Quyết định số 06/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 06/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2006/QĐ-BYT về việc huỷ bỏ danh mục các hoạt chất, dạng bào chế không nhận hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại đối với thuốc nước ngoài do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 19 tháng 01 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C HU B DANH M C CÁC HO T CH T, D NG BÀO CH KHÔNG NH N H SƠ ĐĂNG KÝ M I VÀ ĐĂNG KÝ L I Đ I V I THU C NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Dư c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, QUY T Đ NH: i u 1. Hu b danh m c các ho t ch t, d ng bào ch không nh n h sơ ăng ký m i và ăng ký l i i v i thu c nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh s 4819/2004/Q -BYT ngày 30/12/2004 c a B trư ng B Y t . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, V trư ng các V thu c B Y t , Chánh Thanh tra, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng y t ngành và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản