Quyết định số 05/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 05/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2005/QĐ-UB về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 05/2005/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH HÀ N I QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A S K HO CH VÀ U TƯ HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng Nhân dân và y ban Nhân dân (s a i); Căn c Ngh nh s 171/2004/N -CP ngày 29/9/2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 06/06/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Thông tư liên t ch s 02/2004/TTLT/BKH T-BNV ngày 01/6/2004 c a B KH& T- B N i v hư ng d n v ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n lý nhà nư c v k ho ch và u tư a phương; Căn c Quy t nh s 2743/Q -UB ngày 23/8/1996 c a UBND Thành ph v vi c thành l p S KH& T Hà N i; Xét ngh c a Giám c S N i v và Giám c S K ho ch & u tư Hà N i, QUY T NNH i u 1: Quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a S K ho ch & u tư Hà N i như sau: 1. V trí và ch c năng. S K ho ch và u tư Hà N i là cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph Hà N i, có ch c năng tham mưu giúp UBND Thành ph qu n lý Nhà nư c v k ho ch và u tư trong các lĩnh v c: tham mưu t ng h p v chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i; xu t, ki n ngh và t ch c th c hi n các cơ ch , chính sách qu n lý kinh t -xã h i, u tư trong nư c, nư c ngoài a phương và u tư t a phương ra nư c ngoài; Qu n lý ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA); u th u; Thanh tra k ho ch và u tư; ăng ký kinh doanh ( KKD); Các d ch v công thu c ph m vi qu n lý c a S và th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s y quy n c a UBND Thành ph và theo quy nh c a pháp lu t. S K ho ch và u tư Hà N i ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a UBND Thành ph Hà N i, ng th i ch u s ch o v chuyên môn nghi p v c a B K ho ch và u tư.
  2. S K ho ch và u tư Hà n i có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i Kho B c Nhà nư c và ư c s d ng con d u riêng theo quy nh, có tr s chính t t i: 17 Tr n Nguyên Hãn, qu n Hoàn Ki m, Hà N i. i u 2: Nhi m v và quy n h n. 2.1. Tham mưu, trình UBND Thành ph ban hành các quy t nh, ch th v qu n lý các lĩnh v c quy ho ch, k ho ch và u tư thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t, phân c p c a B K ho ch và u tư và ch u trách nhi m v n i dung các văn b n ã trình. 2.2. Tham mưu, trình UBND Thành ph ban hành các quy nh phân c p qu n lý v các lĩnh v c k ho ch và u tư cho UBND qu n, huy n và các s , ngành c a Thành ph theo quy nh c a pháp lu t; Ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c t ch c th c hi n các quy nh phân c p ó. 2.3. T ch c, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v k ho ch và u tư a phương, trong ó có: chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a c nư c trên a bàn Thành ph , nh ng v n có liên quan n vi c xây d ng, th c hi n quy ho ch, k ho ch và s d ng các ngu n l c phát tri n kinh t -xã h i c a Th ô. 2.4. V chi n lư c, quy ho ch, k ho ch: - Ch trì t ch c nghiên c u, t ng h p, nh kỳ i u ch nh quy ho ch t ng th , k ho ch dài h n, k ho ch 5 năm và hàng năm, l a ch n các chương trình, d án ưu tiên, các danh m c d án u tư phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph trình UBND Thành ph , cơ quan c p trên có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; - Ph i h p v i S Tài chính xây d ng d toán và phân b ngân sách cho các ơn v ; Tham mưu trình UBND Thành ph cân i các ngu n v n u tư phát tri n; Các cân i ch y u v kinh t - xã h i c a Thành ph như: Tài chính, ngân sách, v n u tư xây d ng cơ b n, các ngu n v n vi n tr và h p tác u tư v i nư c ngoài; - Trình UBND Thành ph chương trình ho t ng th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i theo ngh quy t H ND Thành ph . Ch trì và ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c liên quan theo dõi t ng h p tình hình th c hi n k ho ch tháng, quí, năm báo cáo UBND Thành ph i u ch nh, cân i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô; - Hư ng d n các ngành, các c p thu c Thành ph xây d ng quy ho ch, k ho ch, các chương trình m c tiêu, các d án tr ng i m phù h p v i quy ho ch, k ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô; - ThNm nh các quy ho ch, k ho ch c a các s , ban, ngành và UBND các qu n, huy n trình UBND Thành ph phê duy t; Qu n lý và i u hành th c hi n k ho ch i v i m t s lĩnh v c theo s phân công c a UBND Thành ph ; - Hư ng d n, t ch c ki m tra các cơ quan, ơn v c a Thành ph trong vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch, các chương trình, d án phát tri n.
  3. 2.5. V u tư trong nư c và nư c ngoài: - Trình và ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph danh m c các d án u tư trong nư c, các d án thu hút u tư nư c ngoài, các chương trình h p tác u tư. Tr c ti p xây d ng ý tư ng, n i dung ch y u c a m t s d án quan tr ng theo s phân công c a UBND Thành ph . - Ch trì ph i h p v i các s , ban, ngành liên quan l p d toán t ng m c v n u tư c a Thành ph v b trí cơ c u v n u tư theo ngành, lĩnh v c, t ng h p danh m c d án u tư và m c v n cho t ng d án thu c ngân sách nhà nư c do Thành ph qu n lý; Ph i h p v i các cơ quan có liên quan xác nh ngu n v n và phương án phân b v n s nghi p u tư, v n c a các chương trình m c tiêu qu c gia và các chương trình d án khác trên a bàn Thành ph . Xây d ng k ho ch h tr tín d ng nhà nư c hàng năm, v n góp c ph n và liên doanh c a nhà nư c. - Ch trì, ph i h p v i S Tài chính và các s , ban, ngành có liên quan giúp UBND Thành ph giám sát, ki m tra, ánh giá hi u qu u tư c a các d án xây d ng cơ b n, các chương trình m c tiêu qu c gia, các chương trình, d án khác do Thành ph qu n lý. - ThNm nh các d án u tư thu c thNm quy n quy t nh c a Ch t ch UBND Thành ph ; C p ưu ãi u tư cho các d án u tư theo phân c p c a UBND Thành ph . - Làm u m i giúp UBND Thành ph qu n lý ho t ng u tư trong nư c và u tư tr c ti p c a nư c ngoài vào Thành ph theo quy nh c a pháp lu t. Tham gia ý ki n i v i các d án u tư ra nư c ngoài; T ch c ho t ng xúc ti n u tư; Hư ng d n th t c u tư, c p gi y phép u tư thu c thNm quy n; Qu n lý sau c p phép i v i các doanh nghi p có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài. 2.6. V qu n lý h tr phát tri n chính th c (ODA): - Là cơ quan u m i v n ng, thu hút, qu n lý các ngu n v n ODA và các ngu n vi n tr phi Chính ph c a Thành ph ; Hư ng d n các cơ quan, ơn v xây d ng danh m c và n i dung các chương trình s d ng v n ODA và các d án vi n tr phi Chính ph ; T ng h p danh m c các chương trình, d án s d ng v n ODA và các ngu n vi n tr phi Chính ph trình UBND Thành ph phê duy t và báo cáo B K ho ch và u tư. - Ch trì, theo dõi, ánh giá th c hi n các chương trình d án ODA và các d án thu c ngu n vi n tr phi Chính ph ; Làm u m i x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh Ch t ch UBND Thành ph quy t nh vi c b trí v n i ng, gi i ngân th c hi n các d án ODA và các ngu n vi n tr phi Chính ph có liên quan n các s , ngành, qu n, huy n,.. nh kỳ t ng h p báo cáo v hi u qu thu hút và s d ng ODA và các ngu n vi n tr phi Chính ph . 2.7. V qu n lý u th u và giám sát u tư: - Ch trì ph i h p v i các s , ban, ngành thNm nh trình UBND Thành ph phê duy t k ho ch u th u, k t qu xét th u các d án thu c thNm quy n quy t nh c a Ch t ch UBND Thành ph ; Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu
  4. u th u các d án thu c ph m vi ư c u quy n; Hư ng d n, theo dõi, giám sát, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v u th u; T ng h p tình hình th c hi n các d án ã ư c phê duy t và tình hình th c hi n u th u; Là u m i qu n lý th ng nh t thông tin v công tác u th u t i Hà N i; - Làm u m i t ch c và ph i h p tri n khai công tác giám sát, ánh giá u tư. 2.8. V ph i h p qu n lý các khu công nghi p, khu ch xu t: - Ch trì, ph i h p v i các s , ban, ngành liên quan thNm nh, trình UBND Thành ph quy ho ch t ng th các khu công nghi p, khu ch xu t trên a bàn UBND Thành ph trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ; - Trình UBND Thành ph quy ho ch phát tri n và cơ ch qu n lý i v i các c m công nghi p phù h p v i tình hình th c t c a Th ô. 2.9. V i m i doanh nghiêp, ăng ký kinh doanh và kinh t h p tác xã: - Ph i h p v i các s , ban, ngành c a thành ph xây d ng cơ ch qu n lý và chính sách phát tri n các doanh nghi p v a và nh thu c các thành ph n kinh t ; Là u m i h tr doanh nghi p v a và nh ; ThNm nh phương án SXKD khi thành l p; - Tham gia Ban i m i phát tri n doanh nghi p nhà nư c c a Thành ph ; T ng h p tình hình phát tri n các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t trên a bàn Thành ph ; - T ch c th c hi n công tác ăng ký kinh doanh cho các i tư ng trên a bàn thu c ph m vi qu n lý c a S ; Hư ng d n nghi p v ăng ký kinh doanh cho cơ quan chuyên môn qu n lý v k ho ch và u tư, ăng ký kinh doanh c a các qu n, huy n; Ph i h p v i các ngành ki m tra, theo dõi, t ng h p tình hình và x lý các vi ph m sau ăng ký kinh doanh c a các doanh nghi p trên a bàn theo thNm quy n; Thu th p, lưu tr và qu n lý thông tin v ăng ký kinh doanh theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph ; - Ch trì, ph i h p v i các s , ban, ngành xu t mô hình, cơ ch , chính sách phát tri n kinh t h p tác xã, kinh t h gia ình trên a bàn; T ng h p báo cáo UBND Thành ph và B K ho ch & u tư v tình hình phát tri n kinh t h p tác xã, kinh t h gia ình trên a bàn Thành ph . 2.10. Ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v cho cơ quan chuyên môn c a UBND qu n, huy n th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v k ho ch và u tư trên a bàn; Theo dõi, ki m tra vi c t ch c th c hi n. 2.11. T ch c và ch o công tác nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c k thu t, th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c k ho ch và u tư theo quy nh c a pháp lu t; T ch c qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p, d ch v công thu c S . 2.12. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c k ho ch & u tư thu c thNm quy n c a S theo quy nh c a pháp lu t. 2.13. T ng h p báo cáo nh kỳ và t xu t v vi c tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a UBND Thành ph , Thành y và B K ho ch & u tư.
  5. 2.14. Qu n lý t ch c b máy, biên ch cán b công ch c, viên ch c, theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND Thành ph ; T ch c ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v , th c hi n công tác thi ua-khen thư ng cho cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c c a S và phát tri n ngu n nhân l c ngành k ho ch và u tư Thành ph . 2.15. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao, th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND Thành ph . 2.16. Th c hi n m t s nhi m v ư c UBND Thành ph giao: - Thư ng tr c ho c Ch t ch H i ng v thNm nh các quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch phát tri n kinh t -xã h i các qu n huy n; Tham gia thNm nh quy ho ch xây d ng ô th , nông thôn, quy ho ch không gian ki n trúc; - Cơ quan Thư ng tr c c a: Chương trình h p tác phát tri n v i các t nh vùng kinh t tr ng i m và lân c n; Chương trình m ng lư i các thành ph l n châu á th k 21 (ANMC21); Ban ch o các chương trình m c tiêu Qu c gia; - Th c hi n các nhi m v khác ư c Thành ph giao. i u 3: Cơ c u t ch c b máy và biên ch . 3.1 Lãnh oS : - Lãnh o S K ho ch và u tư có Giám c và 04 Phó Giám c. - Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph , trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S ; Ch u trách nhi m và báo cáo công tác trư c UBND Thành ph , H i ng nhân dân Thành ph và B K ho ch & u tư; - Phó Giám c s là ngư i giúp vi c Giám c s ph trách m t hay m t s lĩnh v c do Giám c s phân công; Ch u trách nhi m trư c Giám c s và pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công; - Ch t ch UBND Thành ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i Giám c, Phó Giám c s trên cơ s tiêu chuNn ch c danh chuyên môn, nghi p v do B trư ng B K ho ch & u tư, Ban Thư ng v Thành u ban hành và theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v công tác cán b . 3.2 Các phòng, ban nghi p v : - Văn phòng - Phòng K ho ch t ng h p - Phòng K ho ch Văn hoá- Xã h i- ào t o - Phòng K ho ch D ch v - Công nghi p- Nông nghi p - Phòng K ho ch H t ng ô th - Phòng u tư nư c ngoài - Phòng H p tác và tài tr qu c t - Phòng thNm nh d án
  6. - Phòng ăng ký kinh doanh - Thanh tra k ho ch và u tư. 3.3. ơn v s nghi p: - Ban qu n lý các d án 3.4. Biên ch công ch c, viên ch c c a S K ho ch và u tư n m trong t ng biên ch hành chính, s nghi p c a Thành ph ư c Chính ph giao. Căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao trong t ng giai o n, Giám c S K ho ch & u tư trao i th ng nh t v i Giám c S N i v trình UBND Thành ph xem xét quy t nh s lư ng biên ch c th m b o hoàn thành nhi m v ư c giao. 3.5. Giám c S K ho ch và u tư quy nh cơ c u, ch c năng, nhi m v c a các phòng, ban tr c thu c s ; Xây d ng và ban hành quy ch ho t ng c a S K ho ch và u tư Hà N i theo các quy nh hi n hành c a nhà nư c và Thành ph . i u 4: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 2743/Q -UB ngày 23/8/1996 c a UBND Thành ph Hà N i. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c S N i v , Th tư ng các s , ban, ngành Thành ph có liên quan, Ch t ch UBND các qu n, huy n và Giám c S K ho ch & u tư Hà N i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản