Quyết định số 05/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định số 05/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2005/QĐ-BTC về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe máy nhập khẩu có nguồn gốc từ EU do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2005/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2005/Q -BTC Hà N i, ngày 18 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 05/2005/Q -BTC NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2005 V VI C THU SU T THU NH P KH U I V I M T HÀNG XE MÁY NH P KH U CÓ NGU N G C T EU B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26/12/1991 và các Lu t s a i, b sung Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 05/07/1993; s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Căn c Tho thu n gi a Chính ph nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t nam và C ng ng Châu Âu ký t t ngày 3/12/2004 v ti p c n th trư ng; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 75/CP-QHQT ngày 16/12/2004; Trên cơ s ý ki n c a B Thương m i t i Công văn s 494 TM/KV2 ngày 22/12/2004 và theo ngh c a V Chính sách thu ; QUY T NNH i u 1: 3.500 (ba nghìn năm trăm) chi c xe hai bánh g n máy nguyên chi c (CBU) các lo i (thu c nhóm 8711 c a Bi u thu nh p khNu ưu ãi) nh p khNu (không bao g m 3.000 xe th c hi n theo m c thu su t thu nh p khNu qui nh t i Quy t nh s 17/2004/Q -BTC ngày 12/2/2004 c a B Tài chính) có xu t x t các nư c thu c C ng ng Châu Âu (EU) ư c áp d ng m c thu su t thu nh p khNu là 70% (b y mươi ph n trăm). i u 2: ư c áp d ng m c thu su t thu nh p khNu qui nh t i Quy t nh này hàng hoá nh p khNu ph i tho mãn các i u ki n: - Có gi y ch ng nh n xu t x (C/O) do cơ quan có thNm quy n c a các nư c thành viên EU c p; - V n t i ơn th hi n hàng ư c v n chuy n t c ng EU. Trên cơ s h n ng ch do B Thương m i c p cho t ng doanh nghi p, cơ quan H i quan s ti n hành theo dõi làm th t c nh p khNu và tính thu cho các doanh nghi p.
  2. S lư ng xe hai bánh g n máy nh p khNu vư t h n ng ch 3.500 chi c ho c nh ng doanh nghi p không ư c c p h n ng ch khi nh p khNu ph i th c hi n n p thu theo úng các qui nh hi n hành. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng hoá nh p khNu n p cho cơ quan H i quan sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản