Quyết định số 05/2008/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:173

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 05/2008/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2008/QĐ-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 và Quyết định số 08/2007/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2008/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 05/2008/QĐ-BTNMT Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2008 QUY T Đ NH S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A QUY Đ NH ÁP D NG CHU N THÔNG TIN Đ A LÝ CƠ S QU C GIA BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 06/2007/QĐ-BTNMT NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2007 VÀ QUY T Đ NH S 08/2007/QĐ-BTNMT NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2007 C A B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh đ nh s 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh đ nh s 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ho t đ ng đo đ c và b n đ ; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Đo đ c và B n đ Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH Đi u 1. S a đ i, b sung m t s đi u c a Quy đ nh áp d ng chu n thông tin đ a lý cơ s qu c gia ban hành theo Quy t đ nh s 06/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 và Quy t đ nh s 08/2007/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2007 đính chính Quy đ nh áp d ng chu n thông tin đ a lý cơ s qu c gia ban hành theo Quy t đ nh s 06/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng như sau: 1. S a đ i kho n 4 đi u 1 như sau: “4. Quy chu n l p danh m c đ i tư ng đ a lý;” 2. H y b đi u 3. 3. B sung kho n 6, kho n 7 đi u 4 như sau: “6. Các ký hi u s d ng trong các lư c đ tĩnh (gói, l p) UML: Ch m i quan h k t h p (association) Ch m i quan h t ng quát hóa (generalization) Ch m i quan h k t t p (aggregation) Ch m i quan h t h p, ho c c u thành (composition) Ch m i quan h ph thu c (dependency) 7. Các thu t ng khác - XML (eXtensible Markup Language - Ngôn ng đánh d u m r ng) là ngôn ng xây d ng c u trúc tài li u văn b n. - GML (Geopraphy Markup Language - Ngôn ng đánh d u đ a lý m r ng) là m t t p h p các lư c đ XML đ mô hình hóa, lưu tr và trao đ i thông tin đ a lý. - Lư c đ GML cơ s là lư c đ XML bao g m m t t p h u h n các thành ph n t GML.
 2. - Lư c đ ng d ng GML là lư c đ XML đư c l p theo các nguyên t c c a GML cho m t lư c đ ng d ng c th ”. 4. S a đ i đi m b, b sung đi m đ, đi m e kho n 2 đi u 5 như sau: “b. S d ng l p UML - L p UML đư c s d ng đ : + Bi u di n ki u đ i tư ng đ a lý, ho c ki u d li u trong m t lư c đ ng d ng; + Bi u di n các khái ni m trong các mô hình khái ni m. - L p UML bao g m các thành ph n sau đây: + Tên l p; + Các thu c tính; + Các quan h ; - Các yêu c u khi xây d ng l p UML: + Tên l p là duy nh t; + Các thu c tính c a l p có th đư c xác đ nh tr c ti p trong l p đó ho c gián ti p thông qua các quan h v i các l p khác. + Xác đ nh các quan h mà l p tham gia v i các l p khác. đ. Đ nh nghĩa thu c tính cho l p UML Thu c tính c a UML đư c trình bày theo cú pháp sau: [Ph m vi] Tên thu c tính [S th hi n] [: Ki u d li u] [=Các giá tr kh i t o] Trong đó: - Ph m vi: ch ra kh năng truy c p thông tin t các l p khác đ n m t thu c tính c a đ i tư ng; thông tin này luôn có giá tr là “public”; - Tên thu c tính: ch ra tên c a thu c tính; tên thu c tính ph i đ m b o yêu c u duy nh t trong m t l p UML; - S th hi n: s th hi n t i thi u và t i đa c a thu c tính; thông tin này đư c trình bày theo cú pháp [a .. b] trong đó a là s th hi n t i thi u, b là s th hi n t i đa, giá tr m c đ nh là 1 trong trư ng h p không trình bày s th hi n; - Ki u d li u: ki u giá tr thu c tính có th nh n; - Các giá tr kh i t o: các giá tr m c đ nh đư c gán cho thu c tính. e. Quy t c đ t tên - Tên gói, tên l p g m m t ho c nhi u t không d u vi t li n nhau ho c n i v i nhau b ng ký t g ch dư i “_”, m i t có ký t đ u là ch cái in hoa. - Tên thu c tính, tên c a vai trò quan h liên k t g m m t ho c nhi u t không d u vi t li n nhau, t đ u tiên có ký t đ u là ch cái thư ng, các t ti p theo có ký t đ u là ch cái in hoa”. 5. S a đ i kho n 2 đi u 8 như sau: “2. N i dung mô hình đ i tư ng đ a lý t ng quát a. Các đ c tính cơ b n c a ki u đ i tư ng đ a lý quy đ nh t i m c 1.1 Ph l c s I ban hành kèm theo Quy t đ nh này; b. Mô hình đ i tư ng đ a lý t ng quát quy đ nh t i m c 1.2 Ph l c s I ban hành kèm theo Quy t đ nh này;”
 3. 6. S a đ i kho n 2 đi u 9 như sau: “2. Các quy t c xây d ng lư c đ ng d ng a. Quy t c đ t tên lư c đ ng d ng (bao g m tên và phiên b n) quy đ nh t i m c 2.1 Ph l c s I ban hành kèm theo Quy t đ nh này; b. Quy đ nh v l p tài li u mô t lư c đ ng d ng quy đ nh t i m c 2.2 Ph l c s I ban hành kèm theo Quy t đ nh này; c. Quy t c đ nh nghĩa thu c tính không gian, thu c tính th i gian và các thu c tính khác (g i chung là thu c tính ch đ - thematic attributes) c a ki u đ i tư ng đ a lý trong lư c đ ng d ng quy đ nh t i m c 2.4 Ph l c s I ban hành kèm theo Quy t đ nh này; d. Quy t c mô t ki u đ i tư ng đ a lý đư c đ nh nghĩa theo mô hình đ i tư ng đ a lý t ng quát b ng UML trong lư c đ ng d ng quy đ nh t i m c 2.5 Ph l c s I ban hành kèm theo Quy t đ nh này; đ. Quy t c s d ng danh m c đ i tư ng đ a lý khi xây d ng lư c đ ng d ng quy đ nh t i m c 2.6 Ph l c s I ban hành kèm theo Quy t đ nh này;” 7. B sung các đi m a, b, c, d, đ kho n 2, các đi m a, b, c, d, đ kho n 3 đi u 11 như sau: “2. Mô hình khái ni m không gian hình h c a. Gói Geometry root quy đ nh t i m c 1.1 Ph l c s II ban hành kèm theo Quy t đ nh này; b. Gói Geometric primitive quy đ nh t i m c 1.2 Ph l c s II ban hành kèm theo Quy t đ nh này; c. Gói Coordinate Geometry quy đ nh t i m c 1.3 Ph l c s II ban hành kèm theo Quy t đ nh này; d. Gói hình h c ph c (Geometric complex) quy đ nh t i m c 1.4 Ph l c s II ban hành kèm theo Quy t đ nh này; đ. Gói hình h c k t t p (Geometric aggregates) quy đ nh t i m c 1.5 Ph l c s II ban hành kèm theo Quy t đ nh này. 3. Mô hình khái ni m không gian Topo a. Gói Topology root quy đ nh t i m c 2.1 Ph l c s II ban hành kèm theo Quy t đ nh này; b. Gói Topological primitive quy đ nh t i m c 2.2 Ph l c s II ban hành kèm theo Quy t đ nh này; c. Gói Topology complex quy đ nh t i m c 2.3 Ph l c s II ban hành kèm theo Quy t đ nh này; d. Quan h gi a gói Geometry và gói Topology quy đ nh t i m c 2.4 Ph l c s II ban hành kèm theo Quy t đ nh này”. 8. S a đ i các đi m a, b kho n 2 đi u 13 như sau: “a. Đ i tư ng hình h c th i gian quy đ nh t i m c 1 Ph l c s III ban hành kèm theo Quy t đ nh này; b. Đ i tư ng topo th i gian quy đ nh t i m c 2 Ph l c s III ban hành kèm theo Quy t đ nh này.” 9. S a đ i kho n 2, kho n 7 và b sung kho n 8 đi u 15 như sau: “2. Quy đ nh tên g i trong danh m c đ i tư ng đ a lý Xác đ nh tên g i duy nh t đ i v i t t c các ki u đ i tư ng đ a lý khi mô t trong danh m c đ i tư ng đ a lý. Xác đ nh tên g i duy nh t đ i v i t t c các thu c tính c a đ i tư ng đ a lý, các quan h liên k t các đ i tư ng đ a lý khi mô t ki u đ i tư ng đ a lý trong danh m c đ i tư ng đ a lý”. “7. Quy đ nh chi ti t v thông tin c n có trong danh m c đ i tư ng đ a lý
