Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
73
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 05/2007/Q -UBND Qu n 8, ngày 01 tháng 02 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG KINH T QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c các Quy t nh c a y ban nhân dân qu n 8: Quy t nh s 377/Q -UB-TC ngày 04 tháng 4 năm 1995 v vi c thành l p Phòng Kinh t qu n 8; Quy t nh s 317/Q -UB ngày 19 tháng 01 năm 2005 v vi c s p x p l i t ch c b máy c a Phòng Kinh t qu n 8; Quy t nh s 34/2006/Q -UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 v ban hành Quy ch làm vi c c a y ban nhân dân qu n 8 theo cơ ch “m t c a, m t d u”; Quy t nh s 35/2006/Q -UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 v ban hành Quy nh ch h i h p và thông tin báo cáo trong ho t ng c a các cơ quan hành chính Nhà nư c thu c y ban nhân dân qu n 8; Xét ngh c a Trư ng Phòng Kinh t qu n 8 (t i Công văn s 309/CV-PKT ngày 23 tháng 10 năm 2006) và Trư ng Phòng N i v qu n 8, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành Quy t nh này kèm theo Quy ch T ch c và ho t ng c a Phòng Kinh t qu n 8. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 7 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Trư ng Phòng N i v qu n 8, Th trư ng các ơn v có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng qu n 8 và Trư ng Phòng Kinh t qu n 8 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Nguy n ô Lương QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG KINH T QU N 8 THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2007/Q -UBND ngày 01 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 8) Chương 1: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. Ch c năng Phòng Kinh t qu n 8 là cơ quan chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n 8 ho t ng theo cơ ch “m t c a, m t d u”, ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n 8, ng th i ch u s hư ng d n chuyên môn, nghi p v theo ngành v m t công tác thu c ph m vi S chuyên ngành thành ph ph trách. Phòng Kinh t qu n 8 có ch c năng tham mưu y ban nhân dân qu n 8 qu n lý Nhà nư c v các ho t ng thu c lĩnh v c công nghi p, thương m i, d ch v , du l ch, nông nghi p, nư c và i n, ăng ký kinh doanh, i v i t t c các thành ph n kinh t trong ph m vi qu n theo phân c p qu n lý c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh; Qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v ho t ng c a các ch , H p tác xã và m t s công tác khác ư c y nhi m theo úng chính sách, lu t pháp, các quy nh c a Nhà nư c. i u 2. Nhi m v Phòng Kinh t qu n 8 có nhi m v tham mưu y ban nhân dân qu n 8: 2.1. Xây d ng quy ho ch và k ho ch phát tri n s n xu t ngành công nghi p, ti u th công nghi p, thương m i, d ch v , nông nghi p; quy ho ch và c i t o, phát tri n lư i i n, k ho ch c a thành ph ; ng th i tham mưu y ban nhân dân qu n ch o và qu n lý vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 2.2. Hư ng d n, t ch c s p x p l i s n xu t công nghi p, nông nghi p, kinh doanh thương m i, d ch v , du l ch theo ngành kinh t k thu t bao g m các thành ph n kinh t . 2.3. Qu n lý hành chính Nhà nư c i v i các ơn v kinh t thu c m i thành ph n trên các lĩnh v c s n xu t, kinh doanh, thương m i, du l ch, d ch v , nông nghi p,
  3. i n năng và theo dõi giám sát v m t quy ho ch các công trình xây d ng m ng lư i i n. 2.4. Qu n lý chuyên ngành ho t ng c a các ch , th c hi n án quy ho ch m ng lư i thương m i, d ch v - ch năm 2002 - 2010, tri n khai th c hi n quy ch u th u ch trên a bàn qu n; Qu n lý ho t ng s n xu t, kinh doanh, thương m i, d ch v c a các H p tác xã, th c hi n k ho ch c ng c chuy n i ho t ng c a các H p tác xã trên a bàn qu n. 2.5. T ch c th c hi n công tác ăng ký kinh doanh theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph và úng Lu t Doanh nghi p. 2.6. Ch u s hư ng d n và qu n lý v chuyên môn, nghi p v c a các S chuyên ngành (Công nghi p, Thương m i, Du l ch, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn), các ngành kinh t , k thu t có liên quan c a thành ph . Trên cơ s ó, Phòng Kinh t c th hóa hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; các quy t nh, ch th c a y ban nhân dân thành ph i v i các cơ s s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p, thương m i, d ch v , nông nghi p, qu n lý Nhà nư c v i n và ăng ký kinh doanh thu c qu n qu n lý. 2.7. Th c hi n công tác phòng, ch ng bão l t; th c hi n nghiêm, úng trình t , úng thNm quy n công tác gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân; Th c hi n hi u qu công tác c i cách hành chính, rà soát, h th ng văn b n quy ph m pháp lu t; th c hi n t t các nhi m v do y ban nhân dân qu n 8 y quy n. i u 3. Quy n h n Phòng Kinh t qu n 8 có các quy n h n sau: 3.1. Ph i h p v i 16 phư ng qu n 8 m i các cơ s s n xu t kinh doanh trên a bàn qu n, các cơ quan ơn v kinh t thu c thành ph , Trung ương trú óng trên a bàn qu n tri n khai, hư ng d n, ph bi n các ch trương, chính sách c a Nhà nư c v các lĩnh v c chuyên môn thu c Phòng qu n lý. 3.2. Trư ng Phòng Kinh t ư c ký tên và óng d u y ban nhân dân qu n trên các văn b n ã ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 y nhi m; Gi i quy t, x lý nh ng v n thu c ph m vi thNm quy n do y ban nhân dân qu n 8 phân công. 3.3. ư c tham d các cu c h p các ngành, các c p có liên quan n ch c năng, nhi m v c a Phòng. 3.4. xu t v i y ban nhân dân qu n cũng như v i các S chuyên ngành v khen thư ng ho c x lý vi ph m i v i các ơn v kinh t ho t ng s n xu t - kinh doanh trên a bàn qu n. Ngoài nh ng nhi m v và quy n h n t i i u 2 và i u 3 nêu trên, Phòng Kinh t qu n 8 còn ư c y ban nhân dân qu n 8 y quy n th c hi n thêm m t s nhi m v và quy n h n xét th y c n thi t, do Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 quy nh c th b ng văn b n.
  4. Chương 2: CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH i u 4. Cơ c u t ch c b máy 4.1. Phòng Kinh t qu n 8 do Trư ng phòng ph trách và có hai Phó Trư ng phòng. - Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 v toàn b công tác c a Phòng Kinh t , ng th i ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v do S chuyên ngành thành ph qu n lý; - Phó Trư ng phòng là ngư i ư c Trư ng phòng phân công ph trách m t s công vi c c th c a Phòng, liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng n i dung công vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c c th khi Trư ng phòng i v ng. 4.2. B máy ho t ng c a Phòng Kinh t qu n 8 g m m t s cán b ư c phân công theo dõi, th c hi n các m t công tác chuyên môn và g m 02 T nghi p v , như sau: 4.2.1. V T Qu n lý s n xu t kinh doanh: - Theo dõi, th ng kê tình hình th c hi n m t s ch tiêu ch y u v công nghi p, thương m i - d ch v , du l ch, nông nghi p c a các doanh nghi p Nhà nư c c ph n hóa, ngoài qu c doanh; theo dõi tình hình s n xu t công nghi p, nông nghi p, kinh doanh thương m i - d ch v ; theo dõi tình hình u tư m r ng s n xu t kinh doanh, tình hình v n và lao ng c a cơ s . - Th c hi n công tác qu n lý ăng ký kinh doanh theo úng lu t nh (theo Lu t Doanh nghi p), ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v nh ng ý ki n xu t có liên quan n qu n lý ăng ký kinh doanh; nh p li u ăng ký kinh doanh vào máy và khai thác d li u, ph c v công tác qu n lý sau ăng ký kinh doanh; tham mưu cho lãnh o v vi c tri n khai th c hi n các chương trình h tr doanh nghi p v a và nh . - Th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c v i n. - Th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c v ho t ng kinh t t p th , các H p tác xã, ho t ng kinh doanh thương m i c a các ch trên a bàn qu n 8. 4.2.2. V T Hành chính - Qu n tr : - Th c hi n các công vi c hành chính - qu n tr ; tham mưu giúp Trư ng, Phó Trư ng phòng trong công tác t ch c nhân s ; ph trách công tác thi ua khen thư ng; th c hi n các công vi c văn thư, lưu tr , th qu , k toán; tham mưu cho Trư ng phòng trong vi c gi i quy t các khi u n i - t cáo c a nhân dân; - T ng h p tình hình v công tác qu n lý c a cơ quan, th c hi n các báo cáo nh kỳ và t xu t theo úng quy nh;
  5. - L p k ho ch thu - chi tài chính; theo dõi tình hình thu - chi tài chính c a cơ quan; quy t toán nh kỳ, báo cáo v cơ quan tài chính theo úng quy nh; qu n lý tài s n c a cơ quan; - Th c hi n công tác văn thư, lưu tr , qu n lý và khai thác máy tính; - Th c hi n các công tác hành chính - qu n tr ph c v các yêu c u ho t ng c a cơ quan như biên t p các văn b n, công văn gi y t có tính ch t giao d ch, ph c v các cu c h i ngh , ti p khách n liên h công tác và qua phương ti n thông tin liên l c. Giúp Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng qu n lý kinh phí, tài s n và b o v cơ quan, tham gia cùng Công oàn cơ s chăm lo i s ng cho cán b , công ch c cơ quan; - Giúp Th trư ng th c hi n công tác khi u n i, t cáo c a nhân dân liên quan n ho t ng c a Phòng Kinh t . i u 5. Biên ch Biên ch c a Phòng Kinh t qu n 8 do y ban nhân dân qu n 8 ra quy t nh giao ch tiêu biên ch trong ph m vi ch tiêu biên ch qu n lý Nhà nư c c a qu n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Chương 3: CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 6. Ch làm vi c 6.1. Quan h làm vi c n i b - Trư ng Phòng Kinh t ph trách, i u hành m i ho t ng c a Phòng. Hai Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh trong quy n h n, nhi m v c a mình nh m m b o ho t ng c a ơn v : + M t Phó Trư ng phòng, tr c ti p ph trách lĩnh v c: kinh t t p th , H p tác xã; phòng, ch ng l t bão; các cơ s kinh doanh c p cát, gi i quy t các v n có liên quan công tác h u ki m trên a bàn qu n và m t s công tác khác ư c Trư ng phòng phân công; + M t Phó Trư ng phòng, tr c ti p ph trách lĩnh v c: qu n lý Nhà nư c v i n, công tác di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m… gi i quy t các v n có liên quan công tác h u ki m trên a bàn qu n và m t s công tác khác ư c Trư ng phòng phân công; - Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí gi a các Phó Trư ng phòng ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch, bi n pháp;
  6. - Trong trư ng h p Trư ng phòng tr c ti p yêu c u cán b gi i quy t công vi c thu c ph m vi ch c năng c a Phó Trư ng phòng, yêu c u ó ph i ư c th c hi n và cán b gi i quy t công vi c ó ph i báo cáo l i cho Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách bi t. 6.2. Ch h ih p - Phòng Kinh t qu n 8 hàng tháng h p m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nư c và nhi m v m i phát sinh a phương; - Hàng quý, 06 tháng và cu i năm, Phòng báo cáo sơ k t, t ng k t công tác theo quy nh; - L ch làm vi c c a Phòng v i các t ch c, ơn v , cơ s , cá nhân có liên quan ph i ư c nêu c th trong l ch công tác hàng tu n, tháng c a ơn v . N i dung làm vi c ư c chuNn b chu áo k p th i gi i quy t các yêu c u phát sinh liên quan n ho t ng chuyên môn c a Phòng; - Phòng có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n ho c c a lãnh o S chuyên ngành thành ph . 6.3. Ch làm vi c Th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c và theo cơ ch “m t c a, m t d u”; Cán b , công ch c c a Phòng u có ch c danh, nhi m v c th , có b ng tên tt i bàn làm vi c và eo th công ch c theo quy nh; Công ch c ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a lãnh o Phòng, c a ng nghi p, cũng như c a nhân dân n liên h công tác. Nghiêm túc ch p hành ý ki n ch o c a lãnh o Phòng. i u 7. Quan h công tác Phòng Kinh t qu n 8 có m i quan h công tác như sau: 7.1. i v i các S chuyên ngành thành ph Trư ng Phòng Kinh t qu n 8 ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v các m t công tác do S chuyên ngành thành ph qu n lý, ng th i th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a lãnh o S chuyên ngành thành ph . 7.2. i v i y ban nhân dân qu n 8 Phòng Kinh t qu n 8 ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n 8; Trư ng Phòng tr c ti p nh n ch th và n i dung công tác c a Ch t ch và Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ph trách kh i, ph i thư ng xuyên báo
  7. cáo v i y ban nhân dân qu n v vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công. Trư ng h p H i ng nhân dân qu n có yêu c u, n u ư c s y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 thì Trư ng phòng báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan trong kỳ h p c a H i ng nhân dân. 7.3. i v i các Phòng chuyên môn khác - Th c hi n t t m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh; - Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Phòng chuyên môn khác, Trư ng Phòng ch ng t p h p các ý ki n và trình y ban nhân dân qu n quy t nh. 7.4. i v i y ban M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i c a qu n 8 Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 7.5. i v i y ban nhân dân 16 phư ng qu n 8 - Hư ng d n y ban nhân dân 16 phư ng v ch c năng, nhi m v , n i dung công tác qu n lý Nhà nư c theo ngành, lĩnh v c công tác a phương cho cán b ph trách c a y ban nhân dân phư ng; - Th c hi n ch thanh tra, ki m tra phư ng khi y ban nhân dân qu n yêu c u; - Cung c p cho y ban nhân dân phư ng các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v c a ngành a phương; y ban nhân dân phư ng th c hi n theo s hư ng d n c a Phòng Kinh t qu n, n u có v n nào chưa th ng nh t thì báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, gi i quy t. 7.6. i v i Ban Qu n lý các ch thu c qu n 8 - Tham mưu y ban nhân dân qu n 8 th c hi n án quy ho ch m ng lư i thương m i - ch t nay n năm 2010, phương án chuy n i mô hình qu n lý ch c a y ban nhân dân qu n 8, xây d ng và tri n khai th c hi n quy ch u th u ch ; - Hư ng d n, t p hu n v nghi p v có liên quan cho Ban Qu n lý các ch , gi i quy t các ch , th t c hành chính, t ch c ki m tra và x lý các hành vi vi ph m hành chính theo thNm quy n ư c y ban nhân dân qu n 8 giao; - Ban Qu n lý các ch th c hi n theo s hư ng d n c a Phòng Kinh t qu n 8, n u có v n nào chưa th ng nh t thì báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 xem xét, gi i quy t.
  8. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 8. Quy ch này thay th Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 033/2004/Q -UB ngày 17 tháng 8 năm 2004 c a y ban nhân dân qu n 8 v vi c ban hành Quy ch t ch c ho t ng c a Phòng Kinh t qu n 8. i u 9. Trư ng Phòng Kinh t qu n 8 có trách nhi m th c hi n Quy ch này sau khi ư c y ban nhân dân qu n 8 quy t nh chính th c và trong quá trình th c hi n c n rút kinh nghi m, xu t v i Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 vi c b sung ho c s a i Quy ch , sau khi có s trao i th ng nh t v i Phòng N i v qu n 8./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n ô Lương
Đồng bộ tài khoản