n thi t. 2. N i dung c a H i ngh cán b , công ch c: 2.1. Ki m i m vi c th c hi n ngh quy t c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, ánh giá vi c th c hi n k ho ch công tác hàng năm và th o lu n, bàn bi n pháp th c hi n k ho ch công tác năm t i c a cơ quan, ơn v ; 2.2. T ng k t, ánh giá tình hình th c hi n Ngh quy t c a H i ngh cán b , công ch c cơ quan, ơn v và quy ch th c hi n dân ch cơ quan, ơn v ; 2.3. Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v ti p thu ý ki n óng góp, phê bình c a cán b , công ch c; gi i áp nh ng th c m c, ngh c a cán b , công ch c cơ quan, ơn v ; 2.4. Xác nh bi n pháp c th c i thi n i u ki n làm vi c, nâng cao i s ng, m b o th c hi n quy n làm ch và l i ích chính áng c a cán b , công ch c cơ quan, ơn v . 2.5. Ban thanh tra nhân dân c a cơ quan, ơn v báo cáo công tác, k t qu giám sát, b u Ban thanh tra nhân dân theo quy nh c a pháp lu t; 2.6. Thông báo công khai, l y ý ki n, th o lu n và quy t nh các v n theo quy nh t i i u 11 c a Quy ch này và theo quy nh c a pháp lu t; 2.7. Khen thư ng cán nhân, t p th c a cơ quan, ơn v có thành tích trong công tác. 2.8. Các n i dung khác theo quy nh. 3. Hàng quý, Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v , ngư i ng u c p u ng, t ch c chính tr - xã h i, trư ng ban thanh tra nhân dân cùng c p h p liên t ch ki m i m tình hình th c hi n Ngh quy t H i ngh cán b , công ch c cơ quan, ơn v ; th o lu n các ch trương, bi n pháp ph i h p th c hi n các nhi m v c a T ng c c, c a cơ quan, ơn v . i u 17. Ban Thanh tra nhân dân 1. Ban thanh tra nhân dân do H i ngh cán b , công ch c cơ quan, ơn v b u ra (nhi m kỳ 2 năm); t ch c và ho t ng theo s ch o tr c ti p c a Ban Ch p hành Công oàn cùng c p và theo quy nh c a pháp lu t; 2. Ban thanh tra nhân dân có nhi m v , quy n h n: 2.1. Giám sát vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, vi c th c hi n quy ch dân ch c a cơ quan, ơn v , cá nhân; 2.2. Xác minh nh ng v vi c nh t nh khi ư c Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v yêu c u;
 9. 2.3. K p th i ki n ngh v i ngư i có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t và giám sát vi c th c hi n ki n ngh ó; 2.4. Ki n ngh v i Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v kh c ph c các sơ h , thi u sót trong vi c th c hi n ch , chính sách i v i cán b , công ch c nh m m b o quy n l i và l i ích h p pháp c a cán b , công ch c; bi u dương k p th i nh ng ơn v , cá nhân có thành tích; 2.5. Trư ng Ban Thanh tra nhân dân có thNm quy n yêu c u Th trư ng cơ quan, ơn v cung c p thông tin, tài li u c n thi t cho vi c giám sát, ki m tra th c hi n chính sách, phát lu t t i cơ quan, ơn v ; 2.6. nh kỳ 6 tháng và hàng năm, Ban Thanh tra nhân dân báo cáo k t qu ho t ng v i Ban ch p hành Công oàn và H i ngh cán b , công ch c c a cơ quan, ơn v . 3. Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m k p th i xem xét gi i quy t các yêu c u, ki n ngh c a Ban Thanh tra nhân dân và t o m i i u ki n Ban Thanh tra nhân dân hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 18. T ch c góp ý 1. Cơ quan T ng c c có hòm thư góp ý cán b , công ch c óng góp ý ki n v qu n lý, i u hành c a Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v ; b t nguy n v ng, ph n ánh các hi n tư ng tiêu c c ho c xu t các biên pháp c th nh m hoàn thành nhi m v c a cơ quan, ơn v ho c cá nhân. 2. i di n Ban Thanh tra nhân dân c a T ng c c và i di n Văn phòng T ng c c t ch c, qu n lý hòm thư góp ý; hàng tu n, hàng tháng t ng h p ý ki n óng góp, k p th i báo cáo Lãnh o T ng c c xem xét, gi i quy t. 3. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ý ki n c a cán b , công ch c, Lãnh o T ng c c tr c ti p ho c phân công cho Th trư ng cơ quan, ơn v gi i quy t. Trư ng h p chưa gi i quy t ư c ngay thì thông báo cho cán b , công ch c có ý ki n ư c bi t. 4. Vi c tr l i ý ki n t i hòm thư góp ý ư c th c hi n b ng các hình th c sau ây: 4.1. Tr c ti p trao i n u ngư i óng góp ý ki n yêu c u; 4.2. Thông báo công khai t i cu c h p giao ban c a cơ quan T ng c c ho c cu c h p liên t ch n u v n có liên quan n ho t ng chung c a T ng c c; 4.3. Thông báo b ng văn b n cho ngư i góp ý ki n và cơ quan, ơn v có liên quan ho c qua hòm thư i n t . i u 19. Ti p cán b , công ch c 1. T ng c c trư ng ho c Phó T ng c c trư ng ư c phân công dành m t ngày trong tháng ti p cán b , công ch c. Chánh văn phòng t ch c ăng ký nhu c u, s p x p th i gian và thông báo công khai ngư i ti p, th i gian và a i m ti p cán b , công ch c. Trư ng h p t xu t cán b , công ch c có nguy n v ng g p T ng c c trư ng ho c Phó T ng c c trư ng thì chuyên viên giúp vi c cho lãnh o T ng c c tr c ti p báo cáo T ng c c trư ng, Phó T ng c c trư ng xem xét, quy t nh. 2. Ít nh t 6 tháng m t l n, T ng c c trư ng và các Phó T ng c c trư ng làm vi c v i cán b , công ch c c a cơ quan, ơn v do mình ph trách nghe ph n ánh tâm tư,
 10. nguy n v ng c a cán b , công ch c, ra các gi i pháp nh m phát huy quy n làm ch c a cán b , công ch c; k p th i ch o, hư ng d n, gi i quy t. Chương III. DÂN CH TRONG VI C GI I QUY T CÔNG VI C V I CÔNG DÂN, CƠ QUAN, T CH C M c 1. QUAN H V I CÔNG DÂN, CƠ QUAN, T CH C i u 20. Công vi c liên quan tr c ti p n ti p công dân, cơ quan, t ch c 1. Trong gi i quy t công vi c tr c ti p liên quan n công dân, cơ quan và t ch c (sau ây g i chung là công dân, t ch c), Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v theo ch c năng, nhi m v có trách nhi m: 1.1. Phân công b ph n ch u trách nhi m gi i quy t công vi c có liên quan tr c ti p n công dân, t ch c; b trí nơi làm vi c thu n ti n, c cán b , công ch c có năng l c, trách nhi m, tinh th n ph c v nhân dân gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c; 1.2. T ch c, ch o và ki m tra vi c niêm y t công khai; sơ ch d n các b ph n công tác c a cơ quan, ơn v có liên n gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c; th t c, trình t m u ơn, t khai, h sơ, th i h n, a i m gi i quy t cho t ng lo i công vi c; m c phí, l phí theo quy nh; nh ng i u c m cán b , công ch c không ư c làm khi ti p xúc, gi i quy t công vi c v i công dân, t ch c; 1.3. Ch o và ki m tra cán b , công ch c trong vi c gi i quy t côn vi c c a công dân , t ch c; k p th i có bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i nh ng cán b , công ch c không hoàn thành nhi m v , công v , thi u trách nhi m, sách nhi u, gây phi n hà, tham nhũng trong vi c gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c. 2. Ngư i tr c ti p gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c có trách nhi m: 2.1. Ti p dân và gi i quy t công vi c t i tr s cơ quan, ơn v ; không ti p nh n và gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c t i nhà riêng; 2.2. Nghiên c u x lý, gi i quy t k p th i và thu n ti n nh t i v i các công vi c c a công dân, t ch c theo quy nh c a pháp lu t; 2.3. Không quan liêu, hách d ch, c a quy n, gây khó khăn, phi n hà, sách nhi u trong gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c; 2.4. Ch p hành úng th i gian quy nh gi i quy t công vi c. Trư ng h p òi h i ph i có th i gian nghiên c u gi i quy t thì cán b , công ch c có trách nhi m thông báo k p th i cho công dân, t ch c ư c bi t. 3. Vi c góp ý c a công dân, t ch c i v i ho t ng c a cơ quan, ơn v , ho c i v i cán b , công ch c ư c th c hi n như i u 18 và i u 19 Quy ch này. i u 21. i v i chương trình, d án liên quan n a phương 1. i v i nh ng chương trình, d án c a cơ quan, ơn v ư c phân công xây d ng ho c t ch c th c hi n có liên quan n s phát tri n kinh t -xã h i c a a phương nào thì Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m thông báo công dân, t ch c a phương ó bi t, tham gia óng góp ý ki n. 2. Khi công dân, t ch c có yêu c u, cơ quan, ơn v ph i c ngư i có trách nhi m g p và gi i quy t công vi c có liên quan.
 11. i u 22. t i n tho i thư ng tr c 1. k p th i n m b t thông tin và gi i quy t các yêu c u c a công dân, t ch c v ho t ng c a cơ quan, ơn v và c a cán b , công ch c trong khi thi hành công v , T ng c c t và công khai i n tho i thư ng tr c t i Văn phòng T ng c c. 2. Chánh văn phòng t ch c vi c ti p nh n các cu c i n tho i y , chính xác, k p th i trong ngày và báo cáo Lãnh o T ng c c ch o, phân công s lý theo thNm quy n. i u 23. Gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân, t ch c Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m ti p nh n, xem xét, gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo c a công dân, t ch c theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. M c 2. QUAN H V I CƠ QUAN C P TRÊN i u 24. Trách nhi m ph c tùng s ch o, hư ng d n c a c p trên 1. Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m ph c tùng s ch o, hư ng d n và ch p hành các quy t nh c a cơ quan c p trên. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v có thNm quy n ph n ánh nh ng vư ng m c, khó khăn trong quá trình th c hi n ch c năng, nhi m v c a mình; báo cáo, ki n ngh lên cơ quan c p trên nh ng v n không phù h p, c n s a i, b sung trong các ch , chính sách các quy nh c a pháp lu t và trong ch o, i u hành c a cơ quan c p trên; ư c quy n tham gia óng góp ý ki n phê bình i v i cơ quan c p trên; ư c quy n tham gia óng góp ý ki n phê bình i v i cơ quan c p trên. N i dung báo cáo lên cơ quan c p trên ph i khách quan, chính xác và trung th c. 3. Khi có căn c quy t nh c a cơ quan c p trên trái pháp lu t thì ph i báo cáo ngay v i ngư i ra quy t nh; trong trư ng h p v n ph i ch p hành quy t nh thì ph i báo cáo lên c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t nh và không ph i ch u trách nhi m vê h u qu c a vi c thi hành quy t nh ó. i u 25. óng góp, phê bình, báo cáo cơ quan c p trên 1. Th trư ng cơ quan, ơn v ư c quy n tham gia óng góp ý ki n, phê bình i v i cơ quan c p trên. 2. Khi ư c yêu c u, cơ quan có trách nhi m nghiên c u, tham gia ý ki n vào các d th o v ch , chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t do cơ quan c p trên g i n. 3. Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m báo cáo tình hình công tác lên Lãnh o T ng c c theo quy nh; i v i nh ng v n n y sinh vư t quá kh năng gi i quy t thì báo cáo k p th i v i Lãnh o T ng c c xin ý ki n ch o, n i dung báo cáo ph i khách quan, chính xác và trung th c. i u 26. Trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra 1. Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v thông tin k p th i ch trương k ho ch công tác c a Lãnh o T ng c c; n m b t k p th i nh ng ki n ngh c a ơn v , a phương, có bi n pháp x lý theo thNm quy n ho c trình c p thNm quy n gi i quy t. 2. Hàng năm, Lãnh o T ng c c t ch c l y ý ki n c a các cơ quan, ơn v v vi c t ng k t tình hình công tác c a Ngành.
 12. 3. nh kỳ, Lãnh o T ng c c ho c Th trư ng cơ quan, ơn v theo s phân công c a T ng c c trư ng, ; làm vi c v i các cơ quan, ơn v . Vi c ti p và làm vi c khi Th trư ng cơ quan, ơn v có yêu c u th c hi n theo Quy ch làm vi c c a T ng c c. 4. Lãnh o T ng c c ch u trách nhi m v nh ng sai l m. khuy t i m c a các cơ quan, ơn v n u nh ng sai l m, khuy t i m ó có nguyên nhân t s ch o, hư ng d n c a mình. i u 27. Gi i quy t yêu c u, ki n ngh Trong vi c gi i quy t yêu c u ki n ngh c a cơ quan, ơn v , Lãnh o T ng c c có trách nhi m sau ây: 1. Nghiên c u, gi i quy t k p th i các yêu c u, ki n ngh c a cơ quan, ơn v c p dư i. 2. nh kỳ, Lãnh o T ng c c ph i làm vi c v i Th trư ng cơ quan, ơn v . Trong trư ng h p Th trư ng cơ quan, ơn v có yêu c u t xu t thì Lãnh o T ng c c có trách nhi m ti p và làm vi c. 3. Lãnh o T ng c c ph i tham kh o ý ki n c a Th trư ng cơ quan, ơn v trong vi c xây d ng ch , chính sách và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 4. Khi c n thi t, Lãnh o T ng c c ph i c cán b , công ch c n cơ quan, ơn v trao i, nghiên c u, gi i quy t nh ng v n c th c a cơ quan, ơn v c p dư i; ph i x lý nghiêm kh c nh ng cán b , công ch c cơ h i, báo cáo, ph n ánh sai s th t, không trung th c. i u 28. C p kinh phí, biên ch Vi c gi i quy t c p, b sung kinh phí, biên ch cho cơ quan, ơn v ph i th c hi n k p th i, sát th c t , theo úng quy nh c a pháp lu t và thông qua t p th lãnh o c a T ng c c. Chương IV. T CH C TH C HI N i u 29. Trách nhi m th c hi n 1. Lãnh o T ng c c, Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m ph i h p v i các t ch c chính tr - xã h i cùng c p t ch c th c hi n Quy ch này. 2. Cán b , công ch c th c hi n t t Quy ch này s ư c khen thư ng; ngư i vi ph m Quy ch này s b s lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 30. Trách nhi m ôn c, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n 1. V trư ng V T ch c cán b có trách nhi m giúp T ng c c trư ng ôn c, theo dõi và ki m tra các cơ quan, ơn v th c hi n Quy ch này. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, Th trư ng cơ quan, ơn v ph n ánh v T ng c c nghiên c u, i u ch nh cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản