Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH

 1. BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ đăng Công báo. Các trường dạy nghề được thành lập trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2006 phải hoàn thành việc chuyển thành trường trung cấp nghề theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định này. Đối với những trường đủ điều kiện theo quy định, thì nâng cấp thành trường cao đẳng nghề theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 3. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề trực thuộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 2. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thị Hằng - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Công báo; - Cục kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp; - Lưu: VT, TCDN (10b). QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXHngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng áp dụng Quy định này áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề thuộc các loại hình công lập và tư thục; không áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài. Điều 2. Nguyên tắc thành lập 1. Việc thành lập và cho phép thành lập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề và nhu cầu phát triển nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ của thị trường lao động. 2. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, hình thức sở hữu có đủ điều kiện theo quy định đều có quyền thành lập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. Chương 2: THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
 3. MỤC I: THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Điều 3. Hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề Hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề gồm: 1. Văn bản đề nghị thành lập trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) đối với trường cao đẳng nghề công lập (theo mẫu số 1a); đơn đề nghị thành lập trường của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường cao đẳng nghề tư thục (theo mẫu số 1b). 2. Đề án thành lập trường cao đẳng nghề (theo mẫu số 2). Đề án thành lập trường phải đảm bảo các yêu cầu sau: a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng nghề; b) Quy mô đào tạo tối thiểu là 700 học sinh, sinh viên; c) Số lượng nghề đào tạo ở trình độ cao đẳng nghề tối thiểu là 3 nghề; d) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo. Đất sử dụng tối thiểu 20.000m2 đối với khu vực đô thị, 40.000m2 đối với khu vực ngoài đô thị và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế" được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đ) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; e) Có văn bản của cơ quan tài chính có thẩm quyền xác nhận khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề tư thục đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường. 3. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường; 4. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trường; hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm). Điều 4. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng nghề 1. Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề.
 4. 2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định thành lập trường cao đẳng nghề công lập, quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục. Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường bằng văn bản nêu rõ lý do. MỤC 2: THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Điều 5. Hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề Hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề gồm: 1. Văn bản đề nghị thành lập trường của cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường trung cấp nghề công lập (theo mẫu số 3a); đơn đề nghị thành lập trường của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục (theo mẫu số 3b). 2. Đề án thành lập trường (theo mẫu số 4). Đề án thành lập trường phải đảm bảo các yêu cầu sau: a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường trung cấp nghề; b) Quy mô đào tạo tối thiểu là 500 học sinh; c) Số lượng nghề đào tạo ở trình độ trung cấp nghề tối thiểu là 3 nghề; d) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với quy mô ngành nghề, trình độ đào tạo. Đất sử dụng tối thiểu 10.000m2 đối với khu vực đô thị, 30.000m2 đối với khu vực ngoài đô thị và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế" được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đ) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; e) Có văn bản của cơ quan tài chính có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề tư thục đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường. 3. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường; 4. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trường; hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).
 5. Điều 6. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung cấp nghề 1. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội: a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc. b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ. Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội thẩm định và quyết định thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc. 2. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc cấp tỉnh hoặc cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh. a) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh. b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh hoặc cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn. 3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề, người có thẩm quyền quyết định quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có trách nhiệm gửi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, theo dõi và quản lý. Chương 3: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Điều 7. Đăng ký hoạt động dạy nghề Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề phải tiến hành đăng ký hoạt động dạy nghề tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 9 của Quy định này và chỉ được phép tuyển sinh sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.
 6. Điều 8. Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề gồm: 1. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu số 5); 2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường (đối với trường trung cấp nghề của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội); 3. Bản sao Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận hiệu trưởng; 4. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 5. Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động (theo mẫu số 6). Điều 9. Tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề 1. Đối với trường cao đẳng nghề: a) Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề các trường cao đẳng nghề. b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu số 7 và mẫu số 7a); trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. c) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề sao gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi trường cao đẳng nghề có trụ sở chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề để thực hiện quản lý trên địa bàn. 2. Đối với trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh: a) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề các trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh. b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu số 8); trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. c) Định kỳ 6 tháng, năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Tổng cục Dạy nghề về tình hình đăng ký hoạt động dạy nghề trên địa bàn. Điều 10. Đăng ký bổ sung nghề đào tạo
 7. 1. Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề khi có nhu cầu bổ sung nghề đào tạo ở các trình độ đào tạo thuộc chức năng, nhiệm vụ của trường thì làm đơn đăng ký bổ sung nghề đào tạo. 2. Hồ sơ đăng ký bổ sung nghề đào tạo bao gồm: a) Đơn đăng ký bổ sung nghề đào tạo (theo mẫu số 9); b) Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc bổ sung nghề đào tạo (theo mẫu số 6); 3. Tiếp nhận, xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung nghề đào tạo được thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Quy định này./. Mẫu số 1a (Tên Bộ, ngành…, UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM tỉnh/thành phố…) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- ------------ ………, ngày …… tháng …… năm 20…… Số: /…. V/v: Đề nghị thành lập Trường cao đẳng nghề………… KÍNH GỬI: BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Nội dung văn bản đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề gồm:) - Lý do thành lập trường cao đẳng nghề: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... - Tên trường cao đẳng nghề:...................................................................................................... - Tên giao dịch quốc tế: (nếu có)................................................................................................ - Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................................................................
 8. - Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):......................................................................... - Điện thoại:……………………., Fax:…………………., E- mail:...................................................... ............................................................................................................................................... - Nghề, quy mô, trình độ đào tạo: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... - Diện tích đất sử dụng:…………………….,diện tích xây dựng:..................................................... - Vốn đầu tư:............................................................................................................................ - Thời gian hoạt động:............................................................................................................... (Kèm theo Đề án thành lập trường cao đẳng nghề) - Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định./. (Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành…, Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố…) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) -------------------- Mẫu số 1a: Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. Mẫu số 1b
 9. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- ………, ngày …… tháng …… năm 20…… ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Kính gửi: ……………………………………… - Họ tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) xin thành lập:...................................................... ............................................................................................................................................... - Ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh thư; nơi thường trú (nếu là cá nhân): ............................. ............................................................................................................................................... - Tên trường cao đẳng nghề:...................................................................................................... - Tên giao dịch quốc tế: (nếu có)................................................................................................ - Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................................ - Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):......................................................................... - Điện thoại:……………………., Fax:…………………., E- mail:...................................................... - Nghề, quy mô, trình độ đào tạo: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... - Diện tích đất sử dụng:…………………….,diện tích xây dựng:.....................................................
 10. - Vốn đầu tư:............................................................................................................................ - Thời gian hoạt động:............................................................................................................... (Kèm theo Đề án thành lập trường cao đẳng nghề) Chúng tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước. Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định./. TỔ CHỨC HOẶC NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) -------------------- Mẫu số 1b: Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. Mẫu số 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- ………, ngày …… tháng …… năm 20…… ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Phần thứ nhất Sự cần thiết thành lập trường cao đẳng nghề Phần thứ hai Mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của trường I. Thông tin chung về trường cao đẳng nghề xin thành lập - Tên trường:............................................................................................................................
 11. - Tên giao dịch quốc tế: (nếu có)................................................................................................ - Địa chỉ trụ sở chính của trường:.............................................................................................. - Điện thoại:……………………., Fax:…………………., E- mail:...................................................... + Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):........................................................................ ............................................................................................................................................... - Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):.......................................................................................... - Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:................................................................................ (Có sơ yếu lý lịch kèm) - Chức năng, nhiệm vụ của trường: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. Mẫu số 2 II. Mục tiêu đào tạo của trường 1. Mục tiêu chung: 2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, thời gian đào tạo, quy mô đào tạo Dự kiến tuyển sinh đến năm 2010 Số Trình độ đào Thời Quy mô
 12. TT tạo và tên nghề gian đào đào tạo 2006 2007 2008 2009 2010 tạo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Cao đẳng nghề 1 2 … …………….. II Trung cấp nghề 1 2 … …………….. III. Tổ chức bộ máy quản lý nhà trường 1. Mô hình tổ chức bộ máy: - Ban giám hiệu; - Các phòng chức năng; - Các khoa chuyên môn; - Các tổ bộ môn. 2. Chức năng nhiệm vụ chính của Ban giám hiệu và các phòng, khoa, tổ bộ môn. IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường 1. Cơ sở vật chất kỹ thuật: - Cơ sở hạ tầng: + Diện tích đất sử dụng: * Đất xây dựng; * Đất lưu không. + Diện tích xây dựng:
 13. * Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành… * Khu phục vụ: thư viện, khu thể thao, ký túc xá, nhà ăn… * Các hạng mục khác:……… Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. Mẫu số 2 - Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề. 2. Đội ngũ giáo viên: - Số lượng giáo viên; trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo: 3. Chương trình, giáo trình giảng dạy. 4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án: - Nguồn vốn; - Kế hoạch sử dụng vốn. Phần Thứ Ba KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN I. Thực trạng cơ sơ vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường (đối với trường được nâng cấp từ cơ sở dạy nghề hiện có) II. Kế hoạch và tiến độ cụ thể thực hiện đề án Phần Thứ Tư HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI - Về kinh tế: - Về xã hội, môi trường: - Tính bền vững của đề án: PHÊ DUYỆT CƠ QUAN LẬP ĐỀ ÁN
 14. CỦA BỘ, NGÀNH… UBND TỈNH/TP HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) GHI CHÚ: Việc đặt tên trường phải đảm bảo nguyên tắc sau: 1. Tên của trường bao gồm các cụm từ sau: "Trường cao đẳng nghề + tên nghề hoặc nhóm nghề đào tạo chính hoặc tên riêng hoặc tên địa phương hoặc theo số thứ tự và tên ngành hoặc địa phương kèm theo"; 2. Tên trường không được trùng với tên trường đã thành lập trước đó trong mạng lưới. Tên trường được ghi trong quyết định thành lập, con dấu, biển trường vác các văn bản giấy tờ giao dịch. -------------------- Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. Mẫu số 3a CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tên cơ quan, đơn vị thuộc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bộ, ngành…, Sở…, UBND --------------------- huyện/quận…) ………, ngày …… tháng …… năm 20…… ------------ Số: /…. V/v: Đề nghị thành lập trường trung cấp nghề………… KÍNH GỬI: ……………………………………………. (Nội dung văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề gồm:) - Lý do thành lập trường trung cấp nghề: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... - Tên trường trung cấp nghề:.........................................................................................
 15. - Tên giao dịch quốc tế: (nếu có).................................................................................... - Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ cơ sở, chi nhánh (nếu có):................................................. ................................................................................................................................... - Điện thoại:……………………., Fax:…………………., E- mail:.......................................... + Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):............................................................ ................................................................................................................................... - Nghề, quy mô, trình độ đào tạo: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... - Diện tích đất sử dụng:…………………….,diện tích xây dựng:......................................... - Vốn đầu tư:................................................................................................................ - Thời gian hoạt động:................................................................................................... (Kèm theo Đề án thành lập trường cao đẳng nghề) - Đề nghị Bộ, ngành…, UBND tỉnh/thành phố... xem xét, quyết định./. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…, GIÁM ĐỐC SỞ…, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/QUẬN… (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) -------------------- Mẫu số 3a: Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. Mẫu số 3b
 16. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- ………, ngày …… tháng …… năm 20…… ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Kính gửi: ……………………………………… - Họ tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) xin thành lập:.......................................... ................................................................................................................................... - Ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh thư; nơi thường trú (nếu là cá nhân): ................. ................................................................................................................................... - Tên trường trung cấp nghề:......................................................................................... - Tên giao dịch quốc tế: (nếu có).................................................................................... - Địa chỉ trụ sở chính của trường:.................................................................................. - Điện thoại:……………………., Fax:…………………., E- mail:.......................................... + Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):............................................................ ................................................................................................................................... - Nghề, quy mô, trình độ đào tạo: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... - Diện tích đất sử dụng:…………………….,diện tích xây dựng:......................................... - Vốn đầu tư:................................................................................................................ - Thời gian hoạt động:...................................................................................................
 17. (Kèm theo Đề án thành lập trường trung cấp nghề) Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố…. xem xét, quyết định./. TỔ CHỨC HOẶC NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) -------------------- Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. Mẫu số 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- ………, ngày …… tháng …… năm 20…… ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Phần thứ nhất SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Phần thứ hai Mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm cho trường hoạt động I. Thông tin chung về trường trung cấp nghề xin thành lập - Tên trường:................................................................................................................ - Tên giao dịch quốc tế: (nếu có).................................................................................... - Địa chỉ trụ sở chính của trường:.................................................................................. ...................................................................................................................................
 18. - Điện thoại:……………………., Fax:…………………., E- mail:.......................................... + Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):............................................................ ................................................................................................................................... - Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):.............................................................................. - Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:.................................................................... (Có sơ yếu lý lịch kèm) - Chức năng, nhiệm vụ của trường: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... -------------------- Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. Mẫu số 4 II. Mục tiêu đào tạo của trường 1. Mục tiêu chung: 2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, thời gian đào tạo, quy mô đào tạo Thời Dự kiến tuyển sinh đến năm 2010 Số Trình độ đào Quy mô gian đào TT tạo và tên nghề đào tạo 2006 2007 2008 2009 2010 tạo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Trung cấp nghề 1
 19. 2 3 4 5 … III. Tổ chức bộ máy quản lý nhà trường 1. Mô hình tổ chức bộ máy: - Ban giám hiệu; - Các phòng chức năng; - Các khoa chuyên môn; - Các tổ bộ môn. 2. Chức năng nhiệm vụ chính của Ban giám hiệu và các phòng, khoa, tổ bộ môn. IV. Các điều kiện đảm bảo cho trường hoạt động 1. Cơ sở vật chất kỹ thuật: - Cơ sở hạ tầng: + Diện tích đất sử dụng: * Đất xây dựng; * Đất lưu không. + Diện tích xây dựng: * Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành… * Khu phục vụ: thư viện, khu thể thao, ký túc xá, nhà ăn… * Các hạng mục khác:……… - Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề.
 20. Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. Mẫu số 4 2. Đội ngũ giáo viên: - Số lượng giáo viên; trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo. 3. Chương trình, giáo trình giảng dạy. 4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án: - Nguồn vốn; - Kế hoạch sử dụng vốn. Phần thứ ba Kế hoạch, tiến độ thực hiện đề án Thực trạng cơ sơ vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường (đối với trường được nâng cấp từ cơ sở dạy nghề hiện có) Kế hoạch và tiến độ cụ thể thực hiện đề án Phần thứ tư Hiệu quả kinh tế xã hội - Về kinh tế: - Về xã hội, môi trường: - Tính bền vững của đề án: PHÊ DUYỆT CƠ QUAN LẬP ĐỀ ÁN CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) GHI CHÚ: Việc đặt tên trường phải đảm bảo nguyên tắc sau:
Đồng bộ tài khoản