Quyết định số 05/2004/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
64
lượt xem
13
download

Quyết định số 05/2004/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2004/QĐ-BXD về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 281: 2004 "Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2004/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 5/2004/Q -BXD Hà N i, ngày 29 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXD VN 281: 2004 "NHÀ VĂN HOÁ TH THAO - NGUYÊN T C CƠ B N THI T K " B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/ 2003/ N - CP ngày 04 / 04 / 2003 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c biên b n s 09/ BB - H KHKT ngày 18 / 1 / 2002 c a H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu tiêu chu n '' Nhà văn hoá th thao - Nguyên t c cơ b n thi t k '' Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Ki n trúc. QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn Xây d ng Vi t Nam TCXD VN 281: 2004 '' Nhà văn hoá th thao - Nguyên t c cơ b n thi t k '' i u 2 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo . i u 3 : Các Ông : Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Ki n trúc và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : B TRƯ NG - Như i u 3 - Lưu VP&V KHCN Nguy n H ng Quân TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN NHÀ VĂN HOÁ -TH THAO - NGUYÊN T C CƠ B N THI T K
 2. BUILDING FOR SPORTS-CULTURE- BASIC PRINCIPLES FOR DESIGN 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này áp d ng thi t k xây d ng m i ho c c i t o nhà văn hoá- th thao. Chú thích: 1. Nhà văn hoá- th thao ư c dùng vào m c ích t ch c các ho t ng văn hoá, th thao c p qu n, huy n. 2. i v i nhà văn hoá- th thao có yêu c u c bi t, khi các cơ quan có th m quy n cho phép thì ư c thi t k theo yêu c u, nhi m v thi t k riêng. 2. Tiêu chu n vi n d n Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. TCVN 2748 - 1991. Phân c p công trình xây d ng - Nguyên t c chung. TCXDVN 276: 2002. Công trình công c ng - Nguyên t c cơ b n thi t k . TCVN 4250-1986. Công trình th thao- Sân th thao - Tiêu chuNn thi t k . TCVN 4529- 1988. Công trình th thao- Nhà th thao - Tiêu chuNn thi t k . TCVN 4474-1987. Thoát nư c bên trong nhà và công trình - Tiêu chuNn thi t k . TCVN 4513-1988. C p nư c bên trong nhà và công trình - Tiêu chuNn thi t k . TCVN 2622 -1995. Phòng cháy, ch ng cháy cho nhà và công trình- Yêu c u thi t k . TCVN 5687- 1991. Thông gió i u ti t không khí, sư i m - Tiêu chuNn thi t k TCXD 16- 1986. Chi u sáng nhân t o trong công trình dân d ng. TCXD 25-1991 . t ư ng dây i n trong nhà và công trình công c ng- Tiêu chuNn thi t k TCXD 27- 1991. t thi t b i n trong nhà và công trình công c ng- Tiêu chuNn thi t k 3. Quy nh chung 3.1. Căn c vào tính ch t, ch c năng s d ng và quy mô công trình, nhà văn hoá- th thao ư c phân làm hai lo i: - Nhà văn hoá- th thao v i n i dung ho t ng thông thư ng;
 3. - Nhà văn hoá- th thao v i n i dung ho t ng mang tính ch t c trưng c a vùng mi n. 3.2. Quy mô nhà văn hoá- th thao ư c tính theo s c ch a c a phòng khán gi , thông thư ng l y t 200 ngư i n 500 ngư i. 3.3. Nhà văn hoá- th thao ư c thi t k theo 3 c p công trình. Vi c phân c p ư c áp d ng theo tiêu chuNn “Phân c p công trình xây d ng. Nguyên t c chung- TCVN 2748- 1991”. 4. Yêu c u v khu t xây d ng và t ch c quy ho ch t ng m t b ng 4.1. a i m khu t xây d ng nhà văn hoá- th thao ph i n m trong quy ho ch chung ã ư c duy t phù h p v i s phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i hi n t i c a a phương và kh năng phát tri n trong tương lai. 4.2. Khu t xây d ng nhà văn hoá- th thao ph i m b o các yêu c u sau: - Môi trư ng s ch p phù h p v i các ho t ng văn hoá, th thao, h c t p, rèn luy n; - Có h th ng giao thông thu n ti n, m b o cho công tác xây d ng và áp ng ư c yêu c u ho t ng c a nhà văn hoá - th thao trong tương lai; - Thu n l i cho vi c cung c p i n, nư c, thông tin liên l c v.v...; - Khu t v trí cao ráo, thoáng mát, ít t n kém cho bi n pháp x lý c bi t v n n móng công trình ho c thoát nư c khu v c. - Nhà văn hoá- th thao ph i ư c b trí khu v c trung tâm qu n, huy n v i bán kính ph c v theo quy nh trong b ng 1. B NG 1- BÁN KÍNH PH C V C A NHÀ VĂN HOÁ- TH THAO Lo i nhà văn hoá- th thao Bán kính ph c v (m) i v i các qu n T 2000 n 3500 i v i các huy n T 3500 n 5000 4.3. Di n tích t xây d ng nhà văn hoá- th thao căn c vào quy mô và tính ch t i m dân cư ư c quy nh trong b ng 2. B NG 2. DI N TÍCH T XÂY D NG NHÀ VĂN HOÁ- TH THAO
 4. Tên g i S c ch a c a phòng khán Di n tích xây gi (ngư i) d ng (ha) 1. Nhà văn hoá- th thao v i n i dung ho t ng thông thư ng - Lo i l n T 400 n 500 T 0,8 n 1,0 - Lo i trung bình T 200 n 300 T 0,6 n 0,7 - Lo i nh T 100 n 200 T 0,4 n 0,5 2. Nhà văn hoá- th thao v i n i dung ho t ng mang tính ch t c trưng c a vùng mi n - Lo i l n Nh hơn 500 T 0,6 n 0,7 - Lo i trung bình Nh hơn 400 0,5 - Lo i nh T 200 n 300 T 0,3 n 0,4 4.4. Nên b trí nhà văn hoá- th thao g n các công trình văn hoá, th thao khác và ph i tính t i kh năng ph i h p gi a các công trình t o thành các t h p văn hoá- th thao c a ô th . 4.5. Ph i tri t h n ch s d ng t nông nghi p xây d ng nhà văn hoá- th thao. Trư ng h p s d ng t nông nghi p thì ph i ư c các cơ quan có thNm quy n phê duy t. 4.6. Nhà văn hoá- th thao ph i ư c b trí cách ch gi i xây d ng ho c ư ng c a ư ng giao thông chính ít nh t là 6m. Trư ng h p ph i t ch c bãi xe trong ph m vi công trình thì kho ng cách nói trên ư c phép tăng lên. 4.7. Ph i tuân theo các quy nh v khu b o v và kho ng cách ly an toàn i v i các công trình xây d ng như ã nêu trong các i u t i u 4.5 n 4.14 c a Quy chuNn xây d ng Vi t Nam, t p I. Kho ng cách ly v sinh t i thi u c a nhà văn hoá- th thao ư c quy nh như sau: 2000m- i v i nghĩa trang, bãi rác; 1000m - i v i b nh vi n có i u tr các b nh truy n nhi m; 1000m - i v i nhà máy có c h i c p I; 500m - i v i nhà máy có c h i c p II; 300m - i v i nhà máy có c h i c p III; 100m - i v i nhà máy có c h i c p IV; 50m - i v i nhà máy có c h i c p V. Chú thích: N u công trình v trí cu i hư ng gió ch o so v i nhà máy thì kho ng cách này c n ư c tính toán c th cho thích h p.
 5. 4.8. Hư ng c a các kh i ch c năng chính c a nhà văn hoá- th thao ph i b o m ón ư c gió ch o v mùa hè. T n d ng ư c ánh sáng t nhiên chi u sáng t i a cho các phòng trong công trình. 4.9. Thi t k t ng m t b ng nhà văn hoá- th thao c n phù h p v i các yêu c u sau: - Phân khu ch c năng rõ ràng; - T ch c giao thông h p lý; - Phù h p v i yêu c u s d ng. 4.10. T l di n tích t xây d ng cho các khu ch c năng chính c a nhà văn hoá- th thao ư c tính toán như sau: - Di n tích xây d ng các lo i công trình ki n trúc T 30% n 35% - Di n tích ph n sân t p ngoài tr i T 25% n 30% - Di n tích cây xanh, sân vư n T 15% n 20% - Di n tích t làm ư ng i 10% 4.11. Xung quanh khu t xây d ng nhà văn hoá- th thao ph i có hàng rào b o v và nên tr ng d i cây xanh ch n gió, b i và gi m ti ng n. Chi u r ng d i cây xanh không nh hơn 5m i v i ư ng giao thông thư ng và 10m i v i ư ng giao thông có m t l n. 4.12. Trư c l i ra vào c a nhà văn hoá- th thao (nơi có phòng bi u di n) c n có bãi xe và nơi t p k t ngư i, tiêu chuNn di n tích l y 0,3m2/ch ng i. Chi u r ng ư ng phân tán khán gi ư c quy nh theo tính toán nhưng không nh hơn 1m/500 khán gi . 4.13. Khu t xây d ng nhà văn hoá- th thao ph i có ít nh t hai c ng ra vào cho ngư i i b và xe máy, ô tô. C n có ư ng giao thông riêng cho khu v c kho và bãi xe. 5. N i dung công trình và yêu c u gi i pháp thi t k . 5.1. Nhà văn hoá- th thao bao g m các kh i ch c năng chính sau ây : Kh i ho t ng qu n chúng; Kh i h c t p; Kh i công tác chuyên môn; Kh i qu n lý hành chính.
 6. 5.2. Ch tiêu di n tích xây d ng c a các kh i ch c năng chính trong nhà văn hoá - th thao ư c quy nh như sau: - Kh i ho t ng qu n chúng 50% - Kh i h c t p 35% - Kh i công tác chuyên môn 10% - Kh i qu n lý hành chính 5% 5.3. Không gian các phòng ch c năng c a nhà văn hoá- th thao c n có tính thích ng và tính linh ho t cao v m t s d ng. Các phòng ph i ư c b trí sao cho ti n v m t phân khu s d ng và th ng nh t qu n lý. 5.4. Khi thi t k nhà văn hóa- th thao c n b trí các phòng ho t ng riêng cho tr em, ngư i già t i nơi có th ra vào an toàn, thu n ti n. Phòng ho t ng c a tr em c n trang trí vui nh n, màu s c tươi sáng phù h p v i c i m và s phát tri n tâm sinh lý tr . Chú thích : C n tính n nhu c u s d ng c a ngư i tàn t t trong công trình. Yêu c u thi t k ư c l y theo tiêu chu n TCXDVN 264: 2002 “Nhà và công trình- Nguyên t c cơ b n xây d ng công trình m b o ngư i tàn t t ti p c n s d ng” 5.6. N i dung c a kh i ho t ng qu n chúng g m các phòng chính sau: Phòng khán gi ; Phòng vui chơi gi i trí; Phòng giao ti p; Phòng tri n lãm (phòng trưng bày, phòng truy n th ng); Phòng c sách, thư vi n; Phòng thi u th thao, sân thi u th thao. 5.7. Phòng khán gi : - Phòng khán gi g m: s nh, phòng khán gi , sân kh u, phòng máy chi u.; - Di n tích c a phòng khán gi ư c tính cho m t ch ng i là 0,7m2 n 1 m2/ch ng i. Chú thích: Khi quy mô phòng khán gi l n hơn 300 ch : vi c thi t k tia nhìn, b trí gh , l i i l i, thi t k âm thanh, phòng máy chi u ph i tuân theo TCVN 5577- 1991. R p chi u bóng - Tiêu chu n thi t k . Khi quy mô phòng khán gi t 300 ch tr xu ng có th thi t k thành phòng ho t ng a năng v i n n ph ng. C t cao c a
 7. sân kh u có th b ng c t cao c a phòng khán gi . Yêu c u v ch t lư ng âm thanh ph i m b o v rõ c a l i nói. 5.8. Phòng vui chơi gi i trí. - Phòng vui chơi gi i trí c n căn c vào n i dung ho t ng và nhu c u th c t thi t k hình dáng và b c c. Có th thi t k kèm theo phòng qu n lý và kho v.v... - Khi quy mô c a phòng gi i trí l n thì nên tách riêng phòng gi i trí c a tr em và phòng gi i trí c a ngư i l n. Bên ngoài phòng gi i trí tr em nên k t h p khu v c sân chơi. - Di n tích c a phòng gi i trí ư c xác nh như sau: Phòng gi i trí lo i l n 70m2 Phòng gi i trí lo i trung bình 50m2 Phòng gi i trí lo i nh 30m2 5.9. Phòng giao ti p : - Phòng giao ti p bao g m : phòng khiêu vũ, phòng trà, phòng qu n lý, căng tin. - C nh phòng khiêu vũ c n thi t k gian g i mũ áo, gian hút thu c và kho nh . Di n tích ho t ng c a phòng này ư c tính 2m2/ngư i. - Phòng khiêu vũ c n có 2 c a m tr c ti p v i bên ngoài, ho c hành lang. Di n tích phòng khiêu vũ nên l y t 160m2 n 220m2. - Sàn nhà c n ph i b ng ph ng, không trơn trư t. Trang trí n i th t và ánh sáng t t, âm thanh không chói tai và không nh hư ng n các khu v c khác. - Phòng trà c n có gian chuNn b trong ó có b trí ch u r a, thi t b un nư c. 5.10. Phòng tri n lãm: - Phòng li n lãm bao g m : phòng trưng bày, hành lang tri n lãm và kho. Di n tích s d ng c a phòng trưng bày không nh hơn 65m2. - Phòng trưng bày c n dùng chi u sáng t nhiên là chính và c n tránh ánh sáng loá và ánh sáng chi u th ng. - Chi u r ng và chi u cao l i ra vào c a phòng trưng bày, hành lang c n phù h p v i các yêu c u v thoát ngư i, m b o an toàn cho vi c v n chuy n tranh nh và tri n lãm. - ư ng i trong các gian trưng bày c n b trí thu n ti n cho vi c i l i. v trí t các t trưng bày và thi t b chi u sáng ph i ư c s p x p sao cho có tính linh ho t cao. 5.11. Phòng c sách:
 8. - Phòng c sách bao g m : phòng c, phòng tư li u, kho sách báo; - Phòng c sách c n t nơi yên tĩnh, có ánh sáng. C n tránh ánh sáng loá và ánh sáng chi u th ng. C a s l y ánh sáng nên có thi t b che n ng. - Khi quy mô c a phòng c sách l n hơn 50m2 nên tách phòng c tr em riêng. 5.12. N i dung c a kh i h c t p g m các phòng: phòng luy n t p t ng h p, phòng t p th thao, sân t p th thao, phòng h c nh , phòng h c l n, phòng d y m thu t. V trí c a kh i h c t p c n b trí nơi yên tĩnh trong nhà văn hoá- th thao (tr phòng luy n t p t ng h p, phòng t p th thao, saan th thao). 5.13. Phòng luy n t p t ng h p. - Phòng luy n t p t ng h p c n v trí h p lý không làm nh hư ng n các phòng lân c n; - C n b trí khu v sinh, nhà t m cho ngư i n t p; Khi c n ph i thi t k các gian, kho; - Trong phòng t p các môn như: múa, th d c thNm m , th hình, th d c ngh thu t, d c theo tư ng c n b trí tay v n, lan can t p luy n. Trên m t tư ng không b trí c a c n t gương soi toàn thân; - Tiêu chuNn di n tích s d ng c a phòng luy n t p t ng h p là 6m2/ngư i. S ngư i luy n t p không nên l n hơn 25 ngư i; - Chi u cao phòng c n ư c xác nh h p lý d a trên yêu c u s d ng, nhưng không ư c th p hơn 3,6m; - N n c a phòng luy n t p t ng h p nên làm b ng g p c kê; - C a ra vào nên làm b ng c a cách âm. Chú thích : i v i phòng th thao, chi u cao phòng c n phù h p v i tiêu chu n thi t k các công trình th thao hi n hành. 5.14. M t s môn th thao nên ưa vào n i dung ho t ng c a nhà văn hoá- th thao như : c u lông, bóng bàn, v t c i n, v t t do, th d c th hình, th d c thNm m . Khi thi t k phòng t p th thao c a các b môn ph i m b o úng kích thư c sàn t p theo quy nh trong b ng 3. B NG 3. KÍCH THƯ C SÀN T P C AM T S MÔN TH THAO TRONG NHÀ VĂN HOÁ-TH THAO Môn th thao Kích thư c (m) S ngư i Ghi chú Dài R ng Chi u cao trong 1 thông thu
 9. ca t p 1) C u lông 15 8 12 Sân chơi ơn 13,4x5,18. Sân chơi ôi 15,4x6,1. N u b trí 2 sân li n nhau thì kho ng cách nh nh t gi a chúng là 3m 2) Bóng bàn 7,7 4,5 4 8 ng/bàn 3) V t c 24 14 5 12 i n, t do 4) Th d c 50 18 6 th hình, thNm m Chú thích: Trư ng h p trong nhà văn hoá- th thao có t ch c thêm m t s các ho t ng th thao khác như bóng chuy n, bóng r , c u lông, bóng á... thì tiêu chu n di n tích ư c l y theo các quy nh trong tiêu chu n TCVN 4250-1986. Công trình th thao- Sân th thao - Tiêu chu n thi t k và TCVN 4529- 1988. Công trình th thao- Nhà th thao- Tiêu chu n thi t k . 5.15. L p h c ư c t ch c thành 2 lo i: L p h c nh và l p h c l n. - S ngư i c a m i l p h c nh nên l y kho ng 40 ngư i. L p h c l n kho ng 80 ngư i. Ch tiêu tính toánd di n tích s d ng c a l p h c ư c tính 1,4m2/ngư i. Yêu c u thi t k l p h c ph i tuân theo các quy nh trong tiêu chuNn thi t k trư ng h c ph thông hi n hành. 5.16. L p d y m thu t. - Di n tích s d ng c a l p h c m thu t ư c tính 2,8m2/ngư i. M i l p không nên quá 30 ngư i; - L p m thu t nên l y ánh sáng t c a s phía B c; - Ngoài các thi t b dùng cho h c t p, trong l p c n t ch u r a b n góc phòng. Trên tư ng có b trí c m i n. 5.17. N i dung c a kh i công tác chuyên môn g m: phòng làm công tác văn hoá văn ngh , m thu t, âm nh c, múa, k ch, nhi p nh, ghi âm - hình .v.v..., lãnh o các phòng ban, ban ch huy thi u niên nhi ng, ban nghiên c u văn hoá qu n chúng. 5.18. Phòng m thu t nên t h dây treo tư ng (treo tranh nh), thi t b che ánh sáng, ch u r a. Di n tích s d ng t 24m2 n 32m2. 5.19. Phòng âm nh c c n b trí t 1 n 2 phòng àn. M i phòng có di n tích s d ng t 16m2 n 32m2 và ph i tính n yêu c u ch t lư ng âm thanh trong phòng và cách âm.
 10. 5.20. Phòng nhi p nh c n b trí phòng ch p nh và bu ng t i in tráng phim. - Bu ng t i c n có thi t b che ánh sáng và thông gió, trao i khí, bàn làm vi c, ch u r a; - C n b trí gian th c hành trong phòng nhi p nh. Căn c vào quy mô có th b trí t 2 n 4 gian, m i gian có di n tích không nh hơn 4m2. 5.21. Phòng ghi âm, ghi hình c n b trí nơi yên tĩnh trong nhà văn hoá - th thao. Yêu c u thi t k phòng ghi âm, ghi hình ph i áp d ng nh ng quy nh trong TCVN 5577 - 1991. R p chi u bóng . Tiêu chuNn thi t k . - Trang trí n i th t c a phòng ghi âm, ghi hình và phòng i u khi n c n m b o ch t lư ng âm thanh trong phòng; - Trên tư ng ngăn gi a phòng ghi âm v i phòng i u khi n c n có c a quan sát cách âm. 5.22. N i dung c a kh i qu n lý hành chính g m các phòng giám c, phòng làm vi c, phòng văn thư ánh máy, phòng k toán, phòng l tân, phòng tr c ban. V trí c a kh i nên b trí sao cho liên h v i bên ngoài và qu n lý bên trong thu n ti n. 5.23. Các phòng ph tr c a kh i qu n lý hành chính bao g m : kho, phòng k thu t i n, nhà xe... ư c b trí theo yêu c u th c t . Di n tích các phòng ư c l y theo tiêu chuNn thi t k tr s cơ quan hi n hành. 6.Yêu c u v phòng cháy, ch a cháy. 6.1.Thi t k phòng cháy, ch a cháy cho nhà văn hoá- th thao ph i tuân theo các quy nh trong “TCVN 2622- 1995. Phòng cháy, ch ng cháy cho nhà và công trình - Yêu c u thi t k ”. 6.2. B c ch u l a c a nhà văn hoá - th thao ư c quy nh trong b ng 4. B NG 4. B C CHNU L A C A NHÀ VĂN HOÁ- TH THAO S t ng cao B c ch u l a L n hơn ho c b ng 3 t ng L n hơn ho c b ng b c II Nh hơn 3 t ng B c III 6.3. Các phòng bi u di n, phòng tri n lãm, phòng khiêu vũ, phòng gi i trí ... nên b trí t i t ng 1 và có l i ra vào tr c ti p an toàn. 6.4. Chi u r ng thông thu nh nh t c a hành lang trong nhà văn hoá- th thao không ư c nh hơn quy nh trong b ng 5.
 11. B NG 5. CHI U R NG THÔNG THU NH NH T C A HÀNH LANG TRONG NHÀ VĂN HOÁ- TH THAO B ph n Hành lang gi a Hành lang bên phòng t 2 bên phòng t 1 bên (m) (m) Kh i ho t ng qu n chúng 2,1 1,8 Kh i h c t p 1,8 1,5 Kh i công tác chuyên môn 1,5 1,2 6.6. T t c các c a trên l i thoát ngư i u ph i m ra ngoài hành lang. Không ư c dùng c a quay, c a x p, c a Ny. 6.7. Chi u r ng c a ra vào chính c a phòng tri n lãm, phòng khiêu vũ, phòng vui chơi gi i trí l n không ư c nh hơn 1,5m. 6.8. Nh ng nơi t p trung ông ngư i s nh, c u thang, ư ng thoát ngư i c n b trí èn chi u sáng s c và b ng hi u ch d n phân tán. 6.9. 7. Yêu c u v c p thoát nư c và thi t b k thu t v sinh. 7.1. Khi thi t k h th ng c p thoát nư c và thi t b k thu t v sinh cho nhà văn hoá- th thao ph i tuân theo nh ng quy nh trong tiêu chuNn “TCVN 4513-1988- C p nư c bên trong nhà và công trình - Tiêu chuNn thi t k và TCVN 4474-1987- Thoát nư c bên trong nhà và công trình- Tiêu chuNn thi t k ”. 7.2. Nư c c p cho nhà văn hoá- th thao ph i ư c l y t h th ng c p nư c chung. Trư ng h p nh ng nơi không có h th ng c p nư c ô th , cho phép t n d ng các ngu n nư c t nhiên s d ng nhưng ph i ư c x lý b ng các bi n pháp l ng, l c ơn gi n. 7.3. Khi thi t k m ng lư i ư ng ng c p nư c bên trong ph i tính theo t ng lưu lư ng dùng nư c l n nh t c a m i yêu c u s d ng. 7.4. Cho phép thi t k h th ng c p nư c nóng c c b cho các phòng có nhu c u c n thi t ph c v h c t p. 8. Yêu c u v thông gió và i u hoà không khí. 8.1. Trong nhà văn hoá- th thao ph i thi t k h th ng thông gió và i u hoà không khí cho nh ng phòng có s lư ng ngư i t p trung ông như : phòng khán gi , phòng tri n lãm, phòng khiêu vũ, phòng gi i trí l n v.v... m b o yêu c u v sinh và ch ng nóng v mùa hè.
 12. 8.2. Khi thi t k h th ng thông gió, i u hoà không khí cho nhà văn hoá- th thao ph i b o m nhi t tính toán trong nhà c a các phòng theo quy nh trong b ng 6. B NG 6. NHI T TÍNH TOÁN TRONG M T S PHÒNG C A NHÀ VĂN HOÁ- TH THAO Tên phòng Nhi t trong phòng (oC) Phòng khán gi , phòng tri n lãm, phòng khiêu vũ, T 20 n 25 phòng c sách, l p h c, nhà làm vi c chuyên môn Phòng gi i trí Phòng th thao T 18 n 20 Phòng luy n t p t ng h p T 22 n 25 8.3. Các phòng khán gi dư i 400 ch và t t c các phòng h c, làm vi c ph i thi t k thông gió t nhiên và có h th ng qu t tr n. 8.4 Các khu v sinh c n có thi t b thông gió, th i khí c l p. 8.5. C p ti ng n cho phép trong các lo i phòng không ư c l n hơn quy nh trong b ng 7. B NG 7. C P TI NG N CHO PHÉP TRONG NHÀ VĂN HOÁ-,TH THAO Tên các phòng C p ti ng n cho phép (dB) - Phòng âm nh c (phòng có yêu c u yên tĩnh cao) 30 - Phòng h c, phòng c sách... 50 - Phong vui chơi gi i trí 55 9. Yêu c u v chi u sáng, k thu t i n và thi t b i n y u. 9.1.C n t n d ng tri t chi u sáng t nhiên, tr c ti p cho các phòng : phòng t p th thao, phòng h c, phòng tri n lãm v.v... Khi thi t k chi u sáng t nhiên cho các phòng nói trên c n áp d ng các hình th c chi u sáng sau : - Chi u sáng bên qua c a s các tư ng bao che;
 13. - Chi u sáng bên qua mái, c a mái qua l l y sáng mái và các l sáng v trí cao c a nhà; - Chi u sáng h n h p (k t h p chi u sáng bên và chi u sáng bên). 9.2. Khi thi t k chi u sáng t nhiên cho các phòng ph i m b o ng u nh nh t 0,7 cho chi u sáng bên và 21 cho chi u sáng h n h p (t s gi a r i l n nh t và nh nh t). 9.3. Các phòng có ch c năng chính trong nhà văn hoá- th thao c n ư c ưu tiên chi u sáng t nhiên. T l di n tích c a s v i di n tích sàn c a phòng ó không ư c nh hơn quy nh trong b ng 8. B NG 8 T L DI N TÍCH C A S V I DI N TÍCH SÀN TÍNH CHI U SÁNG T NHIÊN Tên phòng T l DT c a s /DT sàn - Phòng tri n lãm - Phòng c sách 1/3 - Phòng m thu t - Phòng vui chơi gi i trí, giao ti p 1/5 - Phòng văn ngh , âm nh c, múa, k ch - Phòng h c - Phòng luy n t p t ng h p 9.4. C n có bi n pháp và thi t b làm gi m chói ho c không b chói loá do ánh sáng tr c ti p hay ph n chi u khi có m t tr i. 9.5. T t c các b ph n trong nhà văn hoá- th thao ph i ư c thi t k chi u sáng nhân t o. chi u sáng nh nh t trên m t ph ng tính toán quy ư c ư c quy nh trong b ng 9. B NG 9 . R I CHI U SÁNG NH NH T TRÊN M T PH NG TÍNH TOÁN Tên các phòng chi u sáng Ghi chú bình quân ( lux) Các phòng - Phòng khán gi 75 ~ 150 Sân kh u c n có bi u di n chi u sáng làm - Sân kh u 50 ~ 100 vi c - Phòng hoá trang 50 ~ 100 - Máy chi u 20 ~ 50 Phòng gi i trí Phòng gi i trí 50 ~ 100