 4. a. Mô hình khái ni m danh m c đ i tư ng đ a lý quy đ nh t i m c 1 Ph l c s IV ban hành kèm theo Quy t đ nh này; b. Áp d ng mô hình khái ni m danh m c đ i tư ng đ a lý đ l p danh m c đ i tư ng đ a lý cơ s qu c gia quy đ nh t i m c 2 Ph l c s IV ban hành kèm theo Quy t đ nh này. 8. Danh m c đ i tư ng đ a lý c a các lo i d li u đ a lý thu c chuyên ngành Tài nguyên và Môi trư ng ph i đư c xây d ng d a trên danh m c đ i tư ng đ a lý cơ s quy đ nh t i Ph l c s V ban hành kèm theo Quy t đ nh này”. 10. B sung kho n 3, kho n 4 Đi u 17 như sau: “3. Thông tin mô t h quy chi u t a đ quy đ nh t i m c 1 Ph l c s VI ban hành kèm theo Quy t đ nh này; 4. Quy đ nh v mã h quy chi u t a đ quy đ nh t i m c 2 Ph l c s VI ban hành kèm theo Quy t đ nh này.” 11. B sung kho n 3, kho n 4, kho n 5 Đi u 19 như sau: “3. Các yêu c u chung v xây d ng siêu d li u đ a lý Siêu d li u đ a lý đư c l p theo hai c p đ : - C p đ 1: c p đ t i thi u nh t, bao g m m t t p các ph n t siêu d li u đ a lý c n thi t nh t ph c v cho các m c đích tìm ki m d li u đ a lý; - C p đ 2: c p đ m r ng, bao g m các ph n t siêu d li u c p đ 1 và các ph n t siêu d li u tuỳ ch n khác. Siêu d li u đ a lý ph i đư c l p t i thi u c p đ 1. 4. C u trúc siêu d li u đ a lý C u trúc và n i dung siêu d li u đ a lý đư c quy đ nh t i Ph l c s VII ban hành kèm theo Quy t đ nh này. 5. Công c h tr l p siêu d li u đ a lý Khuy n khích s d ng ph n m m h tr l p siêu d li u đ a lý do C c Đo đ c và B n đ Vi t Nam phát hành”. 12. S a đ i đi m a, đi m b kho n 1, b sung đi m d, đi m đ kho n 2 Đi u 21 như sau: “1. Quy đ nh v tiêu chí đánh giá ch t lư ng a. Nhóm tiêu chí đánh giá ch t lư ng theo đ nh lư ng quy đ nh t i m c 1 Ph l c s VIII ban hành kèm theo Quy t đ nh này; b. Nhóm tiêu chí đánh giá ch t lư ng theo đ nh tính quy đ nh t i m c 2 Ph l c s VIII ban hành kèm theo Quy t đ nh này. 2. Quy đ nh v phương pháp đánh giá ch t lư ng d li u đ a lý d. Phương pháp đánh giá ch t lư ng tr c ti p đ nh t i m c 3 Ph l c s VIII ban hành kèm theo Quy t đ nh này; đ. Các phép đo ch t lư ng d li u đ a lý quy đ nh t i m c 4 Ph l c s VIII ban hành kèm theo Quy t đ nh này.” 13. S a đ i, b sung đi m a, đi m b kho n 3 Đi u 23 như sau: “a. Vi c mã hóa danh m c trình bày d li u đ a lý đư c th c hi n theo lư c đ XML quy đ nh t i Ph l c s IX ban hành kèm theo Quy t đ nh này; b. Ngoài các quy đ nh t i kho n 2 và đi m a kho n 3 Đi u 23 đư c phép áp d ng đ c t k thu t trình bày c a Hi p h i OpenGIS (Styled Layer Descriptor Implementation Specification) đ xây d ng, mã hóa danh m c trình bày d li u đ a lý”.
 5. 14. S a đ i đi m a, đi m b và b sung đi m c kho n 3 Đi u 25 như sau: “a. Lư c đ ng d ng GML c a các lo i d li u đ a lý nêu t i Đi u 2 Chương I đư c xây d ng theo lư c đ GML cơ s quy đ nh t i Ph l c s X ban hành kèm theo Quy t đ nh này; b. Lư c đ ng d ng GML đư c xây d ng theo các quy t c quy đ nh t i Ph l c s XI ban hành kèm theo Quy t đ nh này; c. Các lư c đ ng d ng UML đư c chuy n sang lư c đ ng d ng GML theo quy đ nh t i Ph l c s XII ban hành kèm theo Quy t đ nh này.” Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. C c trư ng C c Đo đ c và B n đ Vi t Nam, Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Văn Đ c PH L CS I MÔ HÌNH C U TRÚC D LI U Đ A LÝ (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 05/2008/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) 1. N i dung mô hình đ i tư ng đ a lý t ng quát 1.1. Các đ c tính cơ b n c a ki u đ i tư ng đ a lý - Tên g i c a ki u đ i tư ng đ a lý - Đ nh nghĩa ho c mô t v ki u đ i tư ng đ a lý - Các thu c tính c a ki u đ i tư ng đ a lý - Các quan h liên k t gi a các ki u đ i tư ng đ a lý - Các quan h t ng quát hóa và chi ti t hóa gi a các ki u đ i tư ng đ a lý. Các đ c tính cơ b n nêu trên đư c mô hình hóa trong m t mô hình khái ni m g i là mô hình đ i tư ng đ a lý t ng quát. 1.2. Mô hình đ i tư ng đ a lý t ng quát Các khái ni m dùng đ đ nh nghĩa ki u đ i tư ng đ a lý đư c th hi n trong mô hình đ i tư ng đ a lý t ng quát dư i đây:
 6. Trong đó: a. GF_FeatureType là siêu l p mà th hi n c a nó là l p UML mô t các ki u đ i tư ng đ a lý trong lư c đ ng d ng. - typeName là tên c a ki u đ i tư ng đ a lý duy nh t trong m t lư c đ ng d ng; - definition là đ nh nghĩa ho c mô t v ki u đ i tư ng đ a lý; - isAbstract ch ra có hay không có ki u đ i tư ng đ a lý là ki u đ i tư ng tr u tư ng; - carrierOfCharacteristics là vai trò liên k t trong quan h t h p gi a l p GF_FeatureType v i l p GF_PropertyType b. GF_PropertyType là l p tr u tư ng mô t đ c tính c a các ki u đ i tư ng đ a lý: - memberName là tên đ c tính; - definition là đ nh nghĩa ho c mô t đ c tính; - featureType là ki u đ i tư ng đ a lý có ch a đ c tính. c. GF_AttributeType là siêu l p mà th hi n c a nó là các l p UML mô t các thu c tính c a các ki u đ i tư ng đ a lý trong lư c đ ng d ng: - valueType là tên ki u d li u c a thu c tính; - domainOfValues là mi n giá tr c a thu c tính;
 7. - cardinality[0..1] là s th hi n t i thi u và t i đa c a thu c tính. d. GF_AssociationType là siêu l p mô t ki u quan h liên k t gi a các ki u đ i tư ng đ a lý: - typeName [0..1] là tên quan h liên k t duy nh t trong lư c đ ng d ng. - definition [0..1] là đ nh nghĩa ho c mô t quan h liên k t; - roleName là tên c a vai trò liên k t. đ. GF_AssociationRole là siêu l p mô t vai trò c a l p trong các quan h liên k t: - cardinality là mô t s th hi n t i thi u và t i đa c a vai trò quan h liên k t gi a đ i tư ng này v i đ i tư ng khác; - valueType là ki u đ i tư ng đ a lý trong quan h liên k t; - associationType là lo i quan h liên k t; - isNavigable ch ra có hay không có quan h đư c gi i h n theo m t chi u nh t đ nh. e. GF_AssociationKind là l p đ nh nghĩa danh sách c đ nh các lo i quan h liên k t gi a các ki u đ i tư ng đ a lý. Quan h gi a các ki u đ i tư ng đ a lý ph i là m t trong s các lo i sau: - association là quan h liên k t; - aggregation là quan h k t t p; - composition là quan h t h p. g. GF_InheritanceRelation là l p mô t quan h k th a gi a các ki u đ i tư ng đ a lý: - supertype là tên c a ki u đ i tư ng đ a lý cơ s ; - subtype là tên c a ki u đ i tư ng đ a lý d n xu t. Thu c tính c a ki u đ i tư ng đ a lý đư c mô t theo lư c đ l p UML sau: Trong đó:
 8. h. GF_SpatialAttributeType là siêu l p mô t các thu c tính không gian c a ki u đ i tư ng đ a lý. Ki u d li u c a thu c tính không gian ph i là m t trong các ki u d li u d n xu t t các l p GM_Object ho c TP_Object trong mô hình khái ni m d li u không gian; i. GF_TemporalAttributeType là siêu l p mô t các thu c tính th i gian c a ki u đ i tư ng đ a lý. Ki u d li u c a thu c tính th i gian ph i là m t trong các ki u d li u d n xu t t l p TM_Object trong mô hình khái ni m d li u th i gian; k. GF_ThematicAttributeType là siêu l p mô t thu c tính ch đ c a ki u đ i tư ng đ a lý. Ki u d li u c a thu c tính ch đ ph i là m t trong s các ki u d li u nguyên th y ho c các ki u d li u khác đư c quy đ nh trong lư c đ ng d ng. Quan h gi a các ki u đ i tư ng đ a lý đư c phân thành 2 lo i: + Quan h t ng quát hoá/ chi ti t hóa + Quan h liên k t. Quan h t ng quát hóa/chi ti t hóa ch đư c áp d ng cho ki u đ i tư ng, quan h liên k t có th đư c áp d ng cho ki u đ i tư ng và đ i tư ng. Quan h liên k t mô t b i siêu l p GF_AssociationType đư c chi ti t hóa thành các lo i quan h theo lư c đ l p UML sau: Trong đó: l. GF_AggregationType là l p mô t quan h k t t p gi a các ki u đ i tư ng đ a lý; m. GF_SpatialAssociationType là l p mô t quan h liên k t không gian gi a các ki u đ i tư ng đ a lý; o. GF_TemporalAssociationType là l p mô t quan h liên k t th i gian gi a các ki u đ i tư ng đ a lý. 2. Quy t c xây d ng lư c đ ng d ng
 9. 2.1. Quy t c đ t tên lư c đ ng d ng (bao g m tên và phiên b n) - Lư c đ ng d ng ph i có tên g i và s phiên b n; - Lư c đ ng d ng đư c mô t b i m t gói UML. Tên g i và s phiên b n c a lư c đ ng d ng ph i đư c ghi nh n trong tài li u mô t gói UML. 2.2. Quy đ nh v t p tài li u mô t lư c đ ng d ng - Lư c đ ng d ng ph i có tài li u mô t chi ti t kèm theo; - Tài li u mô t lư c đ ng d ng có th đư c k t xu t t đ ng t công c ph n m m h tr xây d ng lư c đ ng d ng; - Thông tin mô t s liên quan gi a lư c đ ng d ng và danh m c đ i tư ng đ a lý đư c ghi nh n trong tài li u mô t lư c đ ng d ng n u t n t i m i quan h gi a các l p ho c các thành ph n UML khác trong lư c đ ng d ng v i các thông tin đã đư c ch ra trong tài li u danh m c đ i tư ng đ a lý; - Tài li u mô t c a các ki u đ i tư ng đ a lý đư c bi u di n trong lư c đ ng d ng ph i tuân th các quy đ nh trong quy chu n phương pháp l p danh m c đ i tư ng đ a lý. 2.3. Quy t c mô t m i quan h gi a lư c đ ng d ng v i các lư c đ khái ni m khác - C u trúc d li u đ a lý ph i đư c mô t b ng lư c đ ng d ng. - Quan h ph thu c gi a các gói UML đư c áp d ng đ bi u di n quan h gi a lư c đ ng d ng v i các lư c đ khái ni m khác n u lư c đ ng d ng có s d ng các thành ph n t các lư c đ khái ni m này. 2.4. Quy t c đ nh nghĩa thu c tính không gian, thu c tính th i gian và các thu c tính khác (g i chung là thu c tính ch đ - thematic attributes) c a ki u đ i tư ng đ a lý trong lư c đ ng d ng. a. Quy t c đ nh nghĩa thu c tính không gian trong lư c đ ng d ng: - Đ c tính không gian c a đ i tư ng đ a lý có th đư c mô t b i m t ho c nhi u thu c tính không gian. Trong m t lư c đ ng d ng, m t thu c tính không gian là ki u d n xu t c a thu c tính đ i tư ng. Mô hình và các ki u d li u không gian đư c quy đ nh trong quy chu n lư c đ khái ni m không gian. - Trong m t lư c đ ng d ng thu c tính không gian đư c bi u di n theo m t trong hai cách sau: + B i thu c tính c a l p UML (l p UML đư c s d ng đ mô t m t ki u đ i tư ng đ a lý). Trong trư ng h p này thu c tính s có ki u d li u là m t trong các ki u đ i tư ng không gian đư c quy đ nh trong quy chu n mô hình khái ni m d li u không gian; + B i quan h liên k t gi a l p UML mô t m t ki u đ i tư ng đ a lý v i m t l p UML mô t m t ki u đ i tư ng không gian đư c quy đ nh trong quy chu n mô hình khái ni m d li u không gian; - M t thu c tính không gian ph i có giá tr là các đ i tư ng không gian. Các đ i tư ng không gian đư c phân lo i thành: ki u đ i tư ng hình h c và ki u đ i tư ng Topo. Hai lo i này đư c phân lo i chi ti t thành ki u đ i tư ng nguyên th y, ki u đ i tư ng ph c, ho c ki u đ i tư ng t p h p (đ i v i ki u đ i tư ng hình h c). Các ki u đ i tư ng không gian đư c li t kê trong b ng dư i đây đư c s d ng làm giá tr cho các thu c tính không gian trong lư c đ ng d ng. Ki u đ i tư ng hình h c Ki u đ i tư ng Topo Đ i tư ng hình h c Đ i tư ng hình h c Đ i tư ng Topo cơ Đ i tư ng Topo ph c cơ b n ph c, k t t p b n GM_Point GM_CompositeCurve TP_DirectedNode TP_Complex GM_Curve GM_Complex TP_DirectedEdge GM_Surface GM_Aggregate TP_DirectedFace
 10. TP_Node TP_Edge TP_Face b. Quy t c đ nh nghĩa thu c tính th i gian trong lư c đ ng d ng - Đ c tính th i gian c a đ i tư ng đ a lý đư c mô t b i các thu c tính th i gian d n xu t t thu c tính đ i tư ng đ a lý; - Trong lư c đ ng d ng thu c tính th i gian đư c bi u di n dư i d ng thu c tính c a l p UML và nh n giá tr là m t trong s các đ i tư ng th i gian đư c quy đ nh trong quy chu n mô hình d li u khái ni m th i gian. - Thu c tính th i gian có th đư c s d ng dư i d ng thu c tính c a thu c tính, trong trư ng h p này thu c tính ph i là m t ki u d n xu t c a m t trong s các đ i tư ng th i gian đư c quy đ nh trong quy chu n mô hình d li u khái ni m th i gian. - Các ki u đ i tư ng th i gian đư c áp d ng khi xây d ng lư c đ ng d ng đư c ch ra trong b ng sau: Ki u nguyên th y Ki u quan h TM_Instant TM_Node TM_Period TM_Edge c. Quy t c đ nh nghĩa thu c tính ch đ trong lư c đ ng d ng - Các thu c tính ch đ đư c đ nh nghĩa trong lư c đ ng d ng ph i phù h p các đ c t trong chu n thông tin đ a lý cơ s qu c gia; - Các thu c tính ch đ c a đ i tư ng đ a lý ph i đư c đ nh nghĩa như là ki u thu c tính ch đ trong mô hình GFM; - Trong lư c đ ng d ng, thu c tính ch đ ph i đư c đ nh nghĩa là thu c tính c a l p UML. Trong đó, ki u c a thu c tính ph i là m t trong s các ki u d li u nguyên th y ho c các ki u d li u do ngư i dùng t đ nh nghĩa đư c quy đ nh trong Quy chu n này. 2.5. Quy t c mô t ki u đ i tư ng đ a lý đư c đ nh nghĩa theo mô hình đ i tư ng đ a lý t ng quát b ng UML trong lư c đ ng d ng - Th hi n c a l p GF_FeatureType đư c c th hóa thành l p UML; - Th hi n c a l p GF_AssociationType ph i đư c c th hóa theo m t trong hai trư ng h p sau: + N u th hi n c a GF_AssociationType không tham gia vào quan h liên k t v i b t kỳ m t th hi n nào khác c a l p GF_PropertyType khi đó vai trò linkBetween trong quan h liên k t v i các th hi n c a l p GF_FeatureType đư c c th hóa thành các l p UML có quan h liên k t v i nhau; + N u th hi n c a GF_AssociationType tham gia vào quan h liên k t v i m t ho c nhi u th hi n c a l p GF_PropertyType khi đó th hi n c a GF_AssociationType đư c bi u di n b i quan h liên k t gi a các l p UML là th hi n c a l p GF_FeatureTypes. - Th hi n c a l p GF_AttributeType đư c c th hoá thành thu c tính c a l p UML; - Th hi n c a l p GF_AssociationRole đư c c th hóa thành vai trò liên k t và đư c bi u di n cu i đư ng mô t quan h liên k t gi a các l p UML; - Th hi n c a l p GF_InheritanceRelation đư c c th hóa thành quan h t ng quát hóa trong UML. 2.6. Quy t c s d ng danh m c đ i tư ng đ a lý khi xây d ng lư c đ ng d ng
 11. N u mô hình khái ni m c a danh m c đ i tư ng đư c xây d ng tuân theo quy chu n này và tương thích v i mô hình đ i tư ng đ a lý t ng quát thì có th s d ng các thông tin t danh m c đ i tư ng đ a lý đ xây d ng lư c đ ng d ng theo các quy t c đư c quy đ nh t i đi m d c a kho n này. PH L C S II MÔ HÌNH KHÁI NI M D LI U KHÔNG GIAN (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 05/2008/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) 1. Mô hình khái ni m không gian hình h c 1.1. Gói Geometry root C u trúc c a gói geometry root đư c mô t qua lư c đ l p UML sau: Trong đó: - GM_Object: là l p cơ s c a t t c các l p mô t các ki u đ i tư ng hình h c: + Coordinate Reference System: là quan h liên k t v i l p RS_CRS đ xác đ nh thông tin v h quy chi u t a đ c a đ i tư ng hình h c GM_Object. 1.2. Gói Geometric primitive Gói geometric primitive mô t các ki u đ i tư ng hình h c nguyên th y và các ki u d li u đ bi u di n hình bao cho các ki u đ i tư ng hình h c nguyên th y tương ng. Lư c đ l p UML sau mô t các ki u đ i tư ng hình h c nguyên th y:
 12. Trong đó: - GM_Primitive: là l p cơ s c a t t c các l p mô t các ki u đ i tư ng hình h c nguyên th y: + Oriented: mô t quan h liên k t gi a đ i tư ng hình h c nguyên th y (GM_Primitive) v i đ i tư ng hình h c nguyên th y có hư ng (GM_Orientable-Primitive). Theo đó, m t đ i tư ng hình h c nguyên th y có th đư c bi u di n theo m i hư ng (-,+) b i đ i tư ng hình h c nguyên th y có hư ng (GM_Orientable-Primitive). - GM_Point: là l p mô t ki u đ i tư ng hình h c d ng đi m. M t đ i tư ng hình h c có đi m có v trí không gian đư c mô t b i m t và ch m t v trí tr c ti p (DirectPosition): + Position: là thu c tính mô t v trí không gian c a đ i tư ng hình h c đi m. - GM_OrientablePrimitive: là l p cơ s c a t t c các l p mô t các ki u đ i tư ng hình h c nguyên th y có hư ng. Trong đó, hư ng bao g m hư ng âm (-) và hư ng dương (+). Các l p k th a t l p GM_OrientablePrimitive bao g m GM_OrientableCurve mô t ki u đư ng cong có hư ng, hư ng dương (+) là hư ng mà cung đư c t o nên. Đ i v i ki u b m t có hư ng hư ng dương (+) là hư ng quan sát t phía trên c a đư ng bao xu t hi n ngư c theo chi u kim đ ng h :
 13. + Orientation: là thu c tính mô t hư ng c a ki u đ i tư ng hình h c nguyên th y có hư ng; - GM_OrientableCurve: là l p mô t ki u đ i tư ng hình h c đư ng cong có hư ng; - GM_OrientableSurface: là l p mô t ki u đ i tư ng hình h c b m t có hư ng; - GM_Curve: là l p mô t ki u hình h c đư ng cong. M t đ i tư ng ki u GM_Curve tương ng v i m t đ i tư ng ki u GM_OrientableCurve có hư ng dương: + Segmentation: là quan h t h p gi a đ i tư ng hình h c đư ng cong GM_Curve và đ i tư ng t a đ hình h c đo n đư ng cong GM_CurveSegment mô t v trí không gian và hình d ng c a đ i tư ng hình h c đư ng cong; + Đ i tư ng hình h c đư ng cong GM_Curve không đư c phép t giao c t; + Hư ng c a đ i tư ng hình h c đư ng cong GM_Curve luôn luôn là hư ng dương. - GM_Surface là l p mô t ki u đ i tư ng hình h c b m t. M t đ i tư ng hình h c ki u GM_Surface tương ng v i m t đ i tư ng hình h c ki u GM_OrientableSurface có hư ng dương:
 14. + Segmentation: là quan h t h p gi a m t đ i tư ng hình h c b m t GM_Surface v i các đ i tư ng t a đ hình h c ph n b m t GM_SurfacePatch mô t v trí không gian và hình d ng c a đ i tư ng hình h c b m t. Các ki u hình bao c a các ki u hình h c nguyên th y đư c mô t qua lư c đ l p UML sau: Trong đó:
 15. - GM_Boundary: là l p cơ s c a t t c các l p mô t ki u bi u di n hình bao (boundary) cho các ki u đ i tư ng hình h c; M t đ i tư ng ki u GM_Boundary s là m t hình tròn; - GM_PrimitiveBoundary: là l p cơ s c a t t c các l p mô t ki u bi u di n hình bao cho các ki u đ i tư ng hình h c nguyên th y tương ng đư c mô t b i các l p d n xu t t l p GM_Primitive; - GM_Ring: là l p mô t m t thành ph n liên thông c a đ i tư ng GM_SurfaceBoundary, đư c c u thành b i m t ho c nhi u đ i tư ng hình h c đư ng cong có hư ng GM_OrientableCurve, trong đó đi m cu i c a m i đ i tư ng GM_OrientableCurve s là đi m đ u c a đ i tư ng GM_OrientableCurve trong chu i đ i tư ng GM_OrientableCurve c u thành lên đ i tư ng GM_Ring; - GM_SurfaceBoundary: là l p mô t ki u d li u bi u di n hình bao c a ki u đ i tư ng hình h c b m t GM_Surface. Trong đó hình bao c a đ i tư ng hình h c b m t đư c đ nh nghĩa b i m t hình bao ngoài và không ho c nhi u hình bao trong: + Interior: là các đ i tư ng hình h c GM_Ring mô t vòng trong c a hình bao; + Exterior: là các đ i tư ng hình h c GM_Ring mô t vòng ngoài c a hình bao; 1.3. Gói Coordinate Geometry Gói Coordinate Geometry bao g m các ki u d li u mô t t a đ không gian và hình d ng c a các ki u đ i tư ng hình h c nguyên th y. Trong đó, các giá tr t a đ không gian và các thông s khác như hàm toán h c mô t hình d ng c a đ i tư ng hình h c ch có th đư c xác đ nh trong m t h quy chi u t a đ c th . - DirectPosition: là l p mô t ki u d li u đ bi u di n v trí không gian c a đ i tư ng hình h c b ng các chu i giá tr t a đ trong m t h quy chi u t a đ c th : + Coordinate: là thu c tính xác đ nh chu i giá tr t a đ ; + Dimension: là thu c tính xác đ nh s chi u không gian c a t a đ ; + CoordinateReferenceSystem: là vai trò quan h mô t h quy chi u t a đ RS_CRS. Quan h này ch đư c xác l p v i m t và ch m t th hi n. N u quan h c a đ i tư ng DirectPosition v i RS_CRS không đư c xác l p thì b t bu c ph i xác l p quan h gi a đ i tư ng GM_Object và RS_CRS khi đ nh nghĩa v trí không gian cho các ki u đ i tư ng hình h c. - GM_Position: là l p mô t ki u d li u t p h p bao g m m t đ i tư ng ki u DirectPosition và m t đ i tư ng ki u GM_Point. Ki u d li u này cho phép xác đ nh v trí không gian c a đ i tư ng hình h c theo m t trong hai cách: tr c ti p b i m t t a đ đư c đ nh nghĩa b i m t đ i tư ng ki u DirectPosition ho c gián ti p đ n m t v trí không gian qua m t đ i tư ng tham chi u đ n m t đ i tư ng ki u GM_Point:
 16. + Direct: là thu c tính mô t v trí không gian tr c ti p; + Indirect: là thu c tính mô t v trí không gian gián ti p. Ch áp d ng phương pháp mô t v trí không gian tr c ti p khi bi u di n v trí không gian cho các đ i tư ng hình h c. - GM_PointRef l p mô t ki u d li u tham chi u đ n m t đ i tư ng hình h c đi m đư c đ nh nghĩa b i ki u GM_Point: + Point: là vai trò quan h liên k t gi a l p GM_PointRef và l p GM_Point. - GM_PointArray: là l p mô t ki u d li u bi u di n m t m ng các đ i tư ng ki u GM_Position: + Column: là vai trò quan h t h p gi a gi a l p GM_PointArray và l p GM_Position đ xác đ nh các ph n t c a m ng. - GM_CurveSegment: là l p tr u tư ng mô t ki u d li u cơ s c a t t c các ki u d li u đư c s d ng đ bi u di n v trí không gian, hình d ng c a đ i tư ng hình h c đư ng cong GM_Curve: + Interpolation: là thu c tính mô t lo i hàm toán h c đư c áp d ng đ đ nh nghĩa hình d ng c a đo n đư ng cong. - GM_CurveInterpolation: là l p mô t m t danh sách mã các hàm toán h c cơ b n đư c áp d ng đ n i suy hình d ng c a đo n đư ng cong. Các hàm toán h c đư c áp d ng g m:
 17. + Tuy n tính (linear); + Cung tròn 3 đi m (circularArc3Points): cung tròn đư c đ nh nghĩa b i 3 đi m; - GM_LineString: là l p mô t ki u d li u bi u di n v trí không gian c a đư ng cong dư i d ng m t chu i các đo n th ng: + ControlPoint: là thu c tính mô t m ng các đi m bi u di n v trí không gian c a đ i tư ng hình h c. - GM_ArcString: là l p mô t ki u d li u bi u di n v trí không gian c a đư ng cong dư i d ng m t chu i các cung tròn: + NumArc: là thu c tính mô t s cung tròn; + ControlPoint: là thu c tính mô t m ng các đi m bi u di n v trí không gian c a đ i tư ng hình h c. - GM_Arc: là l p mô t ki u d li u bi u di n v trí và hình d ng c a đư ng cong dư i d ng m t cung tròn;
 18. - GM_Circle: là l p mô t ki u d li u bi u di n v trí và hình d ng c a đư ng cong dư i d ng m t vòng tròn; - GM_SurfacePatch: là l p tr u tư ng mô t ki u cơ s c a t t c các ki u d li u bi u di n v trí, hình d ng c a đ i tư ng hình h c b m t GM_Surface. + Interpolation: là thu c tính mô t lo i hàm toán h c bi u di n hình d ng c a ph n b m t + Segmentation: là quan h t h p v i đ i tư ng hình h c b m t GM_Surface ch a các đ i tư ng GM_SurfacePatch.
 19. - GM_SurfaceInterpolation: là l p mô t m t danh sách mã c a các hàm toán h c cơ b n bi u di n hình d ng c a ph n b m t: + Planar: ph n b m t đư c gi i h n b i đư ng bao n m trong cùng m t m t ph ng (đ ng ph ng). + Tin: lư i tam giác b t quy t c - GM_Polygon: là l p mô t ki u d li u đa giác bi u di n m t ph n c a m t ph ng đư c gi i h n b i m t chu i đo n th ng khép kín: + Boundary: là thu c tính mô t hình bao c a đa giác - GM_Triangle: là l p mô t ki u d li u tam giác (đa giác có 3 đ nh) + Corners[3]: là thu c tính mô t v trí c a 3 đ nh tam giác 1.4. Gói hình h c ph c (Geometric complex) - GM_Complex: là l p mô t ki u d li u hình h c ph c. Đ i tư ng hình h c ph c là m t t p h p các đ i tư ng hình h c nguyên th y n m trong cùng m t quy chi u t a đ , r i nhau v m t hình h c và đơn gi n. N u m t GM_Primitive (tr trư ng h p ngo i l t m thư ng là GM_Point) n m trong m t GM_Complex, thì ph i t n t i m t t p h p các GM_Primitive có s chi u không gian bé hơn cũng n m trong ph c h đó t o nên biên c a nguyên t này:
 20. + Complex: là quan h k t t p ch ra các đ i tư ng hình h c nguyên th y c u thành lên đ i tư ng hình h c ph c. - GM_CompositeCurve: là l p mô t ki u hình h c ph c chu i đư ng cong. Chu i đư ng cong có đ y đ các đ c tính c a m t đư ng cong, đư c c u thành b i m t t p h p các đư ng cong có hư ng (GM_OrientableCurve) đư c đ nh hư ng cho sao cho m i đư ng cong đ u b t đ u t i nơi mà đư ng cong trư c đó k t thúc (t t nhiên, tr đư ng cong đ u tiên). + Composition: là quan h k t t p ch ra các đ i tư ng hình h c đư ng cong có hư ng c u thành lên đ i tư ng hình h c ph c chu i đư ng cong. 1.5. Gói hình h c k t t p (Geometric aggregates) - GM_Aggregate: là l p mô t ki u hình h c k t t p đư c c u thành b i m t t p h p các đ i tư ng (ph n t ) hình h c cùng ki u. + Element: là vai trò quan h ch ra các đ i tư ng hình h c c u thành lên đ i tư ng hình h c k t t p. 2. Mô hình khái ni m không gian Topo 2.1. Gói Topology root Gói topology root đư c mô t qua lư c đ l p sau:
Đồng bộ tài khoản