Quyết định số 05/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
86
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2003/QĐ-UB về ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 05/2003/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2003 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V QU N LÝ T CH C VÀ HO T Đ NG D CH V XOA BÓP TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Pháp l nh v hành ngh Y, Dư c tư nhân ngày 30 tháng 9 năm 1993; Căn c Ngh đ nh s 06/CP ngày 29 tháng 01 năm 1994 c a Chính ph v c th hóa m t s đi u trong Pháp l nh hành ngh Y, Dư c tư nhân ; Căn c Ngh đ nh s 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t đ ng văn hóa và d ch v văn hóa, đ y m nh bài tr m t s t n n xã h i nghiêm tr ng ; Căn c Ngh đ nh s 02/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v đăng ký kinh doanh ; Căn c Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t đ u tư nư c ngoài Vi t Nam ; Căn c Ngh đ nh s 30/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v vi c bãi b m t s gi y phép và chuy n m t s gi y phép thành đi u ki n kinh doanh ; Căn c Ngh đ nh s 39/2000/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v cơ s lưu trú du l ch ; Căn c Ngh đ nh s 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 c a Chính ph quy đ nh v đi u ki n an ninh, tr t t đ i v i m t s ngành, ngh kinh doanh có đi u ki n ; Căn c Ngh đ nh s 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Thông tư s 13/1999/TT-BYT ngày 06 tháng 7 năm 1999 c a B Y t hư ng d n th c hi n Pháp l nh hành ngh Y, Dư c tư nhân thu c lĩnh v c hành ngh Y, Dư c c truy n ; Căn c Thông tư s 11/2001/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2001 c a B Y t hư ng d n đi u ki n hành ngh d ch v xoa bóp ; Xét đ ngh c a Giám đ c S Y t ; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v qu n lý t ch c và ho t đ ng d ch v xoa bóp trên đ a bàn thành ph H Chí Minh. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Y t , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT. CH T CH - Như đi u 3 PHÓ CH T CH - Văn phòng Chính ph -B Yt - B Văn hóa-Thông tin - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c HĐND.TP - y ban nhân dân thành ph Nguy n Thành Tài - y ban M t tr n T qu c và các Đoàn th thành ph , - Văn phòng Thành y - Ban Tư tư ng Văn hóa Thành y - Ban Văn hóa xã h i HĐND.TP - VP Đoàn Đ i bi u Qu c h i t i TP
  2. - Vi n ki m sát nhân dân TP - Tòa án nhân dân thành ph - Ban T ch c Chính quy n TP - Báo, Đài - VPHĐ-UB : các PVP - Các T NCTH - Lưu (VX/T) QUY Đ NH V QU N LÝ T CH C VÀ HO T Đ NG D CH V XOA BÓP TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 05 /2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ). Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Xoa bóp (massage) là m t phương pháp trong h th ng các phương pháp v t lý tr li u nh m ph c h i và nâng cao s c kh e con ngư i. Đi u 2. Quy đ nh này đư c áp d ng cho các đ i tư ng kinh doanh ho t đ ng d ch v xoa bóp sau : 1. Các khách s n, nhà ngh có t ch c d ch v xoa bóp. 2. Cơ s ho t đ ng th d c th thao, các khu du l ch văn hóa có t ch c d ch v xoa bóp. 3. Cơ s khám b nh, ch a b nh có t ch c d ch v xoa bóp. 4. Cơ s xoa bóp day b m huy t, xông hơi thu c theo y h c c truy n. 5. Cơ s d ch v xoa bóp toàn thân. 6. Cơ s d ch v xoa bóp bàn chân và các hình th c d ch v xoa bóp khác. Đi u 3. Các cơ s d ch v chăm sóc s c đ p, th m m , săn sóc da m t không thu c ph m vi đi u ch nh c a Quy đ nh này. Đi u 4. Vi c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ngành ngh d ch v xoa bóp d a trên cơ s quy ho ch ho t đ ng d ch v xoa bóp trên đ a bàn qu n-huy n đư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. Đi u 5. M i t ch c, cá nhân Vi t Nam ; t ch c cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam khi t ch c ho t đ ng d ch v xoa bóp trên đ a bàn thành ph H Chí Minh ph i tuân th nghiêm ch nh Quy đ nh này và các quy đ nh c a các văn b n pháp lu t khác có liên quan, n u vi ph m s b x lý theo pháp lu t. Chương 2: QUY Đ NH C TH Đi u 6. Quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân t ch c ho t đ ng d ch v xoa bóp : 1. Th trư ng cơ quan, đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p, ngư i qu n lý t i cơ s ho t đ ng d ch v xoa bóp và ch h kinh doanh cá th ph i qu n lý ch t ch và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t đ ng di n ra t i nơi t ch c d ch v xoa bóp, ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. T ch c, cá nhân cho thuê, cho mư n đ a đi m đ t ch c ho t đ ng d ch v xoa bóp n u có hành vi dung túng, bao che ho c không giám sát đ x y ra các hành vi vi ph m pháp lu t thì s b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t.
