Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
97
lượt xem
4
download

Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT

 1. B VĂN HOÁ-THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 05/2003/Q -BVHTT Hà N i, ngày 06 tháng 02 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH B O QU N, TU B VÀ PH C H I DI TÍCH L CH S - VĂN HOÁ, DANH LAM TH NG C NH B TRƯ NG B VĂN HOÁ - THÔNG TIN Căn c i u 34 Lu t Di s n văn hoá ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh nh 81/CP ngày 8 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Văn hoá -Thông tin; Căn c công văn s 2106/BXD-KTQH ngày 25 tháng 12 năm 2002 c a B Xây d ng tho thu n Quy ch b o qu n, tu b và ph c h i di tích; Xét ngh c a C c trư ng C c B o t n B o tàng. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch b o qu n, tu b và ph c h i di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o t n B o tàng, th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c các S Văn hoá Thông tin và th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t d nh này. B TRƯ NG B VĂN HOÁ-THÔNG TIN Nơi nh n: -Th tư ng Chính ph và các Phó Th tư ng Chính ph -Ban Tư tư ng văn hoá Trung ương -Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph -UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW Ph m Quang Ngh -Các S VHTT -Các C c, V , Thanh tra B , -Công báo Văn phòng Chính ph -Lưu VP, C c BTBT QUY CH
 2. B O QU N, TU B VÀ PH C H I DI TÍCH LNCH S - VĂN HOÁ, DANH LAM TH NG C NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 05 / 2003/Q -BVHTT ngày 06 tháng 02 năm 2003 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích c a ho t ng b o qu n, tu b và ph c h i di tích l ch s -văn hoá, danh lam th ng c nh 1. B o v các di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh (sau ây g i là di tích) trư c nh ng tác ng x u c a môi trư ng thiên nhiên và môi trư ng xã h i. 2. B o m gi gìn t i a các y u t nguyên g c và các giá tr chân xác c a di tích v các m t: v trí, c u trúc, ch t li u, v t li u, k thu t truy n th ng, ch c năng, n i th t, ngo i th t, c nh quan liên quan và các y u t khác c a di tích nh m b o v và phát huy các giá tr c a di tích. 3. B o m s hài hoà gi a di tích v i môi trư ng c nh quan xung quanh. i u 2. i tư ng i u ch nh, ph m vi áp d ng 1. Quy ch này quy nh v các ho t ng b o qu n, tu b và ph c h i có liên quan n di tích ã ư c Th tư ng Chính ph , B trư ng B Văn hoá - Thông tin, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) quy t nh x p h ng di tích và các di v t thu c di tích ó. 2. Quy ch này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân Vi t Nam; t ch c, cá nhân nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ang ho t ng trong lĩnh v c có liên quan t i Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. B o t n di tích là nh ng ho t ng nh m b o m s t n t i lâu dài, n nh c a di tích s d ng và phát huy giá tr c a di tích ó; 2. B o qu n di tích là ho t ng nh m phòng ng a và h n ch nh ng tác nhân h y ho i di tích mà không làm thay i nh ng y u t nguyên g c v n có c a di tích; 3. Tu b di tích là ho t ng nh m tu s a, gia c , tôn t o di tích; 4. Gia c , gia cư ng di tích là bi n pháp x lý các c u ki n c a di tích nh m gi n nh v m t c u trúc và tăng cư ng kh năng ch u l c c a các c u ki n này;
 3. 5. Tôn t o di tích là nh ng ho t ng nh m tăng cư ng kh năng s d ng và phát huy giá tr di tích nhưng v n m b o tính nguyên v n, s hài hoà c a di tích và c nh quan l ch s - văn hoá c a di tích; 6. Ph c h i di tích là ho t ng nh m ph c d ng l i di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh ã b hu ho i trên cơ s các c li u khoa h c v di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh ó; 7. Tu s a c p thi t di tích là ho t ng s a ch a nh nh m gia c , gia cư ng các b ph n di tích k p th i ngăn ch n di tích kh i b s p trư c khi ti n hành công tác tu b toàn di n. i u 4. Phân lo i di tích Căn c i u 4 Lu t di s n văn hoá, i u 14 Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hoá, các di tích ư c phân lo i như sau: 1. Di tích l ch s - văn hoá là công trình xây d ng, a i m và các di v t, c v t, b o v t qu c gia thu c công trình, a i m ó có giá tr l ch s , văn hoá, khoa h c; 2. Di tích ki n trúc ngh thu t là công trình ki n trúc ngh thu t, t ng th ki n trúc ô th và ô th có giá tr tiêu bi u trong các giai o n phát tri n ngh thu t ki n trúc c a dân t c; 3. Di tích kh o c là nh ng a i m kh o c có giá tr n i b t ánh d u các giai o n phát tri n c a các văn hoá kh o c ; 4. Danh lam th ng c nh là c nh quan thiên nhiên ho c a i m có s k t h p gi a c nh quan thiên nhiên v i công trình ki n trúc có giá tr l ch s , thNm m , khoa h c. i u 5. Nguyên t c b o qu n, tu b và ph c h i di tích 1. Ch ti n hành b o qu n, tu b và ph c h i di tích trong trư ng h p c n thi t và ph i l p thành d án (Trư ng h p tu s a c p thi t di tích th c hi n theo quy nh t i i u 10 và i u 11 c a Quy ch này). D án và thi t k b o qu n, tu b và ph c h i di tích ho c báo cáo tu s a c p thi t di tích ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2. B o m tính nguyên g c, tính chân xác, tính toàn v n và s b n v ng c a di tích. 3. Ưu tiên cho các ho t ng b o qu n, gia c di tích trư c khi áp d ng nh ng bi n pháp k thu t tu b và ph c h i khác. 4. Vi c thay th k thu t hay ch t li u cũ b ng k thu t hay ch t li u m i ph i ư c thí nghi m trư c b o m k t qu chính xác khi áp d ng vào di tích. 5. Ch thay th m t b ph n cũ b ng m t b ph n m i c a di tích khi có nh ng ch ng c khoa h c chuNn xác và ph i có s phân bi t rõ ràng gi a b ph n m i thay th v i nh ng b ph n g c.
 4. 6. B o m an toàn cho b n thân công trình và khách tham quan. Chương 2: L PD ÁN B O QU N, TU B VÀ PH C H I DI TÍCH i u 6. i u ki n l p d án b o qu n, tu b và ph c h i di tích 1. D án b o qu n, tu b và ph c h i di tích (sau ây g i là d án) ph i do t ch c có chuyên môn v b o qu n, tu b và ph c h i di tích th c hi n theo nh ng quy nh trong Quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph và quy nh t i i u 20 c a Quy ch này. 2. Vi c phân lo i d án th c hi n theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph . i u 7. N i dung báo cáo nghiên c u ti n kh thi và báo cáo kh thi N i dung báo cáo nghiên c u ti n kh thi và báo cáo kh thi b o qu n, tu b và ph c h i di tích ph i tuân th n i dung các bư c l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi và báo cáo kh thi ư c quy nh trong Quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph và các n i dung sau: 1. Li t kê, ánh giá, phân tích v l ch s , kh o c , k thu t, m thu t, v t li u và các tài li u liên quan khác c a di tích: a) Báo cáo v n i dung l ch s di tích bao g m: - L ch s nhân v t, s ki n liên quan t i di tích (g m tài li u vi t, nh ch p, b n v và nh ng mô t khác có liên quan n nhân v t, s ki n); - L ch s quá trình b o qu n, tu b và ph c h i di tích (tài li u vi t, nh ch p, b n v và các lo i h sơ tư li u khác). N i dung các tài li u trên ph i nêu rõ năm xây d ng công trình; n i dung và th i gian nh ng l n công trình ã ư c b o qu n, tu b và ph c h i. b) Báo cáo v kh o c h c c a di tích bao g m: - Trích d n tài li u kh o c trư c ây c a di tích (n u có); - ánh giá d báo m c nghiên c u kh o c h c i v i di tích như: i u tra, thám sát ho c khai qu t kh o c ; - Ki n ngh v công tác kh o c : ki n ngh th c hi n (ho c không th c hi n) công tác nghiên c u, thám sát, khai qu t kh o c t i t ng công trình khi ti n hành tu b và ph c h i; ánh giá toàn b công tác kh o c ã th c hi n; ki n ngh vi c b o v di tích kh o c . c) Báo cáo v k t c u và n n móng công trình c a di tích bao g m: tình tr ng k t c u, kh năng ch u t i, liên k t.
 5. d) Báo cáo v m thu t c a di tích bao g m: - Tài li u vi t, nh mô t v giá tr l ch s m thu t c a di tích; - ánh giá giá tr các trang trí m thu t t i di tích; - ánh giá giá tr các thành ph n ư c trang trí sơn th p v m u s c, th l ai, trang trí, ch t li u, niên i; - Báo cáo tình tr ng, ch t lư ng các trang trí m thu t. ) Báo cáo v v t li u c a di tích bao g m: - S li u v các lo i v t li u trong di tích như: ch ng lo i, ch t li u, kích thư c, m u s c, trang trí m thu t, niên i, thành ph n, c u trúc, thành ph n hoá lý và nh ng s li u liên quan khác; - ánh giá phân lo i sơ b v các v t li u s d ng t i di tích theo các giai o n xây d ng, b o qu n, tu b và ph c h i nh m xác nh các v t li u nguyên g c và quá trình xây d ng, tu b c a di tích. e) ánh giá tình tr ng k thu t và nguyên nhân gây hư h ng c a các c u ki n, thành ph n ki n trúc c a di tích qua các th i kỳ, các giai o n xây d ng, b o qu n tu b , ph c h i và ki n ngh v các gi i pháp b o qu n, tái s d ng, ph c ch v t li u. a) 2. L p h sơ kh o sát, ánh giá hi n tr ng ki n trúc c a di tích: Tài li u vi t v di tích bao g m: - Mô t hi n tr ng t ng th t ng công trình ( công trình m t, còn, s p , hư h i, bi n i... ); - ánh giá nguyên nhân gây hư h i c a t ng công trình; - S li u cơ b n v hi n tr ng c a di tích. b) H sơ b n v kh o sát hi n tr ng di tích bao g m: - B n v m t b ng v trí; - B n v m t b ng t ng th ; - B n v m t b ng các h ng m c di tích; -B nv m t ng các h ng m c di tích; - B n v m t c t các h ng m c di tích; -B nv ánh giá hi n tr ng các b ph n c a các h ng m c di tích;
 6. - B n v ki n trúc ã có trư c ây làm tài li u tham kh o; - Thuy t minh h sơ b n v . c) ánh giá t ng th ki n trúc c a di tích. 3. nh ch p và ghi hình hi n tr ng c a di tích (th i i m l p d án): a) nh ch p và ghi hình t ng th ; b) nh ch p và ghi hình công trình; c) nh ch p và ghi hình n i th t, ngo i th t công trình; d) nh ch p các chi ti t c trưng. 4. B n d p các chi ti t quan tr ng; 5. Phương án b o qu n, tu b và ph c h i di tích: a) Thuy t minh các phương án b o qu n, tu b và ph c h i di tích (phương án ch n, phương án so sánh) bao g m: phương án b o qu n di tích; phương án tu b di tích; phương án ph c h i di tích; phương án t ng h p; b) B n v ki n trúc phương án b o qu n, tu b và ph c h i di tích bao g m: - B n v m t b ng t ng th ; - B n v m t b ng các công trình; - B n v các m t ng công trình; - B n v các m t c t công trình; B n v ph i th hi n ư c n i dung, v trí c n th c hi n công tác b o qu n, tu b và ph c h i và ph i phù h p v i h sơ b n v kh o sát, nh ch p hi n tr ng di tích. 6. Phân tích, xác nh h ng m c u tư: a) L a ch n h ng m c ưu tiên u tư; b) L a ch n phương án b o qu n, tu b và ph c h i di tích phù h p v i hi n tr ng c a di tích và m c ích c a d án. 7. K t lu n và ki n ngh : a) Ki n ngh v m c th c hi n công tác kh o c ; b) Ki n ngh v phương án b o qu n, tu b và ph c h i di tích;
 7. c) Ki n ngh chung. 8. Tư li u tham kh o. Toàn b các tư li u vi t, v , nh, l i k , b n d p và nh ng tư li u khác có liên quan n di tích ã ư c nêu trong d án s ư c coi là tư li u d n ch ng có giá tr . Chương 3: L P THI T K K THU T B O QU N, TU B VÀ PH C H I DI TÍCH i u 8. H sơ và i u ki n l p thi t k k thu t b o qu n, tu b và ph c h i di tích 1. Di tích trư c khi ti n hành b o qu n, tu b và ph c h i ph i có h sơ thi t k k thu t b o qu n, tu b và ph c h i (sau ây g i là thi t k ) ư c c p có thNm quy n phê duy t (Tr trư ng h p tu s a c p thi t di tích ư c quy nh t i i u 10 và i u 11 c a Quy ch này). 2. T t c các thi t k u ph i do các t ch c chuyên môn có tư cách pháp nhân th c hi n theo quy nh trong Quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph và quy nh t i i u 20 c a Quy ch này. i u 9. N i dung h sơ thi t k N i dung h sơ thi t k ph i tuân th n i dung h sơ thi t k k thu t xây d ng công trình ư c quy nh trong Quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph và hư ng d n c a B Xây d ng, ngoài ra còn ph i th c hi n các n i dung sau ây: 1. nh ch p ( nh m u ho c nh en tr ng c t 9x12cm tr lên) và ghi hình hi n tr ng di tích s ư c th c hi n b o qu n, tu b và ph c h i: a) nh và ghi hình t ng th ; b) nh và ghi hình m t ng công trình ; c) nh và ghi hình n i th t, ngo i th t các công trình; d) nh và ghi hình chi ti t các c u ki n, b ph n công trình. 2. B n thuy t minh gi i pháp b o qu n, tu b và ph c h i di tích: a) Phương án b o qu n; b) Phương án tu b ; c) Phương án ph c h i; d) Phương án t ng h p.
 8. 3. B n v k thu t hi n tr ng di tích ( ư c ghi chú, ký hi u, ánh d u y th hi n hi n tr ng c a di tích m t cách chính xác và d hi u): a) M t b ng t ng th bao g m: - M t b ng t ng th hi n tr ng; - M t b ng t ng th d u v t các công trình ã m t. b) M t b ng mái; c) M t b ng các công trình bao g m: - M t b ng toàn b các công trình; - M t b ng các công trình s ư c th c hi n công tác b o qu n, tu b và ph c h i; d) M t ng toàn b các công trình s ư c th c hi n công tác b o qu n, tu b và ph c h i; ) M t c t d c, c t ngang các công trình s ư c th c hi n công tác b o qu n, tu b và ph c h i; e) B n v các chi ti t b o qu n, tu b và ph c h i. 4. B n v k thu t phương án b o qu n, tu b và ph c h i: a) M t b ng t ng th ; b) M t b ng các công trình; c) M t ng các công trình; d) M t c t các công trình; ) M t b ng mái; e) Các chi ti t s ư c b o qu n, tu b và ph c h i. 5. D toán, t ng d toán. áp d ng nh m c d toán trùng tu, tôn t o di tích do B Văn hoá - Thông tin ban hành và các quy nh khác c a Nhà nư c có liên quan t i th i i m trình b n d toán và t ng d toán. Chương 4: TU S A C P THI T DI TÍCH
 9. i u 10. Di tích có nhu c u tu s a c p thi t Di tích có nhu c u tu s a c p thi t là di tích ang có nguy cơ b h y ho i do tác ng c a thiên nhiên, c a con ngư i c n ư c s a ch a nh m ch ng , gia c , gia cư ng các b ph n c a di tích k p th i ngăn ch n di tích kh i b s p trư c khi ti n hành công tác b o qu n, tu b và ph c h i. i u 11. Quy trình và gi i h n tu s a c p thi t di tích 1. Vi c tu s a c p thi t di tích ch ư c ti n hành sau khi có quy t nh c a U ban nhân dân c p t nh. 2. Gi i h n ph m vi tu s a c p thi t di tích bao g m: s a ch a các b ph n, c u ki n h ng b ng cách n i, vá, ch ng ho c thay th c u ki n m i tương t . 3. S Văn hoá - Thông tin ho c cơ quan qu n lý di tích c p t nh ch u trách nhi m thành l p và tr c ti p qu n lý t tu s a c p thi t di tích. T tu s a c p thi t di tích bao g m 01 cán b qu n lý di tích t nh và 01 ki n trúc sư ho c k sư xây d ng ( ư c quy nh t i i u 20 và i u 21 c a Quy ch này) có nhi m v sau ây: a) L p báo cáo tu s a c p thi t di tích trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t; b) Th c hi n giám sát công tác tu s a c p thi t di tích sau khi nh n ư c quy t nh phê duy t báo cáo tu s a c p thi t c a U ban nhân dân c p t nh. 4. Báo cáo tu s a c p thi t di tích có các n i dung sau ây: a) Tài li u vi t bao g m: - ánh giá hi n tr ng k thu t ki n trúc; - xu t công vi c và bi n pháp c n ph i ti n hành tu s a c p thi t; - Ki n ngh . b) nh ch p hi n tr ng bao g m: - nh ch p v trí hi n tr ng công trình b xu ng c p; - nh ch p chi ti t thành ph n c n tu s a c p thi t. c) B n v ki n trúc bao g m: - B n v v trí; - B n v hi n tr ng; - B n v phương án tu s a c p thi t. Chương 5: TH M NNH, PHÊ DUY T D ÁN VÀ THI T K
 10. i u 12. ThNm nh d án và thi t k 1. D án và thi t k ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n v văn hoá - thông tin thNm nh. 2. Vi c thNm nh d án và thi t k ư c th c hi n theo i u 35 Lu t Di s n văn hoá, i u 17 Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11-11-2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hoá và Quy ch qu n lý u tư xây d ng c a Chính ph . i u 13. Phê duy t d án và thi t k Cơ quan ch qu n u tư ch phê duy t d án ho c thi t k sau khi h sơ d án ho c thi t k có ý ki n thNm nh b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n v văn hoá - thông tin. i u 14. H sơ d án và thi t k ngh thNm nh ho c phê duy t H sơ d án và thi t k g i cơ quan có thNm quy n v văn hoá - thông tin ngh thNm nh ho c phê duy t bao g m: 1. H sơ d án, h sơ thi t k trình c p có thNm quy n thNm nh ho c phê duy t: a) H sơ d án và thi t k , d toán và t ng d toán; b) Công văn c a U ban nhân dân c p t nh ho c c a t ch c, cá nhân ngh B Văn hoá - Thông tin thNm nh ho c phê duy t ( i v i di tích qu c gia, di tích qu c gia c bi t) kèm theo văn b n ngh c a Giám c S Văn hoá - Thông tin ho c cơ quan qu n lý di tích c p t nh; c) Công văn c a t ch c, cá nhân ngh U ban nhân dân c p t nh phê duy t ho c ngh S Văn hoá - Thông tin ho c cơ quan qu n lý di tích c p t nh thNm nh ( i v i di tích c p t nh); d) Văn b n thNm nh h sơ d án ho c thi t k c a các t ch c có tư cách pháp nhân v thNm nh d án và thi t k ; ) Các tài li u liên quan khác. 2. B Văn hoá - Thông tin, S Văn hoá - Thông tin ho c cơ quan qu n lý di tích c p t nh có trách nhi m tr l i b ng văn b n không quá 30 ngày ( i v i d án nhóm B) và không quá 20 ngày ( i v i d án nhóm C) k t ngày nh n h sơ ngh thNm nh ho c phê duy t. Chương 6: THI CÔNG B O QU N, TU B VÀ PH C H I DI TÍCH i u 15. Quy nh chung
 11. T ch c, cá nhân khi thi công b o qu n, tu b và ph c h i di tích ph i th c hi n các quy nh t i Lu t Di s n văn hoá, Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11-11-2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hoá, Quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph , các quy nh hi n hành c a B Xây d ng và các quy nh t i i u 16, i u17, i u 18 và i u19 c a Quy ch này. i u 16. T ch c giám sát thi công 1. Khi thi công b o qu n, tu b và ph c h i di tích u ph i có t giám sát thi công, tr trư ng h p tu s a c p thi t di tích quy nh t i i u 10 và i u 11 c a Quy ch này. 2. Thành ph n t giám sát thi công ph i tuân th các quy nh hi n hành c a B Xây d ng, ngoài ra ph i có 01 ki n trúc sư ho c k sư xây d ng (quy nh t i kho n 2, i u 21 c a Quy ch này) và 01 cán b qu n lý di tích thu c cơ quan qu n lý di tích c p t nh. 3. Th i gian ho t ng c a t giám sát thi công b o qu n, tu b và ph c h i di tích ư c th c hi n theo các quy nh c a B Xây d ng. 4. Ngoài quy n h n và nhi m v ư c quy nh trong Quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph , t giám sát thi công b o qu n, tu b và ph c h i di tích có nhi m v sau ây: a) Giám sát vi c tháo d , h gi i và b o qu n hi n v t ho c c u ki n c a công trình; b) Tham gia l a ch n, phân lo i các c u ki n h gi i theo n i dung h sơ thi t k ã ư c duy t và theo th c t h gi i, tháo d công trình; c) Giám sát, xác nh n phát sinh c a công trình ho c ngh ch u tư d ng vi c thi công khi phát hi n nh ng v n m i và quan tr ng v di tích. i u 17. Tháo d , h gi i công trình 1. Vi c tháo d , h gi i công trình ho c m t b ph n công trình di tích ph i tuân th các quy nh sau ây: a) Xây d ng nhà bao che công trình và nhà kho b o v c u ki n ki n trúc trư c khi tháo d , h gi i công trình; b) Không làm m t, làm hư h i ho c bi n d ng các c u ki n ki n trúc; c) Có các phương án b o v và b o qu n các c u ki n c a công trình di tích trư c và trong khi tháo d , h gi i ng th i ph i có khu v c riêng b o v nh m ch ng m t mát, hư h i; d) Ghi hình, ch p nh, ánh d u y quá trình tháo d , h gi i công trình.
 12. 2. Ti n hành l a ch n, phân lo i c u ki n còn s d ng ư c, c u ki n không còn s d ng ư c ngay sau khi tháo d , h gi i di tích theo nguyên t c gi gìn t i a các y u t nguyên g c c a di tích. 3. ơn v thi công công trình b o qu n, tu b và ph c h i di tích ch u trách nhi m b o v và bàn giao cho cơ quan qu n lý nhà nư c v di tích ho c ch s h u di tích c u ki n ki n trúc b lo i b theo h sơ thi t k và theo s l a ch n, phân lo i c a t giám sát lưu gi ph c v nghiên c u lâu dài. i u 18. Nh t ký công trình N i dung nh t ký công trình th c hi n theo các quy nh do B Xây d ng ban hành và nh ng quy nh sau ây: 1. H sơ vi t: a) Ghi chép vi c tháo d , h gi i và b o qu n các c u ki n và hi n v t g c ngay t i hi n trư ng; b) Ghi chép quá trình gia công thay th , làm m i; c) Ghi chép s lư ng, kích thư c, ch t li u các c u ki n ư c thay th , b o qu n, tu b và ph c h i; d) Ghi chép nh ng phát hi n m i v di tích trong quá trình thi công b o qu n, tu b và ph c h i. 2. H sơ nh, ghi hình: a) Ch p nh, ghi hình công trình trư c khi tháo d , h gi i; b) Ch p nh, ghi hình quá trình tháo d , h gi i; c) Ch p nh, ghi hình quá trình thi công, l p d ng công trình; nh ch p là nh m u ho c en tr ng t c 9x12cm tr lên. 3. H sơ b n v : a) B n v chi ti t các phát hi n m i v di tích; b) B n v chi ti t các c u ki n và v trí các c u ki n thay th trong quá trình b o qu n, tu b và ph c h i. Quá trình th c hi n công tác b o qu n, tu b và ph c h i di tích ph i ư c ghi trong s nh t ký công trình hàng ngày và ư c t giám sát thi công xác nh n. i u 19. H sơ báo cáo quá trình và k t qu thi công b o qu n, tu b và ph c h i di tích
 13. H sơ hoàn công thi công b o qu n, tu b và ph c h i di tích theo n i dung h sơ hoàn công do B Xây d ng ban hành và nh ng h sơ sau ây: 1. H sơ nh hi n tr ng, thay th , làm m i; 2. H sơ b n v k thu t kh o sát hi n tr ng, h sơ b n v k thu t thi công b o qu n, tu b và ph c h i không có trong thi t k ã ư c phê duy t; 3. Biên b n nghi m thu t ng ph n và toàn b quá trình thi công b o qu n, tu b và ph c h i: a) Biên b n nghi m thu k t c u, m thu t, v t li u; b) Biên b n nghi m thu kh i lư ng. Biên b n nghi m thu ph i có ý ki n xác nh n c a t giám