Quyết định số 06/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 06/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2000/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch địa chất năm 2000 cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2000/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2000/QĐ-BCN Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C GIAO K HO CH Đ A CH T NĂM 2000CHO C C Đ A CH T VÀ KHOÁNG S N VI T NAM Căn c Ngh đ nh s 74/ CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Quy t đ nh s 123/1999/QĐ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a B K ho ch và Đ u tư; Căn c Quy t đ nh s 142/ QĐ-TCKT ngày 27 tháng 01 năm 2000 c a B trư ng B Công nghi p v vi c giao d toán chi ngân sách Nhà nư c năm 2000; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch và Đ u tư QUY T Đ NH: Đi u 1. Giao k ho ch đ a ch t năm 2000 cho C c Đ a ch t và Khoáng s n Vi t Nam như Ph l c kèm theo. Đi u 2. C c trư ng C c Đ a ch t và Khoáng s n Vi t Nam căn c Quy t đ nh này giao k ho ch đ a ch t chi ti t cho các đơn v tr c thu c và ch đ o các đơn v th c hi n đ y đ các ch tiêu nhi m v đư c giao. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V ch c năng thu c B , C c trư ng C c Đ a ch t và Khoáng s n Vi t nam ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. K/T B TRƯ NG B CÔNG NGHI P TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3, - B KHĐT, B Tài chính, - Kho b c Nhà nư c, - Lưu VP, KHĐT. Đ H i Dũng
  2. B NG T NG H P M C TIÊU NHI M V VÀ M T S CH TIÊU CH Y U C A K HO CH NĂM 2000 A- CH TIÊU PHÁP L NH 1. M c tiêu hoàn thành (các nhi m v hoàn thành): a- Khoáng s n - Chì k m : 300.000 t n (C2+P1) - Vàng : 16 t n - Urani : 5.000 t n U3O8 (C2+P1) b- Đi u tra đ a ch t khu v c: 2 - Đi u tra 1/500.000 đ a ch t-khoáng s n bi n ven b trên di n tích 5.000 km (đo n Trà Vinh-Vũng Tàu) và m t s vùng có tri n v ng khoáng s n. 2 - Bay đo t - ph gama: 10.200 km 2 - Đi u tra 1/50.000 đ a ch t-khoáng s n : 10.275 km 2 - Đi u tra ĐCTV-ĐCCT 1/200.000 : 9.000 km 2 - Đi u tra đ a ch t đô th : 407 km 2. Nhi m v đ a ch t : (Có danh m c kèm theo) T ng s : 120 nhi m v Trong đó: + N p lưu tr : 26 nhi m v +M m i: 23 nhi m v 3. V n đ u tư: a- Cho các nhi m v đi u tra đ a ch t : 85.000 tri u đ ng (C c Đ a ch t và Khoáng s n Vi t Nam giao chi ti t cho các đơn v theo m c chi 119 và m c chi 134) b- Cho mua s m thi t b : 4.300 tri u đ ng c- Cho các ch tiêu khác : Th c hi n theo thông báo c a B . B- CH TIÊU HƯ NG D N: 1. Phân b v n đ u tư cho các nhi m v đi u tra đ a ch t T ng s : 85.000 tri u đ ng
  3. - Đi u tra cơ b n đ a ch t và tài nguyên khoáng s n : 35.081 tri u đ ng - Đánh giá khoáng s n : 21.426 tri u đ ng - Nghiên c u áp d ng TBKT, biên t p xu t b n: 7.003 tri u đ ng - Các công tác khác: 1.490 tri u đ ng 2. D ch v đ a ch t và s n xu t khác 50.000 tri u đ ng
  4. NHI M V Đ A CH T NĂM 2000 (Kèm theo quy t đ nh s 06/2000/QĐ-BCN ngày 10 tháng 02 năm 2000 c a B Công nghi p) TT Tên nhi m v đ a ch t Th i gian M c tiêu nhi m v Kh i N p lưu công tr đ a ch t năm 2000 A ĐI U TRA CƠ B N Đ A CH T 55.081 VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG S N I L p b n đ đ a ch t t l 1/500.000 1 Đi u tra đ a ch t và TKKS r n bi n ven b : 1996 2002 Đi u tra đ a ch t và TKKS r n bi n ven 2 b trên di n tích 5000 km (đo n Trà Công tác đ a ch t Vinh-Vũng Tàu) và m t s vùng tri n v ng khoáng s n Công tác đ a v t lý Công tác t c đ a II Đo v b n đ đ a ch t và đi u tra khoáng s n t l 1/50.000 2 Nhóm t Hàm tân-Côn Đ o 1996 2001 L p báo cáo trình duy t 3 Nhóm t Phù M 1995 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr 4 Nhóm t Cao B ng – Đông Khê 1996 2000 N p lưu tr 5 Nhóm t Lao Cai 1996 2002 Thi công đ án 6 Nhóm t Võ Nhai 1997 2000 N p lưu tr 7 Nhóm t Ch Chu 1997 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr 8 Nhóm t B c Hà 1997 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr 9 Nhóm t Tr m T u 1997 2001 L p báo cáo trình duy t 10 Nhóm t Mư ng Lát 1997 2001 Thi công đ án 11 Nhóm t Thanh Ba 1997 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr 12 Nhóm t Minh Hóa 1997 2001 Thi công đ án 13 Nhóm t Qu ng Tr 1997 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr 14 Nhóm t B ng Sơn 1997 2001 Thi công đ án 15 Nhóm t L c Ninh 1997 2001 Thi công đ án 16 Nhóm t Phúc H 1998 2002 Thi công đ án 17 Nhóm t Tu n Giáo (g m c đo tr ng l c) 1998 2002 Thi công đ án 18 Nhóm t Trà My 1998 2002 Thi công đ án 19 Nhóm t Ba Tơ 1998 2002 Thi công đ án 20 Nhóm t Lai Châu 1999 2003 Thi công đ án 21 Nhóm t Quỳnh Nhai 1999 2003 Thi công đ án 22 Nhóm t B c Đà L t 1999 2003 Thi công đ án 23 Nhóm t Mư ng Xén 1999 2003 Thi công đ án
  5. 24 Bay đo t -ph gamma t l 1/50.000 và đo 1997 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr tr ng l c t l 1/100.000 vùng Kontum 25 Ki m tra chi ti t c m d thư ng ĐVL máy 1998 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr bay s 6,14 vùng Hà Trung-Thanh Hóa 26 Ki m tra chi ti t các c m d thư ng ĐVL 1998 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr máy bay vùng B n Tang, làng Răm, Sông Giang 27 Bay đo t -ph gamma t l 1/50.000 vùng 1999 2002 Thi công đ án B c Đà l t 28 Đo v tr ng l c 1/100.000-1/50.000 vùng Ba 1999 2001 Thi công đ án Tơ III L p b n đ ĐCTV-ĐCCT t l 1/200.000 29 Vùng Hòn gai-Móng Cái 1997 2002 Thi công đ án 30 Vùng Hu -Đông Hà 1996 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr IV L p b n đ ĐCTV-ĐCCT t l 1/50.000 31 Vùng R ch giá – Th t N t 1997 2002 Thi công đ án 32 Vùng Trà Vinh – Long Toàn 1997 2002 Thi công đ án 33 Vùng Duy Xuyên – Tam Kỳ 1998 2002 Thi công đ án 34 Vùng C m Xuyên-Kỳ Anh 1998 2001 Thi công đ án 35 Đo l p B n đ đ a ch t, b n đ ĐCTV, b n 1999 2002 Thi công đ án đ ĐCCT t l 1/50.000 vùng Ph Lý, Hưng Yên 36 Đo v l p b n đ đ a ch t, b n đ ĐCTV, 1999 2003 Thi công đ án b n đ ĐCCT t l 1/50.000 vùng Đ ng Xoài, Bình Phư c 37 L p b n đ ĐCTV, b n đ ĐCCT t l 1999 2002 Thi công đ án 1/50.000 vùng Đ c Tr ng-Di Linh, Lâm Đ ng 38 V- Quan tr c qu c gia đ ng thái nư c L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr dư i đ t 38.1 Vùng Đ ng b ng B c B 1996 2000 38.2 Vùng Tây Nguyên 1996 2000 38.3 Vùng Đ ng b ng Nam B (bao g m c h p 1996 2000 tác qu c t ) 38.4 X lý tài li u, d báo, và xu t b n niên giám 1996 2000 đ ng thái nư c dư i đ t 38.5 L p đ án quan tr c đ ng thái nư c dư i Trình duy t đ án đ t cho 3 vùng trên ti p theo t năm 2001 VI Đi u tra đ a ch t đô th 39 ĐCĐT Thái Nguyên-B c Giang-L ng Sơn 1997 2000 N p lưu tr 40 Đi u tra ĐCĐT Nam Đ nh-Ninh Binh 1999 Thi công đ án 41 Đi u tra ĐCĐT Cao B ng-Hà Giang-Tuyên 1999 Thi công đ án Quang VII Điêu tra nư c dư i đ t
  6. 42 Đi u tra ngu n nư c ph c v các t nh mi n 1997 2002 Thi công đ án núi phía B c (pha II) 43 Đi u tra ngu n nư c dư i đ t vùng núi Trung 1997 2001 Thi công đ án B và Tây Nguyên (pha II) 44 Đi u tra ngu n nư c dư i đ t vùng sâu 1997 2002 Thi công đ án Nam B (pha II) 45 Đi u tra ĐTV, ĐCCT và tìm ki m ngu n 1997 2002 Thi công đ án nư c các đ o thu c lãnh th Vi t Nam: Khu v c mi n B c Khu v c mi n trung Khu v c mi n Nam 46 Đánh giá ngu n nư c dư i đ t vùng ven 1999 2001 Thi công đ án bi n huy n M Đ c, Qu ng Ngãi 47 Đánh giá ngu n nư c dư i đ t vùng th xã 1999 2001 Thi công đ án Cà Mau 48 Các nhi m v m m i 2000 Th c hi theo QĐ giao nhi m v m m i Đo v b n đ ĐC và đi u tra KS t l 1/50.000 nhóm t Kontum 49 Đo v b n đ ĐC và đi u tra KS t l 2000 1/50.000 nhóm t Trùng Khánh – Cao B ng 50 Đo v b n đ ĐC và đi u tra KS t l 2000 1/50.000 nhóm t Yên Châu – Sơn La 51 Đi u tra ĐC, KS, đ a ch t môi trư ng và tai 2000 bi n đ a ch t vùng bi n Nam Trung B t 0- 10 m nư c t l 1/50.000; 10-25m nư c t l 1/100.000 52 Ki m tra chi ti t c m d thư ng đ a v t lý 2000 máy bay vùng Đăc Song-Gia Lai 53 L p b n đ ĐCTV-ĐCCT t l 1/50.000 vùng 2000 L c Ninh 54 L p b n đ ĐCTV-ĐCCT t l 1/50.000 vùng 2000 Lao B o 55 L p b n đ ĐCTV-ĐCCT t l 1/50.000 vùng 2000 Sông C u-Tuy An, Phú Yên 56 Đánh giá ngu n nư c dư i đ t vùng th xã 2000 B c Liêu 57 Đánh giá ngu n nư c dư i đ t vùng th xã 2000 Chân Mây, Phú L c 58 Đánh giá ngu n nư c dư i đ t vùng Buôn 2000 Đôn – Đăc Lăc B ĐÁNH GIÁ KHOÁNG S N 21.426 59 Kh o sát thu th p tài li u ĐC-KS m i các Nhi m v thư ng xuyên vùng
  7. 60 Tìm ki m qu ng Urani vùng An Đi m, 1996 2001 L p báo cáo trình duy t Qu ng Nam Đà n ng 61 Đánh giá chì-k m và các khoáng s n đi 1996 2000 N p lưu tr cùng vùng Quan Sơn-Hòn Nh n Thanh Hóa 62 Ki m tra các d thư ng t hàng không và 1997 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr đánh giá các đi m qu ng s t vùng Kontum, An Khê 63 Đánh giá khoáng s n vàng d i Thèn Sìn- 1997 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr Phong Th , Lai Châu 64 Đánh giá vàng Khe Máng-Kỳ Tây Hà Tĩnh 1997 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr 65 Đánh giá vàng và các khoáng s n khác đi 1997 2001 Thi công đ án cùng vùng Trà Nú, Thà Th y 66 Đánh giá khoáng s n vàng và các khoáng 1997 2001 Thi công đ án s n khác vùng Phư c Thành Phư c Sơn Qu ng Nam 67 Đánh giá Uranikhu Pà L a, Qu ng nam 1997 2000 N p lưu tr 68 Đánh giá vàng g c vùng Avao-Apey 1998 2002 Thi công đ án 69 Đánh giá vàng vùng Đăc Tơ Re 1998 2002 Thi công đ án 70 Đánh giá đ ng-vàng Su i On-Đá Đ Phù 1998 2001 Thi công đ án Yên, Sơn La 71 Đánh gía vàng-Pyrophilit và các khoáng s n 1998 2001 Thi công đ án khác d i B n Ngài-Đ ng Mô, Bình Liêu 72 Đánh giá chì-k m vùng Đ ng Quán Bình Ca 1998 2001 Thi công đ án 73 Đánh giá chì-k m vùng Thư ng m Sơn 1998 2001 Thi công đ án Dương, Tuyên Quang 74 Đánh giá vàng-đa kim Si Phay, Lai Châu 1998 2001 Thi công đ án 75 Đánh giá qu ng vàng g c vùng Minh Lương, 1999 2003 Thi công đ án Sa Phìn 76 Đánh giá Graphit khu B o Hà, B o Yên Lào 1999 2001 Thi công đ án Cai 77 Đánh giá đ ng-vàng và các khoáng s n 1999 2002 Thi công đ án khác khu v c su i Nùng, Xuân Thu, Sơn Hà-Qu ng Ngãi 78 Đánh giá qu n Urani khu Đông Nam B n 1999 2002 Thi công đ án Gi ng 79 Đánh giá qu ng vàng vùng Ba Tưng Tà Láo- 1999 2003 Thi công đ án Qu ng Tr 80 Đánh giá qu ng chì-k m đ i La Hiên Cúc 1999 2002 Thi công đ án Đư ng, Võ Nhai-Thái Nguyên 81 Đánh giá Kaolin B t Đ , A Lư i-Th a Thiên 1999 2001 Thi công đ án Hu 82 Đánh giá nguyên li u đá p lát gabro m u 1999 2001 Thi công đ án đen khu v c An Th , Sơn Xuân Phú Yên 83 Đánh giá qu ng Mangan vùng Trùng Khánh, 1999 Thi công đ án H lang-Cao B ng
  8. 84 Các nhi m v m m i: 2000 Th c hi n theo QĐ giao nhi m v m m i Đánh giá Barit vùng Năng Khào, Hà V - huy n Hà Nang, t nh Tuyên Quang 85 Đánh giá Urani khu Pà R ng – TabHinh, 2000 huy n Gi ng t nh Qu ng Nam 86 Đi u tra, đánh giá khoáng ch t công nghi p 2000 (phosphorit, than bùn, Fenspat, puzola) trên di n tích các t nh Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu 87 Đánh giá Fenspat khu Yên Ki n, Đoan Hùng 2000 Phú Th 88 Đánh giá tài nguyên đá p lát t nh Ninh 2000 Thu n C CÔNG TÁC NGHIÊN C U, ÁP D NG 7.003 TBKT, BIÊN T P XU T B N 89 Biên t p. xu t b n b n đ đ a ch t-khoáng 1996 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr s n 1/200.000 các lo t t Đông B c B c B , Kontum-Buôn Mê Thu t, B n Kh -Đ ng Nai 90 Nghiên c u ki n t o và sinh khoáng Nam 1996 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr Vi t Nam 91 Nghiên c u ng d ng tin h c trong qu n lý Nhi m v thư ng xuyên, xây d ng đi u tra đ a ch t, đi u tra khoáng s n và m ng Tin h c gi a B Công nghi p- ho t đ ng khoáng s n C c-Các đơn v tr c thu c-đ a phương 92 Nghiên c u phát tri n và nâng cao ch t 1997 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr lư ng khoa h c các b m u sưu t p c a B o tàng Đ a ch t 93 T ng h p, phân tích các tài li u ĐVL đ 1997 2000 N p lưu tr nh n d ng, đánh giá tri n v ng khoáng s n n i sinh các d thư ng ĐVL vùng Trung Vi t Nam 94 Nghiên c u, đánh giá ti m năng Urani kh i 1998 2002 Thi công đ án nhô Kontum và Tú L 95 Nghiên c u đ c đi m khoáng hóa và phân 1998 2001 Thi công đ án vùng di n tích tri n v ng qu ng vàng vùng nam Trà Nú – Phư c Thành 96 Nghiên c u, đanh giá tri n v ng vàng và các 1998 2001 Thi công đ án khoáng s n đi kèm trong đ i Hoành Sơn 97 Hi u đính lo t b n đ đ a ch t và khoáng 1998 2001 Thi công đ án s n Tây B c t l 1/200.000 98 Xây d ng, hoàn thi n phòng VILAS xác đ nh 1998 2000 L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr tính ch t v t lý đá và qu ng 99 H th ng hóa các tài li u l khoan, l a ch n 1998 2000 Trình ban hành quy đ nh. L p báo cáo đ lưu gi các m u lõi khoan trình duy t, n p lưu tr 100 Hoàn thi n và nâng c p kho lưu tr đ a ch t 1998 2003 Thi công đ án 101 S hóa tài li u ĐVL trên máy vi tính 1998 2000 Thi công đ án. L p báo cáo trình duy t, n p lưu tr 102 Nghiên c u xây d ng quy trình công ngh 1999 2000 Thi công đ án. L p báo cáo trình
  9. đo đ a ch n 24 kênh máy MARK-6 đ gi i duy t, n p lưu tr quy t các nhi m v kh o sát công trình 103 Nghiên c u m i liên quan c a các đá núi l a 1999 Thi công đ án vùng Viên Nam, Sông Đà v i khoáng hóa Cu, Au. 104 Hoàn thi n và biên so n các quy đ nh, quy 1999 Hoàn thành trình ban hành các quy trình phân tích đ B Công nghi p ban hành trình, quy đ nh phân tích m u nư c, TCN m u cơ lý, hóa phi kim lo i, th ch h c tr ng sa 105 Biên so n, biên t p trình ban hành các văn Nhi m v thư ng xuyên. Biên so n và b n pháp quy qu n lý Nhà nư c v đi u tra trình ban hành quy đ nh an toàn lao đ a ch t và ho t đ ng khoáng s n, quy đ ng, v sinh môi trư ng lao đ ng ho ch chi n lư c ngành trong công tác đ a ch t; quy đ nh đánh giá khoáng s n; quy đ nh ch đ k tóan m i; quy hoach phát tri n ngành đ a ch t đ n năm 2010. 106 Các nhi m v m m i 2000 Th c hi n theo quy t đ nh giao nhi m v m m i Đi u tra hi n tr ng môi trư ng phóng x m t s m phóng x và m có ch a phóng x 107 Ch t o b m u chu n qu ng ch a Sunfua 2000 kim lo i (Cu, Pb, Zn). C p TCN dùng trong phân tích thí nghi m 108 Nâng cao năng l c phân tích đ đăng ký 2000 VILAS phòng thí nghi m hóa và hóa-lý 109 B sung và hoàn thi n quy ph m k thu t 2000 các phương pháp thăm dò tr ng l c và đ a v t lý l khoan, quy trình công ngh đo hơi th y ngân và hơi rađon 110 Phân chia đ a t ng N-Q và nghiên c u c u 2000 trúc đ a ch t đ ng b ng Nam B 111 Đi u tra tai bi n đ a ch t vùng Tây Nguyên 2000 112 T ng h p phân tích tài li u đ a v t lý đ 2000 nh n d ng, đánh giá tri n v ng khoáng s n các vùng Đà l t-Phan Thi t, Rào N y Hòa Bình, C m th y, V n yên. D CÁC CÔNG TÁC KHÁC 1.490 113 Công tác b o tàng: Phía B c Phía Nam 114 Công tác lưu tr , xu t b n thư ng xuyên: Công tác thông tin, tư li u Công tác lưu tr Công tác xu t b n thư ng xuyên
  10. 115 Xu t b n: Biên t p và xu t b n b n đ v phong hóa và tr m tích đ t Vi t Nam t l 1/1.000.000 116 B n đ khoáng s n Vi t Nam t l 1/1.000.000 và thuy t minh 117 B n đ t trư ng Vi t Nam t l 1/1.000.000 và thuy t minh 118 Các n ph m khác 119 Ki m tra đ nh kỳ các phòng thí nghi m cơ s 120 Thanh toán kh i lư ng n c a năm 1999 121 Đ I M I TRANG THI T B Đ A CH T 4.300 T ng c ng 89.300
Đồng bộ tài khoản