Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
71
lượt xem
8
download

Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 05/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH TH M NNH D ÁN, D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 161//2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Theo nghi c a B trư ng B Tư pháp, QUYÉT NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch thNm nh d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng QUY CH
  2. TH M NNH ÁN, D TH OVĂN B N QUY PH M PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2007/Q -TTgngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Th m nh d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t ThNm nh d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t (sau ây g i chung là d án, d th o) là ho t ng xem xét, ánh giá v n i dung và hình th c c a d án, d th o nh m b o m tính h p hi n, h p pháp, tính th ng nh t, ng b c a d án, d th o trong h th ng pháp lu t. i u 2. Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này quy nh trình t , th t c thNm nh d án, d th o do B Tư pháp và H i ng thNm nh (sau ây g i chung là cơ quan thNm nh) th c hi n. 2. D án, d th o thu c ph m vi thNm nh bao g m: a) D án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t do Chính ph trình Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i; b) D th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph ; c) D th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph . 3. Quy ch này không áp d ng i v i các d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t do cơ quan khác, t ch c, i bi u Qu c h i trình Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i mà Chính ph có trách nhi m tham gia ý ki n. i u 3. Nguyên t c th m nh Vi c thNm nh d án, d th o ph i b o m các nguyên t c sau ây: 1. B o m tính khách quan và khoa h c; 2. Tuân th trình t , th t c và th i h n thNm nh theo quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Quy ch này; 3. B o m s ph i h p gi a các cơ quan liên quan. i u 4. N i dung th m nh ThNm nh d án, d th o bao g m các n i dung sau ây: 1. S c n thi t ban hành văn b n; 2. i tư ng, ph m vi i u ch nh c a d án, d th o;
  3. 3. S phù h p c a n i dung d án, d th o v i ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng; 4. Tính h p hi n, h p pháp và tính th ng nh t c a d án, d th o v i h th ng pháp lu t; s phù h p c a n i dung d án, d th o v i các i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên; 5. Tính kh thi c a d án, d th o; 6. Vi c tuân th th t c và trình t so n th o; 7. Ngôn ng , k thu t so n th o văn b n. i u 5. Trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c trong vi c th m nh 1.Các cơ quan ư c phân công ch trì so n th o d án, d th o có trách nhi m: a) G i y h s thNm nh theo quy nh t i kho n 1 i u 6 c a Quy ch này n cơ quan thNm nh; b) Cung c p thông tin, tài li u c n thi t có liên quan n d án, d th o ư c thNm nh theo yêu c u c a cơ quan thNm nh; c) Thuy t trình v d án, d th o khi có yêu c u c a cơ quan thNm nh; d) Nghiên c u ti p thu, ch nh lý d án, d th o trên cơ s ý ki n thNm nh trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ; ng th i gi i trình b ng văn b n v vi c ti p thu, không ti p thu ý ki n thNm nh và báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Văn b n gi i trình này ph i ư c g i n B Tư pháp và Văn phòng Chính ph . ) M i i di n B Tư pháp tham gia các ho t ng c a Ban so n th o, T biên t p d án, d th o nh m b o m s ph i h p ch t ch gi a cơ quan so n th o và cơ quan thNm nh; b o m ch t lư ng c a d án, d th o và ch t lư ng c a báo cáo thNm nh; cơ quan ch trì so n th o có trách nhi m. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân c p t nh trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: a) C i di n có trình chuyên môn phù h p tham gia H i ng thNm nh theo ngh c a B Tư pháp i v i các d án, d th o do B Tư pháp ch trì so n th o; b) Cung c p thông tin, tài li u có liên quan n vi c thNm nh theo yêu c u c a cơ quan thNm nh. i u 6. H sơ th m nh 1. H sơ d án, d th o do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân c p t nh ch trì so n th o g i n B Tư pháp thNm nh (sau ây g i là h sơ thNm nh) bao g m:
  4. a) Công văn ngh thNm nh; b) D th o t trình Chính ph v d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i, d th o ngh nh, ngh quy t c a Chính ph , d th o t trình Th tư ng Chính ph v d th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph ; c) D án, d th o; ) B n t ng h p ý ki n c a các B , ngành, cơ quan, t ch c h u quan v d án, d th o và b n sao ý ki n c a m i B , ngành, cơ quan, t ch c ó; b n t ng h p ý ki n c a các i tư ng ch u s tác ng tr c ti p c a văn b n, ý ki n c a nhân dân v d án, d th o (n u có); b n gi i trình v vi c ti p thu, không ti p thu ý ki n góp ý vào d án, d th o. S lư ng tài li u quy nh t i i m b, i m c và i m d kho n 1 i u này là 10 (mư i) b . 2. H sơ thNm nh d án, d th o do B Tư pháp ch t so n th o g i các thành viên H i ng thNm nh bao g m: a) Công văn ngh Ch t ch H i ng thNm nh t ch c cu c h p thNm nh; b) D th o t trình Chính ph v d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, d th o ngh nh, ngh quy t c a Chính ph ; d th o t trình trình Th tư ng Chính ph v d th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph ; c) D án, d th o, d) B n t ng h p ý ki n c a các B , ngành, các cơ quan h u quan v d án, d th o và b n sao ý ki n c a m i B , ngành, cơ quan ó; b n t ng h p ý ki n c a các i tư ng ch u s tác ng tr c ti p c a văn b n, ý ki n c a nhân dân v d án, d th o (n u có); b n gi i trình v vi c ti p thu, không ti p thu các ý ki n góp ý vào d án, d th o. i u 7. Lưu tr h sơ th m nh B trư ng B Tư pháp có trách nhi m t ch c vi c lưu tr , b o qu n h sơ thNm nh, biên b n cu c h p c a H i ng thNm nh, văn b n thNm nh và các tài li u có liên quan khác theo quy nh c a pháp lu t v lưu tr . Chương 2 T CH C TH M NNH D ÁN, D TH O M c 1: TH M NNH D ÁN, D TH O DO B TƯ PHÁP TH C HI N i u 8. Phân công nghiên c u th m nh 1. B trư ng B Tư pháp ch u trách nhi m trư c Chính ph v n i dung thNm nh d án, d th o.
  5. 2. Th trư ng B Tư pháp giúp B trư ng tr c ti p ph trách công tác thNm nh d án, d th o thu c các lĩnh v c theo s phân công c a B trư ng. i v i nh ng d án, d th o có nhi u v n ph c t p liên quan n cơ ch , chính sách mà chưa ư c pháp lu t quy nh và các v n quan tr ng khác thì Th trư ng ph i báo cáo B trư ng và xin ý ki n ch o v n i dung thNm nh. 3. Các ơn v thu c B Tư pháp giúp B trư ng, các Th trư ng nghiên c u thNm nh d án, d th o liên quan n ngành, lĩnh v c ư c giao ph trách. 4. Trong trư ng h p d án, d th o c n có s ph i h p thNm nh c a nhi u ơn v thì m t ơn v ư c phân công ch trì thNm nh, các ơn v khác ph i h p thNm nh theo quy nh t i i u 12 c a Quy ch này. i u 9. Ti p nh n h sơ th m nh 1. B Tư pháp có trách nhi m ti p nh n và ki m tra h sơ thNm nh quy nh t i kho n 1 i u 6 c a Quy ch này. Trong trư ng h p h sơ thNm nh thi u m t trong các tài li u quy nh t i i m a, i m b, i m c và i m d kho n 1 i u 6 c a Quy ch này, B Tư pháp có quy n yêu c u cơ quan ch trì so n th o b sung h sơ trong th i h n 2 (hai) ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ. 2. Cơ quan ch trì so n th o có trách nhi m b sung h sơ thNm nh trong th i h n 3 (ba) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c yêu c u b sung h sơ c a B Tư pháp. Th i i m thNm nh ư c tính t ngày cơ quan thNm nh nh n ư c h sơ thNm nh. 3. Ngay sau khi nh n h sơ thNm nh, b ph n ti p nh n h sơ ph i chuy n h sơ thNm nh n ơn v ã ư c phân công thNm nh. Trong trư ng h p chưa có ơn v nào ư c phân công thNm nh d án, d th o, b ph n ti p nh n h sơ có trách nhi m k p th i báo cáo B trư ng ho c Th trư ng ph trách lĩnh v c thNm nh phân công ơn v thNm nh. i u 10. Th m quy n c a B Tư pháp trong vi c th m nh Trong qúa trình thNm nh d án, d th o, B Tư pháp có quy n: 1. Yêu c u cơ quan ch trì so n th o d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i; d th o ngh nh, ngh quy t c a Chính ph có n i dung ph c t p, liên quan n nhi u ngành, nhi u lĩnh v c thuy t trình v d án, d th o trư c khi thNm nh; 2. ngh cơ quan ch trì so n th o cung c p thông tin và tài li u có liên quan nd án, d th o ư c thNm nh;
  6. 3. Trong trư ng h p c n thi t, t ch c cu c h p v i s tham gia c a cơ quan ch trì so n th o và i di n các cơ quan, t ch c h u quan, các chuyên gia, các nhà khoa h c, nhà qu n lý th o lu n, trao i ý ki n v n i dung thNm nh; t ch c ho c cùng cơ quan ch trì so n th o t ch c kh o sát th c t v nh ng v n thu c n i dung c a d án, d th o; 4. M i các nhà qu n lý, các nhà khoa h c và chuyên gia am hi u v v n chuyên môn thu c n i dung d án, d th o tham gia thNm nh. i u 11. T ch c nghiên c u d án, d th o ph c v cho ho t ng th m nh 1. Các ơn v thu c B Tư pháp ư c phân công thNm nh d án, d th o ph i t ch c các nhóm nghiên c u trong ơn v theo chuyên ngành ho c lĩnh v c pháp lu t mà ơn v ư c giao qu n lý, theo dõi. 2. Theo s phân công c a Lãnh o B Tư pháp, th trư ng ơn v c i di n lãnh o ơn v và các chuyên viên ph i h p so n th o v i cơ quan ch trì so n th o d án, d th o. 3. Lãnh o ơn v thu c B Tư pháp ư c phân công tham gia so n th o các d án, d th o có trách nhi m ch ng t ch c nghiên c u, thư ng xuyên gi m i liên h v i cơ quan ch trì so n th o và các cơ quan h u quan nh m b o m ch ng trong ho t ng thNm nh d án, d th o. 4. Vi c thNm nh t i m i ơn v thu c B Tư pháp do m t lãnh o ơn v tr c ti p ph trách v i s lư ng chuyên viên h p lý, b o m ho t ng nghiên c u thNm nh các d án, d th o có s trao i, th o lu n t p th . i u 12. Th m nh c a các ơn v thu c B Tư pháp 1. Ngư i ng u ơn v ư c phân công ch trì thNm nh có trách nhi m t ch c cu c h p thNm nh t i ơn v mình; phân công i di n lãnh o ơn v và các chuyên viên ã tr c ti p tham gia so n th o ch u trách nhi m chính trong vi c chuNn b văn b n thNm nh. 2. Khi xét th y c n thi t, ngư i ng u ơn v ư c phân công ch trì thNm nh ngh các ơn v liên quan ph i h p thNm nh b ng văn b n ho c t ch c cu c h p thNm nh d án, d th o. 3. Ngư i ng u ơn v ư c phân công ho c ư c ngh ph i h p thNm nh có trách nhi m t ch c vi c nghiên c u d án, d th o trong ơn v mình và g i ý ki n tham gia b ng văn b n cho ơn v ch trì thNm nh ch m nh t là 7 (b y) ngày, k t khi nh n ư c h sơ thNm nh ho c c i di n tham gia cu c h p thNm nh. i u 13. Th m nh các d án, d th o có n i dung ph c t p, liên quan n nhi u ngành, nhi u lĩnh v c 1. i v i d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i, d th o ngh nh, ngh quy t c a Chính ph có n i dung ph c t p, liên quan n nhi u ngành, nhi u lĩnh v c thì theo xu t c a ơn v ch trì thNm nh,
  7. B trư ng, Th trư ng B Tư pháp ph trách lĩnh v c thNm nh quy t nh t ch c cu c h p th o lu n v n i dưng d án, d th o. 2. Thành ph n cu c h p g m i di n ơn v thu c B Tư pháp ư c phân công ch trì thNm nh, i di n cơ quan ch trì so n th o, các nhà qu n lý, nhà khoa h c và chuyên gia am hi u v v n chuyên môn thu c n i dung d án, d th o. 3. Cu c h p do lãnh o B Tư pháp ch t a và ư c ti n hành theo trình t : a) i di n cơ quan ch trì so n th o thuy t trình v d án, d th o ho c cung c p thêm thông tin và tài li u có liên quan n d án, d th o; b) Các thành viên tham d cu c h p th o lu n và phát bi u ý ki n, t p trung vào nh ng v n ư c quy nh t i i u 4 c a Quy ch này; c) Lãnh o B Tư pháp k t lu n. Ý ki n tham gia c a các thành viên tham d cu c h p và k t lu n c a lãnh o B Tư pháp ph i ư c th hi n trong biên b n cu c h p. i u 14. Chu n b d th o văn b n th m nh 1. Căn c vào n i dung thNm nh quy nh t i i u 4 c a Quy ch này, ý ki n c a các ơn v ph i h p thNm nh trong trư ng h p có ph i h p thNm nh và trên cơ s biên b n cu c h p thNm nh (n u có), chuyên viên ư c phân công có trách nhi m chuNn b d th o văn b n thNm nh. 2. Trong quá trình chuNn b d th o văn b n thNm nh, n u có v n vư ng m c thì lãnh o ơn v ch trì thNm nh ph i k p th i báo cáo, xin ý ki n ch oc aB trư ng ho c Th trư ng B Tư pháp tr c ti p ph trách lĩnh v c thNm nh. 3. Văn b n thNm nh c a các ơn v ph i h p thNm nh và biên b n cu c h p ph i ư c ưa vào h sơ trình B trư ng ho c Th trư ng B Tư pháp ký văn b n thNm nh. i u 15. Th i h n th m nh và g i văn b n th m nh 1. K t ngày nh n h sơ thNm nh, ch m nh t là 30 (ba mươi) ngày i v i d án, d th o quy nh t i i m a và i m b kho n 2 i u 2 c a Quy ch này, ch m nh t là 20 (hai mươi) ngày i v i d th o quy nh t i i m c kho n 2 i u 2 c a Quy ch này, B Tư pháp có trách nhi m thNm nh và g i văn b n thNm nh cho cơ quan ch trì so n th o. 2. K t ngày nh n h sơ thNm nh, ch m nh t là 25 (hai mươi lăm) ngày i v i d án, d th o quy nh t i i m a và i m b kho n 2 i u 2 c a Quy ch này, ch m nh t là 15 (mư i lăm) ngày i v i d th o quy nh t i i m c kho n 2 i u 2 c a Quy ch này, ơn v ch trì thNm nh có trách nhi m trình B trư ng ho c Th trư ng B Tư pháp ph trách lĩnh v c thNm nh d th o văn b n thNm nh.
  8. 3. Ch m nh t là 3 (ba) ngày, k t ngày nh n ư c d th o văn b n thNm nh c a ơn v ch trì thNm nh, B trư ng ho c Th trư ng B Tư pháp ph trách lĩnh v c thNm nh có trách nhi m xem xét, ký văn b n thNm nh. 4. i v i d án, d th o theo ch o c a Th tư ng Chính ph c n trình cơ quan có thNm quy n ban hành k p th i áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c, b o v l i ích c a t ch c, cá nhân thì không áp d ng th i h n thNm nh quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này, nhưng cơ quan ch trì so n th o ph i k p th i g i h sơ thNm nh b o m cho cơ quan thNm nh có t i thi u 5 (năm) ngày làm vi c thNm nh. M c 2: TH M NNH D ÁN, D TH O DO H I NG TH M NNH TH C HI N i u 16. Thành l p H i ng th m nh 1. i v i d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i, d th o ngh nh, ngh quy t c a Chính ph do B Tư pháp ch trì so n th o thì B trư ng B Tư pháp thành l p H i ng thNm nh thNm nh. 2. Thành ph n c a H i ng thNm nh g m Ch t ch H i ng thNm nh, Thư ký H i ng và các thành viên khác là i di n Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và i di n các cơ quan, t ch c h u quan. Ch t ch H i ng thNm nh và Thư ký H i ng do B trư ng B Tư pháp ch nh. Căn c vào tính ch t, n i dung c a d án, d th o, B trư ng B Tư pháp có th m i các chuyên gia, các nhà khoa h c tham gia H i ng thNm nh. T ng s thành viên c a H i ng thNm nh ít nh t là 9 (chín) ngư i và ph i là s l , trong ó i di n B Tư pháp chi m không quá 1/3 (m t ph n ba) và không bao g m i di n ơn v ch trì so n th o. 3. B trư ng B Tư pháp có trách nhi m g i công văn t i các cơ quan, t ch c h u quan yêu c u c i di n tham gia H i ng thNm nh. 4. B Tư pháp có trách nhi m g i quy t nh thành l p H i ng thNm nh và h sơ thNm nh quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy ch này t i t ng thành viên c a H i ng thNm nh. i u 17. Nguyên t c t ch c và ho t ng c a H i ng th m nh 1. H i ng thNm nh ho t ng theo nguyên t c t p th , bi u quy t theo a s . 2. H i ng thNm nh ch m d t ho t ng và t gi i th sau khi văn b n ã ư c thNm nh và g i n cơ quan, ngư i có thNm quy n. i u 18. Cu c h p th m nh c a H i ng th m nh 1. Trong th i h n ch m nh t là 15 (mư i lăm) ngày k t ngày B Tư pháp g i h sơ thNm nh, Ch t ch H i ng thNm nh có trách nhi m t ch c cu c h p thNm nh.
  9. 2. Cu c h p thNm nh d án, d th o do Ch t ch H i ng thNm nh tri u t p và ch t a. Cu c h p thNm nh ch ư c ti n hành trong trư ng h p có m t ít nh t 2/3 (hai ph n ba) t ng s thành viên c a H i ng thNm nh. Trong trư ng h p không th tham gia cu c h p thNm nh, thành viên H i ng ph i g i Ch t ch H i ng thNm nh ý ki n thNm nh c a mình b ng văn b n. 3. Cu c h p thNm nh ư c ti n hành theo trình t sau ây: a) i di n cơ quan ch trì so n th o trình bày nh ng n i dung cơ b n c a d án, d th o; cung c p nh ng thông tin có liên quan t i d án, d th o và nêu nh ng v n còn có ý ki n khác nhau v d án, d th o; b) Thành viên H i ng thNm nh th o lu n t p th v nh ng v n ư c quy nh t i i u 4 c a Quy ch này; c) Trong trư ng h p thành viên H i ng thNm nh v ng m t Thư ký H i ng thNm nh c ý ki n thNm nh c a thành viên ó; d) H i ng thNm nh bi u quy t v nh ng v n còn có ý ki n khác nhau. Trong trư ng h p bi u quy t ngang nhau thì quy t nh theo ý ki n c a Ch t ch H i ng thNm nh: 4. Thư ký H i ng thNm nh có trách nhi m ghi biên b n cu c h p c a H i ng thNm nh. Biên b n ph i ghi y các ý ki n phát bi u t i cu c h p; nh ng v n chưa ư c H i ng thNm nh nh t trí cũng ph i ư c ghi rõ trong biên b n. Biên b n cu c h p ph i ư c Ch t ch và Thư ký H i ng thNm nh ký. i u 19. Chu n b văn b n th m nh c a H i ng th m nh Trong th i h n ch m nh t là 3 (ba) ngày làm vi c, sau ngày k t thúc cu c h p c a H i ng thNm nh, trên cơ s biên b n cu c h p c a H i ng thNm nh và căn c vào n i dung thNm nh quy nh t i i u 4 c a Quy ch này, Thư ký H i ng thNm nh có trách nhi m chuNn b d th o văn b n thNm nh trình Ch t ch H i ng thNm nh xem xét, ký văn b n thNm nh. Văn b n thNm nh ư c óng d u c a B Tư pháp. i u 20. Th i h n g i văn b n th m nh c a H i ng th m nh Trong th i h n ch m nh t là 5 (năm) ngày làm vi c, sau ngày k t thúc cu c h p c a H i ng thNm nh, biên b n cu c h p và văn b n thNm nh ph i ư c g i n B trư ng B Tư pháp và các thành viên H i ng thNm nh. Chương 3 I U KI N B O M THI HÀNH i u 21. B o m i u ki n cơ s v t ch t, k thu t cho ho t ng th m nh
  10. B trư ng B Tư pháp có trách nhi m b o mv i u ki n cơ s v t ch t, k thu t cho ho t ng thNm nh. i u 22. B o m kinh phí cho ho t ng th m nh 1. Kinh phí thNm nh d án, d th o do ngân sách nhà nư c c p chi cho các ho t ng sau ây: a) T ch c kh o sát trong quá trình thNm nh; b) T ch c thu th p thông tin, tư li u ph c v cho ho t ng thNm nh; c) T ch c các cu c h p thNm nh. 2. B trư ng B Tài chính có trách nhi m b o m kinh phí cho ho t ng thNm nh. B trư ng B Tài chính th ng nh t v i B trư ng B Tư pháp hư ng d n th c hi n kinh phí thNm nh quy nh t i kho n 1 i u này. i u 23. Trách nhi m c a cơ quan có công ch c là thành viên trong H i ng th m nh Cơ quan có công ch c là thành viên trong H i ng thNm nh có trách nhi m t o i u ki n v th i gian và b trí h p lý công vi c công ch c ó hoàn thành nhi m v c a thành viên H i ng thNm nh. i u 24. T ch c th c hi n Trong quá trình th c hi n Quy ch này, trư ng h p có khó khăn, vư ng m c, các B , cơ quan k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph cho ý ki n ch o./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản