Quyết định số 06/2006/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 06/2006/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2006/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế thẩm định điều ước quốc tế do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2006/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 06/2006/Q -BTP Hà N i, ngày 24 tháng 07 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH TH M NNH I U Ư C QU C T B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh nh s 62/2003/N -CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Văn b n s 1815/VP-QHQT ngày 05 tháng 04 năm 2006 giao B trư ng B Tư pháp xem xét, ban hành theo th m quy n Quy ch th m nh i u ư c qu c t căn c theo các quy nh c a Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ; Theo ngh c a V trư ng V Pháp lu t qu c t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch thNm nh i u ư c qu c t . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Th trư ng các ơn v thu c B Tư pháp ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Uông Chu Lưu QUY CH TH M NNH I U Ư C QU C T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2006/Q -BTP ngày 24/07/2006 c a B trư ng B Tư pháp) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy ch này áp d ng i v i vi c thNm nh các d th o i u ư c qu c t nhân danh Nhà nư c và Chính ph theo quy nh c a Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . Quy ch này cũng áp d ng i v i vi c thNm nh các i u ư c qu c t mà Vi t Nam gia nh p. i u 2. Th m nh i u ư c qu c t ThNm nh d th o i u ư c qu c t ho c i u ư c qu c t mà Vi t Nam gia nh p (sau ây g i chung là i u ư c qu c t ) là ho t ng nghiên c u, xem xét, ánh giá v n i dung và hình th c c a i u ư c qu c t nh m b o m tính h p hi n, m c tương thích c a i u ư c qu c t v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; xem xét, ánh giá v kh năng áp d ng tr c ti p toàn b ho c m t ph n i u ư c qu c t t i Vi t Nam và ki n ngh các bi n pháp s a i, b sung, bãi b ho c ban hành m i văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n i u ư c qu c t . i u 3. Trách nhi m c a B Tư pháp và cơ quan xu t àm phán, ký ho c gia nh p i u ư c qu c t trong vi c th m nh i u ư c qu c t
  2. 1. B Tư pháp có trách nhi m thNm nh i u ư c qu c t khi nh n ư c h sơ ngh thNm nh c a cơ quan xu t àm phán, ký ho c xu t gia nh p i u ư c qu c t theo quy nh t i các i u t i u 17 n i u 21 c a Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . 2. Cơ quan xu t àm phán, ký ho c gia nh p i u ư c qu c t trư c khi àm phán, ký ho c gia nh p i u ư c qu c t ph i l y ý ki n thNm nh c a B Tư pháp b ng văn b n. Cơ quan xu t có trách nhi m ph i h p v i B Tư pháp trong quá trình thNm nh, cung c p thông tin và tài li u c n thi t ho c tham gia các cu c h p v thNm nh i u ư c qu c t do B Tư pháp t ch c và gi i trình các v n có liên quan n i u ư c qu c t . i u 4. Ph trách công tác th m nh 1. B trư ng B Tư pháp ph trách chung công tác thNm nh i u ư c qu c t , m b o ch t lư ng và th i h n thNm nh theo quy nh c a Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . 2. Th trư ng B Tư pháp ph trách công tác pháp lu t qu c t giúp B trư ng th c hi n công tác thNm nh trong các lĩnh v c theo s phân công c a B trư ng. i v i i u ư c qu c t có nhi u v n ph c t p liên quan n ư ng l i, chính sách i ngo i và các v n quan tr ng khác, thì Th trư ng ph trách công tác pháp lu t qu c t báo cáo B trư ng theo Quy ch làm vi c c a B Tư pháp ban hành kèm theo Quy t nh s 220/2005/Q -BTP ngày 14 tháng 04 năm 2005 c a B Tư pháp (sau ây g i là Quy ch làm vi c c a B Tư pháp). i u 5. Ch trì và ph i h p th m nh 1. V Pháp lu t qu c t , B Tư pháp ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan c a B Tư pháp t ch c thNm nh i u ư c qu c t , b o m ch t lư ng và th i h n theo quy nh c a Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . 2. Trong trư ng h p vi c thNm nh i u ư c qu c t òi h i ph i có s tham gia c a các nhà chuyên môn thu c các cơ quan, t ch c ngoài B Tư pháp, thì Th trư ng ph trách công tác pháp lu t qu c t căn c vào tính ch t và n i dung ư c quy nh trong i u ư c qu c t mà quy t nh m i m t ho c m t s chuyên gia ngoài B ph i h p thNm nh. Các chuyên gia ư c m i ph i h p thNm nh có trách nhi m tham gia ý ki n b ng văn b n v i V Pháp lu t qu c t trong th i h n ư c ngh . i u 6. H i ng th m nh B trư ng B Tư pháp quy t nh thành l p H i ng thNm nh i u ư c qu c trong các trư ng h p sau ây: 1. Trư ng h p gi a cơ quan xu t àm phán, ký ho c gia nh p và B Ngo i giao ho c B , ngành khác liên quan n i u ư c qu c t còn nhi u ý ki n khác nhau; 2. Các i u ư c qu c t do B Tư pháp xu t àm phán, ký ho c gia nh p. i u 7. N i dung th m nh i u ư c qu c t N i dung thNm nh i u ư c qu c t bao g m: 1. Tính h p hi n; 2. M c tương thích v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; 3. Kh năng áp d ng tr c ti p toàn b ho c m t ph n i u ư c qu c t ; 4. Yêu c u s a i, b sung, bãi b ho c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n i u ư c qu c t . i u 8. N i dung văn b n th m nh c a B Tư pháp Văn b n thNm nh i u ư c qu c t ph i có các n i dung sau: 1. S c n thi t c a vi c àm phán, ký ho c gia nh p i u ư c qu c t ; 2. Tính h p hi n c a i u ư c qu c t ; 3. M c tương thích c a n i dung i u ư c qu c t v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; 4. Kh năng áp d ng tr c ti p toàn b ho c m t ph n i u ư c qu c t t i Vi t Nam; 5. Kh năng ph i s a i, b sung, bãi b ho c ban hành m i văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n i u ư c qu c t ;
  3. 6. Ý ki n c a B Tư pháp v các v n còn có ý ki n khác nhau và phương án x lý; 7. Các n i dung khác, n u xét th y c n thi t. i u 9. Trách nhi m c a các ơn v thu c B Tư pháp trong vi c m b o công tác th m nh 1. Văn phòng B có trách nhi m: a) Ki m tra tính h p l c a h sơ g i thNm nh; s lư ng h sơ, công văn, tài li u thNm nh; theo dõi ti n , k t qu thNm nh; t ch c vi c g i, lưu tr , b o qu n công văn, h sơ thNm nh sau khi V Pháp lu t qu c t chuy n h sơ ư c thNm nh cho Văn Phòng B theo quy nh c a pháp lu t; b) áp ng yêu c u v cơ s v t ch t ph c v vi c thNm nh, b trí phòng h p, cung c p văn phòng phNm, các i u ki n c n thi t khác cho vi c thNm nh. 2. V Pháp lu t qu c t có trách nhi m b o m ch t lư ng và th i gian thNm nh. 3. Vi n Khoa h c pháp lý b o m h tr V Pháp lu t qu c t và các ơn v liên quan trong khai thác, s d ng tài li u, cơ s d li u pháp lu t ph c v cho công tác thNm nh. 4. Các ơn v có liên quan và các chuyên gia ư c m i trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, b o m vi c ph i h p, h tr V Pháp lu t qu c t thNm nh theo quy nh. Chương II TRÌNH T , TH T C TH M NNH I U Ư C QU C T M c 1. H SƠ TH M NNH i u 10. H sơ ngh th m nh 1. Cơ quan xu t àm phán, ký ho c gia nh p i u ư c qu c t có trách nhi m g i B Tư pháp H sơ ngh thNm nh theo Kho n 2 i u này. 2. H sơ ngh thNm nh g m: a) Văn b n ngh B Tư pháp thNm nh. Văn b n này ư c làm theo quy nh v công văn c