Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc chia tách tổ dân phố tại khu phố 2 thuộc phường Tăng Nhơn Phú B do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 05/2009/Q -UBND Qu n 9, ngày 06 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHIA TÁCH T DÂN PH T I KHU PH 2 THU C PHƯ NG TĂNG NHƠN PHÚ B Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 72/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a t dân ph , khu ph ; Căn c Công văn s 1166/SNV-XDCQ ngày 04 tháng 10 năm 2006 c a S N i v thành ph H Chí Minh v vi c hư ng d n quy trình và h sơ chia tách, thành l p, s p x p khu ph , p, t dân ph , t nhân dân; Xét T Trình s 01/TTr-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân phư ng Tăng Nhơn Phú B v vi c chia tách T dân ph ; Phương án s 02/PA-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân phư ng Tăng Nhơn Phú B v vi c chia tách, thành l p T dân ph t i Khu ph 2 thu c phư ng Tăng Nhơn Phú B; Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 9, QUY T NNH: i u 1. Nay chia tách T dân ph (sau ây g i t t là T ) t i Khu ph 2 thu c phư ng Tăng Nhơn Phú B theo Phương án ngh c a y ban nhân dân phư ng Tăng Nhơn Phú B. Hi n tr ng t i Khu ph 2 có 10 T và các T ư c chia tách c th như sau: Phương án chia tách các T Tên g i m i sau chia S h sau S nhân khNu v i tên g i theo hi n tr ng tách chia tách sau chia tách (S T ) T 1 và m t ph n T 3 T 1 41 214 M t ph n T 2 T 2 48 215 M t ph n T 3 T 3 65 255 M t ph n T 3 T 4 45 200 T 4 và m t ph n T 5 T 5 91 369 M t ph n T 5 T 6 54 210
  2. M t ph n T 5 và m t ph n T 7 39 167 T 7 M t ph n T 6 và m t ph n T 8 62 234 T 7 M t ph n T 6 T 9 109 373 M t ph n T 2 và m t ph n T 10 64 262 T 6 M t ph n T 7 và m t ph n T 11 68 247 T 8 M t ph n T 5, m t ph n T T 12 71 271 8 và M t ph n T 10 M t ph n T 8 và m t ph n T 13 35 142 T 10 M t ph n T 10 T 14 83 260 M t ph n T 8 và m t ph n T 15 80 264 T 10 M t ph n T 8 T 16 52 146 T 9 T 17 117 466 T ng 17 1.124 4.295 Như v y, t ng s T dân ph sau khi chia tách t i Khu ph 2 là 17 T dân ph . i u 2. y ban nhân dân phư ng Tăng Nhơn Phú B có trách nhi m t ch c th c hi n các th t c liên quan, ng th i ti n hành b u Ban i u hành cho các T dân ph m i ư c chia tách nh m m b o ho t ng và hoàn thành có hi u qu các ch c năng, nhi m v ư c giao theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 (b y) ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn Phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v qu n, Th trư ng các ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Tăng Nhơn Phú B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Th Tám
Đồng bộ tài khoản