intTypePromotion=1

Quyết định số 05/2007/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
65
lượt xem
6
download

Quyết định số 05/2007/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2007/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2007/QĐ-KTNN

 1. KI M TOÁN NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T **** NAM c l p – T do – H nh phúc ***** S : 05/2007/Q -KTNN Hà N i, ngày 02 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KI M TOÁN D ÁN U TƯ T NG KI M TOÁN NHÀ NƯ C Căn c Lu t ki m toán nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 c a y ban Thư ng v Qu c h i v cơ c u t ch c c a Ki m toán Nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 1053/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 10/11/2006 c a y ban Thư ng v Qu c h i gi i thích kho n 6 i u 19 c a Lu t ki m toán nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch ; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy trình ki m toán d án u tư. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 09/1999/Q -KTNN ngày 28/12/1999 c a T ng Ki m toán Nhà nư c v vi c ban hành Quy trình ki m toán báo cáo quy t toán d án u tư xây d ng c a Nhà nư c. i u 3. Th trư ng các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN NHÀ NƯ C Vương ình Hu QUY TRÌNH KI M TOÁN D ÁN U TƯ (ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2007/Q -KTNN ngày 02 tháng 08 năm 2007 c a T ng Ki m toán Nhà nư c)
 2. Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG 1. Quy trình ki m toán d án u tư Quy trình ki m toán d án u tư quy nh trình t , n i dung, th t c ti n hành các công vi c c a m i cu c ki m toán thu c lĩnh v c d án u tư. Quy trình này ư c xây d ng trên cơ s các quy nh c a Lu t ki m toán nhà nư c, H th ng chuNn m c ki m toán nhà nư c, Quy trình ki m toán c a Ki m toán Nhà nư c, ch c a Nhà nư c và th c ti n ho t ng ki m toán c a Ki m toán Nhà nư c trong lĩnh v c d án u tư. Quy trình ki m toán d án u tư quy nh nh ng n i dung c th mang tính c thù i v i ki m toán d án u tư theo 4 bư c sau: - ChuNn b ki m toán; - Th c hi n ki m toán; - L p và g i báo cáo ki m toán; - Ki m tra vi c th c hi n k t lu n, ki n ngh ki m toán. 2. Nhi m v c a cá nhân, ơn v khi th c hi n ki m toán d án u tư Khi th c hi n ki m toán d án u tư, oàn ki m toán, Ki m toán viên và các cá nhân, ơn v liên quan ph i tuân th các quy nh t i m c 3 Chương 1 Quy trình ki m toán c a Ki m toán Nhà nư c và các quy nh t i Quy trình này. 3. Ph m vi áp d ng Tùy theo c i m, tính ch t c a t ng d án u tư cũng như th i i m ti n hành ki m toán trư c, trong hay sau quá trình u tư mà có th áp d ng m t trong các lo i hình ki m toán sau: - Ki m toán tuân th ; - Ki m toán ho t ng; - Ki m toán báo cáo tài chính; - Ki m toán h n h p. V nguyên t c, vi c ki m toán ti n hành giai o n càng s m c a quá trình u tư thì hi u qu và hi u l c c a cu c ki m toán càng cao. 4. i tư ng áp d ng Quy trình này ư c áp d ng ki m toán i v i:
 3. - Các d án u tư xây d ng s d ng v n ngân sách nhà nư c: + D án u tư và xây d ng m i, c i t o, s a ch a l n, nâng c p, d án u tư mua s m tài s n thi t b , máy móc k c l p t và không c n l p t; + D án quy ho ch phát tri n vùng, lãnh th , quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng ô th , nông thôn; + Công trình xây d ng s d ng v n Nhà nư c mà không yêu c u ph i l p d án u tư. - Các công trình xây d ng thu c các d án vay n , vi n tr Chính ph ; các d án u tư c a doanh nghi p nhà nư c và các chương trình, d án khác c a Nhà nư c. Chương 2 CHU N BN KI M TOÁN Trình t , th t c ti n hành bư c chuNn b ki m toán d án u tư ư c th c hi n theo các quy nh t i Chương 2 Quy trình ki m toán c a Ki m toán Nhà nư c. Quy trình này quy nh c th các bư c sau: - Kh o sát thu th p thông tin v d án và ơn v ư c ki m toán; - ánh giá các thông tin ã thu th p ư c và h th ng ki m soát n i b c a ơn v ư c ki m toán; - Xác nh tr ng y u và r i ro ki m toán; - L p k ho ch ki m toán c a oàn ki m toán. 1.Kh o sát và thu th p thông tin v ơn v ư c ki m toán 1.1. Thu th p thông tin 1.1.1. Thông tin v d án u tư Các thông tin cơ b n v d án u tư c n thu th p, bao g m: - S c n thi t c a d án u tư; m c ích u tư; quy mô công trình, tiêu chuNn, quy chuNn thi t k ; a i m xây d ng; th i gian kh i công, hoàn thành d án u tư theo k ho ch và th c t ; - Ch u tư; cơ quan c p trên c a ch u tư; - C p quy t nh u tư; - Thuy t minh và b n v thi t k cơ s c a d án u tư;
 4. - T ng m c u tư (t ng s , cơ quan l p, thNm nh và phê duy t d án, s l n i u ch nh – n u có); - Ngu n v n u tư ư c duy t (ngân sách trung ương, ngân sách a phương, ngu n v n vay, huy ng khác…); - Hình th c qu n lý d án (Ch u tư tr c ti p qu n lý d án ho c thuê t ch c tư v n qu n lý d án); - Các bư c thi t k c a d án; tiêu chuNn thi t k c a d án; các b n v thi t k k thu t và thi t k thi công nh ng h ng m c, công trình chính; - T ng d toán, d toán xây d ng công trình (t ng s , cơ quan l p, thNm nh và phê duy t); - D án áp d ng nh m c, ơn giá chung hay nh m c, ơn giá riêng ( c thù); - Hình th c l a ch n nhà th u ( u th u, ch nh th u, t th c hi n); - Giá gói th u, giá trúng th u ư c duy t, s l n i u ch nh giá gói th u; - Các ơn v tư v n giám sát; - Các ơn v nh n th u xây l p và cung c p thi t b ; - Báo cáo quy t toán; -V n u tư th c hi n (gói th u, công trình, h ng m c công trình…) - V n u tư ã c p, tình hình t m ng, thanh toán t khi kh i công n khi hoàn thành bàn giao ho c n th i i m kh o sát (t ng s , xây l p, thi t b , chi phí khác); - Tình hình chi phí và phân b chi phí ban qu n lý d án; -V n u tư công trình chuy n thành tài s n bàn giao cho s n xu t kinh doanh: + Giá tr tài s n c nh bàn giao; + Giá tr tài s n lưu ng bàn giao. - H sơ hoàn công; - H th ng các văn b n quy ph m pháp lu t, các văn b n khác liên quan t i vi c chuNn b , t ch c, i u hành, qu n lý, th c hi n d án; - Tình hình thanh tra, ki m tra, ki m toán trư c ó. 1.1.2. Thông tin v h th ng ki m soát n i b a) Môi trư ng ki m soát n i b
 5. - Cơ c u t ch c b máy ho t ng, t ch c b máy ki m soát, ch c năng, nhi m v , năng l c qu n lý c a Ban qu n lý d án và các b ph n nghi p v như: K thu t, k ho ch, tài chính k toán…; c i m c a Ban qu n lý d án; khó khăn, thu n l i do khách quan, ch quan có liên quan n d án. - Chính sách, quy ch qu n lý n i b c a ơn v v giám sát k thu t thi công, nghi m thu, thanh quy t toán, tài chính, k toán. - Chính sách nhân s b) Ho t ng ki m toán và các th t c ki m soát Vi c th c hi n quy ch qu n lý trong các khâu: Giám sát k thu t thi công, nghi m thu, thanh quy t toán, tài chính, k toán… c) Công tác k toán - Chính sách k toán áp d ng - T ch c b máy k toán - T ch c h ch toán k toán (h th ng ch ng t , tài kho n, s k toán và báo cáo k toán). d) Ki m toán, thanh tra và ki m tra n i b Các thông tin thu th p t k t qu ki m toán, thanh tra và ki m tra n i b ; k t qu th c hi n và x lý theo các k t lu n, ki n ngh ki m toán, thanh tra và ki m tra n i b . 1.2. Ngu n thông tin và phương pháp thu th p thông tin 1.2.1. Thông tin t ơn v qu n lý d án - Thu th p qua nghiên c u tài li u: + H sơ th t c u tư (Báo cáo u tư xây d ng công trình, D án u tư xây d ng công trình ho c Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình; văn b n thNm nh phê duy t d án, thi t k , d toán, t ng d toán xây d ng công trình; k ho ch và quy t nh giao th u; biên b n nghi m thu, t ng nghi m thu công trình; Báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành; Báo cáo thNm tra quy t toán v n u tư d án hoàn thành; quy t nh phê duy t Báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành c a c p có thNm quy n; các v n v gi i phóng m t b ng…); + Các báo cáo k toán, th ng kê theo quy nh c a Nhà nư c; + Quy t nh v t ch c b máy qu n lý d án; + Các văn b n hư ng d n c a các cơ quan có thNm quy n liên quan n vi c t ch c th c hi n d án;
 6. + Hi p nh vay v n và nh ng quy nh, hư ng d n c a nhà tài tr liên quan n qu n lý, s d ng v n vay (n u có); + Các văn b n trao i gi a các bên tham gia qu n lý, th c hi n d án; + Các báo cáo thanh tra, ki m tra, ki m toán nh ng năm trư c (n u có). - Trao i, ph ng v n tr c ti p v i cán b qu n lý và chuyên môn có liên quan c a ơn v . - Quan sát quá trình làm vi c, s ph i h p gi a các b ph n c a ơn v như: B ph n k thu t, b ph n tài chính – k toán… 1.2.2. Thông tin t bên ngoài ơn v qu n lý d án - Cơ quan ch qu n. - Cơ quan c p phát v n. - ơn v nh n th u - Cơ quan ã ti n hành thanh tra, ki m tra, ki m toán trư c ó. - Các phương ti n thông tin i chúng. - Các ơn v khác (n u có). 1.2.3. Phương pháp thu th p thông tin - C p nh t và ánh giá tài li u c a các l n ki m toán trư c. - Thu th p qua nghiên c u tài li u t các ngu n khác nhau - Ph ng v n, trao i tr c ti p - Quan sát, th c nghi m 2. ánh giá thông tin thu th p ư c và h th ng ki m soát n i b c a ơn v ư c ki m toán N i dung và phương pháp ánh giá thông tin v u tư d án ư c th c hi n theo quy nh t i m c 3 Chương 2 Quy trình ki m toán c a Ki m toán Nhà nư c. Ngoài ra, c n t p trung ánh giá m t s v n sau: - c i m c a Ban qu n lý d án: Th i gian thành l p, kinh nghi m qu n lý d án; ban chuyên trách hay kiêm nhi m; - Hình th c qu n lý d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý d án ho c thuê t ch c tư v n qu n lý d án;
 7. - Phân công, phân c p v ch c năng và nhi m v gi a các b ph n trong ơn v : Có m b o rõ ràng, h p lý, không ch ng chéo và có th ki m soát l n nhau? - Trình , năng l c c a các b qu n lý (có áp ng ư c yêu c u công vi c); - Các chính sách và quy ch qu n lý c a ơn v ; - Nh ng khó khăn, thu n l i; nguyên nhân khách quan, ch qu n có liên quan nd án; - ánh giá khái quát tình hình u tư xây d ng công trình, bao g m: + Tình hình, c i m công trình t khi kh i công xây d ng n khi hoàn thành bàn giao ho c n th i i m ki m toán; Vi c ch p hành trình t , th t c u tư, nh ng thu n l i và khó khăn trong quá trình thi công; ch t lư ng và s c công trình; nh ng v n t n t i v v n và t i s n c n lưu ý khi ti n hành ki m toán; + Tình hình thanh, quy t toán v n u tư công trình; + Hi u qu u tư ( ánh giá sơ b ). 3. Xác nh tr ng y u và r i ro ki m toán 3.1. Xác nh tr ng y u ki m toán Tr ng y u ki m toán trong ki m toán d án u tư thư ng t p trung vào các v n sau: - Xác nh nhu c u u tư: Xem xét nhu c u c a d án u tư có th c s phù h p v m t quy mô, thNm m ; các tiêu chuNn áp d ng, v n d ng tiêu chuNn hóa; - Ch t lư ng công tác kh o sát: xem xét các nh hư ng c a i u ki n t nhiên, xã h i và môi trư ng m b o ch t lư ng u vào trong khâu thi t k k thu t; - Tính kinh t c a phương án thi t k : Xem xét m c h p lý c a gi i pháp k t c u, gi i pháp thi công, h s an toàn trong thi t k , dây chuy n s d ng; l a ch n nguyên v t li u; vi c thi t k có tuân th nhu c u c a bên s d ng t ra không; - Xem xét vi c v n d ng, thi t l p nh m c, ơn giá; bi n pháp thi công; giám nh thi công, m b o tính c nh tranh (phương th c u th u, r ng rãi hay h n ch ); - Hi u l c ho t ng c a d án: Các m c tiêu t ư c c a d án (xem xét kh năng hoàn tr v n, các m c tiêu c a d án…); - Các v n gây tác ng l n t i chính sách xã h i, môi trư ng, n n kinh t ; - Các v n dư lu n ang quan tâm trong d án u tư; - Các kh i lư ng chính c a d án: Xem xét các h ng m c, công trình chính; h ng m c, công trình có giá tr l n;
 8. - Vi c ch p hành lu t pháp, các quy nh, các ch trong vi c qu n lý u tư xây d ng công trình, trong công tác ch n th u; - Các v n khác (n u có). 3.2. Xác nh r i ro ki m toán 3.2.1. Nh ng v n có r i ro ti m tàng cao i v i d án u tư - Nh ng kh i kư ng xây l p c a b ph n, h ng m c công trình d x y ra gian l n, sai sót (kh i lư ng, h ng m c ng m, b che khu t…) - Các ơn giá phát sinh vào th i i m “giao th i” hi u l c thi hành c a nh ng thay i v ch , chính sách c a Nhà nư c trong lĩnh v c qu n lý u tư xây d ng có liên quan n d án. -V n n bù, gi i phóng m t b ng; nh hư ng c a môi trư ng, s xu ng c p c a công trình, d án… - D án u tư có a bàn r ng, h ng m c có k t c u ph c t p… 3.2.2. Nh ng v n có r i ro ki m soát cao i v i d án u tư - Nh ng kh i lư ng công vi c phát sinh do m c ph c t p c a công tác qu n lý d án ưa l i - Nh ng t n t i ư c ch ra t nh ng cu c ki m toán, thanh tra, ki m tra trư c ó, nh ng sai sót có tính h th ng chưa ư c kh c ph c (n u có). - Nh ng v n n i c m trong quá trình qu n lý d án, bao g m c qu n lý tài chính, k toán. - Nh ng sai sót trong chi n lư c, quy ho ch; nh ng i u ch nh, s a i thi t k l p i l p l i; s thi u sót trong qu n lý d n t i các y u kém ã ư c xác nh như u tư chưa phù h p, ch m ti n , chi phí u tư vư t tr i, không t các m c tiêu ã ra. - Trùng l p ho c ch ng chéo trong i u hành. - Nh ng v n khác (n u có). Trên cơ s k t qu phân tích v h th ng ki m soát n i b và các thông tin v d án u tư giai o n trên, ánh giá v r i ro c a m i v n theo lo i r i ro (r i ro ti m tàng, r i ro ki m soát) và m c r i ro (cao, trung bình, th p). 3.3. ánh giá v nh hư ng có th có c a cu c ki m toán Câu h i t ra c n ph i tr l i là: “Li u thông qua ki m toán có t o s khác bi t nào không?”, căn c trên các khía c nh sau:
 9. - L a ch n phương án u tư c a d án (qua ki m toán có th xác nh hay i u ch nh l i nhu c u u tư; h p lý hóa cơ s v t ch t; t n d ng m t b ng ho c tri n khai ho t ng sau này hi u qu hơn…); - L a ch n v t tư, thi t b (qua ki m toán có th gi m b t chi phí u tư b ng vi c s d ng ti t ki m các ngu n l c…); - Các nh m c, ơn giá (thông qua ki m toán có th ki n ngh s a i các nh m c cho phù h p, tránh lãng phí…); - u th u (qua ki m toán có th gi m b t chi phí trong vi c l a ch n nhà th u, hình th c h p ng v i giá c h p lý hơn…); - Các bi n pháp thi công, giám sát công trình (qua ki m toán có th ki n ngh i u ch nh bi n pháp, tăng cư ng trách nhi m thi công úng thi t k , b o m ti n , gi m chi phí…); - Công tác qu n lý (qua ki m toán có th kh c ph c ư c tình tr ng trùng l p ho c ch ng chéo trong qu n lý i u hành; c i ti n công tác l p k ho ch; xác nh m c tiêu và th t ưu tiên t t hơn, ki m soát và qu n lý t t hơn các ngu n l c, ch ng gian l n và sai sót…); - Tuân th pháp lu t, các quy nh (qua ki m toán có th ki n ngh s a i các quy nh cho ng b , ch t ch , rõ ràng và chi ti t…); - So sánh m c tiêu (thông qua ki m toán có th làm rõ các m c tiêu và tìm các gi i pháp t i ưu b ng cách thay i các m c tiêu ã ư c thi t l p; em l i k t qu u ra c a d án l n hơn v i cùng m c u vào…); - Công tác tài chính, báo cáo (qua ki m toán có th c i ti n công tác k toán tài chính; qu n lý t t hơn các thông tin tài chính; m b o an toàn d li u máy tính; c i ti n các m u báo cáo; c i ti n công tác i u hành, giám sát bên ngoài t các b , cơ quan có liên quan; phân tích các ch tiêu chính xác hơn; trình bày thông tin rõ ràng hơn, y hơn …); 4. L p k ho ch ki m toán c a oàn ki m toán Căn c vào các thông tin ã thu th p và phân tích v i tư ng, ơn v ư c ki m toán và ngu n l c hi n có ti n hành l p k ho ch ki m toán c a oàn ki m toán theo m u quy nh c a ki m toán Nhà nư c. K ho ch ki m toán c a oàn ki m toán bao g m nh ng n i dung ch y u sau: 4.1. M c tiêu ki m toán Trên cơ s m c tiêu ki m toán chung c a toàn ngành và yêu c u c a t ng cu c ki m toán xác nh m c tiêu c th . M c tiêu ki m toán t ng quát i v i m t d án u tư g m các n i dung ch y u sau:
 10. - ánh giá vi c ch p hành pháp lu t và chính sách, ch c a nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng; tài chính k toán, quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n c a d án; - ánh giá k t qu c a quá trình u tư xây d ng; tính kinh t , tính hi u l c, hi u qu c a d án u tư; - Xác nh n tính úng n, trung th c c a các tài li u, s li u k toán và báo cáo quy t toán năm hay báo cáo quy t toán công trình, h ng m c công trình hoàn thành c a d án. 4.2. N i dung ki m toán N i dung ki m toán ch y u c a m t d án u tư bao g m: - Ki m toán vi c ch p hành pháp lu t, ch qu n lý u tư và xây d ng; - Ki m toán tính kinh t , tính hi u qu , tính hi u l c c a d án u tư xây d ng công trình; - Ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư công trình hoàn thành ho c h ng m c công trình hoàn thành; Tuy nhiên, tùy theo t ng d án u tư và k t qu phân tích các thông tin ban u, n i dung ki m toán ph i ư c xác nh c th d a trên k t qu ánh giá các tr ng y u, r i ro ki m toán và nh hư ng có th có c a cu c ki m toán. 4.3. Ph m vi và gi i h n ki m toán 4.3.1. Ph m vi ki m toán - Th i kỳ ư c ki m toán - Xác nh gi i h n công vi c ph i th c hi n theo t ng n i dung ki m toán (giá tr , t l ph n trăm giá tr ư c ki m toán, gói th u, công trình, h ng m c công trình ư c ki m toán, ngu n v n u tư…); vi c tuân th pháp lu t v u tư xây d ng cơ b n; nh ng v n , lĩnh v c c n ánh giá có liên quan n ki m toán tính kinh t , tính hi u qu , tính hi u l c c a d án u tư. - ơn v ư c ki m toán. 4.3.2.Gi i h n ki m toán Nêu nh ng gi i h n không ki m toán và lý do không th c hi n 4.4. Thi t l p tiêu chí cho ki m toán ho t ng ánh giá ư c tính kinh t , hi u qu , hi u l c c a m t d án u tư thì trư c khi ti n hành ki m toán c n ph i thi t l p các tiêu chí ánh giá. Trong giai o n l p k ho ch ki m toán, oàn ki m toán căn c vào các thông tin ã thu th p, các ngu n
 11. thi t l p tiêu chí áng tin c y và xác áng xây d ng các tiêu chí c th , các T ki m toán căn c tiêu chí t i K ho ch ki m toán xây d ng K ho ch chi ti t và b sung ho c gi i h n các tiêu chí c thù (n u có). 4.4.1. Ngu n thi t l p tiêu chí - D án ư c l p và phê duy t. - Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quy t toán v n u tư công trình hoàn thành, báo cáo k toán qu n tr (n u có). - K ho ch v n u tư cho d án. - Các báo cáo chuyên môn v d án. - Văn b n trao i gi a các ơn v qu n lý, th c hi n d án. - Các tiêu chí do cơ quan ki m toán khác ban hành. - Các tài li u ki m toán, báo cáo ki m toán c a các d án tương t . - Các tiêu chuNn do các t ch c qu c t ban hành. - Chính sách c a Nhà nư c v quy ho ch, u tư, xây d ng, phát tri n kinh t - xã h i. - Lu t và các văn b n quy ph m pháp lu t khác. - Các tài li u chuyên . - Nh ng công b c a các t ch c chuyên ngành và các tiêu chuNn, quy chuNn ư c ban hành b i các cơ quan có thNm quy n - Các s li u, tài li u th ng kê - Nh ng ho t ng, d án tương t trư c ây. - Các tiêu chuNn ho t ng do ơn v l p. - Tham kh o ý ki n chuyên gia. - Các tiêu chí khác (n u có) 4.4.2. Nguyên t c thi t l p tiêu chí ki m toán - Ph i phù h p v i m c tiêu ki m toán c th , h p lý, khách quan và có căn c - Ph i ư c l p trên cơ s các thông tin và d li u áng tin c y - Ph i ư c ngư i có thNm quy n xem xét, ch p nh n
 12. Khi thi t l p các tiêu chí ki m toán c n chú ý n các i u ki n v không gian, th i gian c th (ví d : Không th căn c vào các tiêu chuNn nư c ngoài quá xa v i yêu c u áp d ng vào i u ki n Vi t Nam, kh ng th l y các tiêu chí cách ây 10 năm hay là nh ng d báo v ti n b khoa h c công ngh hoàn toàn chưa có cơ s áp d ng vào hi n t i…). 4.5. Phương pháp ki m toán Ngoài các phương pháp ư c quy nh t i m c 4 chương 3 Quy trình ki m toán c a Ki m toán Nhà nư c, trong ki m toán d án u tư c n chú tr ng áp d ng các phương pháp sau: - Ki m tra hi n trư ng; - i chi u v i nhà th u; - S d ng chuyên gia. Chương 3 TH C HI N KI M TOÁN Trình t , th t c bư c th c hi n ki m toán d án u tư ư c th c hi n theo các quy nh t i chương 3 Quy trình ki m toán c a Ki m toán Nhà nư c. Quy trình này quy nh c th nh ng n i dung liên quan n vi c ki m toán các d án u tư: - Ki m toán vi c ch p hành pháp lu t, ch qu n lý u tư và xây d ng; - Ki m toán tính kinh t , tính hi u qu , tính hi u l c c a d án u tư; - Ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư hoàn thành. Trư c khi th c hi n ki m toán, T trư ng T ki m toán l p k ho ch ki m toán chi ti t theo quy nh t i i m 2.2 m c 2 chương 3 Quy trình ki m toán c a ki m toán Nhà nư c. Khi l p k ho ch ki m toán chi ti t c n lưu ý m t s v n sau: + Quy mô c a d án: Quy mô c a d án càng l n thì các th t c ki m toán, các danh m c ki m tra cũng nhi u hơn, chi ti t hơn theo vi c tăng quy mô c a d án; + Các v n k thu t: K ho ch ki m toán chi ti t ph thu c s a d ng, tính ph c t p c a các v n k thu t, kinh t ; + M c chi ti t, y c a các tiêu chí ki m toán ã ư c xây d ng trong k ho ch ki m toán c a oàn ki m toán; + Quy trình th c hi n d án; + Các th t c ki m toán chi ti t ph i ư c th c hi n m t cách nh t quán iv i nh ng n i dung gi ng nhau gi a các t ki m toán.
 13. 1. Ki m toán vi c ch p hành pháp lu t, ch qu n lý u tư và xây d ng 1.1. Ki m toán công tác l p, thNm nh, phê duy t d án u tư. 1.1.1. Căn c ki m toán a) Căn c pháp lý - Lu t xây d ng, Lu t u th u và các văn b n hư ng d n thi hành - Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ( i v i công trình xây d ng cơ b n s d ng v n h tr c a nư c ngoài). - Các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan b) H sơ d án u tư - Báo cáo u tư, d án u tư ho c Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình và quy t nh c a c p có thNm quy n cho phép ti n hành u tư xây d ng công trình. - D toán kinh phí ư c phê duy t. - Quy t nh giao nhi m v ch u tư và thành l p ban qu n lý d án, h p ng thuê tư v n qu n lý d án (n u có). - K ho ch năm v chuNn b u tư c a c p có thNm quy n giao. - H p ng i u tra, kh o sát, tư v n l p Báo cáo u tư, d án u tư ho c Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình. - Gi y phép kinh doanh, ch ng ch hành ngh c a ơn v th c hi n h p ng i u tra, kh o sát, tư v n, l p báo cáo u tư. - Văn b n thNm nh phê duy t d án u tư ho c báo cáo kinh t , k thu t. - Biên b n nghi m thu bàn giao tài li u. - Tài li u khác (n u có). 1.1.2. N i dung ki m toán - ThNm quy n c a cơ quan quy t nh u tư: Ki m tra vi c ra quy t nh u tư có úng thNm quy n (ví d : ThNm quy n ư c ra quy t nh u tư công trình nhóm B nhưng ra quy t nh u tư công trình nhóm A). - ThNm quy n c a cơ quan thNm nh báo cáo u tư: Ki m tra ch c năng c a ơn v thNm nh báo cáo u tư xem có úng ch c năng không? - Năng l c c a các ơn v tư v n: Ki m tra gi y phép kinh doanh c a ơn v tư v n xem có phù h p v i n i dung d án u tư ang th c hi n.
 14. - Vi c ch p hành trình t , th t c u tư: Báo cáo u tư ph i ư c l p, thNm nh, phê duy t úng quy nh v trình t , th i gian và n i dung. - H sơ thi t k cơ s có y , phù h p v i ch trương, m c tiêu u tư không? - T ng m c u tư có l p trên cơ s h sơ thi t k cơ s không? 1.1.3. Sai sót và gian l n thư ng g p (xem Ph l c 01) 1.2. Ki m toán công tác th c hi n d án u tư. 1.2.1. Căn c ki m toán - H sơ kh o sát, thi t k , d toán; Biên b n thNm nh thi t k , d toán. - Quy t nh phê duy t thi t k , d toán, t ng d toán xây d ng công trình. - H sơ n bù gi i phóng m t b ng. - H sơ u th u và quy t nh phê duy t k t qu u th u kèm theo báo cáo ánh giá x p h ng nàh th u c a ch u tư (trư ng h p u th u); quy t nh ch nh th u (trư ng h p ch nh th u, chào hàng c nh tranh) - Gi y phép xây d ng, gi y phép khai thác tài nguyên (trư ng h p d án u tư có nhu c u khai thác tài nguyên). - Gi y phép kinh doanh c a ơn v nh n th u. - Ch ng ch hành ngh c a các cá nhân tham gia th c hi n d án (n u yêu c u ph i có ch ng ch hành ngh ). -H p ng kinh t giao nh n th u x y l p, mua s m thi t b và chi phí khác. - K ho ch u tư hàng năm. - Nh t ký công trình. - Các quy nh v qu n lý giá, thi công xây l p, ch t lư ng, thanh quy t toán. - Các căn c khác (n u có). 1.2.2. N i dung ki m toán - Tính h p pháp c a các cơ quan tham gia th c hi n d án (kh o sát, thi t k , tư v n, thi công… có tư cách pháp nhân và gi y phép kinh doanh, ch ng ch hành ngh phù h p theo quy nh). - Vi c ch p hành quy nh v : + ThNm nh c a cơ quan thNm nh (thi t k , d toán và quy t toán);
 15. + ThNm nh c a cơ quan ra quy t nh phê duy t ho c c p gi y phép… - Vi c ch p hành trình t , th t c u tư: + Trình t thi t k công trình theo các bư c ã quy nh; + Thi t k k thu t, t ng d toán ph i ư c thNm nh trư c khi phê duy t; + i u ki n kh i công công trình; + Các quy nh khác (n u có). - Ki m tra n i dung các văn b n quy nh v th t c u tư. So sánh v quy mô, m c , ch tiêu v i các văn b n, th t c khác c a các d án u tư ã ban hành trư c có tính pháp lý cao hơn như: + Thi t k k thu t ph i phù h p v i thi t k cơ s trong d án ư c phê duy t v quy mô, công ngh , công su t, c p công trình, tiêu chuNn, quy chuNn xây d ng; + Trư ng h p th c hi n thi t k hai bư c ho c ba bư c thì các bư c thi t k ti p theo ph i phù h p v i các bư c thi t k trư c ã ư c phê duy t; + T ng d toán ph i phù h p v i t ng m c v n u tư công trình và không ư c vư t m c u tư; + D toán các h ng m c không ư c vư t t ng d toán, chi phí u tư không ư c vư t d toán; + H p ng thi công ph i phù h p v i: Quy nh c a Lu t xây d ng và các văn b n hư ng d n; giá th u i v i công trình u th u ho c d toán i v i công trình ch nh th u v s lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i, quy cách, m thu t s n phNm, th i gian nghi m thu, bàn giao thanh toán; + Ki m tra th t c thanh lý h p ng. - Ki m tra h sơ và th t c u th u ho c ch nh th u v tính y , úng n, h p l … theo úng quy nh c a pháp lu t (Lu t xây d ng, Lu t u th u và các văn b n hư ng d n). - Ki m tra giá tr d toán công trình v kh i lư ng xây l p có úng v i thi t k ; ơn giá, ph phí có áp d ng úng v i ch quy nh không. - K ho ch u tư hàng năm ph i úng ch quy nh v i u ki n ư c ghi k ho ch, thNm quy n giao k ho ch. - Trình t , th t c qu n lý giá công trình, công tác thanh, quy t toán; vi c xây d ng và phê duy t ơn giá có úng ch quy nh. - ki m toán kh i lư ng phát sinh ho c các l nh thay i có phù h p v i ch , h sơ d th u và các quy nh c a h p ng.
 16. - Ki m tra vi c tuân th các quy nh trong công tác n bù, gi i phóng m t b ng (GPMB): +H i ng n bù GPMB có y các thành ph n theo quy nh; + y ban nhân dân t nh, thành ph có ban hành ơn giá n bù GPMB; + Phương án n bù, tái nh cư có ư c phê duy t; +B n hi n tr ng; h sơ k thu t th a t… do ơn v tư v n l p có xác nh n c a S Tài nguyên – Môi trư ng t nh, thành ph ; + H sơ n bù GPMB theo quy nh: T kê khai tài s n n bù c a h dân; Biên b n ki m kê tài s n n bù c a H i ng n bù GPMB (có c b n v sơ h a tài s n n bù); Biên b n xác nh giá n bù, Biên b n thNm nh c a H i ng n bù GPMB; phi u chi ti n n bù; + B trí nhà tái nh cư theo quy nh. 1.2.3. Sai sót và gian l n thư ng g p (xem ph l c 01) 1.3. Ki m toán công tác nghi m thu, quy t toán, ưa công trình vào khai thác, s d ng. 1.3.1. Căn c ki m toán - Lu t xây d ng và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. - Các biên b n nghi m thu công vi c, b ph n, giai o n, h ng m c, toàn b d án u tư. - B n v hoàn công, báo cáo k t qu th c hi n d án (n u có)… - Báo cáo quy t toán v n u tư hoàn thành. 1.3.2. N i dung ki m toán - H sơ nghi m thu: Ph i y các biên b n nghi m thu công vi c, b ph n, giai o n, h ng m c, toàn b d án u tư. - H sơ hoàn thành công trình ph i y tài li u quy nh. - Báo cáo quy t toán v n u tư công trình hoàn thành ph i l p y , k p th i và úng quy nh. 1.3.3. Sai sót và gian l n thư ng g p (xem ph l c 01) 1.4. Ki m toán vi c ch p hành ch tài chính k toán c a Nhà nư c. - Công tác qu n lý tài chính:
 17. + Ki m toán vi c th c hi n m c tiêu s d ng các lo i v n: V n c p phát, v n vay; + Ki m toán vi c ch p hành các quy nh v ch tiêu thư ng xuyên ph c v ban qu n lý. + Ki m toán vi c tuân th các th t c gi i ngân, thanh toán: Trình t , th t c thanh toán có úng ch và quy nh c a h p ng; + Ki m toán vi c tuân th quy nh trong chi phí khác c a d án; + Ki m toán vi c qu n lý, mua s m, s d ng tài s n - Công tác k toán: + Vi c i chi u công n , thanh toán i v i các nhà th u, v i cơ quan c p phát, cho vay; + T ch c b máy k toán c a ban qu n lý d án: Ban qu n lý d án có t ch c, qu n lý h ch toán riêng cho t ng d án không? Vi c h ch toán ngu n v n và chi phí u tư cho t ng d án có rõ ràng không? Nh ng chi phí có tính ch t chung (chi phí ban qu n lý, chi phí tư v n, l phí thanh toán…) có ti n hành phân b theo tiêu chí h p lý không? + Vi c tuân th ch k toán ch u tư v ch ng t k toán, s k toán, tài kho n k toán, báo cáo quy t toán, báo cáo tài chính. 2. Ki m toán tính kinh t , hi u l c và hi u qu c a d án u tư. 2.1. Ki m toán vi c l p, thNm nh, phê duy t d án u tư 2.1.1. Cơ s thi t l p tiêu chí ki m toán - Các thông s v quy ho ch vùng, ngành - Nhi m v kinh t - xã h i. - Tiêu chuNn, quy chuNn ngành. - Thông s k thu t xây d ng, su t u tư. - Các thông s m t s công trình, d án tương ng... 2.1.2. N i dung ki m toán - S c n thi t c a d án u tư. - Nhu c u và quy mô u tư; di n tích và vi c b trí các h ng m c chính, ph tr , m i tương quan h p lý gi a di n tích s d ng chính và di n tích s d ng ph .
 18. - a i m u tư, i u ki n cung c p các y u t nguyên li u u vào, y u t th thư ng, tiêu th s n phNm. - Phương án khai thác d án và s d ng lao ng. - Nguyên v t li u xây d ng: ã ư c th nghi m chưa? Có m b o tính kinh t và phù h p v i m c ích s d ng không?... ( ây c n xem xét t i kh năng n u u tư cho nh ng lo i nguyên v t li u cao nhưng l i gi m ư c chi phí b o trì, b o dư ng, n u xét v lâu dài thì ây là gi i pháp kinh t ). - Các phương án thi t k ki n trúc. - Phương án, gi i pháp thi t k phù h p v i i u ki n khí h u, môi trư ng, văn hóa- xã h i; phương án công ngh có phù h p v i m c ích s d ng? - Phương án gi i phóng m t b ng, tái nh cư và phương án h tr xây d ng h t ng k thu t (n u có). - ánh giá tác ng môi trư ng, các gi i pháp phòng, ch ng cháy, n và các yêu c u v an ninh, qu c phòng. - Xem xét t ng th nhu c u v n u tư, t ng m c u tư c a d án; kh năng huy ng ngu n v n và kh năng c p v n theo ti n ; phương án hoàn tr v n i v i d án có yêu c u thu h i v n. - Phân tích ánh giá hi u qu kinh t , hi u qu xã h i c a d án 2.1.3. Sai sót và gian l n thư ng g p (xem ph l c 01) 2.2. Ki m toán thi t k , d toán xây d ng công trình 2.2.1. Cơ s thi t l p tiêu chí ki m toán - K t qu thi t k cơ s . - Quy chuNn, tiêu chuNn v di n tích, t l , công su t, các nh m c kinh t - k thu t phù h p, các yêu c u c thù. 2.2.2. N i dung ki m toán - Ki m tra s h p lý v ki n trúc, quy ho ch xây d ng; s áp ng òi h i v k thu t và kinh t . - Vi c l a ch n dây chuy n, thi t b công ngh và v t li u s d ng có h p lý không? - Gi i pháp thi t k ; bi n pháp thi công. - Ki m tra d toán công trình: Kh i lư ng và ơn giá trong d toán ư c duy t. 2.2.3. Sai sót và gian l n thư ng g p (xem Ph l c 01)
 19. 2.3. Ki m toán vi c l a ch n nhà th u 2.3.1. Cơ s thi t l p tiêu chí ki m toán - Năng l c nhà th u v công ngh , k thu t, tài chính, kinh nghi m, tin c y. - Các gi i pháp th c hi n, thi công d án, ti n - Phương án s d ng ngu n nguyên v t li u; qu n lý ch t lư ng; giá gói th u phù h p v i kh i lư ng, nguyên v t li u và ch t lư ng công trình… 2.3.2. N i dung ki m toán - Hình th c l a ch n nhà th u ( u th u r ng rãi, u th u h n ch , ch nh th u) có hi u qu không? Có ưu tiên hình th c u th u r ng rãi không? - Vi c t ch c u th u có m b o tính c nh tranh, công b ng? - H sơ m i th u có rõ ràng, y không? - Tiêu chuNn xét th u và vi c xét th u có khách quan, công b ng? - K t qu u th u có l a ch n ư c nhà th u có năng l c t t nh t, phù h p v i d án u tư và có m b o tính kinh t ? - Vi c l a ch n nhà th u ph i d a trên cơ s nh ng ánh giá v m t k thu t và kinh t , ây cũng là m t căn c k t lu n là vi c l a ch n nhà th u có m b o tính kinh t hay không (trong trư ng h p nhà th u ưa ra giá th p nh t mà không ư c l a ch n thì ph i xem xét t i y u t nhà th u b giá cao nhưng ưa ra ư c các gi i pháp, i u ki n t t hơn v k thu t, i u ki n b o hành, b o trì, th i gian thi công,…). - Ki m tra giá tr trúng th u ư c duy t. 2.3.3. Sai sót và gian l n thư ng g p (xem Ph l c 01) 2.4. Ki m toán h p ng và th c hi n h p ng 2.4.1. Cơ s thi t l p tiêu chí ki m toán - Các văn b n quy ph m pháp lu t v h p ng. - i u ki n h p ng trong h sơ m i th u, d th u. - Biên b n thương th o h p ng; các cam k t c a nhà th u 2.4.2. N i dung ki m toán - Vi c àm phán, ký k t h p ng: Có căn c trên cơ s k t qu l a ch n nhà th u, i u ki n th c hi n công vi c, h sơ m i th u, h sơ u th u, xu t c a nhà th u ư c l a ch n hay không?
 20. - Ki m tra tính pháp lý c a h p ng xây d ng và các tài li u kèm theo - Phương th c thanh toán: Theo phương th c tr n gói (khoán g n), giá c nh hay giá i u ch nh? 2.4.3. Sai sót và gian l n thư ng g p (xem Ph l c 01) 2.5. Ki m toán qu n lý thi công xây d ng 2.5.1. Cơ s thi t l p tiêu chí ki m toán - Các quy nh v an toàn lao ng, v sinh môi trư ng, phòng ch ng cháy n , an ninh, qu c phòng… - B ng ti n thi công - Quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng 2.5.2. N i dung ki m toán - Ki m tra v công tác t ch c thi công theo quy nh. - ánh giá v ti n th c hi n d án: Th i gian kh i công, hoàn thành so v i ti n d án ư c phê duy t. - Ki m tra v kh i lư ng, ch t lư ng thi công xây d ng: Vi c tính toán, xác nh n gi a các bên có liên quan, s h p lý, úng n c a các kh i lư ng phát sinh ngoài thi t k , d toán. 2.5.3. Sai sót và gian l n thư ng g p (xem Ph l c 01) 2.6. Ki m toán i u ki n, năng l c c a t ch c, cá nhân trong ho t ng xây d ng 2.6.1. Cơ s thi t l p tiêu chí ki m toán Tư cách pháp nh n, năng l c k thu t, tin c y, tài chính, kinh nghi m, i ngũ cán b và các tiêu chuNn b t bu c c a Nhà nư c… 2.6.2. N i dung ki m toán Ki m tra i u ki n, năng l c c a các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng xây d ng như: Ch nhi m l p d án; tư v n l p d án; giám c tư v n qu n lý d án; tư v n qu n lý d án; ch nhi m kh o sát xây d ng; tư v n kh o sát xây d ng; i u ki n năng l c c a ch nhi m thi t k xây d ng công trình, nhà th u thi công, giám sát thi công công trình… Các t ch c, cá nhân khi tham gia ho t ng xây d ng ph i có i u ki n, năng l c phù h p v i t ng lo i d án. 2.6.3. Sai sót và gian l n thư ng g p (xem Ph l c 01)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản