Quyết định số 05/1999/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 05/1999/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/1999/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/1999/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/1999/Q -BGD T Hà N i, ngày 23 tháng 2 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 05/1999/Q -BGD& T NGÀY 23 THÁNG 2 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH "QUY CH TUY N SINH VÀO CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG, TRUNG H C CHUYÊN NGHI P H CHÍNH QUY" B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30-3-1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02-3-1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a các ông V trư ng V i h c và V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và D y ngh , QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p h chính quy. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các Quy t nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o s 461/Q -TS ngày 11-2-1991, s 311/Q -HSSV ngày 22-2-1993, s 256/GD- T ngày 25-1-1994, s 504/GD- T ngày 2-2-1996, s 688/GD- T ngày 20-2-1997 và s 338/1998/Q -BGD& T ngày 24-2- 1998. i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Giáo d c, V trư ng V i h c, V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và D y ngh , V trư ng các V có liên quan, Giám c i h c Qu c gia, Giám c các i h c Thái Nguyên, à N ng, Hu , Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, Giám c các S Giáo d c - ào t o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Minh Hi n ( ã ký) QUY CH
 2. TUY N SINH VÀO CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG,TRUNG H C CHUYÊN NGHI P H CHÍNH QUY (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/1999/Q -BGD& T ngày 23 tháng 2 năm 1999 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u : Kỳ thi tuy n sinh. 1. Hàng năm, các trư ng i h c ( H), cao ng (C ), trung h c chuyên nghi p (THCN) có ch tiêu tuy n sinh t ch c ngay t i trư ng mình m t kỳ thi tuy n h c sinh, sinh viên vào ào t o h chính quy c a trư ng. Hi u trư ng các trư ng ch u trách nhi m t ch c th c hi n c b n khâu chính trong công tác tuy n sinh: ra thi, t ch c kỳ thi t i trư ng, ch m thi và ch m l i, xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n theo úng các quy nh c a Quy ch này. 2. Các trư ng H có ch tiêu tuy n sinh ào t o C , THCN không t ch c kỳ thi tuy n sinh riêng mà tuy n nh ng thí sinh ã d thi i h c t i trư ng năm ó, không t i m vào i h c, nhưng có nguyên v ng và t i m xét tuy n vào C , THCN do trư ng quy nh cho t ng khu v c và i tư ng ưu tiên. 3. Các trư ng THCN có ch tiêu tuy n sinh nhưng s thí sinh ăng ký d thi không vư t quá 10% ch tiêu thì báo cáo B Giáo d c và ào t o và B ch qu n ( i v i các trư ng THCN Trung ương) ho c S Giáo d c - ào t o ( i v i các trư ng THCN a phương) cho áp d ng phương th c xét tuy n. Vi c xét tuy n c n ư c ti n hành m t cách công khai, công b ng căn c vào k t qu thi t t nghi p l p cu i c p THCS ho c THPT và i m bình quân các môn trong h c b l p cu i c p tuỳ theo i tư ng tuy n c a t ng trư ng. i u 2: Qu n lý và ch o công tác tuy n sinh. B Giáo d c và ào t o là cơ quan qu n lý Nhà nư c và ch o th ng nh t, toàn di n i v i các trư ng H, C , THCN trong toàn qu c v m i công vi c liên quan n công tác tuy n sinh. B Giáo d c và ào t o xây d ng và ban hành các ch trương và chính sách tuy n sinh, các văn b n quy ph m pháp lu t v tuy n sinh, in và phát hành các tài li u và bi u m u th ng nh t ph c v công tác tuy n sinh. Ch m nh t là 3 tháng trư c ngày thi tuy n sinh, B Giáo d c và ào t o công b công khai các ch tiêu tuy n sinh vào các b c ào t o c a t ng trư ng, vùng tuy n, kh i thi, môn thi và l ch thi. Các V ch c năng và Thanh tra Giáo d c c a B Giáo d c và ào t o có nhi m v ch o, hư ng d n và ki m tra các trư ng th c hi n úng các quy nh v tuy n sinh.
 3. i u 3: Thanh tra tuy n sinh. Thanh tra tuy n sinh th c hi n theo "Quy nh v t ch c và ho t ng thanh tra các kỳ thi theo Quy ch c a B Giáo d c và ào t o" ban hành kèm theo Quy t nh s 20/1998/Q -BGD& T ngày 4/5/1998 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. B trư ng các B , Th trư ng các Ngành Trung ương có trư ng, thành l p các oàn thanh tra tuy n sinh (ho c c cán b thanh tra tuy n sinh) ti n hành thanh tra vi c th c hi n Quy ch Tuy n sinh các trư ng H, C , THCN tr c thu c. Khi có nh ng trư ng h p c bi t trong tuy n sinh, B trư ng B Giáo d c và ào t o xem xét và quy t nh. i u 4: i u ki n d thi: 1. M i công dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam không phân bi t nam, n , tôn giáo, dân t c, ngu n g c gia ình, a v xã h i, hoàn c nh kinh t , n u có các i u ki n sau ây u ư c d thi vào trư ng H, C , THCN: a) ã t t nghi p trung h c ph thông (THPT), trung h c chuyên nghi p (THCN) trung h c b túc (THBT), trung h c ngh (THN) dư i ây g i t t là THPT ho c tương ương. Riêng thí sinh thi vào trư ng THCN h tuy n sinh trung h c cơ s , ch c n t t nghi p trung h c cơ s (THCS) ho c tương ương; b) Có s c kho h c t p và lao ng theo quy nh t i Thông tư Liên B Y t - i h c, THCN và DN s 10/TT-LB ngày 18-8-1989 và công văn hư ng d n s 2445/TS ngày 20-8-1990 c a B Giáo d c và ào t o; c) Trong tu i quy nh i v i nh ng ngành có quy nh h n ch tu i (các trư ng thu c kh i Qu c phòng, Công an, Ki m sát, m t s ngành năng khi u); d) t ư c các yêu c u sơ tuy n, n u d thi vào các trư ng có quy nh sơ tuy n; ) Trư c khi d thi có h khNu thư ng trú 3 năm tr lên (tính n ngày d thi) thu c vùng tuy n quy nh, n u d thi vào các trư ng có quy nh vùng tuy n; e) N p y , úng th t c, úng th i h n các gi y t và l phí ăng ký d thi theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o; g) Có m t t i trư ng ã ăng ký d thi úng th i gian quy nh ghi trong gi y báo d thi, n p y l phí d thi; h) Quân nhân và công an nhân dân t i ngũ ch ư c d thi vào nh ng trư ng do B Qu c phòng và B Công an quy nh sau khi ã ư c c p có thNm quy n cho phép i h c; Quân nhân t i ngũ s p h t h n nghĩa v quân s theo Lu t nh, n u ư c Th trư ng t c p trung oàn tr lên cho phép, thì ư c d thi theo nguyên v ng cá nhân.
 4. 2. Nh ng ngư i không các i u ki n k trên và nh ng ngư i thu c di n dư i ây không ư c d thi: a) Không ch p hành nghiêm ch nh Lu t Nghĩa v quân s ; có hành vi ph m pháp ang b truy t ho c ang trong th i kỳ thi hành án; b) Nh ng ngư i b tư c quy n d thi ho c b k lu t bu c thôi h c chưa ư c hai năm (tính t năm b tư c quy n d thi ho c ngày ký quy t nh k lu t n ngày d thi); c) H c sinh, sinh viên ang h c t i các trư ng ào t o chưa ư c Hi u trư ng cho phép d thi, cán b công nhân viên ang làm vi c t i các cơ quan Nhà nư c chưa ư c th trư ng cơ quan cho phép i h c. i u 5. i u ki n trúng tuy n vào các trư ng H, C và THCN trong nư c. Nh ng thí sinh có các i u ki n d thi và không thu c di n nêu trong m c "Nh ng ngư i không các i u ki n..." t i kho n i u 4, n u ã d thi s môn do trư ng quy nh và t i m xét tuy n vào trư ng ã d thi quy nh cho t ng i tư ng, theo t ng khu v c c a m i kh i thi ho c t ng ngành (n u trư ng tuy n theo ngành), không có môn nào b i m không (0) thì thu c di n trúng tuy n vào trư ng ã d thi. i u 6. Tuy n thí sinh i h c ih c nư c ngoài. Vi c tuy n sinh i h c i h c nư c ngoài ư c ti n hành theo quy nh riêng c a B Giáo d c và ào t o. i u 7. Chính sách ưu tiên trong tuy n sinh 1. Chính sách ưu tiên theo i tư ng. Nhóm ưu tiên 1: - Thương binh, b nh binh và ngư i hư ng chính sách như thương binh, quân nhân, công an nhân dân t i ngũ ư c c i h c, quân nhân, công an hoàn thành nghĩa v ã chuy n ngành, ph c viên xu t ngũ mà trong th i gian t i ngũ ã chi n u và công tác t t t 12 tháng tr lên biên gi i, h i o. - Con li t s , con thương, b nh binh m t s c lao ng 81% tr lên, con c a nh ng ngư i hư ng chính sách như thương binh m t s c lao ng 81% tr lên, con Bà m Vi t Nam anh hùng, con Anh hùng l c lư ng vũ trang, con Anh hùng lao ng. - Ngư i có cha ho c m là ngư i dân t c thi u s Vi t Nam. - Công nhân ưu tú tr c ti p s n xu t ã làm vi c 5 năm tr lên, trong ó có 2 năm liên t c là chi n s thi ua ư c t c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B , ngành tr lên công nh n và c p b ng khen. - Công dân Vi t Nam không ph i là ngư i dân t c thi u s (ngư i Kinh, Hoa...) có h khNu thư ng trú 3 năm tr lên, t i vùng cao ho c t i vùng sâu khu v c 1.
 5. Nhóm ưu tiên 2: - Quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong t p trung ư c c i h c, quân nhân, công an ph c viên, xu t ngũ ã có quá trình ph c v t 24 tháng tr lên tính n ngày d thi. Con thương binh, b nh binh m t s c lao ng dư i 81%. - Ngư i lao ng ưu tú thu c t t c các thành ph n kinh t ư c t nh, thành ph công nh n danh hi u th gi i, ngh nhân ư c c p b ng và huy hi u lao ng sáng t o c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ho c Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, giáo viên ã gi ng d y 3 năm (tính n ngày thi) thi vào các trư ng trung h c, cao ng, i h c sư ph m; y tá, dư c tá, h lý, k thu t viên, y sĩ, dư c sĩ trung c p ã công tác 3 năm thi vào các trư ng trung h c, cao ng, i h c kh i ngành y, dư c; thanh niên ch th p xung kích ưu tú ư c Trung ương H i Ch th p Vi t Nam xét ch n và gi i thi u b ng văn b n chính th c v i B Giáo d c và ào t o. Công dân Vi t Nam không ph i là ngư i dân t c thi u s có h khNu thư ng trú 3 năm tr lên (tính n ngày d thi) t i khu v c 1 nhưng không thu c vùng cao, vùng sâu. - H c sinh không thu c các i tư ng ưu tiên nói trên và có h khNu thư ng trú t i khu v c 2 nhưng xã, th tr n (không phư ng, xã c a các thành ph , th xã và các huy n ngo i thành c a thành ph tr c thu c Trung ương) thu c nhóm khu v c 2 nông thôn (KV2-NT). Th i h n t i a ư c hư ng ưu tiên i v i quân nhân, công an ph c viên, xu t ngũ d thi là 18 tháng k t ngày ký quy t nh xu t ngũ n ngày d thi. Ngư i thu c nhi u di n ưu tiên theo i tư ng ch ư c hư ng m t tiêu chuNn ưu tiên cao nh t. Các i tư ng thu c nhóm ưu tiên 1 d thi vào trư ng có khoa, l p d b ho c ư c giao ch tiêu tuy n d b i h c, n u không t i m vào h c chính th c nhưng t i m vào d b i h c s ư c xét tuy n vào h c d b i h c và sau 1 năm h c, sinh viên ph i d kỳ thi t i trư ng, l p d b tuy n vào h c chính th c. 2. Các i tư ng ư c xét tuy n vào h c th ng h chính quy. a) Anh hùng lao ng, Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, Chi n sĩ thi ua toàn qu c ã t t nghi p THPT ho c tương ương. b) Ngư i ã d thi và trúng tuy n vào các trư ng H, C (chính th c ho c d b , THCN, nhưng ngay năm ó có l nh i u ng i NVQS ho c i TNXP t p trung nay ã hoàn thành nghĩa v , ư c ph c viên, xu t ngũ mà chưa ư c nh n vào h c m t trư ng l p chính quy dài h n nào, ư c t c p trung oàn trong quân i ho c T ng i Thanh niên xung phong gi i thi u, n u có các i u ki n và tiêu chuNn v s c kho , có y các gi y t h p l thì ư c xem xét nh n vào h c t i trư ng trư c ây ã d thi, mà không ph i thi l i. N u vi c h c t p b gián o n t 3 năm tr lên và các i tư ng tuy n th ng có nguy n v ng, thì ư c xem xét gi i thi u vào các trư ng, l pd b ôn t p trư c khi vào h c chính th c.
 6. c) Thí sinh là thành viên trong các i tuy n qu c gia ã d thi Olympic qu c t (Toán, V t lý, Hoá h c, Tin h c, Nga văn...) ã t t nghi p THPT ư c nh n vào h c t i các trư ng H trong nư c, nơi h c sinh ăng ký d thi, n u chưa t t nghi p THPT s ư c b o lưu xem xét sau khi t t nghi p THPT. Kh i ngành h c c a nh ng thí sinh này ư c ưu tiên xem xét phù h p v i môn thí sinh ã d thi qu c t . d) V n ng viên ã t t nghi p THPT ho c tương ương ư c tuy n th ng vào: - Các trư ng H Th d c th thao ( H TDTT) n u thu c m t trong các di n: là thành viên i tuy n qu c gia ã tham gia thi u trong các gi i qu c t ; vô ch (Huy chương vàng) các gi i vô ch h ng nh t qu c gia; là v n ng viên c p ki n tư ng qu c gia. - Các trư ng C Th d c th thao (C TDTT) n u thu c m t trong các di n: t gi i nhì, gi i ba (Huy chương b c, Huy chương ng) trong các gi i vô ch h ng nh t qu c gia; vô ch (Huy chương vàng) H i kho Phù ng toàn qu c; là v n ng viên c p 1 qu c gia. V n ng viên c p 1 qu c gia, n u d thi vào các trư ng H TDTT ư c mi n thi môn năng khi u và ư c hư ng i m 10 môn năng khi u ó. Th i h n ư c tính hư ng ưu tiên i v i các thành viên i tuy n qu c gia ã tham gia thi u qu c t và nh ng v n ng viên ã t huy chương ho c ã ư c phong ng c p TDTT là không quá 4 năm tính n ngày thi vào các trư ng H TDTT và C TDTT. e) H c sinh năng khi u ngh thu t ã t t nghi p THPT và tương ương ho c h trung c p các trư ng năng khi u ngh thu t t gi i chính th c trong các cu c thi ngh thu t chuyên nghi p chính th c toàn qu c ho c qu c t v ca, múa, nh c ư c tuy n th ng vào h c các ngành tương ng trình i h c, cao ng ho c trung c p các trư ng ngh thu t (n u nhà trư ng có ào t o môn ó). Th i h n ư c tính hư ng ưu tiên không quá 4 năm k t ngày t gi i thư ng ho c huy chương n ngày thi vào H, C , THCN. g) H c sinh t gi i nh t, nhì, ba trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i THPT (theo chương trình l p 12), t t nghi p THPT t lo i khá tr lên ư c tuy n th ng vào h c các trư ng H, C , THCN; t t nghi p THPT lo i trung bình ư c tuy n th ng vào các trư ng C , THCN. H c sinh t gi i khuy n khích t t nghi p THPT t lo i khá tr lên ư c tuy n th ng vào các trư ng C , THCN. K t qu thi qu c gia ch n h c sinh gi i theo chương trình l p 12 c a nh ng h c sinh ang h c l p 11 ư c b o lưu cho kỳ thi tuy n sinh H, C , THCN năm k ti p sau. h) H c sinh t t nghi p THPT lo i gi i theo quy nh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o n u có i m trung bình các bài thi t t nghi p t t 9,0 tr lên (không tính i m khuy n khích), có xác nh n c a S Giáo d c - ào t o, ư c tuy n th ng vào các trư ng H, C , THCN.
 7. Vi c tuy n th ng theo m c c, g, h ti n hành theo nh ng nguyên t c sau ây: - Ch áp d ng m t l n úng năm h c sinh t t nghi p THPT. - H c sinh t m t hay nhi u gi i trong kỳ thi h c sinh gi i ng th i t t nghi p THPT lo i gi i ch ư c hư ng m t tiêu chuNn ưu tiên cao nh t c a mình. - H c sinh t gi i trong các kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i ư c tuy n th ng vào h c các ngành có môn thi tuy n sinh trùng v i môn t gi i. Riêng các ngành sư ph m ch tuy n th ng h c sinh có môn t gi i trùng v i ngành ào t o. Nhóm ngành kinh t không tuy n th ng h c sinh t gi i các môn khoa h c xã h i. - i v i nh ng trư ng có yêu c u sơ tuy n (hàng h i, các trư ng thu c kh i Qu c phòng, Công an, Ki m sát...) ch nh ng ngư i t yêu c u sơ tuy n m i thu c di n xem xét tuy n th ng. i v i các trư ng năng khi u (Ki n trúc, Văn hoá, Ngh thu t, Báo chí, Th d c th thao...) thí sinh thu c di n tuy n th ng, n u t các yêu c u sơ tuy n, ư c mi n thi các môn văn hoá, nhưng ph i d thi các môn năng khi u và ph i t i m năng khi u do trư ng qui nh m i thu c di n trúng tuy n. - T ng s thí sinh ư c tuy n th ng vào m t trư ng ho c m t ngành c a t ng trư ng qui nh t i m c c, g, h, không vư t quá 15% t ng ch tiêu tuy n sinh h chính quy c a trư ng ho c ngành ó. Trong trư ng h p s thí sinh ăng ký tuy n th ng vư t quá 15% t ng ch tiêu tuy n sinh thì ưu tiên nh ng ngư i t gi i trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i (l y t gi i cao tr xu ng), ti p ó là ngư i có t ng i m các môn thi t t nghi p THPT cao hơn. - H c sinh thu c di n tuy n th ng quy nh t i m c g, h nhưng không s d ng quy n ư c tuy n th ng và h c sinh t t nghi p THPT lo i gi i chưa i u ki n tuy n th ng khi d thi vào các trư ng H, C , THCN ư c c ng i m thư ng. Trong trư ng h p ó i m tuy n sinh xét tuy n vào trư ng là t ng i m các môn thi tuy n sinh và i m thư ng. M c i m thư ng ư c c ng thêm cho thí sinh qui nh như sau: - C ng thêm 2 i m cho ngư i t gi i nh t trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i và ngư i t t nghi p THPT lo i gi i có i m trung bình các bài thi t t nghi p THPT t t 9,0 i m tr lên (không tính i m khuy n khích). - C ng thêm 1,5 i m cho ngư i t gi i nhì trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i ho c t t nghi p THPT lo i gi i có i m trung bình các bài thi t t nghi p THPT t t 8,5 i m n c n 9 i m (không tính i m khuy n khích). - C ng thêm 1 i m cho ngư i t gi i ba trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i và ngư i t t nghi p THPT lo i gi i có i m trung bình các bài thi t t nghi p THPT t t 8,0 i m n c n 8,5 i m (không tính i m khuy n khích). - C ng thêm 0,5 i m cho ngư i t gi i khuy n khích trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i, t t nghi p THPT lo i khá tr lên.
 8. i v i nh ng thí sinh t gi i trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i ch c ng thêm i m vào i m bài thi c a môn thi H, C ho c THCN trùng v i môn ã t gi i và trong trư ng h p t nhi u gi i cũng ch ư c hư ng m t tiêu chuNn ưu tiên cao nh t. H c sinh t t nghi p lo i xu t s c c a m t s trư ng THCN s ư c tuy n th ng vào m t ngành c a m t s trư ng H, C . Tiêu chuNn t t nghi p THCN lo i xu t s c, danh m c trư ng và ngành h c ư c tuy n th ng quy nh t i Ph l c s 2 kèm theo Quy ch này. 3. Chính sách ưu tiên theo khu v c. Trư c khi d thi, thí sinh có h khNu thư ng trú t 3 năm tr lên (tính n ngày d thi) t i khu v c nào thì hư ng chính sách ưu tiên theo khu v c ó. H c sinh các l p chuyên toán, ngo i ng ... h c sinh các trư ng, l p t o ngu n c a ngành, các trư ng, l p d b k c các trư ng, l p d b dân t c, ư c hư ng i m xét tuy n theo h khNu g c trư c khi n h c t i các trư ng, l p này. Riêng quân nhân, công an nhân dân ư c c i d thi, n u óng quân t 2 năm tr lên t i khu v c nào thì ư c xét theo khu v c ó; n u dư i 2 năm thì ư c xét theo h khNu thư ng trú trư c khi nh p ngũ. Các khu v c ưu tiên ư c quy nh như sau: Khu v c 1 (KV1) g m các huy n, xã, th tr n mi n núi, vùng cao, vùng xa xôi h o lánh, vùng sâu, h i o. Khu v c 2 (KV2) g m các t nh, huy n, xã, th tr n trung du và ng b ng, ngo i thành các thành ph tr c thu c Trung ương. Khu v c này ư c chia thành 2 nhóm: a) H c sinh có h khNu thư ng trú t i các phư ng, xã, th tr n thu c thành ph không tr c thu c Trung ương; t i các phư ng, xã, th tr n thu c các th xã và các xã, th tr n thu c các huy n ngo i thành c a các thành ph tr c thu c Trung ương thu c nhóm KV2. b) H c sinh có h khNu thư ng trú t i các xã, th tr n không thu c nhóm a nói trên thì thu c nhóm khu v c 2 - nông thôn, vi t t t là KV2-NT. Khu v c 3 (KV3) g m các qu n n i thành c a các thành ph tr c thu c Trung ương không thu c di n xét ưu tiên theo khu v c. Các khu v c ưu tiên trong tuy n sinh, hàng năm s ư c B Giáo d c và ào t o công b chi ti t. i u 8. H sơ và th t c ăng ký d thi, chuy n, nh n gi y báo thi. 1. H sơ ăng ký d thi ( KDT). Thí sinh căn c vào l ch thi ư c B Giáo d c và ào t o công b hàng năm ghi nguy n v ng ăng ký d thi vào trư ng (ho c vào ngành h c c a trư ng i v i nh ng trư ng tuy n theo ngành) phù h p v i kh năng và i u ki n c a mình.
 9. Thí sinh có quy n ăng ký d thi vào m t hay nhi u trư ng H, C , THCN. H sơ ăng ký d thi g m có: - M t túi ng h sơ và hai phi u KDT có ánh s 1, 2. M t sau c a túi ng h sơ và 2 phi u in nh ng hư ng d n c n thi t cho vi c KDT. - 3 nh ch p theo ki u ch ng minh thư c 4x6 có ghi h , tên và ngày, tháng, năm sinh c a thí sinh m t sau (1 nh dán trên túi ng h sơ, 2 nh n p cho trư ng). - B n sao gi y ch ng nh n h p pháp là i tư ng ưu tiên (n u có). 2. Th t c n p h sơ KDT, l phí KDT và chuy n giao gi y báo thi. Thí sinh thi vào trư ng nào thì n p h sơ KDT và l phí KDT cho trư ng ó. Sau khi n p phi u KDT, n u có s thay i v gia ình ho c b n thân, thí sinh có trách nhi m b sung và thông báo k p th i cho các trư ng trư c ngày thi và khi t i d thi n p y các gi y t b sung h p pháp làm cơ s th c hi n chính sách ưu tiên trong tuy n ch n, trong ch h c phí, h c b ng. Sau ngày thi các trư ng không gi i quy t vi c thay i i tư ng và khu v c ưu tiên cho thí sinh ã d thi. Vi c n p h sơ KDT, l phí KDT và chuy n nh n gi y báo thi, tuỳ theo tình hình hàng năm B Giáo d c và ào t o s công b th c hi n theo m t trong ba phương th c sau ây: a) Thí sinh tr c ti p n trư ng n p phi u KDT, l phí KDT và tr c ti p nh n gi y báo thi c a trư ng. b) Thông qua h th ng bưu i n qu c gia. c) Thông qua h th ng tuy n sinh qua các khâu: thí sinh - S Giáo d c - ào t o - Trư ng - S Giáo d c - ào t o - Thí sinh. Thí sinh ch c n n p h sơ KDT, l phí KDT và cư c phí v n chuy n thay bưu i n t i nơi quy nh c a S Giáo d c - ào t o. Sau ó các S s chuy n h sơ KDT, l phí KDT cho trư ng và nh n l i phi u báo d thi chuy n t n tay thí sinh. Hàng năm B Giáo d c và ào t o ch o th c hi n th ng nh t m t qui trình thu n ti n, nhanh chóng và ít t n kém nh t, ng th i quy nh c th m c l phí KDT và m c cư c phí v n chuy n h p lý. Sau khi ã l p xong danh sách phòng thi và in gi y báo thi, các trư ng không ư c nh n ti p h sơ ăng ký d thi. Chương 2
 10. QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CÁC TRƯ NG H, C , THCN TRONG CÔNG TÁC TUY N SINH i u 9. T ch c, quy n h n và trách nhi m c th c a H i ng Tuy n sinh (H TS) trư ng. i u hành m i công vi c liên quan n công tác tuy n sinh, hàng năm t i m i trư ng H, C , THCN có ch tiêu tuy n sinh, Hi u trư ng ra quy t nh thành l p H i ng Tuy n sinh. 1. Thành ph n c a H TS trư ng g m có: - Ch t ch: HI u trư ng ho c Phó Hi u trư ng ư c Hi u trư ng u quy n. - Phó Ch t ch: Phó Hi u trư ng ph trách ào t o. - U viên thư ng tr c: Trư ng ho c Phó Trư ng phòng Giáo v (ho c phòng ào t o). - Các u viên: M t s Trư ng phòng, Trư ng khoa và Ch nhi m b môn. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch em ru t) d thi vào trư ng trong năm ó không ư c tham gia H TS trư ng. 2. Quy n h n, trách nhi m c a H TS trư ng. H TS trư ng H, C trung ương và a phương, THCN trung ương t dư i s ch o th ng nh t c a B Giáo d c và ào t o. H TS trư ng THCN a phương t dư i s ch o th ng nh t c a S Giáo d c - ào t o. H TS trư ng có trách nhi m t ch c th c hi n t t các khâu: ra thi, t ch c kỳ thi t i trư ng, ch m thi và ch m l i, xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n n trư ng; thu và s d ng l phí KDT, l phí d thi; t ng k t công tác tuy n sinh; quy t nh khen thư ng, k lu t và báo cáo k p th i k t qu công tác tuy n sinh cho B Giáo d c và ào t o và cơ quan ch qu n (B , Ngành có trư ng, UBND ho c S Giáo d c - ào t o t nh, thành ph ). 3. Quy n h n và trách nhi m c a Ch t ch H TS trư ng. - Ph bi n, hư ng d n, t ch c th c hi n úng Quy ch Tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o. - Quy t nh và ch u trách nhi m toàn b các m t công tác liên quan n tuy n sinh theo quy nh t i Quy ch Tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o. - Báo cáo k p th i v i B Giáo d c và ào t o và cơ quan ch qu n (B có trư ng ho c UBND t nh, thành ph , S GD - T) v công tác tuy n sinh c a trư ng.
 11. - Ra quy t nh thành l p b máy giúp vi c cho H TS trư ng bao g m: Ban Thư ký, Ban thi, Ban Coi thi, Ban Ch m thi, Ban Ch m l i. Tuỳ hoàn c nh c th c a t ng trư ng, Ch t ch H TS trư ng có th thành l p Ban Cơ s v t ch t ho c ch nh m t nhóm cán b ph trách công tác cơ s v t ch t cho kỳ thi tuy n sinh c a trư ng mình. Các Ban này ch u s ch o tr c ti p c a Ch t ch H TS trư ng. - Phó Ch t ch H TS trư ng giúp Ch t ch H TS th c hi n nhi m v và thay th Ch t ch H TS gi i quy t công vi c khi Ch t ch H TS u quy n. i u 10. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban Thư ký H TS trư ng. 1. Thành ph n Ban Thư ký H TS trư ng g m có: - Trư ng ban do U viên thư ng tr c H TS trư ng kiêm nhi m. - Các u viên: m t s cán b Phòng Giáo v (Phòng ào t o) và cán b gi ng d y. 2. Quy n h n, trách nhi m c a Ban Thư ký H TS trư ng: - Nh n bài thi c a ban coi thi. B o qu n, ki m kê bài thi. - Th c hi n vi c d n túi, ánh s phách bài thi theo quy nh t i i u 19 Quy ch này. - Bàn giao bài thi c a thí sinh cho Ban Ch m thi và th c hi n các công tác nghi p v quy nh t i i u 25 Quy ch này. - Qu n lý các gi y t , biên b n liên quan t i bài thi. L p biên b n x lý i m thi. - Làm báo cáo tình hình ch m thi trình Ch t ch H TS trư ng. - D ki n phương án i m xét tuy n H TS xem xét. - G i gi y báo i m cho thí sinh. Ban thư ký H TS trư ng ch ư c ti n hành công vi c liên quan n bài thi khi có m t ít nh t t 2 u viên c a Ban tr lên. 3. Quy n h n, trách nhi m c a Trư ng ban Thư ký H TS trư ng. - L a ch n nh ng cán b trong trư ng có ý th c t ch c k lu t, có tinh th n trách nhi m cao, trung th c, tác phong làm vi c cNn th n, có ý th c b o m t và không có ngư i thân (v , ch ng, con, anh ch em ru t) d thi vào trư ng năm ó trình Ch t ch H TS trư ng xem xét ra quy t nh c vào Ban Thư ký. - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch H TS i u hành công tác c a Ban. i u 11. T ch c, quy n h n và trách nhi m c th c a Ban thi. 1. Thành ph n Ban thi g m có:
 12. - Trư ng ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H TS trư ng kiêm nhi m. - U viên thư ng tr c do Ch t ch H TS ho c Trư ng ban thi trư ng ch nh. - Tuỳ theo s lư ng môn thi c a trư ng, Trư ng ban thi ch nh m i môn thi m t Trư ng môn thi. Giúp vi c Ban thi có 1 - 2 cán b làm nhi m v ánh máy, in, óng gói thi. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng trong năm ó không ư c tham gia Ban thi ho c giúp vi c Ban thi. 2. Quy n h n, trách nhi m c a Ban thi. Giúp Ch t ch H TS trư ng xác nh yêu c u xây d ng thi, in, óng gói, b o qu n và phân ph i thi theo úng quy ch . - Ban thi làm vi c theo nguyên t c c l p và tr c ti p gi a Trư ng ban thi v i t ng Trư ng môn thi, không làm vi c t p th toàn Ban. 3. Quy n h n, trách nhi m c a Trư ng ban thi. - L a ch n ngư i tham gia công tác thi. Nêu yêu c u biên so n thi. - T ch c ch o th c hi n toàn b công tác thi theo úng các quy trình làm thi do B Giáo d c và ào t o ban hành. - Xét duy t, quy t nh ch n chính th c và d b , x lý các tình hu ng c p bách, b t thư ng v thi trong kỳ thi tuy n sinh. - Ch u trách nhi m cá nhân trư c H TS trư ng v ch t lư ng chuyên môn và quy trình b o m t thi cùng toàn b các khâu công tác liên quan n thi. 4. Quy n h n, trách nhi m c a U viên thư ng tr c Ban thi. - Nghiên c u n m v ng các quy nh v công tác thi, chuNn b sách giáo khoa và các tài li u tham kh o c n thi t giúp Trư ng ban thi i u hành công tác thi. - L p k ho ch và l ch duy t thi, ghi biên b n xét duy t thi trong các bu i làm vi c gi a Trư ng ban thi v i t ng Trư ng môn thi. - L p k ho ch và tr c ti p t ch c in óng gói, b o qu n, phân ph i và s d ng thi cho các i m thi, phòng thi. 5. Quy n h n, trách nhi m c a Trư ng môn thi. - N m v ng và quán tri t y yêu c u và n i dung c a vi c ra thi. - Nghiên c u các ã ư c gi i thi u ch n l c, ch nh lý, t h p và biên so n thi m i áp ng các yêu c u c a thi tuy n sinh. D ki n phương án ch n chính
 13. th c và d b (k c áp án và thang i m) trình Trư ng ban thi xem xét quy t nh. - Giúp Trư ng ban thi theo dõi, gi i áp và x lý các v n liên quan n thi do mình ph trách trong các bu i thi. Trư ng môn thi không tham gia quy t nh ch n chính th c cho kỳ thi. i u 12. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban Coi thi. 1. Thành ph n Ban Coi thi g m có: - Trư ng ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H TS trư ng kiêm nhi m. - U viên thư ng tr c do Trư ng ban Thư ký H TS trư ng kiêm nhi m. - Các U viên bao g m m t s Trư ng phòng (T ch c Cán b , Công tác h c sinh, Sinh viên, Tài v , Giáo v , B o v , Hành chính t ng h p, Qu n tr , Ban Ký túc xá,...) m t s Trư ng khoa, Ch nhi m b môn, cán b coi thi, tr t t viên, cán b y t , công an (nơi c n thi t có th thêm m t s ki m soát quân s ). - N u trư ng có nhi u i m thi thì m i i m thi Trư ng ban Coi thi ch nh m t u viên c a Ban ph trách i m thi. 2. Quy n h n, trách nhi m v a Ban Coi thi. i u hành toàn b công tác coi thi t i trư ng t vi c b trí l c lư ng coi thi, b o v phòng thi, t ch c coi thi, thu bài n vi c bàn giao bài thi theo úng Quy ch tuy n sinh, b o m an toàn cho kỳ thi và bài thi c a thí sinh. 3. Quy n h n, trách nhi m c a Trư ng ban Coi thi. - Ch u trách nhi m i u hành toàn b công tác coi thi t i trư ng, quy t nh danh sách thành viên Ban Coi thi, danh sách cán b coi thi, tr t t viên, cán b y t , công an, ki m soát quân s , nhân viên ph c v t i các i m thi. - Quy t nh x lý các tình hu ng x y ra trong các bu i thi theo úng Quy ch tuy n sinh. - U viên thư ng tr c Ban coi thi có trách nhi m giúp Trư ng ban Coi thi th c hi n nhi m v . 4. Quy n h n, trách nhi m c a U viên ph trách i m thi. - Thay m t Trư ng ban Coi thi i u hành toàn b công tác coi thi t i i m thi ư c giao. - X lý các tình hu ng x y ra trong các bu i thi. N u tình hu ng ph c t p ph i báo cáo ngay cho Trư ng ban Coi thi gi i quy t.
 14. - Ch n c m t s cán b c a trư ng có năng l c và tinh th n trách nhi m cao làm cán b giám sát phòng thi. - Trư c m i bu i thi t ch c b c thăm phân công cán b coi thi. 5. Cán b coi thi, cán b giám sát phòng thi và các thành viên khác c a Ban Coi thi ph i là nh ng cán b có tinh th n trách nhi m cao, vô tư, trung th c, không ư c làm nhi m v t i i m thi nơi có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi. - N u thi u cán b coi thi, Ban Coi thi ư c phép s d ng sinh viên các năm trên ang h c t i trư ng mình ho c m i cán b gi ng d y c a các trư ng H, C khác, giáo viên THPT, THCN, cán b ang công tác t i các cơ quan ch qu n c p trên c a trư ng làm cán b coi thi nhưng ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a trư ng ho c cơ quan qu n lý cán b , giáo viên. M i cán b coi thi và các thành viên khác c a Ban Coi thi, k c sinh viên ho c cán b , giáo viên c a các trư ng khác u ph i th c hi n các quy nh c a Quy ch này, n u sai ph m u b x lý theo i u 35 c a Quy ch này. i u 13. T ch c, quy n h n, trách nhi m c th c a ban Ch m thi. 1. Thành ph n Ban Ch m thi g m có: - Trư ng ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H TS trư ng kiêm nhi m. - U viên thư ng tr c do Trư ng ban Thư ký H TS trư ng kiêm nhi m. - Các u viên g m: các cán b ph trách t ng môn ch m thi (g i là Trư ng môn ch m thi) và các cán b ch m thi. 2. Quy n h n, trách nhi m c a Ban Ch m thi: Th c hi n toàn b công tác ch m thi theo úng quy ch và ti n do B Giáo d c và ào t o quy nh. 3. Quy n h n và trách nhi m c a Trư ng Ban Ch m thi: - L a ch n và c các thành viên Ban Ch m thi Ch t ch H TS quy t nh. - i u hành công tác ch m thi. Ch u trách nhi m trư c H i ng tuy n sinh trư ng v ch t lư ng, ti n và quy trình ch m thi. 4. Quy n h n, trách nhi m c a U viên thư ng tr c Ban ch m thi: i u hành các u viên Ban thư ký H TS trư ng th c hi n các công tác nghi p v . 5. Quy n h n, trách nhi m c a Trư ng môn ch m thi: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch H TS trư ng và Trư ng ban Ch m thi v vi c ch m các bài thi thu c môn mình ph trách theo úng quy trình ch m thi.
 15. - L a ch n và gi i thi u cán b ch m thi Trư ng ban Ch m thi ra quy t nh. - L p k ho ch ch m thi, t ch c nh n bài thi và phân công cán b ch m thi. - Thư ng xuyên ki m tra ch t lư ng ch m t ng bài ngay t vòng ch m u, k p th i u n n n, s a ch a các sai sót c a cán b ch m thi. N u phát hi n bài thi có nghi v n c n báo cáo Trư ng ban Ch m thi bi t t ch c ki m tra các môn thi khác c a thí sinh ó. - Trư c khi ch m, t ch c cho cán b ch m thi thu c môn th o lu n, n m v ng áp án, thang i m. Sau khi ch m xong, t ch c h p cán b ch m thi thu c b môn mình ph trách t ng k t, rút kinh nghi m. - Ki n ngh Trư ng ban Ch m thi thay i ho c ình ch vi c ch m thi i v i nh ng cán b ch m thi thi u trách nhi m, vi ph m quy ch ho c ch m sai sót nhi u. 6. Cán b ch m thi ph i là nh ng ngư i có tinh th n trách nhi m cao, vô tư, trung th c, có trình chuyên môn t t và ang tr c ti p gi ng d y úng môn ư c phân công ch m. Nh ng cán b gi ng d y ang trong th i kỳ t p s không ư c tham gia ch m thi. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng nào thì không ư c làm cán b ch m thi t i trư ng ó, k c ch m l i. Thành viên ban Thư ký không ư c tham gia ch m thi. N u thi u cán b ch m thi, Trư ng ban Ch m thi ư c phép m i cán b gi ng d y c a các trư ng H, C khác ho c giáo viên THPT tham gia ch m thi nhưng ph i tuân th các quy nh nói trên và ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a trư ng ch qu n cán b , giáo viên ó. M i cán b ch m thi, k c cán b c a các trư ng khác tham gia ch m thi ph i th c hi n các quy nh c a Quy ch này; n u sai ph m u b x lý theo i u 35 c a Quy ch này. i u 14. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban Ch m l i (phúc kh o). 1. Thành ph n c a Ban Ch m l i bao g m: - Trư ng ban do Hi u trư ng ho c Phó Hi u trư ng ph trách ào t o m nhi m. - Các U viên: m t s cán b gi ng d y ch ch t c a các b môn. Danh sách các u viên và l ch làm vi c c a Ban ph i ư c gi bí m t. 2. Quy n h n, trách nhi m c a Ban Ch m l i: Khi thí sinh có ơn khi u n i, Ban Ch m l i có nhi m v ch o:
 16. - Ki m tra các sai sót cơ h c như: c ng sai i m, ghi nh m i m bài thi c a ngư i này sang ngư i khác. - Ch m l i các bài mà thí sinh cho r ng có sai, sót so v i thang i m chính th c. - Ch m bài thi th t l c nay tìm th y. - Ch m bài m i thi b sung c a thí sinh thi u i m thi do sai sót c a H TS. - Trình Ch t ch H TS trư ng quy t nh i m bài thi sau khi ã ch m l i. Chương 3 CÁC QUY NNH C TH V CÔNG TÁC TUY N SINH M C 1 CÔNG TÁC CHU N BN CHO KỲ THI i u 15. Quy nh v kh i thi, môn thi, th i gian thi và phòng thi. T ch c nh n h sơ KDT, l phí KDT và g i gi y báo thi cho thí sinh. 1. Kh i thi, môn thi và th i gian làm bài c a m i môn thi do H TS trư ng quy t nh, sau khi có s nh t trí c a B Giáo d c và ào t o (ho c S Giáo d c - ào t o, i v i các trư ng THCN a phương) và ư c công b công khai trư c kỳ thi 3 tháng. Môn thi tuy n sinh (tr các môn năng khi u) ph i là các môn h c trong chương trình b c trung h c. Thí sinh ph i thi s môn do trư ng quy nh. Thí sinh không d thi m t môn tr lên không thu c di n xét tuy n. 2. Th i gian quy nh cho kỳ thi tuy n sinh vào các trư ng H, C là 4 ngày. Ngày u làm th t c d thi. Ngày th hai và th ba làm bài thi và ngày cu i cùng d tr cho trư ng h p c n