sát thi công công trình. Chương 7: I U KI N C A T CH C, CÁ NHÂN THAM GIA B O QU N, TU B VÀ PH C H I DI TÍCH QU C GIA C BI T VÀ DI TÍCH QU C GIA i u 20. i u ki n c a t ch c, cá nhân l p d án và thi t k 1. i v i t ch c có ch c năng l p d án và thi t k : a) Có ăng ký ho t ng tư v n t i cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a Nhà nư c; b) Có i ngũ ki n trúc sư ho c k sư xây d ng có năng l c l p d án và thi t k ư c b i dư ng ki n th c b o qu n, tu b và ph c h i di tích do C c B o t n B o tàng - B Văn hoá - Thông tin ph i h p v i Trư ng i h c chuyên ngành v xây d ng t ch c. 2. i v i cá nhân có ch c năng l p d án và thi t k : a) Là ki n trúc sư ho c k sư xây d ng ư c b i dư ng ki n th c b o qu n, tu b và ph c h i di tích do C c B o t n B o tàng - B Văn hoá - Thông tin ph i h p v i Trư ng i h c chuyên ngành v xây d ng t ch c; b) ã có ít nh t hai l n tham gia l p d án và thi t k . i u 21. i u ki n c a t ch c, cá nhân thi công b o qu n, tu b và ph c h i di tích 1. i v i t ch c: a) Có ch c năng thi công b o qu n, tu b và ph c h i di tích và có ăng ký ho t ng t i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n; b) Có ki n trúc sư ho c k sư xây d ng ch huy và giám sát thi công b o qu n, tu b và ph c h i di tích ư c b i dư ng ki n th c b o qu n, tu b và ph c h i di tích do
 14. C c B o t n B o tàng - B Văn hoá - Thông tin ph i h p v i Trư ng i h c chuyên ngành v xây d ng t ch c; c) Có i ngũ th lành ngh tham gia thi công b o qu n, tu b và ph c h i di tích. 2. i v i cá nhân: a) Là ki n trúc sư ho c k sư xây d ng có chuyên môn và kinh nghi m phù h p v i yêu c u công vi c; b) Là ngh nhân có chuyên môn phù h p v i công vi c ư c làm; c) Th lành ngh trong t ng lĩnh v c. Chương 8: THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 22. Thanh tra, ki m tra các ho t ng b o qu n, tu b và ph c h i di tích 1. Thanh tra B Văn hoá - Thông tin th c hi n ch c năng thanh tra, ki m tra các ho t ng b o qu n, tu b và ph c h i di tích trên ph m vi c nư c. 2. Thanh tra S Văn hoá - Thông tin t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch c năng thanh tra, ki m tra các ho t ng b o qu n, tu b và ph c h i di tích trên a bàn t nh, thành ph . i u 23. X lý vi ph m 1. Thanh tra B Văn hoá - Thông tin khi phát hi n sai ph m trong công tác b o qu n, tu b và ph c h i di tích, có quy n t m ình ch vi c thi công b o qu n, tu b và ph c h i di tích trong th i h n 15 ngày ng th i báo cáo B trư ng B Văn hoá - Thông tin và U ban nhân dân c p t nh có bi n pháp x lý. 2. Thanh tra S Văn hoá - Thông tin t nh, thành ph khi phát hi n sai ph m trong công tác b o qu n, tu b và ph c h i di tích, có quy n t m ình ch vi c thi công b o qu n, tu b và ph c h i di tích trên a bàn t nh, thành ph trong th i h n 07 ngày ng th i báo cáo U ban nhân dân c p t nh ho c B Văn hoá - Thông tin có bi n pháp x lý. Chương 9: I U KHO N THI HÀNH i u 24. Trách nhi m hư ng d n ki m tra th c hi n Quy ch C c trư ng C c B o t n B o tàng có trách nhi m t ch c hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này.
 15. Trong quá trình th c hi n Quy ch , n u phát hi n v n chưa phù h p c n s a i, b sung, C c trư ng C c B o t n B o tàng trình B trư ng B Văn hoá - Thông tin xem xét, quy t nh. i u 25. Hi u l c thi hành Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký.
Đồng bộ tài khoản