Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
226
lượt xem
34
download

Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 05/QĐ-UB-QLĐT TP. H Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 1995 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; - Căn c Ngh đ nh s 87/CP ngày 17/8/1994 c a Th tư ng Chính ph qui đ nh khung giá các lo i đ t và Thông tư s 94/TTLB ngày 14/11/1994 c a Liên b v vi c hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 87/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ; - Xét đ ngh c a Trư ng Ban V t giá thành ph , Giám đ c S Đ a chính, Giám đ c S Tài chính, Giám đ c S Xây d ng và C c trư ng C c Thu thành ph t i t trình s 284/TT-LS ngày 21/11/1994 và t trình s 299/TT-LS ngày 14/12/1994 c a Liên S Đ a chính- V t giá- C c Thu thành ph ; QUY T Đ NH Đi u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t đ nh này b ng giá các lo i đ t trong đ a bàn thành ph . Đi u 2.- Giá các lo i đ t đư c xác đ nh như sau : 1- Đ i v i đ t đô th : Giá đ t đô th trong quy t đ nh này là đ t n m trong n i thành, n i th tr n huy n (n i th ) đã hình thành dân cư đô th ho c đã có m t b ng xây d ng. a- Đ t n i thành : Giá đ t đư c xác đ nh theo đô th lo i 1, chia ra làm 4 lo i đư ng ph . Giá đ t m t ti n c a m i lo i đư ng ph đư c xác đ nh n m trong khung giá c a v trí 1, đô th lo i 1 theo Ngh đ nh s 87/CP c a Chính ph . M c giá đ t c th đư c qui đ nh theo t ng qu n trong b ng giá đ t s 1 đính kèm. b- Đ t n i th (tr huy n C n Gi ) : Giá đ t đư c xác đ nh theo nhóm đô th 5, chia ra 3 lo i đư ng ph . Giá đ t n m m t ti n c a m i lo i đư ng ph đư c xác đ nh n m trong khung giá c a v trí 1, đô th lo i V, theo Ngh đ nh s 87/CP c a Chính ph - M c giá đ t c th đư c quy đ nh theo t ng huy n trong b ng giá đ t s 1 đính kèm. c- Đ t n m trong h m c a đư ng ph n i thành, n i th : giá đ t đư c xác đ nh tùy thu c vào chi u r ng h m, tùy thu c vào giá đ t v trí m t ti n đư ng có h m và k t c u n n đư ng h m. M c giá c th đư c xác đ nh như sau : - H m lo i 1 : Có chi u r ng h m l n hơn 5m, k t c u nh a ho c ximăng. - H m lo i 2 : Có chi u r ng t 3 đ n 5m, k t c u nh a ho c ximăng. - H m lo i 3 : Có chi u r ng t 2 đ n dư i 3m, k t c u nh a ho c ximăng. - H m lo i 4 : Có chi u r ng dư i 2m, k t c u nh a ho c ximăng. Giá đ t n m trong h m đư c quy đ nh theo b ng giá đ t s 2 đính kèm. Đ i v i h m đ t : Giá đ t b ng 0,8 l n so v i m c giá h m nh a ho c ximăng cùng lo i h m, quy đ nh trong b ng giá đ t s 2 đính kèm. d- Đ i v i m t s đư ng m i xây d ng chưa đư c th hi n trong b ng giá s 1 kèm theo quy t đ nh này : Giao cho Liên S Đ a chính, V t giá và C c Thu thành ph xác đ nh b sung và trình y ban nhân dân thành ph quy t đ nh giá đ t. 2- Đ i v i đ t dân cư các vùng ven đô th , ven đư ng giao thông c a các huy n ho c khu v c đang đư c đ u tư xây d ng khu thương m i, khu du l ch, khu dân cư, khu công nghi p .v.v... (đô th hóa) : a- Giá đ t n m m t ti n đư ng : đư c xác đ nh trong b ng giá đ t s 1 (ph n ngoài th tr n c a các huy n).
 2. b- Giá đ t không n m v trí m t ti n đư ng : * Đ t n m trong khu v c đang đư c đ u tư xây d ng khu đô th hóa giá đ t tính b ng 60% so v i giá đ t m t ti n đư ng chính vào khu v c đang xây d ng. * Đ t n m ngoài khu v c đang đư c đ u tư xây d ng đô th hóa và cách l gi i không quá 200m : Giá đ t tính b ng 40% giá đ t m t ti n đư ng tương ng, nhưng không th p hơn giá đ t h ng 1 c a khu dân cư nông thôn quy đ nh t i m c 3 dư i đây. Giá đ t cách l gi i hơn 200m tính theo giá đ t dân cư nông thôn dư i đây. 3- Đ i v i đ t khu dân cư nông thôn : G m các khu dân cư còn l i (ngoài các khu dân cư đô th hóa m c 2 trên), giá đ t đư c xác đ nh như sau : - Nhóm 1 : Áp d ng cho khu dân cư nông thôn có h th ng đi n h th : * H ng 1 : M c giá là : 38.600 đ/m2, đ i v i đ t v trí ti n đư ng c a khu dân cư đó. * H ng 2 : M c giá là : 32.200 đ/m2, đ i v i đ t không có v trí m t ti n đư ng c a khu dân cư trên (nhóm 1, h ng 1). - Nhóm 2 : Áp d ng cho khu dân cư nông thôn không có h th ng đi n h th : * H ng 3 : M c giá là : 26.000 đ/m2, đ i v i đ t v trí m t ti n đư ng trong khu dân cư đó. * H ng 4 : M c giá là : 19.600 đ/m2, đ i v i đ t không có v trí m t ti n đư ng cùng khu v c trên (nhóm 2, h ng 3). 4- Đ i v i đ t nông nghi p, đ t lâm nghi p (căn c theo hi n tr ng lo i đ t) : a- Đ t tr ng cây hàng năm : giá đ t đư c xác đ nh theo b ng giá đ t s 3 dư i đây : B NG GIÁ Đ T S 3 – ĐƠN V Đ/M2. H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 1. 19.300 15.500 13.500 2. 16.000 12.800 11.200 3. 13.000 10.400 9.000 4. 9.800 7.800 6.800 5. 6.300 5.000 4.400 6. 1.750 1.400 1.200 - Khu v c 1 : Bao g m đ t s n xu t nông nghi p ng n ngày (cây hàng năm) các qu n Bình Th nh, qu n Gò V p, qu n Tân Bình, qu n 8, qu n 6, th tr n các huy n. - Khu v c 2 : Bao g m đ t s n xu t nông nghi p ng n ngày (cây hàng năm) thu c đ a bàn trong khu v c đô th hóa (các huy n ngo i thành) - nêu t i kho n 2 c a đi u này (đô th hóa). - Khu v c 3 : Đ t canh tác nông nghi p không thu c khu v c 1 và 2 nêu trên. H ng đ t đ xác đ nh giá đ t này là : căn c theo h ng đ t đang thu thu s d ng đ t nông nghi p. b- Đ i v i đ t lâm nghi p, vư n cây ăn trái lâu năm : giá đ t theo b ng giá đ t s 4 dư i đây : B NG GIÁ Đ T S 4 - ĐƠN V Đ/M2. H ng đ t Giá đ t - đ/m2 1. 14.000 2. 11.000 3. 8.500 4. 4.350 5. 1.250 - H ng đ t c a vư n cây ăn trái lâu năm tính theo h ng đ t đang thu thu s d ng đ t nông nghi p. 2
 3. Đi u 3.- Giá đ t ban hành theo quy t đ nh này đư c áp d ng : 1- Tính thu khi chuy n quy n s d ng đ t, các lo i l phí và thu khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 2- Thu ti n s d ng đ t khi bán nhà và giao quy n s d ng đ t cho các đ i tư ng mua nhà thu c s h u Nhà nư c theo Ngh đ nh s 61/CP c a Chính ph ; làm cơ s cho vi c tính thu ti n s d ng đ t khi giao đ t cho các t ch c, cá nhân trong nư c theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 89/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph . 3- Đ xác đ nh giá thu ti n cho thuê đ t đ i v i t ch c cá nhân trong nư c. 4- Tính giá tr tài s n khi Nhà nư c giao đ t cho các t ch c, cá nhân s d ng theo quy đ nh c a Nhà nư c. 5- Đ n bù thi t h i v đ t khi Nhà nư c thu h i đ s d ng vào m c đích qu c phòng - an ninh - l i ích qu c gia, l i ích công c ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 90/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph . 6- Trong trư ng h p giao đ t theo hình th c đ u giá ho c bán nhà, xư ng có giao quy n s d ng đ t thì giá chu n đ đ u giá ho c bán s do y ban nhân dân thành ph quy t đ nh cho t ng trư ng h p c th . Đi u 4.- Giao trách nhi m cho S Đ a chính thành ph ch trì ph i h p v i Ban V t giá thành ph và C c Thu thành ph hư ng d n vi c s d ng b ng giá và ki m tra vi c th c hi n quy t đ nh này. Đi u 5.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, th trư ng các cơ quan đơn v có liên quan trên đ a bàn thành ph và ngư i s d ng đ t có trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký.- T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH T CH PHÓ CH T CH Võ Vi t Thanh 3
 4. B NG GIÁ Đ T S 2: GIÁ Đ T TRONG H M THU C N I THÀNH (ĐÔ TH LO I I) (ĐƠN GIÁ 1000 Đ NG/M2) CHI U R NG H M L N CHI U R NG H M T CHI U R NG H M NH CHI U R NG H M NH HƠN 5 mét 5 mét đ n 3 mét HƠN 3 mét đ n 2 mét HƠN 2 mét (M c giá đ t) (M c giá đ t) (M c giá đ t) (M c giá đ t) GIÁ Đ T M T TI N ĐƯ NG CÓ H M Đ tn m Đ tn m Đ tn m Đ tn m Đ tn m Đ tn m Đ tn m Đ tn m h m ph h m ph h m ph h m ph m t ti n m t ti n m t ti n m t ti n (H m c a (H m c a (H m c a (H m c a h m chính h m chính h m chính h m chính h m) h m) h m) h m) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) L n hơn ho c b ng 8 tri u đ/m2 3060 2880 2760 2460 2140 1820 1600 1280 Dư i 8 đ n 7 tri u đ/m2 2840 2660 2520 2240 1960 1680 1400 1120 Dư i 7 đ n 6,5 tri u đ/m2 2630 2470 2340 2080 1820 1560 1300 1040 Dư i 6,5 đ n 6 tri u đ/m2 2420 2280 2160 1920 1680 1440 1200 960 Dư i 6 đ n 5,5 tri u đ/m2 2200 2090 1980 1760 1540 1320 1100 880 Dư i 5,5 đ n 5 tri u đ/m2 2100 1900 1800 1600 1400 1200 1000 800 Dư i 5 đ n 4,5 tri u đ/m2 1890 1710 1620 1440 1260 1080 900 720 Dư i 4,5 đ n 4 tri u đ/m2 1680 1520 1440 1280 1120 960 800 640 Dư i 4 đ n 3,5 tri u đ/m2 1470 1330 1260 1120 980 840 700 560 Dư i 3,5 đ n 3 tri u đ/m2 1260 1140 1080 960 840 720 600 480 Dư i 3 đ n 2,5 tri u đ/m2 1050 950 900 800 700 600 500 400 Dư i 2,5 đ n 2 tri u đ/m2 840 760 720 640 560 480 400 320 Dư i 2 đ n 1,5 tri u đ/m2 650 600 560 480 420 360 300 240 Dư i 1,5 đ n 1 tri u đ/m2 600 560 540 400 350 300 200 160 Dư i 1 đ n 0,5 tri u đ/m2 310 270 100 120 Dư i 0,5 đ n 0,3 tri u đ/m2 270 270 90 90 GIÁ Đ T H M ÁP D NG TH TR N (ĐÔ TH LO I V) 1
 5. Dư i 2 đ n 1,5 tri u đ/m2 630 570 540 480 420 360 300 240 Dư i 1,5 đ n 1 tri u đ/m2 420 380 360 320 280 240 200 160 Dư i 1 đ n 0,5 tri u đ/m2 210 190 180 160 140 120 100 80 Dư i 0,5 đ n 0,3 tri u đ/m2 120 110 100 90 85 70 60 50 H M Đ T ĐƯ C TÍNH B NG 0,8 L N M C QUY Đ NH TRÊN 2
 6. B NG GIÁ Đ T ĐÔ TH - BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 05/QĐ-UB-QLĐT NGÀY 04/01/1995 C A UBND THÀNH PH H CHÍ MINH B NG GIÁ Đ T S 1 QU N PHÚ NHU N (2 TRANG) ĐƠN V TÍNH 1000 đ/m2 ĐO N ĐƯ NG LĐG V GHI STT TÊN ĐƯ NG GIÁ CHÚ T Đ N PH TRÍ 1 CAO TH NG Tr n đư ng 3 1 2500 2 CHI N TH NG Tr n đư ng 4 1 1200 3 C M BÁ THƯ C Tr n đư ng 4 1 1300 4 CÔ B C Tr n đư ng 4 1 1300 5 CÔ GIANG Tr n đư ng 4 1 1300 6 DUY TÂN Tr n đư ng 4 1 1300 7 ĐÀO DUY T Tr n đư ng 4 1 1300 8 Đ NG VĂN NG Tr n đư ng 4 1 1600 9 ĐOÀN TH ĐI M H M 215 PHAN Đ LƯU 4 1 1400 10 H I NAM I Tr n đư ng 4 1 1600 11 H I NAM II Tr n đư ng 4 1 1400 12 HOÀNG DI U Tr n đư ng 4 1 1500 13 HOÀNG VĂN TH NGÃ TƯ H VĂN HUÊ 2 1 3800 HOÀNG VĂN TH H VĂN HUÊ NGUY N VĂN TR I 2 1 3600 12 HUỲNH VĂN BÁNH Tr n đư ng 3 1 2500 14 H BI U CHÁNH Tr n đư ng 3 1 2000 15 H VĂN HUÊ HOÀNG VĂN TH NGUY N KI M 3 1 2500 16 H VĂN HUÊ 2 T H VĂN HUÊ VÀO NGUY N TH. SƠN 4 1 1600 17 KÝ CON Tr n đư ng 4 1 1300 18 LAM SƠN Tr n đư ng 4 1 1800 19 LÊ QUÍ ĐÔN Tr n đư ng 4 1 1200 20 LÊ VĂN SĨ Tr n đư ng 2 1 4200 21 MAI VĂN NG C Tr n đư ng 4 1 1200 NGUY N KI M NGÃ 4 PHÚ NHU N Đ.S T T.NH T 2 1 3200 NGUY N KI M Đ.S T T.NH T GIÁP RANH Q/GV 3 1 2900 22 NGUY N THG HI N Tr n đư ng 4 1 900 23 NGUY N TH Tr n đư ng 4 1 1300 HUỲNH 24 NGUY N TRG Tr n đư ng 3 1 2000 TUY N 25 NGUY N TRƯ NG Tr n đư ng 4 1 1200 T 26 NGUY N VĂN TR I C U NG V TR I 1 1 5300 27 NGUY N VĂN Đ U Tr n đư ng 3 1 2000 1
 7. 28 NGUY N ĐÌNH Tr n đư ng 3 1 1800 CHI U 29 NGUY N ĐÌNH Tr n đư ng 4 1 1600 CHÍNH 30 NGÔ TH I NHI M Tr n đư ng 4 1 1200 31 NHIÊU T Tr n đư ng 4 1 1200 32 PHAN TÂY H Tr n đư ng 4 1 1300 33 PHAN XÍCH LONG PHAN ĐĂNG LƯU CÙ LAO PHƯ NG 2 4 1 1400 PHAN XÍCH LONG PHAN ĐĂNG LƯU NG ĐÌNH CHI U 4 1 1700 34 PHAN ĐÌNH PHÙNG NGÃ 4 PHÚ NHU N C U KI U 2 1 4200 35 PHAN ĐĂNG LƯU NGÃ 4 PHÚ NHU N THÍCH QU NG Đ C 2 1 4000 PHAN ĐĂNG LƯU THÍCH QU NG Đ C GIÁP RANH Q/BT 2 1 3600 36 THÍCH QU NG Đ C Tr n đư ng 4 1 1700 37 TR N CAO VÂN Tr n đư ng 4 1 1400 38 TR N HUY LI U HOÀNG VĂN TH Đ.S T T.NH T 3 1 2300 TR N HUY LI U HOÀNG VĂN TH GIÁP Q3 TQDI U 3 1 2800 39 TR N H U TRANG H BI U CHÁNH TRƯƠNG Q DUNG 3 1 1900 TR N H U TRANG TRƯƠNG Q DUNG LÊ VĂN SĨ 4 1 1500 40 TR N KH C CHÂN Tr n đư ng 4 1 1200 41 TR N K XƯƠNG Tr n đư ng 4 1 1400 42 TRƯƠNG QU C Tr n đư ng 3 1 1900 DUNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH B NG GIÁ Đ T ĐÔ TH - BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 05/QĐ-UB-QLĐTNGÀY 04/01/1995 C A UBND THÀNH PH B NG GIÁ Đ T S 1 QU N BÌNH TH NH (4 TRANG) ĐƠN V TÍNH 1000 đ/m2 ĐO N ĐƯ NG L ĐG V GHI STT TÊN ĐƯ NG GIÁ CHÚ T Đ N PH TRÍ 1 B CH Đ NG Tr n đư ng 3 1 3100 2 BÙI H U NGHĨA b. CÂY XĂNG C US T 3 1 2000 BÙI H U NGHĨA a. Đ U CH BC CÂY XĂNG 3 1 3100 3 BÙI ĐÌNH TÚY Tr n đư ng 3 1 1800 4 CHU VĂN AN Tr n đư ng 4 1 1600 5 CÔNG TR T DO Tr n đư ng 3 1 2200 6 CÔNG TRƯ NG CH TH NGHÈ 3 1 3200 HÒA BÌNH 7 DIÊN H NG Đ U CH VÕ TÙNG 3 1 3200 VÕ TÙNG H T CH 3 1 2100 KHU V C SAU CH 4 1 1700 2
 8. 8 ĐINH B LĨNH C ng sau BXMĐ C u Bình Tri u 4 1 1600 ĐINH B LĨNH ĐI N BIÊN PH C UĐB LĨNH 3 1 2700 ĐINH B LĨNH C u Đinh B Lĩnh Xô Vi t N Tĩnh 3 1 2200 9 ĐINH TIÊN HOÀNG Tr n đư ng 2 1 3800 10 ĐI N BIÊN PH C U P.T.GI N C U SÀI GÒN 2 1 3800 11 Đ NG ĐA 1, 2 4 1 1500 12 ĐƯ NG Đ1Đ2Đ3 Sau khi đư ng đã hoàn ch nh 3 1 2000 (P25) 13 ĐƯ NG Đ1Đ2Đ3 Trong gđo n chưa hoàn ch nh, P25 4 1 1500 (P25) 14 ĐƯ NG M I F 25 ĐI N BIÊN PH X.V.NGH TĨNH 3 1 1800 15 HOÀNG HOA THÁM b. NG VĂN Đ U H T ĐƯ NG 4 1 1300 HOÀNG HOA THÁM a. PHAN ĐG LƯU NGUY N VĂN Đ U 3 1 2000 16 HUỲNH M N Đ T Tr n đư ng 4 1 1500 17 HUỲNH T NH C A Tr n đư ng 4 1 1200 18 HUỲNH ĐÌNH HAI Tr n đư ng 3 1 1800 19 H M 162 QUA XVNT Sau khi đư ng đã hoàn ch nh 4 1 1500 20 H M 162 QUA XVNT Trong giai đo n chưa h ch nh 4 1 1300 21 H XUÂN HƯƠNG Tr n đư ng 4 1100 22 LAM SƠN Tr n đư ng 4 1 1800 23 LÊ QUANG Đ NH NGÃ 4 NVĐ U GIÁP Q GÒ V P 3 1 2000 LÊ QUANG Đ NH NGÃ 3 BĐ NG- NGÃ 4 NTLONG 3 1 2700 PDLƯU LÊ QUANG Đ NH NGÃ 4 NTLONG NGÃ 4 NVĐ U 3 1 2200 24 LÊ TR C Tr n đư ng 4 1 1100 25 MAI XUÂN THƯ NG Tr n đư ng 4 1 1100 26 MÊ LINH Tr n đư ng 4 1 1200 27 NG NG C PHƯƠNG Tr n đư ng 4 1 1200 28 NGUY N AN NINH Tr n đư ng 4 1 1300 29 NGUY N CÔNG Tr n đư ng 4 1 1300 TR 30 NGUY N DUY Tr n đư ng 4 1 900 31 NGUY N HUY Tr n đư ng 3 1 1800 LƯ NG 32 NGUY N HUY Tr n đư ng 4 1 1700 TƯ NG 33 NGUY N H U Tr n đư ng 4 1 1500 THO I 34 NGUY N KHUY N Tr n đư ng 4 1 1300 35 NGUY N LÂM Tr n đư ng 4 1 1000 36 NGUY N TH HI N Cu i đư ng 4 1 900 NGUY N TH HI N LÊ QUANG Đ NH TR N BÌNH TR NG 4 1 1300 37 NGUY N TH THU T Tr n đư ng 4 1 1300 3
 9. 38 NGUY N THÁI H C Tr n đư ng 4 1 1200 39 NGUY N VĂN L C Tr n đư ng 4 1 1700 40 NGUY N VĂN Đ U LÊ QUANG Đ NH PHAN VĂN TR 4 1 1700 41 NGUY N VĂN Đ U PHAN ĐĂNG LƯU LÊ QUANG Đ NH 3 1 2000 42 NGUY N TRUNG Tr n đư ng 4 1 1100 TR C 43 NGUYÊN H NG Tr n đư ng 4 1 1300 44 NGÔ NHÂN T NH Tr n đư ng 3 1 2100 45 NGÔ T T T ĐƯ NG TRONG CƯ XÁ C U LONG 4 1 900 NGÔ T T T NGUY N VĂN L C C UD U 4 1 1500 NGÔ T T T C UD U H T ĐƯ NG 4 1 1100 46 NGÔ Đ C K Tr n đư ng 4 1 900 NƠ TRANG LONG NGÃ 4 BÌNH HÒA NGÃ 5 BÌNH HÒA 2 1 2800 NƠ TRANG LONG NGÃ 3 P Đ LƯU NGÃ 4 BÌNH HÒA 2 1 3600 NƠ TRANG LONG NGÃ 4 P V TR TR N QUÍ CÁP 3 1 2200 NƠ TRANG LONG C UĐ NƠ TRANG LONG 3 1 1800 NƠ TRANG LONG NGÃ 3 N.T.LONG ĐG R Y XE L A 3 1 1800 NƠ TRANG TRONG ĐƯ NG S T CU I ĐƯ NG 4 1 900 NƠ TRANG LONG TR N QUÍ CÁP NGÃ 3 N.T.LONG 3 1 2000 47 PHAN B I CHÂU PHƯ NG 24 3 1 1800 48 PHAN CHÂU TRINH -nt- 3 1 1800 49 PHAN VĂN HÂN XÔ VI T N TĨNH ĐI N BIÊN PH 4 1 1300 50 PHAN VĂN HÂN CT T DO XÔ VI T N TĨNH 3 1 3200 (P10) 51 PHAN VĂN TR LÊ QUANG Đ NH NƠ TRANG LONG 3 1 1800 PHAN VĂN TR NGUYÊN H NG GIÁP Q GÒ V P 4 1 1300 PHAN VĂN TR NƠ TRANG LONG NGUYÊN H NG 4 1 1500 52 PHAN ĐĂNG LƯU LÊ QUANG Đ NH NƠ TRANG LONG 2 1 3800 PHAN ĐĂNG LƯU NƠ TRANG LONG NGÃ 4 P.Đ.PHÙNG 2 1 3600 53 PH M VI T CHÁNH Tr n đư ng 4 1 1100 54 PHÓ Đ C CHÍNH Tr n đư ng 4 1 1100 55 QU C L 13 ĐÀI LI T SĨ C U BÌNH TRI U 2 1 3200 56 TR N BÌNH TR NG Tr n đư ng 4 1 1200 57 TR N K XƯƠNG Tr n đư ng 4 1 1200 58 TR N QUÍ CÁP Tr n đư ng 4 1 1300 59 TR N VĂN K Tr n đư ng 4 1 1400 60 TR NH HOÀI Đ C Tr n đư ng 3 1 2000 61 TĂNG B T H Tr n đư ng 4 1 900 62 V N KI P Tr n đư ng 4 1 1100 63 VÕ TRƯ NG TO N B CH Đ NG VÕ TÙNG 4 1 1600 VÕ TRƯ NG TO N B CH Đ NG HUỲNH ĐÌNH HAI 4 1 1100 4
 10. 64 VÕ TÙNG PH N CÒN L I 3 1 1800 VÕ TÙNG ĐINH TIÊN HOÀNG DIÊN H NG 3 1 2600 65 XÔ VI T NGH TĨNH ĐÀI LI T SĨ C U SÀI GÒN 3 1 1800 XÔ VI T NGH TĨNH C U TH NGHÈ B CH Đ NG 2 1 3800 XÔ VI T NGH TĨNH ĐÀI LI T SĨ C U KINH 3 1 2100 XÔ VI T NGH TĨNH B CH Đ NG ĐÀI LI T SĨ 2 1 3200 XÔ VI T NGH TĨNH C U KINH H T ĐƯ NG 3 1 2500 XÔ VI T NGH TĨNH ĐÀI LI T SĨ C UĐ 3 1 2100 66 YÊN Đ Tr n đư ng 4 1 1400 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH B NG GIÁ Đ T ĐÔ TH - BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 05/QĐ-UB-QLĐT NGÀY 04/01/1995 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH B NG GIÁ Đ T S 1 QU N 3 (3 TRANG) ĐƠN V TÍNH 1000 đ/m2 ĐO N ĐƯ NG LĐG V GHI STT TÊN ĐƯ NG GIÁ CHÚ T Đ N PH TRÍ 1 BÀ H THANH QUAN (XVNT Š KỲ Đ NG) 3 1 2800 BÀ H THANH QUAN N i dài 3 1 2100 2 BÀN C Tr n đư ng 3 1 2600 3 CAO TH NG Tr n đư ng 2 1 4200 4 CM THÁNG 8 VÕ TH SÁU RANH Q T.BÌNH 2 1 4500 CM THÁNG 8 NG T MINH KHAI VÕ TH SÁU 2 1 5000 5 CÔNG TRƯ NG Q. Tr n đư ng 1 1 6000 T 6 CƯ XÁ ĐÔ THÀNH Đư ng s 1, 2, 3 Tr n đư ng 4 1 1600 CƯ XÁ ĐÔ THÀNH Đư ng chính Tr n đư ng 4 1 2000 7 ĐI N BIÊN PH Tr n đư ng 2 1 4500 8 ĐOÀN CÔNG B U Tr n đư ng 3 1 2700 9 HAI BÀ TRƯNG NG T MINH KHAI VÕ TH SÁU 1 1 6500 HAI BÀ TRƯNG VÕ TH SÁU LÝ CHÍNH TH NG 1 1 7200 HAI BÀ TRƯNG LÝ CHÍNH TH NG C U KI U 1 1 5000 10 HUỲNH T NH C A N i dài 4 1 1600 HUỲNH T NH C A TQ TO N Š L CH TH NG 4 1 2200 11 H M CH BÀN C Tr n đư ng 4 1 1800 12 H M CH N V TR I Tr n đư ng 4 1 1800 13 H XUÂN HƯƠNG Tr n đư ng 3 1 2600 14 KỲ Đ NG Tr n đư ng 3 1 2700 15 LÝ CHÍNH TH NG N K K NGHĨA RANH QU N 1 3 1 2800 5
 11. LÝ CHÍNH TH NG N K K NGHĨA RANH QU N 10 3 1 800 16 LÝ THÁI T Tr n đư ng 1 1 1800 17 LÊ NGÔ CÁT 3 1 2800 18 LÊ QUÍ ĐÔN Tr n đư ng 2 1 4000 19 LÊ VĂN SĨ T. QUANG DI U RANH Q P NHU N 2 1 4200 LÊ VĂN SĨ T. QUANG DI U C U T M GI NG 2 1 5000 20 N K K NGHĨA VÕ TH SÁU RANH Q P NHU N 1 1 5500 N K K NGHĨA VÕ TH SÁU RANH QU N 1 1 1 5500 21 NG GIA THI U Tr n đư ng 3 1 2700 22 NG T MINH KHAI CAO TH NG HAI BÀ TRƯNG 2 1 5000 NG T MINH KHAI NGÃ 6 C NG HÒA CAO TH NG 2 1 4500 23 NGUY N TH THU T Tr n đư ng 3 1 3200 24 NGUY N THG HI N Tr n đư ng 3 1 2800 25 NGUY N TH DI U Tr n đư ng 3 1 2700 26 NGUY N THÔNG Tr n đư ng 3 1 3500 27 NGUY N VĂN MAI Tr n đư ng 4 1 1500 28 NGUY N ĐÌNH C M THÁNG 8 RANH QU N 1 2 1 4000 CHI U NGUY N ĐÌNH C M THÁNG 8 NG THI N THU T 2 1 4800 CHI U NGUY N ĐÌNH NG THI N THU T LÝ THÁI T 2 1 4000 CHI U 29 NGÔ TH I NHI M Tr n đư ng 3 1 3000 30 PASTEUR Tr n đư ng 2 1 5000 31 PH M NG C CT QU C T ĐI N BIÊN PH 2 1 4500 TH CH PH M NG C ĐI N BIÊN PH VÕ TH SÁU 2 1 4000 TH CH PH M NG C Đo n t CT Q. T Š NG T MINH KHAI 1 1 6000 TH CH 32 PH M ĐÌNH TOÁI Tr n đư ng 3 1 2500 33 SƯ THI N CHI U Tr n đư ng 3 1 2100 34 TR N QUANG DI U LÊ VĂN SĨ TR N V ĐANG 3 1 2200 TR N QUANG DI U LÊ VĂN SĨ RANH Q P NHU N 3 1 2400 35 TR N QU C TH O Tr n đư ng 2 1 4000 36 TR N QU C TO N N K K NGHĨA TR N QU C 3 1 2400 TH O TR N QU C TO N N K K NGHĨA RANH QU N 1 3 1 2000 37 TR N VĂN ĐANG Tr n đư ng 4 1 1400 38 TRƯƠNG QUY N Tr n đư ng 3 1 4500 39 TRƯƠNG Đ NH NG T MINH KHAI LÝ CHÍNH TH NG 2 1 4200 TRƯƠNG Đ NH LÝ CHÍNH TH NG KỲ Đ NG 2 1 3500 40 TÚ XƯƠNG Tr n đư ng 3 1 2800 6
 12. 41 VÕ TH SÁU PASTEUR C M THÁNG 8 2 1 4500 VÕ TH SÁU PASTEUR RANH QU N 1 2 1 4800 42 VÕ VĂN T N BÀ H T QUAN RANH QU N 1 2 1 4200 VÕ VĂN T N BÀ H T QUAN CAO TH NG 2 1 4500 43 VƯ N CHU I Tr n đư ng 3 1 2500 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH B NG GIÁ Đ T ĐÔ TH - BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 05/QĐ-UB-QLĐT NGÀY 04/01/1995 C A UBND THÀNH PH H CHÍ MINH B NG GIÁ Đ T S 1 QU N 4 (2 TRANG) ĐƠN V TÍNH 1000 đ/m2 ĐO N ĐƯ NG LĐG V GHI STT TÊN ĐƯ NG GIÁ CHÚ T Đ N PH TRÍ 1 B N VÂN Đ N C UD A NGUY N KHOÁI 4 1 1300 B N VÂN Đ N ĐOÀN VĂN BƠ C UD A 4 1 1500 B N VÂN Đ N NGUY N KHOÁI CU I ĐƯ NG 4 1 1000 B N VÂN Đ N NG T T THÀNH ĐOÀN VĂN BƠ 4 1 1400 2 ĐOÀN NHƯ HÀI Tr n đư ng 3 1 2100 3 ĐOÀN VĂN BƠ TÔN Đ N H M 290 4 1 1300 ĐOÀN VĂN BƠ H M 290 NG THU N HI N 4 1 900 ĐOÀN VĂN BƠ HOÀNG DI U TÔN Đ N 3 1 1800 ĐOÀN VĂN BƠ B N VÂN Đ N HOÀNG DI U 3 1 2100 4 ĐƯ NG 20 M Tr n đư ng 4 1 900 5 HOÀNG DI U Tr n đư ng 3 1 3000 6 H M 209 TTTHUY T TÔN T THUY T BIA TƯ NG NI M 4 2 700 7 H M HÃNG PHÂN B N VÂN Đ N CU I L TCXVH 4 1 1400 8 KHÁNH H I Tr n đư ng 3 1 2000 9 LÊ QU C HƯNG HOÀNG DI U LÊ VĂN LINH 3 1 2400 LÊ QU C HƯNG B N VÂN Đ N HOÀNG DI U 4 1 1500 10 LÊ TH CH Tr n đư ng 3 1 2800 11 LÊ VĂN LINH LÊ QU C HƯNG ĐOÀN VĂN BƠ 3 1 1800 LÊ VĂN LINH NG T T THÀNH LÊ QU C HƯNG 3 1 2400 12 NG T T THÀNH XÓM CHI U C U TÂN THU N 2 1 2800 NG T T THÀNH C U KHÁNH H I XÓM CHI U 2 1 3200 13 NGUY N KHOÁI Tr n đư ng 4 1 1400 14 NGUY N THÂN Tr n đư ng 4 1 1000 HI N 15 NGUY N TRƯ NG Tr n đư ng 3 1 2100 T 7
 13. 16 TÔN TH T THUY T XÓM CHI U KHÁNH H I 4 1 1500 TÔN TH T THUY T NG T T THÀNH XÓM CHI U 4 1 1400 TÔN TH T THUY T KHÁNH H I NGUY N KHOÁI 4 1 1400 TÔN TH T THUY T NGUY N KHOÁI CU I ĐƯ NG 4 1 1000 17 TÔN Đ N Tr n đư ng 4 1 1800 18 XÓM CHI U Tr n đư ng 4 1 1400 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH B NG GIÁ Đ T ĐÔ TH - BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 05/QĐ-UB-QLĐT NGÀY 04/01/1995 C A UBND THÀNH PH H CHÍ MINH B NG GIÁ Đ T S 1 QU N 5 (5 TRANG) ĐƠN V TÍNH 1000 đ/m2 ĐO N ĐƯ NG LĐG V GHI STT TÊN ĐƯ NG GIÁ CHÚ T Đ N PH TRÍ 1 AN BÌNH HÀM T TR N HƯNG Đ O 3 1 2000 AN BÌNH TR N HƯNG Đ O TR N PHÚ 3 1 2700 2 AN DƯƠNG VƯƠNG CHÂU V LIÊM NGÔ QUY N 1 1 7000 AN DƯƠNG VƯƠNG NG TRI PHƯƠNG TR N PHÚ 1 1 6000 AN DƯƠNG VƯƠNG NGÔ QUY N NG TRI PHƯƠNG 2 1 4150 AN DƯƠNG VƯƠNG TR N PHÚ NG VĂN C 1 1 4800 3 AN ĐI M Tr n đư ng 3 1 2000 4 BÀ TRI U Tr n đư ng 3 1 2000 5 BÃI S Y Tr n đư ng 3 1 2000 6 B CH VÂN BÙI H U NGHĨA AN BÌNH 3 1 2500 B CH VÂN HÀM T BÙI H U NGHĨA 3 1 2900 7 B N HÀM T NG TRI PHƯƠNG H I T L ÔNG 3 1 2200 B N HÀM T NG VĂN C NG TRI PHƯƠNG 4 1 1800 8 BÙI H U NGHĨA HÀM T TR N HƯNG Đ O 2 1 4800 BÙI H U NGHĨA TR N HƯNG Đ O NGUY N TRÃI 2 1 3200 9 CAO Đ T Tr n đư ng 3 1 2500 10 CHIÊU ANH CÁC BÙI H U NGHĨA NHIÊU TÂM 2 1 3700 CHIÊU ANH CÁC NHIÊU TÂM CU I ĐƯ NG 2 1 2800 11 CHÂU V TI P Tr n đư ng 3 1 2500 12 CHÂU VĂN LIÊM Tr n đư ng 1 1 8600 13 DƯƠNG T GIANG Tr n đư ng 3 1 2500 14 ĐÀO T N Tr n đư ng 3 1 2200 15 Đ NG THÁI THÂN Tr n đư ng 3 1 2200 16 Đ NG C TH NH Tr n đư ng 3 1 2500 17 Đ VĂN S U Tr n đư ng 3 1 2400 8
 14. 18 GIA PHÚ Tr n đư ng 3 1 2500 19 GÒ CÔNG NG VĂN THÀNH H I T L ÔNG 3 1 2900 GÒ CÔNG TR N VĂN KI U BÃI S Y 3 1 2100 20 HUỲNH M N Đ T Tr n đư ng 3 1 2500 21 HÀ TÔN QUY N Tr n đư ng 3 1 2700 22 H I THƯ NG L CHÂU VĂM LIÊM LƯU XUÂN TÍNH 1 1 4800 ÔNG 22 H I THƯ NG L H CL C CHÂU VĂN LIÊM 1 1 6000 ÔNG 22 H I THƯ NG L LƯU XUÂN TÍNH TR N VĂN KI U 2 1 4000 ÔNG 23 H CL C HÙNG VƯƠNG NGUY N TRÃI 3 1 2500 H CL C NGUY N TRÃI H I T L ÔNG 3 1 3000 24 HÙNG VƯƠNG CHÂU VĂN LIÊM NGUY N TH NH 1 1 4800 HÙNG VƯƠNG LÝ THƯ NG KI T CHÂU VĂN LIÊM 1 1 6000 HÙNG VƯƠNG NG DUY DƯƠNG LÝ THƯ NG KI T 2 1 4400 HÙNG VƯƠNG NGUY N VĂN C SƯ V N H NH 2 1 4400 HÙNG VƯƠNG SƯ V N H NH NG DUY DƯƠNG 1 1 4900 25 KHÁNG CHI N HÀM T TR N HƯNG Đ O 3 1 2200 KHÁNG CHI N TR N HƯNG Đ O NGUY N TRÃI 3 1 2400 26 KIM BIÊN NGUY N V THÀNH H I T LÃN ÔNG 3 1 3500 KIM BIÊN TR N VĂN KI U BÃI S Y 3 1 2400 27 KÝ HÒA Tr n đư ng 3 1 2000 28 LÃO T CHÂU VĂN LIÊM PHÙNG HƯNG 3 1 2900 LÃO T LƯƠNG NH H C CHÂU VĂN LIÊM 3 1 2200 29 LÝ THƯ NG KI T ĐO N ĐƯ NG THU C QU N 5 2 1 4200 30 LƯU XUÂN TÍNH Tr n đư ng 3 1 2000 31 LƯƠNG NH H C Tr n đư ng 3 1 2400 32 LÊ H NG PHONG HÙNG VƯƠNG NGUY N TRÃI 1 1 4600 LÊ H NG PHONG NGUY N TRÃI TR N HƯNG Đ O 2 1 3800 33 LÊ QUANG Đ NH Tr n đư ng 3 1 2900 34 M CC U Tr n đư ng 3 1 2900 35 M C THIÊN TÍCH Tr n đư ng 3 1 2200 36 NGHĨA TH C Tr n đư ng 3 1 2500 37 NGUY N AN Tr n đư ng 3 1 2000 38 NGUY N AN HÀM T TR NH H Đ C 3 1 2000 KHƯƠNG NGUY N AN TR NH H Đ C H I T L. ÔNG 3 1 2000 KHƯƠNG 39 NGUY N BI U TR N HƯNG Đ O Š Đ u C u 3 1 3000 NGUY N BI U Đo n n m dư i g m c u 3 1 1800 40 NGUY N CHÍ HÙNG VƯƠNG NG TRI PHƯƠNG 2 1 4300 9
