Quyết định số 05/1998/QĐ-UBCK3

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 05/1998/QĐ-UBCK3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/1998/QĐ-UBCK3 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ do Uỷ ban Chứng khoáng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/1998/QĐ-UBCK3

 1. U BAN CH NG KHOÁN NHÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA NƯ C VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/1998/Q -UBCK3 Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 1998 QUY T NNH C A U BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C S 05/1998/Q -UBCK3 NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A QU U TƯ CH NG KHOÁN VÀ CÔNG TY QU N LÝ QU CH TNCH U BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 c a Chính ph v vi c thành l p U ban ch ng khoán Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 48/1998/N -CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; Theo ngh c a V trư ng V qu n lý kinh doanh ch ng khoán; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a qu u tư ch ng khoán và công ty qu n lý qu . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng V qu n lý kinh doanh ch ng khoán, th trư ng các ơn v thu c U ban ch ng khoán Nhà nư c và các bên tham gia trong ho t ng c a qu u tư ch ng khoán ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Văn Châu ( ã ký) QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A QU U TƯ CH NG KHOÁN VÀ CÔNG TY QU N LÝ QU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/1998/Q -UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 c a Ch t ch U ban ch ng khoán Nhà nư c)
 2. Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh t ch c và ho t ng c a qu u tư ch ng khoán và công ty qu n lý qu . i u 2. 1. Các bên tham gia trong ho t ng c a qu u tư ch ng khoán là công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát và ngư i u tư. 2. Công ty qu n lý qu ch u trách nhi m thành l p, qu n lý qu u tư ch ng khoán và th c hi n u tư. 3. Ngân hàng giám sát ch u trách nhi m giám sát công ty qu n lý qu và b o qu n, lưu ký tài s n c a qu u tư ch ng khoán nh m b o v l i ích c a ngư i u tư. 4. Ngư i u tư góp v n t o thành qu u tư ch ng khoán và ư c hư ng l i t vi c u tư c a qu u tư ch ng khoán. i u 3. Trong Quy ch này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Qu u tư ch ng khoán (sau ây g i t t là Qu ) là qu hình thành t v n góp c a ngư i u tư, ư c u thác cho công ty qu n lý qu qu n lý và u tư vào ch ng khoán t i thi u 60% giá tr tài s n c a qu . 2. Qu u tư ch ng khoán óng (sau ây g i t t là Qu óng) là qu u tư ch ng khoán trong ó ngư i u tư không ư c quy n bán l i Ch ng ch qu u tư cho Qu trư c th i h n k t thúc ho t ng hay gi i th . 3. Qu u tư ch ng khoán m (sau ây g i t t là Qu m ): là qu u tư ch ng khoán trong ó ngư i u tư ư c quy n bán l i Ch ng ch qu u tư cho Qu . 4. Công ty qu n lý qu là pháp nhân ư c U ban ch ng khoán Nhà nư c c p Gi y phép ho t ng qu n lý qu . 5. Ngân hàng giám sát là ngân hàng thành l p và ho t ng t i Vi t Nam, th c hi n các nghi p v : b o qu n, lưu ký các ch ng khoán, các h p ng kinh t , các ch ng t có liên quan t i tài s n c a Qu , ng th i giám sát ho t ng c a qu u tư ch ng khoán và công ty qu n lý qu . 6. Ch ng ch qu u tư (sau ây g i t t là Ch ng ch ) là m t lo i ch ng khoán do công ty qu n lý qu i di n cho m t qu u tư ch ng khoán phát hành, xác nh n quy n hư ng l i c a ngư i u tư i v i Qu .
 3. 7. Ngư i i u hành Qu là ngư i có Gi y phép hành ngh kinh doanh ch ng khoán, ư c công ty qu n lý qu ch nh làm ngư i i u hành ho t ng c a qu u tư ch ng khoán. 8. Giá tr tài s n ròng c a Qu là t ng giá tr các tài s n và các kho n u tư do Qu s h u tr i các nghĩa v n c a Qu t i th i i m tính toán. 9. Tài s n lưu ho t là ph n tài s n có c a Qu bao g m ti n m t và các tài s n khác có kh năng chuy n i thành ti n m t trong th i h n 15 ngày. Chương 2 CÔNG TY QU N LÝ QU i u 4. 1. Công ty ti n hành ho t ng qu n lý qu u tư ch ng khoán ph i có Gi y phép ho t ng do U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p và ch ư c phép kinh doanh theo gi y phép. 2. Các t ch c kinh doanh ch ng khoán nư c ngoài mu n ho t ng qu n lý qu u tư ch ng khoán ph i thành l p công ty liên doanh v i i tác Vi t Nam theo gi y phép do U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p. i u 5. 1. Công ty xin phép ho t ng qu n lý qu ph i áp ng các yêu c u sau: (a) Là công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n ư c thành l p theo pháp lu t Vi t Nam, có m c v n pháp nh là 5 t ng; (b) Có i ngũ nhân viên nghi p v ư c ào t o v nghi p v ch ng khoán; (c) Có cơ s v t ch t, k thu t m b o ph c v ho t ng qu n lý qu ; (d) Nh ng ngư i i u hành công ty qu n lý qu và nh ng ngư i i u hành Qu ph i có Gi y phép hành ngh theo quy nh t i Chương VI Quy ch này. 2. i v i công ty liên doanh qu n lý qu , ngoài các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này, bên nư c ngoài tham gia liên doanh ph i là các t ch c kinh doanh ch ng khoán ang ho t ng h p pháp t i nư c nơi t tr s chính c a các t ch c này. i u 6. 1. Công ty xin c p Gi y phép ho t ng qu n lý qu ph i g i U ban Ch ng khoán Nhà nư c h sơ xin phép g m: (a) ơn xin c p Gi y phép ho t ng qu n lý qu (Ph l c 2); (b) Gi y phép thành l p công ty (n u có);
 4. (c) i u l công ty; (d) Sơ y u lý l ch c a các sáng l p viên, các thành viên H i ng qu n tr và nh ng ngư i i u hành công ty (Ph l c 3); (e) Các b ng ch ng h p l ch ng th c công ty có các i u ki n nêu t i i u 5 Quy ch này; (f) Phương án ho t ng trong 01 năm u. 2. i v i công ty liên doanh qu n lý qu , ngoài các quy nh t i kho n 1 i u này, còn ph i có các văn b n ư c xác nh n h p pháp sau: (a) i u l công ty c a bên nư c ngoài tham gia liên doanh; (b) Gi y phép ho t ng kinh doanh ch ng khoán c a bên nư c ngoài tham gia liên doanh; (c) H p ng liên doanh, i u l công ty liên doanh; (d) B ng cân i k toán, báo cáo thu nh p và báo cáo hàng năm tình hình ho t ng kinh doanh c a bên tham gia liên doanh trong 03 năm g n nh t; (e) Danh sách nh ng ngư i nư c ngoài làm vi c t i công ty liên doanh qu n lý qu (Ph l c 04); (f) Trong h sơ c a công ty liên doanh, các gi y t ph i là b n sao có xác nh n h p pháp c a cơ quan công ch ng nơi bên nư c ngoài óng tr s chính và ư c cơ quan công ch ng nhà nư c Vi t Nam xác nh n b n d ch ra ti ng Vi t. i u 7. 1. Trong th i h n 90 ngày k t ngày nh n h sơ xin c p Gi y phép ho t ng, U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p ho c t ch i c p gi y phép. Trư ng h p t ch i c p gi y phép, U ban Ch ng khoán Nhà nư c có văn b n gi i thích rõ lý do. 2. Trư ng h p có s a i, b sung h sơ thì ngày nh n h sơ ư c tính t ngày U ban Ch ng khoán Nhà nư c nh n ư c b n s a i, b sung h p l . 3. Sau khi ư c c p Gi y phép ho t ng, công ty qu n lý qu ph i ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Trư c khi ư c c p Gi y phép ho t ng, công ty qu n lý qu ph i n p cho U ban Ch ng khoán Nhà nư c l phí c p gi y phép b ng 0,2% m c v n pháp nh. i u 9.
 5. 1. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày ư c c p Gi y phép ho t ng, công ty qu n lý qu ph i công b Gi y phép ho t ng trên ít nh t m t t báo Trung ương và m t t báo a phương ra hàng ngày nơi công ty t tr s chính trong 05 s liên ti p v i các n i dung cơ b n sau ây: (a) Tên y (ti ng Vi t/ti ng Anh) và tên giao d ch c a công ty; (b) V n i u l ; (c) Các nghi p v ư c phép th c hi n; (d) S , ngày c p Gi y phép thành l p, Gi y phép ho t ng và th i h n gi y phép (n u có); (e) H và tên ch t ch H i ng qu n tr , t ng giám c (giám c); (f) Ngày khai trương ho t ng; (g) Tr s chính, các chi nhánh và văn phòng i di n (n u có). 2. Trong quá trình ho t ng kinh doanh, công ty qu n lý qu ph i niêm y t Gi y phép ho t ng t i tr s chính và các chi nhánh c a công ty. 3. Công ty qu n lý qu ph i ghi rõ tên công ty, s gi y phép trên tiêu thư tín, qu ng cáo và các tài li u giao d ch. 4. Trư ng h p có s a i, b sung, c p l i Gi y phép ho t ng, công ty qu n lý qu ph i th c hi n y vi c công b Gi y phép như khi ư c c p Gi y phép ho t ng l n u. 5. Trư ng h p m , óng c a chi nhánh, công ty qu n lý qu ph i công b s , ngày quy t nh cho phép m , óng c a chi nhánh, ho t ng chính c a chi nhánh, tr s và ngày m , óng c a chi nhánh trên m t t báo Trung ương và m t t báo a phương ra hàng ngày nơi công ty t tr s chi nhánh trong 05 s liên ti p. i u 10. Công ty qu n lý qu ph i báo cáo b ng văn b n và ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n trư c khi làm các th t c: 1. B sung ch c năng ho t ng; 2. S a i, b sung i u l ; 3. Thành l p chi nhánh hay văn phòng i di n m i; thay i tr s chính, a i m chi nhánh hay văn phòng i di n. i u 11. 1. Nh ng ho t ng c a công ty qu n lý qu g m:
 6. (a) Thành l p, gi i th Qu ; (b) L a ch n và th c hi n u tư v n c a Qu ; (c) Xác nh giá tr tài s n c a Qu và giá tr c a m i Ch ng ch theo quy nh t i i u 44 c a Quy ch này; (d) Xác nh l i nhu n c a Qu và ch d n ngân hàng giám sát th c hi n phân ph i l i nhu n cho ngư i u tư; (e) Công b các thông tin chi ti t v giao d ch, công vi c chính trong năm ho t ng và nh ng y u t xác nh giá phát hành và giá mua l i Ch ng ch trên các phương ti n thông tin quy nh trong i u l qu ; (f) Ti n hành các ho t ng khác vì quy n l i c a ngư i u tư. 2. U ban Ch ng khoán Nhà nư c có th yêu c u công ty qu n lý qu th c hi n các công vi c c n thi t nh m b o v l i ích chung và quy n l i c a ngư i u tư. 3. Công ty qu n lý qu ư c phép ho t ng tư v n u tư ch ng khoán khi có Gi y phép ho t ng tư v n u tư ch ng khoán do U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p. Vi c c p, ình ch và thu h i Gi y phép ho t ng tư v n u tư ch ng khoán ư c áp d ng theo các quy nh t i Quy ch t ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán - Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/1998/Q -UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c. i u 12. 1. Công ty qu n lý qu , u viên H i ng qu n tr công ty qu n lý qu , ngư i i u hành Công ty qu n lý qu , ngư i i u hành Qu có trách nhi m tuân th i u l qu và b o v quy n l i c a ngư i u tư. 2. Công ty qu n lý qu có trách nhi m thay m t Qu th c hi n quy n và nghĩa v i v i các tài s n trong danh m c u tư c a Qu . 3. Công ty qu n lý qu , thanh viên H i ng qu n tr công ty qu n lý qu , ngư i i u hành công ty qu n lý qu , ngư i i u hành Qu và ngư i có liên quan ch ư c mua, bán các Ch ng ch theo giá th trư ng. i u 13. 1. Công ty qu n lý qu ư c hư ng các kho n phí và thư ng quy nh trong i u l qu và ư c hoàn tr các chi phí liên quan n vi c thành l p và u tư c a Qu . 2. Các kho n phí, thư ng và chi phí quy nh t i kho n 1 i u này ư c trích t tài s n c a Qu tr cho công ty qu n lý qu . 3. Khi giao d ch mua bán các tài s n cho Qu , công ty qu n lý qu , thành viên H i ng qu n tr công ty qu n lý qu , ngư i i u hành công ty qu n lý qu , ngư i i u
 7. hành Qu không ư c nh n b t kỳ m t l i ích nào cho chính mình ho c cho m t ngư i th ba ngoài nh ng kho n phí và thư ng quy nh trong i u l qu . i u 14. 1. Công ty qu n lý qu ch ư c u tư v n c a Qu vào ch ng khoán ho c vào tài s n khác phù h p v i i u l qu và quy nh c a pháp lu t. 2. Công ty qu n lý qu không ư c phép dùng v n và tài s n c a m t Qu u tư quá 15% t ng giá tr ch ng khoán ang lưu hành c a m t t ch c phát hành, và không ư c u tư quá 10% t ng giá tr tài s n c a m t Qu vào ch ng khoán ang lưu hành c a m t t ch c phát hành. 3. Công ty qu n lý qu không ư c phép dùng v n và tài s n c a các Qu do mình qu n lý mua quá 49% t ng giá tr ch ng khoán ang lưu hành c a m t t ch c phát hành ho c m t công ty không niêm y t. 4. Công ty qu n lý qu không ư c phép dùng v n và tài s n c a Qu cho vay và b o lãnh cho b t kỳ kho n vay nào, và không ư c phép vay tài tr cho ho t ng c a Qu , tr trư ng h p vay ng n h n trang tr i các chi phí c n thi t. 5. Công ty qu n lý qu không ư c phép dùng v n và tài s n c a m t Qu u tư tr c ti p vào b t ng s n quá 10% giá tr tài s n Qu . 6. Công ty qu n lý qu không ư c phép dùng v n và tài s n c a m t Qu u tư quá 10% v n c ph n c a m t công ty không niêm y t, và không ư c u tư quá 5% t ng giá tr tài s n c a m t Qu vào m t công ty không niêm y t. 7. Công ty qu n lý qu không ư c phép u tư quá 30% t ng giá tr tài s n Qu vào các công ty trong cùng m t t p oàn hay m t nhóm công ty có quan h s h u l n nhau. 8. Tr trư ng h p mua bán Ch ng ch theo quy nh t i kho n 3 i u 12 Quy ch này, công ty qu n lý qu , các thành viên H i ng qu n tr công ty qu n lý qu , nh ng ngư i i u hành công ty qu n lý qu , nh ng ngư i i u hành Qu ho c ngư i có liên quan không ư c phép là khách hàng mua ho c bán tài s n c a Qu . 9. Công ty qu n lý qu không ư c phép dùng v n c a m t Qu u tư vào m t Qu khác ho c mua tài s n c a m t Qu khác mà mình qu n lý nh m làm tăng hay gi m giá tr c a Qu này. 10. i v i Qu m , công ty qu n lý qu ph i thư ng xuyên duy trì t l tài s n lưu ho t ghi trong i u l qu . T l này t i thi u ph i b ng 20% t ng giá tr tài s n Qu . 11. Công ty qu n lý qu , thành viên H i ng qu n tr công ty qu n lý qu , ngư i i u hành công ty qu n lý qu và nh ng ngư i i u hành Qu không ư c là c ông c a ngân hàng giám sát. i u 15.
 8. 1. Quy n và nghĩa v i v i Qu c a m t công ty qu n lý qu có th ư c chuy n cho m t công ty qu n lý qu khác. 2. U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch ch p thu n s thay i công ty qu n lý qu khi xét th y s thay i ó phù h p v i quy n l i c a ngư i u tư. 3. Vi c thay i công ty qu n lý qu ch có giá tr khi các văn b n sau ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n: (a) H p ng chuy n như ng gi a hai công ty qu n lý qu ; (b) H p ng qu n lý giám sát gi a công ty qu n lý qu m i và ngân hàng giám sát. 4. Sau khi ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n, vi c thay i công ty qu n lý qu ph i ư c công b ít nh t 03 l n liên ti p trên các phương ti n thông tin quy nh trong i u l qu . i u 16. Trong trư ng h p công ty qu n lý qu phá s n, tài s n thu c Qu là c a ngư i u tư và không ư c tính vào tài s n c a công ty qu n lý qu ; không ai ư c s d ng v n hay tài s n c a Qu thanh toán nh ng kho n n c a công ty qu n lý qu . Chương 3 NGÂN HÀNG GIÁM SÁT i u 17. Ngân hàng giám sát do công ty qu n lý qu l a ch n cho t ng Qu . Ngân hàng giám sát ph i áp ng các i u ki n sau: 1. ã ư c c p gi y phép thành l p và ho t ng t i Vi t Nam; 2. ã ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p Gi y phép ho t ng lưu ký ch ng khoán; 3. Là ngân hàng hoàn toàn c l p v i công ty qu n lý qu ; 4. Không ư c s h u b t kỳ tài s n nào c a Qu . i u 18. Ngân hàng giám sát có trách nhi m: 1. Tách bi t tài s n c a Qu v i các tài s n khác; 2. Ki m tra, giám sát, m b o vi c qu n lý Qu phù h p v i pháp lu t và i u l qu , b o v quy n l i c a ngư i u tư;
 9. 3. Th c hi n các ho t ng thu, chi c a Qu theo úng hư ng d n c a công ty qu n lý qu ; 4. Xác nh n các báo cáo do công ty qu n lý qu l p liên quan t i tài s n và ho t ng c a Qu ; 5. Báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c khi phát hi n công ty qu n lý qu ti n hành các ho t ng vi ph m pháp lu t hay trái i v i i u l qu . i u 19. Ngân hàng giám sát khi th c hi n nhi m v ch ư c hư ng các kho n phí quy nh trong i u l qu ; ngoài ra, không ư c nh n b t c m t kho n ti n nào cho chính mình ho c cho ngư i th ba. i u 20. 1. Thành viên H i ng qu n tr , nh ng ngư i i u hành và nhân viên tr c ti p làm nhi m v giám sát và b o qu n tài s n Qu c a Ngân hàng giám sát không ư c là c ông c a công ty qu n lý qu . 2. Ngân hàng giám sát không ư c là khách hàng mua, bán tài s n c a Qu . i u 21. 1. Quy n và nghĩa v i v i Qu c a m t ngân hàng giám sát có th chuy n cho m t ngân hàng giám sát khác. 2. Vi c thay i ngân hàng giám sát ch có giá tr khi các văn b n sau ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n: (a) H p ng chuy n như ng gi a ngân hàng giám sát cũ v i ngân hàng giám sát m i; (b) H p ng qu n lý giám sát gi a công ty qu n lý qu v i ngân hàng giám sát m i. 3. Vi c thay i ngân hàng giám sát ph i ư c công b ít nh t 03 l n liên ti p trên các phương ti n thông tin quy nh trong i u l qu . Chương 4 NGƯ I U TƯ i u 22. Ngư i u tư là t ch c hay cá nhân góp v n l p Qu thông qua vi c mua Ch ng ch qu u tư. Ngư i u tư có quy n: 1. Hư ng l i t ho t ng u tư c a Qu ;
 10. 2. Yêu c u công ty qu n lý qu th c hi n úng i u l qu . i u 23. Ngư i u tư không ư c phép: 1. Tr c ti p th c hi n các quy n và nghĩa v i v i các tài s n trong danh m c u tư c a Qu ; 2. Yêu c u công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát trình s sách ho c thư t giao d ch, ngo i tr t i i h i nh ng ngư i u tư. i u 24. 1. i h i nh ng ngư i u tư ph i ư c công ty qu n lý qu tri u t p trong trư ng h p: (a) Khi có nh ng thay i quan tr ng trong môi trư ng ho t ng u tư và tình hình u tư c a Qu ; (b) Khi nh n ư c yêu c u c a ngư i u tư s h u ít nh t 10% t ng s Ch ng ch ang lưu hành. 2. i h i nh ng ngư i u tư ph i ư c ngân hàng giám sát tri u t p trong trư ng h p: (a) Công ty qu n lý qu b phá s n; (b) Công ty qu n lý qu b ình ch ho t ng; (c) Công ty qu n lý qu vi ph m nghiêm tr ng i u l qu . 3. Vi c tri u t p i h i nh ng ngư i u tư theo quy nh t i các kho n 1 và 2 i u này ph i ư c th c hi n trong vòng 30 ngày, k t ngày các tình hu ng ó x y ra. Ch m nh t là 10 ngày trư c i h i nh ng ngư i u tư, công ty qu n lý qu hay ngân hàng giám sát ph i thông báo v vi c tri u t p i h i trên các phương ti n thông tin quy nh trong i u l qu ít nh t 03 l n. 4. Chi phí cho vi c t ch c i h i nh ng ngư i u tư do Qu thanh toán. i u 25. Trong i h i nh ng ngư i u tư, ngư i u tư có quy n: 1. B u ch to i h i; 2. Quy t nh các v n quan tr ng liên quan n t ch c và ho t ng c a Qu : (a) S a i, b sung i u l qu ;
 11. (b) Thay i công ty qu n lý qu ; (c) Thay i ngân hàng giám sát; (d) Gi i th Qu . i u 26. Công ty qu n lý qu và ngân hàng giám sát có trách nhi m tuân th ngh quy t c a i h i nh ng ngư i u tư. i u 27. 1. Vi c tri u t p i h i nh ng ngư i u tư ph i ư c thông báo cho U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch m nh t 10 ngày trư c khi ti n hành i h i. 2. Trong vòng 10 ngày sau khi k t thúc i h i nh ng ngư i u tư, công ty qu n lý qu và ngân hàng giám sát có trách nhi m báo cáo k t qu i h i cho U ban Ch ng khoán Nhà nư c. Chương 5 QU U TƯ CH NG KHOÁN i u 28. 1. Qu u tư ch ng khoán do công ty qu n lý qu ng ra xin phép thành l p và qu n lý. thành l p và chào bán Ch ng ch qu u tư, công ty qu n lý qu ph i có h sơ xin phép trình U ban Ch ng khoán Nhà nư c phê duy t. 2. H sơ xin phép g m: (a) ơn xin thành l p qu u tư ch ng khoán (Ph l c 5); (b) i u l qu ; (c) H p ng qu n lý giám sát; (d) B n cáo b ch. 3. Trong th i h n 45 ngày, k t ngày nh n h sơ xin phép h p l , U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p ho c t ch i c p gi y phép phát hành Ch ng ch . Trư ng h p t ch i c p gi y phép, U ban Ch ng khoán Nhà nư c có văn b n gi i thích rõ lý do. Trư ng h p có s a i, b sung h sơn xin phép thì th i i m nh n h sơ ư c tính t ngày U ban Ch ng khoán Nhà nư c nh n ư c b n s a i, b sung. i u 29.
 12. Ch ng ch qu u tư ph i ư c ghi b ng ng Vi t Nam; m nh giá ch ng ch là 10.000 ng. i u 30. 1. i u l qu ph i g m các n i dung chính sau: (a) Tên c a Qu , tên và tr s c a công ty qu n lý qu , tên và tr s c a ngân hàng giám sát; (b) S lư ng Ch ng ch xin phép phát hành i v i Qu óng ho c gi i h n s lư ng Ch ng ch phát hành t i a i v i Qu m ; (c) M c tiêu và chính sách u tư c a Qu ; (d) Các r i ro mà Qu có th ph i gánh ch u; (e) Phương pháp xác nh giá tr tài s n c a Qu ; (f) Chính sách và phương th c phân ph i l i nhu n c a Qu ; (g) Vi c phát hành, mua l i hay giao d ch Ch ng ch ; (h) Vi c ăng ký quy n s h u Ch ng ch ; (i) Quy n và nghĩa v c a ngư i u tư; (j) i h i nh ng ngư i u tư; (k) Các kho n phí và thư ng Qu ph i tr cho công ty qu n lý qu ; (l) Các kho n phí Qu ph i tr cho ngân hàng giám sát; (m) Th i i m quy t toán tài chính hàng năm; (n) N i dung và phương ti n công b các thông tin liên quan t i Qu ; (o) Th i h n ho t ng c a Qu ; (p) Vi c gi i th Qu ; (q) Vi c s a i, b sung i u l qu ; (r) Vi c thay i công ty qu n lý qu ; (s) Vi c thay i ngân hàng giám sát. 2. Vi c s a i, b sung i u l qu ph i ư c i h i nh ng ngư i u tư thông qua và ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n. Trong th i h n 15 ngày sau khi ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n, công ty qu n lý qu ph i công b
 13. nh ng s a i này trên các phương ti n thông tin quy nh trong i u l qu ít nh t 03 l n liên ti p. i u 31. 1. H p ng qu n lý giám sát do công ty qu n lý qu ký v i ngân hàng giám sát ph i phù h p v i các quy nh pháp lu t và i u l qu . 2. H p ng qu n lý giám sát nêu t i kho n 1 i u này ph i g m các n i dung chính sau: (a) Tên công ty qu n lý qu , tên ngân hàng giám sát, tên qu u tư ch ng khoán; (b) Quy n và nghĩa v c a công ty qu n lý qu , quy n và nghĩa v c a ngân hàng giám sát; (c) Chi phí và phương th c thanh toán các kho n phí cho công ty qu n lý qu ; (d) Chi phí và phương th c thanh toán các kho n phí cho ngân hàng giám sát; (e) Vi c gi i th Qu ; (f) Hình th c và n i dung c a ch ng ch , vi c phát hành, chào bán, chuy n như ng, và hu b ch ng ch ; (g) Vi c thay i công ty qu n lý qu ; (h) Vi c thay i ngân hàng giám sát; (i) Th i h n h p ng, vi c k t thúc và s a ih p ng. 3. Vi c s a i b sung hay k t thúc h p ng trư c th i h n ph i ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n. i u 32. 1. B n cáo b ch cho t phát hành ch ng ch l n u do công ty qu n lý qu so n th o. B n cáo b ch ph i g m các n i dung ghi trong i u l qu , H p ng qu n lý giám sát và các thông tin sau: (a) Các Qu khác do công ty qu n lý qu ang qu n lý; (b) Nh ng quy nh v thu áp d ng cho Qu ; (c) Giá bán và phương th c xác nh giá bán Ch ng ch ; (d) S lư ng Ch ng ch d ki n phát hành; (e) Th i h n phân ph i d ki n;
 14. (f) Cách th c ăng ký mua Ch ng ch ; (g) Cách th c phân b Ch ng ch trong trư ng h p s lư ng ăng ký mua vư t quá s lư ng phát hành; (h) Bi n pháp gi i quy t trong trư ng h p s lư ng ăng ký mua th p hơn s lư ng phát hành; (i) Th i h n hi u l c c a B n cáo b ch. 2. Vi c s a i, b sung B n cáo b ch ph i ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n. Trong th i gian phát hành Ch ng ch , công ty qu n lý qu ph i niêm y t B n cáo b ch t i t t c các a i m bán Ch ng ch . i u 33. Trong th i gian U ban Ch ng khoán Nhà nư c xem xét h sơ l p Qu và phát hành Ch ng ch , công ty qu n lý qu ch ư c s d ng trung th c và chính xác các thông tin trong B n cáo b ch ã g i n U ban Ch ng khoán Nhà nư c thăm dò th trư ng; c m qu ng cáo bán Ch ng ch trên các phương ti n thông tin i chúng. i u 34. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n ư c gi y phép phát hành Ch ng ch , công ty qu n lý qu có nghĩa v công b vi c phát hành trên m t t báo Trung ương và m t t báo a phương ra hàng ngày nơi công ty có tr s chính trong 05 s liên ti p v i các n i dung cơ b n sau ây: 1. Tên c a Qu ; 2. Tên và tr s c a công ty qu n lý qu , tên và tr s c a ngân hàng giám sát; 3. M c tiêu u tư c a Qu ; 4. Th i h n ho t ng c a Qu ; 5. S lư ng Ch ng ch d ki n phát hành; 6. Giá bán Ch ng ch ; 7. Th i h n và a i m phân ph i Ch ng ch ; 8. S i n tho i, s fax liên h ăng ký mua Ch ng ch . i u 35. 1. Công ty qu n lý qu ch ư c phép s d ng trung th c và chính xác các thông tin trong B n cáo b ch phát hành Ch ng ch .
 15. 2. Khi phát hành Ch ng ch , công ty qu n lý qu có th s d ng B n cáo b ch tóm t t. N i dung b n cáo b ch tóm t t ph i th hi n y và chính xác các n i dung chính theo quy nh t i i u 32 Quy ch này. 3. Trư ng h p ngư i u tư có yêu c u, công ty qu n lý qu ph i trao cho ngư i u tư i u l qu hay B n cáo b ch ã ư c phê duy t chính th c. i u 36. 1. Công ty qu n lý qu ph i hoàn thành t phát hành Ch ng ch qu u tư l n u trong th i h n 45 ngày, k t ngày ư c c p phép phát hành. 2. Trong vòng 10 ngày sau khi k t thúc t phát hành l n u, công ty qu n lý qu ph i g i báo cáo k t qu phát hành n U ban Ch ng khoán Nhà nư c và xin ăng ký thành l p Qu chính th c. 3. U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch ch p thu n vi c ăng ký thành l p Qu chính th c trong trư ng h p: (a) i v i Qu óng: t ng giá tr Ch ng ch qu u tư bán ư c trong t phát hành l n u t i thi u t 5 t ng và s ngư i s h u Ch ng ch t i thi u là 100 ngư i; (b) i v i Qu m : s lư ng Ch ng ch qu u tư bán ư c trong t phát hành l n u t i thi u t 15% t ng s Ch ng ch xin phép phát hành t i a. 4. Th i h n U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n ăng ký thành l p qu chính th c là 10 ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo k t qu phát hành. 5. Trư ng h p Qu không ư c ăng ký thành l p chính th c, công ty qu n lý qu ph i hu b t phát hành và hoàn tr ti n cho ngư i u tư trong vòng 30 ngày, k t ngày k t thúc t phát hành l n u. Chi phí cho vi c phát hành và hoàn tr ti n do công ty qu n lý qu ch u. i u 37. Trong th i h n 15 ngày k t ngày Qu ư c ăng ký thành l p chính th c, công ty qu n lý qu ph i n p cho U ban Ch ng khoán Nhà nư c l phí c p gi y phép l p Qu b ng 0,02% t ng giá tr Ch ng ch ư c phép phát hành tính theo m nh giá, nhưng không quá 50 tri u ng. i u 38. Sau khi Qu ư c ăng ký thành l p chính th c, các Ch ng ch chưa phát hành h t ư c lưu gi trong tài kho n c a Qu t i ngân hàng giám sát. Vi c phát hành Ch ng ch ti p theo ph i tuân theo quy nh sau: 1. i v i Qu óng: ch ư c phát hành theo t ng t và ph i l p m t B n cáo b ch cho m i t phát hành trình U ban Ch ng khoán Nhà nư c phê duy t; B n cáo b ch ph i ư c l p theo quy nh t i i u 32 Quy ch này;
 16. 2. i v i Qu m : ư c phép phát hành nhưng t ng s Ch ng ch lưu hành không ư c phép vư t quá s lư ng t i a quy nh trong i u l qu ã ư c phê duy t; 3. Giá bán Ch ng ch ti p theo ư c quy nh t i Ph l c 1 Quy ch này. i u 39. 1. S ti n thu ư c t vi c phát hành Ch ng ch ph i ư c n p vào tài kho n c a Qu t i ngân hàng giám sát. 2. Trư c khi Qu ư c ăng ký thành l p chính th c, công ty qu n lý qu không ư c phép s d ng s ti n thu ư c t vi c phát hành Ch ng ch vào b t kỳ m c ích gì. i u 40. 1. Các chi phí liên quan n vi c phát hành Ch ng ch do Qu ch u, tr trư ng h p nêu t i kho n 5 i u 36 Quy ch này. 2. Các chi phí trên ph i ư c h ch toán chính xác, y và không vư t quá chi phí phát hành nêu trong B n cáo b ch. i u 41. 1. Công ty qu n lý qu thay m t Qu óng phát hành Ch ng ch qu óng. 2. Các Ch ng ch qu óng có th ư c chuy n như ng ho c niêm y t và giao d ch t i S giao d ch ch ng khoán ho c Trung tâm giao d ch ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t. 3. Qu óng có th ư c ăng ký l i tr thành Qu m . Vi c ăng ký l i ph i ư c i h i nh ng ngư i u tư thông qua và ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n. i u 42. 1. Công ty qu n lý qu thay m t Qu m phát hành Ch ng ch qu m . 2. Sau khi Qu ã ư c ăng ký thành l p chính th c, ngư i u tư có th yêu c u công ty qu n lý qu mua l i Ch ng ch vào nh ng th i i m quy nh trong i u l qu . Giá mua l i Ch ng ch ư c quy nh t i Ph l c 1 Quy ch này. 3. Vi c mua l i ph i th c hi n trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c yêu c u c a ngư i u tư; trong trư ng h p Qu không có ti n m t mua l i Ch ng ch , th i h n trên ư c phép kéo dài thêm 5 ngày. 4. Trong trư ng h p quá th i h n nêu t i kho n 3 i u này, công ty qu n lý qu v n không th c hi n ư c vi c mua l i Ch ng ch thì ngân hàng giám sát ph i ình ch ho t ng phát hành và t m ng ng vi c mua l i Ch ng ch , ng th i tri u t p i h i nh ng ngư i u tư. Vi c tri u t p và tri n khai ngh quy t c a i h i nh ng ngư i
 17. u tư ư c th c hi n theo quy nh t i các kho n 3 và 4 c a i u 24, các i u 25, 26 và 27 Quy ch này. i u 43. Vi c bán hay mua l i Ch ng ch qu u tư ph i ư c th c hi n thông qua ngân hàng giám sát. i u 44. 1. Công ty qu n lý qu ph i nh kỳ xác nh giá tr tài s n ròng c a Qu và giá tr c a m i Ch ng ch theo quy nh sau: (a) i v i Qu óng: xác nh hàng tháng làm cơ s cho vi c giao d ch Ch ng ch ; (b) i v i Qu m : xác nh hàng này làm cơ s cho vi c phát hành và mua l i Ch ng ch . 2. Công ty qu n lý qu ph i công b giá tr tài s n ròng c a Qu và giá tr c a m i Ch ng ch trên các phương ti n thông tin quy nh trong i u l qu . 3. Phương pháp và cách th c tính giá tr tài s n ròng c a Qu và giá tr c a m i Ch ng ch ư c quy nh t i Ph l c 1 Quy ch này. i u 45. 1. Qu ch ư c phép gi i th trong trư ng h p k t thúc th i h n ho t ng ghi trong i u l qu ho c trong trư ng h p ph i gi i th Qu nh m b o v l i ích c a ngư i u tư. 2. Trư c khi ti n hành gi i th Qu , công ty qu n lý qu ph i tri u t p i h i nh ng ngư i u tư và trình phương án gi i th Qu ngư i u tư quy t nh. 3. Vi c tri u t p và tri n khai ngh quy t c a i h i nh ng ngư i u tư ư c th c hi n theo quy nh t i các kho n 3 và 4 c a i u 24, các i u 25, 26 và 27 Quy ch này. 4. Trư c khi ti n hành gi i th Qu , công ty qu n lý qu ph i xin phép U ban Ch ng khoán Nhà nư c. U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch ch p thu n vi c gi i th Qu khi phương án gi i th Qu phù h p v i quy n l i c a ngư i u tư. Chương 6 GI Y PHÉP HÀNH NGH i u 46. 1. Ngư i i u hành công ty qu n lý qu , ngư i i u hành Qu ph i có Gi y phép hành ngh qu n lý qu do U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p.
 18. 2. U ban Ch ng khoán Nhà nư c xét c p Gi y phép hành ngh qu n lý qu cho cá nhân nư c ngoài theo ngh c a công ty qu n lý qu . i u 47. Ngư i xin c p Gi y phép hành ngh qu n lý qu ph i áp ng các i u ki n sau: 1. Có năng l c pháp lu t và năng l c hành vi dân s ; 2. T i thi u ph i có b ng c nhân kinh t ho c c nhân lu t; 3. Có các ch ng ch chuyên môn do U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p; 4. Có thâm niên công tác ít nh t 3 năm trong lĩnh v c tài chính, ngân hàng, b o hi m; 5. Chưa t ng là t ng giám c (giám c) c a m t công ty ã b phá s n, tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 50 Lu t phá s n doanh nghi p; 6. Chưa t ng là ngư i hành ngh ã b U ban Ch ng khoán Nhà nư c thu h i Gi y phép hành ngh ; 7. Không thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) ang b truy c u trách nhi m hình s ; b) ã b k t án v các t i nghiêm tr ng xâm ph m an ninh qu c gia, các t i nghiêm tr ng xâm ph m s h u xã h i ch nghĩa, s h u c a công dân, các t i nghiêm tr ng v kinh t ; c) ã b k t án v các t i ph m khác mà chưa ư c xoá án. i u 48. H sơ xin c p Gi y phép hành ngh g m: 1. ơn xin c p Gi y phép hành ngh qu n lý qu (Ph l c 6); 2. Ch ng ch chuyên môn do U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p và các văn b ng ch ng th c trình h c v n; 3. Sơ y u lý l ch có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n v vi c ngư i xin pháp hành ngh không thu c di n quy nh t i kho n 7 i u 47 Quy ch này. i u 49. H sơ xin c p Gi y phép hành ngh cho ngư i nư c ngoài g m: 1. ơn xin c p Gi y phép hành ngh cho ngư i nư c ngoài (Ph l c 07); 2. B n ch p h chi u, B o sao có công ch ng Gi y phép cư trú t i Vi t Nam;
 19. 3. Gi y phép lao ng c a ngư i nư c ngoài do B Lao ng - Thương binh và Xã h i c p; 4. Các văn b ng, ch ng ch ch ng th c trình h c v n, trình chuyên môn; 5. Gi y ch ng nh n lý l ch tư pháp c a cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ngư i n p h sơ có qu c t ch; 6. Gi y phép hành ngh qu n lý qu c a nư c mà ngư i n p h sơ ang làm vi c ho c có qu c t ch; 7. H p ng lao ng ã ký v i m t công ty qu n lý qu (n u có). i u 50. 1. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p ho c t ch i c p gi y phép. Trong trư ng h p t ch i c p gi y phép, U ban Ch ng khoán Nhà nư c có văn b n gi i thích rõ lý do. 2. Trư ng h p có s a i, b sung h sơ xin c p Gi y phép hành ngh , thì ngày nh n h sơ ư c tính t ngày U ban Ch ng khoán Nhà nư c nh n ư c b n s a i, b sung. i u 51. Trư c khi ư c c p Gi y phép hành ngh , cá nhân xin c p phép ph i n p cho U ban Ch ng khoán Nhà nư c l phí c p Gi y phép hành ngh là 1 tri u ng. i u 52. Ngư i có Gi y phép hành ngh không ư c: 1. ng th i làm vi c cho ho c u tư vào hai hay nhi u công ty qu n lý qu ; 2. Làm u viên H i ng qu n tr , ngư i i u hành hay c ông s h u trên 5% c phi u có quy n bi u quy t c a m t t ch c phát hành; 3. Mua, bán, chuy n như ng ho c cho thuê, mư n Gi y phép hành ngh . i u 53. Ngư i hành ngh qu n lý qu b thu h i gi y phép trong các trư ng h p sau: 1. Không còn áp ng các i u ki n c p gi y phép hành ngh qu n lý qu theo quy nh t i i u 47 Quy ch này; 2. Vi ph m các quy nh t i các i u 42, 69, 70, 71, 72 và 73 Ngh nh s 48/1998/N -CP c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán, ban hành ngày 11 tháng 07 năm 1998.
 20. Chương 7 CH BÁO CÁO i u 54. Ngoài vi c ch p hành ch k toán, tài chính theo các quy nh pháp lu t hi n hành, công ty qu n lý qu ph i tuân th ch báo cáo theo các quy nh t i Chương này. i u 55. Năm tài chính c a công ty qu n lý qu và Qu b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng 12 hàng năm. i u 56. 1. Trong th i h n 90 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính, công ty qu n lý qu ph i g i U ban Ch ng khoán Nhà nư c báo cáo hàng năm c a công ty g m các n i dung sau: (a) B ng cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, báo cáo lưu chuy n ti n t (n u có) c a công ty qu n lý qu có xác nh n c a ki m toán; (b) Danh sách c ông c a công ty qu n lý qu và t l s h u c a m i c ông; (c) B ng cân i k toán t ng h p c a các Qu do công ty qu n lý; (d) Tên, tu i, trình c a lãnh o công ty qu n lý qu ; (e) Nh ng quy t nh quan tr ng v t ch c và ho t ng trong năm. 2. Trư ng h p công ty qu n lý qu s h u trên 50% v n c ph n c a m t t ch c khác thì trong các báo cáo tài chính ph i bao g m c báo cáo tài chính c a t ch c ó. i u 57. 1. Trong th i h n 03 tháng, k t ngày k t thúc năm tài chính, công ty qu n lý qu ph i g i U ban Ch ng khoán Nhà nư c báo cáo hàng năm c a Qu có xác nh n c a Ngân hàng giám sát. Trong vòng 15 ngày sau khi ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n, công ty qu n lý qu ph i công b báo cáo hàng năm c a Qu trên các phương ti n thông tin quy nh trong i u l qu . 2. Báo cáo hàng năm c a Qu g m các n i dung sau: (a) B ng cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, báo cáo lưu chuy n ti n t (n u có) c a Qu có xác nh n c a ki m toán; (b) Báo cáo chi ti t tài s n c a Qu tính theo giá th trư ng; (c) L i nhu n và phân ph i l i nhu n c a Qu ;
Đồng bộ tài khoản