Quyết định số 05/2000/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 05/2000/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2000/QĐ-BGDĐT về việc sửa đổi một số điều của quy chế thi tốt nghiệp bổ túc THCS và bổ túc THPT ban hành theo Quyết định số 06/1999/QĐ-BG&ĐT ngày 26/2/1999 do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2000/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2000/QĐ-BGDĐT Hà N i, ngày 03 tháng 3 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O S 05/2000/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2000 V VI C S A Đ I M T S ĐI U C A QUY CH THI T T NGHI P B TÚC THCS VÀ B TÚC THPT BAN HÀNH THEO QUY T Đ NH S 06/1999/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 26/2/1999 B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Căn c Ngh đ nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và Đào t o; Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Quy t đ nh s 06/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/2/1999 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c ban hành Quy ch thi T t nghi p B túc THCS và B túc THPT; Theo đ ngh c a ông V trư ng V Giáo d c thư ng xuyên, QUY T Đ NH Đi u 1: S a đ i m t s đi u c a Quy ch thi t t nghi p B túc THCS và B túc THPT ban hành theo Quy t đ nh s 06/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/2/1999 như sau: 1) S a đ i Đi u 3 như sau: "1. Thi t t nghi p B túc trung h c ph thông đư c t ch c th ng nh t trong c nư c, t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, m i năm m t kỳ . Ngày thi đư c B Giáo d c và Đào t o quy đ nh c th trong biên ch năm h c. 2. Thi t t nghi p B túc trung h c cơ s đư c t ch c th ng nh t trong t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, m i năm hai kỳ, vào tháng 6 và tháng 12. Ngày thi do S Giáo d c và Đào t o quy đ nh và thông báo t i ngư i h c ngay t đ u năm h c." 2) S a đ i Đi u 9 như sau: "1. M i thí sinh có quy n d thi n u đ các đi u ki n d thi.
  2. 2. Thí sinh d thi đ các môn thi quy đ nh trong m t kỳ thi, n u không đ và không b k lu t hu k t qu thi thì nh ng môn thi đ t t đi m 5 tr lên đư c ba lưu (g i là đi m b o lưu) cho kỳ thi ti p ngay sau đó và ch cho kỳ thi ngay sau đó mà thôi. Các thí sinh có đi m b o lưu, đư c d thi theo hai cách: Ho c thi t t c các môn thi quy đ nh trong m t kỳ thi. b) Ho c ch thi các môn thi không có đi m b o lưu kỳ thi ngay trư c đó, k c môn thi mà kỳ thi trư c không ph i thi nhưng B quy đ nh trong kỳ thi này." Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3: Các ông (bà) Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Chánh văn phòng, Th trư ng các đơn v t ch c thu c B Giáo d c và Đào t o; Giám đ c các S Giáo d c và Đào t o, C c trư ng C c Nhà trư ng - B T ng Tham mưu thu c B Qu c phòng ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Nguy n Minh Hi n
Đồng bộ tài khoản