 15. THANH NGUY N CHÍ LÝ THƯ NG KI T NGUY N TH NH 2 1 4300 THANH NGUY N CHÍ NG TRI PHƯƠNG LÝ THƯ NG KI T 2 1 4800 THANH 41 NGUY N DUY HÙNG VƯƠNG NG CHÍ THANH 3 1 2500 DƯƠNG NGUY N DUY NGUY N TRÃI HÙNG VƯƠNG 3 1 3400 DƯƠNG 42 NGUY N KIM Tr n đư ng 3 1 2500 43 NGUY N THI Tr n đư ng 3 1 3200 44 NGUY N TH NH Tr n đư ng 3 1 3400 45 NGUY N TRI HÀM T TR N HƯNG Đ O 1 1 4600 PHƯƠNG NGUY N TRI TR N HƯNG Đ O NG CHÍ THANH 1 1 6000 PHƯƠNG 46 NGUY N TRÃI NGUY N TRI HÙNG VƯƠNG 2 1 4500 PHƯƠNG NGUY N TRÃI NGUY N VĂN C NGUY N TRI 2 1 5000 PHƯƠNG 47 NGUY N VĂN C NGUY N TRÃI TR N HƯNG Đ O 1 1 4800 NGUY N VĂN C TR N HƯNG Đ O B N CHƯƠNG DG 2 1 3800 NGUY N VĂN C NGÃ 6 CG. HÒA NGÃ 4 NG TRÃI 1 1 4800 48 NGUY N VĂN Tr n đư ng 2 1 4800 THÀNH 49 NGUY N VĂN Tr n đư ng 3 1 2500 Đ NG 50 NGUY N TH I Tr n đư ng 3 1 2500 TRUNG 51 NGÔ GIA T Tr n đư ng 2 1 4000 52 NGÔ QUY N HÀM T TR N HƯNG Đ O 3 1 2400 NGÔ QUY N TR N HƯNG Đ O NG CHÍ THANH 3 1 2800 53 NGÔ NHÂN T NH BÃI S Y TR N V KI U 3 1 2200 NGÔ NHÂN T NH TRANG T PHAN V KH E 3 1 3000 54 NHIÊU TÂM B CH VÂN CHIÊU ANH CÁC 3 1 3200 NHIÊU TÂM CHIÊU ANH CÁC TR N HƯNG Đ O 3 1 2800 NHIÊU TÂM HÀM T B CH VÂN 3 1 2500 55 PHAN HUY CHÚ Tr n đư ng 4 1 1800 56 PHAN PHÚ TIÊN Tr n đư ng 3 1 2200 57 PHAN VĂN KH E Tr n đư ng 3 1 3200 58 PHAN VĂN TR Tr n đư ng 3 1 2200 59 PH M BÂN Tr n đư ng 4 1 2000 PH M H U CHÍ NGUY N KIM THU N KI U 3 1 2400 60 PH M H U CHÍ THU N KI U VÕ TRƯ NG 3 1 2200 TO N 10
 16. 61 PH M ĐÔN Tr n đư ng 4 1 2000 62 PHÓ CƠ ĐI U Tr n đư ng 3 1 3200 63 PHÚ GIÁO Tr n đư ng 3 1 2700 64 PHÚ H U Tr n đư ng 2 1 3600 65 PHÚ Đ NH Tr n đư ng 3 1 2200 66 PHÙ Đ NG T NGUY N TRÃI AN DƯƠNG 3 1 3200 VƯƠNG VƯƠNG PHÙ Đ NG T TR N HƯNG Đ O NGUY N TRÃI 2 1 4800 VƯƠNG 67 PHÙNG HƯNG H I T. L. ÔNG AN DƯƠNG 2 1 4500 VƯƠNG PHÙNG HƯNG TR N V KI U H I T. L. ÔNG 2 1 3500 68 PHƯ C HƯNG Tr n đư ng 3 1 2200 69 SƯ V N H NH Tr n đư ng 3 1 3000 70 THU N KI U Tr n đư ng 3 1 3300 71 TRANG T Tr n đư ng 2 1 3800 72 TRI U QUANG HÀM T NGUY N TRÃI 3 1 2200 PH C TRI U QUANG NGUY N TRÃI BÀ TRI U 3 1 2500 PH C 73 TR N BÌNH TR NG Tr n đư ng 3 1 2800 74 TR N CHÁNH Tr n đư ng 2 1 4000 CHI U 75 TR N HÒA Tr n đư ng 3 1 2200 76 TR N HƯNG Đ O AN BÌNH CHÂU VĂN LIÊM 1 1 7800 TR N HƯNG Đ O CHÂU VĂN LIÊM H CL C 1 1 8200 TR N HƯNG Đ O NGUY N VĂN C AN BÌNH 1 1 7500 77 TR N NHÂN TÔN Tr n đư ng 3 1 2500 78 TR N PHÚ AN DƯƠNG VƯƠNG NG TRI PHƯƠNG 3 1 2900 TR N PHÚ NG TRI PHƯƠNG TR N H Đ O 3 1 3200 TR N PHÚ NGUY N V C AN DƯƠNG 3 1 2900 VƯƠNG 79 TR N TU N KH I Tr n đư ng 3 1 2500 80 TR N TƯ NG Tr n đư ng 3 1 2200 CÔNG 81 TR N VĂN KI U NGÔ NHÂN T NH H I T. L. ÔNG 3 1 2200 82 TR N XUÂN HÒA Tr n đư ng 3 1 2200 83 TR N ĐI N Tr n đư ng 3 1 2800 84 TR NH HOÀI Đ C Tr n đư ng 2 1 3500 85 T N ĐÀ HÀM T TR N H Đ O 3 1 2700 T N ĐÀ TR N H Đ O NGUY N TRÃI 3 1 2500 86 T UYÊN Tr n đư ng 2 1 4000 87 TÂN HÀNG Tr n đư ng 3 1 2200 11
 17. 88 T NG DUY TÂN Tr n đư ng 2 1 4800 89 TĂNG B T H Tr n đư ng 3 1 2200 90 TÂN HƯNG Tr n đư ng 3 1 2200 91 TÂN THÀNH HÀ TÔN QUY N NG TH NH 3 1 2500 TÂN THÀNH THU N KI U DƯƠNG T 3 1 2200 GIANG TÂN THÀNH DƯƠNG T GIANG HÀ TÔN QUY N 2 1 3700 92 V N KI P Tr n đư ng 3 1 2500 93 V N TƯ NG TR N V KI U TR NH H Đ C 3 1 2200 V N TƯ NG TR NH H Đ C H I T. L. ÔNG 3 1 2500 94 VÕ TRƯ NG TO N Tr n đư ng 3 1 2400 95 VŨ CHÍ HI U Tr n đư ng 2 1 3500 96 XÓM VÔI Tr n đư ng 3 1 2700 97 Y T KIÊU Tr n đư ng 2 1 3400 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH B NG GIÁ Đ T ĐÔ TH - BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 05/QĐ-UB-QLĐT NGÀY 04/01/1995 C A UBND THÀNH PH B NG GIÁ Đ T S 1 HUY N TH Đ C (6 TRANG) ĐƠN V TÍNH 1000 đ/m2 ĐO N ĐƯ NG GHI STT TÊN ĐƯ NG GIÁ L HG VT CHÚ T Đ N ** TH TR N : 1 LÝ THÁI T KHA V N CÂN Đ NG TH RÀNH 750 2 1 (DƯƠNG V CAM) Đ NG TH RÀNH GA XE L A 400 3 1 2 LÊ VĂN TÁCH Tr n đư ng 250 3 2 (TR N BH TR NG) 3 NGÔ QUY N Tr n đư ng 250 3 2 (TR N VĂN N A) 4 NGUY N TRÃI Tr n đư ng 250 3 2 5 Đ NG TH RÀNH Tr n đư ng 600 2 1 (TRƯNG N VƯƠNG) 6 TRƯƠNG VĂN NGƯ Tr n đư ng 650 2 1 (TH KHOA HUÂN) 7 LÊ VĂN NINH Tr n đư ng 1000 1 1 (TH KHOA Đ C) 8 LAM SƠN Tr n đư ng 750 2 1 9 TÔ NG C VÂN NGÃ NĂM NGÃ 3 NGÔ 1000 1 1 QUY N TÔ NG C VÂN NGÃ 3 NGÔ QUY N ĐG R Y XE L A 800 2 1 10 ĐƯ NG Đ T Đ Cây xăng Gò Dưa TÔ NG C VÂN 400 3 1 12
 18. (LINH ĐÔNG) 11 KHA V N CÂN NGÃ 3 NGUY N TRÃI C NG THOÁT 600 2 1 NƯ C TR VÀNH KHUYÊN KHA V N CÂN C NG THOÁT NƯ C NGÃ NĂM 1000 2 1 TR VÀNH KHUYÊN NGÃ NĂM C U NGANG 1000 1 1 12 H VĂN TƯ NGÃ 3 KHA V N CÂN NGÃ 3 ĐOÀN 600 2 1 (TA DƯƠNG MINH) CÔNG H N NGÃ 3 ĐOÀN CÔNG CTy ĂN U NG 350 3 1 H N CTy ĂN U NG CU I ĐƯ NG 300 3 2 13 ĐOÀN CÔNG H N Tr n đư ng 750 2 1 (NGUY N T HI N) 14 VÕ VĂN NGÂN NGÃ NĂM NGÃ 3 Đ NG VĂN 1000 2 1 (HOÀNG DI U) BI NGÃ 3 Đ NG VĂN BI ĐG ĐOÀN K T 800 2 1 ĐG ĐOÀN K T NGÃ 4 XA L 800 2 1 15 KHU LÀNG Đ I H C 550 2 1 THU C TH TR N TH Đ C VÀ KHU CƯ XÁ NGÂN HÀNG THU C XÃ AN PHÚ 16 CÁC ĐƯ NG Đ T 300 3 2 N I, TH TR N ** ĐƯ NG NGOÀI TH TR N : 17 TÔ NG C VÂN ĐG R Y XE L A NGÃ 3 ĐG LINH 550 3 ĐÔNG NGÃ 3 ĐG LINH ĐÔNG C U TR NG I 600 2 TAM HÀ C U TR NG I XA L TRƯ NG 550 3 TAM HÀ SƠN 18 KHA V N CÂN C U NGANG C A HÀNG S 4 600 2 C A HÀNG S 4 C U GÒ DƯA 550 3 C U GÒ DƯA XN THU C SÁT TRÙNG - Bên có Đ. s t 300 4 - Bên không có 500 3 Đư ng s t XN THU C SÁT NGÃ 4 BÌNH 550 3 TRÙNG TRI U - Bên có Đ. s t 350 4 NGÃ TƯ BÌNH TRI U C U BÌNH L I - Bên có Đ. s t 350 4 - Bên không có 550 3 Đư ng s t 13
 19. NGÃ 3 NGUY N TRÃI CÁCH NGÃ 4 LINH 550 3 XUÂN 200 m CÁCH NGÃ 4 L. XUÂN CHÙA CAO ĐÀI 500 3 200 m CHÙA CAO ĐÀI CÂY LƠN 350 4 19 VÕ VĂN NGÂN NGÃ 4 XA L CH NH 600 2 T TÂM CH NH UBND XÃ TN PHÚ 500 3 NGÃ BA BƯU ĐI N+TRG 350 4 Đ NG + Bưu đi n Ch Nh C uB nN c 300 4 C uB nN c Hương L 30 300 4 20 Đ NG VĂN BI Tr n đư ng 600 2 (NGUY N DU) 21 HOÀNG DI U 2 NGÃ 3 QL 1 NGÃ 3 NHÀ MÁY 450 3 L C NƯ C NGÃ 3 VÕ V NGÂN HOÀNG DI U 2 450 3 22 ĐƯ NG VI T NGÃ 4 TH Đ C C NG BV T.Đ C 450 3 TH NG C NG BV T.Đ C XA L TRƯ NG 300 4 SƠN 23 QU C L 13 M I C U BÌNH TRI U NGÃ 4 BÌNH 600 3 PHƯ C NGÃ 4 BÌNH PHƯ C RANH SÔNG BÉ 600 3 24 QU C L 13 CŨ NGÃ 3 QL 13 CŨ CÁCH CH BÌNH 300 4 PHƯ C 100 m CÁCH CH BÌNH XA L TRƯ NG 500 3 PHƯ C 100 m SƠN 25 XA L TRƯ NG C U BÌNH PHƯ C NGÃ TƯ TÔ 600 2 SƠN (XA L Đ I NG C VÂN HÀN) NGÃ TƯ TÔ NG C GA SÓNG TH N 650 2 VÂN GA SÓNG TH N NGÃ 3 XA L HÀ 600 2 N I NGÃ 4 TR M 3 NGÃ 3 C U VĨNH 300 4 PHÚ 26 XA L HÀ N I C U SÀI GÒN C U R CH CHI C 1200 1 (QU C L 52) C U R CH CHI C NGÃ 4 TH Đ C 850 2 NGÃ 4 TH Đ C C U BIÊN HÒA 700 2 27 ĐƯ NG TR N NÃO C U ĐEN NGÃ 4 AN KHÁNH 800 2 NGÃ 4 AN KHÁNH GIÁP SÔNG 500 3 SGÒN GIÁP SÔNG SGÒN ĐÔNG L NH 6 400 4 28 LƯƠNG ĐÌNH C A KHU CƯ XÁ TRÊN D C ĐƯ NG KHÔNG 500 3 (TH THIÊM) CÓ CH NGÃ 4 AN KHÁNH NGÃ 3 AN PHÚ 500 3 14
 20. 29 ĐƯ NG NHÀ TH Đ A ĐI M CH + CÓ KINH DOANH 500 3 30 LIÊN T NH L 25 NGÃ 3 CÁT LÁI NGÃ 3 AN PHÚ 800 2 NGÃ 3 AN PHÚ QUA C U GI NG ÔNG T 700 3 500M CÁCH C U GI NG B N PHÀ CÁT LÁI 500 3 ÔNG T 500 M 31 HƯƠNG L 33 NGÃ 3 C U GI NG UBND XÃ BÌNH 500 3 TRƯNG UBND XÃ BÌNH Ngã 3 Đư ng Tăng 250 4 TRƯNG Long Ngã 3 Đư ng Tăng Ngã 3 Long Th nh 200 4 Long M Ngã 3 Long Th nh M UBND XÃ L.BÌNH 250 4 UBND XÃ L.BÌNH Ra Ngã 3 Ng i 400 3 Th ng (Đg Hà N i) 32 LIÊN XÃ PHƯ C NGÃ 4 BÌNH THÁI ĐL III CƯ XÁ 400 3 LONG - PH.BÌNH PHƯ C BÌNH 33 KHU TRUNG TÂM G N CH , M T TI N CH 500 3 CH TH THIÊM KHÔNG M T TI N ĐƯ NG, ÁP D NG THEO H M 34 TRUNG TÂM CH G N M T TI N CH 500 3 BÌNH TRƯNG KHÔNG M T TI N ĐƯ NG, ÁP D NG THEO H M 35 KHU CƯ XÁ PHƯ C TRUNG TÂM CH 400 3 BÌNH ĐƯ NG I ĐƯ NG 8 + ĐO N 300 4 Đ U Đ I L III ĐƯ NG 9 Đ I L III 300 4 (ĐO N CU I) ĐƯ NG 12 ĐƯ NG 14 300 4 36 KHU CƯ XÁ AN M T TI N ĐƯ NG KHU TRUNG TÂM 400 4 KHÁNH KHÔNG M T TI N ĐƯ NG, ÁP D NG THEO H M 37 KHU CƯ XÁ THANH Đ U CÁC ĐƯ NG 500 4 BÌNH VÀ BÁO CHÍ CU I CÁC ĐƯ NG 400 4 AN BÌNH 38 KHU CƯ XÁ KI N KHU TRUNG TÂM CH 350 4 THI T CÁC ĐƯ NG KHÁC ÁP D NG THEO H M 39 KHU TRUNG TÂM KHU TRUNG TÂM M T TI N CH 600 3 CH TAM HÀ KHÔNG M T TI N ĐƯ NG, ÁP D NG THEO H M 40 KHU TRUNG TÂM KHU TRUNG TÂM M T TI N CH 700 3 CH TAM BÌNH 15
Đồng bộ tài khoản