Quyết định số 05/2005/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/2005/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2005/QĐ-BTS về việc ban hành Ch­ương trình hành động của Bộ Thủy sản về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Thủy sản ban hành, để thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2005/QĐ-BTS

  1. BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2005/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2005 QUYẾT ĐNNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ THỦY SẢN THỰC HIỆN NGHN QUYẾT SỐ 36/N Q-TW N GÀY 26/3/2004 CỦA BỘ CHÍN H TRN VỀ CÔN G TÁC ĐỐI VỚI N GƯỜI VIỆT N AM Ở N ƯỚC N GOÀI. BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Thủy sản; Căn cứ Quyết đinh số l10/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 /NQ-TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Thủy sản thực hiện N ghị quyết số 36/N Q-TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với N gười Việt N am ở nước ngoài. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Đảng ủy cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ trực tiếp thực hiện và Lãnh đạo các thành viên tổ chức thực hiện tích cực chương trình này. Điều 4. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thánh tra, Văn phòng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện chương trình này./. BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN Tạ Quang Ngọc CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ THỦY SẢN
  2. THỰC HIỆN N GHN QUYẾT SỐ 36/N Q-TW N GÀY 26 THÁN G 3 N ĂM 2004 CỦA BỘ CHÍN H TRN VỀ CÔN G TÁC ĐỐI VỚI N GƯỜI VIỆT N AM Ở N ƯỚC N GOÀI. (ban hành theo Quyết định số 05/2005/QĐ-BTS ngày 16 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản). I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH N gày 23/6/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 110/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện N ghị quyết số 36/N Q-TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với N gười Việt N am ở nước ngoài. N ghị quyết số 36/N Q-TW có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân ta; liên quan tới tất cả các ngành, các cấp các địa phương, các đoàn thể và tổ chức; là định hướng cho việc xây dựng chính sách về công tác đối với N gười Việt N am ở nước ngoài trong thời gian tới. Căn cứ vào Chương trình hành động của Chính phủ và xuất phát từ tình hình thực tế của ngành, Bộ Thủy sản thông qua chương trình hành động này nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi N ghị quyết nêu trên của Bộ Chính trị, góp phần phát hưuy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng N gười Việt N am ở nước ngoài hướng về Tổ quốc,(thúc đNy ngành Thủy sản phát triển bền vững, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt N am thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 1. Công tác triển khai vận động, thông tin, tuyên truyền. a) Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác Quốc tế, Tạp chí Thủy sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khNu Thủy sản (VASEP), Hội N ghề cá Việt N am (VIN AFISH), Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung N ghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của chính phủ về công tác đối với N gười Việt N am ở nước ngoài và các chủ trương chính sách của Đảng và N hà nước có liên quan tới N gười Việt N am ở nước ngoài. b) Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Chương trình hỗ trợ ngành Thủy sản (FSPS) và các đơn vị có trang Web chủ động nâng cấp trang Web của Bộ Thủy sản và các trang Web thuộc các đơn vị trực thuộc để giới thiệu các văn bản có liên quan đến chính sách uư đãi, hỗ trợ đầu tư đối với N gười Việt N am ở nước ngoài trong đó có lĩnh vực thủy sản. c) Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Hiệp hội Chế biến và Xuất khNu Thủy sản (VASEP), Chương trình hỗ trợ ngành Thủy sản (FSPS), Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia xây dựng một số phim tài liệu ngắn để phát trên Đài Truyền hình Trung ương, đặc biệt trên các chương trình dành cho đồng bào Việt N am ở xa Tổ quốc (Chương trình VTV4, VTV5). d) Đảng ủy Cơ quan Bộ Thủy sản phổ biến nội dung N ghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ về Công tác đối với N gười Việt N am ở nước
  3. 2. Phát huy tiềm năng tri thức của N gười Việt N am ở nước ngoài. Vụ Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Viện N ghiên cứu, Cục Khai thác và Bảo vệ N guồn lợi Thủy sản (N ADAREP), Cục Quản lý Chất lượng, An toàn Vệ sinh Thú y thủy sản (N AFIQAVED) nghiên cứu, tìm nguồn tri thức của N gười Việt N am ở nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, có khả năng phát minh sáng chế, tư vấn về quản lý, điều hành và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao cho ngành Thủy sản, đặc biệt các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, bảo quản, chế biến thủy sản và kinh nghiệm xúc tiến thị trường cũng như bảo vệ nguồn lợi và môi trường thủy sản. 3. Phát huy tiềm năng của N gười Việt N am ở nước ngoài trong hợp tác kinh tế, đầu t- ư, kinh doanh. Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế, Hiệp hội Chế biến và Xuất khNu Thủy sản (VASEP) nghiên cứu xây dựng chính sách phù hợp khuyến khích N gười Việt N am ở nước ngoài làm môi giới, cầu nối thiết lập các quan hệ mở rộng, hợp tác, đầu tư và xúc tiến thương mại với các công ty, các tổ chức và cá nhân bên ngoài. Khuyến khích, thu hút kiều hối của N gười Việt N am định cư ở nước ngoài, giúp kiều bào hiểu rõ hơn về ngành Thủy sản và tham gia đóng góp, xây dựng và phát triển ngành. 4. Tăng cường các hoạt động giao Lưu giữa N gười Việt N am ở trong và ngoài nước. Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, Công đoàn Thủy sản Việt N am, Hiệp hội Chế biến và Xuất khNu Thủy sản (VASEP), Hội N ghề cá Việt N am (VIN AFISH), Cục Quản lý Chất lượng, An toàn Vệ sinh và Thú y Thủy sản (N AFIQAVED) tổ chức tiếp xúc với đại biểu, tổ chức N gười Việt N am ở nước ngoài thông qua các hội chợ, triển lãm thủy sản ở trong và ngoài nước, ngày truyền thống của N gành 01/4 hàng năm, các hoạt động xúc tiến thương mại, hội thảo, thông qua các Đại sứ quán và Đại diện Thương mại Việt N am ở các nước để xây dựng mối giao Lưu và phổ biến các- thông tin liên quan đến hoạt động của ngành Thủy sản. 5. Khen thưởng: nghiên cứu chế độ khen thưởng. Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Khoa học Công nghệ, Hiệp hội Chế biến và Xuất khNu Thủy sản (VASEP), Hội N ghề cá Việt N am (VIN AFISH), Cục Khai thác và Bảo vệ N guồn lợi Thủy sản (N ADAREP), Cục Quản lý chất lượng, An toàn Vệ sinh và Thú y Thủy sản (N AFIQAVED), Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức đơn vị có liên quan phát hiện, giới thiệu những tổ chức, cá nhân N gười Việt N am ở nước ngoài có công sức đóng góp trong công cuộc đóng góp xây dựng Tổ quốc Việt N am nói chung và đối với ngành Thủy sản nói riêng (qua Hội đồng Thi đua khen thưởng cửa Bộ Thủy sản) để có hình thức khen thưởng thích đáng.
  4. III. NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG N gân sách để phục vụ cho công tác đối với N gười Việt N am ở nước ngoài được cân đối từ ngân sách chi thường xuyên của các đơn vị và tạo nguồn từ quỹ của Công đoàn ngành Thủy sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khNu Thủy sản (VASEP), Hội nghề cá Việt N am (VIN AFISH)./.
Đồng bộ tài khoản