thi t. Kỳ thi tuy n sinh vào các trư ng THCN là 3 ngày, ngày u làm th t c d thi, ngày th hai làm bài thi và ngày cu i cùng d tr . L ch thi t ng ngày do Ch t ch H TS trư ng quy t nh. 3. Trư c kỳ thi ch m nh t là 1 tu n, H TS trư ng ph i t ch c các i m thi và chuNn b s phòng thi c n thi t. M i phòng thi ph i có ánh sáng, bàn gh , ph n, b ng. Kho ng cách gi a hai thí sinh li n k nhau ph i t 1,2m tr lên. V trí phòng thi ph i an toàn, yên tĩnh. M i phòng thi ph i có hai cán b coi thi. 4. Hi u trư ng (ho c Ch t ch H TS) giao cho Phòng ào t o (ho c Ban thư ký) t ch c nh n h sơ KDT, l phí KDT và g i gi y báo thi cho thí sinh theo quy nh t i i u 8 Quy ch này, ng th i ch o b ph n máy tính tri n khai ho t ng theo quy nh t i i u 19 Quy ch này. i u 16. Yêu c u và n i dung thi: thi vào các trư ng H, C , THCN ph i t ư c các yêu c u v ki m tra nh ng ki n th c cơ b n, kh năng v n d ng và k năng th c hành c a thí sinh trong ph m vi chương trình THPT (ho c THCS i v i m t s trư ng THCN), ch y u là chương
 17. trình l p cu i c p, phù h p v i trình chung c a thí sinh d thi, úng v i chương trình và m c mà trư ng ã công b . N i dung thi ph i m b o tính khoa h c, chính xác, ch t ch . L i văn, câu ch ph i rõ ràng, không có sai sót. thi ph i t yêu c u phân lo i ư c trình h c l c c a thí sinh và phù h p v i th i gian quy nh cho m i môn thi. Ch t ch H TS và Trư ng ban thi c a trư ng ch u trách nhi m v cách ra và n i dung thi c a trư ng mình. i u 17. Quy trình ra thi. Bư c 1: Tùy theo tình hình c th c a t ng trư ng, i v i m i môn thi, Trư ng ban thi ch nh m t s cán b gi ng d y có tinh th n trách nhi m cao và trình chuyên môn gi i tham gia gi i thi u thi. Ngư i gi i thi u thi ph i căn c vào yêu c u, n i dung thi tuy n sinh, i tư ng và trình thí sinh d thi và nh ng yêu c u c th khác c a Trư ng ban thi biên so n và gi i thi u thi kèm theo áp án và thang i m chi ti t. Trong th i h n quy nh c a Trư ng ban thi, ngư i gi i thi u thi ph i n p b n g c vi t tay cho Trư ng ban thi. Không ư c ánh máy, sao chép thành nhi u b n, không lưu gi riêng và không em n i dung ã gi i thi u gi ng d y, ph o ho c luy n thi. Bư c 2: Trên cơ s nh ng ã ư c gi i thi u, Trư ng môn thi có th ki n ngh ch n nguyên hai, ba nào ó ho c l a ch n các câu h i t nh ng khác nhau t h p thành hai, ba m i. Sau ó biên so n áp án và thang i m chi ti t cho t ng r i trình Trư ng ban thi xem xét. Trư c ngày thi môn u tiên, t i a i m cách ly v i môi trư ng bên ngoài, Trư ng ban thi làm vi c tr c ti p và c l p l n lu t v i t ng Trư ng môn thi v i s có m t c a U viên thư ng tr c Ban thi. Trư ng ban thi có th thay i th t các câu h i, thay câu này b ng câu khác ho c yêu c u Trư ng môn thi biên so n l i. Căn c ý ki n c a Trư ng ban thi, Trư ng môn thi hoàn ch nh l i l n cu i thi d ki n kèm theo áp án và thang i m chi ti t, ký tên vào b n g c và giao cho Trư ng ban thi. Bư c 3: Trư ng ban thi t mã hoá các thi d ki n theo ký hi u I, II, III... và quy t nh ch n m t trong hai, ba d ki n làm thi chính th c, các còn l i làm d b , ng th i quy t nh thang i m cho t ng ph n c a thi chính th c và d b .
 18. Toàn b các thi do các cán b gi ng d y gi i thi u, d ki n do Trư ng môn thi biên so n, chính th c và d b , các áp án và thang i m cùng t t c các tài li u liên quan, u là tài li u m t do chính Trư ng ban thi c t gi theo ch b o m t. Bư c 4: Ti n hành ánh máy, in, óng gói, b o qu n, phân ph i, s d ng thi theo quy nh t i i u 18 c a Quy ch này. i u 18. Quy trình b o m t thi. Trư ng ban thi ch ch n nh ng ngư i áng tin c y tham gia làm thi. Không ch n nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng năm ó tham gia làm thi. Danh sách nh ng ngư i tham gia làm ư c gi bí m t cho n khi k t thúc các bu i thi. Nơi làm thi an toàn, kín áo, bi t l p, xa hàng rào và ư c b o v nghiêm m t su t th i gian làm thi. Các c a s ph i ư c niêm phong k . Có y phương ti n b o m t, phòng cháy, ch a cháy. Ngư i làm vi c trong khu v c có phù hi u riêng và ch ho t ng trong ph m vi cho phép. T t c m i ngư i tham gia làm thi t khi ti p xúc v i thi u ph i hoàn toàn cách ly v i môi trư ng bên ngoài. Cán b tham gia biên so n thi ch ư c gi i phóng kh i công vi c, khi thi do mình ph trách ã m t i phòng thi ư c 60 phút. Riêng Trư ng môn thi ph i thư ng tr c t i H TS trong su t th i gian thí sinh làm bài thi c a môn thi do mình ph trách gi i áp và x lý các v n liên quan n thi. Vi c ánh máy, in, óng gói, b o qu n, phân ph i, s d ng thi ư c ti n hành dư i s ch o tr c ti p c a Trư ng ban thi. 1. ánh máy và in thi. + Trư ng môn thi tr c ti p ánh máy ho c tr c ti p ki m tra sau khi ngư i khác ánh máy. Trư ng ban thi ch nh nh ng cán b có nghi p v chuyên môn và tinh th n trách nhi m cao ánh máy thi và in thi. + Trư c khi ánh máy ho c in , ph i thu d n m i gi y t , tài li u cũ khu v c ánh máy và in . + thi ph i ư c ánh máy và in rõ ràng, chính xác, s ch, p, úng quy cách, úng s b n in n nh, không th a thi u, không dùng gi y t in h ng c a các thi khác. Các gi y t ánh máy ho c in h ng và b n g c thi ph i n p cho Trư ng ban thi qu n lý, không ư c cho cho vào s t rác. Không rác trong th i gian làm . + Trong quá trình in, sao ch p, Trư ng môn thi ph i ki m tra s lư ng, ch t lư ng b n in, lo i b t in m , in h ng, x u, bNn, rách hay t tr ng. Khi ph i in thi c hai m t gi y, ph i in úng u uôi và ki m tra m t sau, phòng in sót.
 19. + ánh máy ho c in, sao ch p xong d t i m t ng . Ch ti p t c ánh máy ho c in khác sau khi ã ki m tra khu v c ánh máy và in, thu d n và giao cho Trư ng ban thi m i gi y t liên quan n v a làm trư c ó. + Tuy t i không ánh máy ho c in áp án thi trư c khi thi. + Trư ng môn thi và Trư ng ban thi nh t thi t ph i ki m tra k b n ánh máy r i c 2 ngư i cùng ký duy t trư c khi in . 2. óng gói thi. + U viên thư ng tr c Ban thi n m v ng s lư ng thí sinh c a t ng kh i, t ng ngành, a i m thi c a trư ng phân ph i thi, ghi tên a i m thi, phòng thi và s lư ng thi vào t ng phong bì, sau ó giao cho ngư i ph trách óng gói, ho c t mình tr c ti p cho thi vào t ng phong bì. + Ngư i óng gói thi ph i làm úng quy cách th t c, b o m úng s lư ng thi, úng môn thi ghi phong bì thi, s lư ng thi cho t ng i m thi, t ng phòng thi, không có t tr ng, t h ng. + Phong bì thi ư c dán ch t, không bong mép, có nhãn và d u niêm phong (n a d u in vào nhãn, n a d u in vào phong bì). + Sau khi óng gói xong t ng thi, U viên thư ng tr c Ban thi ki m tra s lư ng phong bì ã óng gói và bàn giao cho Trư ng ban thi qu n lý, k c các b n in th a, in h ng, m , x u, rách, bNn ã b lo i ra. 3. B o qu n và phân ph i thi. + thi ph i b o qu n trong hòm, t , hay két s t, có khoá ch c ch n, niêm phong k và có ngư i b o v thư ng xuyên. Chìa khoá hòm, t hay két s t do Trư ng ban thi gi . + L ch phân ph i thi t ng bu i cho các i m thi do Trư ng ban thi quy nh. Khi giao nh n thi ph i có biên b n. Khi ưa thi n các i m thi ph i có công an b o v , n u i m thi xa ph i i b ng ô tô riêng. 4. S d ng thi chính th c và d b . a) thi chính th c ch ư c m s d ng t i phòng thi úng ngày, gi và môn thi do Ch t ch H TS quy nh th ng nh t cho m i kỳ thi và ư c dùng i chi u, ki m tra ã phát cho thí sinh ho c ã chép lên b ng. b) thi d b ch s d ng trong trư ng h p thi chính th c b l , khi có b ng ch ng xác th c và có k t lu n chính th c c a H TS trư ng và S Công an a phương theo quy nh t i i u 23 c a Quy ch này. i u 19: Các quy nh v s d ng công ngh thông tin trong công tác tuy n sinh.
 20. Các trư ng H, C , THCN nh t thi t ph i s d ng công ngh thông tin trong các khâu sau ây: 1. ánh s báo danh và l p danh sách thí sinh d thi. 2. L p danh sách phòng thi căn c tên thí sinh theo v n A, B, C... theo t ng kh i, ngành. Tuy t i không ư c x p phòng thi theo cách gom h c sinh t ng a phương vào các s th t g n nhau. 3. In gi y báo thi cho t ng thí sinh (có th k t h p dùng làm th d thi). 4. L p các bi u m u th ng kê v s lư ng thí sinh d thi theo kh i ngành, theo t nh và i tư ng r i g i v B Giáo d c và ào t o trư c ngày 30/5 h ng năm. 5. L p bi u m u ch m thi bao g m b n hư ng d n d n túi, b n i chi u s báo danh - phách và biên b n ch m thi. a) B n hư ng d n d n túi là tài li u Ban Thư ký H TS trư ng d n các bài thi vào các túi ch m thi. Vì v y m i môn thi, m i ngành ư c d n túi theo các quy lu t khác nhau và ph i tuân theo nguyên t c sau: - Trong m i môn thi, kh i ngành, quy lu t d n túi ph i do máy tính t ng th c hi n. M i m t túi ch m thi không ư c d n quá 50 bài. Trong m i túi không d n tr n v n bài c a m t phòng thi. - Sau khi in xong b n hư ng d n d n túi, m i môn, ngành cho vào m t phong bì ghi rõ tên môn thi bên ngoài và niêm phong b o m t. b) B n i chi u s báo danh - phách là tài li u Ban Thư ký H TS trư ng ánh s phách vào bài thi c a thí sinh. Căn c vào b n hư ng d n d n túi, ti n hành ánh s phách c a t ng môn và t ng ngành theo th t tăng d n qua t ng túi, s phách ph i ánh b t u t m t s ng u nhiên và do máy tính th c hi n t ng. S phách ph i ơn tr trong t ng môn, gi a các môn, ngành không ư c trùng nhau v quy lu t. Khi in xong, các b n i chi u s báo danh - phách c a m i môn thi, ngành ph i ư c ưa riêng vào t ng phong bì, ghi rõ tên môn thi bên ngoài và niêm phong b o m t. c) Biên b n ch m thi (bi u s 4) là tài li u cán b ch m thi ghi k t qu ch m thi t ng bài sau khi ã ch m hai l n c l p. i m ph i ghi c ph n ch và s , n u có s a ch a Ban Ch m thi ph i ký tên óng d u. B n hư ng d n d n túi, b n i chi u s báo danh - phách, biên b n ch m thi và t t c các tài li u, phương ti n lưu gi thông tin có liên quan như ĩa m m, chương trình v.v... là nh ng tài li u tuy t m t do Ch t ch H TS trư ng c t gi theo ch b o m t.
Đồng bộ tài khoản