  3. 3. T ch c, cá nhân t ch c ho t đ ng d ch v xoa bóp có quy n khi u n i ho c t cáo đ n cơ quan Nhà nư c có th m quy n v nh ng quy t đ nh x lý sai ho c nh ng hành vi sách nhi u c a ngư i th a hành công v khi thanh tra, ki m tra các ho t đ ng d ch v xoa bóp. Đi u 7. Quy đ nh v đi u ki n hành ngh d ch v xoa bóp : 1. Ph i có bác sĩ ph trách hành ngh d ch v xoa bóp v i các yêu c u sau : 1.1- V chuyên môn, ph i là bác sĩ chuyên khoa ph c h i ch c năng ho c bác sĩ chuyên khoa y h c c truy n ho c bác sĩ đa khoa có ch ng ch đào t o v chuyên ngành v t lý tr li u – ph c h i ch c năng t i các trư ng do B Y t ch đ nh ; 1.2- N u bác sĩ là công ch c Nhà nư c thì đư c phép làm ngoài gi v is cho phép b ng văn b n c a Lãnh đ o cơ quan ; 1.3- Có đ s c kh e đ làm vi c (gi y ch ng nh n s c kh e do cơ s khám b nh, ch a b nh t c p qu n-huy n tr lên c p) ; 1.4- Ch đư c đăng ký hành ngh t i m t cơ s và ch u trách nhi m v chuyên môn k thu t, nghiêm c m vi c cho thuê, mu n b ng, ch ng ch đào t o ; 1.5- Có h p đ ng lao đ ng gi a bác sĩ và ch cơ s kinh doanh ; 1.6- Phòng bác sĩ có giư ng khám b nh, t thu c c p c u, bàn làm vi c, d ng c y t ki m tra s c kh e ; 1.7- Bác sĩ ph trách ph i có m t t i cơ s hành ngh d ch v xoa bóp trong th i gian cơ s ho t đ ng. 2- Ph i có nhân viên k thu t xoa bóp v i các yêu c u sau : 2.1- Có ch ng ch đư c đào t o chuyên môn k thu t v xoa bóp do m t trong các trư ng đư c B Y t ch đ nh ; 2.2- Nhân viên k thu t xoa bóp ph i làm theo đúng quy trình k thu t đã đư c h c ; 2.3- Khi đư c nh n vào làm vi c, ph i có gi y ch ng nh n đ s c kh e do cơ s khám b nh, ch a b nh t c p qu n-huy n c p. Trong quá trình làm vi c ph i khám s c kh e đ nh kỳ 6 tháng m t l n t i các cơ s khám b nh, ch a b nh t c p qu n-huy n tr lên. Nh ng ngư i m c b nh tâm th n, viêm gan siêu vi B, HIV/AIDS, b nh da li u, b nh lao ph i và các b nh truy n nhi m khác đang trong th i kỳ ph i đi u tr không đư c hành ngh ; 2.4- Có h p đ ng lao đ ng v i ch cơ s kinh doanh và có s đ ng ý v chuyên môn c a bác sĩ ph trách ; 2.5- Nhân viên k thu t xoa bóp ph i có trang ph c g n, s ch, kín đáo, đeo b ng tên và có dán nh. 3. Nơi t ch c d ch v xoa bóp ph i đúng đ a ch và bi n hi u ph i ghi đúng n i dung c a gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ; vi c s d ng nhân viên ph i ký h p đ ng lao đ ng theo quy đ nh. 4. Các phòng xoa bóp ph i đ m b o các đi u ki n : 4.1- Phòng t p th dành cho khách nam và khách n ph i riêng bi t, có vách ngăn cho t ng giư ng cá nhân, có kho ng tr ng cách m t đ t 0,3 mét ; 2 4.2- Phòng riêng ph i có di n tích xây d ng t i thi u 4 m ; 4.3- Không s d ng lo i đèn có tăng gi m ánh sáng, h th ng công t c đèn ph i b trí bên ngoài phòng xoa bóp, đ m b o ánh sáng trong phòng trên 10 lux (lux là đơn v đo ánh sáng) ; 4.4- Có trang b t , ngăn t có khóa đ c t gi qu n áo, tài s n c a khách ; 4.5- Không có h th ng khóa và ch t bên trong phòng ; 4.6- C a ra vào ph i có kính trong su t phía trên đ bên ngoài có th quan sát đư c, c a và vách ngăn gi a các phòng xoa bóp ph i có kho ng tr ng cách m t đ t 0,3 mét ; 4.7- Có chuông c p c u m t chi u t phòng xoa bóp t i phòng bác sĩ ho c nơi ti p nh n khách ;
  4. o 4.8- Giư ng xoa bóp đ t v trí nh hơn ho c b ng 45 so v i hư ng nhìn t kính trong su t c a c a ra vào ; 4.9- Giư ng xoa bóp ph i đúng kích thư c : cao 0,6m – 0,8m, r ng 0,7m – 0,9m, dài 2,0m – 2,2m ; có đ m ch c ; t m tr i giư ng, g i, khăn t m ch s d ng m t lư t, ph i h p ti t trùng trư c khi s d ng l i ; 4.10- Có b ng ghi quy trình k thu t xoa bóp, ch to đư c treo trên vách m i phòng xoa bóp (in trên gi y kh A1). 5. Có bu ng t m riêng cho t ng ngư i, đ m b o v sinh, h th ng nư c s ch đ y đ . 6. Phòng xông hơi, thi t b n i hơi ph i đ m b o k thu t. 7. Đ a đi m kinh doanh d ch v xoa bóp cách xa các công s , cơ quan ngo i giao, trư ng h c, cơ s tôn giáo t 100 mét tr lên. Đi u 8. Quy đ nh v tiêu chu n, đi u ki n và ph m vi hành ngh c a cơ s d ch v đi u tr , đi u dư ng, ph c h i s c kh e b ng châm c u, xoa bóp day n huy t, dư ng sinh, khí công, xông hơi thu c y h c c truy n : 1. Ch cơ s ph i là bác sĩ Y h c c truy n, Lương y đa khoa ho c Lương y chuyên khoa châm c u, xoa bóp day n huy t, có thâm niên công tác t 2 năm tr lên, có đ s c kh e và nh ng tiêu chu n khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Có cơ s nhà c a và trang thi t b phù h p v i n i dung xin hành ngh : - Có phòng châm c u, xoa bóp day n huy t riêng, cao ráo, s ch s , thoáng mát, có di n tích 2 xây d ng t i thi u 4m . - Giư ng châm c u, xoa bóp day n huy t ph i có kích thư c : cao 0,70m, dài 2m, r ng t i thi u 0,70m. - Có d ng c châm c u : n i h p kim, khay đ ng kim vô khu n, khay đ ng kim h u khu n, h p đ ng bông s ch, h p đ ng bông b n ; m i b nh nhân có m t b kim riêng ; k p Kose, máy châm c u (n u có). - Bu ng xông hơi thu c và h th ng t o hơi thu c ph i đ m b o k thu t (n u có đăng ký m d ch v xông hơi thu c y h c c truy n). 3. V ph m vi hành ngh , đư c phép s d ng nh ng phương pháp c a y h c c truy n phù h p v i trình đ chuyên môn và trang b k thu t đã đ u tư đ đi u tr và nâng cao s c kh e cho m i ngư i. 4. Nhân viên k thu t xoa bóp day n huy t ph i có gi y ch ng nh n “Ngư i giúp vi c” do S Y t c p ho c có ch ng ch đào t o chuyên môn k thu t v xoa bóp do m t trong các trư ng đư c B Y t ch đ nh ; và có đ các yêu c u t i m c 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Kho n 2 Đi u 7 Quy đ nh này. Đi u 9. Nh ng quy đ nh c m đ i v i cơ s hành ngh d ch v xoa bóp : 1. Kinh doanh hành ngh d ch v xoa bóp không đúng n i dung ghi trong gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, đi u ki n hành ngh d ch v xoa bóp và gi y cam k t th c hi n các quy đ nh, đi u ki n v an ninh tr t t . 2. Qu ng cáo vư t quá kh năng chuyên môn và ph m vi hành ngh đư c ghi trong gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh. 3. Qu ng cáo, trưng bày nh ng lo i hàng hóa c m qu ng cáo ; trang trí, lưu hành tranh nh, v t d ng mang tính b o l c, kinh d , khiêu dâm. 4. L i d ng hành ngh d ch v xoa bóp đ th c hi n các hành vi kích dâm, kích d c, môi gi i m i dâm, ho t đ ng m i dâm ho c đánh b c, s d ng ma túy. 5. Khách không m c trang ph c lót phù h p trong khi đư c ph c v xoa bóp. 6. Xoa bóp toàn thân cho khách có kèm theo t m nư c, xà phòng, t m bùn. 7. Ti p nh n khách say rư u không có kh năng làm ch hành vi vào nơi hành ngh d ch v o xoa bóp ; bán ho c đ cho khách u ng rư u có n ng đ trên 30 c n.
  5. 8. Ti p nh n khách dư i 18 tu i vào nơi kinh doanh d ch v xoa bóp (tr trư ng h p ch a b nh theo y h c c truy n theo ch đ nh c a bác sĩ). 9. S d ng ngư i lao đ ng mà không ký h p đ ng lao đ ng ho c s d ng ngư i lao đ ng dư i 18 tu i làm vi c t i nơi hành ngh d ch v xoa bóp. 10. Sang như ng, thuê, mư n ho c cho thuê, cho mư n b ng, ch ng ch đào t o v chuyên môn k thu t xoa bóp. Đi u 10. Quy đ nh v trình t , th t c đăng ký kinh doanh hành ngh d ch v xoa bóp : 1. T ch c, cá nhân kinh doanh d ch v xoa bóp ph i th c hi n các th t c sau đây trư c khi đi vào ho t đ ng : - Có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh hành ngh d ch v xoa bóp do cơ quan đăng ký kinh doanh có th m quy n c p ; - L p đ án v đi u ki n hành ngh d ch v xoa bóp bao g m các đi u ki n v nhân s , sơ đ b trí cơ s v t ch t, trang thi t b , thu c c p c u đư c S Y t phê duy t ; - L p gi y cam k t th c hi n các quy đ nh, đi u ki n v an ninh tr t t n p cho ngành Công an. 2. Doanh nghi p ho t đ ng theo Lu t đ u tư nư c ngoài và cơ s lưu trú du l ch đã đư c công nh n h ng t 1 sao tr lên khi kinh doanh d ch v xoa bóp không c n ph i có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, nhưng ph i l p đ án xin ý ki n th a thu n v đi u ki n hành ngh và ph i l p gi y cam k t th c hi n các quy đ nh, đi u ki n v an ninh tr t t trư c khi đi vào ho t đ ng. 3. Doanh nghi p đã đăng ký kinh doanh hành ngh d ch v xoa bóp mà không ti n hành ho t đ ng ho c t m ng ng ho t đ ng ph i th c hi n nghiêm ch nh theo Đi u 15, 16 Ngh đ nh s 02/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v đăng ký kinh doanh. 4. Đ nh kỳ sau 5 năm ho t đ ng ho c khi có thay đ i nhân s ph trách chuyên môn, thay đ i đ a đi m ho t đ ng, m r ng quy mô kinh doanh, cơ s hành ngh d ch v xoa bóp ph i đăng ký phê duy t l i đ án v đi u ki n hành ngh . Hàng quý có báo cáo danh sách lao đ ng cho cơ quan qu n lý lao đ ng. Đi u 11. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v ho t đ ng hành ngh d ch v xoa bóp : 1. S Y t là cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c đ i v i ho t đ ng hành ngh d ch v xoa bóp trên đ a bàn thành ph . 2. S K ho ch và Đ u tư, Công an thành ph , S Lao đ ng-Thương binh và Xã h i, S Thương m i, S Du l ch, C c Thu thành ph trong ph m vi, quy n h n c a mình th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c trong các lĩnh v c sau : kinh doanh, lao đ ng, tr t t an toàn xã h i, phòng cháy-ch a cháy, phòng-ch ng các t n n xã h i trong quá trình ho t đ ng c a các cơ s hành ngh d ch v xoa bóp ; đ ng th i ph i h p, trao đ i v i S Y t v nh ng quy đ nh, bi n pháp qu n lý c a ngành mình trong lĩnh v c ho t đ ng hành ngh d ch v xoa bóp. 3. y ban nhân dân các qu n-huy n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ho t đ ng hành ngh d ch v xoa bóp trên đ a bàn, ph i h p v i các ngành liên quan đ t ch c ki m tra, giám sát, x lý vi ph m trong ho t đ ng hành ngh d ch v xoa bóp trên đ a bàn. Chương 3: THANH TRA, KI M TRA, X LÝ VI PH M Đi u 12. Thanh tra Nhà nư c v Y t , các s -ngành nêu t i Đi u 11 quy đ nh này và y ban nhân dân các qu n-huy n có trách nhi m thanh tra, ki m tra vi c th c hi n quy đ nh này và các quy đ nh c a các văn b n pháp lu t khác có liên quan đ n ho t đ ng hành ngh d ch v xoa bóp, x lý nghiêm các vi ph m theo th m quy n. Đi u 13. T ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài Vi t Nam khi t ch c ho t đ ng hành ngh d ch v xoa bóp trên đ a bàn thành ph H Chí Minh vi ph m quy đ nh này và các quy đ nh c a các văn b n pháp lu t có liên quan, thì tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính, ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t.
  6. Đi u 14. T ch c, cá nhân nào l i d ng ch c năng, nhi m v , quy n h n đ th c hi n sai các quy đ nh c a pháp lu t trong vi c qu n lý, ki m tra, x lý vi ph m đ i v i ho t đ ng hành ngh d ch v xoa bóp t i quy đ nh này và các quy đ nh c a các văn b n pháp lu t khác có liên quan thì tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 15. S Y t có trách nhi m ph i h p v i các s -ngành liên quan và y ban nhân dân các qu n-huy n tăng cư ng các bi n pháp qu n lý Nhà nư c và ki m tra, giám sát vi c th c hi n quy đ nh này ; tham mưu trình y ban nhân dân thành ph v quy ho ch ho t đ ng hành ngh d ch v xoa bóp trên đ a bàn thành ph H Chí Minh theo hư ng lành m nh hóa môi trư ng, phù h p v i nhu c u ph c h i và nâng cao s c kh e c a nhân dân ; báo cáo k p th i nh ng v n đ phát sinh, trình y ban nhân dân thành ph xem xét, đi u ch nh, b sung quy đ nh này cho phù h p./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản