Quyết định số 06/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 06/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trong nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2005/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 06/2005/Q -BGTVT NGÀY 4 THÁNG 1 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH "M T S QUY NNH TRONG CÔNG TÁC U TH U XÂY L P CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG B NG NGU N V N TRONG NƯ C DO B GIAO THÔNG V N T I QU N LÝ" B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Xây d ng ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c quy ch qu n lý u tư xây d ng ban hành theo Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 và ư c s a i, b sung b ng Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CPngày 30/01/2003 c a Chính ph ; Căn c Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 và ư c s a i b sung m t s i u b ng các Ngh nh s 14/2000/N - CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 66/2003/N -CP ngày 12/6/2003 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 và Thông tư s 01/2004/TT- BKH ngày 02/2/2004 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Quy ch u th u; Xét tình hình th c t v công tác u th u thu c các d án u tư và xây d ng công trình chuyên ngành giao thông; nâng cao ch t lư ng u th u nh m m b o hi u qu u tư c a d án; Theo ngh c a ông C c trư ng C c Giám nh và QLCL CTGT, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này "M t s quy nh trong công tác u th u xây l p các d án u tư xây d ng b ng ngu n v n trong nư c do B Giao thông v n t i qu n lý". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Quy t nh này thay th quy t nh s 1626/1999/Q -BGTVT ngày 06/7/1999 và s 316/Q -BGTVT ngày 30/1/2003 c a B Giao thông v n t i. Các quy nh trư c ây c a ngành giao thông v n t i trái v i quy t nh này u bãi b .
 2. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng các C c thu c B và th trư ng các cơ quan ơn v trong ngành giao thông v n t i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký) M T S QUY NNH TRONG CÔNG TÁC U TH U XÂY L P CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG B NG NGU N V N TRONG NƯ C DO B GIAO THÔNG V N T I QU N LÝ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2005/Q -BGTVT ngày 4 tháng 1 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) i u 1. Quy nh áp d ng Trong quá trình l p, thNm nh và trình duy t các th t c v u th u và t ch c u th u các ch u tư ho c i di n ch u tư (g i chung là ch u tư) s d ng ngu n v n trong nư c do B Giao thông v n t i qu n lý và các cơ quan ơn v liên quan, ngoài vi c ph i m b o th c hi n úng các quy nh c a Quy ch u th u hi n hành, các thông tư hư ng d n v u th u c a B K ho ch và u tư, các quy nh c a pháp lu t v u th u và u tư xây d ng, còn ph i th c hi n theo các n i dung trong quy nh này. i u 2. i u ki n th c hi n u th u 1- i u ki n th c hi n u th u ư c quy nh t i i u 9 c a Quy ch u th u ban hành theo Ngh nh s 88/1999/N -CP và ư c s a i b sung b ng kho n 7 i u 1 c a Ngh nh s 66/2003/N -CP và Thông tư 01/2004/TT-BKH ngày 02/2/2004 c a B K ho ch và u tư hư ng th c hi n Ngh nh s 66/2003/N -CP. 2- Vi c t ch c thông báo m i th u (ho c g i thư m i th u) ch ư c th c hi n sau khi có h sơ m i th u ư c duy t và có k ho ch v n ho c ngu n tài chính ã ư c xác nh. 3- i v i hình th c l a ch n nhà th u là u th u h n ch các gói th u thu c d án u tư xây d ng ph i m b o quy nh t i i u 100 c a Lu t Xây d ng: "Không cho phép 2 doanh nghi p tr lên thu c cùng m t t ng công ty, t ng công ty v i công ty thành viên, công ty m và công ty con, doanh nghi p liên doanh v i m t bên góp v n trong liên doanh cùng tham gia u th u trong m t gói th u". i u 3. V vi c l p, trình duy t k ho ch u th u d án 1- Quy nh chung:
 3. K ho ch u th u các d án nhóm A, B và d án quan tr ng c p qu c gia ph i m b o quy nh t i i u 8 c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP và ph n th hai c a Thông tư s 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Quy ch u th u. Riêng i v i các d án nhóm C, k ho ch u th u ư c l p và phê duy t cùng th i i m v i báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư theo quy nh c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng, nhưng n i dung k ho ch u th u ph i m b o theo quy nh c a Quy ch u th u và hư ng d n c a B K ho ch và u tư. 2- N i dung trình duy t k ho ch u th u m b o các cơ s pháp lý và các n i dung thông tin c n thi t thNm nh và xét duy t theo úng quy nh trong Thông tư s 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 c a B K ho ch và u tư, c th như sau: 2.1.Văn b n trình duy t k ho ch u th u d án bao g m các n i dung sau: a. Báo cáo các căn c pháp lý l p, duy t k ho ch u th u d án: - Văn b n quy t nh u tư d án, giao k ho ch v n ho c văn b n cho phép tri n khai t ch c u th u d án, các văn b n liên quan khác t i d án; - Tóm t t quy mô d án kèm theo báo cáo nghiên c u kh thi ư c duy t. b. Báo cáo tình hình tri n khai d án, trong ó ph i th hi n ư c n i dung c a các ph n vi c sau: - Ph n công vi c ã và ang th c hi n: + Trong giai o n chuNn b u tư, bao g m chi phí l p d án u tư xây d ng. + Trong giai o n chuNn b th c hi n u tư, bao g m các chi phí kh o sát thi t k , chi phí cho công tác n bù gi i phóng m t b ng v.v... i v i t ng công vi c ã và ang th c hi n nêu trên c n nêu rõ văn b n cho phép th c hi n, tên ơn v th c hi n, giá tr và th i gian th c hi n. - Ph n công vi c không u th u: Chi phí ban qu n lý d án, chi phí gi i phóng m t b ng (tr ph n xây d ng khu tái nh cư và rà phá bom mìn), các kho n l phí ph i n p, l phí thNm nh, chi phí d phòng v.v... - Ph n công vi c s t ch c u th u: Bao g m nh ng công vi c còn l i c a d án c n t ch c u th u: Xây l p, cung c p l p t thi t b và công tác rà phá bom mìn, xây d ng khu tái nh cư (n u có) v.v... 2.2. N i dung l p k ho ch u th u ph i th c hi n úng quy nh c a Quy ch u th u hi n hành và các thông tư hư ng d n c a B K ho ch và u tư, trong ó ph i gi i trình c th : a. Phân chia gói th u và cơ s tính toán xác nh giá tr gói th u.
 4. b. Giá gói th u và ngu n tài chính. c. Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c u th u: - Hình th c l a ch n nhà th u: + Ch y u áp d ng hình th c u th u r ng rãi. + Nh ng trư ng h p c n thi t ch nh th u ho c u th u h n ch ph i phù h p các quy nh c a Quy ch u th u hi n hành. - V phương th c u th u th c hi n theo quy nh c a Quy ch u th u và các thông tư hư ng d n c a B K ho ch và u tư. d. Th i gian t ch c u th u. . Lo i h p ng: Tùy theo tính ch t và th i gian th c hi n gói th u mà xu t lo i h p ng cho phù h p. e. Th i gian th c hi n h p ng ph i ư c xu t m b o phù h p v i ti n c a d án ư c duy t, tính kh thi c a vi c th c hi n t ng gói th u và th i gian hoàn thành các gói th u c a d án không quá chênh l ch. 2.3. Tài li u kèm theo văn b n trình duy t (t trình): Khi trình duy t k ho ch u th u các d án ch u tư ph i g i kèm theo các tài li u pháp lý sau: a. Quy t nh u tư, kèm theo báo cáo nghiên c u kh thi (thi t k sơ b , thi t k cơ s , cơ c u t ng m c u tư), thi t k và d toán ư c duy t (n u có). b. Các văn b n tài li u v kh năng cung c p v n, tình hình th c t c a d án. c. Các văn b n liên quan khác n u có: Các quy t nh ã ư c phê duy t v thi t k k thu t, d toán và t ng d toán (n u có), các quy t nh giao th u, ch nh th u v tư v n l p d án, tư v n thi t k ... 3. Phân chia gói th u: Vi c phân chia d án thành các gói th u c n căn c vào công ngh , tính ch t k thu t ho c trình t th c hi n d án, v i quy mô h p lý, m b o sau khi hoàn thành t ng gói th u có th khai thác có hi u qu và không làm phát sinh thêm chi phí do trình t th c hi n các gói th u gây ra. Không phân chia gói th u quá nh ho c gói th u quá l n. i v i các d án xây d ng ư ng giao thông (không k các c u trung và l n, h m giao thông và các trư ng h p c bi t khác), vi c phân chia gói th u xây l p c n ph i m b o giá tr m i gói th u trong kho ng như sau:
 5. a. D án nhóm C: i v i d án có t ng m c u tư trên 15 t ng, ph n xây l p phân thành 1 n 2 gói th u; d án dư i 15 t ng ph n xây l p phân thành 01 gói th u. b. D án nhóm B: Các gói th u xây l p có giá tr kho ng t 30 n 50 t tùy thu c quy mô và giá tr t ng m c u tư. i v i các d án thu c nhóm này có giá tr ph n xây l p nh hơn 30 t ng, quy nh toàn b ph n xây l p là 01 gói th u. c. D án nhóm A: Các gói th u xây l p có giá tr ít nh t kho ng 70 t ng. Khuy n khích phân chia các gói th u xây l p có giá tr l n hơn 100 t ng. Các trư ng h p khác v i quy nh nêu trên, ch u tư ph i có văn b n báo cáo gi i trình ngư i có thNm quy n xem xét quy t nh. i u 4. L p h sơ m i th u 1. Căn c l p, trình và duy t h sơ m i th u: Căn c l p h sơ m i th u th c hi n theo quy nh t i m c II chương I Ph n th ba c a Thông tư s 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 c a B K ho ch và u tư. 2. N i dung h sơ m i th u: 2.1. Quy nh chung: a. H sơ m i th u m b o y các ph n như quy nh c a Quy ch u th u và các thông tư hư ng d n c a B K ho ch và u tư, n i dung các ph n c a h sơ m i th u ph i m b o s th ng nh t. Ch u tư, i di n ch u tư ch u trách nhi m trư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư v ch t lư ng h sơ m i th u và v s phù h p c a h sơ m i th u v i thi t k và d toán ư c duy t. Trư ng h p s nhà th u ăng ký tham d u th u l n hơn s h sơ thi t k mà tư v n thi t k ph i n p theo quy nh, Bên m i th u ph i sao thêm h sơ thi t k bán cho các nhà th u ã ăng ký. Trong trư ng h p này, Bên m i th u ph i óng d u xác nh n vào các b n sao ó và ch u trách nhi m v s chính xác c a b n sao so v i b n chính. b. Trong h sơ m i th u ngoài các n i dung như quy nh c a Quy ch u th u và các thông tư hư ng d n c a B K ho ch và u tư, c n ph i có các n i dung sau: - K ho ch th c hi n gói th u c a nhà th u, trong ó ph i ghi c th m c th i gian hoàn thành các h ng m c công trình chính. - i v i gói th u c i t o nâng c p ư ng giao thông, trong i u ki n v a thi công v a khai thác, yêu c u nhà th u ph i l p phương án t ch c m b o giao thông và an toàn giao thông, bi n pháp b o m v sinh môi trư ng.
 6. B n tiên lư ng m i th u ph i có h ng m c m b o giao thông v i giá tr b ng giá d toán ư c duy t. Sau khi trúng th u nhà th u ký h p ng giao cho cơ quan qu n lý duy tu s a ch a ư ng th c hi n công tác m b o giao thông o n tuy n thu c ph m vi gói th u. Các nhà th u không có bi n pháp m b o giao thông thì s b i m li t và b lo i. i v i các công trình xây d ng nơi không có cơ quan qu n lý duy tu, s a ch a ư ng, thì nhà th u ư c phép t th c hi n sau khi ã báo cáo và ư c ch u tư ch p thu n b ng văn b n. - H sơ d th u c a các nhà th u ph i kê khai b máy qu n lý i u hành và h th ng ki m tra k thu t ch t lư ng n i b , kèm theo lý l ch trích ngang các v trí ư c giao m trách Bên m i th u ánh giá xét th u và là cơ s ki m tra khi th c hi n h p ng. 2.2. Quy nh v phương pháp và tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u: Phương pháp và tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u c a các gói th u ph i ư c l p theo quy nh c a Quy ch u th u và các thông tư hư ng d n c a B K ho ch và u tư. Trong phương pháp xét th u c n ph i quy nh rõ i v i các nhà th u ã có nh ng vi ph m ch t lư ng, ti n ho c b x lý các gói th u ã th c hi n trư c ây, ho c không năng l c tài chính thì s b tr i m khi ánh giá ho c b lo i b trong khi xét th u. i v i nhà th u có th ư c ki n ngh trúng th u, Ch u tư c n ki m tra ánh giá l i năng l c tài chính th c t c a nhà th u có kh năng th c hi n gói th u m b o ch t lư ng, ti n và các i u ki n h p ng, thông qua vi c xem xét các n i dung sau: - Ki m tra các h p ng mà nhà th u ã và ang th c hi n có m b o ch t lư ng, ti n theo quy nh c a h p ng. - i v i nhà th u ã trúng th u nhi u gói th u ho c ang th c hi n nhi u gói th u trong cùng th i gian xét th u, ph i yêu c u nhà th u gi i trình v bi n pháp t ch c th c hi n gói th u (kh năng huy ng v tài chính, v thi t b và nhân s th c hi n gói th u). Trên cơ s gi i trình c a nhà th u, Ch u tư ánh giá và báo cáo ngư i có thNm quy n khi trình k t qu u th u. 2.3. Kh i lư ng m i th u: Kh i lư ng m i th u c a các gói th u xây l p là toàn b kh i lư ng trong h sơ thi t k ư c duy t. Các kh i lư ng m i th u bao g m nh ng kh i lư ng cơ b n ng v i các h ng m c k t c u chính.
 7. Trong quá trình l p h sơ d th u nhà th u ph i căn c tiêu chuNn k thu t, quy trình thi công và gi i pháp k thu t - công ngh c a nhà th u phù h p v i ti n c ad án, ưa vào các kh i lư ng c n thi t khác. 2.4. Quy nh v l p b n v thi công: Các gói th u xây l p có quy nh vi c l p b n v thi công do nhà th u m trách, trong h sơ m i th u c n quy nh m t s n i dung như sau: a. Giá tr d toán tư v n kh o sát, thi t k b n v thi công ư c l p, thNm nh và phê duy t theo quy nh c a Nhà nư c b ng m t quy t nh riêng. Giá tr d toán này không n m trong giá gói th u xây l p ư c duy t xét th u. b. Sau khi có k t qu trúng th u và có d toán kh o sát thi t k b n v thi công ư c duy t, ch u tư có trách nhi m làm các th t c b sung giá tr d toán kh o sát thi t k b n v thi công ư c duy t vào giá tr h p ng giao nh n th u, nhà th u trúng th u có trách nhi m s d ng chi phí này th c hi n (n u có ăng ký kinh doanh) ho c thuê t ch c tư v n chuyên ngành th c hi n công tác kh o sát thi t k b n v thi công theo quy nh. Nhà th u trúng th u ký h p ng thuê tư v n kh o sát thi t k b n v thi công v i giá l n hơn giá d toán ư c duy t, thì nhà th u trúng th u t ch u chi phí tăng thêm này. c. Trư ng h p nhà th u không tư cách pháp nhân và năng l c, kinh nghi m th c hi n công tác kh o sát thi t k t b n v thi công thì ph i kê khai (m t ho c m t s ) t ch c tư v n i u ki n theo quy nh mà nhà th u d ki n thuê th c hi n công vi c này. H sơ d th u c a nhà th u không kê khai v tư cách pháp nhân, năng l c, kinh nghi m kh o sát thi t k b n v thi công s b lo i trong quá trình xét th u. Nhà th u trúng th u có trách nhi m tri n khai công tác kh o sát thi t k b n v thi công (k c trong trư ng h p ph i thuê t ch c tư v n th c hi n) ngay sau khi có thông báo trúng th u và ph i th c hi n theo Ch th s 13/2003/CT-BGTVT ngày 29/5/2003 c a B Giao thông v n t i nh m m b o ch t lư ng, ti n d án. d. Ngoài các n i dung trên ch u tư ch u trách nhi m v các n i dung sau: - m b o giá tr d toán thi t k b n v thi công chi m t l úng quy nh so v i t ng chi phí thi t k tính theo nh m c c a Nhà nư c ( i v i công trình giao thông giá tr d toán thi t k b n v thi công chi m 30% so v i t ng chi phí thi t k ); - ng th i ch u trách nhi m ki m tra ch t lư ng bư c kh o sát l p thi t k b n v thi công so v i bư c kh o sát thi t k k thu t. Trư ng h p phát hi n công tác kh o sát thi t k k thu t theo cương ư c duy t có sai sót, thì tùy theo m c vi ph m, ch u tư báo cáo xu t hình th c x lý i v i các t p th , cá nhân có liên quan và ki n ngh ngư i có thNm quy n quy t nh u tư x lý theo Quy t nh 4391/2002/Q - BGTVT ngày 27/12/2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i và theo các quy nh hi n hành. i u 5. T ch c m i th u theo hình th c u th u r ng rãi:
 8. 1. Thông báo m i th u 1.1. Th c hi n theo quy nh t i văn b n s 7304/BKH-QL T ngày 16/11/2004 c a B K ho ch và u tư, k t ngày 01/4/2005 i v i các gói th u xây l p, cung c p hàng hóa có giá tr t 20 t tr lên và gói th u tư v n t 5 t ng tr lên, thông báo m i th u r ng rãi b t bu c ph i ăng trên B n tin "Thông tin u th u" c a B K ho ch và u tư. Trư c th i i m 01/4/2005, vi c thông báo m i th u các gói th u có giá tr như trên ph i ư c ăng trên ít nh t 01 t báo Trung ương phát hành trong ph m vi c nư c (ví d Báo Nhân dân, Báo Lao ng...) ho c ăng trên B n tin "Thông tin u th u" ho c ăng ng th i trên c hai lo i phương ti n nêu trên. 1.2. i v i các gói th u xây l p, cung c p hàng hóa và tư v n có giá tr nh hơn m c quy nh t i i m 1.1, thông báo m i th u ph i ư c ăng ít nh t trên 01 báo Trung ương phát hành trên ph m vi toàn qu c. 1.3. V s kỳ ăng thông báo m i th u trên b n tin "Thông tin u th u" ho c các phương ti n thông tin i chúng nêu trên ph i m b o ít nh t trong 3 kỳ liên t c. 1.4. Th i i m phát hành h sơ m i th u ư c th c hi n sau ít nh t là 10 ngày k t ngày ăng thông báo l n u (gói th u quy mô nh th c hi n sau ít nh t là 5 ngày). 2. V các thông tin chi ti t t i nơi ăng ký, phát hành h sơ m i th u: các nhà th u t ánh giá xem xét trư c khi quy t nh tham d u th u, Bên m i th u ph i thông tin chi ti t t i nơi ăng ký và phát hành h sơ m i th u nh ng n i dung sau: 2.1. Ph m vi, quy mô gói th u, các thông tin v i u ki n t nhiên, a hình, a ch t th y văn khu v c xây d ng gói th u (tr thông tin v giá gói th u và giá d toán). 2.2. i u ki n và yêu c u t i thi u v năng l c kinh nghi m c a nhà th u tham gia u th u. 2.3. Các thông tin c n thi t khác ã quy nh trong Quy ch u th u, Thông tư 04/2000/TT-BKH ngày 26-5-2000 và Thông tư 01/2004/TT-BKH ngày 02-2-2004 c a B K ho ch và u tư và các n i dung liên quan khác. 3. Th th c ăng ký d th u, bán h sơ m i th u và n p h sơ d th u: 3.1. Vi c ăng ký tham gia u th u, mua - bán h sơ m i th u ư c th c hi n ngay t i nơi bán h sơ m i th u, trong th i gian bán h sơ m i th u. a. Th i gian bán h sơ m i th u ph i m b o ít nh t là 02 ngày làm vi c. b. Ngư i n ăng ký và mua h sơ m i th u ph i n p gi y gi i thi u do Lãnh o nhà th u ký, có óng d u c a nhà th u, kèm theo là b n t kê khai c a ngư i ư c c n mua h sơ m i th u. Trong ó nêu rõ tên, tu i, v trí công tác, a ch và i n tho i liên h , cam k t vi c mình úng là ngư i c a doanh nghi p có gi y gi i thi u
 9. n mua h sơ m i th u, và ph i ký vào b n t khai ó. i tư ng n mua h sơ không các n i dung này, s không ư c mua h sơ m i th u. Trong quá trình xét th u n u phát hi n các trư ng h p khai báo không úng s th t h sơ s b lo i. c. Bên m i th u không ư c áp t mà ph i căn c vào nguy n v ng ăng ký mua h sơ m i th u c a các nhà th u bán h sơ m i th u. Trư ng h p không h sơ m i th u bán cho các nhà th u do s lư ng tham gia u th u l n, Bên m i th u ph i in b sung bán theo yêu c u c a các nhà th u trong th i gian quy nh. Khi ó Bên m i th u óng d u vào các b n sao c a h sơ m i th u và ch u trách nhi m v s chính xác c a h sơ ư c sao. 3.2. N p h sơ d th u: Th c hi n theo l ch ghi trong thông báo m i th u. N u có s thay i v l ch th c hi n u th u, Bên m i th u ph i k p th i thông báo t i t t c các nhà th u tham d gói th u. Bên m i th u không ư c ti p nh n h sơ d th u c a các nhà th u không có tên trong danh sách n mua h sơ m i th u. Nhà th u ã ăng ký mua h sơ m i th u, khi chuNn b h sơ d th u có th liên danh v i nhà th u khác tham d u th u gói th u ã ăng ký. Trư ng h p này trong liên danh ph i có ít nh t 01 thành viên có tên trong danh sách ã mua h sơ m i th u. 4. M t s quy nh khác: 4.1. Ch u tư ch u trách nhi m toàn b quá trình t ch c u th u theo úng quy nh hi n hành. 4.2. Các nhà th u tham gia u th u t ch u trách nhi m v nh ng thông tin kê khai khi n mua h sơ m i th u và t b o v quy n tham gia d th u c a mình theo úng quy nh c a Quy ch u th u hi n hành và các quy nh c a B Giao thông v n t i liên quan n công tác u th u. 4.3. Trư ng h p có nh ng phát sinh vư t quá thNm quy n ho c phát hi n nh ng trư ng h p không bình thư ng, Ch u tư c n báo cáo k p th i v i ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n xem xét gi i quy t. i u 6. Yêu c u t i thi u v năng l c, kinh nghi m nhà th u ư c tham gia d th u: Nhà th u ư c tham gia u th u ph i áp ng quy nh t i i m 1, kho n I, ph n 1 c a Thông tư s 01/2004/TT-BKH ngày 2/2/2004 c a B K ho ch và u tư. Trong quá trình t ch c u th u, n u th y c n thi t, Bên m i th u có quy n yêu c u nhà th u ch ng minh v s t n t i và ho t ng bình thư ng c a doanh nghi p mình. Khi ó nhà th u có trách nhi m gi i trình và n p gi y xác nh n c a cơ quan ký quy t nh thành l p, ho c c a cơ quan c p trên c a mình, ho c c a cơ quan c p gi y ăng ký kinh doanh v vi c t n t i ho t ng bình thư ng c a nhà th u, kèm theo văn b n
 10. xác nh n c a cơ quan thu Bên m i th u xem xét ánh giá. N u nhà th u không áp ng yêu c u c a Bên m i th u thì s b lo i khi xét th u. Yêu c u t i thi u v năng l c, kinh nghi m c a nhà th u khi tham d u th u các gói th u xây l p như sau: 1. Th i gian kinh nghi m: 1.1. i v i các gói th u thu c d án nhóm A, nhà th u ph i có ít nh t 5 năm tham gia ho t ng chuyên ngành phù h p v i yêu c u c a gói th u. 1.2. i v i các gói th u thu c d án nhóm B, nhà th u ph i có ít nh t 3 năm tham gia ho t ng chuyên ngành phù h p v i yêu c u c a gói th u. 1.3. i v i d án thu c d án nhóm C, nhà th u ph i có ít nh t 2 năm tham gia ho t ng chuyên ngành phù h p v i yêu c u c a gói th u. 2. Kinh nghi m ho t ng chuyên ngành trong th i gian quy nh t i kho n 1 i u 6: 2.1. Nhà th u ã th c hi n và hoàn thành ít nh t 01 h p ng tương t v k thu t c a gói th u và có giá tr h p ng không nh hơn giá tr gói th u, ho c ã tham gia và hoàn thành t 2 n 3 h p ng tương t v k thu t c a gói th u v i t ng giá tr th c hi n t i các h p ng trên ph i l n hơn giá tr gói th u. 2.2. Trư ng h p nhà th u là liên danh các doanh nghi p xây d ng tham d u th u, ngoài các i u ki n quy nh như m t nhà th u c l p nêu trên, yêu c u ơn v ng u liên danh ph i th c hi n và hoàn thành ít nh t 01 h p ng tương t v k thu t xây d ng có giá tr không th p hơn 60% giá tr gói th u. H p ng tương t nêu trên ph i ư c ch u tư c a d án ó xác nh n b ng văn b n là ã hoàn thành m b o ch t lư ng, ti n và có tinh th n trách nhi m trong quá trình th c hi n h p ng. Trư ng h p ch u tư d án ó ã gi i th thì n p b n thanh lý h p ng ho c biên b n bàn giao công trình. 3. Năng l c tài chính: 3.1. T ng l i nhu n sau thu trong 3 năm li n k c a nhà th u không nh hơn không. Nhà th u là liên danh thì t t c thành viên u ph i áp ng quy nh này; 3.2. Doanh thu xây l p bình quân trong 3 năm li n k c a nhà th u ph i l n hơn ho c b ng 2 l n giá gói th u. Nhà th u liên danh thì doanh thu trung bình 3 năm li n k ư c tính b ng t ng doanh thu c a các bên tham gia. Trong ó nhà th u ng u liên danh ph i có doanh thu trung bình trong 03 năm li n k l n hơn 60% giá tr doanh thu quy nh trên và không th p hơn t l % giá tr gói th u mà nhà th u ng u liên danh ó m nh n theo th a thu n c a h p ng liên danh.
 11. 3.3. Nhà th u tham d u th u ph i ch ng minh ư c năng l c tài chính th c t theo yêu c u c a Ch u tư. i u 7. V giá d th u xây l p 1. Khi tính giá d th u, ngoài vi c ph i tính các chi phí c n thi t c u thành s n phNm công trình theo hư ng d n trong h sơ m i th u, nhà th u ph i tính n các chi phí sau theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 1.1. Ch chính sách ti n lương i v i ngư i lao ng; 1.2. Ch kh u hao phương ti n, thi t b máy móc thi công; 1.3. Các lo i thu , phí và l phí ph i trích n p. 2. Giá tr d th u c a nhà th u ph i bao g m chi phí nêu trên và các kho n chi phí chung, chi phí cho h th ng qu n lý ch t lư ng n i b c a nhà th u... 3. i v i các gói th u thu c d án u tư xây d ng, nghiêm c m nhà th u b giá th u th p dư i giá thành xây d ng công trình (quy nh t i Kho n 7, i u 10 c a Lu t xây d ng). 4. Trong h sơ d th u c a nhà th u kèm theo b ng giá d th u, b t bu c ph i có phân tích ơn giá chi ti t c u thành ơn giá d th u c a các kh i lư ng xây l p trong b n tiên lư ng m i th u và ph i ư c Bên m i th u quy nh rõ trong h sơ d th u, trong ó nh t thi t ph i có các ơn giá sau: 4.1. T t c các ơn giá d th u thu c h ng m c s n phNm m i th u có giá tr : a. L n hơn 2% t ng giá d th u, i v i gói th u l n hơn 15 t ng. b. L n hơn 5% t ng giá d th u, i v i gói th u nh hơn 15 t ng. 4.2. Các ơn giá d th u thu c các h ng m c d phát sinh trong qúa trình thi công (Ví d h ng m c vét bùn, n o vét dư i áy sông, bi n ho c x lý n n t y u...). 4.3. M t s ơn giá d th u thu c các h ng m c k t c u s n phNm chính (s ư c quy nh c th trong h sơ m i th u tùy theo tính ch t k thu t và yêu c u c a gói th u), g m có: - ơn giá ào t, á n n móng công trình, - ơn giá p t, á, cát n n công trình, - ơn giá k t c u móng, m t ư ng, - ơn giá c c móng các lo i, - ơn giá bê tông, c t thép thân m tr c u các lo i,
 12. - ơn giá s n xu t l p t ng c ng ư ng kính D ³ 1,0m, - ơn giá d m c u các lo i, - ơn giá bê tông, c t thép móng nhà cao t ng, - ơn giá xây thô thân nhà cao t ng, - ơn giá c t khung bê tông, c t thép thân nhà cao t ng, - ơn giá bê tông c t thép d m, gi ng sàn các t ng c a nhà cao t ng, - Và ơn giá d th u m t s h ng m c k t c u s n phNm ch y u khác. 5. Trong qúa trình ánh giá xét th u, Bên m i th u phát hi n nh ng h sơ d th u có ơn giá d th u b t h p lý, t l ho c cơ c u giá gi a các ph n, các h ng m c trong b ng giá d th u b t h p lý so v i t l , cơ c u giá d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a Nhà nư c, thì Bên m i th u yêu c u nhà th u gi i trình xem xét, x lý. Bên m i th u ph i xem xét k xác nh úng ơn giá các h ng m c òi h i chi phí v t li u l n, các k t c u có nh hư ng t i s an toàn và b n v ngc a công trình (k t c u d m c u, m và tr c u, móng c c, l p móng và m t ư ng, khung ch u l c ...). N u nhà th u xu t các ơn giá lo i này th p, thì Bên m i th u c n yêu c u nhà th u làm rõ v s b t h p lý c a ơn giá ó, n u gi i trình b ng văn b n c a nhà th u không rõ thì ơn giá ó c a nhà th u b coi là sai l ch khi xét th u. i u 8. Phương th c xác nh và x lý i v i s b t h p lý v giá d th u xây l p 1. Giá d th u c a các gói th u xây l p 1.1. Th p hơn 15% so v i giá tr d toán xây l p ư c duy t i v i các gói th u xây d ng c u ư ng, b n c ng, công trình san l p m t b ng. 1.2. Th p hơn 10% so v i giá tr d toán xây l p ư c duy t i v i gói th u xây d ng ki n trúc nhà ho c gói th u xây d ng h th ng c p i n, c p thoát nư c. Nh ng giá d th u th p hơn m c trên là có th ti m Nn s b t h p lý v giá, c n ph i ki m tra xem xét k các ơn giá d n n giá d th u th p như trên. 2. Trong quá trình ánh giá v giá d th u, Bên m i th u có quy n yêu c u và nhà th u có trách nhi m gi i trình v các ơn giá d th u, nh t là i v i các ơn giá b t h p lý. N u văn b n gi i trình c a nhà th u không cơ s tin c y thì Bên m i th u căn c vào m c b t h p lý, xem xét tính kh thi c a h sơ d th u theo các quy nh hi n hành. Nh ng y u t ki m tra xem xét m c b t h p lý c a nh ng ơn giá d th u, bao g m:
 13. 2.1. ơn giá nhân công không úng v i c p b c công vi c theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2.2. Thu su t thu giá tr gia tăng VAT và các lo i thu theo quy nh c a Nhà nư c không úng theo bi u thu quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2.3. Không thành ph n chi phí công vi c tương ng phù h p v i gi i pháp công ngh , bi n pháp t ch c thi công, ti n xây d ng ã ư c xu t trong h sơ d th u c a nhà th u và quy trình thi công hi n hành ho c không chi phí cho vi c th c hi n bi n pháp m b o an toàn giao thông ( i v i các gói th u c i t o ư ng giao thông), không có chi phí cho h th ng qu n lý ch t lư ng, chi phí b trí công trư ng và b o v môi trư ng. 2.4. ơn giá v t li u n chân công trình, các nh m c hao phí nhân công, v t li u, máy thi công trong các ơn giá chi ti t c u thành giá d th u, tính quá th p so v i thông báo giá v t li u c a cơ quan có thNm quy n và các nh m c hi n hành c a Nhà nư c . 2.5. Các t l chi phí chung ho c các t l chi phí khác tính quá th p so v i quy nh c a Nhà nư c. 2.6. i v i các h sơ d th u có t l ho c cơ c u giá d th u c a các ph n có chênh l ch l n so v i giá d toán ư c duy t (quy nh t i Kho n 5, i u 7) ho c b t h p lý, thi u kh thi thì Bên m i th u ph i xem xét k lư ng. N u m c b t h p lý quá l n, thi u kh thi, Bên m i th u và t chuyên gia c n th ng nh t ý ki n lo i b h sơ d th u và nêu rõ trong báo cáo xét th u. 3. Phương pháp x lý i v i nh ng ơn giá d th u b t h p lý thu c các h sơ d th u có b t h p lý v giá nhưng chưa n m c b lo i b , ư c th c hi n như sau: T chuyên gia và H i ng ánh giá c a ch u tư xu t phương án x lý i v i ơn giá b t h p lý. Trên cơ s ý ki n th ng nh t c a các thành viên, Lãnh o Ch u tư s quy t nh bi n pháp x lý i v i các ơn giá b t h p lý theo hư ng thay th ơn giá b t h p lý này b ng ơn giá cao nh t trong s các h sơ d th u khác n m trong danh sách ng n. ng th i nêu rõ trong báo cáo xét th u khi trình duy t k t qu u th u. Các trư ng h p nêu t i i m 2.6 và m c 3 trên, T tư v n thNm nh c a c p quy t nh u tư s xem xét k ánh giá xét th u c a ch u tư, trình Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư quy t nh. i u 9. Quy nh v liên danh Trư ng h p các nhà th u liên danh tham gia d th u ph i áp ng các quy nh sau: 1. T t c các nhà th u tham gia liên danh ph i có năng l c pháp lu t dân s theo quy nh c a Quy ch u th u và Thông tư s 01/2004/TT-BKH ngày 02-2-2004 c a B K ho ch và u tư. ng th i ph i năng l c, kinh nghi m t i thi u quy nh
 14. trong h sơ m i th u, tương ng v i ph n kh i lư ng công vi c tham gia trong liên danh. 2. M i nhà th u ch ư c tham gia m t ơn d th u trong m t gói th u, dù dư i hình th c tham d u th u c l p hay liên danh. 3. S lư ng thành viên trong liên danh u th u xây l p ư c quy nh như sau: 3.1. Gói th u xây l p t 70 t ng tr lên: Không quá 03 thành viên; 3.2. Gói th u xây l p t 15 t ng n 70 t ng: Không quá 02 thành viên; 3.3. Các gói th u xây l p ư ng giao thông thông thư ng (gói th u không có các h ng m c thu c các chuyên ngành xây l p có yêu c u ăng ký kinh doanh khác nhau) có giá tr dư i 15 t thì ch cho phép doanh nghi p tham gia u th u c l p. Các trư ng h p khác, ch u tư xu t khi trình duy t h sơ m i th u cơ quan thNm nh báo cáo trong văn b n trình ngư i có thNm quy n quy t nh. 4. V vi c c ơn v ng u liên danh: Nhà th u ng u liên danh do t t c các thành viên trong liên danh th ng nh t c . ó ph i là nhà th u có năng l c, kinh nghi m t ch c i u hành th c hi n h p ng c a gói th u và ph i m nh n ph n kh i lư ng công vi c ng v i giá tr ít nh t theo quy nh như sau: 4.1. L n hơn ho c b ng 60% giá tr h p ng, i v i liên danh 2 thành viên; 4.2. L n hơn ho c b ng 40% giá tr h p ng, i v i liên danh 3 thành viên; 4.3. Các thành viên khác th c hi n không th p hơn 25% giá tr h p ng; 5. ơn d th u và h sơ d th u c a liên danh ph i do ngư i i di n h p pháp c a nhà th u ng u liên danh ký tên và óng d u c a nhà th u ng u liên danh. Trư ng h p ngư i ng u h p pháp c a Nhà th u ng u liên danh, vì m t lý do nào ó không ký trong ơn d th u c a liên danh, thì t t c nh ng ngư i ng u h p pháp c a các nhà th u tham gia liên danh làm văn b n y quy n cho m t ngư i trong Ban lãnh o c a Nhà th u ng u liên danh làm ngư i i di n c a Nhà th u ng u liên danh ký tên trong ơn d th u c a liên danh. 6. Liên danh các nhà th u tham gia u th u ( ư c g i là nhà th u liên danh) ph i có h p ng liên danh ho c m t văn b n th a thu n liên danh (g i chung là h p ng liên danh) ư c ký k t gi a nh ng ngư i ng u h p pháp thu c các nhà th u tham gia liên danh tham gia u th u m t gói th u c th . 7. S h p l c a h p ng liên danh ư c quy nh như sau: 7.1. Th a mãn các quy nh nêu t i i u 9. 7.2. H p ng (ho c th a thu n liên danh) ph i quy nh rõ các n i dung:
 15. a. Tên g i liên danh; b. Tên các thành viên tham gia liên danh kèm theo a ch , i n tho i liên h ...; c. Quy nh thành viên ng u liên danh; d. Nêu rõ m c ích liên danh tham d u th u gói th u... (ghi rõ tên, v trí, lý trình, ph m vi gói th u, d án mà liên danh tham d u th u); . T l v giá tr , kh i lư ng và n i dung công vi c các thành viên trong liên danh s th c hi n n u trúng th u; e. Trách nhi m và quy n h n c a lãnh o liên danh và t ng thành viên trong liên danh; f. Th i gian hi u l c c a h p ng liên danh; g. Các n i dung khác. 7.3. Có b n cam k t c a nhà th u ng u liên danh v trách nhi m c a mình g i Ch u tư v vi c m b o ch t lư ng, ti n theo yêu c u c a toàn b gói th u trong b t kỳ hoàn c nh i u ki n nào n u liên danh ư c trúng th u (k c khi các thành viên liên danh không còn kh năng th c hi n ph n công vi c ư c phân chia). Trư ng h p liên danh không áp ng y các quy nh t i i u này thì b lo i khi xét th u. 8. Trong quá trình th c hi n h p ng gói th u: - Liên danh không ư c tùy ti n thay i t l và n i dung công vi c ghi trong h p ng liên danh khi tham gia d th u; - Trư ng h p c n thi t ph i thay i t l và n i dung công vi c ã phân công, nhà th u liên danh ph i có văn b n gi i trình g i Ch u tư, Ch u tư có văn b n trình c p có thNm quy n xem xét ch p thu n trư c khi Ch u tư ra quy t nh cho phép thay i các n i dung này. i u 10. Quy nh v th u ph 1. Trư ng h p có s d ng nhà th u ph , nhà th u chính ph i xu t trong h sơ d th u c a mình và kê khai theo m u bi u quy nh trong h sơ m i th u. 2. Nhà th u ph h p l ph i áp ng các quy nh như sau: 2.1. năng l c pháp lu t dân s theo quy nh. 2.2. năng l c, kinh nghi m tương ng v i ph n công vi c ư c giao. 2.3. T ng giá tr kh i lư ng công vi c do các nhà th u ph m nh n không ư c vư t quá 40% giá tr h p ng c a gói th u.
 16. 2.4. Có y h sơ ch ng minh s áp ng các quy nh nêu trên. 3. Nhà th u chính ph i ch u hoàn toàn trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t v vi c m b o ch t lư ng, ti n th c hi n gói th u theo h p ng kinh t giao nh n th u ã ký v i ch u tư, k c i v i các công vi c do nhà th u ph th c hi n. 4. Trong quá trình th c hi n h p ng, nhà th u chính không ư c tùy ti n thay i ho c b sung nhà th u ph không có trong h sơ d th u. Trư ng h p c n thi t ph i thay i ho c b sung th u ph , nhà th u chính ph i có văn b n gi i trình Ch u tư xem xét và báo cáo ngư i có thNm quy n quy t nh u tư. Sau khi ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ch p thu n, Ch u tư ra quy t nh cho phép thay i ho c b sung nhà th u ph . Ch u tư ch u trách nhi m trư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư v quy t nh nên trên c a mình. 5. T ng công ty (ho c công ty m ) tham gia u th u ph i kê khai trong h sơ d th u c a mình danh sách các công ty thành viên s th c hi n gói th u n u trúng th u, kh i lư ng và giá tr công vi c s giao cho các công ty thành viên th c hi n. Trong trư ng h p này các công ty thành viên d ki n th c hi n gói th u ư c coi như các nhà th u ph c a T ng công ty. Trong giai o n th c hi n h p ng, n u mu n thay i công ty thành viên th c hi n gói th u, T ng công ty ph i th c hi n theo quy nh t i kho n 4, i u này. 6. N u xét th y nhà th u ph y u kém trong quá trình th c hi n, Ch u tư có văn b n thông báo yêu c u nhà th u chính ti p t c m trách ph n kh i lư ng còn l i và ch u trách nhi m theo quy nh t i kho n 3, i u này. Trư ng h p xét th y nhà th u chính cũng không th th c hi n kh i lư ng nêu trên, Ch u tư có quy n c t gi m kh i lư ng, i u chuy n thay th nhà th u ph khác theo quy nh t i i u 11. i u 11. V x lý vi ph m 1. Quy nh x lý nhà th u vi ph m ch t lư ng Trong quá trình th c hi n h p ng n u nhà th u có vi ph m ch t lư ng thì nhà th u và s b x lý theo Quy t nh s 4391/2002/Q -BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 2. Quy nh x lý nhà th u vi ph m ti n 2.1. M t s khái ni m và quy nh: a. Ti n h p ng ư c hi u là ti n trong h p ng giao nh n th u ký k t gi a ch u tư và nhà th u ng v i kh i lư ng trong h sơ m i th u, không k các phát sinh kh i lư ng và các nguyên nhân b t kh kháng (thiên tai lũ l t, ch m gi i phóng m t b ng v.v... ).
 17. Trư ng h p có kh i lư ng phát sinh ho c các nguyên nhân b t kh kháng, v nguyên t c s ư c tính b sung th i gian th c hi n các công vi c này vào h p ng. b. Vi ph m ti n bao g m nh ng vi ph m v ti n trong t ng giai o n th c hi n h p ng và vi ph m ti n k t thúc h p ng do l i c a nhà th u, k c vi ph m ti n dư c gia h n (do phát sinh kh i lư ng và các nguyên nhân b t kh kháng). c. Các giai o n th c hi n h p ng ư c xác nh trên cơ s th c hi n hoàn thành các h ng m c chính. Th i i m k t thúc giai o n là m c xem xét ánh giá vi c vi ph m ti n c a nhà th u. Căn c k ho ch th c hi n c a d án và yêu c u c th c a h p ng, ch u tư xác nh và công b các th i i m xem xét ánh giá ti n th c hi n nêu trên. d. Trong trư ng h p ti n b ch m do các nguyên nhân khách quan, nhà th u ph i có văn b n báo cáo ch u tư v nguyên nhân, th i gian b ch m và các xu t. Ch m nh t 15 ngày sau khi nh n ư c báo cáo c a nhà th u, ch u tư ph i xem xét, có văn b n tr l i, làm cơ s x lý trách nhi m vi ph m ti n . 2.2. Quy nh x lý vi ph m ti n : Trong quá trình th c hi n h p ng nhà th u có vi ph m v ti n tùy theo m c s b x lý như sau: a. Vi ph m l n u: Sau 10 ngày k t khi xác nh vi c nhà th u vi ph m ti n , ch u tư ra thông báo phê bình nhà th u, ng th i yêu c u nhà th u có cam k t kh c ph c. b. Vi ph m l n th 2: Sau 10 ngày k t khi xác nh vi c vi ph m ti n l n th 2, ch u tư có văn b n khi n trách và yêu c u nhà th u ký văn b n cam k t v i các n i dung sau: - Cam k t n u không th c hi n các bi n pháp kh c ph c theo yêu c u c a ch u tư s b c t chuy n m t ph n h p ng giao cho nhà th u ph b sung m i do ch u tư l a ch n. - Trong trư ng h p ph i i u chuy n kh i lư ng, n u ơn giá trúng th u th p hơn ơn giá c a Nhà nư c l p t i th i i m c t chuy n thì ơn giá giao cho nhà th u ph b sung ư c tính theo quy nh c a Nhà nư c t i th i i m c t chuy n h p ng. Trong trư ng h p này, ch u tư trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t d toán ph n kh i lư ng i u chuy n ư c tính theo ơn giá m i làm cơ s th c hi n. Toàn b chi phí tăng thêm so v i ơn giá trúng th u, nhà th u chính ph i ch u. - Ch u tư ư c quy n thanh toán tr c ti p cho nhà th u ph i v i các kh i lư ng công vi c i u chuy n. - Văn b n cam k t này là ph l c b sung c a h p ng giao nh n th u ã ký k t.
 18. c. Vi ph m ti n t l n th 3 tr i: Sau 10 ngày k t khi xác nh nhà th u vi ph m ti n t l n th 3 tr i, ngoài vi c ti p t c b x lý i u chuy n kh i lư ng h p ng c a nhà th u như ã nêu m c 2.2, ch u tư c n có ánh giá v năng l c th c t c a nhà th u xem xét vi c x lý ch m d t h p ng và báo cáo Ngư i có thNm quy n quy t nh. Ch m nh t 15 ngày sau, cơ quan giúp vi c ph i trình Ngư i có thNm quy n văn b n tr l i ngh c a ch u tư. 2.3. Qui nh x lý vi c i u chuy n kh i lư ng cho nhà th u ph ho c ch m d t h p ng: a. X lý i u chuy n kh i lư ng trong n i b liên danh: N u ơn v thành viên c a liên danh vi ph m ti n , ch u tư quy t nh i u chuy n kh i lư ng th c hi n gi a các thành viên trong liên danh sau khi có văn b n th ng nh t v i Lãnh o liên danh v kh i lư ng i u chuy n, ơn v thành viên ư c nh n kh i lư ng i u chuy n, ơn giá h ng m c i u chuy n và ti n th c hi n. Văn b n này là ph l c b sung c a h p ng giao nh n th u ã ký k t. Trong trư ng h p này, Ch u tư ư c quy n quy t nh, ch u trách nhi m trư c Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư và có văn b n báo cáo trư c khi th c hi n. b. X lý i u chuy n cho nhà th u ph không có trong liên danh: Khi các nhà th u trong liên danh không m ương ư c kh i lư ng công vi c c a h p ng theo úng ti n quy nh, s b c t chuy n kh i lư ng công vi c m c không quá 60% kh i lư ng c a thành viên b i u chuy n kh i lư ng giao cho nhà th u ph khác không có trong liên danh th c hi n. Trong trư ng h p này ch u tư c n l p văn b n th ng nh t v i Lãnh o liên danh như m t ph l c b sung c a h p ng ã ký k t v i các n i dung tương t như i m a nêu trên. Trong trư ng h p này ch u tư có quy n l a ch n nhà th u ph , quy t nh i u chuy n, ch u trách nhi m trư c Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư và có văn b n báo cáo trư c khi th c hi n. c. X lý ch m d t h p ng i v i nhà th u: Nhà th u vi ph m ti n t 3 l n tr lên, ho c nhà th u y u kém v năng l c, không áp ng yêu c u th c hi n h p ng thì ch u tư làm các th t c ch m d t và thanh lý h p ng. - N u kh i lư ng công vi c còn l i không quá 50% giá tr h p ng, ch u tư l a ch n nhà th u m i năng l c giao th c hi n ph n còn l i c a h p ng. ơn giá giao cho nhà th u m i th c hi n theo quy nh m c 2.2 nêu trên. Các thi t h i v kinh t trong trư ng h p này, k c thi t h i do vi c thay i ơn giá giao cho nhà th u m i do nhà th u b ch m d t h p ng ch u.
 19. - Trư ng h p kh i lư ng công vi c còn l i l n hơn 50% giá tr gói th u thì ph i thanh lý h p ng và làm các th t c u th u l i (k c hình th c ch nh th u). i v i các trư ng h p nêu trên, ch u tư ph i làm vi c v i nhà th u vi ph m, l p biên b n x lý trình Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư quy t nh tri n khai th c hi n. 2.4. X ph t v kinh t i v i các vi ph m v ti n Ngoài vi c x ph t i u chuy n kh i lư ng, c t chuy n h p ng như ã nêu m c 2.2 và 2.3, nhà th u vi ph m còn b x lý v kinh t như sau: a. N u nhà th u có vi ph m ti n gây ra các t n th t, thi t h i, ch u tư ph i có báo cáo Ngư i có thNm quy n v các n i dung vi ph m, ánh giá xác nh giá tr các t n th t, thi t h i do l i nhà th u gây ra và ki n ngh hình th c x ph t nhà th u bù p các t n th t, thi t h i ó. b. Trong h p ng ư c ký k t ph i quy nh rõ vi c x ph t kinh t khi vi ph m ti n do l i c a nhà th u gây ra. Vi c x lý vi ph m theo nguyên t c giá tr ph t theo t l % trên s ngày vi ph m ti n , m c ph t theo ngày trong kho ng t 0,05% n 0,1% giá tr h p ng cho m i ngày vi ph m. T ng s ti n ph t không quá 12% giá tr h p ng theo quy nh c a Lu t Xây d ng. 2.5. Bi n pháp x lý hành chính i v i nhà th u vi ph m ti n : Nhà th u vi ph m ti n th c hi n h p ng ngoài vi c b x lý theo các bi n pháp nêu trên, còn ch u các x lý hành chính như sau: a. X lý phê bình, khi n trách, c nh cáo: - Vi ph m ti n l n u: Ch u tư có văn b n nghiêm kh c phê bình; - Vi ph m ti n l n th 2: Ch u tư có văn b n khi n trách, báo cáo Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư. - Vi ph m ti n m c ph i ch m d t h p ng: Ch u tư có văn b n báo cáo B và ra quy t nh c nh cáo. b. X lý không cho u th u các d án ti p theo c a ngành GTVT: - Nhà th u b c t chuy n t 60% giá tr h p ng tr lên s không ư c tham gia u th u các d án c a ngành GTVT trong th i gian 6 tháng. - Nhà th u b ch m d t thanh lý h p ng s không ư c tham gia u th u các d án c a ngành GTVT trong th i gian 01 năm. 2.6. i v i nhà th u vi ph m ti n b ch m d t và thanh lý h p ng s b ăng trên trang WEB và t "Thông tin u th u" c a B K ho ch và u tư. 3. X lý trách nhi m ch u tư:
 20. 3.1. Ch u tư nhà th u vi ph m ch t lư ng s b x lý theo Quy t nh 4391/2002/Q -BGTVT ngày 27/12/2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 3.2. X lý trách nhi m c a ch u tư khi có nhà th u vi ph m ti n : a. V công tác báo cáo và theo dõi ti n th c hi n: Hàng tháng Ch u tư rà soát toàn b các h p ng ang th c hi n trong ph m vi mình qu n lý, có báo cáo ánh giá v vi c vi ph m ti n h p ng, nêu rõ tên nhà th u, tình hình th c hi n n th i i m hi n t i và ánh giá hành ng kh c ph c c a các nhà th u có vi ph m ti n (theo bi u m u kèm theo). Báo cáo c a các ch u tư g i v B và C c Giám nh và QLCL CTGT. b. X lý trách nhi m c a ch u tư v công tác báo cáo ti n : N u nhà th u có vi ph m ti n mà ch u tư không th c hi n báo cáo k p th i ho c báo cáo sai s th t thì Th trư ng c a ch u tư (T ng Giám c Ban QLDA, Giám c S ...) b x lý như sau: - Trư ng h p ch m tr n 03 tháng không báo cáo s b khi n trách; - Trư ng h p ch m tr n 06 tháng không báo cáo ho c báo cáo sai s th t s b c nh cáo. c. X lý ch u tư v vi c xét ch n nhà th u: Do vi c ch u tư ánh giá năng l c nhà th u thi u chính xác, l a ch n nhà th u trúng th u không năng l c x y ra vi ph m ti n s b x lý như sau: - Trư ng h p trong 01 năm có 3 h p ng vi ph m ti n Th trư ng ơn v làm ch u tư s b khi n trách; - Trư ng h p trong 01 năm có t 4 h p ng tr lên vi ph m ti n Th trư ng ơn v làm ch u tư s b c nh cáo; 3.3. Tùy theo m c vi ph m c a ch u tư, Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư s xem xét vi c giao nhi m v là ch u tư các d án ti p theo. i u 12. Quy nh thi hành 1. Quy nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. 2. Trong quá trình áp d ng quy nh ban hành kèm theo Quy t nh này s ư c c p nh t, s a i cho phù h p các quy nh m i ban hành c a Nhà nư c v các v n liên quan. 3. Các Ch u tư, i di n ch u tư, Ban qu n lý d án s d ng ngu n v n trong nư c do B Giao thông v n t i qu n lý và th trư ng các cơ quan, ơn v trong ngành giao thông v n t i ch u trách nhi m thi hành quy nh này.
Đồng bộ tài khoản