intTypePromotion=3

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
77
lượt xem
6
download

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 ( gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH LÀO CAI c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 05/2009/Q -UBND Lào Cai, ngày 27 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ U TƯ, TH C HI N CÁC D ÁN PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG NG BÀO DÂN T C VÀ MI N NÚI GIAI O N 2006-2010 (G I T T LÀ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II) TRÊN NA BÀN T NH LÀO CAI U BAN NHÂN DÂN T NH LÀO CAI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 07/2006/Q -TTg ngày 10/01/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi, giai o n 2006-2010; Căn c Quy t nh s 69/2008/Q -TTg ngày 28/5/2008 v vi c phê duy t b sung danh sách xã c bi t khó khăn, xã biên gi i, xã an toàn khu vào di n u tư Chương trình 135 giai o n II và danh sách ra kh i di n u tư c a Chương trình 135 giai o n II; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 10/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 164/2006/Q -TTg ngày 11/7/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh sách xã c bi t khó khăn, xã biên gi i, xã an toàn khu vào di n u tư Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai o n II); Căn c Quy t nh s 301/2006/Q -UBDT ngày 27/11/2006 c a U ban Dân t c v vi c công nh n ba khu v c vùng dân t c thi u s và vùng núi theo trình phát tri n; Căn c Quy t nh s 05/2007/Q -UBDT ngày 06/9/2007 c a U ban Dân t c v vi c công nh n ba khu v c vùng dân t c thi u s và vùng núi theo trình phát tri n; Căn c Thông tư liên t ch s 01/2008/TTLT-UBDT-KH T-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008 c a U ban Dân t c, B k ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006- 2010; Căn c Thông tư s 12/2009/TT-BNN, ngày 06 tháng 3 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v hư ng d n th c hi n d án H tr phát tri n s n xu t thu c Chương trình 135 giai o n 2006-2010; Xét ngh c a Ban Dân t c t i T trình s 126 /TTr-BDT ngày 25 tháng 3 năm 2009,
 2. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Qui nh v qu n lý u tư, th c hi n các d án Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010 ( g i t t là Chương trình 135 giai o n II) trên a bàn t nh Lào Cai. i u 2. Giao cho Trư ng Ban Dân t c ch trì ph i h p v i thành viên Ban ch o Chương trình 135 giai o n II t nh và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph hư ng d n, ki m tra th c hi n Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Thành viên Ban ch o Chương trình 135 giai o n II t nh, Th trư ng các s , ban, ngành có liên quan; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 4 năm 2009 và thay th Quy t nh s 22/2008/Q -UBND ngày 24/6/2008 c a UBND t nh Lào Cai v vi c Ban hành Qui nh v qu n lý u tư, th c hi n các d án Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010 trên a bàn t nh Lào Cai./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - U ban Dân t c; - Các b : KH T, TC, XD, NN&PTNT; - TT. TU, H ND, UBND t nh; - Thư ng tr c oàn BQH t nh; - Các Ban H ND t nh; Nguy n H u V n - C c ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - S Tư pháp; - Các cơ quan, ơn v u xã 135; - TV t CV giúp vi c BC 135 –II t nh; - ài PTTH t nh; Báo Lào Cai, Công báo t nh; - Lãnh o Văn phòng; - Lưu: VT, các chuyên viên. QUY NNH V QU N LÝ U TƯ, TH C HI N CÁC D ÁN PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG NG BÀO DÂN T C VÀ MI N NÚI GIAI O N 2006-2010 (G I T T LÀ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II) TRÊN NA BÀN T NH LÀO CAI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05 /2009/Q -UBND ngày 27 /3 /2009 c a UBND t nh Lào Cai) Chương I
 3. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng. 1. Ph m vi i u ch nh: a) Qui nh này áp d ng i v i các d án u tư, th c hi n các d án phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006-2010 (g i t t là Chương trình 135 giai o n II) trên a bàn t nh Lào Cai (các xã và các thôn, b n trong danh sách ư c Chính ph phê duy t) b ng các d án và chính sách sau: - D án H tr phát tri n s n xu t. - D án Phát tri n cơ s h t ng thi t y u. - D án ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cán b xã, thôn b n và c ng ng; - Chính sách H tr các d ch v , c i thi n và nâng cao i sông nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t theo Quy t nh sô 112/2007/Q -TTg. b) Nh ng n i dung quy nh i v i các d án u tư, th c hi n các d án phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006-2010 không ư c quy nh t i văn b n này, ư c th c hi n theo các văn pháp lu t hi n hành có liên quan. 2. i tư ng áp d ng: Các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ư c giao nhi m v qu n lý, th c hi n Chương trình 135 giai o n II, h gia ình, cá nhân t i các xã c bi t khó khăn, thôn c bi t khó khăn các xã khu v c II ư c th hư ng chính sách u tư t ngu n v n Chương trình 135 giai o n II. i u 2. Ngu n v n, nguyên t c qu n lý và s d ng v n u tư. 1. Ngu n v n u tư: a) Chương trình 135 giai o n II ư c u tư b ng nhi u ngu n v n, trên tinh th n Nhà nư c và nhân dân cùng làm, g m: V n ngân sách Nhà nư c; v n huy ng t nhân dân a phương; v n do các cơ quan, ơn v kinh t , các t ch c xã h i h tr . b) V n u tư hàng năm th c hi n phân b cho t ng xã, thôn, b n theo tiêu chí, không bình quân chia u, tiêu chí phân b v n d a trên các y u t : t l h nghèo, v trí a lý, di n tích, s dân, i u ki n c thù c a t ng xã, m b o ưu tiên u tư cho các xã có t l h nghèo cao. 2. Nguyên t c: u tư m b o tính công khai, minh b ch và dân ch , tăng cư ng phân c p cho cơ s
 4. a) u tư và giám sát theo úng quy nh c a pháp lu t, vi c xây d ng d án và l p k ho ch do nhân dân cùng bàn b c, l a ch n n i dung, danh m c u tư theo úng quy ch dân ch cơ s và ư c Thư ng tr c H ND xã thông qua; trong ó ưu tiên cho nh ng công trình có tác ng tr c ti p n vi c gi m nghèo, gi i quy t các nhu c u b c xúc cơ s . b) Tăng cư ng phân c p cho UBND xã qu n lý các d án c a chương trình, khuy n khích các xã t t ch c cho nhân dân th c hi n các d án ư c u tư trên a bàn. Các nhà th u thi công ph i ưu tiên s d ng lao ng trong xã g n quy n l i, trách nhi m, tăng thu nh p cho nhân dân a phương, qu n lý khai thác có hi u qu d án u tư. 3. S d ng v n u tư: úng i tư ng, úng n i dung, úng m c ích. Chương II QUY NNH C TH M c 1. D ÁN H TR PHÁT TRI N S N XU T i u 3. i tư ng h tr . 1. H nghèo thu c các xã c bi t khó khăn (sau ây vi t t t là các xã 135), các thôn, b n c bi t khó khăn các xã khu v c II: Th c hi n theo Quy t nh s 170/2005/Q -TTg ngày 08/7/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành chuNn nghèo áp d ng cho giai o n 2006 - 2010 (trong trư ng h p Chính ph i u ch nh chuNn nghèo, thì các a phương ư c áp d ng theo chuNn nghèo m i). 2. Nhóm h (t 05 h tr lên): Nhóm h ư c h tr ph i m b o các i u ki n sau: a) Nhóm h g m nh ng h nghèo và nh ng h khác ang sinh s ng trên a bàn c m dân cư thôn, b n, có uy tín, có kinh nghi m s n xu t, có kh năng lôi cu n giúp các h nghèo trong nhóm vươn lên thoát nghèo. Nhóm h ph i có m t t trư ng do các h b u ra qu n lý i u hành các ho t ng c a nhóm. b) Có cam k t ho c n i quy ho t ng c a nhóm quy nh rõ v trách nhi m, nghĩa v , quy n l i óng góp (công lao ng, v t tư, ti n…) c a t ng thành viên trong nhóm th c hi n k ho ch s n xu t ã ư c xác nh và s d ng hi u qu ngu n v n h tr . c) H và nhóm h ư c l a ch n công khai, dân ch t thôn, b n trên cơ s nh ng h nghèo hơn ư c ưu tiên h tr u tư trư c. Nhóm h ph i ư c thành l p trên cơ s t nguy n c a h nghèo và h không ph i h nghèo có cùng nguy n v ng phát tri n m t lo i hình s n xu t. S lư ng h không nghèo trong nhóm không quá 20% t ng s h c a nhóm và do UBND xã quy t nh trên cơ s ý ki n c a a s h nghèo trong nhóm (có biên b n h p và ý ki n nh t trí c a các h nghèo). i u 4. N i dung u tư. 1. H tr ho t ng khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, g m:
 5. a) B i dư ng, t p hu n, truy n ngh nâng cao ki n th c, k năng qu n lý kinh t nông nghi p nông thôn. b) T ch c thăm quan, h c t p kinh nghi m các mô hình s n xu t tiên ti n. 2. H tr xây d ng và ph bi n nhân r ng mô hình s n xu t m i. a) Mô hình chuy n giao ti n b khoa h c k thu t trong s n xu t tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n, ch bi n, nông, lâm, thu s n. b) Mô hình s n xu t g n v i ch bi n, b o qu n, tiêu th s n phNm nông, lâm, thu s n. c) Mô hình chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p, nông thôn xã. 3. H tr gi ng cây tr ng, v t nuôi, v t tư s n xu t a) Gi ng v t nuôi, gi ng thu s n, gi ng cây tr ng các lo i; có năng su t, ch t lư ng phù h p v i i u ki n c a a phương. b) V t tư ch y u (Thu c thú y, thu c b o v th c v t, phân hoá h c, th c ăn chăn nuôi). c) Hư ng d n k thu t s d ng các lo i gi ng ã cung c p. 4. H tr mua s m trang thi t b , máy, công c s n xu t và ch bi n, b o qu n s n phNm. a) H tr máy, công c ph c v s n xu t và máy móc thi t b ph c v cho phát tri n ngành ngh nông thôn. b) H tr trang thi t b , máy, công c ph c v ch bi n, b o qu n s n phNm. c) Hư ng d n, chuy n giao k thu t s d ng các lo i trang thi t b , máy, công c ã cung c p cho các h . i u 5. Quy trình l p, phê duy t k ho ch. 1. C p xã: Căn c nhu c u và k t qu bình xét các h hư ng l i t thôn, b n; UBND xã l p k ho ch chi ti t trình UBND huy n phê duy t. 2 C p huy n: ThNm nh phê duy t k ho ch các xã, ng th i t ng h p k ho ch chung toàn huy n, g i S Nông nghi p & PTNT. 3. S Nông nghi p và PTNT ch u trách nhi m t ng h p k ho ch chung toàn t nh báo cáo UBND t nh, thư ng tr c Ban ch o Chương trình 135 t nh, U ban Dân t c, B Nông nghi p & PTNT. i u 6. Qu n lý u tư.
 6. 1. Cơ c u v n và t ng ngu n v n u tư hàng năm cho các xã: năm 2009 và 2010 th c hi n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph và c a UBND t nh, trên c s l ng ghép các ngu n v n ph c v phát tri n s n xu t, nông lâm nghi p trên a bàn t nh Lào Cai. 2. Hình th c qu n lý v n V n s nghi p s d ng cho các ho t ng khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, khuy n công; h tr gi ng cây tr ng v t nuôi, v t tư s n xu t; h tr xây d ng và ph bi n nhân r ng mô hình s n xu t; h tr mua s m trang thi t b máy móc, công c s n xu t và ch bi n, b o qu n s n phNm. V n u tư phát tri n (n u có) ch h tr mua s m trang thi t b máy móc, công c s n xu t và ch bi n, b o qu n s n phNm. 3. Ch u tư, Ban qu n lý d án, Ban giám sát xã: a) Ch u tư: UBND huy n giao cho UBND các xã có cán b năng l c theo quy nh t i Thông tư s 01/2007/TT-UBDT ngày 04/6 /2007 c a U ban Dân t c phân c p cho xã làm ch u tư t ch c th c hi n toàn b n i dung u tư trên a bàn xã; các xã còn l i không năng l c UBND huy n giao cho phòng Nông nghi p & PTNT (ho c phòng Kinh t ) làm ch u tư. b) Ban qu n lý d án: i v i xã ư c giao làm ch u tư thì s d ng Ban qu n lý d án xã qu n lý i u hành th c hi n, trong ó b trí cán b chuyên môn v nông lâm nghi p c a xã tham gia. c) Trư ng h p Phòng Nông nghi p và PTNT, ho c phòng Kinh t ư c UBND huy n giao làm ch u tư, thì phòng Nông nghi p và PTNT ho c phòng Kinh t , thành l p T công tác th c hi n d án t ch c th c hi n nhi m v . d) Ban giám sát xã: Giám sát vi c th c hi n d án trên a bàn xã t giai o n l p d án, k ho ch cho n nghi m thu, thanh quy t toán ngu n v n u tư xã. 4. Trình t th c hi n a) Phân b v n u tư: Trên cơ s k ho ch c a UBND t nh phê duy t hàng năm, UBND các huy n, thành ph phân khai k ho ch chi ti t cho các ch u tư. b) Xây d ng và phê duy t k ho ch chi ti t: ch u tư căn c k ho ch ư c giao xây d ng phương án chi ti t trình UBND huy n phê duy t, t ch c tri n khai, l a ch n ơn v , cá nhân có năng l c cung c p d ch v ký h p ng; ng th i ph i h p v i Ban giám sát xã giám sát vi c th c hi n. Trong trư ng h p giá tr d toán mua s m hàng hoá l n hơn 100 tri u ng thì ch u tư t ch c u th u theo quy nh hi n hành v u th u mua s m hàng hoá. c) ThNm nh, phê duy t d toán m t s hàng hoá d ch v - i v i gói hàng hoá không có ơn giá: ch u tư th c hi n vi c thNm nh hàng hoá theo quy nh hi n hành v s d ng v n ngân sách Nhà nư c khi mua s m hàng hoá;
 7. - i v i gói hàng hoá có ơn giá c a t nh quy nh: Các ch u tư căn c ơn giá xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai (không ph i thNm nh giá); - Riêng i v i gi ng cây tr ng, v t nuôi và nh ng hàng hoá khác mua c a dân s d ng vào các n i dung c a d án n u có ơn giá, ch ng t thanh toán là gi y biên nh n mua bán v i các h dân, có xác nh n c a trư ng thôn, b n và UBND xã nơi bán xác nh n. Trong trư ng h p hàng hoá không có ơn giá trư c khi mua bán ph i ư c cơ quan có thNm quy n thNm nh giá. d) Nghi m thu: Ch u tư nghi m thu các n i dung d án hoàn thành, g m các thành ph n i di n: Ch u tư, ơn v tư v n (n u có), ơn v cung c p hàng hoá, d ch v , Ban giám sát xã, thôn, b n hư ng l i. e) Bàn giao: Ch u tư bàn giao cho UBND xã (n u c p huy n làm ch u tư); UBND xã bàn giao các n i dung hoàn thành cho h , nhóm h tr c ti p qu n lý, s d ng. i u 7. C p phát và thanh, quy t toán v n u tư. Công tác c p phát t m ng, thanh toán v n theo hư ng d n c a Kho b c t nh; quy t toán v n u tư d án theo hư ng d n c a S Tài chính và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. M c 2. D ÁN PHÁT TRI N CƠ S H T NG i u 8. i tư ng, su t u tư công trình (do v n ngân sách u tư). 1. u tư t i các xã c bi t khó khăn thu c Chương trình 135 giai o n II a) Giao thông: u tư ư ng liên thôn, b n, th c hi n theo quy nh u tư v ư ng giao thông liên thôn c a UBND t nh; u tư công trình thoát nư c vĩnh c u và s a ch a kh c ph c nh ng i m s t l do mưa lũ trên các tuy n ư ng liên thôn mà nhân dân không có kh năng t làm ư c. b) Thu l i: u tư công trình trong n i xã, su t u tư t i a c a công trình nâng c p là 70 tri u ng/ha, làm m i là 120 tri u ng/ha. c) C p nư c sinh ho t: Công trình nâng c p là 7 tri u ng/h , xây d ng m i là 14 tri u ng/h . d) C p i n lư i qu c gia t i các thôn, b n không ph i là trung tâm xã: u tư xây d ng m i là 15 tri u ng/h . e) Trư ng h c: Xây d ng trư ng, l p h c, k c i n, nư c sinh ho t, công trình ph tr , trang b bàn gh h c t p, công trình ph c v cho h c sinh bán trú, nhà giáo viên; các phòng h c xây d ng theo m u thi t k do UBND t nh phê duy t. g) Tr m y t xã (k c các công trình ph tr , thi t b ): u tư theo m u thi t k do UBND t nh phê duy t.
 8. h) Ch (g m nhà l ng ch và san t o m t b ng ban u dư i 5000m2). i) Nhà sinh ho t c ng ng c a thôn, b n: v n ngân sách nhà nư c h tr 30 tri u ng/nhà. 2. u tư t i thôn, b n c bi t khó khăn c a xã khu v c II thu c Chương trình 135 a) Giao thông: u tư ư ng liên thôn, b n, th c hi n theo quy nh u tư v ư ng giao thông liên thôn c a UBND t nh; u tư công trình thoát nư c vĩnh c u và s a ch a kh c ph c nh ng i m s t l do mưa lũ trên các tuy n ư ng liên thôn mà nhân dân không có kh năng t làm ư c. b) Thu l i: u tư công trình trong n i xã, su t u tư t i a c a công trình nâng c p là 70 tri u ng/ha, làm m i là 120 tri u ng/ha. c) C p nư c sinh ho t: u tư nâng c p là 7 tri u ng/h , xây d ng m i là 14 tri u ng/h . d) C p i n lư i qu c gia: u tư xây d ng m i là 15 tri u ng/h . e) Phân hi u trư ng ti u h c, m m non (k c trang b bàn ngh , i n, nư c sinh ho t, công trình ph tr , nhà giáo viên). g) Nhà sinh ho t c ng ng: V n ngân sách nhà nư c h tr 30 tri u ng/nhà. 3. Trư ng h p c bi t: công trình ư ng ư ng n thôn, liên thôn b n m m i; công trình có su t u tư l n hơn m c quy nh; công trình c p i n không ph i t i n lư i qu c gia (s c gió, m t tr i, thu i n nh ) thì UBND huy n báo cáo, xin ý ki n UBND t nh ng ý m i ư c tri n khai th c hi n. i u 9. Xây d ng d án Phát tri n cơ s h t ng thi t y u. 1. C p xã: căn c m c v n bình quân u tư m t xã, thôn thu c Chương trình 135 giai o n II, h s phân b v n do UBND huy n quy t nh theo tiêu chí UBND t nh ban hành xác nh t ng m c v n c giai o n u tư cho xã. UBND xã t ch c h p, l y ý ki n nhân dân và kh o sát t ng thôn, b n th ng nh t l a ch n, xu t danh m c công trình, th t ưu tiên, sau ó t ng h p k ho ch, thông qua H ND xã g i UBND huy n. 2. C p huy n: Trên cơ s k ho ch xu t c a các xã, UBND huy n t ch c rà soát, t ng h p thành d án c a huy n, thNm nh, phê duy t, sau ó g i n S K ho ch và u tư và Thư ng tr c Ban ch o Chương trình 135 giai o n II t nh t ng h p. i u 10. L p và giao k ho ch th c hi n hàng năm. 1. K ho ch chuNn b u tư (ti n hành trong năm trư c năm k ho ch). a) C p xã: Vào tháng 4 năm trư c năm k ho ch, căn c k ho ch u tư giai o n 2006 - 2010 c a xã ã ư c UBND huy n phê duy t, UBND xã l y ý ki n tham gia c a nhân dân có s tham gia c a các t ch c oàn th và xã h i t i a phương, rà soát
 9. l a ch n danh m c công trình, l p k ho ch chuNn b u tư; k ho ch duy tu, b o dư ng các công trình báo cáo H ND xã thông qua, trình UBND huy n. N i dung k ho ch xã ăng ký g m: tên công trình (l y theo tên thôn, b n ư c hư ng l i); xác nh ch u tư (c p huy n ho c c p xã); quy mô, năng l c công trình; t ng m c v n u tư, v n ngân sách Nhà nư c, v n huy ng nhân dân óng góp; nh ng n i dung công vi c do xã t ch c, huy ng nhân dân a phương thi công xây d ng. b) C p huy n: Trên cơ s k ho ch c giai o n, ngh c a UBND xã, kh năng cân i v n Chương trình 135; UBND huy n, thành ph t ch c t ng h p k ho ch chuNn b u tư, ưu tiên công trình b thi t h i do thiên tai; l y ý ki n th ng nh t v i S K ho ch và u tư ( m b o phù h p v quy ho ch, i tư ng công trình; không trùng k ho ch ngu n v n khác); Sau ó quy t nh giao danh m c (trong tháng 4 hàng năm) tri n khai kh o sát, l p, thNm nh, phê duy t báo cáo kinh t k thu t, xong trư c ngày 31 tháng 10 năm trư c b trí k ho ch th c hi n u tư năm sau. Kinh phí chuNn b u tư t ng công trình b trí cùng v i k ho ch v n th c hi n u tư. 2. K ho ch v n th c hi n u tư: a) Trong tháng 12 năm trư c năm k ho ch, sau khi có t ng m c v n ngân sách u tư cơ s h t ng thu c Chương trình 135 ư c UBND t nh giao (theo nh m c và s xã, thôn b n c a huy n ư c u tư theo Chương trình 135); UBND c p huy n căn c tiêu chí phân v n cho các xã, d toán công trình phân b k ho ch chi ti t các công trình; th t ưu tiên b trí v n cho công trình hoàn thành quy t toán, công trình chuy n ti p, sau ó n công trình kh i công m i. i v i công trình kh i công m i, ch b trí k ho ch th c hi n u tư khi ã có h sơ báo cáo kinh t - k thu t ư c UBND huy n phê duy t trư c ngày 31/10 năm trư c năm k ho ch. b) V n b trí công trình không quá 02 năm (tr trư ng h p công trình có lý do khách quan ch m ti n , chưa quy t toán xong). c) M c v n b trí lu k t 100% cho công trình hoàn thành và quy t toán; m c v n lu k t 80 % d toán i v i công trình chuy n ti p; m c v n t i thi u 50% d toán cho công trình kh i công m i. d) i v i k ho ch duy tu, b o dư ng công trình: Trên cơ s danh m c công trình duy tu, b o dư ng do xã ngh , t ng ngu n v n ư c UBND t nh giao cho huy n, thành ph ; UBND c p huy n giao t ng m c kinh phí t ng xã (theo tiêu chí phân b v n, k t h p nhu c u th c t c a t ng xã) ng th i phân b kinh phí t ng công trình v i m c 100 % d toán ph n ngân sách h tr th c hi n trong năm. i u 11. Th i h n thi công hoàn thành công trình. Công trình có t ng m c v n dư i 01 t ng, ph i hoàn thành trong năm k ho ch; công trình có m c v n u tư t 01 t ng tr lên, không quá 02 năm, tr trư ng h p c bi t. i u 12. Phân c p qu n lý u tư công trình xây d ng.
 10. 1. Phân c p quy t nh u tư: a) UBND t nh phê duy t k ho ch, các th t c u tư i v i nh ng công trình u tư l ng ghép v n Chương trình 135 v i v n khác do t nh qu n lý. b) UBND huy n, thành ph phê duy t k ho ch, các th t c u tư i v i các công trình u tư v n Chương trình 135 giai o n II. 2. Ch u tư: a) Các công trình u tư do UBND c p huy n ho c UBND xã làm ch u tư, i di n cho UBND huy n làm ch u tư là Ban qu n lý xây d ng cơ b n c a huy n, i di n cho UBND c p xã làm ch u tư là Ban qu n lý d án xã. i v i các công trình u tư thôn c bi t khó khăn thu c xã khu v c II, UBND xã làm ch u tư. b) UBND c p huy n tăng cư ng phân c p cho UBND xã làm ch u tư. Trư ng h p xã có khó khăn trong vi c làm ch u tư, UBND huy n có trách nhi m c cán b hư ng d n, tr giúp cán b xã xã có i u ki n làm ch u tư các công trình. i u 13. Trình t chu n b u tư công trình. 1. L p, trình duy t nhi m v thi t k : a) Ch u tư t ch c l p nhi m v thi t k i v i nh ng công trình có t ng m c u tư trên 500 tri u ng, trình UBND c p có thNm quy n phê duy t; công trình có t ng m c u tư t 500 tri u ng tr xu ng, không ph i th c hi n khâu l p, duy t nhi m v thi t k . b) N i dung nhi m v thi t k theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng. c) Công trình thu c thNm quy n c p t nh (có b trí l ng ghép ngu n v n khác), giao S K ho ch và u tư làm u m i ph i h p v i cơ quan có chuyên ngành xây d ng t nh thNm nh trình UBND t nh phê duy t. d) Công trình thu c thNm quy n c p huy n giao Phòng Tài chính - K ho ch huy n làm u m i ph i h p v i các phòng ch c năng huy n thNm nh, trình UBND huy n phê duy t. 2. L a ch n nhà th u tư v n kh o sát, l p báo cáo kinh t - k thu t. a) T t c các gói th u tư v n kh o sát, l p báo cáo kinh t - k thu t công trình ư c phép l a ch n nhà th u theo hình th c ch nh th u. i v i công trình có t ng m c u tư dư i 300 tri u ng, ch u tư ư c phép t l p báo cáo kinh t - k thu t, n u năng l c; ho c ngh UBND huy n, thành ph ch nh phòng, ban chuyên môn thu c huy n, thành ph có ch c năng chuyên môn phù h p l p. b) Căn c k ho ch giao, ch u tư l a ch n ơn v tư v n có i u ki n, năng l c theo quy nh th c hi n vi c kh o sát, l p báo cáo kinh t - k thu t trình c p có thNm quy n phê duy t, cơ quan làm u m i nh n h sơ là Phòng Tài chính - K ho ch huy n, thành ph .
 11. c) Trình t , n i dung l a ch n tư v n l p báo cáo kinh t k thu t theo S tay hư ng d n công tác u th u Chương trình 135 giai o n II do B K ho ch và u tư ph i h p v i U ban Dân t c, B Tài chính xây d ng và ban hành. 3. L p, trình duy t báo cáo kinh t - k thu t; thi t k thi công, d toán a) N i dung báo cáo kinh t - k thu t theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư xây d ng, phù h p v i nhi m v thi t k ư c duy t và các tiêu chuNn, quy chuNn xây d ng hi n hành. Trong h sơ thi t k thi công và d toán công trình ph i th ng nh t v i UBND xã tách riêng kh i lư ng, kinh phí giao cho nhân dân xã t t ch c thi công. b) Công trình có l ng ghép ngu n v n khác thu c thNm quy n c p t nh quy t nh u tư: S K ho ch và u tư làm u m i nh n h sơ, thNm nh thuy t minh báo cáo kinh t - k thu t; l y ý ki n thNm nh b n v cơ s trong thi t k thi công (t ng m t b ng, phương án ki n trúc hư ng tuy n, cao và k t c u các h ng m c chính...) c a các s có chuyên ngành, t ng h p trình UBND t nh phê duy t. Căn c báo cáo kinh t - k thu t ư c UBND t nh phê duy t, UBND c p huy n t ch c thNm nh, phê duy t thi t k thi công và d toán. c) Công trình thu c thNm quy n c p huy n quy t nh u tư Phòng Tài chính - K ho ch c p huy n làm u m i thNm nh, l y k t qu thNm nh b n v thi t k thi công - d toán c a các phòng ch c năng liên quan t ng h p trình UBND c p huy n, thành ph phê duy t m t bư c báo cáo kinh t - k thu t; thi t k thi công - d toán và k ho ch u th u xây l p. d) Ch u tư có th thuê các t ch c tư v n có tư cách pháp nhân, i u ki n, năng l c theo quy nh thNm tra thi t k thi công và d toán công trình. e) nh m c chi phí u tư công trình theo Thông tư s 02/2008/TT-BXD ngày 02/1/2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010 và các quy nh c a pháp lu t v nh m c, ơn giá xây d ng công trình. i u 14. Th c hi n u tư công trình 1. L a ch n nhà th u xây l p a) Vi c l a ch n các nhà th u thi công xây l p công trình, mua s m thi t b th c hi n Lu t u th u ngày 29/11/2005; Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/05/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng và theo S tay hư ng d n công tác u th u Chương trình 135 giai o n II do B K ho ch và u tư ph i h p v i U ban Dân t c, B Tài chính xây d ng và ban hành. b) Phân c p phê duy t th t c l a ch n nhà th u:
 12. - UBND t nh phê duy t k ho ch u th u và k t qu l a ch n nhà th u i v i công trình có l ng ghép các ngu n v n khác thu c thNm quy n quy t nh u tư c a UBND t nh. - UBND c p huy n t ch c l a ch n nhà th u i v i các công trình u tư thu c thNm quy n. i v i gói th u xây l p có giá tr t 300 tri u ng tr xu ng, k ho ch u th u do Ch t ch UBND các huy n, thành ph phê duy t, k t qu u th u do ch u tư phê duy t. c) Hình th c l a ch n nhà th u - T t c các gói th u xây l p u ph i t ch c u th u, tr các trư ng h p sau ây ư c áp d ng hình th c ch nh th u: Gói th u th c hi n c p bách kh c ph c h u qu thiên tai; gói th u ã t ch c u th u, nhưng ch có m t nhà th u tham gia; gói th u th c hi n theo hình th c khoán g n theo ơn v s n phNm nh m huy ng s c lao ng c a nhân dân, do nhân dân t t ch c th c hi n ( ư ng giao thông liên thôn, nhà văn hoá thôn b n …), ngân sách Nhà nư c h tr dư i m c 70 % t ng d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Ch u tư ph i thông báo công khai v vi c t ch c u th u, ch nh th u b ng m t trong các phương ti n: ài truy n hình, ài truy n thanh huy n trư c ít nh t 15 ngày phát hành h sơ yêu c u. Riêng công trình giao cho c ng ng thi công ch c n niêm y t thông báo công khai t i tr s UBND xã, nhà văn hoá thôn, ho c ch , h p dân và thông tin trên tr m truy n thanh c a xã; - Gói th u xây l p có giá t 01 t ng tr lên, t ch c u th u r ng rãi theo Lu t u th u và các văn b n quy nh hi n hành; - Gói th u xây l p ho c gói th u xây l p có giá t trên 300 tri u n dư i 01 t ng t ch c u th u h n ch trên cơ s l a ch n năng l c và giá d th u c a ít nh t 3 nhà th u tham gia. Trư ng h p h t th i h n thông báo, không có 3 nhà th u tham gia gói th u thì Ch u tư trình UBND c p huy n, thành ph xem xét quy t nh. - Gói th u xây l p có giá tr dư i 300 tri u ng, th c hi n theo hình th c u th u có s tham gia c a c ng ng. Ch u tư thông báo cho dân bi t c ng ng ăng ký tham gia th c hi n. Trư ng h p có nhi u nhóm c ng ng cùng ăng ký tham gia thì Ch u tư t ch c h p các nhóm ã ăng ký công khai l a ch n, d a vào các tiêu chí giá c , ti n và ch t lư ng phê duy t k t qu u th u; n u h t th i h n thông báo (do Ch u tư quy nh) ch có 1 nhóm c ng ng tham gia thì ch u tư giao cho nhóm ó th c hi n. Trư ng h p không có nhóm c ng ng tham gia thì Ch u tư l a ch n m t nhà th u phù h p àm phán, ký h p ng th c hi n. 2. L a ch n nhà th u v d ch v tư v n xây d ng (tư v n giám sát, tư v n công tác u th u …) th c hi n theo Lu t u th u và theo S tay hư ng d n v u th u do B K ho ch và u tư ph i h p v i U ban Dân t c, B Tài chính xây d ng và ban hành. 3. Huy ng l c lư ng a phương tham gia: nhân dân, các oàn th , l c lư ng vũ trang óng trên a bàn xã, g i t t là i thi công c a xã. Các i thi công c a xã do UBND xã quy t nh thành l p.
 13. a) Công trình u tư có kh i lư ng s d ng lao ng ph thông, trư c h t ưu tiên cho t thi công c a xã tham gia u th u xây l p, ký k t h p ng v i Ban qu n lý d án, t ch c lao ng a phương thi công. b) Trong H p ng thi công, Ban qu n lý d án, nhà th u và T i tham gia thi công ph i có cam k t v k ho ch ph i h p thi công công trình m b o ch t lư ng và ti n th i gian. 4. C p phép xây d ng: Các công trình u tư không ph i xin c p phép xây d ng. 5. Kh i công xây d ng: Các công trình ư c kh i công xây d ng ph i có trong k ho ch hàng năm và m b o các th t c qu n lý và u tư xây d ng theo quy nh c a pháp lu t. 6. T m ng: Sau khi có ký k t h p ng xây l p gi a Ban qu n lý d án v i ơn v thi công, bên thi công ư c t m ng v n như sau: công trình do nhân dân, t i trong xã th c hi n ư c t m ng t i thi u 50% giá tr h p ng, nhưng không vư t k ho ch v n hàng năm c a công trình; công trình do các doanh nghi p thi công, hình th c u th u và ch nh th u ư c t m ng t i thi u 30% giá tr h p ng nhưng không vư t quá k ho ch v n hàng năm c a công trình. 7. Qu n lý ch t lư ng công trình. Qu n lý ch t lư ng trong quá trình u tư xây d ng công trình theo Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v vi c qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và các quy nh c a pháp lu t hi n hành ng th i có s giám sát thư ng xuyên c a Ban giám sát xã (chi phí ho t ng c a Ban giám sát ư c l y trong kinh phí u tư t ng công trình). i u 15. Nghi m thu hoàn thành, bàn giao, quy t toán công trình. 1. Công trình hoàn thành, ch u tư t ch c nghi m thu, bàn giao cho UBND xã giao cho cơ quan, i di n cơ s s d ng công trình. Thành ph n tham gia nghi m thu, bàn giao công trình g m: i di n ch u tư, giám sát c a ch u tư; i di n nhà th u thi công xây l p; i di n ơn v tư v n kh o sát, l p báo cáo kinh t - k thu t; i di n Ban giám sát xã; i di n cơ quan, cơ s s d ng, tuỳ trư ng h p c th ch u tư m i thêm các thành ph n có liên quan tham gia nghi m thu. 2. Công trình thi công xong ph i g n bi n vĩnh c u t i v trí phù h p, ghi: Chương trình 135 giai o n II; tên công trình; tháng, năm kh i công; tháng, năm hoàn thành; 3. Quy t toán công trình: Ch m nh t sau 03 tháng k t khi công trình thi công hoàn thành, nghi m thu bàn giao s d ng ph i l p, phê duy t xong báo cáo quy t toán. Trình t vi c quy t toán công trình theo quy nh v qu n lý u tư xây d ng hi n hành. 4. B o hành công trình: Công trình xây d ng xong ph i ư c b o hành theo quy nh c a pháp lu t.
 14. i u 16. Qu n lý khai thác, duy tu, b o dư ng công trình. 1. Vi c t ch c th c hi n qu n lý khai thác s d ng, duy tu, b o dư ng công trình th c hi n theo Quy t nh s 55/2007/Q -UBND ngày 09/8/2007 c a UBND t nh Lào Cai ban hành Quy nh v qu n lý, khai thác, b o dư ng và s a ch a các công trình cơ s h t ng nông thôn trên a bàn t nh Lào Cai. V n ngân sách ch h tr m t ph n công tác duy tu, b o dư ng công trình, còn l i do xã huy ng ngư i hư ng l i và c ng ng tham gia, óng góp th c hi n. 2. i tư ng công trình s d ng v n Chương trình 135 giai o n II. Các công trình ph c v l i ích chung trong ph m vi xã c bi t khó khăn, bao g m c nh ng công trình h t ng ư c u tư b ng các ngu n v n không thu c chương trình 135, do c p có thNm quy n giao cho U ban nhân dân xã qu n lý. S d ng v n chương trình 135 giai o n II duy tu, b o dư ng công trình: c p nư c sinh ho t; trư ng h c; tr m y t xã; ch ; nhà văn hoá xã, thôn, b n; tr s xã, công trình giao thông thôn b n ngoài i tư ng b trí v n ngân sách t nh duy tu, b o dư ng. 3. Các công trình: Giao thông, thu l i, c p i n, phòng khám khu v c, trư ng dân t c n i trú ư c b trí các ngu n v n khác và v n do c ng ng óng góp duy tu, b o dư ng theo quy nh. 4. N i dung công tác duy tu, b o dư ng công trình T ch c ki m tra, phát hi n x lý phòng nh ng hư h ng c a t ng chi ti t, b ph n công trình; không b trí kinh phí s a ch a công trình ã b hư h ng. 5. Trình t th c hi n a) Sau khi có k ho ch ư c UBND huy n, thành ph giao, UBND xã ti n hành l p d toán chi ti t t ng công trình, g m: chi phí v t li u, nhân công, chi phí máy thi công và chi phí khác, trong ó chia ra v n do a phương huy ng óng góp, v n ngân sách h tr , g i n Phòng tài chính-K ho ch thNm nh, trình UBND c p huy n phê duy t. Giá v t tư, nhân công tính theo giá th c t t i khu v c xã, do UBND xã xác nh n, nhưng t i a không ư c vư t m c quy nh hi n hành c a t nh trong t ng th i i m. b) Căn c d toán chi ti t ư c duy t, U ban nhân dân xã ký h p ng v i các t ch c, cá nhân có năng l c th c hi n công tác duy tu, b o dư ng công trình theo quy nh. c) Ban Qu n lý d án xã và Ban Giám sát xã ph i h p giám sát quá trình th c hi n c a các i tư ng tham gia. d) C p phát, thanh, quy t toán v n: Th c hi n theo hình th c c p phát, thanh toán, quy t toán kinh phí u quy n ngân sách t nh. M c 3. D ÁN ÀO T O, B I DƯ NG NÂNG CAO NĂNG L C CÁN B XÃ, THÔN VÀ C NG NG
 15. i u 17. i tư ng ào t o, b i dư ng. 1. Cán b m t s ngành, cơ quan có liên quan c a huy n, t nh. 2. Cán b chuyên trách và công ch c c p xã; cán b không chuyên trách c p xã và c p thôn, b n theo các quy nh hi n hành. 3. Cán b c p trên tăng cư ng v giúp xã. 4. Các thành viên trong Ban qu n lý và Ban giám sát xã. 5. Ngư i có uy tín trong c ng ng c a thôn b n. 6. H nghèo và các h có kinh nghi m có vai trò tích c c trong công tác xoá ói gi m nghèo, phát tri n nông thôn c a xã và thôn b n. 7. Cán b ngu n trong di n qui ho ch c a xã. 8. C ng tác viên tr giúp pháp lý xã, thành viên câu l c b tr giúp pháp lý xã. 9. Thanh niên ngư i dân t c thi u s và thanh niên thu c h nghèo trong tu i t 16-25 c a xã, thôn, b n thu c Chương trình 135 giai o n II (áp d ng chính sách b i dư ng ngh cho lao ng nông thôn). Trong nh ng i tư ng trên, ưu tiên i tư ng n , ngư i dân t c thi u s . i u 18. N i dung ào t o, b i dư ng. 1. Các chính sách phát tri n kinh t - xã h i vùng dân t c và mi n núi; b i dư ng ki n th c kho h c k thu t, nâng cao nh n th c và v n d ng vào phát tri n kinh t h gia ình. 2. Cơ ch qu n lý, t ch c th c hi n Chương trình 135: ki n th c v qu n lý d án u tư, giám sát, ánh giá, báo cáo t ng h p, ng d ng công ngh tin h c trong qu n lý u tư, báo cáo t ng h p và giám sát ánh giá; thanh quy t toán v n các d án và chính sách thu c Chương trình 135 giai o n II. 3. Qui ch dân ch cơ s và s tham gia c a c ng ng trong vi c tham gia th c hi n Chương trình: t ch c h p dân, t ng h p ý ki n, l p k ho ch, giám sát u tư. 4. H tr d y ngh cho ng bào ngư i dân t c thi u s (th c hi n l ng ghép v i Quy t nh s 81/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr d y ngh ng n h n cho lao ng nông thôn, ch áp d ng i v i thanh niên trong tu i t 16 - 25). 5. Ki n th c pháp lu t có liên quan i u 19. Tài li u ào t o, b i dư ng. 1. Trên cơ s tài li u do các B , ngành Trung ương biên so n, ng th i căn c vào nh ng yêu c u và i u ki n c thù c a t nh. S Lao ng Thương binh và Xã h i ch
 16. trì ph i h p th ng nh t cùng các ngành t ch c biên so n, in n giáo trình, tài li u ph c v cho vi c ào t o b i dư ng trên a bàn toàn t nh theo k ho ch hàng năm ư c UBND t nh phê duy t. 2. i v i t ng huy n, thành ph trư ng h p c n thi t b sung tài li u có tính c thù thì do UBND c p huy n, thành ph chuNn b và ưa vào chương trình gi ng d y cho phù h p v i t ng lo i i tư ng, hàng năm s t ch c biên t p, ch nh lý tài li u cho phù h p v i tình hình th c t a phương. 3. Quá trình th c hi n căn c theo t ng lo i i tư ng áp d ng chương trình, bài gi ng cho phù h p a) B i dư ng cán b huy n và gi ng viên, n i dung v nh n th c quan i m; các i m m i c a cơ ch , chính sách; phương pháp v n d ng, t ch c tri n khai th c hi n. b) B i dư ng cán b xã, n i dung v các cơ ch chính sách c th , phương pháp cách th c tri n khai th c hi n, qu n lý, theo dõi, giám sát và báo cáo. c) B i dư ng trư ng thôn, b n, c ng ng và h dân v các n i dung cơ b n c a các cơ ch chính sách, vai trò tham gia qu n lý, th c hi n các d án, chính sách v phát tri n kinh t - xã h i và xoá ói gi m nghèo, m t s k thu t cơ b n v s n xu t nông, lâm nghi p, k năng qu n lý thôn, b n, huy ng s tham gia c a c ng ng. i u 20. T ch c, hình th c ào t o b i dư ng. 1. B i dư ng cán b huy n, xã và thôn b n a) S Lao ng Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p cùng các ngành liên quan t ch c m các l p ào t o, b i dư ng t i t nh cho nh ng gi ng viên c a huy n, m t s ban ngành t nh; m t s cán b ch ch t c a các xã. Hình th c ch y u là m l p t p trung ng n h n t i t nh. b) y ban nhân dân các huy n ch trì t ch c các l p ào t o b i dư ng cho các i tư ng còn l i t i huy n do gi ng viên c a huy n m nhi m, có th m i gi ng viên c a t nh h tr . Hình th c ch y u là m l p t p trung ng n h n t i huy n, trư ng h p c n thi t tuỳ i u ki n t ng a phương có th m l p t i xã. C th như sau: - ào t o, b i dư ng cán b xã và thôn, b n: th i gian cho m t l p t 03 - 04 ngày, t i a không quá 07 ngày. Riêng i v i Ban Qu n lý d án, ch u tư n u xét th y c n thi t ph i ào t o, b i dư ng thì th i gian ào t o, b i dư ng cho m t l p không quá 20 ngày; tài li u ào t o, b i dư ng do UBND t nh ch o biên so n và phê duy t; - ào t o, b i dư ng c ng ng (ngư i dân): th i gian cho m t l p t 02 - 03 ngày, t i a không quá 05 ngày. Hình th c ào t o, b i dư ng ch y u t p trung t i t ng thôn b n, t ch c h i ngh u b , tham quan h c t p mô hình s n xu t; - N u xét th y n i dung ào t o, b i dư ng c n thi t thì có th t p hu n, ào t o l p l i l n 2 sau 6 tháng ho c m t năm tr lên, nhưng ph i l a ch n n i dung cho thi t th c và th i gian t p hu n, ào t o không quá 02 ngày.
 17. 2. B i dư ng ngh cho thanh niên dân t c thi u s a) U ban nhân dân các huy n ch trì t ch c m l p d y ngh theo phương th c h p ng v i các cơ s ào t o trong và ngoài t nh làm d ch v ào t o. Quá trình th c hi n các huy n xây d ng k ho ch ào t o và ăng ký nhu c u v cơ s làm d ch v ào t o, S Lao ng Thương binh và Xã h i phân công và tư v n v cơ s ào t o áp ng k p th i cho nhu c u c a t ng a phương. i v i các huy n ã có Trung tâm d y ngh thì s d ng t i a năng l c c a Trung tâm m nhi m vi c d y ngh 135 theo k ho ch. Hình th c ch y u là m l p trung h n, ng n h n t i huy n, t i trung tâm c m xã và t i xã. b) Ngoài các hình th c nêu trên các ngành và các huy n ph i h p t ch c b i dư ng t p trung t i ch b ng các hình th c khác như: Ph bi n t i các cu c h p, tuyên truy n trên h th ng truy n thanh thôn, b n, phát tài li u, tham quan h c t p trong và ngoài t nh. i u 21. Trình t xây d ng d án, k ho ch. Căn c k ho ch ào t o, b i dư ng c a c giai o n và ngu n v n ư c Trung ương giao, hàng năm UBND t nh giao t ng th ngu n kinh phí th c hi n d án, các ngành có liên quan và các huy n, thành ph t cân i xác nh ch tiêu và ch ng t ch c th c hi n t ng lo i hình ào t o, b i dư ng và báo cáo cơ quan thư ng tr c d án, bao g m: - Ngu n kinh phí ào t o b i dư ng giao cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ban Dân t c t nh g m: ào t o gi ng viên, cán b c a huy n và m t s ngành t nh; ào t o b i dư ng m t s cán b ch ch t c p xã; - Ngu n kinh phí giao cho các huy n g m: ào t o b i dư ng cán b xã và thôn b n; b i dư ng cho c ng ng và các i tư ng khác còn l i theo qui nh; b i dư ng ngh cho thanh niên dân t c thi u s . Riêng i v i ch tiêu b i dư ng ngh cho thanh niên dân t c thi u s tu i t 16-25 khi tri n khai th c hi n ào t o, b i dư ng ph i m b o ph n kinh phí t t i thi u b ng 20% t ng kinh phí d án ư c giao cho a phương. i u 22. L ng ghép d án ào t o. i v i các chương trình, d án thu c ngu n v n khác có m t s i tư ng, n i dung ào t o gi ng như quy nh t i i u 19, i u 20 c a Quy nh này thì có th l ng ghép ào t o cùng v i các i tư ng xã, thôn, b n không thu c Chương trình 135 giai o n II, nhưng chi phí ào t o các i tư ng xã, thôn, b n ngoài danh sách Chương trình 135 không s d ng ngu n v n Chương trình 135. i u 23. Tiêu chu n, ch ào t o, b i dư ng Vi c s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng c a d án th c hi n như sau: 1. Chi in n các lo i tài li u ào t o th c hi n theo qui nh hi n hành.
 18. 2. Chi biên so n chương trình, giáo trình: M c chi áp d ng theo qui nh t i Thông tư 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 c a B Tài chính hư ng d n n i dung, m c chi xây d ng chương trình khung cho các ngành ào t o i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và biên so n chương trình, giáo trình các môn h c. 3. Chi thù lao cho gi ng viên, chuyên gia nư c ngoài (n u có) theo m c qui nh t i Thông tư s 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c Nhà nư c hi n hành. 4. i v i i tư ng tham gia t p hu n, b i dư ng ư c chi h tr ti n ăn, ng , i l i, văn phòng phNm, nư c u ng và các kho n chi khác cho h c viên, i bi u trong th i gian ào t o theo Quy t nh s 31/2007/Q -UBND ngày 5/7/2007 v vi c ban hành Quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p trên a bàn t nh Lào Cai. Riêng i v i i tư ng là cán b công ch c c p xã, cán b chuyên trách và cán b không chuyên trách c p xã, cán b không chuyên trách thôn và t dân ph theo Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph v ch chính sách i v i cán b công ch c xã, phư ng, th tr n các xã BKK, xã biên gi i, xã ATK, xã khu v c II có thôn BKK, thôn b n BKK xã khu v c II và ngư i không hư ng lương khi ư c tham gia h c t p b i dư ng thu c di n u tư chương trình thì ư c c p toàn b chi phí h c t p, ăn , i l i theo Quy t nh s 31/2007/Q -UBND ngày 5/7/2007 v vi c ban hành Quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p trên a bàn t nh Lào Cai, toàn b kinh phí do cơ quan t ch c h i ngh ài th . 5. Kinh phí i tham quan, h c t p trong và ngoài t nh t i a không quá 5% t ng kinh phí k ho ch v n d án hàng năm. 6. i v i thanh niên ngư i dân t c thi u s tu i t 16 -25 ư c c p có thNm quy n c i h c ngh thì ngoài ch theo qui nh t i Quy t nh s 81/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr d y ngh ng n h n cho lao ng nông thôn còn ư c h tr thêm: a) Ti n ăn trong th i gian h c ngh : t i a 10.000 ng/ngư i/ngày; b) Ti n i l i: Ngư i nghèo h c ngh xa nơi cư trú t 15km tr lên ư c h tr ti n i l i theo giá xé phương ti n giao thông công c ng, nhưng t i a không quá 200.000 ng/ngư i/khoá h c. c) Chi phí qu n lý l p h c (t i a không quá 5% giá tr d toán) Khi có các văn b n i u ch nh v tiêu chuNn, ch ào t o, b i dư ng c a d án thì vi c s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng c a d án th c hi n theo nh ng văn b n i u ch nh. M c 4. CHÍNH SÁCH H TR CÁC DNCH V , C I THI N I S NG NHÂN DÂN, TR GIÚP PHÁP LÝ NÂNG CAO NH N TH C PHÁP LU T
 19. i u 24. Chính sách h tr các d ch v , c i thi n i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t ư c th c hi n theo Quy t nh s 112/2007/Q - TTg ngày 19/7/2007 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư s 06/2007/TT-UBDT ngày 20/9/2007 c a U ban dân t c v vi c hư ng d n th c hi n Chính sách h tr các d ch v , c i thi n i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t và Quy t nh s 11/2008/Q -UBND ngày 31/3/2008 c a UBND t nh Lào Cai v vi c “Ban hành quy nh v m c h tr , phân c p qu n lý và s d ng v n th c hi n chính sách h tr các d ch v , c i thi n i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t theo Quy t nh s 112/2007/Q -TTg giai o n 2008 - 2010 trên a bàn t nh Lào Cai. M c 5. KI M TRA, GIÁM SÁT ÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO K T QU i u 25. Ki m tra, giám sát, ánh giá 1. Cơ quan Thư ng tr c Ban ch o 135 giai o n II t nh, ch trì ph i h p các ngành Thư ng tr c các d án h p ph n căn c m c tiêu c a Chương trình 135, i u ki n th c t c a t nh, ch o các huy n xây d ng các ch tiêu t ư c theo ti n t ng năm, c giai o n làm cơ s giám sát ánh giá k t qu chương trình trên a bàn toàn t nh. 2. Các s , ngành liên quan và UBND các huy n, thành ph thư ng xuyên t ch c ki m tra th c hi n chương trình. Cơ quan Thư ng tr c Ban ch o 135 giai o n II t nh ch trì xu t k ho ch, n i dung ki m tra, giúp UBND t nh t ng h p, báo cáo k t qu ánh giá v cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương (U ban Dân t c) 3. Các cơ quan, ơn v các c p theo ch c năng, nhi m v ư c giao, trong quá trình th c hi n có trách nhi m t o i u ki n H ND, M t tr n t qu c, oàn th xã h i các c p, c ng ng nhân dân ph i h p tham gia giám sát th c hi n Chương trình. i u 26. Ch báo cáo. 1. Căn c ch s giám sát ánh giá k t qu th c hi n chương trình c a U ban Dân t c ban hành, cơ quan thư ng tr c Ban ch o t nh ch o hư ng d n th c hi n thu th p báo cáo các c p a phương, t ng h p báo cáo g i UBND t nh và Ban ch o Chương trình 135 Trung ương. Các cơ quan tham gia qu n lý Chương trình ph i b trí cán b chuyên trách v công tác t ng h p báo cáo. Riêng s li u gi i ngân v n, trư c khi g i báo cáo, yêu c u các ch u tư ph i i chi u s li u có xác nh n c a Kho b c nhà nư c t i nơi m tài kho n. 2. Báo cáo nh kỳ tháng, quý, năm th c hi n theo Quy t nh s 04/2008/Q -UBDT ngày 08/8/2008 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c v vi c Ban hành Quy nh v ch và bi u m u báo cáo Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. Ngoài báo cáo chung các cơ quan chuyên môn c a t nh báo cáo cơ quan c p trên theo quy nh Chương III
 20. T CH C TH C HI N i u 27. y ban nhân dân t nh th ng nh t qu n lý Nhà nư c v Chương trình 135 giai o n II trên a bàn t nh Lào Cai, giao cho các cơ quan ch trì, tham mưu giúp UBND t nh ch o các d án thành ph n thu c Chương trình 135 giai o n II, c th như sau: 1. Ban dân t c: là cơ quan thư ng tr c Ban ch o Chương trình 135 giai o n II t nh, ch trì ph i h p các s , ngành c a t nh tham mưu giúp UBND t nh qu n lý Chương trình, có nhi m v : a) Thư ng tr c Chính sách H tr các d ch v , c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t. b) Th ng nh t v i S K ho ch và u tư, Nông nghi p và PTNT, S Lao ng TB&XH, S Tài chính t nh, hư ng d n các huy n, thnàh ph l p k ho ch hàng năm, t ng h p k ho ch v n th c hi n t ng năm trên a bàn báo cáo UBND t nh. c) T ng h p k ho ch v n th c hi n các d án, chính sách thu c Chương trình 135 các huy n g i S K ho ch và u tư, S Tài chính th c hi n l ng ghép các ngu n v n trên a bàn. d) Trên cơ s hư ng d n c a các B , ngành trung ương; ch trì ph i h p các s , ngành liên quan tham mưu xu t UBND t nh ban hành hư ng d n phù h p v i i u ki n a phương. e) Th c hi n m t s n i dung c a d án ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cán b cơ s và c ng ng khi ư c UBND t nh giao. g) Ch trì giúp Ban Ch o chương trình 135 giai o n II t nh t ch c ki m tra, theo dõi, ánh giá, t ng h p báo cáo theo quy nh c a t nh và Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương. h) Ch trì ph i h p v i các s , ngành thư ng tr c các D án h p ph n c a Chương trình, hư ng d n, thNm nh, t ng h p và xu t khen thư ng khi k t thúc chương trình. i) T ng h p k t qu các cơ quan, ơn v trong t nh ư c phân công giúp các xã 135 giai o n II, 6 tháng m t năm báo cáo UBND t nh. k) Th c hi n các n i dung khác do UBND t nh phân công 2. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Làm u m i giúp UBND t nh qu n lý, ch o vi c tri n khai d án h tr phát tri n s n xu t, c th : a) Xây d ng nh m c h tr cho các n i dung c a d án; xây d ng tiêu chí phân b v n theo Thông tư s 12/2009/TT-BN ngày 06/3/2009.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản