Quyết định số 06/2004/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 06/2004/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2004/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2004/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 06/2004/Q -BVHTT Hà N i, ngày 18 tháng 02 năm 2004 QUY T NH V VI C X P H NG DI TÍCH QU C GIA B TRƯ NG B VĂN HOÁ THÔNG TIN Căn c Ngh nh 63/2003/N -CP ngày 11-6-2003 c a Chính ph qui nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá- Thông tin; Căn c Lu t di s n văn hoá và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11-11-2002 Quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t di s n văn hoá; Căn c h sơ di tích và ngh c a Ch t ch U ban nhân dân các t nh Hà Tây, H i Dương, Hưng Yên, Lâm ng và thành ph Hà N i; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa. QUY T NH: i u 1: X p h ng 20 di tích: T nh Hà Tây (03) 1. Di tích l ch s : a i m lưu ni m Ch t ch H Chí Minh t i i ng Vàng ( i cây ón Bác) - xã V t L i, huy n Ba Vì, t nh Hà Tây. 2 Di tích l ch s : M và n th Nguy n Bá Lân- xã C ô, huy n Ba Vì, t nh Hà Tây. 3. Di tích ki n trúc ngh thu t: ình Phí Tr ch- xã Phương Tú, huy n ng Hòa, t nh Hà Tây. 4. Di tích ki n trúc ngh thu t: ình Cam à, xã Cam Thư ng, huy n Ba Vì, t nh Hà Tây. T nh H i Dương (05) 5. Di tích l ch s : ình M Xá- xã Ng c Sơn, huy n T Kỳ, t nh H i Dương. 6. Di tích l ch s -ki n trúc ngh thu t: ình Thi u M , xã Vĩnh L p, huy n Thanh Hà, t nh H i Dương. 7.Di tích ki n trúc ngh thu t: ình, nghè Ng c Lâu- xã C m Hoàng, huy n C m Giàng, t nh H i Dương.
  2. 8.Di tích ki n trúc ngh thu t: ình Khánh H i - xã Nam ng, huy n Nam Sách, t nh H i Dương. 9. Di tích l ch s : n th ng Huy n Thông- xã Minh Tân, huy n Nam Sách, t nh H i Dương. T nh Lâm ng ( 02 dt) 10. Danh lam th ng c nh: Núi Lang Biang- xã Lát, huy n l c Dương, t nh Lâm ng. 11. Danh lam th ng c nh : H T h- Xã M c và xã Qu ng Tr , huy n T h, t nh Lâm ng. T nh Hưng Yên (05) 12. Di tích ki n trúc ngh thu t: ình Mai Xá- xã Song Mai, huy n Kim ng, t nh Hưng Yên. 13. Di tích ki n trúc ngh thu t: n H u- xã ông K t, huy n Khoái Châu, t nh Hưng Yên. 14. Di tích ki n trúc ngh thu t: ình Hoan ái- xã Tân Vi t, huy n Yên M , t nh Hưng Yên. 15. Di tích ki n trúc ngh thu t: ình Long C u- xã oàn ào, huy n Phù C , t nh Hưng Yên. 16. Di tích ki n trúc ngh thu t: ình Trung- xã An Vĩ, huy n Khoái Châu, t nh Hưng Yên. Thành ph Hà N i ( 04) 17.Di tích ki n trúc ngh thu t: Nhà s 87 Mã Mây- phư ng Hàng Bu m, qu n Hoàn Ki m, thành ph Hà N i. 18.Di tích ki n trúc ngh thu t: ình ng L c- S 38 Hàng ào - phư ng Hàng Bu m, qu n Hoàn Ki m, thành ph Hà N i. 19. Di tích ki n trúc ngh thu t: Chùa Dâu- xã T Thanh Oai, huy n thanh Trì, thành ph Hà N i. 20. Di tích ki n trúc ngh thu t: Nghè Châu Phong- xã Liên Hà, huy n ông Anh, thành ph Hà N i. i u 2. Nghiêm c m m i ho t ng xây d ng khai thác trong nh ng khu v c di tích ã khoanh vùng b o v . Trư ng h p c bi t x d ng t ai di tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh ph i ư c phép c a B trư ng B Văn hoá-Thông tin. i u 3. U ban Nhân dân các c p th c hi n quy n qu n lý Nhà nư c i v i di tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh theo lu t nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo.
  3. i u 5. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Di s n văn hóa, Ch t ch U ban nhân dân và Giám c S Văn hóa-Thông tin các t nh Hà Tây, H i Dương,Hưng Yên, Lâm ng và thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nơi nh n : B TRƯ NG B VĂN HOÁ THÔNG TIN - Như i u 5 - Công Báo - C c DSVH ( 2b). - Lưu VT B Ph m Quang Ngh
Đồng bộ tài khoản