Quyết định số 05/2008/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/2008/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2008/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Dân tộc do Uỷ ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2008/QĐ-UBDT

 1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 05/2008/Q -UBDT Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A U BAN DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP, ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP, ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; Căn c Quy t nh s 337/2005/Q -TTg, ngày 19/12/2005 c a Th tư ng Chính ph , ban hành Quy ch làm vi c m u c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Theo ngh c a Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b và V trư ng V Pháp ch . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a U ban Dân t c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Quy t nh 140/Q -UBDT, ngày 5/6/2006 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c v ban hành Quy ch làm vi c c a U ban Dân t c. i u 3. B trư ng, Ch nhi m, các Phó Ch nhi m U ban, Th trư ng các ơn v , cán b , công ch c thu c U ban Dân t c và các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph QUY CH
 2. LÀM VI C C A U BAN DÂN T C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2008/Q -UBDT ngày 24 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v nguyên t c, ch trách nhi m, l l i làm vi c quan h công tác và trình t gi i quy t công vi c c a U ban Dân t c (sau ây g i t t là U ban). 2. Các V , ơn v (sau ây g i t t là ơn v ) và cán b , công ch c thu c U ban; các t ch c, cá nhân có quan h làm vi c v i U ban ch u s i u ch nh c a Quy ch này. i u 2. Nguyên t c làm vi c 1. U ban làm vi c theo ch Th trư ng và tuân th quy nh c a pháp lu t và Quy ch làm vi c c a U ban. m b o s th ng nh t và oàn k t nh t trí trong t p th Lãnh o U ban. Cán b , công ch c thu c U ban ph i x lý và gi i quy t công vi c úng ph m vi trách nhi m, thNm quy n. 2. Trong phân công công vi c, m i vi c ch giao m t ơn v , m t ngư i ph trách và ch u trách nhi m chính, tránh giao ch ng chéo, b sót. N u công vi c ã ư c giao cho ơn v thì Th trư ng ơn v ó ph i ch u trách nhi m chính v công vi c ư c phân công. 3. B o m tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo úng quy nh c a pháp lu t, chương trình, k ho ch, l ch làm vi c và Quy ch làm vi c, tr trư ng h p t xu t ho c có yêu c u khác c a cơ quan c p trên. 4. Phân công công vi c úng v i trình chuyên môn b o m phát huy năng l c và s trư ng c a cán b , công ch c cao s ph i h p công tác, trao i thông tin trong gi i quy t công vi c và trong m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c pháp lu t quy nh. 5. B o m dân ch , rõ ràng, công khai, minh b ch và hi u qu trong m i ho t ng. Chương II TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 3. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a B trư ng, Ch nhi m 1. B trư ng, Ch nhi m là ngư i ng u U ban, ch u trách nhi m trư c Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph v toàn b ho t ng c a U ban, có trách nhi m gi i quy t các công vi c sau:
 3. a) Ch o, i u hành U ban th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n theo úng quy nh c a Hi n pháp; Lu t T ch c Chính ph ; Ngh nh s 178/2007/N -CP, ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Ngh nh s 60/2008/N -CP, ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c và các văn b n pháp lu t có liên quan; b) Phân công công vi c cho các Phó Ch nhi m; phân c p cho U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t m t s công vi c thu c lĩnh v c qu n lý c a U ban; u quy n cho Th trư ng các ơn v thu c U ban ch ng ph i h p v i các ơn v ch c năng x lý các v n có liên quan n nhi m v c a U ban ho c các v n do Chính ph , Th tư ng Chính ph phân công; c) Ch o vi c hư ng d n, thanh tra, ki m tra ho t ng c a các B , ngành, U ban nhân dân các c p, các t ch c khác, các cơ quan chuyên ngành a phương, các ơn v thu c U ban trong vi c th c hi n pháp lu t, nhi m v ã phân công, phân c p thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a U ban; d) Ký các văn b n theo thNm quy n. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a B trư ng, Ch nhi m: a) Nh ng công vi c thu c thNm quy n quy nh trong Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , Quy ch làm vi c c a Chính ph , các văn b n pháp lu t liên quan và nh ng công vi c quy nh t i kho n 1 i u này; b) Nh ng công vi c ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph giao ho c u quy n; c) Tr c ti p gi i quy t m t s vi c ã giao cho Phó Ch nhi m nhưng do th y c n thi t ho c do Phó Ch nhi m i công tác v ng; nh ng vi c liên quan t hai Phó Ch nhi m tr lên nhưng các Phó Ch nhi m còn có ý ki n khác nhau; d) Phân công m t Phó Ch nhi m làm nhi m v thư ng tr c, giúp B trư ng, Ch nhi m i u hành công vi c chung c a U ban. 3. Nh ng công vi c c n th o lu n t p th Lãnh o U ban (B trư ng, Ch nhi m và các Phó Ch nhi m) trư c khi B trư ng, Ch nhi m quy t nh: a) Chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành và công tác dân t c; b) Chương trình công tác, k ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm và dài h n c a U ban; d th o các văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , U ban Thư ng v Qu c h i, Qu c h i quy t nh; c) K ho ch c a ngành tri n khai các ch trương, chính sách quan tr ng c a ng, Nhà nư c, các văn b n quy ph m pháp lu t quan tr ng c a c p trên ã ban hành; d) Các chương trình, d án tr ng i m c a U ban; ) Phân b và i u ch nh các ngu n v n u tư hàng năm;
 4. e) Công tác t ch c b máy và nhân s c a U ban theo quy nh; g) Báo cáo hàng năm v t ng k t tình hình th c hi n công tác dân t c và ki m i m s ch o i u hành c a U ban; h) Nh ng v n v ký k t và tham gia các i u ư c qu c t , k ho ch th c hi n các cam k t m b o h i nh p qu c t ; i) Nh ng v n khác mà B trư ng, Ch nhi m th y c n ph i ưa ra th o lu n; Tuỳ theo t ng n i dung công vi c c th c n th o lu n, B trư ng, Ch nhi m quy t nh thành ph n tham d . Trư ng h p không có i u ki n t ch c th o lu n t p th , theo ch o c a B trư ng, Ch nhi m, ơn v ch trì ph i h p v i Văn phòng l y ý ki n các Phó Ch nhi m b ng văn b n xác nh rõ th i gian k t thúc l y ý ki n, t ng h p trình B trư ng, Ch nhi m quy t nh. Sau khi các Phó Ch nhi m ã có ý ki n ho c quá th i gian quy nh l y ý ki n mà không có ý ki n thì B trư ng, Ch nhi m là ngư i ưa ra quy t nh cu i cùng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 4. Ngoài trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c ư c quy nh t kho n 1 n kho n 3 i u này thì trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c c a B trư ng, Ch nhi m còn ư c quy nh t i Quy ch ho t ng c a các Thành viên U ban Dân t c do Th tư ng Chính ph ban hành. i u 4. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó Ch nhi m 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c c a Phó Ch nhi m: a) Các Phó Ch nhi m ư c B trư ng, Ch nhi m phân công ph trách m t s lĩnh v c và a bàn công tác, ph trách m t s ơn v và ư c s d ng quy n h n c a B trư ng, Ch nhi m khi gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m, trư c pháp lu t v nh ng quy t nh c a mình. Các Phó Ch nhi m có trách nhi m tham mưu cho B trư ng, Ch nhi m gi i quy t nh ng v n m i n y sinh; xu t các chương trình, án, chính sách m i trình Chính ph , Th tư ng trong lĩnh v c công tác ư c phân công. b) Ch ng ch o gi i quy t khi u n i, t cáo c a cán b , công ch c thu c lĩnh v c, ơn v ư c giao ph trách theo úng quy nh c a pháp lu t; trư ng h p không gi i quy t ư c, ho c vư t quá thNm quy n thì báo cáo B trư ng, Ch nhi m U ban xem xét quy t nh. c) Khi B trư ng, Ch nhi m i u ch nh s phân công gi a các Phó Ch nhi m thì các Phó Ch nhi m ph i bàn giao n i dung công vi c, h sơ, tài li u liên quan cho nhau và báo cáo B trư ng, Ch nhi m.
 5. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó Ch nhi m: a) Ch o vi c th c hi n công tác qu n lý nhà nư c, xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c phát tri n, quy ho ch, k ho ch, án, d án và các văn b n qu n lý khác trong lĩnh v c ư c B trư ng, Ch nhi m phân công; b) Ch o ki m tra vi c tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy t nh c a B trư ng, Ch nhi m trong ph m vi ư c phân công, phát hi n và xu t nh ng v n c n s a i, b sung; c) Ch ng gi i quy t công vi c ư c phân công, n u có v n liên quan n lĩnh v c c a Phó Ch nhi m khác thì tr c ti p ph i h p v i Phó Ch nhi m ó gi i quy t. Trư ng h p c n có ý ki n c a B trư ng, Ch nhi m ho c gi a các Phó Ch nhi m còn có ý ki n khác nhau, ph i báo cáo B trư ng, Ch nhi m quy t nh; d) i v i nh ng v n thu c v ch trương ho c có tính nguyên t c mà chưa có văn b n quy nh; vi c ký k t tho thu n qu c t và nh ng v n quan tr ng khác thì Phó Ch nhi m ph i xin ý ki n c a B trư ng, Ch nhi m trư c khi quy t nh. 3. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó Ch nhi m thư ng tr c Ngoài vi c th c hi n các nhi m v thư ng xuyên theo ph m vi ư c phân công, Phó Ch nhi m thư ng tr c còn có quy n h n và nhi m v sau: a) ư c B trư ng, Ch nhi m u quy n thay m t B trư ng, Ch nhi m ch o gi i quy t công vi c chung c a U ban; i u hành các ho t ng c a U ban theo úng các quy nh t i Quy ch này; xem xét, ki m tra các công vi c (v m t th t c, h sơ) trư c khi t p th Lãnh o U ban h p xem xét quy t nh); ư c B trư ng, Ch nhi m u quy n ch trì vi c ph i h p ho t ng gi a các Phó Ch nhi m và tr c ti p theo dõi, ch o ho t ng c a Văn phòng; c) Gi i quy t m t s công vi c c p bách c a Phó Ch nhi m khác khi Phó Ch nhi m ó v ng m t theo u quy n c a B trư ng, Ch nhi m. i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Thành viên U ban Dân t c Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Thành viên U ban Dân t c ư c th c hi n theo Quy ch do Th tư ng Chính ph ban hành. i u 6. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng các ơn v thu c U ban 1. Ch ng t ch c th c hi n công vi c thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v ; ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v k t qu th c hi n công vi c ư c giao; th c hi n y ch thông tin, báo cáo, ch h p, h i ngh theo quy nh c a pháp lu t và c a U ban. 2. Nh ng vi c phát sinh vư t quá thNm quy n ph i k p th i báo cáo Lãnh o U ban ph trách xin ý ki n ch o gi i quy t; không chuy n công vi c thu c nhi m v ,
 6. thNm quy n c a sang ơn v khác ho c lên Lãnh o U ban; không gi i quy t công vi c thu c nhi m v , thNm quy n c a ơn v khác ho c vư t thNm quy n; i v i nh ng công vi c Lãnh o U ban giao mà không thu c thNm quy n, ch c năng c a ơn v thì trong th i gian 1 ngày làm vi c, Th trư ng ơn v ó có trách nhi m báo cáo Lãnh o U ban (qua Văn phòng) i u ch nh cho phù h p. 3. Ch ng ph i h p v i Th trư ng các ơn v khác x lý nh ng v n có liên quan n công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a ơn v và th c hi n nhi m v chung c a U ban. 4. Th c hi n nh ng nhi m v khác do Lãnh o U ban, Thành viên U ban Dân t c giao; ư c B trư ng, Ch nhi m u quy n gi i quy t ho c ký th a l nh m t s văn b n thu c thNm quy n c a B trư ng, Ch nhi m và ph i ch u trách nhi m cá nhân v n i dung ư c u quy n. 5. Xây d ng và ki m tra vi c th c hi n quy ch làm vi c c a ơn v trên cơ s Quy ch làm vi c c a U ban; phân công công tác cho c p phó và cán b , công ch c thu c quy n qu n lý. 6. Khi v ng m t kh i cơ quan ph i u quy n cho c p phó qu n lý, i u hành ơn v ; v ng t 2 ngày làm vi c tr lên ph i báo cáo b ng văn b n và ư c s ng ý c a B trư ng, Ch nhi m. Ngư i ư c u quy n ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v , B trư ng, Ch nhi m và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a ơn v trong th i gian và ph m vi công vi c ư c u quy n. 7. i u hành ơn v mình ch p hành chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, Quy ch c a U ban, các ch trương, chính sách và quy nh c a chính quy n a phương nơi ơn v óng tr s . i u 7. Trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c 1. Ch ng nghiên c u, tham mưu v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công theo dõi, các công vi c ư c Th trư ng ơn v ho c Lãnh o U ban giao theo ch c năng, nhi m v chuyên môn c a ơn v . 2. Ch u trách nhi m cá nhân trư c Th trư ng ơn v , trư c Lãnh o U ban và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu c a t ng công vi c ư c giao; v hình th c, th th c, trình t và th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c phân công theo dõi. 3. Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; các quy nh c a U ban và ơn v ; ch ng ph i h p gi i quy t các nhi m v ư c giao. i u 8. Quan h công tác gi a U ban v i Cơ quan công tác dân t c thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. U ban có trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các Cơ quan công tác dân t c thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Cơ quan công tác dân t c các a phương ch u s ch o, hư ng d n c a U ban v nghi p v chuyên môn; ch u s ki m tra, thanh tra c a U ban v vi c ch p hành cơ
 7. ch , chính sách, pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch và k ho ch phát tri n ngành ã ư c phê duy t và t ch c th c hi n a phương. B trư ng, Ch nhi m và các Phó Ch nhi m ph i dành th i gian i công tác a phương, cơ s ( nh kỳ, t xu t) ki m tra, ôn c và ch o th c hi n các công vi c thu c thNm quy n và trách nhi m c a U ban. 2. Th trư ng Cơ quan công tác dân t c thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n các chương trình công tác c a U ban t i a phương; báo cáo k t qu công tác c a ơn v theo quy nh và tham gia y các ho t ng chung, các cu c h p U ban tri u t p theo úng thành ph n; th c hi n y các quy nh qu n lý c a U ban i v i toàn ngành. i u 9. Quan h gi a Lãnh o U ban v i Th trư ng các ơn v thu c U ban 1. B trư ng, Ch nhi m, Phó Ch nhi m ph trách lĩnh v c và ơn v , nh kỳ ho c t xu t h p v i Th trư ng các ơn v ho c làm vi c v i lãnh o t ng ơn v tr c ti p nghe báo cáo tình hình, ch o vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a ơn v và c a U ban. 2. Th trư ng ơn v có trách nhi m báo cáo k p th i v i Lãnh o U ban v k t qu th c hi n công tác và ki n ngh các v n c n gi i quy t khi th c hi n các quy nh t i i u 6 Quy ch này và nh ng v n v cơ ch , chính sách c n s a i, b sung; ki n ngh s a i, b sung chương trình, k ho ch công tác cho phù h p v i yêu c u c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và c a U ban; trư ng h p gi a Lãnh o U ban ph trách và ơn v tham mưu còn có ý ki n khác trong th c hi n nhi m v ư c giao, thì Th trư ng ơn v ó ph i ch p hành ý ki n ch o c a Lãnh o U ban ph trách, ng th i ư c phép báo cáo B trư ng Ch nhi m U ban xem xét quy t nh. i u 10. Quan h gi a Th trư ng các ơn v thu c U ban 1. Th trư ng ơn v khi ư c giao ch trì gi i quy t các v n có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v khác ph i trao i ý ki n v i Th trư ng ơn v ó. Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i theo úng yêu c u c a ơn v ch trì. 2. Theo phân công c a B trư ng, Ch nhi m, Th trư ng các ơn v có trách nhi m ph i h p th c hi n các d án, chương trình c a U ban. i v i nh ng v n liên quan n nhi u ơn v mà vư t quá thNm quy n gi i quy t ho c không i u ki n th c hi n thì Th trư ng ơn v ch trì báo cáo, xu t Lãnh o U ban xem xét, quy t nh. i u 11. Các quan h công tác khác 1. Quan h làm vi c gi a B trư ng, Ch nhi m v i Ban Ch p hành Trung ương và các Ban c a ng, các cơ quan c a Qu c h i, Chính ph , các B , ngành, a phương, cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p ư c th c hi n theo quy nh c a Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , quy nh c a Ban Ch p hành Trung ương, các văn b n pháp lu t và quy nh có liên quan.
 8. U ban ph i h p ch t ch v i Văn phòng Chính ph thư ng xuyên trao i thông tin, rà soát vi c th c hi n chương trình công tác, b o m hoàn thành có ch t lư ng, úng ti n các án, công vi c ư c giao theo s ch o, i u hành c a Chính ph và Th tư ng Chính ph . U ban thư ng xuyên ph i h p v i U ban nhân dân c p t nh trong ch o th c hi n các nhi m v c a ngành, chăm lo xây d ng Cơ quan công tác dân t c a phương; ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , công ch c có ch t lư ng chuyên môn, k năng hành chính và k lu t, k cương m b o hoàn thành nhi m v . 2. Quan h công tác gi a Lãnh o U ban v i Ban Cán s ng U ban th c hi n theo quy nh c a Trung ương ng và Quy ch làm vi c c a Ban Cán s ng U ban. 3. Quan h gi a Lãnh o U ban v i ng u cơ quan U ban th c hi n theo quy nh c a ng và các quy nh v vi c ph i h p công tác do U ban xây d ng. 4. Quan h gi a Lãnh o U ban v i Công oàn Cơ quan U ban ư c th c hi n theo Quy ch v m i quan h công tác và l l i làm vi c gi a Lãnh o U ban và Ban Thư ng v Công oàn Cơ quan U ban. 5. Quan h gi a Lãnh o U ban v i t ch c chính tr - xã h i cơ quan U ban: a) Sáu tháng m t l n B trư ng, Ch nhi m ho c Phó Ch nhi m ư c B trư ng, Ch nhi m u quy n làm vi c v i i di n các t ch c chính tr - xã h i c a cơ quan U ban thông báo nh ng ch trương công tác c a U ban, bi n pháp gi i quy t nh ng ki n ngh c a oàn viên, h i viên và l ng nghe ý ki n óng góp c a các t ch c, oàn th v ho t ng c a U ban; b) Ngư i ng u các t ch c chính tr - xã h i c a U ban ư c m i tham d các cu c h p, h i ngh do Lãnh o U ban ch trì có n i dung liên quan n ho t ng, quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên, h i viên t ch c ó; c) B trư ng, Ch nhi m t o i u ki n thu n l i các t ch c trên ho t ng có hi u qu , góp ph n th c hi n nhi m v chính tr c a U ban; tham kh o ý ki n c a các t ch c trư c khi quy t nh các v n có liên quan n quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên, h i viên. 6. Quan h gi a Th trư ng các ơn v thu c U ban v i c p u , các t ch c qu n chúng và cán b , công ch c trong ơn v : a) Th trư ng ơn v t o i u ki n thu n l i cho t ch c ng và các oàn th ho t ng theo úng i u l , tôn ch , m c ích; ph i h p v i c p u ng và các t ch c qu n chúng chăm lo và t o i u ki n làm vi c, h c t p và nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c trong ơn v ; b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan, xây d ng n n n p văn hoá công s và k lu t, k cương hành chính; b) Cán b , công ch c là ng viên, h i viên các oàn th gương m u hoàn thành t t công vi c ư c giao theo úng quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; nghiêm
 9. ch nh th c hi n các quy nh v nhi m v và trách nhi m c a ngư i ng viên, h i viên và các quy nh có liên quan n công v c a cán b , công ch c; gi i quy t công vi c úng th t c và th i gian; ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. Chương III CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC C A U BAN DÂN T C i u 12. Chương trình công tác 1. Chương trình công tác năm: a) Yêu c u: Căn c vào K ho ch 5 năm và các chương trình, nhi m v do Chính ph , Th tư ng Chính ph giao, Chương trình hành ng công tác dân t c toàn khoá xây d ng chương trình công tác hàng năm. - Nh ng án, công vi c ăng ký trong chương trình công tác năm c a U ban ph i th hi n k t h p gi a các nhi m v nêu trong các văn b n, ý ki n ch o c a c p trên v i s ch ng xu t c a ơn v . M i án, công vi c c n xác nh rõ n i dung chính, ơn v ch trì, ơn v ph i h p, ngư i ph trách, c p trình và th i h n trình t ng c p; - Các ơn v ph i ch u trách nhi m v ti n chuNn b và n i dung th c hi n công vi c mà ơn v ó ki n ngh ưa vào chương trình công tác c a U ban. b) Phân công th c hi n: - Văn phòng ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng chương trình công tác năm c a U ban; - Ch m nh t vào ngày 5 tháng 11 năm trư c, các ơn v thu c U ban g i Văn phòng danh m c công vi c c n trình các c p trong năm sau. Văn phòng có trách nhi m t ng h p trình Lãnh o U ban ký g i Văn phòng Chính ph ăng ký nh ng công vi c c a U ban ưa vào chương trình công tác trình Chính ph , Th tư ng Chính ph trư c ngày 15 tháng 11 hàng năm; - Ch m nh t 10 ngày làm vi c sau khi Văn phòng Chính ph g i chương trình công tác năm c a Chính ph và Th tư ng Chính ph , Văn phòng ph i c th hoá thành d th o chương trình công tác năm c a U ban g i các ơn v liên quan tham gia ý ki n; - Các ơn v ph i có ý ki n chính th c b ng văn b n g i Văn phòng t ng h p xin ý ki n ch o c a B trư ng, Ch nhi m. Văn phòng giúp B trư ng, Ch nhi m l y ý ki n các Phó Ch nhi m U ban theo hình th c quy nh t i kho n 3 i u 3 c a Quy ch này thông qua Chương trình công tác c a U ban; - Chánh Văn phòng trình B trư ng, Ch nhi m ký ban hành và g i Th trư ng các ơn v thu c U ban th c hi n.
 10. 2. Chương trình công tác quý: a) Yêu c u: Căn c vào chương trình công tác năm, các chương trình, nhi m v do Chính ph , Th tư ng Chính ph giao xây d ng chương trình công tác quý. Nh ng án, công vi c ghi trong chương trình công tác quý c a U ban ph i xác nh rõ n i dung chính, ơn v ch trì, ơn v ph i h p, ngư i ph trách, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph hay B trư ng, Ch nhi m, Phó Ch nhi m quy t nh và th i h n trình. b) Phân công th c hi n: - Ch m nh t là ngày 15 c a tháng cu i quý, các ơn v ph i g i d ki n chương trình công tác quý sau cho Văn phòng. Nh ng công vi c b sung ho c có s i u ch nh v th i gian ph i có văn b n báo cáo Lãnh o U ban. Quá th i h n trên, ơn v nào không g i coi như ơn v ó không có nhu c u i u ch nh; - Ch m nh t là ngày 20 c a tháng cu i quý, Văn phòng t ng h p chương trình công tác quý sau c a U ban, trình B trư ng, Ch nhi m quy t nh. Nh ng v n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , n u có thay i v th i gian, Văn phòng ph i có văn b n trình Lãnh o U ban ký ngh Th tư ng Chính ph cho i u ch nh. Ch sau khi ư c ch p nh n, các ơn v m i ư c th c hi n theo ti n m i. Chương trình công tác quý I ư c th hi n trong báo cáo và chương trình công tác năm; Chương trình công tác quý III ư c th hi n trong báo cáo và chương trình công tác 6 tháng. 3. Chương trình công tác tháng: a) Hàng tháng, các ơn v căn c chương trình công tác quý xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình công tác tháng. N u ti n th c hi n chương trình công tác b ch m ph i báo cáo B trư ng, Ch nhi m và Phó Ch nhi m ph trách trư c ngày 20 hàng tháng; b) Ch m nh t là ngày 27 hàng tháng, Văn phòng xây d ng chương trình công tác tháng sau c a U ban trình B trư ng, Ch nhi m xem xét, quy t nh và thông báo cho các ơn v . Chương trình công tác tháng u quý ư c th hi n c th trong chương trình công tác quý. 4. Chương trình công tác tu n c a B trư ng, Ch nhi m, các Phó Ch nhi m: a) Căn c chương trình công tác tháng và s ch o c a B trư ng, Ch nhi m, Văn phòng ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng chương trình công tác tu n. Chương trình công tác c a tu n ti p theo ư c trình Lãnh o U ban duy t và g i các ơn v vào chi u th sáu c a tu n trư c; b) Khi có s thay i chương trình công tác c a Lãnh o U ban, Thư ký B trư ng, Ch nhi m, các chuyên viên giúp vi c Phó Ch nhi m k p th i thông báo cho Lãnh
 11. o Văn phòng s a i b sung chương trình, c p nh t thông tin trên m ng máy vi tính c a U ban và thông báo cho các i tư ng liên quan bi t. 5. Chương trình công tác c a các ơn v thu c U ban: a) Căn c chương trình công tác c a U ban và ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao, các ơn v xây d ng chương trình, k ho ch công tác c a mình và t ch c th c hi n. Chương trình ph i xác nh rõ nhi m v , trách nhi m n t ng cán b , công ch c, ng th i th hi n rõ l ch trình th c hi n công vi c, b o m ti n trình lãnh o c p trên xem xét theo chương trình công tác c a U ban; Hàng tu n, tháng, quý, năm, Th trư ng các ơn v thu c U ban (k c c p phó) có trách nhi m xây d ng chương trình công tác c a mình trong tu n, tháng, quý, năm k ti p báo cáo B trư ng, Ch nhi m và Phó Ch nhi m ph trách, g i cho Văn phòng t ng h p chung ng th i công khai cho cán b , công ch c c a ơn v ó ư c bi t. b) Th trư ng ơn v có trách nhi m theo dõi, ôn c, t o i u ki n ơn v hoàn thành chương trình, k ho ch công tác. Trư ng h p do nh ng khó khăn ch quan, khách quan không hoàn thành ư c công vi c theo ti n , k ho ch ã nh, ph i k p th i báo cáo Phó Ch nhi m ph trách và thông báo cho Văn phòng bi t i u ch nh chương trình chung và gi i pháp kh c ph c. i u 13. Chu n b án, d án 1. Căn c vào chương trình công tác năm, Th trư ng ơn v ư c giao ch trì án, d án bao g m c d án xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t (sau ây g i chung là án) ph i l p k ho ch chi ti t v xây d ng án. Sau khi ư c Lãnh o U ban ph trách ng ý, ơn v ch trì ph i thông báo k ho ch ó n Văn phòng theo dõi, ôn c vi c th c hi n. ơn v ch trì ph i ph i h p ch t ch v i các cơ quan, ơn v liên quan th c hi n úng k ho ch ư c phê duy t. i v i vi c chuNn b các d th o văn b n quy ph m pháp lu t, ngoài vi c tuân theo các quy nh t i Quy ch này còn ph i th c hi n theo quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n có liên quan. 2. N u ơn v ch trì thay i th i h n trình và n i dung c a án ph i báo cáo và ư cs ng ý c a B trư ng, Ch nhi m ho c Phó Ch nhi m ph trách. i u 14. Quan h ph i h p trong chu n b án 1. Th trư ng ơn v ch trì xây d ng án (sau ây g i là ch án) m i Th trư ng các ơn v liên quan n bàn vi c chuNn b án ho c ngh c cán b tham gia chuNn b án. ơn v ư c m i có trách nhi m c ngư i tham gia theo ngh c a ch án. Ngư i ư c c là i di n c a ơn v tham gia chuNn b án ph i thư ng xuyên báo cáo và xin ý ki n Th trư ng ơn v trong quá trình tham gia xây d ng án. Các ho t ng ph i h p này không thay th ư c các th t c l y ý ki n chính th c quy nh t i kho n 2 i u này.
 12. 2. Sau khi án ư c chuNn b xong, ch án ph i l y ý ki n chính th c c a các ơn v liên quan b ng các hình th c sau ây: a) T ch c h p: Ch án g i trư c gi y m i và tài li u h p n Th trư ng các ơn v liên quan. Ch án ch trì cu c h p, gi i thi u n i dung và thu th p ý ki n b sung hoàn ch nh án. Nh ng ý ki n th o lu n ph i ư c ghi vào biên b n có ch ký c a ch trì và thư ký cu c h p. ơn v ư c m i h p ph i c i di n có thNm quy n n h p, phát bi u ý ki n c a Th trư ng ơn v (n u có) và báo cáo y k t lu n cu c h p cho Th trư ng ơn v bi t. Trư ng h p i di n ơn v ư c m i v ng m t, ch án g i ph n k t lu n có liên quan cho ơn v ó và Th trư ng ơn v ó ph i tr l i b ng văn b n; b) G i công văn l y ý ki n: Ch án g i b n th o cu i cùng c a án và h sơ kèm theo n Th trư ng ơn v có liên quan l y ý ki n. Th trư ng ơn v ư c h i có trách nhi m góp ý ki n chính th c b ng văn b n, g i ch án trong kho ng th i gian 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n (trư ng h p c bi t theo ý ki n ch o c a Lãnh o U ban). Văn b n góp ý ki n ph i ghi rõ nh ng i m ng ý, không ng ý, nh ng ki n ngh s a i, b sung. N u h sơ án chưa rõ ho c do v n ph c t p c n có thêm th i gian nghiên c u thì ơn v ư c h i ý ki n có quy n yêu c u ch án làm rõ ho c cung c p thêm các tài li u c n thi t và tho thu n th i h n tr l i, nhưng t i a không quá 10 ngày làm vi c; c) G i l y ý ki n qua m ng máy tính: N i dung và th i h n th c hi n như i m b kho n 2 i u này. i u 15. Theo dõi và ánh giá k t qu th c hi n chương trình công tác 1. Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm, Th trư ng các ơn v rà soát, th ng kê ánh giá vi c th c hi n chương trình công tác c a ơn v , g i Văn phòng, V K ho ch - Tài chính t ng h p, báo cáo B trư ng, Ch nhi m v k t qu x lý các công vi c ư c giao, nh ng công vi c còn t n ng, hư ng x lý ti p theo, ki n ngh i u ch nh, b sung chương trình công tác th i gian t i. 2. Phó Ch nhi m ư c phân công ph trách án, d án có trách nhi m ch o các ơn v tri n khai th c hi n theo k ho ch ư c duy t; báo cáo B trư ng, Ch nhi m trư c khi nghi m thu, phê duy t ho c trình c p trên. 3. Văn phòng có nhi m v thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, ôn c vi c chuNn b các án c a các ơn v thu c U ban; hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cu i năm có báo cáo k t qu th c hi n chương trình công tác c a U ban. K t qu th c hi n chương trình công tác là m t tiêu chí quan tr ng xem xét, ánh giá vi c hoàn thành nhi m v c a m i ơn v và xét thi ua khen thư ng c a t ng ơn v , cá nhân. Chương IV TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C C A LÃNH O U BAN i u 16. Cách th c gi i quy t công vi c c a Lãnh o U ban
 13. 1. B trư ng, Ch nhi m và các Phó Ch nhi m U ban xem xét, gi i quy t công vi c trên cơ s “Phi u trình gi i quy t công vi c” theo m u c a U ban. 2. B trư ng, Ch nhi m và các Phó Ch nhi m U ban ch trì h p, làm vi c v i lãnh o các cơ quan, t ch c, chuyên gia liên quan tham kh o ý ki n trư c khi gi i quy t nh ng v n quan tr ng, c n thi t mà chưa x lý ngay ư c b ng cách th c quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Các cách th c gi i quy t công vi c như i công tác và x lý công vi c t i cơ s , làm vi c tr c ti p v i các ơn v thu c ph m vi ph trách, ti p khách và các phương th c khác do B trư ng, Ch nhi m quy nh ho c u quy n. i u 17. Th t c g i văn b n, trình gi i quy t công vi c 1. Th t c trình B trư ng, Ch nhi m, Phó Ch nhi m gi i quy t công vi c: a) Công văn, t trình Lãnh o U ban ph i do Th trư ng ơn v thu c U ban (c p phó ch ư c ký thay trong trư ng h p Th trư ng ơn v i v ng và thu c ph m vi ư c u quy n), Th trư ng cơ quan chuyên môn c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký và óng d u (n u có) úng thNm quy n; b) i v i nh ng v n có liên quan n ch c năng, nhi m v c a ơn v khác, trong h sơ trình nh t thi t ph i có ý ki n chính th c b ng văn b n c a các ơn v liên quan; nh ng xu t c a a phương có liên quan n cơ ch , chính sách ph i có ý ki n b ng văn b n c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; c) H sơ trình i v i các văn b n, án bao g m: - T trình B trư ng, Ch nhi m, các Phó Ch nhi m ph i thuy t minh rõ n i dung c a án, lu n c c a các ki n ngh , các ý ki n khác nhau (n u có). i v i văn b n quy ph m pháp lu t, n i dung t trình ph i theo úng quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n hư ng d n thi hành. i v i i u ư c qu c t và tho thu n qu c t ph i theo úng quy nh c a các văn b n có liên quan; - Văn b n ho c ý ki n c a ơn v thNm nh án theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch c a U ban; - Báo cáo gi i trình vi c ti p thu ý ki n tham gia c a các ơn v có liên quan, k c ý ki n tư v n khác (n u có); - i v i T trình B trư ng, Ch nhi m ph i có ý ki n c a Phó Ch nhi m ph trách lĩnh v c ư c phân công; - Các tài li u c n thi t khác. 2. Các công văn, t trình ngh gi i quy t công vi c ch g i 1 b n chính n ơn v có thNm quy n gi i quy t. N u c n g i n các ơn v có liên quan bi t ho c ph i h p thì ch ghi tên các ơn v ó ph n nơi nh n c a văn b n.
 14. 3. i v i các cơ quan, t ch c không thu c s qu n lý c a U ban v hành chính ho c chuyên môn theo ngành, thì th c hi n th t c g i công văn n U ban theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v công tác văn thư. Cơ quan, t ch c nư c ngoài có th th c hi n th t c g i công văn n U ban theo thông l qu c t . i u 18. Trách nhi m c a Văn phòng trong vi c trình Lãnh o U ban gi i quy t công vi c 1. Văn phòng ch trình B trư ng, Ch nhi m và các Phó Ch nhi m nh ng v n thu c ph m vi gi i quy t c a B trư ng, Ch nhi m và các Phó Ch nhi m khi có th t c và h sơ quy nh t i i u 17 c a Quy ch này. 2. Khi nh n h sơ án, công vi c c a các ơn v , a phương trình B trư ng, Ch nhi m và các Phó Ch nhi m, Văn phòng có nhi m v : a) ThNm tra v th t c: N u h sơ án, công vi c trình không úng theo quy nh, trong th i gian không quá 2 ngày làm vi c, Văn phòng g i l i ơn v trình và nêu rõ yêu c u th c hi n úng quy nh. i v i nh ng v n c n gi i quy t g p, Văn phòng làm Phi u báo cho ơn v , a phương trình b sung thêm h sơ, ng th i báo cáo B trư ng, Ch nhi m, Phó Ch nhi m bi t; b) ThNm tra v hình th c, th th c: N u hình th c và th th c không úng qui nh, không m b o phù h p gi a n i dung h sơ và n i dung d th o văn b n s ban hành ho c h sơ chưa rõ có th ra quy t nh, trong th i gian không quá 2 ngày làm vi c, Văn phòng tr l i h sơ cho cơ quan trình và nêu rõ lý do; c) ThNm tra v n i dung: N u trong n i dung án, công vi c còn có nh ng v n chưa rõ ho c còn có ý ki n khác nhau v quan i m x lý gi a các ơn v có liên quan, Văn phòng ngh ch án gi i trình thêm ho c theo u quy n c a Lãnh o U ban, Chánh Văn phòng t ch c h p v i ch án và các ơn v liên quan ho c g i văn b n l y thêm ý ki n các ơn v khác x lý và báo cáo B trư ng, Ch nhi m, Phó Ch nhi m ph trách lĩnh v c quy t nh. 3. Trong th i h n không quá 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ úng th t c, Văn phòng ph i l p phi u trình B trư ng, Ch nhi m, Phó Ch nhi m. Phi u trình ph i th hi n rõ, y , trung thành ý ki n c a các ơn v , k c ý ki n khác nhau; ý ki n xu t c a chuyên viên tr c ti p theo dõi và ý ki n c a lãnh o Văn phòng. Phi u trình gi i quy t công vi c ph i kèm theo y h sơ. 4. H sơ trình Lãnh o U ban ph i ư c Văn phòng l p danh m c (bao g m c h sơ trên máy vi tính) theo dõi quá trình x lý. i u 19. X lý h sơ trình và thông báo k t qu 1. Ch m nh t sau 5 ngày làm vi c, k t ngày Văn phòng trình, B trư ng, Ch nhi m, các Phó Ch nhi m có trách nhi m x lý h sơ trình và có ý ki n chính th c vào Phi u trình. 2. i v i nh ng án, công vi c mà B trư ng, Ch nhi m ho c Phó Ch nhi m yêu c u tham kh o ý ki n tư v n c a các chuyên gia; yêu c u ch án và ơn v liên
 15. quan gi i trình trư c khi quy t nh, Văn phòng có trách nhi m ph i h p v i các ơn v liên quan chuNn b y các n i dung và t ch c B trư ng, Ch nhi m ho c Phó Ch nhi m ph trách h p v i các chuyên gia, ch án và các ơn v theo quy nh t i i u 21 Quy ch này trư c khi quy t nh. Trong trư ng h p c n thi t, B trư ng, Ch nhi m ho c Phó Ch nhi m ph trách có th u quy n cho Chánh Văn phòng ho c Th trư ng ơn v thu c U ban ch trì các cu c h p quy nh t i kho n 2 i u này và báo cáo b ng văn b n v i B trư ng, Ch nhi m ho c Phó Ch nhi m ph trách v k t qu cu c h p. 3. i v i nh ng công vi c thu c ph m vi t p th Lãnh o U ban th o lu n trư c khi B trư ng, Ch nhi m quy t nh quy nh t i kho n 3 i u 3 c a Quy ch này, B trư ng, Ch nhi m, Phó Ch nhi m theo lĩnh v c ư c phân công, xem xét n i dung và tính ch t c a t ng án quy t nh: a) Cho phép ch án hoàn thành th t c ăng ký v i Văn phòng b trí trình t p th Lãnh o U ban t i phiên h p g n nh t; b) Giao ch án chuNn b thêm n u xét th y n i dung chưa t yêu c u; c) Giao ch án làm th t c l y ý ki n các ơn v liên quan theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 14 c a Quy ch này. 4. Căn c ý ki n ch o c a B trư ng, Ch nhi m ho c Phó Ch nhi m ph trách v n i dung án, công vi c, Th trư ng ơn v ch trì ph i h p v i Văn phòng hoàn ch nh d th o văn b n ký ban hành. Nh ng n i dung có liên quan n cơ ch , chính sách thì nh t thi t ph i th hi n thành văn b n g i cho ơn v ho c a phương có liên quan. i v i các v n do các ơn v trình v công vi c chuyên môn, không c n thi t ph i ra văn b n c a U ban, khi Lãnh o U ban ã có ý ki n vào h sơ thì Văn phòng thông báo cho ơn v trình bi t. 5. Ch m nh t 15 ngày k t khi nh n ư c y h sơ, n u chưa có quy t nh cu i cùng c a B trư ng, Ch nhi m ho c các Phó Ch nhi m thì Văn phòng ph i thông báo b ng văn b n cho ơn v trình án, công vi c bi t rõ lý do. i u 20. T ch c h p x lý công vi c thư ng xuyên 1. B trư ng, Ch nhi m ho c Phó Ch nhi m ph trách lĩnh v c h p v i các chuyên gia, ch án và i di n các ơn v có liên quan nghe ý ki n tư v n, tham mưu trư c khi quy t nh gi i quy t công vi c. a) Trách nhi m c a Văn phòng: - ôn c ơn v ch án chuNn b y tài li u h p, g i gi y m i cùng tài li u n các thành ph n ư c m i trư c ngày h p ít nh t 3 ngày làm vi c (tr trư ng h p c bi t Lãnh o U ban ng ý cho phép g i tài li u mu n hơn); - ChuNn b a i m và các i u ki n ph c v cu c h p; ph i h p v i các ơn v liên quan th c hi n nhi m v này n u cu c h p ư c t ch c ngoài cơ quan U ban.
 16. - Ghi biên b n cu c h p và khi c n thi t có th ghi âm; - Thông báo b ng văn b n k t lu n c a B trư ng, Ch nhi m ho c Phó Ch nhi m ph trách v n i dung cu c h p (n u c n). b) Trách nhi m c a ch án: - ChuNn b y tài li u h p theo thông báo c a Văn phòng; - ChuNn b ý ki n gi i trình các v n liên quan n n i dung h p; - Sau cu c h p ph i h p v i Văn phòng hoàn ch nh án ho c văn b n trình theo k t lu n c a B trư ng, Ch nhi m, Phó Ch nhi m ph trách. 2. T p th Lãnh o U ban h p gi i quy t công vi c theo quy nh t i kho n 3 i u 3, h p giao ban hàng tu n ho c h p thư ng kỳ hàng tháng, th c hi n theo các th t c liên quan quy nh t i Chương V c a Quy ch này. Chương V T CH C CÁC H I NGHN VÀ CU C H P i u 21. Các lo i h i ngh và cu c h p Căn c yêu c u công vi c và ph m vi lĩnh v c công tác, U ban t ch c các h i ngh và cu c h p trên nguyên t c thi t th c, hi u qu và ti t ki m. 1. Các h i ngh g m: H i ngh toàn ngành, h i ngh chuyên (tri n khai, sơ k t, t ng k t m t ho c m t s chuyên ), h i ngh t p hu n công tác chuyên môn. 2. Các cu c h p do Lãnh o U ban ch trì, g m: - H p giao ban Lãnh o U ban hàng tu n, hàng tháng; - H p giao ban U ban thư ng kỳ hàng tháng, hàng quý; - Lãnh o U ban h p, làm vi c v i lãnh o các cơ quan Trung ương, lãnh o a phương t i tr s U ban; - Lãnh o U ban h p, làm vi c v i a phương và ơn v t i a phương, cơ s ; - H p t p th Lãnh o U ban và các cu c h p khác gi i quy t công vi c. 3. Các cu c h p do Th trư ng các ơn v thu c U ban ch trì: - H p gi i quy t các công vi c chuyên môn và các công vi c khác theo ch c năng, nhi m v c a m i ơn v ã ư c quy nh; - H p ho c làm vi c v i i di n các cơ quan liên quan theo u quy n c a B trư ng, Ch nhi m, Phó Ch nhi m ph trách theo quy nh Quy ch này;
 17. - Trư ng h p m i Lãnh o T nh u , H i ng nhân dân, U ban nhân dân các a phương d h p ư c th c hi n theo quy nh c a Chính ph ; - Các ơn v thu c U ban khi m i Lãnh o Cơ quan công tác dân t c các a phương d h p ph i báo cáo Lãnh o U ban cho phép và ph i th ng nh t ý ki n v i Văn phòng ph i h p s p x p chương trình, tránh m i h p trùng l p. i u 22. Công tác chu n b h i ngh , h p 1. Duy t ch trương a) B trư ng, Ch nhi m quy t nh các cu c h p sau: - H i ngh toàn ngành (trư ng h p ph i xin ý ki n c a Th tư ng Chính ph thì th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Chính ph ); - H i ngh chuyên , t p hu n (thu c lĩnh v c B trư ng, Ch nhi m ch trì); - H p giao ban U ban thư ng kỳ hàng tháng, hàng quý; - H i ngh và h p giao ban vùng; - H p giao ban Lãnh o U ban hàng tu n, hàng tháng; - H p t p th Lãnh o U ban, h p v i các Thành viên U ban Dân t c và các cu c h p khác gi i quy t công vi c; - Lãnh o U ban làm vi c v i lãnh o các cơ quan Trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. b) Các Phó Ch nhi m ph trách quy t nh các cu c h p thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách, g m: - Các cu c h p do B trư ng, Ch nhi m giao; - H p, làm vi c t i các ơn v , a phương, các h i ngh chuyên , t p hu n; - H p giao ban kh i ơn v thu c lĩnh v c phân công ph trách; - Các cu c h p khác gi i quy t công vi c do Phó Ch nhi m ch trì. c) Th trư ng các ơn v quy t nh các cu c h p do Lãnh o ơn v ch trì gi i quy t công vi c chuyên môn và các vi c khác theo ch c năng, nhi m v . 2. Xây d ng k ho ch t ch c h i ngh : ơn v ch trì chuNn b n i dung ch u trách nhi m xây d ng k ho ch t ch c h i ngh xin ý ki n Lãnh o U ban quy t nh v : - N i dung h i ngh , phân công chuNn b các báo cáo;
 18. - Thành ph n, th i gian, a i m t ch c; - D trù kinh phí (n i dung chi, ngu n tài chính); - D ki n thành l p Ban t ch c h i ngh (n u c n thi t); - D ki n chương trình h i ngh ; - Các v n c n thi t khác. 3. ChuNn b và thông qua báo cáo: a) Văn phòng thông báo cho các ơn v liên quan bi t các báo cáo chính, báo cáo tóm t t và các tài li u c n ph i chuNn b . ơn v ch trì n i dung ư c phân công d th o và trình Lãnh o U ban ph trách duy t báo cáo và các tài li u c n thi t khác. Th trư ng ơn v ư c phân công có trách nhi m ki m tra k v n i dung, hình th c các báo cáo, tài li u trư c khi trình Lãnh o U ban duy t. b) Th i h n trình Lãnh o U ban duy t báo cáo: - Báo cáo chính ph i g i Văn phòng trư c ngày h i ngh ít nh t 7 ngày làm vi c k p hoàn t t các th t c trình Lãnh o U ban phê duy t; - Các chương trình, d án l n ph i thông qua t i cu c h p Lãnh o U ban thư ng kỳ hàng tháng và ph i g i n Lãnh o U ban trư c ngày h p 2 ngày; - Các báo cáo chuyên c n Lãnh o U ban ph trách lĩnh v c duy t ph i g i trư c ngày h p 2 ngày. c) i v i h i ngh ngành có n i dung liên quan n nhi u ơn v , Văn phòng có trách nhi m ôn c các ơn v d th o báo cáo và trình Lãnh o U ban úng th i gian quy nh; k p th i báo cáo Lãnh o U ban gi i quy t nh ng v n vư t quá kh năng và quy n h n c a ơn v . Các cu c h p ch c p n m t n i dung theo chuyên ngành thì ơn v ch trì chuNn b n i dung theo k ho ch; d) Các báo cáo thông qua Lãnh o U ban bao g m: Báo cáo t ng k t công tác ch o i u hành sáu tháng, m t năm, 5 năm c a U ban; Báo cáo t ng k t ngành 6 tháng, 1 năm th c hi n các chương trình, d án, công vi c quy nh t i kho n 3 i u 3 c a Quy ch này; Báo cáo k t qu tri n khai th c hi n các chương trình l n c a U ban (trư ng h p c bi t do Lãnh o U ban quy t nh). 4. M i h p: Văn phòng (ho c ơn v tr c thu c ch trì t ch c h p) g i gi y m i úng danh sách thành ph n m i h p. Gi y m i c p Lãnh o B , ngành, Lãnh o U ban nhân dân t nh và tương ương tr lên d h p ph i do Lãnh o U ban ký; Chánh Văn phòng ký gi y m i các i tư ng khác d cu c h p do Lãnh o U ban ch trì. Riêng i v i các cu c h p liên quan n chuyên môn c a các ơn v t ch c th c hi n nhi m v ư c giao, mà i tư ng
 19. không thu c di n ph i do Lãnh o U ban ký gi y m i thì Th trư ng ơn v ó ư c phép ký gi y m i và ch u trách nhi m trư c Lãnh o U ban. 5. In tài li u và chuNn b các i u ki n ph c v h p: a) Văn phòng ch u trách nhi m in n tài li u h p theo k ho ch ư c duy t do các ơn v thu c U ban chuNn b . Các ơn v thu c U ban mà có kinh phí riêng ho c ho t ng ngoài chương trình chung ph i t in tài li u theo s lư ng c n thi t; b) Văn phòng ch u trách nhi m ph i h p v i các ơn v liên quan m b o cơ s v t ch t (b trí phòng h p, b trí xe ưa ón chung, nơi ăn, ngh …) theo k ho ch ư c duy t và ch hi n hành; Kinh phí cu c h p ư c chi tiêu theo quy nh chung c a Nhà nư c và k ho ch ư c duy t; c) Chương trình h p do ơn v ư c phân công ch trì d th o ph i h p v i Văn phòng trình Lãnh o y ban duy t. i u 23. T ch c h p 1. Tri n khai vi c t ch c h p: - Sau khi chương trình ư c phê duy t, ơn v ch trì t ch c ch u trách nhi m tri n khai th c hi n; ăng ký i bi u và n i dung tham lu n báo cáo ngư i ch trì h p và x lý nh ng tình hu ng c n thi t khác; - T i cu c h p, ngư i ch trì i u hành theo chương trình d ki n; tùy theo th c t có th i u ch nh chương trình nhưng ph i thông báo cho ngư i d h p bi t; Ngư i ch trì i u hành cu c h p ph i k t lu n rõ ràng v các n i dung, chuyên ã ư c th o lu n trong cu c h p. 2. Ghi biên b n và thông báo k t qu h p: a) T t c các cu c h p u ư c ghi Biên b n theo quy nh và ph i có y ch ký c a ngư i ch trì và thư ký cu c h p. Trách nhi m c th như sau: - Văn phòng ghi biên b n và ph i h p v i các ơn v có liên quan d th o thông báo k t lu n h i ngh ngành, cu c h p Lãnh o y ban thư ng kỳ, giao ban Lãnh o y ban hàng tu n, các cu c h p c a Lãnh o y ban v i Lãnh o các cơ quan Trung ương, các a phương và ơn v trong ngành; - ơn v ch trì n i dung ch u trách nhi m ghi biên b n h p và so n th o thông báo k t lu n (n u c n) c a Lãnh o y ban, g i Chánh Văn phòng trình Lãnh o y ban duy t trư c khi ký ban hành; - Các ơn v chuyên ngành d th o báo cáo k t lu n các h i ngh chuyên ; các cu c h p Lãnh o y ban gi i quy t công vi c theo chuyên ngành. b) Các trư ng h p khác do Lãnh o y ban phân công.
 20. 3. Báo cáo k t qu h p: a) Phó Ch nhi m b o v k t qu h i ngh do mình ch trì v i B trư ng, Ch nhi m sau khi h i ngh k t thúc. b) i v i h i ngh , cu c h p do Lãnh o y ban y quy n cho Th trư ng các ơn v ch trì, sau khi k t thúc, ngư i ư c y quy n ph i báo cáo Lãnh o y ban ph trách v k t qu h i ngh , cu c h p và nh ng v n vư t thNm quy n gi i quy t c a ơn v Lãnh o y ban x lý k p th i. 4. Các công vi c sau h p: Văn phòng cùng ơn v ư c phân công có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n nh ng n i dung Lãnh o y ban ã k t lu n t i các h i ngh , cu c h p; ki m tra, ôn c, t ng h p báo cáo Lãnh o y ban v k t qu th c hi n k t lu n ó. Chương 6. BAN HÀNH CÁC VĂN B N C A Y BAN i u 24. Th i h n ban hành văn b n 1. Trong th i h n 2 ngày làm vi c, k t ngày văn b n ư c ký ban hành, Văn phòng có trách nhi m g i văn b n cho các t ch c và cá nhân liên quan. 2. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày Lãnh o y ban thông qua ho c cho ý ki n ch o v n i dung án, d án, công vi c, Văn phòng ph i h p v i ơn v liên quan hoàn ch nh th t c ban hành ho c thông báo ý ki n k t lu n c a Lãnh o y ban t i cu c h p. 3. Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày Lãnh o y ban h p nh kỳ hàng tu n, hàng tháng, Văn phòng ph i ra thông báo ý ki n k t lu n c a Lãnh o y ban t i cu c h p. Các ơn v có trách nhi m ư c quy nh t i i m a, b kho n 2 i u 23 có nhi m v d th o thông báo ý ki n k t lu n c a Lãnh o y ban và chuy n Văn phòng ban hành sau 2 ngày làm vi c k t khi có k t lu n (n u có). i u 25. Quy nh v vi c ký văn b n 1. B trư ng, Ch nhi m ký các văn b n sau: a) Văn b n quy ph m pháp lu t theo thNm quy n, văn b n thu c n i dung qu n lý nhà nư c c a y ban, các th a thu n qu c t , các văn b n v t ch c b máy và nhân s theo quy nh c a pháp lu t; b) Văn b n trình các cơ quan lãnh o Trung ương ng, Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph ; c) Phê duy t các d án, án, văn b n, hi p nh ư c Th tư ng Chính ph y quy n;
Đồng bộ tài khoản