Quyết định số 0441/2002/QĐ-BTM về việc ban hành quy định sử dụng cờ hiệu quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
35
lượt xem
4
download

Quyết định số 0441/2002/QĐ-BTM về việc ban hành quy định sử dụng cờ hiệu quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0441/2002/QĐ-BTM về việc ban hành quy định sử dụng cờ hiệu quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0441/2002/QĐ-BTM về việc ban hành quy định sử dụng cờ hiệu quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 441/2002/QĐ-BTM Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 2002 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0441/2002/QĐ-BTM NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2002 BAN HÀNH QUY Đ NH V S D NG C HI U QU N LÝ TH TRƯ NG D NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CH HÀNG L U T I TH XÃ, HUY N BIÊN GI I B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 6/7/1995; Căn c Ngh đ nh s 95/CP ngày 4/12/1993 v ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Ngh đ nh s 10/CP ngày 23/01/1995 c a Chính ph v t ch c, nhi m v , quy n h n c a Qu n lý th trư ng; Căn c Văn b n s 308/VPCP-VI ngày 17/01/2002 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph cho phép Đ i trư ng Đ i Qu n lý th trư ng đư c dùng c hi u Qu n lý th trư ng d ng phương ti n giao thông ch hàng l u t i th xã, huy n biên gi i; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý th trư ng. QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh v s d ng c hi u Qu n lý th trư ng d ng phương ti n giao thông ch hàng l u t i th xã, huy n biên gi i". Đi u 2. Giao cho C c trư ng C c Qu n lý th trư ng ch đ o, hư ng d n đôn đ c, ki m tra vi c thi hành Quy đ nh này. Đi u 3. "Quy đ nh v s d ng c hi u Qu n lý th trư ng d ng phương ti n giao thông ch hàng l u" có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Qu n lý th trư ng; Giám đ c S Thương m i (S Thương m i - Du l ch), Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Vũ Khoan (Đã ký)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. QUY Đ NH V S D NG C HI U QU N LÝ TH TRƯ NG D NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CH HÀNG L U T I TH XÃ, HUY N BIÊN GI I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 0441/2002/QĐ-BTM ngày 16 tháng 04 năm 2002 c a B trư ng B Thương m i) I. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Quy đ nh này áp d ng đ i v i Đ i trư ng Đ i Qu n lý th trư ng khi đư c phân công làm nhi m v t i các th xã, huy n khu v c biên gi i c a các t nh có đư ng biên gi i qu c gia giáp v i các nư c láng gi ng: Qu ng Ninh, Cao B ng, L ng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Hà Tĩnh, Qu ng Tr , Tây Ninh, Long An, An Giang, Đ ng Tháp, Kiên Giang. Trong ph m vi nh ng đ a bàn trên, nơi nào l c lư ng Qu n lý th trư ng đã ph i h p có hi u qu v i l c lư ng C nh sát giao thông trong vi c d ng phương ti n đ ki m tra hàng l u thì ti p t c duy trì và phát huy s ph i h p đó. Đi u 2. Ngoài các đ a bàn quy đ nh t i Đi u 1 c a Quy đ nh này, vi c d ng các phương ti n giao thông ch hàng l u th c hi n theo Đi m 4 Ch th s 21/1998CT- TTg ngày 24-4-1998 c a Th tư ng Chính ph : "L c lư ng Qu n lý th trư ng, Thu v , H i quan khi phát hi n phương ti n giao thông có ch hàng l u thì tr c ti p liên h v i C nh sát giao thông đang làm nhi m v nơi g n nh t đ C nh sát giao thông d ng phương ti n cho các l c lư ng đó ki m tra, ki m soát và ph i ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t v yêu c u d ng phương ti n giao thông". Đi u 3. Nghiêm c m vi c l i d ng c hi u Qu n lý th trư ng đ d ng phương ti n giao thông trái các quy đ nh. Trư ng h p vi ph m, tuỳ theo m c đ sai ph m, mà b x lý k lu t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s và b i thư ng thi t h i v v t ch t (n u có) theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 4. Trách nhi m và nghĩa v c a ngư i đi u khi n phương ti n ho c ch hàng: 1. Ch p hành nghiêm ch nh hi u l nh d ng phương ti n c a Đ i trư ng Đ i Qu n lý th trư ng và ch u s ki m tra, ki m soát đ i v i hàng hoá ch trên phương ti n. 2. Xu t trình các hoá đơn và ch ng t có liên quan đ n ngu n g c c a hàng hoá trên phương ti n. 3. Khi u n i và t cáo v i cơ quan Nhà nư c có th m quy n v các hành vi vi ph m pháp lu t c a Đ i trư ng, Ki m soát viên th trư ng khi thi hành công v . II. TRÌNH T , TH T C D NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG, KI M TRA, KI M SOÁT HÀNG L U Đi u 5. Vi c d ng phương ti n giao thông đ ki m tra, ki m soát hàng l u ph i tri t đ tuân th các quy đ nh trong pháp l nh x lý vi ph m hành chính.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 6. Đ i trư ng (ho c Phó Đ i trư ng đư c y quy n b ng văn b n khi Đ i trư ng đi v ng) ch đư c d ng phương ti n giao thông đ ki m tra khi có căn c đ nh n đ nh r ng trong phương ti n đó có ch hàng 1 u qua các ngu n tin báo c a cơ s ho c thông qua đi u tra, xác minh. Căn c "Phi u đ xu t d ng phương ti n ch hàng l u" (theo m u đính kèm Quy đ nh này), Đ i trư ng (ho c Phó Đ i trư ng đư c y quy n) xem xét, ra Quy t đ nh ki m tra và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t đ nh c a mình. Đi u 7. Khi làm nhi m v , Đ i trư ng Đ i Qu n lý th tư ng ph i ch p hành các quy đinh sau: 1. Ph i ch p hành đ y đ Quy ch công tác qu n lý th trư ng ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1243/2000/QĐ-BTM ngày 6/9/2000 c a B trư ng B Thương m i. 2. Đ i trư ng (ho c Phó Đ i trư ng đư c u quy n) ph trách T công tác ph i đeo băng công tác trên tay trái (băng màu đ thêu hàng ch in màu vàng có ph n quang "ki m soát th trư ng". 3. Ph i có c hi u Qu n lý th trư ng (theo m u quy đ nh) và các công c h tr dùng đ phát tín hi u d ng phương ti n, như: - Còi hi u (còi th i b ng mi ng); - Loa phóng thanh ho c loa đi n; - Đèn hi u: đèn pin ho c đèn pha (khi ki m tra và d ng phương ti n vào ban đêm). 4. S d ng xe ô tô, xe mô tô phân kh i l n, tàu ho c thuy n máy c a l c lư ng Qu n lý th trư ng (quy đ nh t i kho n 4 Đi u 6 Ngh đ nh s 10/CP c a Chính ph ) có c m c hi u Qu n lý th trư ng. Khi ki m tra, ki m soát vào ban đêm, ph i g n đèn tín hi u tu n tra. Đi u 8. Đ ng tác, hi u l nh d ng phương ti n đ ki m soát đ i v i vi c d ng phương ti n trên đư ng b . 1. Đ i trư ng (ho c Phó Đ i trư ng đư c u quy n) tr c ti p phát hi u l nh d ng xe: v i kho n cách t i thi u là 50 m đ i v i các lo i xe cơ gi i, 5m đ i v i các lo i xe thô sơ: A. Ban ngày Hi u l nh d ng phương ti n: + Đ ng nghiêm hư ng v phía phương ti n; + Th i m t h i còi dài, m nh, d t khoát; + Tay ph i c m c hi u Qu n lý th trư ng gi th ng lên ph t m nh v phía trư c 3 l n đ ra l nh d ng xe.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B. Ban đêm + Dùng ánh sáng đèn pin ho c đèn pha hư ng vào phương tiên; + Th c hi n 3 ch p ánh sáng và th i m t h i còi dài manh, d t khoát; + Ph t m nh 3 l n c hi u Qu n lý th trư ng (lo i c hi u có tin hi u phát quang vào ban đêm) đ ra l nh d ng xe. 2. Khi ngư i đi u khi n phương ti n nh n đư c tín hi u d ng phương ti n và gi m t c đ thì Đ i trư ng (ho c Phó Đ i trư ng đư c u quy n) dùng c hi u ch v trí cho phương ti n d ng l i đ ki m soát. 3. Khi đang tu n tra ki m soát b ng xe ô tô ho c xe mô tô, n u phát hi n phương ti n ch hàng l u, dùng loa thông báo cho phương ti n đó d ng l i (thông báo rõ lo i xe, bi n s ) và s d ng c hi u theo hi u l nh trên d ng phương ti n đ ki m tra. Đi u 9. Đ ng tác, hi u l nh, tín hi u d ng phương ti n giao thông đư ng thu . A. Ban ngày Hi u l nh c a Đ i trư ng (ho c Phó Đ i trư ng đư c y quy n) khi làm nhi m v : + Đ ng nghiêm hư ng v phương ti n c n ki m tra, ki m soát; + Tay ph i c m c hi u Qu n lý th trư ng giơ th ng lên ph t m nh v phía trư c m t 3 l n; + Th i 3 ti ng còi: m t ti ng dài, m t ti ng ng n, m t ti ng dài ho c dùng loa phóng thanh yêu c u phương ti n d ng l i đ ki m tra. B. Ban đêm + Hi u l nh d ng phương ti n: dùng ánh sáng đèn pha ho c đèn pin và hư ng ánh sáng v phía phương ti n c n ki m tra, ki m soát, th c hi n 3 ch p ánh sáng: m t ch p dài, m t ch p ng n, m t ch p dài; đ ng th i v i 3 ti ng còi: m t ti ng dài, m t ti ng ng n, m t ti ng dài. + Ngoài tín hi u và hi u l nh nói trên có th k t h p dùng loa phóng thanh ho c loa pin yêu c u phương ti n d ng l i đ ki m tra. Đi u 10. Khi phương ti n đã d ng h n, Đ i trư ng (ho c Phó Đ i trư ng đư c u quy n) ti n đ n v trí thích h p trư c đ u phương ti n, yêu c u ngư i đi u khi n phương ti n t t máy, r i kh i phương ti n, xu t trình gi y t theo quy đ nh đ ki m tra hàng hoá ch trên phương ti n. Trư ng h p ki m tra phương ti n đư ng thu thì Đ i trư ng (ho c Phó Đ i trư ng đư c y quy n) ph i cho tàu, thuy n tu n tra c a Qu n lý th trư ng c p m n tàu, thuy n ch hàng l u; g p Thuy n trư ng ho c ch phương ti n nói rõ yêu c u ki m tra.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ i trư ng (ho c Phó Đ i trư ng đư c y quy n) đư c quy n yêu c u ngư i đi u khi n phương ti n đưa phương ti n có nghi v n ch hàng l u v tr s c a Đ i ho c đ a đi m quy đ nh đ ki m tra. Đ i v i phương ti n v n chuy n hàng đ c h i, d cháy, n ho c các ch t nguy hi m khác, ph i đưa phương ti n đ n nơi xa khu v c dân cư ho c nơi v ng ngư i; yêu c u ngư i đi u khi n phương ti n ho c ch phương ti n áp d ng bi n pháp phòng ch ng cháy n ; đ m b o an toàn r i m i ti n hành ki m tra, ki m soát. Đi u 11. Trong trư ng h p ngư i đ u khi n phương ti n ch hàng l u c tình ch ng đ i, không ch p hành l nh d ng phương ti n ho c ch ng ngư i thi hành công v thì Đ i trư ng (ho c Phó Đ i trư ng đư c y quy n) có quy n áp d ng các bi n pháp đã quy đ nh c a B Công an t i Đi u 27, Đi u 28 Quy trình tu n tra ki m soát và x lý vi ph m trong lĩnh v c an toàn giao thông đư ng ph ban hành kèm theo Quy t đ nh s 174/2000/QĐ-BCA (C11) ngày 25/12/2000 và Đi u 14, Đi u 15 c a Quy trình tu n tra, ki m soát và x lý vi ph m tr t t , an toàn giao thông đư ng thu n i đ a ban hành kèm theo Quy t đ nh s 105/1999/QĐ-BCA (C11) ngày 9/3/1999 đ th c hi n vi c truy đu i phương ti n ch hàng l u (tr kho n 4 Đi u 28 Quy trình tu n tra ki m soát và x lý vi ph m trong lĩnh v c an toàn giao thông đư ng b ti t 4 Đi u 15 c a Quy trình tu n tra ki m soát và x lý vi ph m tr t t an toàn giao thông đư ng thu đ i v i Qu n lý th trư ng ch đư c s d ng công c h tr mà pháp lu t đã cho phép). Trư ng h p đ i tư ng vi ph m có hành vi ch ng đ i quy t li t, thì đư c quy n áp d ng các bi n pháp ngăn ch n theo th m quy n pháp lu t đã quy đ nh đ ngăn ch n các hành vi ch ng đ i, đ ng th i đ ngh l c lư ng Công an, ho c Chính quy n s t i chi vi n h tr . Khi th c hi n vi c d ng phương ti n giao thông đ ki m tra hàng l u ho c truy đu i phương ti n ch y tr n, không đư c làm ách t c giao thông, m t an toàn, nh hư ng đ n các phương ti n giao thông khác. III. ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 12. C c trư ng C c Qu n lý th trư ng, Giám đ c S Thương m i (S Thương m i - Du l ch), Chi c c trư ng Chi c c qu n lý th trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương chiu trách nhi m ph bi n, quán tri t, hư ng d n đ n t ng cán b công ch c trong l c lư ng Qu n lý th trư ng; t ch c th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t và Quy đ nh này v vi c d ng phương tt n giao thông đư ng b , đư ng thu đ ki rn tra hàng l u. Đi u 13. Giao cho C c Qu n lý th trư ng th ng nh t qu n lý và trang b các công c h tr c n thi t chuyên dùng ph c v cho vi c d ng phương ti n ch hàng l u đ i v i l c lư ng Qu n lý th trư ng. Kinh phí mua s m các công c h tr nói trên đư c s d ng t ngu n Ngân sách Nhà nư c c p cho Qu n lý th trư ng. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c gì, các Chi c c Qu n lý th trư ng ph n ánh v B Thương m i (C c Qu n lý th trư ng) đ xem xét gi i quy t.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHI C C QLTT T NH, TP... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ I QLTT S :...... Đ c l p - T do - H nh phúc PHI U Đ XU T D NG PHƯƠNG TI N CH HÀNG L U Ngày.... tháng.... năm, vào h i.... gi Đ i qu n lý th trư ng s :.... thu c Chi c c QLTT t nh, thành ph :... Nh n đư c tin báo.... N i dung:................ Phương ti n ch hàng l u... + Lo i phương ti n.... + Bi n s .... + Đ c đi m phương ti n.... + Hư ng đi..... + D ki n đ n đ a bàn... + Thu c tuy n đư ng... vào h i... gi ... ngày.... tháng.... năm Đ ngh c a Ki m soát viên.... Ý KI N C A Đ I TRƯ NG Đ I QLTT KSV NH N TIN L P S :..... PHI U (Ký và ghi rõ h tên) PH L C Trích: Đi u 27, Đi u 28 Quy trình tu n tra ki m soát và x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông đư ng b (ban hành kèm theo Quy t đính s 174/2000/QĐ-BCA (C 11) ngày 25 tháng 2 năm 2000 c a B trư ng B Công an) Đi u 27. Trư ng h p ngư i vi ph m không ch p hành hi u l nh d ng xe c a C nh sát, c tình lái xe b ch y. 1. Nhanh chóng ghi nh n các đ c đi m c a xe: Bi n s , lo i xe, màu sơn... và đ c đi m c a ngư i lái xe (hình dáng, khuôn m t, qu n áo...). Đ ng th i s d ng phương
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ti n thông tin thông báo cho các l c lư ng ki m soát li n k trên tuy n đ ph i h p b t gi và báo cáo lãnh đ o đơn v đ ch đ o. 2. Trư ng h p chưa b t gi đư c thì thông báo m i cá nhân ho c t ch c đơn v gi i quy t. 3. N u có d u hi u t i ph m thì t ch c l c lư ng truy đu i. Khi truy đu i đư c s d ng các tín hi u ưu tiên: còi, đèn, loa... và ph i b o đ m an toàn. 4. Khi g n đu i k p, dùng loa yêu c u phương ti n đó d ng l i, tìm cách vư t lên phía trư c xe vi ph m (chú ý đ m b o tuy t đ i an toàn), dùng xe tu n tra k t h p v i các tín hi u d ng xe t t khoá đ u xe vi ph m. 5. Khi xe vi ph m đã d ng h n, xe tu n tra ph i đ phía trư c, tri n khai l c lư ng tư th s n sàng chi n đ u. 6. Thông báo v vi c ngư i vi ph m không ch p hành hi u l nh d ng xe c a C nh sát và c tình b ch y đ ng th i ti n hành vi c ki m soát, l p biên b n vi ph m đ x lý theo quy đ nh. 7. Trư ng h p ngư i lái xe c tình dùng phương ti n chèn ép xe tu n tra, s d ng các phương ti n, công c gây nguy hi m đ n tính m ng, s c kho c a C nh sát ho c có d u hi u c a t i ph m, thì l p h sơ ban đ u, c ng c tài li u, ch ng c và chuy n giao cơ quan đi u tra có th m quy n. Đi u 28. Ngư i vi ph m không ch p hành các yêu c u c a C nh sát, xúi gi c, lôi kéo qu n chúng, ch ng đ i c n tr ngư i thi hành công v (không xu t trình gi y t , t ý b phương ti n đi nơi khác...) 1. Gi i thích đ ngư i có hành vi vi ph m th y rõ vi c làm sai, t nguy n ch p hành; yêu c u nh ng ngư i có m t nơi x y ra vi ph m gi i tán đ b o đ m tr t t , an toàn giao thông. 2. Tìm cách phân hoá, cô l p nh ng tên c m đ u, ngư i xúi gi c ho c có hành vi ch ng đ i khác. 3. Trư ng h p vư t quá th m quy n quy đinh ph i báo cáo v i lãnh đ o đơn v , đ ng th i liên h v i chính quy n đ a phương, các đơn v có liên quan đ ngh ph i h p gi i quy t. 4. Trư ng h p đ i tư ng đe do s d ng ho c s d ng vũ l c ch ng l i ngư i thi hành công v thì cán b , chi n sĩ trong T ph i c nh giác, đ i hình tư th s n sàng chi n đ u, ti n hành khám và tư c vũ khí. N u đ i tư ng v n ngoan c ch ng l i, cán b , chi n sĩ đư c quy n s d ng vũ khí và các công c h tr theo quy đ nh c a pháp lu t. Đ ng th i l p h sơ ban đ u, c ng c tài li u, ch ng c chuy n giao cho cơ quan đi u tra có th m quy n. Trích: Đi u 14, Đi u 15 Quy trình tu n tra ki m soát và x lý vi ph m tr t t an toàn giao thông đư ng thu n i đ a (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 105/1999/QĐ-BCA (C11) ngày 9/3/1999 c a B trư ng B Công an)
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 14. Ngư i đi u khi n phương ti n không ch p hành yêu c u ki m tra c a ngư i thi hành công v . 1. Trư ng h p ngư i đi u khi n phương ti n giao thông không ch p hành hi u l nh d ng phương ti n đ ki m tra c a CSGTĐT: - T trư ng t TTKS t ch c truy đu i. S d ng thông tin liên l c đ báo cáo ngay v i ch huy phòng CSGT, các tr m, tàu TTKS khác, k c C nh sát giao thông đư ng b (n u c n) đ ph i h p truy đu i phương ti n. Khi ti p c n đư c phương ti n b ch y, ph i nhanh chóng lên phương ti n. T trư ng t TTKS thông báo cho thuy n trư ng ho c ch phương ti n hành vi không ch p hành yêu c u c a ngư i thi hành công v , ti n hành ki m tra, ki m soát theo n i dung quy đ nh t i kho n 3 Đi u 11 c a Quy trình này và l p biên b n vi ph m hành chính đ x lý vi ph m theo th m quy n. 2. Trư ng h p nh ng ngư i trên phương ti n c n tr , không ch p hành yêu c u ki m tra, ki m soát c a CSGT đư ng thu : - Gi i thích và yêu c u ngư i đi u khi n, ch phương ti n và nh ng ngư i khác trên phương ti n ch p hành vi c ki m tra, sau đó t TTKS ti n hành ki m tra, ki m soát phương ti n theo n i dung quy đ nh t i kho n 3 Đi u 14 c a Quy trình này. N u ngư i đi u khi n phương ti n v n không ch p hành, t TTKS m i ngư i làm ch ng, ch ng ki n vi c ki m tra, ki m soát phương ti n, l p biên b n hành vi c n tr , không ch p hành yêu c u c a ngư i thi hành công v ho c ch ng l i ngư i thi hành công v và các hành vi vi ph m pháp lu t qua ki m tra, ki m soát phát hi n đư c. - Trư ng h p c n thi t thì ra quy t đ nh t m gi phương ti n, l p biên b n t m gi phương ti n, khám phương ti n theo th t c hành chính. - Báo cáo tình hình v vi c và đ xu t v i lãnh đ o Phòng CSGT đư ng thu ho c Phòng CSGT: + Ra quy t đ nh t m gi ngư i vi ph m theo th t c hành chính n u ngư i vi ph m ch ng l i ngư i thi hành công v ho c c n ngăn ch n không đ ngư i đó ti p t c có hành vi vi ph m pháp lu t. + Ra quy t đ nh x ph t hành chính ho c quy t đ nh chuy n giao h sơ v vi ph m cho cơ quan đi u tra đ truy c u trách nhi m hình s đ i v i nh ng trư ng h p vi ph m có đ các d u hi u ph m t i. Trong khi thi hành công v cán b , chi n sĩ TTKS ph i c nh giác, b trí đ i hình s n sàng chi n đ u, c nh gi i b o v đ phòng ngư i vi ph m ch ng đ i, t n công l i. Đi u 15. Ngư i vi ph m ch ng l i ho c kích đ ng, lôi kéo qu n chúng ch ng đ i, c n tr ngư i thi hành công v ho c gây m t tr t t . Trư ng h p ngư i vi ph m ch ng l i ho c kích đ ng, lôi kéo qu n chúng ch ng đ i, c n tr ngư i thi hành công v ho c gây m t tr t t thì t TTKS ph i:
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Tuyên truy n, gi i thích đ ngư i có hành vi vi ph m th y rõ vi c làm sai trái, t nguy n ng ng ch ng đ i, yêu c u nh ng ngư i có m t không nghe kích đ ng, t nguy n gi i tán; - Tìm cách phân hoá đám đông, cô l p b n c m đ u và nh ng tên côn đ hung hãn; - Báo cáo v i c p trên, đ ng th i liên h v i chính quy n đ a phương đ ngh ph i h p gi i quy t b t gi b n c m đ u, đ i tư ng côn đ hung hãn; - Trư ng h p đ i tư ng s d ng vũ khí ch ng l i, cán b , chi n sĩ trong t TTKS ph i c nh giác, b trí đ i hình s n sàng chi n đ u, c nh gi i b o v . T trư ng t TTKS ra l nh cho đ i tư ng ng ng ngay các ho t đ ng đó, ti n hành khám và tư c vũ khí. N u đ i tư ng v n s d ng vũ khí ch ng l i quy t li t. T trư ng t TTKS ra l nh cho cán b , chi n sĩ s d ng vũ khí theo Đi u 20 c a Pháp l nh l c lư ng C nh sát nhân dân Vi t Nam, Đi u 1 Ngh đ nh s 94/HĐBT ngày 2/7/1984, đ ng th i b ng cách nhanh nh t báo cáo c p trên xin chi vi n, h tr .
Đồng bộ tài khoản