 14. Phòng giao Phòng khiêu vũ - phòng trà 50 ~ 100 ti p Phòng tri n Phòng tri n lãm - hành 75 ~ 150 Nên t chi u lãm lang sáng c c b Các phòng c Phòng c 75 ~ 150 Nên t chi u sáng c c b Các phòng h c - Phòng làm vi c m thu t 75 ~ 150 - C n có chi u t p sáng c c b - Phòng ch p nh 75 ~ 150 - C n có chi u - Phòng ghi âm 50 ~ 100 sáng c c b - Các phòng khác 50 ~ 100 50~ 100 Các phòng làm - Phòng luy n t p t ng h p 75 ~ 150 vi c chuyên môn - L p h c thư ng 75 ~ 150 -L ph cl n 75 ~ 150 - L p h c m thu t ~ 200 9.6. M t ph ng tính toán quy ư c thi t k chi u sáng là m t ph ng cách sàn 0,8m. 9.7. Khi thi t k chi u sáng nhân t o cho nhà văn hoá -th thao ngoài nh ng quy nh trên còn ph i tuân theo TCXD 16 - 1986. Chi u sáng nhân t o cho công trình dân d ng. 9.8. K thu t i n và i n y u. 9.8.1. Thi t b phân ph i i n c n b trí nơi d qu n lý, ư ng ra vào thu n ti n. 9.8.2. Thi t k i n trong các phòng nhà văn hoá- th thao c n tính n kh năng các phòng ho t ng a ch c năng và tăng thêm n i dung thi t b . 9.8.3. ư ng dây phân ph i i n c n b trí phù h p v i các thi t b s d ng i n khác nhau. 9.8.4. ư ng dây trong các phòng c n i ng m. Vi c l p t ư ng dây d n i n và thi t b i n c n tuân theo nh ng quy nh trong “TCXD 25-1991. t ư ng dây d n i n trong nhà và công trình công c ng-Tiêu chuNn thi t k và TCXD 27- 1991 t thi t b i n trong nhà và công trình công c ng- Tiêu chuNn thi t k ” 10. Yêu c u v công tác hoàn thi n.
 15. 10.1. Công tác hoàn thi n c n tuân theo các quy nh trong tiêu chuNn “TCVN 5674- 1992. Công tác hoàn thi n trong xây d ng. Tiêu chuNn thi công nghi m thu” và ph i m b o yêu c u thích d ng, b n v ng và m thu t. 10.2. Sàn c a phòng khán gi ph i ch ng trơn, trư t và quét d n d dàng. Trong các phòng k thu t thì ư ng và m t sàn ph i p và lát b ng v t li u không cháy. 10.3. Các phòng ho t ng qu n chúng c n s d ng v t li u lát n n d c r a, lau chùi, ch u mài mòn. Phòng ho t ng c a tr và ngư i già c n s d ng sàn g có tác d ng t t cho s c kho . 10.4. Tư ng và sàn trong khu v sinh ph i có l p ch ng th m. Chi u cao l p ch ng th m c a t ng tính t m t n n ho c sàn t 0,1m n 1,2m cho các phòng khu v sinh và 1,5m cho phòng t m. 10.5. Cánh c a vào phòng khán gi , phòng khiêu vũ, phòng ghi âm khe c a ph i có m cách âm. C a c a kh i ho t ng qu n chúng, kh i h c t p c a nhà văn hoá - th thao không ư c làm ngư ng c a. 10.6. Công tác hoàn thi n công trình g m các vi c : sơn, lát, trát, p... ph i áp ng các yêu c u k thu t, m thu t và s d ng. C n k t h p ng b trang trí n i th t, ngo i th t, ư ng xá, cây c nh, sân vư n. 10.7. Khi mái c a nhà văn hoá- th thao ư c s d ng làm nơi ho t ng ngoài tr i thì chi u cao lan can b o v không ư c nh hơn 1,2m. Khi làm lan can b ng kim lo i thì các chi ti t c a lan can không ư c làm nh hư ng n ho t ng c a ngư i s d ng.
Đồng bộ tài khoản