Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới đường hẻm từ 12m trở xuống của các phường 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 05/2008/Q -UBND Qu n 3, ngày 18 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V PHÊ DUY T VÀ CÔNG B QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG L GI I Ư NG H M T 12M TR XU NG CÁC PHƯ NG 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy chu n k thu t Qu c gia v Quy ho ch xây d ng “Thay th ph n II (v quy ho ch xây d ng) - Quy chu n Xây d ng Vi t Nam t p 1 - 1997” ban hành theo Quy t nh s 04/2008/Q -BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 137/2005/Q -UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn; Căn c Quy t nh s 2061/Q -UBND ngày 07 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v duy t Nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n 3, thành ph H Chí Minh; Căn c Quy nh v l gi i và qu n lý ư ng h m trong các khu dân cư hi n h u thu c a bàn thành ph H Chí Minh, ban hành theo Quy t nh s 88/2007/Q -UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh; Căn c Quy nh ki n trúc nhà liên k trong khu ô th hi n h u thu c a bàn thành ph H Chí Minh ban hành theo Quy t nh s 135/2007/Q -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Ban Qu n lý d án u tư xây d ng công trình qu n 3 t i T trình s 207/TT-QLDA ngày 10 tháng 9 năm 2008; ý ki n th m nh c a Phòng Qu n lý ô th qu n 3 t i Công văn s 2085/QL T ngày 28 tháng 10 năm 2008 và báo cáo th m nh s 884/BC-TP ngày 07 tháng 11 năm 2008 c a Phòng Tư pháp qu n 3, QUY T NNH: i u 1. Nay phê duy t và công b quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m t 12m tr xu ng c a các phư ng 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 qu n 3 theo B n t l 1/500 ính kèm do Công ty TNHH Thi t k và Tư v n xây d ng SQ ( ơn v tư v n) và Ban Qu n lý d án u tư xây d ng công trình qu n 3 (ch u tư) thi t l p. i u 2. L gi i ư ng h m là ph n gi i h n v trí, kích thư c lòng h m dành cho các công trình h t ng k thu t ph c v l i ích công c ng, là cơ s pháp lý th c hi n vi c qu n lý quy ho ch và xây d ng. T t c các cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân khi th c hi n công tác xây d ng trên a bàn các phư ng 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 qu n 3 ph i có trách nhi m ch p hành, không ư c vi ph m ranh l gi i h m ã ư c công b nêu trên. i u 3. Cá nhân, gia ình và các t ch c có quy n s h u nhà và quy n s d ng t h p pháp thu c ph m vi l gi i h m v n ư c Nhà nư c công nh n và b o v . Trong trư ng h p c n gi i t a xây d ng các công trình h t ng k thu t trong ph m vi l gi i h m s ư c b i thư ng, h tr theo
  2. quy nh chung. i v i trư ng h p l n chi m, xây d ng, s a ch a nhà b t h p pháp trong ph m vi l gi i h m ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 7 ngày, k t ngày ký. Các ông, bà Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 3, Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n 3, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 3, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch qu n 3, Trư ng Phòng Tư pháp qu n 3, Giám c Ban Qu n lý d án u tư xây d ng công trình qu n 3, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 qu n 3 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Tr nh Văn Thình
Đồng bộ tài khoản