Quyết định số 06/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định số 06/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 06/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V TH T C GIAO T, CHO THUÊ T, CHUY N M C ÍCH S D NG T U TƯ XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t và Ngh nh s 79/2001/N -CP ngày 01 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 17/1999/N -CP; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 08 tháng 7 năm 1999; Căn c Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai và Ngh nh s 66/2001/N -CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 c a Chính ph v vi c s a i b sung Ngh nh s 04/2000/N -CP; Căn c Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Thông tư s 1990/2001/TT-TC C ngày 30 tháng 11 năm 2001 c a T ng c c a chính (nay là B Tài nguyên-Môi trư ng) hư ng d n ăng ký bi n ng, l p h sơ a chính và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; Căn c Thông tư s 2074/2001/TT-TC C ngày 14 tháng 12 năm 2001 c a T ng c c a chính (nay là B Tài nguyên-Môi trư ng) hư ng d n trình t l p, xét duy t h sơ giao t, thuê t i v i t ch c, h gia ình, cá nhân; Xét ngh c a Giám c S a chính-Nhà t t i văn b n s 14788/ CN -GT ngày 22 tháng 11 năm 2002 và ý ki n c a S Tư pháp, công văn s 1806/STP-VB ngày 13 tháng 12 năm 2002;
 2. QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành Quy nh v th t c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t u tư xây d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2.- Quy t nh này ư c ban hành thay th Quy t nh s 1295/Q -UB ngày 27 tháng 8 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph và các quy nh v trình t th t c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t ã ban hành trư c ây có n i dung trái v i quy nh này u bãi b . Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 02 năm 2003. i v i h sơ (thu c ph m vi i u ch nh c a quy t nh này) ã n p h sơ trư c ngày quy nh có hi u l c, cơ quan nh n h sơ ti p t c xem xét gi i quy t cho n khi hoàn t t. Khi ương s có yêu c u nh n l i h sơ ho c h sơ không i u ki n theo quy nh gi i quy t, cơ quan ã nh n h sơ hư ng d n và hoàn tr h sơ cho ương s . i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám cS a chính-Nhà t, Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, C c trư ng C c Thu thành ph , Th trư ng các s , ban ngành; Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n và các t ch c, h gia ình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Như i u 3 - B Tài nguyên-Môi trư ng KT. CH TNCH - B Xây d ng PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - TT. UBMTTQ Vi t Nam TP.HCM - VPH -UB: CPVP, các T NCTH - Lưu( T/Trg) Vũ Hùng Vi t QUY NNH V TH T C GIAO T, CHO THUÊ T, CHUY N M C ÍCH S D NG T U TƯ XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo quy t nh s 06 /2003/Q -UB ngày 07 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Ph m vi áp d ng: Các t ch c, h gia ình, cá nhân (g i chung là ngư i s d ng t) có nhu c u Nhà nư c giao t ho c cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t u tư xây d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ph i l p m t trong các th t c sau ây:
 3. 1. Giao t ho c cho thuê t áp d ng cho các trư ng h p: - t s d ng vào m c ích công c ng; qu c phòng an ninh, xây d ng tr s các cơ quan Nhà nư c và t ch c chính tr -xã h i; xây d ng các công trình cơ s h t ng xã h i, h t ng k thu t chung ô th ; xây d ng các khu công nghi p t p trung, các d án n m trong khu ô th m i phát tri n, các d án phát tri n nhà cho ngư i có thu nh p th p theo ch o c a y ban nhân dân thành ph ; các d án s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c, các d án u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, các d án n m trong khu v c thành ph quy ho ch m i g i u tư. - t s d ng thu c qu t công ích; khu t do y ban nhân dân các c p, các cơ quan Nhà nư c ang tr c ti p qu n lý s d ng; t do các t ch c, h gia ình, cá nhân ang s d ng, nhưng không i u ki n ư c chuy n như ng quy n s d ng t. 2. Chuy n như ng quy n s d ng t ng th i v i chuy n m c ích s d ng t áp d ng cho các trư ng h p t ch c, h gia ình, cá nhân có nhu c u s d ng t u tư s n xu t, kinh doanh ho c nhưng không n m trong các trư ng h p nêu t i i m 1 i u này. Trư ng h p trong m t d án u tư, ch u tư ã th a thu n chuy n như ng ư c t 80% di n tích t tr lên nhưng ph n di n tích còn l i không th th a thu n ư c thì Nhà nư c s quy t nh thu h i ph n di n tích này và giao cho ch u tư s d ng theo quy ho ch. Ch u tư s n bù cho ngư i có t b thu h i theo khung giá quy nh c a Nhà nư c. Riêng trư ng h p chuy n như ng quy n s d ng t nhưng không thay i m c ích s d ng thì th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 17/1999/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t và Ngh nh s 79/2001/N -CP ngày 01 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 17/1999/N -CP. 3. Chuy n m c ích s d ng t áp d ng cho các trư ng h p ã có gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c ã ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh giao t ho c cho thuê t vào m c ích nông nghi p, lâm nghi p, chuyên dùng, t nay chuy n sang m c ích khác. i u 2.- ThNm quy n giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t: ThNm quy n giao t, cho thuê t và chuy n m c ích s d ng t theo quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh s 66/2001/N -CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph . Riêng i v i các qu n 2, 7, 9, 12 , Th c thNm quy n giao t, chuy n m c ích s d ng t cho h gia ình, cá nhân s d ng vào m c ích chuyên dùng, t , nông nghi p, lâm nghi p như sau: - T i 9 phư ng ô th (theo Quy t nh s 94/2001/Q -UB ngày 25 tháng 10 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph ): ThNm quy n giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t thu c y ban nhân dân thành ph . - T i 47 phư ng ô th hóa (theo Quy t nh s 94/2001/Q -UB ngày 25 tháng 10 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph ): ThNm quy n giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t thu c y ban nhân dân qu n.
 4. i u 3.- Vi c xem xét quy ho ch khi gi i quy t h sơ giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t: 1. Vi c gi i quy t giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t ph i căn c vào quy ho ch, k ho ch s d ng t ai ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2. y ban nhân dân qu n-huy n căn c vào quy ho ch chi ti t s d ng t ã ư c duy t ho c hư ng d n chung v quy ho ch c a S Quy ho ch-Ki n trúc có ý ki n v quy ho ch ( a i m xây d ng, ranh gi i di n tích t phù h p yêu c u kh ng ch v l gi i và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t, qu c phòng an ninh, v m t xây d ng, t ng cao và t l cơ c u t s d ng t). Sau khi gi i quy t h sơ, y ban nhân dân qu n-huy n chuy n cho S Quy ho ch- Ki n trúc thành ph k t qu gi i quy t ki m tra theo dõi. 3. i v i các trư ng h p sau ây y ban nhân dân qu n-huy n ph i có văn b n g i S Quy ho ch-Ki n trúc có ý ki n trư c khi gi i quy t h sơ: - V trí khu t n m trong khu v c chưa có quy ho ch chi ti t s d ng t 1/2000 ư c duy t và chưa có văn b n hư ng d n chung v quy ho ch c a S Quy ho ch- Ki n trúc. - Các công trình công c ng c p thành ph , các công trình h t ng k thu t liên phư ng và các d án xây d ng có v trí quan tr ng, tính ch t ph c t p như các công trình qu c phòng an ninh, c ng, sân bay…. S Quy ho ch-Ki n trúc xem xét có ý ki n trong th i h n là 14 ngày làm vi c. Trư ng h p ăc bi t ph i kéo dài th i gian xem xét ho c ph i trình y ban nhân dân thành ph quy t nh, S Quy ho ch-Ki n trúc ph i thông báo cho y ban nhân dân qu n-huy n và ngư i xin s d ng t bi t. 4. Vi c xem xét phê duy t quy ho ch chi ti t m t b ng khu t t l 1/500 s ư c th c hi n sau khi có quy t nh giao t ho c cho thuê t và khu t ã ư c o c c m m c xác nh ranh gi i. i u 4.- Vi c quy t nh u tư d án làm cơ s giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t: 1. Vi c quy t nh u tư i v i d án u tư trong nư c ư c th c hi n theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Quy t nh s 155/2002/Q -UB ngày 19/12/2002 c a y ban nhân dân thành ph v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c. 2. Vi c c p gi y phép u tư i v i d án u tư nư c ngoài ư c th c hi n theo Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. - S K ho ch và u tư là cơ quan u m i hư ng d n và ti p nh n h sơ xin c p gi y phép u tư theo các quy nh v c p gi y phép u tư. - Vi c l p h sơ thuê t th c hi n các d án u tư nư c ngoài ư c th c hi n cùng lúc v i vi c l p h sơ c p gi y phép u tư. i u 5.- Vi c s d ng b n a chính khu t l p th t c giao t, thuê t:
 5. 1. B n a chính l p th t c giao t (ho c thuê t) là b n trích l c b n a chính ang ư c lưu hành s d ng, trên ó th hi n ranh gi i, di n tích, kích thư c khu t xin s d ng do ngư i xin s d ng t xác nh. Trư ng h p ngư i xin s d ng t không xác nh ư c ranh gi i di n tích khu t trên n n b n a chính, có th thuê các ơn v có ch c năng o c a chính xác nh ranh bao c a khu t. i v i các công trình có d ng tuy n như ư ng giao thông, ư ng dây t i i n, ư ng ng d n nư c, ê i u, kênh mương… thì ư c dùng bình tuy n ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t (trên ó có xác nh di n tích t s d ng) l p h sơ thu h i-giao t. 2. Sau khi có quy t nh thu h i-giao t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, S a chính-Nhà t ho c phòng Qu n lý ô th s t ch c c m m c xác nh ranh gi i khu t ngoài th c a và trên b n a chính làm cơ s pháp lý cho vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Chi phí o c do ngư i xin s d ng t tr cho các ơn v o c. i v i các d án s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c mà không ph i c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t như ư ng giao thông, ê i u, kênh mương,… Sau khi ranh gi i công trình ư c cơ quan thNm quy n xác nh chính xác tri n khai thi công, S a chính-Nhà t t ch c o c c p nh t bi n ng trên b n a chính t ngu n ngân sách Nhà nư c. 3. Trung tâm Thông tin và ăng ký nhà t và các phòng Qu n lý ô th là nơi cung c p trích l c b n a chính cho các ch u tư. Chi phí thu theo m c giá th ng nh t do S Tài chính-V t giá phê duy t. i u 6.- i v i các d án n m trong khu ô th m i: i v i các d án n m trong các khu ô th m i, Ban qu n lý khu ô th m i là cơ quan u m i ti p nh n h sơ giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t; xem xét th a thu n a i m; t ch c b i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng và theo dõi ki m tra quá trình u tư c a ch u tư. Trư ng h p d án n m trong khu v c chưa có h t ng k thu t thì ch u tư ph i có k ho ch u tư phát tri n h t ng. Chương 2: TH T C GIAO T HO C CHO THUÊ T M c I: IV IH GIA ÌNH, CÁ NHÂN i u 7.- Thành ph n h sơ: 1. ơn xin giao t ho c thuê t (B n chính theo m u); 2. Biên b n th a thu n b i thư ng (B n chính theo m u); Trư ng h p t do các cơ quan Nhà nư c ang qu n lý s d ng thì ph i có văn b n ngh c a cơ quan này. 3. Trích l c b n a chính (b n chính); 4. H khNu (b n sao). Trư ng h p h gia ình, cá nhân xin s d ng t s d ng vào m c ích s n xu t- kinh doanh thì h sơ ph i có phương án s n xu t-kinh doanh và gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh.
 6. i u 8.- Trình t gi i quy t h sơ: 1. H sơ n p t i y ban nhân dân phư ng-xã 2 b . y ban nhân dân phư ng-xã xác nh n hi n tr ng và ngu n g c khu t, xác nh n vào biên b n th a thu n b i thư ng. Giao h sơ cho ngư i xin s d ng t n p t i y ban nhân dân qu n-huy n. Th i gian gi i quy t t i y ban nhân dân phư ng-xã là 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ. 2. y ban nhân dân qu n-huy n thNm tra v ngu n g c t và xem xét v m t quy ho ch: Trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân qu n-huy n, y ban nhân dân qu n-huy n ban hành quy t nh thu h i-giao t ho c thuê t. Trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n-huy n trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. Th i gian gi i quy t t i y ban nhân dân qu n-huy n là 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, t i y ban nhân dân thành ph là 5 ngày làm vi c. M c II: IV IT CH C i u 9..Thành ph n h sơ: 1. ơn xin giao t ho c thuê t (B n chính theo m u) kèm theo quy t nh (gi y phép) thành l p ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao). 2. D án u tư (b n chính). i v i d án ph i phê duy t thì h sơ ph i có quy t nh u tư d án ho c quy t nh phê duy t thi t k k thu t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c gi y phép u tư. (b n sao). 3. Phương án giá b i thư ng thông qua y ban nhân dân qu n-huy n (trư ng h p t th a thu n b i thư ng thì ph i có biên b n th a thu n b i thư ng có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng-xã thay cho phương án giá b i thư ng) (B n chính). i v i d án u tư s d ng v n ngân sách Nhà nư c, h sơ giao t không c n phương án giá b i thư ng. 4. Trích l c b n a chính (B n chính). i u 10.- Trình t gi i quy t h sơ: 1. H sơ n p t i y ban nhân dân qu n-huy n 02 b (04 b n u thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph ). y ban nhân dân qu n-huy n có ý ki n v quy ho ch, hi n tr ng, ngu n g c khu t và phương án giá b i thư ng. Th i gian gi i quy t t i y ban nhân dân qu n-huy n là 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ. 2. S a chính-Nhà t có trách nhi m: - Ki m tra thành ph n h sơ theo quy nh. - Trình y ban nhân dân thành ph quy t nh giao t ho c cho thuê t. Trư ng h p thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân thành ph trình Th tư ng Chính ph quy t nh (thông qua B Tài nguyên-Môi trư ng). Th i gian th m tra h sơ t i S a chính-Nhà t là 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ và t i y ban nhân dân thành ph là 5 ngày làm vi c.
 7. i u 11.- Th t c giao t ho c thuê t sau khi trúng u giá quy n s d ng t: Sau khi ngư i trúng u giá quy n s d ng t n p ti n theo ti n quy nh t i văn b n u giá quy n s d ng t, H i ng u giá quy n s d ng t ho c cơ quan có thNm quy n u giá quy n s d ng t chuy n cho S a chính-Nhà t 01 b h sơ u giá bao g m: - Biên b n trúng u giá; - Văn b n u giá quy n s d ng t; - Ch ng t n p ti n c a ngư i trúng u giá; -B n a chính khu t; -B n quy ho ch t ng m t b ng khu t. Trong th i h n 10 ngày, S a chính-Nhà t ti n hành t ch c bàn giao t ngoài th c a và trình y ban nhân dân thành ph ban hành quy t nh giao quy n s d ng t cho ngư i trúng u giá. Căn c vào ti n u tư và ti n n p ti n theo văn b n u giá, S a chính-Nhà t l p th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i trúng u giá. i u 12.- Th t c thu h i t t o qu t cho Nhà nư c: i v i các trư ng h p c n thi t ph i ra quy t nh thu h i t trư c t ch c b i thư ng, gi i phóng m t b ng t o qu t cho Nhà nư c. H sơ thu h i t g m 2 b n pt iS a chính-Nhà t như sau: - Văn b n ch p thu n ch trương thu h i t c a y ban nhân dân thành ph . - Trích l c b n a chính trên ó th hi n ranh gi i khu t khu h i. - Phương án giá b i thư ng ã thông qua y ban nhân dân qu n-huy n. Trong th i h n 7 ngày làm vi c S a chính-Nhà t trình y ban nhân dân thành ph ký quy t nh thu h i t và t m giao t cho ch u tư ho c y ban nhân dân qu n-huy n ti n hành t ch c b i thư ng, gi i phóng m t b ng. Th t c giao t ho c cho thuê t chính th c th c hi n theo i u 9, i u 10 và i u 11 c a B n quy nh này. Chương 3: TH T C CHUY N NHƯ NG QUY N S D NG T NG TH I V I CHUY N M C ÍCH S D NG T M c I: IV IH GIA ÌNH, CÁ NHÂN. i u 13.- Thành ph n h sơ: 1. ơn xin chuy n m c ích s d ng t (B n chính theo m u). 2. H p ng chuy n như ng quy n s d ng t (B n chính theo m u) kèm theo gi y ch ng nh n quy n s d ng t (B n chính). (Trư ng h p ranh gi i, di n tích khu t thay i ho c chuy n như ng m t ph n khu t thì ph i có b n hi n tr ng-v trí khu t do ơn v có ch c năng l p). i u 14.- Trình t gi i quy t h sơ:
 8. H sơ n p t i y ban nhân dân qu n-huy n 02 b . y ban nhân dân qu n-huy n có ý ki n v quy ho ch và hư ng d n ngư i xin s d ng t xác nh n vào h p ng chuy n như ng quy n s d ng t. - Trư ng h p thu c thNm quy n cho phép chuy n m c ích c a y ban nhân dân qu n-huy n, y ban nhân dân qu n-huy n ban hành quy t nh chuy n m c ích s d ng t. - Trư ng h p thu c thNm quy n cho phép chuy n m c ích c a y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n-huy n trình y ban nhân dân thành ph quy t nh chuy n m c ích s d ng t. Th i gian gi i quy t t i y ban nhân dân qu n-huy n là 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ và t i y ban nhân dân thành ph là 5 ngày làm vi c. M c II: IV IT CH C i u 15.- Thành ph n h sơ: 1. ơn xin chuy n m c ích s d ng t (B n chính theo m u) kèm theo quy t nh (gi y phép) thành l p ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao). 2. H p ng chuy n như ng quy n s d ng t (theo m u) kèm theo gi y ch ng nh n quy n s d ng t (b n chính) và ch ng t n p ti n thuê t (b n sao). (Trư ng h p ranh gi i, di n tích khu t thay i ho c chuy n như ng m t ph n khu t thì ph i có b n hi n tr ng - v trí khu t do ơn v có ch c năng l p). 3. D án u tư (b n chính). i v i d án ph i phê duy t thì h sơ ph i có quy t nh u tư d án ho c quy t nh phê duy t thi t k k thu t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c gi y phép u tư (B n sao). i u 16.- Trình t gi i quy t h sơ: 1. H sơ n p t i y ban nhân dân qu n-huy n 02 b (ho c 04 b n u thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph ). y ban nhân dân qu n-huy n có ý ki n v quy ho ch và hư ng d n ngư i xin s d ng t xác nh n vào h p ng chuy n như ng quy n s d ng t. Th i gian gi i quy t t i y ban nhân dân qu n-huy n là 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ. 2. S a chính-Nhà t có trách nhi m: - Ki m tra thành ph n h sơ theo quy nh. - Trình y ban nhân dân thành ph quy t nh chuy n m c ích s d ng t. Trư ng h p thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân thành ph trình Th tư ng Chính ph quy t nh (thông qua B Tài nguyên-Môi trư ng). Th i gian th m tra h sơ t i S a chính-Nhà t là 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ và t i y ban nhân dân thành ph là 5 ngày làm vi c. Chương 4: TH T C CHUY N M C ÍCH S D NG T M c I: I V I CÁ NHÂN, H GIA ÌNH
 9. i u 17.- Thành ph n h sơ: 1. ơn xin chuy n m c ích s d ng t (B n chính theo m u). 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c quy t nh giao t (B n sao). (Trư ng h p ranh gi i, di n tích khu t thay i ho c chuy n m c ích s d ng m t ph n khu t thì ph i có b n hi n tr ng - v trí khu t do ơn v có ch c năng l p). i u 18.- Trình t gi i quy t h sơ: H sơ n p t i y ban nhân dân qu n-huy n 2 b , y ban nhân dân qu n-huy n thNm tra gi y t s d ng t, có ý ki n v quy ho ch. - Trư ng h p thu c thNm quy n c a y ban nhân dân qu n-huy n, y ban nhân dân qu n-huy n ban hành quy t nh chuy n m c ích s d ng t. - Trư ng h p thu c thNm quy n c a y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n-huy n trình y ban nhân dân thành ph qua S a chính-Nhà t quy t nh chuy n m c ích s d ng t. Th i gian gi i quy t t i y ban nhân dân qu n-huy n là 7 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ và t i S a chính-Nhà t 3 ngày và t i y ban nhân dân thành ph là 5 ngày làm vi c. M c II: IV IT CH C i u 19.- Thành ph n h sơ: 1. ơn xin chuy n m c ích s d ng t (B n chính theo m u) kèm theo quy t nh (gi y phép) thành l p ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao). 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c quy t nh giao t, thuê t (b n sao). (Trư ng h p ranh gi i, di n tích khu t thay i ho c chuy n m c ích s d ng m t ph n khu t thì ph i có b n hi n tr ng - v trí khu t do ơn v có ch c năng l p). 3. Quy t nh u tư d án ho c quy t nh phê duy t thi t k k thu t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c gi y phép u tư (b n sao). i u 20.- Trình t gi i quy t h sơ: 1. H sơ n p t i y ban nhân dân qu n-huy n 02 b (ho c 04 b n u thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph ), y ban nhân dân qu n-huy n thNm tra gi y t s d ng t, xem xét và có ý ki n v m t quy ho ch. Th i gian gi i quy t t i y ban nhân dân qu n - huy n là 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ. 2. S a chính-Nhà t có trách nhi m: - Ki m tra thành ph n h sơ theo quy nh. - Trình y ban nhân dân thành ph quy t nh chuy n m c ích s d ng t. Trư ng h p thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân thành ph trình Th tư ng Chính ph quy t nh thông qua B Tài nguyên-Môi trư ng. Th i gian th m tra h sơ t i S a chính-Nhà t là 7 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ và t i y ban nhân dân thành ph là 5 ngày làm vi c. Chương 5:
 10. TRI N KHAI TH C HI N QUY T NNH GIAO T-CHO THUÊ T HO C CHUY N M C ÍCH S D NG T i u 21.- Vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy t nh giao t, cho thuê t ho c chuy n m c ích s d ng t: Sau khi có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n, S a chính-Nhà t ( i v i h sơ t ch c) ho c cơ quan a chính qu n-huy n ( i v i h sơ h gia ình, cá nhân) có trách nhi m th c hi n các vi c sau ây: 1. Thông báo cho ngư i ư c giao t ho c thuê t, chuy n m c ích s d ng t th c hi n: - B i thư ng cho ngư i có t b thu h i ( i v i trư ng h p thu h i-giao t, thuê t) ho c tr xong ti n chuy n như ng theo h p ng chuy n như ng quy n s d ng t ( i v i trư ng h p chuy n như ng quy n s d ng t ng th i v i thay i m c ích s d ng t). - Liên h Phòng thu trư c b và thu khác ho c Chi c c Thu qu n-huy n kê khai n p ti n s d ng t ho c thu chuy n quy n s d ng t, l phí trư c b ho c xác nh giá thuê t. 2. T ch c xác nh m c gi i khu t ngoài th c a và trên b n . 3. Ký h p ng thuê t ( i v i trư ng h p thuê t). 4. Xác nh n n i dung thay i trên gi y ch ng nh n ho c l p h sơ trình y ban nhân dân thành ph ho c y ban nhân dân qu n-huy n ký gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i u 22.- Vi c c p gi y ch ng nh n cho các d án xây d ng nhà ho c xây d ng kinh doanh cơ s h t ng khu nhà : 1. i v i các d án kinh doanh nhà ho c xây d ng cơ s h t ng khu nhà , y ban nhân dân thành ph ký c p gi y ch ng nh n cho t ch c ư c giao t theo ti n u tư cơ s h t ng. i v i d án xây d ng nhà ho c xây d ng cơ s h t ng khu nhà ph c v cho vi c di d i tái nh cư, cho ngư i có thu nh p th p, cho cán b công nhân viên (không kinh doanh) thì y ban nhân dân qu n-huy n ký c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ho c gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ng cá nhân theo danh sách do t ch c ư c giao t ngh . 2. i v i ph n di n tích t công trình công c ng (không kinh doanh) trong các d án nhà , sau khi xây d ng xong theo d án u tư ch u tư bàn giao cho y ban nhân dân qu n-huy n ho c các cơ quan chuyên ngành qu n lý. 3. Th t c c p gi y ch ng nh n ư c th c hi n như sau: H sơ n p t i S a chính-Nhà t ho c y ban nhân dân qu n-huy n 02 b g m: + Văn b n ngh c p gi y ch ng nh n kèm theo danh sách các lô (n n nhà) ho c căn nhà ngh c p gi y. +B n quy ho ch t ng m t b ng ư c duy t. +B n hi n tr ng v trí phân lô do S a chính-Nhà t xác nh n ho c các ơn v do S a chính-Nhà t y quy n.
 11. + Gi y xác nh n ã b i thư ng xong c a y ban nhân dân phư ng-xã ho c c a H i ng B i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng. + Gi y xác nh n ã n p ti n s d ng t, l phí trư c b c a cơ quan thu . + Gi y xác nh n m c ã u tư cơ s h t ng. + Trư ng h p c p gi y Ch ng nh n Quy n s h u nhà và Quy n s d ng t ,h sơ ph i có thêm biên b n hoàn thành công trình và b n v hi n tr ng nhà. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, cơ quan a chính qu n-huy n trình y ban nhân dân qu n-huy n ký gi y ch ng nh n ho c S a chính-Nhà t trình y ban nhân dân thành ph ký gi y ch ng nh n. Th i gian gi i quy t t i y ban nhân dân qu n- huy n và t i y ban nhân dân thành ph là 5 ngày làm vi c. i u 23.- C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong khu ch xu t, khu công nghi p, khu công ngh cao (g i t t là khu công nghi p): T ch c, cá nhân thuê l i t trong khu công nghi p ho c giao t theo chính sách thí i m quy nh t i Ch th s 47/1998/CT-UB-QL T ngày 22/12/1998 c a y ban nhân dân thành ph ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t th c hi n như sau: Công ty phát tri n h t ng khu công nghi p n p h sơ t i S a chính-Nhà t 02 b , g m: - Văn b n ngh c p gi y c a Công ty phát tri n h t ng khu công nghi p. - H p ng thuê l i t có xác nh n c a Ban Qu n lý khu ch xu t và khu công nghi p thành ph . - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a Công ty phát tri n h t ng khu công nghi p (b n chính). -B n hi n tr ng v trí khu t cho thuê l i. i v i trư ng h p giao t theo chính sách thí i m, h sơ c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ph i có thêm gi y xác nh n ã n p ti n s d ng t, l phí trư c b c a cơ quan thu . Trong vòng 07 ngày làm vi c, S a chính-Nhà t trình y ban nhân dân thành ph ký gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i u 24.- Lưu tr và c p nh t bi n ng: Trung tâm Thông tin và ăng ký nhà t là cơ quan lưu tr h sơ c p gi y ch ng nh n c a toàn thành ph . Sau khi c p phát gi y ch ng nh n, toàn b h sơ g c ư c chuy n n Trung tâm lưu tr , vi c c p nh t bi n ng trên b n và s b ph i ư c th c hi n k p th i, thư ng xuyên t i c 3 c p (S a chính-Nhà t thành ph , y ban nhân dân qu n- huy n, y ban nhân dân phư ng-xã theo quy nh v c p nh t bi n ng. C p nào không ti n hành c p nh t theo quy nh s ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v các h u qu x y ra do thông tin nhà t không y ho c không chính xác và k p th i. i u 25.- C p l i gi y ch ng nh n quy n s d ng t:
 12. Vi c c p l i gi y ch ng nh n quy n s d ng t b m t ho c i l i gi y ch ng nh n quy n s d ng t b nhèo , rách nát ư c th c hi n theo m c II-6, II-7 Thông tư s 1990/2001/TT-TC C ngày 30/11/2001 c a T ng c c a chính (nay là B Tài nguyên-Môi trư ng) v vi c hư ng d n ăng ký t ai, l p h sơ a chính và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Vi c thông báo m t gi y ch ng nh n ư c ăng liên ti p trên 3 s báo Sàigòn Gi i phóng ng th i v i vi c niêm y t t i y ban nhân dân phư ng-xã nơi khu t. Chương 6: QUY NNH V QU N LÝ VÀ KI M TRA CÁC D ÁN U TƯ. i u 26.- T t c các d án u tư xây d ng ã có quy t nh giao t- thuê t ph i ư c qu n lý và ki m tra theo quy nh này. i u 27.- N i dung ki m tra: 1. Ki m tra ti n tri n khai th c hi n d án u tư sau khi có quy t nh giao t: - Ti n b i thư ng gi i phóng m t b ng; - Ti n u tư xây d ng; - Ti n th c hi n nghĩa v tài chính. 2. Ki m tra vi c s d ng t theo ranh gi i di n tích ư c giao và theo quy ho ch thi t k ư c duy t. 3. Ki m tra ch t lư ng u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t, công trình ki n trúc: - Cao san n n; - H th ng giao thông; - H th ng c p i n, h th ng c p thoát nư c; - K t n i h th ng h t ng k thu t c a d án v i các h t ng xung quanh; - Các công trình công c ng khác; - Công trình nhà và công trình khác. i u 28.- Các căn c ki m tra: - B n kê khai ăng ký tình hình th c hi n d án c a ch u tư; - Quy t nh thu h i, giao t (ho c thuê t ) và b n hi n tr ng v trí khu t; - Quy t nh phê duy t d án u tư ho c gi y phép u tư; - Gi y phép xây d ng và b n v quy ho ch t ng m t b ng t l 1/500, b n v thi t k công trình xây d ng do cơ quan có thNm quy n phê duy t. i u 29.- T ch c th c hi n ki m tra: 1. Ki m tra v ti n : - Ngay sau khi có quy t nh thu h i-giao t (ho c cho thuê t), y ban nhân dân các qu n-huy n căn c vào ti n ã ư c ghi trong quy t nh duy t d án u tư ho c văn b n ch p thu n d án u tư ho c b n kê khai ăng ký tình hình u tư c a doanh nghi p ã ư c ch p nh n ti n hành theo dõi ki m tra ti n th c hi n d án.
 13. - Trong quá trình tri n khai th c hi n d án, n u ti n th c hi n ch m so v i k ho ch ã ư c duy t ho c ã ăng ký, ch u tư ph i ch ng báo cáo lý do và làm ơn xin gia h n; - Trư ng h p y ban nhân dân qu n-huy n sau khi ki m tra phát hi n ch m tri n khai thì ph i có văn b n nh c nh l n 1 cho ch u tư, n u t ki m tra k ti p (3 tháng sau) mà ch u tư v n tri n khai ch m không có lý do chính áng thì y ban nhân dân qu n-huy n l p báo cáo y ban nhân dân thành ph thông qua S a chính-Nhà t ra quy t nh x lý theo quy nh c a Pháp lu t. 2. Ki m tra vi c s d ng t theo ranh gi i di n tích và quy ho ch ư c duy t: - Ch u tư ph i t niêm y t gi y phép xây d ng t i công trình và l p t b n panô th hi n quy ho ch t ng m t b ng công trình ã ư c phê duy t các cơ quan Nhà nư c, chính quy n các c p và nhân dân ki m tra, giám sát vi c t ch c th c hi n; - Sau khi c m m c nh v xong công trình s xây d ng, ch u tư ph i thông báo cho y ban nhân dân qu n-huy n ti n hành ki m tra các m c trư c khi công trình ư c kh i công. 3. Ki m tra v ch t lư ng công trình: - Khi công trình xây d ng hoàn thành, ch u tư có trách nhi m liên h v i các Công ty có ch c năng ki m nh các công trình xây d ng thu c qu n-huy n ho c thành ph , B -Ngành c a Trung ương ki m nh ch t lư ng công trình (h th ng cơ s h t ng, k t c u và ki n trúc) theo quy ho ch thi t k ã ư c phê duy t; - Sau khi công trình ư c ki m nh t ch t lư ng c a cơ quan ki m nh, ch u tư liên h n y ban nhân dân qu n-huy n ăng ký công trình ã hoàn thành. i v i các d án nhà có các công trình công c ng (không kinh doanh) trong d án như ư ng giao thông, công viên, các công trình h t ng k thu t xã h i khác, sau khi công trình hoàn thành ch u tư báo cho y ban nhân dân qu n-huy n t ch c ti p nh n qu n lý ho c chuy n giao cho các cơ quan chuyên ngành qu n lý. i v i các d án xây d ng công trình giao thông, c p thoát nư c, vi c thi t k và ki m tra ti n , ch t lư ng công trình do S Giao thông Công chánh hư ng d n th c hi n. i u 30.- Phân công trách nhi m: 1. Trách nhi m c a ch u tư: - Ch u tư ph i có trách nhi m qu n lý d án c a mình m b o d án th c hi n úng ti n ã ăng ký, s d ng úng ranh gi i, di n tích, m c ích s d ng t ư c giao và ph i m b o ch t lư ng h th ng cơ s h t ng k thu t, công trình ki n trúc theo úng thi t k ư c phê duy t; - nh kỳ 3 tháng, sau khi có quy t nh giao t (ho c thuê t), ch u tư ph i báo cáo ti n th c hi n d án u tư cho S a chính-Nhà t và y ban nhân dân qu n-huy n. 2. Trách nhi m c a y ban nhân dân phư ng-xã: - y ban nhân dân phư ng-xã có trách nhi m theo dõi, ki m tra qu n lý thư ng xuyên các bi n ng v t ai trên a bàn. - i v i các trư ng h p s d ng t không úng ranh gi i, di n tích t ư c giao, xây d ng l n chi m l gi i, sông r ch, các hành lang b o v , các công trình ( i n,
 14. nư c, kênh, mương...), l n chi m qu “ t công”, y ban nhân dân phư ng-xã, Công an phư ng-xã ph i có bi n pháp tháo d ngay tr l i hi n tr ng ban u, ng th i ph i báo cáo cho y ban nhân dân qu n-huy n trong th i h n 2 ngày qu n-huy n ban hành quy t nh x ph t vi ph m theo quy nh. Trư ng h p vư t thNm quy n x lý c a y ban nhân dân qu n-huy n, y ban nhân dân qu n-huy n báo cáo y ban nhân dân thành ph quy t nh x lý. 3. Trách nhi m c a y ban nhân dân qu n-huy n: - y ban nhân dân qu n-huy n có trách nhi m theo dõi, ki m tra ti n u tư d án và xác nh n m c công trình ã th c hi n xong làm cơ s cho vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t cho ch u tư. - X lý các vi ph m thu c thNm quy n, ho c xu t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. - T ch c ti p nh n các công trình phúc l i công c ng do ch u tư bàn giao chuy n giao cho các cơ quan chuyên ngành qu n lý. 4. Trách nhi m c a S Quy ho ch-Ki n trúc thành ph : - Ph i h p v i y ban nhân dân qu n-huy n theo dõi, ki m tra vi c s d ng t theo quy ho ch ư c duy t. - X lý các vi ph m thu c thNm quy n, ho c xu t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. 5. Trách nhi m c a S Xây d ng: - Ph i h p v i y ban nhân dân qu n-huy n theo dõi, ki m tra vi c u tư xây d ng các công trình trên khu t. - X lý các vi ph m thu c thNm quy n, ho c xu t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. 6. Trách nhi m c a S Giao thông công chánh: - Phê duy t thi t k các d án công trình h t ng k thu t. - Ph i h p v i y ban nhân dân qu n-huy n theo dõi, ki m tra vi c u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t, vi c k t n i v i h t ng k thu t chung. - X lý các vi ph m thu c thNm quy n, ho c xu t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. 7. Trách nhi m c a S a chính-Nhà t: - Ph i h p v i S K ho ch và u tư, y ban nhân dân qu n-huy n theo dõi, ki m tra ti n u tư các d án ã có quy t nh giao t, cho thuê t. - X lý các vi ph m thu c thNm quy n, ho c xu t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh.
 15. - Trình y ban nhân dân thành ph c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t sau khi công trình xây d ng có xác nh n m b o th c hi n úng quy ho ch và ch t lư ng công trình. i u 31.- X lý vi ph m: 1. Sau th i h n 12 tháng k t ngày có quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n n u ngư i ư c giao t, cho thuê t chưa ti n hành b i thư ng xong ho c chưa tri n khai s d ng t thì ph i báo cáo n cơ quan có thNm quy n ư c xem xét gia h n. - Trư ng h p c tình kéo dài th i h n n bù s b x ph t theo Ngh nh s 04/CP ngày 10 tháng 01 năm 1997 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý t ai; - Trư ng h p t không s d ng trong th i h n 12 tháng li n mà không ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t ó cho phép thì khu t s b thu h i. 2. t s d ng không úng m c ích ư c giao: Nhà nư c thu h i theo i u 26 c a Lu t t ai, ng th i x lý ngư i ng u t ch c ho c cá nhân t ti n chuy n m c ích s d ng t theo i u 1 c a Ngh nh 04/CP. 3. Trư ng h p ch u tư có vi ph m v ti n u tư, m c ích s d ng t theo quy ho ch, ch t lư ng công trình. Sau khi các cơ quan qu n lý Nhà nư c ã có văn b n x lý yêu c u kh c ph c mà ch u tư v n không th c hi n ho c tái ph m thì y ban nhân dân thành ph thành ph s thu h i t, không giao t ho c cho thuê t trong th i h n 2 năm k t khi cơ quan Nhà nư c có thNm quy n k t lu n, n u ti p t c tái ph m thì thu h i gi y phép u tư ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 4. Cán b công ch c tham gia gi i quy t h sơ không th c hi n úng theo quy nh này s b x lý theo Pháp l nh cán b công ch c Nhà nư c. Chương 7: T CH C TH C HI N i u 32.- Th trư ng các S ban ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n căn c nhi m v và quy n h n c a cơ quan mình ch u trách nhi m t ch c th c hi n gi i quy t h sơ s d ng t c a các t ch c, cá nhân, h gia ình theo úng quy nh này. i u 33.- S a chính-Nhà t ch u trách nhi m hư ng d n các bi u m u và nghi p v chuyên môn v qu n lý nhà- t th c hi n t t quy nh này. T ch c cho cơ quan thanh tra thu c S ph i h p v i Thanh tra Nhà nư c các c p thư ng xuyên ki m tra vi c ch p hành c a các qu n-huy n i v i các quy nh v qu n lý nhà- t và c p gi y ch ng nh n theo b n quy nh này. Trong quá trình tri n khai th c hi n n u có vư ng m c trong lĩnh v c nào thì Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n báo v cho Giám c các S qu n lý lĩnh v c ó xem xét gi i quy t. Trư ng h p vư t quá thNm quy n gi i quy t c a các S thì các S ph i báo cáo và xu t ý ki n cho y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh./.
 16. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản