intTypePromotion=3

Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư của tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN T NH VĨNH c l p - T do - H nh phúc LONG ------- ----- S : 05/2008/Q - Vĩnh Long, ngày 31 tháng 01 năm 2008 UBND QUY T NNH V VI C QUY NNH CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH VÀ ƯU ÃI U TƯ C A T NH VĨNH LONG U BAN NHÂN DÂN T NH VĨNH LONG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân, ngày 26/11/2003; Căn c Lu t u tư ngày 29/11/2005 và Ngh nh s 108/2006/N -CP, ngày 22/9/2006 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 142/2005/N -CP, ngày 14/11/2005 v thu ti n thuê t, thuê m t nư c; Căn c Ngh nh s 24/2007/N -CP, ngày 14/02/2007 quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t nh, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư c a t nh Vĩnh Long. i u 2. Giám c S K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i các S : Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, C c Thu , Khoa h c - Công ngh , Ban Qu n lý các khu công nghi p, Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư, Ngân hàng u tư và Phát tri n chi nhánh t nh Vĩnh Long và các s , ngành ch c năng có liên quan hư ng d n c th các ngành, các c p và các ch d án u tư tri n khai th c hi n. i u 3. Quy t nh này thay th Quy t nh s 2104/2005/Q -UBND, ngày 12 tháng 9 năm 2005 c a U ban nhân dân t nh. i u 4. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c - Công ngh , Ban Qu n lý các khu công nghi p, C c trư ng C c Thu t nh, Giám c Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư, Giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n chi nhánh t nh Vĩnh Long, th trư ng các ơn v có liên quan và Ch t ch U ban nhân dân huy n - th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký và ăng Công báo t nh./.
 2. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Ph m Văn u QUY NNH CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH VÀ ƯU ÃI U TƯ C A T NH VĨNH LONG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2008/Q -UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh Vĩnh Long) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. U ban nhân dân t nh Vĩnh Long cam k t th c hi n các chính sách khuy n khích, ưu ãi u tư theo Lu t u tư và các văn b n quy ph m pháp lu t khác th c hi n trên a bàn t nh. Ngoài các chính sách chung c a nhà nư c, trong ph m vi, quy n h n c a U ban nhân dân t nh Vĩnh Long, t nh quy nh các chính sách khuy n khích, ưu ãi u tư trên a bàn t nh theo các i u kho n c a Quy nh này. i u 2. U ban nhân dân t nh Vĩnh Long th c hi n y , thu n l i, nhanh chóng và n nh chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư áp d ng trên a bàn t nh. Trong các trư ng h p nh ng quy nh m i c a t nh thay i không có l i cho các nhà u tư ang th c hi n các quy nh c a Văn b n này, U ban nhân dân t nh Vĩnh Long b o m cho nhà u tư ư c ti p t c hư ng các ưu ãi theo quy nh i v i th i gian còn l i c a d án theo gi y ch ng nh n u tư ho c gi y phép u tư ã c p. Trong các trư ng h p nh ng quy nh m i thu n l i, ưu ãi hơn cho các nhà u tư so v i các chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư c a Quy nh này thì ư c áp d ng theo các quy nh m i. i u 3. S K ho ch và u tư là u m i giúp U ban nhân dân t nh Vĩnh Long qu n lý u tư trên a bàn (ngoài khu công nghi p t p trung và tuy n công nghi p C Chiên), có trách nhi m ph i h p v i các s , ban, ngành, U ban nhân dân huy n, th xã và các ch u tư… th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v u tư. i u 4. Ban Qu n lý các khu công nghi p là u m i giúp U ban nhân dân t nh Vĩnh Long qu n lý u tư trong các khu công nghi p t p trung và tuy n công nghi p C Chiên theo quy ho ch do U ban nhân dân t nh phê duy t, có trách nhi m ph i h p v i các s , ban, ngành, các ch u tư và U ban nhân dân huy n, th xã th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v u tư trong các khu công nghi p, tuy n công nghi p C Chiên (vi c c p gi y ch ng nh n u tư cho các doanh nghi p tuy n công
 3. nghi p C Chiên do Ban Qu n lý các khu công nghi p tham mưu cho U ban nhân dân t nh c p theo úng quy nh). i u 5. Giám c các s , th trư ng các ngành t nh và Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã, căn c vào ch c năng nhi m v ư c giao, m b o th c hi n nghiêm các quy nh v khuy n khích và ưu ãi u tư, th i gian th c hi n các th t c hành chính theo quy nh c a Chính ph , B , ngành Trung ương và c a U ban nhân dân t nh. Ph i h p ch t ch v i S K ho ch và u tư và Ban Qu n lý các khu công nghi p trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v u tư. Chương 2: CÁC CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH VÀ ƯU ÃI U TƯ M c I. NH NG CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH VÀ ƯU ÃI CHUNG CHO CÁC NHÀ U TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯ C i u 6. Quy n c a nhà u tư 1. Các nhà u tư ư c quy n l a ch n lĩnh v c u tư, hình th c u tư, phương th c huy ng v n, a bàn u tư phù h p theo quy ho ch, quy mô u tư, i tác u tư, th i h n ho t ng c a d án, tr c ti p xu t khNu ho c u thác xu t khNu; tiêu th s n phNm và các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t u tư. 2. ăng ký kinh doanh m t ho c nhi u ngành, ngh ; thành l p doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t; t quy t nh v ho t ng u tư, kinh doanh ã ăng ký. 3. ư c các cơ quan ch c năng c a a phương t o m i i u ki n thu n l i v môi trư ng pháp lý và cung c p nhanh chóng, k p th i các thông tin v quy ho ch, a bàn, danh m c d án u tư, danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư và các s li u, thông tin c n thi t khác theo yêu c u c a nhà u tư trong ph m vi pháp lu t cho phép. i u 7. Ưu ãi u tư: 1. Các nhà u tư có d án u tư thu c lĩnh v c và a bàn ưu ãi u tư theo quy nh c a Lu t u tư thì ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh c a Lu t u tư và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan như: Thu các lo i; ưu ãi v s d ng t; kh u hao tài s n... 2. Nhà u tư căn c vào các ưu ãi và i u ki n ưu ãi u tư theo quy nh c a pháp lu t t xác nh ưu ãi và làm th t c hư ng ưu ãi u tư t i cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i u 8. H tr xây d ng cơ s h t ng k thu t ngoài các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao: 1. N u công ty u tư công trình h t ng k thu t có yêu c u thì tuỳ theo i u ki n c a t ng khu ch xu t; khu công ngh cao; khu công nghi p, U ban nhân dân t nh Vĩnh Long s áp ng yêu c u v u tư h th ng công trình h t ng k thu t thi t y u như:
 4. H th ng i n; h th ng c p nư c; h th ng thoát nư c; ư ng giao thông, n bên ngoài hàng rào các khu công nghi p t p trung, khu ch xu t, khu công ngh cao. 2. Các d án u tư trong c m, tuy n công nghi p theo quy ho ch, thì nhà u tư ph i b i thư ng, h tr và tái nh cư (n u có) cho ngư i b m t t, sau ó ư c tr vào ti n s d ng t ho c ti n thuê t n u d án u tư ư c c p có thNm quy n ch p thu n. Tuỳ theo d án c th mà U ban nhân dân t nh Vĩnh Long xem xét h tr m t ph n chi phí u tư h th ng công trình h t ng k thu t thi t y u như: H th ng i n; h th ng c p nư c; h th ng thoát nư c; ư ng giao thông n ngoài hàng rào c a doanh nghi p. M c h tr t i a không quá t ng s ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p c a d án. 3. Trư ng h p U ban nhân dân t nh ch p thu n cho nhà u tư b v n xây d ng h th ng công trình h t ng k thu t ngoài hàng rào các khu công nghi p (doanh nghi p u tư trư c thay cho t nh); doanh nghi p s ư c U ban nhân dân t nh thanh toán l i b ng cách kh u tr d n ti n thuê t; ti n s d ng t ho c tr d n giá tr u tư công trình cho nhà u tư trong th i h n 5 năm k t ngày công trình hoàn thành và ư c nghi m thu cùng v i lãi su t kỳ h n 5 năm (lãi su t bình quân c a các ngân hàng thương m i trên a bàn t nh th i i m công trình hoàn thành), nhưng m c h tr t i a không vư t quá t ng s ti n s d ng t ho c thuê t ph i n p c a d án. 4. Vi c u tư, kinh doanh h th ng k t c u h t ng k thu t khu ch xu t, khu công nghi p cao, khu, tuy n, c m công nghi p ư c th c hi n b i m t ho c nhi u nhà u tư; ph i m b o phù h p và th ng nh t v i quy ho ch chi ti t xây d ng khu ch xu t, khu công ngh cao, khu, tuy n, c m công nghi p ã ư c c p thNm quy n phê duy t. i u 9. n bù gi i phóng m t b ng: 1. Các d án do nhà u tư t ch n a i m thuê t thô ho c xin giao t u tư theo m c tiêu c a nhà u tư và phù h p v i quy ho ch ư c duy t, nhà u tư s ư c U ban nhân dân các c p h tr khâu t ch c xác nh chi phí n bù, tái nh cư theo chính sách chung và t ch c gi i phóng m t b ng. Nhà u tư hoàn tr toàn b chi phí b i thư ng, h tr tái nh cư và kinh phí t ch c th c hi n theo ti n . Ngoài ra, t nh còn ch ng thu h i t c a m t s c m công nghi p, th c hi n n bù gi i to t o qu t s ch cho các nhà u tư. 2. Trư ng h p nhà u tư t tho thu n chuy n như ng quy n s d ng t i v i ch s d ng t ư c th c hi n theo cơ ch như sau: a) Trư ng h p thu c di n nhà nư c thu h i t: - t d án phát tri n kinh t thu c di n nhà nư c thu h i mà nhà u tư ngh và ư c U ban nhân dân c p t nh có văn b n ch p thu n cho th c hi n theo phương th c t tho thu n v i nh ng ngư i s d ng t thu c ph m vi d án nh n chuy n như ng quy n s d ng t, thuê quy n s d ng t, góp v n b ng quy n s d ng t. - Sau m t trăm tám mươi (180) ngày, k t ngày có văn b n ch p thu n mà còn 10% (mư i) s ngư i s d ng t không ng thu n v i nhà u tư thì U ban nhân dân c p có thNm quy n ra quy t nh thu h i di n tích t mà nhà u tư chưa tho thu n ư c v i ngư i s d ng t.
 5. - Giá b i thư ng, h tr , tái nh cư (n u có) i v i di n tích t do U ban nhân dân c p có thNm quy n quy t nh thu h i ư c tính b ng giá do nhà u tư ã tho thu n v i ngư i s d ng t ch p thu n b i thư ng tuỳ theo nhóm t và khu v c theo quy nh. b) Trư ng h p không thu c di n nhà nư c thu h i t: Trư ng h p nhà u tư tho thu n v i ngư i s d ng t không thu c trư ng h p nhà nư c thu h i t thì U ban nhân dân các c p có trách nhi m h tr nhà u tư như sau: - Ch o vi c cung c p các văn b n v chính sách, pháp lu t, các h sơ v th a t có liên quan n vi c tho thu n. - Ch trì vi c ti n hành tho thu n gi a nhà u tư và ngư i s d ng t n u có ngh c a m t ho c các bên có liên quan. - Ch o vi c th c hi n các th t c v chuy n như ng, thuê t, góp v n b ng quy n s d ng t. 3. i v i các d án u tư (như ph l c ban hành kèm theo Quy t nh này) và các d án xây d ng nhà cho công nhân làm vi c trong các khu, tuy n, c m công nghi p ch n a i m thuê t thô ho c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t u tư theo m c tiêu c a quy ho ch, ngoài vi c ư c hư ng ưu ãi theo kho n 1, kho n 2 c a i u này còn ư c t nh xem xét h tr thêm kinh phí n bù gi i phóng m t b ng ho c san l p m t b ng t ngu n ti n thuê t, s d ng t ph i n p (m c h tr theo các tiêu chí nêu trên ch ư c th c hi n 1 l n/d án và t i a không vư t quá ti n thuê t ho c s d ng t ph i n p). Trong th i gian không quá 20 ngày (hai mươi) k t khi nhà u tư tr toàn b chi phí n bù, gi i phóng xong m t b ng và cung c p h sơ h p l xin giao t ho c thuê t, S Tài nguyên và Môi trư ng hoàn thành th t c trình U ban nhân dân t nh quy t nh giao t ho c cho thuê t theo quy nh hi n hành. Trong th i gian 12 tháng (mư i hai) tính t ngày nh n bàn giao t n u nhà u tư không tri n khai d án, t nh s thu h i l i t ã giao cùng v i m c ti n ph t b ng 2 l n chi phí ã b ra hoàn thành th t c thuê t, giao t c a d án ó. Riêng i v i các d án th c hi n trên t c a nhà u tư n u quá th i gian 06 tháng k t khi có ăng ký u tư ho c ư c c p gi y ch ng nh n u tư mà không tri n khai d án thì s bãi b d án ó. i u 10. Trư ng h p chuy n như ng d án: Trong th i gian th c hi n, n u phát sinh chuy n như ng d án phù h p v i m c tiêu quy ho ch và ư c cơ quan có thNm quy n ch p thu n thì chi phí n bù gi i phóng m t b ng do nhà u tư ã chi và ti n thuê t n p trư c còn l i (n u có) do hai bên t tho thu n. S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng và các ngành có liên quan hư ng d n nhà u tư m i làm các th t c giao t ho c thuê t k t ngày hoàn thành chuy n như ng cho nhà u tư m i và các th t c chuy n như ng tài s n g n
 6. li n v i t. Giá thuê t, ti n s d ng t còn l i tính theo giá t i th i i m chuy n như ng và s năm giao t ho c thuê t còn l i chưa thanh toán. i u 11. Ưu ãi chi phí qu ng cáo: Trong vòng 03 (ba) năm, k t khi d án u tư thu c danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư c a t nh Vĩnh Long ho c u tư vào a bàn thu c danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn do Chính ph ban hành t i Ngh nh s 108/2006/N -CP i vào ho t ng, các doanh nghi p trong và ngoài nư c u tư trên a bàn t nh Vĩnh Long ư c h tr 50% chi phí qu ng cáo s n phNm theo Pháp l nh Qu ng cáo trên các phương ti n thông tin i chúng c a t nh ( ài Phát thanh, Truy n hình và Báo Vĩnh Long) m c h tr t i a không quá 02 tri u ng/l n và t i a 06 l n/năm. i u 12. Kinh phí xúc ti n u tư, xúc ti n thương m i: 1. U ban nhân dân t nh h tr m t ph n kinh phí cho các doanh nghi p có d án u tư thu c lĩnh v c ưu ãi u tư c a t nh Vĩnh Long ho c vào a bàn huy n Trà Ôn (thông qua Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư) khi tham gia h i ch , tri n lãm tìm ki m, m r ng th trư ng. H tr 30% kinh phí xây d ng thương hi u mang t m c qu c gia và qu c t . i v i qu ng bá thương hi u m c h tr là 70% theo quy nh t i i m 1.6 Ph n II Thông tư 86/2002/TT-BTC, ngày 27/9/2002 c a B Tài chính, n i dung chương trình ư c h tr quy nh t i i u 9 trong quy ch ban hành kèm theo Quy t nh 279/2005/Q -TTg, ngày 03/11/2005 c a Th tư ng Chính ph . 2. N u t ch c, cá nhân trong và ngoài t nh k c cán b công ch c ang công tác t i các cơ quan nhà nư c, ng và oàn th (tr nh ng cán b , công ch c có trách nhi m tr c ti p U ban nhân dân t nh, S K ho ch và u tư và Ban Qu n lý các khu công nghi p), các viên ch c thu c các doanh nghi p có công trong vi c kêu g i u tư và v n ng, cùng xúc ti n các công vi c c n thi t d án c a các nhà u tư ngoài t nh và ngoài nư c ư c c p gi y ch ng nh n u tư, khi d án tri n khai xây d ng và hoàn thành cơ b n i vào ho t ng s n xu t kinh doanh s ư c U ban nhân dân t nh thư ng b ng 0,2% t ng s v n xây d ng và thi t b c a d án ư c quy t toán (thông qua Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư). V i m c thư ng b ng ti n ư c quy nh như sau: - i v i các d án có v n u tư trong nư c (nhà u tư ngoài t nh): M c thư ng t i a không quá 60 tri u ng/d án. - i v i các d án có v n u tư nư c ngoài (ch tính 3 hình th c u tư như: H p ng h p tác kinh doanh, 100% v n nư c ngoài và liên doanh): M c thư ng t i a không quá 15.000 USD/d án. i u 13. H tr ào t o ngu n nhân l c. 1. i tư ng ư c h tr ào t o: - Các d án, các lĩnh v c, ngành ngh s n xu t, kinh doanh thu c ph l c danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư c a t nh Vĩnh Long.
 7. - Các d án u tư vào các khu công nghi p t p trung, c m công nghi p, khu công ngh cao, khu ch xu t, khu kinh t . - Các d án u tư vào a bàn huy n Trà Ôn. 2. Hình th c và kinh phí h tr ào t o: a) H tr m các l p ào t o ng n ngày: U ban nhân dân t nh h tr kinh phí t ch c m các l p b i dư ng t p trung ng n ngày h tr các doanh nghi p như sau: - L p maketing, nghiên c u th trư ng, nghi p v ,… - Ki n th c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn qu c t ISO. - Ki n th c qu n lý và i u hành doanh nghi p cho cán b lãnh o, qu n lý c a doanh nghi p. - Ki n th c h i nh p kinh t qu c t và WTO... b) H tr ào t o ngh : * Các tiêu chí h tr ào t o: Các doanh nghi p trên a bàn t nh Vĩnh Long có d án, ngành ngh s n xu t kinh doanh thu c i tư ng theo kho n 1 nêu trên, n u có nhu c u ào t o ngh s ư c t nh h tr m t ph n kinh phí ào t o theo các tiêu chí như sau: - Th i gian ào t o theo khoá (khoá t 1 - 3 tháng và khoá t 4 - 6 tháng). - Ngành ngh ào t o g m: Các ngành ngh mà trung tâm ào t o c a t nh ho c c a huy n có kh năng ào t o. - S lư ng lao ng ào t o t i a không quá 200 lao ng/1doanh nghi p/năm và m i lao ng ch ư c ào t o 1 l n trong su t th i gian làm vi c t i doanh nghi p. - K ho ch, n i dung kinh phí c th và nhu c u ào t o ngh theo ngh c a các doanh nghi p s do S Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét và trình U ban nhân dân t nh phê duy t. - Kinh phí ào t o ngh hàng năm s giao cho các trung tâm d y ngh c a t nh ho c huy n qu n lý, th c hi n trên cơ s d toán do S Lao ng - Thương binh và Xã h i l p, S Tài chính thNm nh và trình U ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh. * M c kinh phí h tr ào t o: - Lao ng ào t o v i th i gian t 1 - dư i 3 tháng thì m c kinh phí nhà nư c h tr t i a là 300.000 /ngư i/khoá.
 8. - Lao ng ào t o v i th i gian t 3 tháng n 6 tháng thì m c kinh phí nhà nư c h tr t i a là 500.000 /ngư i/khoá. - Ph n kinh phí ào t o còn l i (n u có) do các doanh nghi p có lao ng i ào t o t cân i và chi tr cho các trung tâm ào t o c a t nh ho c c a huy n, th . i u 14. Ưu ãi v thuê t chưa u tư công trình h t ng k thu t ( t thô), giao t có thu ti n và thuê l i t trong các khu, tuy n, c m công nghi p: 1. V thuê t thô và giao t có thu ti n s d ng t: Giá thuê t thô, mi n gi m ti n thuê t thô và giá giao t có thu ti n s d ng t, mi n gi m ti n s d ng t trong các khu, tuy n, c m công nghi p ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. V thuê l i t: Giá thuê l i t, mi n gi m ti n thuê l i t (n u có) trong các khu, tuy n, c m công nghi p s do các ơn v kinh doanh cơ s h t ng trong các khu, tuy n, c m công nghi p ban hành và tho thu n v i các nhà u tư. i u 15. Áp d ng giá, phí, l phí th ng nh t: Trong quá trình ho t ng u tư t i Vĩnh Long, các nhà u tư trong và ngoài nư c ư c áp d ng th ng nh t giá, phí, l phí i v i hàng hoá, d ch v do nhà nư c ki m soát. M c II. NH NG ƯU ÃI CHO CÁC NHÀ U TƯ TRONG NƯ C i u 16. Kinh phí chuNn b u tư: Các nhà u tư trong nư c s ư c h tr 50% chi phí l p d án và l p báo cáo kinh t k thu t (khi d án i vào ho t ng), n u u tư vào ngành ngh và lĩnh v c ưu ãi u tư, a bàn ưu ãi u tư theo quy nh t i ph l c ban hành kèm theo Quy t nh này, trên cơ s h p ng tư v n v i Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư t nh Vĩnh Long ho c v i ơn v tư v n khác, nhưng ph i ư c S K ho ch và u tư thNm nh v chi phí tư v n và trình c p có thNm quy n phê duy t. nh m c chi phí l p d án và l p báo cáo kinh t k thu t ư c áp d ng theo Văn b n s 1751/BXD- VP, ngày 14/8/2007 c a B Xây d ng v vi c công b nh m c chi phí qu n lý d án và tư v n u tư xây d ng công trình v i m c h tr t i a là 150 tri u ng/d án. M c III. NH NG ƯU ÃI CHO CÁC NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI i u 17. Kinh phí l p các th t c xin c p gi y ch ng nh n u tư và d án u tư: Các nhà u tư nư c ngoài khi th c hi n d án u tư thu c ngành ngh và lĩnh v c ưu ãi u tư, a bàn ưu ãi u tư theo ph l c ban hành kèm theo Quy t nh này trên a bàn t nh Vĩnh Long s ư c h tr (100%) chi phí l p các h sơ, th t c cho n khi ư c c p gi y ch ng nh n u tư và chi phí l p d án u tư (tr các chi phí b i thư ng, h tr , tái nh cư, gi i phóng m t b ng theo i u 9 c a Quy nh này và
 9. chi phí l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng), khi d án i vào ho t ng, trên cơ s h p ng tư v n v i Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư t nh Vĩnh Long ho c v i ơn v tư v n khác, nhưng ph i ư c S K ho ch và u tư thNm nh v chi phí tư v n và trình c p có thNm quy n phê duy t. nh m c chi phí l p d án và l p báo cáo kinh t k thu t ư c áp d ng theo Văn b n s 1751/BXD-VP, ngày 14/8/2007 c a B Xây d ng v vi c công b nh m c chi phí qu n lý d án và tư v n u tư xây d ng công trình v i m c h tr t i a là 300 tri u ng/d án. Các th t c thanh toán chi phí h tr s ư c quy nh c th theo quy nh qu n lý s d ng qu h tr u tư và xúc ti n thương m i. i u 18. Ưu ãi v c p th th c, xu t nh p c nh: Nhà u tư th c hi n ho t ng u tư, chuyên gia và lao ng k thu t là ngư i nư c ngoài làm vi c thư ng xuyên t i d án ư c u tư Vĩnh Long, các thành viên gia ình h ư c c p th th c xu t c nh, nh p c nh nhi u l n, th i h n c a th th c t i a là 5 năm cho m i l n c p. i u 19. Ưu ãi v lĩnh v c u tư có i u ki n: Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ã u tư trong các lĩnh v c không thu c lĩnh v c u tư có i u ki n trên a bàn t nh Vĩnh Long, nhưng trong quá trình ho t ng, lĩnh v c ã u tư ư c b sung vào danh m c lĩnh v c u tư có i u ki n thì nhà u tư v n ư c ti p t c ho t ng trong lĩnh v c ó. Chương 3: C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH TRONG THU HÚT V N U TƯ M c I. TH C HI N CƠ CH M T C A T I CÁC CƠ QUAN i u 20. Cơ quan u m i: T t c các n i dung có liên quan n th t c thành l p, tri n khai th c hi n d án và các khó khăn, vư ng m c phát sinh c n x lý ư c t p trung gi i quy t theo cơ ch m t c a, nhà u tư không ph i i nhi u nơi. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i ti p nh n h sơ, qu n lý nhà nư c gi i quy t ho c ph i h p v i các ngành gi i quy t, tham mưu cho U ban nhân dân t nh quy t nh i v i d án u tư trong và ngoài nư c ngoài các khu công nghi p t p trung, tuy n công nghi p C Chiên. i v i các d án u tư trong các khu công nghi p t p trung, tuy n công nghi p C Chiên s do Ban Qu n lý các khu công nghi p Vĩnh Long làm u m i gi i quy t và tham mưu cho U ban nhân dân t nh. i u 21. Công tác d ch v : S K ho ch và u tư Vĩnh Long th c hi n cơ ch "m t c a" cho các nhà u tư trong vi c thành l p doanh nghi p, c p mã s thu , kh c con d u, c p gi y ch ng nh n u tư.
 10. Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư tr c thu c S K ho ch và u tư t ch c làm d ch v cho nhà u tư v tư v n u tư và xây d ng, l p d án u tư, th t c, h sơ c p gi y ch ng nh n u tư và tư v n thương m i theo ch c năng nhi m v ư c giao. M c II. IV I U TƯ TRONG NƯ C i u 22. Th i gian thNm tra c p gi y ch ng nh n u tư: 1. i v i d án u tư thu c di n thNm tra c p gi y ch ng nh n u tư th i gian th c hi n thNm tra h sơ như kho n 1 i u 25 c a Quy nh này. 2. i v i d án i u ch nh và thNm tra i u ch nh d án u tư th i gian th c hi n thNm tra như kho n 2 i u 25 c a Quy nh này. i u 23. ăng ký kinh doanh: Th c hi n cơ ch ph i h p gi a các S K ho ch và u tư, C c Thu , Công an t nh v th c hi n ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và kh c d u i v i doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p; Lu t H p tác xã; Lu t Doanh nghi p nhà nư c t p trung m t u m i t i S K ho ch và u tư nh m c i cách th t c hành chính, t o i u ki n thu n l i cho doanh nghi p, c i thi n môi trư ng u tư góp ph n thu hút u tư th c hi n th ng l i m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i t nh nhà; gi m thi u th i gian và chi phí cho vi c thành l p m i doanh nghi p, thành l p chi nhánh, thành l p văn phòng i di n c a t ch c và công dân. ư c th c hi n như sau: 1. Trư ng h p ăng ký kinh doanh thành l p m i: T khi nh n h sơ h p l n tr k t qu gi i quy t trong th i h n t i a không quá 08 (tám) ngày làm vi c. - Trong th i h n 03 (ba) ngày làm vi c, S K ho ch và u tư hoàn thành c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ng th i chuy n h sơ ăng ký thu c a doanh nghi p t i C c Thu t nh và chuy n h sơ gi i quy t kh c d u t i Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - Công an t nh kh c d u, c p con d u và ch ng nh n ăng ký m u d u. - Trong th i h n 05 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ ăng ký thu c a doanh nghi p, C c Thu t nh chuy n k t qu gi i quy t ăng ký thu nS K ho ch và u tư. - Trong th i h n 04 (b n) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c b n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - Công an t nh g i k t qu gi i quy t (con d u và ch ng nh n ăng ký m u d u) n S K ho ch và u tư. 2. Trư ng h p ăng ký kinh doanh thành l p chi nhánh, văn phòng i i n, ăng ký thay i n i dung ã ăng ký kinh doanh d n t i thay i n i dung ăng ký thu , thay i m u d u c a doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n:
 11. T khi nh n h sơ h p l n tr k t qu gi i quy t trong th i h n t i a không quá 07 (b y) ngày làm vi c. - Trong th i h n 02 (hai) ngày làm vi c, S K ho ch và u tư hoàn thành c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng cho chi nhánh, văn phòng i di n; ng th i chuy n h sơ ăng ký thu , kh c d u ho c thay i ăng ký thu , m u d u c a doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n t i C c Thu t nh và t i Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - Công an t nh làm th t c ăng ký thu , kh c d u, c p con d u và ch ng nh n ăng ký m u d u ho c thay i ăng ký thu , m u d u và ch ng nh n ăng ký m u d u c a doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n. - Trong th i h n 05 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ ăng ký thu c a chi nhánh, văn phòng i di n ho c h sơ thay i ăng ký thu , m u d u c a doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n, C c Thu t nh chuy n k t qu gi i quy t cho S K ho ch và u tư. - Trong th i h n 04 (b n) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c b n sao gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n ho c b n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng thay i c a doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n, Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - Công an t nh g i k t qu gi i quy t (con d u và ch ng nh n ăng ký m u d u) cho S K ho ch và u tư. 3. Trư ng h p doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n ăng ký thay i n i dung ã ăng ký kinh doanh d n t i ph i thay i ăng ký thu nhưng không làm thay i m u d u c a doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n: T khi nh n h sơ h p l n tr k t qu gi i quy t trong th i h n t i a không quá 07 (b y) ngày làm vi c. - Trong th i h n 02 (hai) ngày làm vi c, S K ho ch và u tư hoàn thành c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng thay i c a doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n; ng th i chuy n h sơ thay i ăng ký thu c a doanh nghi p t i C c Thu t nh. - Trong th i h n 05 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ thay i ăng ký thu c a doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n; C c Thu t nh chuy n k t qu gi i quy t ăng ký thu n S K ho ch và u tư. Nhà u tư trong nư c có yêu c u th c hi n th t c u tư ng th i v i th t c thành l p t ch c kinh t thì th c hi n c p gi y ch ng nh n u tư có n i dung bao g m n i dung gi y ch ng nh n u tư và n i dung gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p. Gi y ch ng nh n u tư ng th i là gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 24. ăng ký u tư, xác nh n ưu ãi u tư: 1. D án không ph i ăng ký u tư:
 12. Nhà u tư không ph i ăng ký u tư i v i d án u tư trong nư c có quy mô v n u tư dư i 15 (mư i lăm) t ng Vi t Nam và không thu c lĩnh v c u tư có i u ki n, n u nhà u tư có nhu c u ư c xác nh n ưu ãi u tư ho c c p gi y ch ng nh n u tư thì th c hi n ăng ký u tư ư c c p gi y ch ng nh n u tư theo quy nh. 2. D án ph i ăng ký u tư: - Nhà u tư trong nư c ph i ăng ký u tư i v i d án u tư trong nư c có quy mô v n u tư t 15 (mư i lăm) t ng Vi t Nam n dư i 300 (ba trăm) t ng Vi t Nam và thu c các trư ng h p sau: + D án không thu c lĩnh v c u tư có i u ki n quy nh t i i u 29 c a Lu t u tư. + D án không thu c i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 37 Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph . - Trư ng h p nhà u tư có yêu c u c p gi y ch ng nh n u tư ho c xác nh n ưu ãi u tư thì cơ quan c p gi y ch ng nh n u tư căn c vào n i dung văn b n ăng ký u tư c p gi y ch ng nh n u tư trong th i h n 12 (mư i hai) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ăng ký u tư h p l . M c III. IV I U TƯ NƯ C NGOÀI i u 25. Th t c c p gi y ch ng nh n u tư và h p ng thuê t: 1. Th i h n c p gi y ch ng nh n u tư m i: * ăng ký u tư i v i d án có v n u tư nư c ngoài: Trong th i h n 12 (mư i hai) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ ăng ký u tư và h sơ ăng ký kinh doanh ( i v i trư ng h p thành l p t ch c kinh t g n v i d án u tư) h p l , cơ quan c p gi y ch ng nh n u tư ki m tra tính h p l c a h sơ và c p gi y ch ng nh n u tư. * ThNm tra d án u tư thu c di n thNm tra c p gi y ch ng nh n u tư: - Trong th i h n 03 (ba) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ d án u tư, cơ quan ti p nh n h sơ ki m tra tính h p l c a h sơ và g i h sơ l y ý ki n thNm tra c a s , ngành liên quan; trư ng h p c n thi t thì g i h sơ l y ý ki n các B , ngành liên quan. - Trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ d án u tư, cơ quan ư c h i có ý ki n thNm tra b ng văn b n và ch u trách nhi m v nh ng v n c a d án thu c ch c năng qu n lý c a mình. - Trong th i h n 18 (mư i tám) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , S K ho ch và u tư l p báo cáo thNm tra, trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh.
 13. Trong th i h n 05 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c báo cáo thNm tra, U ban nhân dân c p t nh c p gi y ch ng nh n u tư. - i v i d án do Ban Qu n lý các khu công nghi p c p gi y ch ng nh n u tư, trong th i h n 18 (mư i tám) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , Ban Qu n lý t ng h p ý ki n các cơ quan ư c h i ý ki n quy t nh c p gi y ch ng nh n u tư. 2. Th i h n c p gi y ch ng nh n u tư i u ch nh: * ăng ký i u ch nh d án u tư: Trong th i h n 12 (mư i hai) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan c p gi y ch ng nh n u tư c p m i ho c i u ch nh gi y ch ng nh n u tư. * ThNm tra i u ch nh d án u tư: Cơ quan c p gi y ch ng nh n u tư thNm tra nh ng n i dung i u ch nh và c p m i ho c i u ch nh gi y ch ng nh n u tư trong th i h n 25 (hai mươi lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 3. Trư ng h p ra văn b n ch p thu n: S K ho ch và u tư và các Ban Qu n lý các khu công nghi p trình U ban nhân dân t nh ra văn b n ch p thu n trong th i gian: - T i a không quá 07 (b y) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , i v i các trư ng h p: M chi nhánh giao d ch, văn phòng giao d ch, c a hàng gi i thi u s n phNm, kho tàng, i lý tiêu th s n phNm... - T i a không quá 05 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , i v i các trư ng h p: Thay i a i m tr s , a i m u tư trong ph m vi t nh, thành ph nơi doanh nghi p t tr s chính... 4. Th t c h p ng thuê t: S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i các ngành có liên quan th c hi n trình t , th t c giao t, cho thuê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t,… cho ngư i ư c giao t, thuê t theo i u 122, i u 123 Lu t t ai năm 2003. i u 26. Tri n khai d án, t ch c s n xu t kinh doanh và i u hành doanh nghi p: 1. Tri n khai th c hi n d án: U ban nhân dân t nh ch o các s , ban, ngành có liên quan h tr và xúc ti n gi i quy t các th t c hành chính c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài sau khi c p gi y ch ng nh n u tư như: ăng b cáo thành l p doanh nghi p; ăng ký tr s doanh nghi p; kh c và ăng ký con d u; m tài kho n; th t c cung ng lao ng và gi y phép lao ng; th t c xin xu t c nh, nh p c nh cho ngư i nư c ngoài; ăng ký hành ngh ; ăng ký s d ng phương ti n thông tin liên l c; ăng ký ch t lư ng, nhãn hi u hàng hoá, thành l p văn phòng i u hành, m chi nhánh, văn phòng i di n và
 14. các th t c hành chính khác… trong th i gian t i a 07 (b y) ngày làm vi c cho m t lo i công vi c. 2. Trong quá trình t ch c s n xu t kinh doanh và i u hành doanh nghi p: Trong quá trình t ch c s n xu t, kinh doanh các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có nhu c u sáp nh p, mua l i công ty, chi nhánh, góp v n, mua c ph n, chuy n i hình th c u tư theo quy nh c a Chính ph thì cơ quan c p gi y ch ng nh n u tư c p m i ho c i u ch nh gi y ch ng nh n u tư trong th i h n 25 (hai mươi lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l theo quy nh. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 27. Gi i quy t các vư ng m c c a doanh nghi p: S K ho ch và u tư và Ban Qu n lý các khu công nghi p c a t nh làm u m i ph i h p gi i quy t (ho c trình U ban nhân dân t nh gi i quy t) các vư ng m c, ki n ngh c a các doanh nghi p trong và ngoài nư c thu c ph m vi t nh qu n lý theo thNm quy n và ngh v i Chính ph , các B , ngành Trung ương xem xét gi i quy t các ki n ngh , vư ng m c c a doanh nghi p thu c thNm quy n gi i quy t c a Trung ương. U ban nhân dân t nh nh kỳ hàng năm t ch c ti p xúc, g p g các doanh nghi p ho c thông qua các hi p h i ngành ngh trên a bàn l ng nghe tâm tư, nguy n v ng, l y ý ki n óng góp cho các gi i pháp i u hành, tháo g khó khăn và t o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư t ch c ho t ng s n xu t kinh doanh t hi u qu . i u 28. X lý vi ph m và khen thư ng: - N u t ch c, cá nhân ư c giao nhi m v theo dõi, hư ng d n th c hi n các chính sách thu hút u tư có hành vi sách nhi u, gây phi n hà cho các nhà u tư thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng toàn b ph n thi t h i ã gây ra. - T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n chính sách thu hút u tư thì ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. i u 29. Trách nhi m c a cơ quan u m i: Giám c S K ho ch và u tư và Trư ng ban Qu n lý các khu công nghi p có trách nhi m: - Ch trì ph i h p v i các ngành ch c năng có liên quan và U ban nhân dân huy n - th xã t ch c tri n khai, hư ng d n, ki m tra và ôn c th c hi n Quy nh này. - nh kỳ hàng năm sơ k t, báo cáo U ban nhân dân t nh tình hình th c hi n và nh ng v n m i phát sinh, vư ng m c c n x lý gi i quy t.
 15. i u 30. Ph i h p c a các s , ban, ngành, huy n - th : Các s , ban, ngành, U ban nhân dân các huy n, th xã, căn c vào ch c năng nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p v i S K ho ch và u tư, Ban Qu n lý các khu công nghi p cùng v i các ơn v có liên quan th c hi n công tác qu n lý nhà nư c và b trí cán b năng l c làm công tác u tư. ng th i, xây d ng danh m c d án kêu g i u tư thu c ph m vi qu n lý c a mình cũng như có k ho ch h tr c th i v i các nhà u tư, d án u tư như: Công tác t ch c b i thư ng gi i phóng m t b ng, cung c p ngu n nguyên li u, ngu n lao ng,… i u 31. Áp d ng i v i các d án u tư ã ư c ưu ãi u tư theo Quy t nh 2104/2005/Q -UBND, ngày 12/9/2005 c a U ban nhân dân t nh: - Trư ng h p các quy nh m i theo Quy nh này v chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư c a Vĩnh Long làm nh hư ng b t l i n l i ích h p pháp mà nhà u tư ã ư c hư ng theo Quy t nh 2104/2005/Q -UBND, ngày 12/9/2005 c a U ban nhân dân t nh (nhưng không trái v i quy nh c a Trung ương) thì nhà u tư v n ư c b o m hư ng các ưu ãi như quy nh t i Quy t nh s 2104/2005/Q - UBND và gi y ch ng nh n u tư ho c gi y phép u tư ã c p. - Trư ng h p các quy nh m i v chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư c a t nh Vĩnh Long có các quy n l i, ưu ãi cao hơn so v i quy n l i, ưu ãi mà nhà u tư ã ư c hư ng trư c ó và theo Quy t nh 2104/2005/Q -UBND thì nhà u tư ư c hư ng các quy n l i, ưu ãi theo chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư m i c a t nh Vĩnh Long. Trư ng h p các quy nh ưu ãi mà Quy nh này không c p, nhưng nhà u tư thu c di n ư c hư ng ưu ãi u tư thì th c hi n theo quy nh t i các văn b n c a Chính ph . i u 32. Trong quá trình tri n khai th c hi n Quy nh này n u g p khó khăn, vư ng m c, các cơ quan, t ch c có liên quan và các nhà u tư báo cáo b ng văn b n cho U ban nhân dân t nh ho c 2 cơ quan u m i là S K ho ch và u tư và Ban Qu n lý các khu công nghi p tháo g , x lý k p th i. ng th i, Quy nh này ư c c p nh t i u ch nh, b sung cho phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nh và c nư c. Các t ch c, các cơ quan có liên quan xem xét, i u ch nh l i nh ng n i dung có liên quan c a quy ch ho t ng c a cơ quan mình cho phù h p v i các n i dung c a Quy nh này./. PH L C DANH M C LĨNH V C ƯU ÃI U TƯ TRÊN NA BÀN T NH VĨNH LONG 1. S n xu t v t li u m i, năng lư ng m i; s n xu t s n ph m công ngh cao, công ngh sinh h c, công ngh thông tin; cơ khí ch t o: - S n xu t các lo i v t li u xây d ng nh .
 16. - S n xu t d ng c ch nh hình, xe, d ng c chuyên dùng cho ngư i tàn t t. - ng d ng công ngh tiên ti n, công ngh sinh h c s n xu t thu c ch a b nh cho ngư i t tiêu chuNn GMP qu c t ; s n xu t nguyên li u thu c kháng sinh. - S n xu t s n phNm i n t , máy tính, thi t b thông tin, vi n thông, internet và s n phNm công ngh thông tin tr ng i m. - S n xu t ch t bán d n và các linh ki n i n t k thu t cao; s n xu t s n phNm ph n m m, n i dung thông tin s ; cung c p các d ch v ph n m m, nghiên c u công ngh thông tin, ào t o ngu n nhân l c công ngh thông tin. - u tư s n xu t, ch t o thi t b cơ khí chính xác; thi t b , máy móc ki m tra, ki m soát an toàn quá trình s n xu t công nghi p; rô b t công nghi p. - S n xu t: Thu c b o v th c v t, thu c tr sâu b nh; thu c phòng, ch a b nh cho ng v t, thu s n; thu c thú y. - Phát tri n ngu n dư c li u và s n xu t thu c t dư c li u. - u tư s n xu t và s a ch a, óng tàu thu ; thi t b ph tùng cho các tàu v n t i. - u tư s n xu t máy công c , máy móc, thi t b , ph tùng, máy ph c v cho s n xu t nông nghi p, máy ch bi n th c phNm, thi t b tư i tiêu. 2. Nuôi tr ng, ch bi n nông, lâm, thu s n; s n xu t gi ng nhân t o, gi ng cây tr ng và gi ng v t nuôi m i: - u tư b o qu n nông s n sau thu ho ch, b o qu n nông, thu s n và th c phNm. - S n xu t nư c hoa qu óng chai, óng h p. - S n xu t, tinh ch th c ăn gia súc, gia c m, thu s n. - D ch v k thu t tr ng cây công nghi p, chăn nuôi, thu s n, b o v cây tr ng, v t nuôi. - S n xu t gi ng nhân t o, nhân và lai t o gi ng cây tr ng, v t nuôi m i và có hi u qu kinh t cao. - Nuôi tr ng nông, thu s n trên vùng nư c chưa ư c khai thác. 3. S d ng công ngh cao, k thu t hi n i; b o v môi trư ng sinh thái; nghiên c u, phát tri n và ươm t o công ngh cao: - S n xu t thi t b x lý ch t th i; x lý ô nhi m và b o v môi trư ng; s n xu t thi t b x lý ô nhi m môi trư ng. - u tư xây d ng cơ s , công trình k thu t: Phòng thí nghi m, tr m thí nghi m nh m ng d ng công ngh m i vào s n xu t; u tư thành l p vi n nghiên c u.
 17. - Thu gom, x lý nư c th i, khí th i, ch t th i r n; tái ch , tái s d ng ch t th i. 4. Xây d ng và phát tri n k t c u h t ng: - u tư xây d ng, kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t và u tư s n xu t trong c m công nghi p, i m công nghi p, c m làng ngh nông thôn. - Xây d ng nhà máy nư c, h th ng c p nư c ph c v sinh ho t, ph c v công nghi p, u tư xây d ng h th ng thoát nư c. - Xây d ng, c i t o c u, ư ng b , b n c ng, nhà ga, b n xe, nơi xe. 5. Phát tri n s nghi p giáo d c, ào t o, y t , th d c, th thao và văn hoá dân t c: - u tư xây d ng cơ s h t ng c a các cơ s giáo d c, ào t o; u tư xây d ng trư ng h c, cơ s giáo d c, ào t o dân l p, tư th c các b c h c: Giáo d c m m non, giáo d c ph thông, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , giáo d c i h c. - Thành l p b nh vi n dân l p, b nh vi n tư nhân, l p trung tâm lão khoa, ho t ng c u tr t p trung, chăm sóc ngư i tàn t t, tr m côi. - u tư xây d ng: Trung tâm ào t o, hu n luy n th thao thành tích cao; nhà t p luy n; câu l c b th d c th thao và ào t o, hu n luy n th thao cho ngư i tàn t t; xây d ng cơ s th thao có thi t b , phương ti n luy n t p và thi u áp ng yêu c u t ch c các gi i u qu c t ; cơ s s n xu t, ch t o, s a ch a trang thi t b , phương ti n t p luy n th d c th thao. - u tư xây d ng: Khu du l ch qu c gia, khu du l ch sinh thái; khu công viên văn hoá có các ho t ng th thao, vui chơi, gi i trí. 6. Phát tri n ngành ngh truy n th ng: Xây d ng và phát tri n các ngành ngh truy n th ng s n xu t hàng th công m ngh (tr s n xu t kinh doanh g ch, ngói và g m s ), ch bi n nông s n th c phNm. 7. Nh ng lĩnh v c s n xu t và d ch v khác: - u tư xây d ng chung cư cho công nhân làm vi c t i các khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t ; u tư xây d ng ký túc xá sinh viên và xây d ng nhà cho các i tư ng chính sách xã h i. - Phát tri n v n t i công c ng bao g m: V n t i hành khách ư ng b b ng xe ô tô t 24 ch ng i tr lên; v n t i b ng phương ti n thu n i a ch khách hi n i. - u tư di chuy n cơ s s n xu t ra kh i n i th . - u tư xây d ng ch lo i I, lo i II, khu tri n lãm.
 18. - S n xu t chơi tr em. - D án u tư s n xu t trong các khu công nghi p do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p. 8. a bàn ưu ãi u tư: T t c các d án u tư vào a bàn huy n Trà Ôn, t nh Vĩnh Long./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản