intTypePromotion=3

Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định tạm thời đầu tư nuôi thủy sản đăng quầng ven sông Tiền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TI N GIANG Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 05/2007/QĐ-UBND M Tho, ngày 05 tháng 3 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH T M TH I Đ U TƯ NUÔI TH Y S N ĐĂNG QU NG VEN SÔNG TI N TRÊN Đ A BÀN T NH TI N GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Th y s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t đ nh s 224/1999/QĐ-TTg ngày 08/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chương trình phát tri n nuôi tr ng th y s n th i kỳ 1999 - 2010; Theo đ ngh c a Giám đ c S Th y s n, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh t m th i đ u tư nuôi th y s n đăng qu ng ven sông Ti n trên đ a bàn t nh Ti n Giang. Đi u 2. Giao Giám đ c S Th y s n ch trì, ph i h p v i các s , ban ngành t nh có liên quan có trách nhi m tri n khai, thi hành quy t đ nh n y. Đi u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Th trư ng các s , ban, ngành t nh và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công căn c quy t đ nh thi hành. Quy t đ nh n y có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Văn Phòng FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy dinh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản