Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
82
lượt xem
7
download

Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức Nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 05/2008/Q -BNV Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC VN TRÍ CÔNG TÁC C A CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C KHÔNG GI CH C V LÃNH O, QU N LÝ TRONG NGÀNH T CH C NHÀ NƯ C PH I TH C HI N NNH KỲ CHUY N I B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27/10/2007 c a Chính ph quy nh danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Danh m c các v trí công tác c a cán b , công ch c, viên ch c không gi ch c v lãnh o, qu n lý trong ngành T ch c Nhà nư c ph i th c hi n nh kỳ chuy n i theo quy nh t i kho n 21 i u 8 Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27/10/2007 c a Chính ph , g m có: 1. Công tác tuy n d ng công ch c, viên ch c, bao g m: a) Thư ký h i ng thi tuy n, xét tuy n và ki m tra sát h ch; b) Ti p nh n và thNm nh h sơ tuy n d ng; t ng h p i m thi, thông báo tuy n d ng. 2. Công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c, ban g m: a) ThNm nh, tham mưu, xu t k ho ch phân b kinh phí, ch tiêu ào t o, b i dư ng trong và ngoài nư c; b) Công tác t ch c và qu n lý các khóa ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c; c) ThNm nh, tham mưu, xu t c cán b , công ch c, viên ch c i h c dài h n ho c tham gia các khóa ào t o, b i dư ng ng n h n trong và ngoài nư c. 3. Công tác thi nâng ng ch, chuy n ng ch, chuy n lo i i v i công ch c, viên ch c, ban g m: a) Tham mưu, xu t k ho ch phân b ch tiêu thi nâng ng ch công ch c, viên ch c; b) Ti p nh n, thNm nh h sơ và xu t c cán b , công ch c, viên ch c d thi nâng ng ch; c) Thư ký h i ng thi nâng ng ch, chuy n ng ch, chuy n lo i công ch c, viên ch c. d) T ng h p k t qu i m thi nâng ng ch; ) Thông báo k t qu kỳ thi nâng ng ch
  2. e) ThNm nh, tham mưu, xu t vi c b nhi m ng ch, x p lương sau kỳ thi nâng ng ch i v i công ch c, viên ch c; g) ThNm nh, tham mưu, xu t vi c x p lương, b nhi m ng ch sau khi chuy n ng ch, chuy n lo i i v i công ch c, viên ch c. 4. Công tác nhân s và qu n lý nhân s , bao g m: a) ThNm nh, tham mưu, xu t vi c ti p nh n, thuyên chuy n, i u ng, luân chuy n, bi t phái, b nhi m, b nhi m l i, t ch c, mi n nhi m, k lu t, ngh hưu, thôi vi c ho c tinh gi n biên ch iv i cán b , công ch c, viên ch c; b) ThNm nh, tham mưu, xu t vi c xét nâng ng ch không qua thi, nâng b c lương trư c th i h n, chuy n x p lương thư ng xuyên i v i cán b , công ch c, viên ch c; c) ThNm nh, xu t c p có thNm quy n phê duy t ho c quy t nh phân b ch tiêu biên ch iv i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p c a nhà nư c; d) a bàn ư c phân công theo dõi v công tác nhân s . 5. Trong trư ng h p nhi m v c a cán b , công ch c, viên ch c ư c phân công t i các kho n 1, 2, 3, 4 i u này n u chưa m t v trí công tác thì th c hi n nh kỳ chuy n i theo nhi m v c th ư c phân công. i u 2. Th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác và trách nhi m báo cáo 1. Th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác ho c nhi m v c th ư c phân công c a cán b , công ch c, viên ch c th c hi n theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27/10/2007 c a Chính ph . 2. Trách nhi m báo cáo B N i v v tình hình và k t qu th c hi n nh kỳ chuy n i hàng năm c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n theo quy nh t i i u 15 Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27/10/2007 c a Chính ph . i u 3. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan, t ch c và cán b , công ch c, viên ch c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Tr n Văn Tu n - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Công báo; Website Chính ph ; - B N i v ; B trư ng, các Th trư ng, các ơn v , t ch c thu c B ; - S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Lưu Văn thư, TCCB (10b).
Đồng bộ tài khoản