a các cơ quan Nhà nư c, c bi t trong ó có ánh giá tính h p hi n, m c tương thích gi a quy nh c a i u ư c qu c t v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; kh năng áp d ng tr c ti p toàn b ho c m t ph n i u ư c qu c t , ki n ngh s a i, b sung bãi b ho c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n i u ư c qu c t ; b) D th o T trình Chính ph v vi c àm phán, ký ho c gia nh p i u ư c qu c t theo quy nh t i i u 14 Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ; c) B n sao i u ư c qu c t b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài; trong trư ng h p i u ư c qu c t ch ư c ký b ng ti ng nư c ngoài thì ph i có b n d ch i u ư c qu c t ra ti ng Vi t kèm theo; d) B n t ng h p ý ki n và b n sao công văn c a B Ngo i giao và các B , ngành, các cơ quan, t ch c h u quan góp ý ki n v i u ư c qu c t ó; ) Các tài li u khác c n thi t cho vi c thNm nh i u ư c qu c t . S lư ng tài li u quy nh t i Kho n này là 05 b . 3. H sơ thNm nh các i u ư c qu c t do B Tư pháp xu t àm phán, ký ho c gia nh p g i H i ng thNm nh ư c l p theo quy nh t i Kho n 1 i u này. S lư ng h sơ g i H i ng thNm nh theo quy t nh c a B trư ng B Tư pháp. i u 11. Ti p nh n và x lý h sơ th m nh 1. Văn phòng B có trách nhi m ti p nh n và ki m tra tính h p l c a h sơ thNm nh g i B Tư pháp. H sơ h p l là h sơ có các lo i tài li u và s lư ng theo quy nh t i i u 10 c a quy ch này. Trong trư ng h p h sơ thNm nh chưa h p l , Chánh Văn phòng B th a l nh B trư ng ký Công văn yêu c u cơ quan ngh thNm nh hoàn thi n h sơ. Th i gian thNm nh ư c tính t ngày B Tư pháp nh n h sơ h p l . 2. Văn phòng B có trách nhi m chuy n h sơ thNm nh n V Pháp lu t qu c t và các ơn v có liên quan theo Quy ch làm vi c c a B Tư pháp. M c 2. T CH C NGHIÊN C U, TH M NNH I U Ư C QU C T T I B TƯ PHÁP
  4. i u 12. Nghiên c u, th m nh d th o i u ư c qu c t 1. Sau khi nh n ư c h sơ thNm nh, V trư ng V Pháp lu t qu c t phân công m t Lãnh oV tr c ti p ph trách vi c thNm nh cùng m t nhóm chuyên viên nghiên c u h sơ. 2. Nhóm chuyên viên nghiên c u ph i có ít nh t 3 ngư i, trong ó 1 chuyên viên chính ch trì vi c chuNn b báo cáo thNm nh trình ra cu c h p thNm nh và chuNn b văn b n thNm nh. Trong quá trình nghiên c u, thNm nh, các chuyên viên ph i b o m có s trao i, h tr l n nhau, b o m th o lu n t p th . 3. Trong trư ng h p c n thi t, V trư ng V Pháp lu t qu c t ho c Phó V trư ng tr c ti p ph trách (sau ây g i chung là Lãnh o V Pháp lu t qu c t ) ch ng liên h v i cơ quan ngh thNm nh cung c p thêm thông tin và tài li u c n thi t cho vi c thNm nh. N u c n có thêm thông tin v các i u ư c qu c t khác có liên quan n h sơ thNm nh, thì Lãnh o V Pháp lu t qu c t ch ng liên h v i B Ngo i giao ho c các cơ quan h u quan trao i và ngh cung c p tài li u. 4. Trong trư ng h p c n thi t, Lãnh o V Pháp lu t qu c t báo cáo Lãnh o B Tư pháp ngh t ch c cu c h p liên t ch v i s tham gia c a i di n cơ quan ngh thNm nh, i di n B Ngo i giao và i di n các cơ quan, t ch c h u quan khác th o lu n, trao i ý ki n v nh ng v n còn có ý ki n khác nhau trư c khi làm văn b n thNm nh. 5. Th trư ng ơn v ư c phân công ph i h p thNm nh có trách nhi m t ch c vi c nghiên c u i u ư c qu c t trong ơn v mình và g i ý ki n tham gia thNm nh b ng văn b n cho V Pháp lu t qu c t trong th i h n ch m nh t là 04 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ yêu c u góp ý ki n tham gia thNm nh. Trong trư ng h p c n có th i gian dài hơn chuNn b k hơn ý ki n tham gia thNm nh thì Lãnh o ơn v ư c phân công ph i h p thông báo cho V Pháp lu t qu c t bi t và ki n ngh th i h n h p lý c n ư c kéo dài thêm. i u 13. Trình Lãnh o B d th o văn b n th m nh 1. Trong th i h n 08 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ thNm nh, V Pháp lu t qu c t trình d th o văn b n thNm nh i u ư c qu c t lên Lãnh o B . 2. Trong trư ng h p c n thi t, Lãnh o B t ch c h p v i Lãnh o V Pháp lu t qu c t nghe báo cáo v vi c thNm nh i u ư c qu c t . Các ơn v ư c phân công ph i h p thNm nh có trách nhi m c i di n tham gia cu c h p v i Lãnh o B tham gia ý ki n v thNm nh i u ư c qu c t . Thư ký Lãnh o B có trách nhi m s p x p l ch h p và thông báo t i các ơn v có liên quan. 3. T i cu c h p thNm nh, Lãnh o V Pháp lu t qu c t trình bày n i dung cơ b n c a i u ư c qu c t , cung c p nh ng thông tin liên quan n i u ư c qu c t , phát bi u nh ng ý ki n v v n thu c n i dung thNm nh và xu t hư ng gi i quy t nh ng v n còn có ý ki n khác nhau gi a các cơ quan. 4. Ngay sau khi nh n ư c k t lu n c a Lãnh o B v thNm nh i u ư c qu c t , V Pháp lu t qu c t có trách nhi m ch nh lý văn b n thNm nh trình Lãnh o B ký. M c 3. T CH C TH M NNH TRONG TRƯ NG H P THÀNH L P H I NG TH M NNH i u 14. Thành ph n H i ng th m nh 1. Thành ph n H i ng thNm nh trong các trư ng h p ư c quy nh t i i u 6 c a Quy ch này bao g m: a) Ch t ch H i ng là B trư ng B Tư pháp. Trong trư ng h p B trư ng vì lý do công tác không th ch trì thì Ch t ch H i ng là Th trư ng do B trư ng ch nh theo Quy ch làm vi c c a B Tư pháp; b) Thư ký H i ng thNm nh là V trư ng ho c Phó V trư ng V Pháp lu t qu c t ; c) Các thành viên H i ng g m i di n Văn phòng Chính ph , Văn phòng Ch t ch nư c, B Ngo i giao và các B , ngành có liên quan. B trư ng B Tư pháp quy t nh danh sách c th các thành viên c a H i ng thNm nh theo ngh c a các B , ngành liên quan. Căn c vào tính ch t, n i dung c a i u ư c qu c t , B trư ng B Tư pháp quy t nh vi c m i các chuyên gia, các nhà khoa h c tham gia H i ng thNm nh.
  5. 2. S lư ng thành viên H i ng thNm nh ít nh t là 7 ngư i, trong ó i di n B Tư pháp chi m không quá m t ph n hai và không bao g m i di n ơn v ngh thNm nh. 3. Văn phòng B có trách nhi m sao g i Quy t nh thành l p H i ng thNm nh cùng h sơ thNm nh t i t ng thành viên c a H i ng. i u 15. Cu c h p c a H i ng th m nh 1. Cu c h p thNm nh i u ư c qu c t do Ch t ch H i ng thNm nh tri u t p và ch t a trong th i h n 10 ngày k t ngày B Tư pháp g i h sơ thNm nh n Ch t ch H i ng thNm nh. Cu c h p c a H i ng thNm nh ch ư c ti n hành trong trư ng h p có m t ít nh t là hai ph n ba t ng s thành viên c a H i ng thNm nh. Trong trư ng h p không th tham d cu c h p, Thành viên H i ng thNm nh g i Ch t ch H i ng thNm nh văn b n v ý ki n thNm nh c a mình. Cu c h p c a H i ng thNm nh ư c ti n hành theo trình t sau: a) Ch t ch H i ng thNm nh tuyên b lý do bu i h p; b) i di n ơn v ngh thNm nh trình bày n i dung cơ b n c a i u ư c qu c t và các thông tin c n thi t khác; c) Thành viên H i ng th o lu n, t p trung vào nh ng n i dung thNm nh theo quy nh t i i u 18 c a Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ; d) Thư ký H i ng thNm nh c ý ki n c a nh ng thành viên H i ng thNm nh v ng m t; )H i ng bi u quy t v t ng v n . 2. Thành viên Thư ký H i ng thNm nh có trách nhi m ghi biên b n cu c h p c a H i ng thNm nh. Biên b n ph i ghi y các ý ki n phát bi u t i cu c h p và ph i có ch ký c a Ch t ch H i ng thNm nh. Nh ng ý ki n ư c quá n a t ng s thành viên H i ng có m t tán thành thì ư c coi là ý ki n c a H i ng; n u các thành viên H i ng có m t có ý ki n ngang nhau thì ý ki n c a phía có Ch t ch H i ng ư c coi là ý ki n c a H i ng; nh ng v n chưa ư c H i ng nh t trí cũng ph i ư c ghi rõ trong biên b n cu c h p. Biên b n cu c h p ph i ư c Ch t ch H i ng thNm nh và Thư ký H i ng thNm nh ký. i u 16. Chu n b văn b n th m nh c a H i ng th m nh Trên cơ s Biên b n cu c h p c a H i ng thNm nh, Thư ký H i ng thNm nh có trách nhi m chuNn b d th o văn b n thNm nh trình Ch t ch H i ng thNm nh xem xét, quy t nh. Thư ký H i ng thNm nh có trách nhi m ph i h p v i Chánh Văn phòng - B Tư pháp g i biên b n cu c h p và văn b n thNm nh n Văn phòng Chính ph và B Ngo i giao theo quy nh. Chương III I U KHO N THI HÀNH i u 17. Lưu gi h sơ th m nh và theo dõi công tác th m nh 1. H sơ thNm nh, biên b n cu c h p thNm nh, văn b n thNm nh và các tài li u có liên quan khác ư c lưu gi theo quy nh v lưu gi tài li u cơ quan B Tư pháp. 2. V Pháp lu t qu c t có trách nhi m lưu gi , b o qu n m t b h sơ, tài li u thNm nh nh m b o m thu n ti n cho công tác nghiên c u, tra c u h sơ khi c n thi t. 3. Chánh Văn phòng B có trách nhi m theo dõi ti n và tình hình th c hi n công tác thNm nh i u ư c qu c t ; qu n lý S theo dõi thNm nh i u ư c qu c t ; hàng tháng t ng h p, báo cáo Lãnh o B v k t qu thNm nh i u ư c qu c t . i u 18. Kinh phí th m nh 1. Kinh phí thNm nh i u ư c qu c t ư c b trí trong ngân sách hàng năm c a B Tư pháp. 2. Căn c vào m c chi thNm nh i u ư c qu c t c a năm trư c, V Pháp lu t qu c t l p d toán t ng kinh phí thNm nh i u ư c qu c t cho năm ti p theo và g i V K ho ch -Tài chính và Văn phòng B vào u Quý IV hàng năm theo quy nh. 3. Văn phòng B căn c vào quy nh c a pháp lu t hi n hành th c hi n vi c c p kinh phí, b o m công tác thNm nh i u ư c qu c t .
  6. i u 19. Th m nh i u ư c qu c t trong trư ng h p kh n Trong trư ng h p vi c ký i u ư c qu c t ph i ư c ti n hành trong m t th i gian ng n hơn quy nh c a Quy ch này, theo ch o c a Th tư ng Chính ph , B Tư pháp ti n hành thNm nh i v i i u ư c qu c t ó trong th i h n s m nh t có th ư c. Vi c thNm nh trong trư ng h p này ư c th c hi n không tuân theo quy nh c a Quy ch này mà theo ch o tr c ti p c a Lãnh o B . i u 20. Th m nh b sung nh ng n i dung m i phát sinh trong quá trình àm phán i u ư c qu c t 1. Trong quá trình àm phán i u ư c qu c t sau khi ư c B Tư pháp thNm nh, n u phát sinh nh ng v n m i thu c n i dung cam k t c a Vi t Nam có th d n n k t qu ph i s a i, b sung ho c ban hành m i văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n cam k t ó, thì cơ quan xu t àm phán làm H sơ ngh B Tư pháp thNm nh b sung nh ng n i dung m i phát sinh. 2. H sơ ngh thNm nh g m các văn b n, tài li u ư c quy nh t i i m a, c, d, Kho n 1 i u 10 c a Quy ch này. S lư ng h sơ ngh thNm nh là 01 b . 3. Th i gian thNm nh không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ theo quy nh t i i u 11 c a Quy ch này. i u 21. B o m bí m t Nhà nư c Trong quá trình thNm nh i u ư c qu c t , các thông tin, tài li u có n i dung liên quan n bí m t Nhà nư c ph i ư c lưu gi , b o qu n theo quy nh c a pháp lu t v b o v bí m t Nhà nư c. i u 22. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. Cán b , công ch c có thành tích trong công tác thNm nh i u ư c qu c t ư c B trư ng B Tư pháp khen thư ng ho c ngh khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cán b , công ch c vi ph m quy nh c a quy ch này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản