Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
103
lượt xem
17
download

Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 06/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V V n t i và C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Chương trình an ninh hàng không dân d ng Vi t Nam". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b các Thông tư, Quy t nh sau ây: - Quy t nh s 1539/CAAV ngày 05 tháng 8 năm 1996 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ban hành Quy nh v qu n lý, trang b và b o qu n vũ khí quân d ng trong ngành hàng không dân d ng; - Quy t nh s 1921/CAAV ngày 09 tháng 9 năm 1996 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ban hành Quy ch v an ninh hàng không t i các khu v c h n ch ; - Quy t nh s 07/1999/Q -CHK ngày 29 tháng 3 năm 1999 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ban hành Quy nh v ch ng ch nghi p v an ninh hàng không; - Quy t nh s 15/1999/Q -CHK ngày 22 tháng 5 năm 1999 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ban hành Quy nh ki m tra, giám sát an ninh hàng không t i c ng hàng không dân d ng Vi t Nam; - Thông tư s 65/1999/TT-CHK ngày 27 tháng 12 năm 1999 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam hư ng d n th c hi n vi c trang b , qu n lý, s d ng và b o qu n vũ khí, công c h tr trong ngành hàng không dân d ng; - Quy t nh s 04/2004/Q -BGTVT ngày 19 tháng 3 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành Chương trình an ninh hàng không dân d ng Vi t Nam; - Quy t nh s 20/2004/Q -BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i v gi y t c a hành khách i tàu bay dân d ng; - Quy t nh s 46/2005/Q -BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh v trang ph c c a l c lư ng an ninh hàng không;
 2. - Quy t nh s 62/2005/Q -BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh v th , gi y phép ki m soát an ninh hàng không s d ng ho t ng t i các khu v c h n ch c a c ng hàng không dân d ng. i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Các B : Ngo i giao, Công an, Qu c phòng, Tài chính, Bưu chính vi n thông, Y t - Các Th trư ng; H Nghĩa Dũng - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - T ng Công ty Hàng không Vi t Nam; - Các C m c ng hàng không khu v c; - Công ty Hàng không c ph n Pacific Airlines; - Công báo; Website Chính ph ; - Lưu VT, VT i (3). B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 06 /2007/Q -BGTVT ngày 05 tháng 02 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích c a Chương trình Chương trình an ninh hàng không dân d ng Vi t Nam ư c ban hành nh m phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n k p th i và u tranh có hi u qu v i các hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng, b o v an toàn cho tàu bay, hành khách, t bay và nh ng ngư i dư i m t t. i u 2. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Chương trình này quy nh các bi n pháp b o m an ninh hàng không; trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c b o m an ninh hàng không dân d ng. 2. Chương trình này áp d ng i v i: a) T ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng hàng không dân d ng t i Vi t Nam;
 3. b) T ch c, cá nhân Vi t Nam ho t ng hàng không dân d ng nư c ngoài n u pháp lu t c a nư c ngoài không có quy nh khác. c) Ho t ng c a tàu bay công v nh m m c ích dân d ng. i u 3. Gi i thích t ng Trong Chương trình này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Bưu ph m" bao g m thư, bưu thi p, n phNm, h c phNm cho ngư i mù và gói nh ư c nh n g i, chuy n, phát theo quy nh pháp lu t v bưu chính. 2. "Bưu ki n" là v t phNm, hàng hoá ư c nh n g i, chuy n, phát theo quy nh pháp lu t v bưu chính. 3. "Chuy n bay chuyên cơ " là chuy n bay c a Vi t Nam ho c nư c ngoài ư c s d ng hoàn toàn riêng bi t ho c k t h p v n chuy n thương m i và ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác nh n ho c thông báo theo quy nh ph c v chuyên cơ. 4. “Công c h tr ” g m các lo i roi cao su, roi i n, g y i n, găng tay i n; l u n cay; súng b n hơi cay, ng t, c, gây mê; bình x t hơi cay, hơi ng t, hơi c, gây mê, súng b n n nh a, cao su; súng b n laze, súng b n inh, súng b n t trư ng; còng tay s 8 b ng kim lo i, còng tay b ng dây nh a và các lo i công c h tr khác. 5. “ i lý i u ti t” là i lý, công ty giao nh n hàng hoá ho c t ch c khác th c hi n kinh doanh v i m t hãng hàng không và ư c C c Hàng không Vi t Nam cho phép th c hi n ki m tra, giám sát an ninh hàng không i v i hàng hoá, thư, bưu phNm, bưu ki n. 6. “ e d a bom” là m i e d a nh n bi t ư c dư i b t kỳ hình th c nào, có th úng ho c sai, liên quan n ch t n ho c v t li u n mà có th gây m t an toàn cho tàu bay, c ng hàng không, sân bay ho c công trình, trang b , thi t b hàng không khác. 7. " v t ph c v trên tàu bay" là v t ư c s d ng trên tàu bay ho c bán cho hành khách trong th i gian ang bay, tr su t ăn. 8. "Giám sát an ninh hàng không" là vi c s d ng nhân viên an ninh hàng không và thi t b k thu t qu n lý, theo dõi ngư i, phương ti n nh m phát hi n, ngăn ch n các hành vi vi ph m ho c có d u hi u vi ph m v an ninh hàng không. 9. “Gi y phép ki m soát an ninh hàng không” là gi y phép c p cho phương ti n ư c phép ra, vào, ho t ng t i khu v c h n ch c a nhà ga, sân bay t i c ng hàng không, sân bay. 10. "Hàng hoá" là tài s n ư c chuyên ch trên tàu bay tr thư, bưu phNm, bưu ki n, hành lý, v t ph c v trên tàu bay và su t ăn. 11. “Hàng hóa trung chuy n” là hàng hóa tham gia tr c ti p vào hai chuy n bay khác nhau trong hành trình và gi a hai chuy n bay ó hàng hóa ư c d xu ng kh i tàu bay ưa vào khu v c trung chuy n c a c ng hàng không.
 4. 12. "Hành lý" là tài s n cá nhân c a hành khách ho c t bay ư c chuyên ch b ng tàu bay theo tho thu n v i ngư i khai thác tàu bay. 13. "Hành lý xách tay " là hành lý ư c hành khách, thành viên t bay mang theo ngư i lên tàu bay và do hành khách, thành viên t bay b o qu n trong quá trình v n chuy n. 14. "Hành lý ký g i" là hành lý c a hành khách, thành viên t bay ư c chuyên ch trong khoang hàng c a tàu bay và do ngư i v n chuy n b o qu n trong quá trình v n chuy n. 15. “Hành lý không có ngư i i kèm” là hành lý không ư c chuyên ch trên cùng m t tàu bay v i hành khách ho c thành viên t bay. 16. “Hành lý vô ch ” là hành lý, có ho c không có th hành lý, mà không có ngư i nh n. 17. "Hành khách, hành lý, hàng hóa quá c nh” là hành khách, hành lý, hàng hóa xu t phát t m t c ng hàng không trên cùng m t chuy n bay mà hành khách, hành lý, hàng hóa ã n. 18. "Hành khách, hành lý n i chuy n” là hành khách, hành lý tham gia tr c ti p vào hai chuy n bay khác nhau trong hành trình. 19. " Hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng" là hành vi có kh năng uy hi p an toàn c a ho t ng hàng không dân d ng, bao g m m t trong các hành vi sau ây: a) Chi m o t b t h p pháp tàu bay ang bay; b) Chi m o t b t h p pháp tàu bay trên m t t; c) S d ng tàu bay như m t vũ khí; d) B t gi con tin trong tàu bay ho c t i c ng hàng không; ) Xâm nh p trái pháp lu t vào tàu bay, c ng hàng không, sân bay và công trình, trang thi t b hàng không dân d ng; e) ưa v t phNm nguy hi m vào tàu bay, c ng hàng không, sân bay và khu v c h n ch khác trái pháp lu t; g) Cung c p các thông tin sai n m c uy hi p an toàn c a tàu bay ang bay ho c trên m t t; an toàn c a hành khách, t bay nhân viên m t t ho c ngư i t i c ng hàng không, sân bay và công trình, trang b , thi t b hàng không dân d ng. 20. "Ki m tra an ninh hàng không" là vi c th c hi n riêng l ho c k t h p các bi n pháp soi chi u và tr c quan ki m tra ngư i, phương ti n, v t nh m nh n bi t và phát hi n vũ khí, ch t n và các v t phNm nguy hi m khác.
 5. 21. “Ki m tra tr c quan” là vi c nhân viên an ninh hàng không tr c ti p s d ng tay, m t và các giác quan khác ki m tra ngư i, phương ti n, v t nh m nh n bi t và phát hi n vũ khí, ch t n và các v t phNm nguy hi m khác. 22. “Ki m tra an ninh tàu bay” là vi c xem xét bên trong và bên ngoài c a tàu bay nh m phát hi n vũ khí, ch t n ho c v t phNm nguy hi m khác. 23. "Khu v c hàng hóa" là khu v c ph c v hàng hóa g m khu d ch v hàng hoá, kho hàng, nơi c a phương ti n, sân tàu bay và các ư ng giao thông k t n i các khu v c. 24. "Khu v c h n ch " là khu v c c a c ng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang b , thi t b hàng không mà vi c ra, vào và ho t ng t i ó ph i tuân th các quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ư c ki m tra, giám sát an ninh hàng không. 25. “Khu v c cách ly" là khu v c t i m ki m tra soi chi u hành khách n tàu bay mà vi c ra vào và ho t ng t i ó ch u s ki m tra, giám sát an ninh hàng không dân d ng h t s c nghiêm ng t. 26. "Khu bay" là khu v c sân tàu bay, ư ng c t cánh, h cánh, ư ng lăn, l b o hi m và các công trình, trang thi t b ph c v cho ho t ng bay khu v c ó. 27. “Khu v c lưu gi hành lý” là nơi lưu gi hành lý ký g i ch chuy n lên tàu bay ho c lưu gi hành lý th t l c. 28. “Khu v c phân lo i hành lý” là khu v c mà hành lý g i i ư c phân lo i ch t x p lên các chuy n bay. 29. “Khu v c b o dư ng, s a ch a tàu bay” là khu v c bao g m sân tàu bay, nhà ch a tàu bay, công trình, nhà xư ng, bãi phương ti n, ư ng giao thông k t n i các khu v c. 30. “Ki m tra lý l ch” là vi c thNm tra nhân thân c a m t ngư i, bao g m ti n án, ti n s n u có, ánh giá s thích h p c a ngư i ó i v i vi c ra, vào khu v c h n ch ho c th c hi n công vi c b o m an ninh hàng không. 31. "Phương án kh n nguy" là phương án xây d ng có s ph i h p c a nhi u l c lư ng liên quan nh m s n sàng i phó v i các hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng. 32. “Sân tàu bay” là khu v c ư c xác nh trong sân bay dành cho tàu bay x p, tr hành khách, hành lý, thư, bưu phNm, bưu ki n, hàng hoá, ti p nhiên li u ho c ho c b o dư ng. 33. "Sân bi t l p” là khu v c trong sân bay dành cho tàu bay trong trư ng h p b can thi p b t h p pháp nh m cách ly v i các tàu bay khác và các công trình c a c ng hàng không, sân bay k c các công trình, thi t b ng m dư i m t t tri n khai phương án khNn nguy.
 6. 34. “Su t ăn” là th c phNm, u ng, các khô khác và d ng c s d ng cho b a ăn trên tàu bay. 35. “ Soi chi u" là vi c s d ng các thi t b k thu t, công ngh sinh h c, lý h c, hoá h c, ng v t như máy soi tia X, máy phát hi n kim lo i, thi t b phát hi n ch t n , thi t b nh n d ng, chó và các lo i tương t khác nh n bi t và phát hi n vũ khí, ch t n và các v t phNm nguy hi m khác. 36. "Tàu bay ang bay" là tàu bay ang trong th i gian k t th i i m mà t t c các cánh c a ngoài ư c óng l i sau khi hoàn thành x p t i n th i i m mà b t kỳ c a ngoài nào ư c m ra d t i; trong trư ng h p h cánh b t bu c, tàu bay ư c coi là ang bay cho n khi cơ quan nhà nư c có thNm quy n m nh n trách nhi m i v i tàu bay, ngư i và tài s n trong tàu bay. 37. "Tàu bay ang khai thác" là tàu bay ang trong th i gian k t th i i m b t u công vi c chuNn b chuy n bay n th i i m hoàn thành vi c d t i kh i tàu bay. 38. "Thi t b an ninh hàng không" là thi t b chuyên d ng ư c s d ng nh m ngăn ng a và phát hi n hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng. 39. “Th ki m soát an ninh hàng không” là th c p cho ngư i, cơ quan ngo i giao ư c phép ra, vào, ho t ng t i khu v c h n ch c a nhà ga, sân bay t i c ng hàng không, sân bay. 40. "V t ph m nguy hi m" là vũ khí, n dư c, ch t cháy, ch t n , ch t phóng x và các v t ho c ch t khác có kh năng gây nguy hi m ho c ư c dùng gây nguy hi m cho s c kho , tính m ng c a con ngư i, s an toàn c a chuy n bay. 41. “Vũ khí” là nh ng v t ư c thi t k , ch t o ch y u nh m sát thương, gi t ngư i ho c phá ho i, bao g m các lo i sau: a) Vũ khí quân d ng: các lo i súng ng n, súng trư ng, súng liên thanh; các lo i pháo, dàn phóng, b phóng tên l a, súng c i, hoá ch t c và ngu n phóng x các lo i; bom, mìn, l u n, ngư lôi, thu lôi, v t li u n quân d ng, ho c và vũ khí khác dùng cho m c ích qu c phòng, an ninh; b) Vũ khí th thao g m: các lo i súng trư ng, súng ng n th thao chuyên dùng các c ; các lo i súng hơi, các lo i vũ khí khác dùng trong luy n t p, thi u th thao và các lo i n dùng cho các lo i súng th thao nói trên; c) Súng săn g m: các lo i súng săn m t nòng, nhi u nòng các c , t ng ho c không t ng, súng hơi các c , súng kíp, súng ho mai, súng t ch và các lo i n, v n, h t n , thu c n dùng cho các lo i súng này; d) Vũ khí thô sơ g m: dao găm, ki m, giáo, mác, inh ba, i ao, mã t u, qu m b ng kim lo i ho c ch t c ng, cung, n , côn. i u 4. Chương trình an ninh hàng không dân d ng c a ngư i khai thác c ng hàng không, sân bay, hãng hàng không; phương án i u hành tàu bay ang bay b can thi p b t h p pháp c a doanh nghi p cung c p d ch v không lưu
 7. 1. Chương trình an ninh hàng không dân d ng c a ngư i khai thác c ng hàng không, sân bay, chương trình an ninh hàng không dân d ng c a hãng hàng không, phương án i u hành tàu bay ang bay b can thi p b t h p pháp c a doanh nghi p cung c p d ch v không lưu ph i b o m tính toàn di n, rõ ràng, chính xác, phù h p v i các quy nh c a pháp lu t và các quy nh c a Chương trình này. 2. M i c ng hàng không, sân bay, hãng hàng không ph i có chương trình an ninh hàng không dân d ng riêng, phù h p v i c i m c a t ng c ng hàng không, bao g m nh ng n i dung ch y u sau ây: a) Phân nh rõ nhi m v , trách nhi m, quy n h n c a m i b ph n và t ng v trí công tác; b) Quy nh rõ s ph i h p gi a các t ch c, cá nhân có liên quan; c) Quy nh v h th ng trang b , thi t b ki m tra, giám sát an ninh hàng không; d) Xác nh m c tiêu tr ng y u, quy nh các bi n pháp, quy trình, th t c c th b o m an ninh hàng không trong tình hu ng thông thư ng, bi n pháp an ninh tăng cư ng khi có nguy cơ e d a an ninh; ) Phương án i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp; e) Quy nh v ào t o, hu n luy n an ninh hàng không. 3. Phương án i u hành tàu bay ang bay b can thi p b t h p pháp c a doanh nghi p cung c p d ch v không lưu bao g m nh ng n i dung ch y u sau ây: a) Phân nh rõ trách nhi m t ng cá nhân, b ph n liên quan trong vi c thông tin, báo cáo khi có nghi ng ho c phát hi n tàu bay ang bay b can thi p b t h p pháp; b) Quy nh các bi n pháp, quy trình c th trong vi c x lý, i u hành h tr tàu bay ang bay b can thi p b t h p pháp trong t ng tình hu ng, t ng giai o n; c) Quy trình x lý thông tin sai uy hi p an toàn c a tàu bay ang bay. Chương 2 TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN, T CH C, CÁ NHÂN TRONG VI C B O M AN NINH HÀNG KHÔNG i u 5. Trách nhi m qu n lý nhà nư c c a C c Hàng không Vi t Nam 1. C c Hàng không Vi t Nam giúp B Giao thông v n t i th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v b o m an ninh cho ho t ng hàng không dân d ng. 2. th c hi n ch c năng nêu t i kho n 1 i u này, C c Hàng không Vi t Nam có các trách nhi m c th sau ây:
 8. a) Xây d ng Chương trình an ninh hàng không dân d ng Vi t Nam, Chương trình ào t o, hu n luy n an ninh hàng không, Chương trình ki m soát ch t lư ng an ninh hàng không trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v c a B Công an, B Qu c phòng và các B , ngành liên quan xây d ng phương án khNn nguy i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng; c) ThNm nh trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t chương trình an ninh hàng không dân d ng c a ngư i khai thác c ng hàng không, sân bay, hãng hàng không Vi t Nam, phương án i u hành tàu bay ang bay b can thi p b t h p pháp c a doanh nghi p cung c p d ch v không lưu; ch p thu n chương trình an ninh hàng không dân d ng c a hãng hàng không nư c ngoài; d) ThNm nh và ch p thu n i lý i u ti t t i Vi t Nam; ) ThNm nh các tiêu chuNn và yêu c u an ninh hàng không trong vi c thi t k , xây d ng, c i t o nhà ga; h th ng hàng rào, ư ng tu n tra, chi u sáng an ninh t i c ng hàng không, cơ s cung c p d ch v m b o ho t ng bay, cơ s s n xu t cung ng su t ăn, cơ s b o dư ng, s a ch a tàu bay, cơ s cung ng xăng d u, kho hàng hoá và i v i vi c l p t trang thi t b an ninh hàng không; e) Qu n lý vi c c p th ki m soát an ninh hàng không, gi y phép ki m soát an ninh hàng không ra, vào và ho t ng t i khu v c h n ch c a nhà ga, sân bay và th , gi y phép ra, vào, ho t ng t i khu v c h n ch khác; c p th ki m soát an ninh hàng không có giá tr s d ng nhi u l n t i các c ng hàng không, sân bay c a Vi t Nam; g) C p gi y phép cho nhân viên an ninh hàng không; h) Ch o vi c th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không, xây d ng l c lư ng an ninh hàng không, di n t p th c hi n phương án khNn nguy; i) Thanh tra, ki m tra, kh o sát, ánh giá vi c th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không; k) Là u m i h p tác qu c t v an ninh hàng không; l) Ph i h p v i các cơ quan, ơn v c a B Công an, B Qu c phòng và các B , Ngành, y ban nhân dân c p t nh có liên quan th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không dân d ng; m) Thu th p, x lý, ánh giá thông tin v m i e d a i v i an ninh hàng không; thông báo cho cơ quan, t ch c trong nư c, qu c t có liên quan nh ng thông tin liên quan n nguy cơ e d a an ninh hàng không; qu n lý vi c cung c p các thông tin liên quan n an ninh hàng không. i u 6. Trách nhi m ph i h p c a C c Hàng không Vi t Nam 1. V i các cơ quan, ơn v thu c B Công an, C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m:
 9. a) Xây d ng, di n t p phương án khNn nguy i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp; b) T ch c l c lư ng tham gia i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp; t ch c b o v hi n trư ng; c) B o m an ninh hàng không, tr t t công c ng; phòng, ch ng t i ph m t i c ng hàng không, khu v c lân c n c ng hàng không, sân bay, công trình, trang b , thi t b c a cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay; x lý các hành vi vi ph m pháp lu t; d) B o v an ninh n i b ; hư ng d n nghi p v cho l c lư ng an ninh, phòng cháy, ch a cháy hàng không; ) Trao i, x lý thông tin liên quan n e d a bom và các nguy cơ e d a an ninh hàng không khác; e) B o m an ninh hàng không i v i các chuy n bay chuyên cơ; g) X lý ch t l , v t l nghi liên quan n vũ khí sinh h c, hoá h c trên tàu bay, t i c ng hàng không, sân bay và các cơ s khác liên quan n ho t ng hàng không dân d ng. 2. V i các cơ quan, ơn v thu c B Qu c phòng, C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m: a) Xây d ng, di n t p phương án khNn nguy; b) Trao i, x lý thông tin liên quan n e d a bom và các nguy cơ e d a an ninh hàng không khác; c) X lý ch t l , v t l nghi liên quan n vũ khí sinh h c, hoá h c trên tàu bay, t i c ng hàng không, sân bay và các cơ s khác liên quan n ho t ng hàng không dân d ng. 3. V i các cơ quan, ơn v thu c B Ngo i giao, C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m: a) Gi i quy t các v n liên quan trong trư ng h p tàu bay mang qu c t ch Vi t Nam b can thi p b t h p pháp trên lãnh th nư c ngoài ho c ph i h cánh xu ng lãnh th nư c ngoài do b can thi p b t h p pháp; b) Gi i quy t các v n liên quan trong trư ng h p tàu bay mang qu c t ch nư c ngoài b can thi p b t h p pháp trên lãnh th Vi t Nam ho c ph i h cánh xu ng lãnh th Vi t Nam do b can thi p b t h p pháp; thông báo cho qu c gia ăng ký qu c t ch tàu bay và các qu c gia, t ch c qu c t liên quan v v vi c và các bi n pháp x lý; c) Gi i quy t các v n liên quan trong trư ng h p tàu bay mang qu c t ch nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam vi ph m các quy nh v an ninh hàng không; d) Trao i, x lý thông tin có y u t nư c ngoài liên quan n e d a bom và các nguy cơ e d a an ninh hàng không khác;
 10. ) Gi i quy t nh ng v n phát sinh liên quan n vi c ki m tra an ninh i v i các oàn khách nư c ngoài mà B Ngo i giao ph trách ón ti p; nh ng ngư i ư c hư ng các quy n ưu ãi, mi n tr ngo i giao; túi ngo i giao, túi lãnh s . 4. V i y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m: a) Tuyên truy n, v n ng nhân dân tuân th các quy nh v b o m an ninh hàng không; b) Ch o di n t p phương án khNn nguy; c) T ch c l c lư ng i phó v i các hành vi can thi p b t h p pháp; d) B o m an ninh hàng không, tr t t công c ng; phòng, ch ng t i ph m t i c ng hàng không, khu v c lân c n c ng hàng không, sân bay, công trình, trang b , thi t b c a cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay; x lý các hành vi vi ph m pháp lu t; ) X lý thông tin liên quan n nguy cơ e d a an ninh hàng không. i u 7. Th c hi n trách nhi m h p tác qu c t v an ninh hàng không th c hi n quy nh t i i m k kho n 2 i u 5 Chương trình này, C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m: 1. Trao i thông tin v các nguy cơ e d a an ninh hàng không và các hành vi can thi p b t h p pháp i v i ho t ng hàng không dân d ng. 2. Trao i thông tin liên quan n Chương trình an ninh hàng không dân d ng Vi t Nam, Chương trình ào t o, hu n luy n an ninh hàng không dân d ng, Chương trình ki m soát ch t lư ng và cung c p ph n thích h p c a Chương trình an ninh hàng không dân d ng Vi t Nam cho qu c gia khác khi có yêu c u trong trư ng h p c n thi t. 3. Ti p nh n gi i quy t trong thNm quy n, trình các c p có thNm quy n gi i quy t khi phía nư c ngoài yêu c u th c hi n các bi n pháp an ninh tăng cư ng cho ho t ng hàng không dân d ng c a nư c ngoài t i Vi t Nam và yêu c u phía nư c ngoài th c hi n các bi n pháp an ninh tăng cư ng cho ho t ng hàng không dân d ng Vi t Nam t i nư c ngoài. 4. Trao i ki n th c, kinh nghi m v các lĩnh v c trong công tác an ninh hàng không. 5. Ph i h p v i cơ quan, t ch c nư c ngoài gi i quy t nh ng v vi c liên quan n hành vi can thi p b t h p pháp khi có yêu c u. i u 8. Trách nhi m c a C ng v hàng không 1. Ch trì ph i h p các cơ quan, ơn v ho t ng t i c ng hàng không và chính quy n a phương liên quan nh m m b o an ninh, tr t t cho các ho t ng t i c ng hàng không; gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong vi c b o m an ninh hàng không và duy trì tr t t công c ng t i c ng hàng không.
 11. 2. Ki m tra, giám sát các ơn v , t ch c và cá nhân ho t ng t i c ng hàng không th c hi n các chương trình an ninh hàng không dân d ng, các quy nh khác v m b o an ninh hàng không. 3. Quy t nh ình ch chuy n bay, yêu c u tàu bay h cánh trong trư ng h p chuy n bay vi ph m các quy nh v an ninh hàng không, phát hi n chuy n bay có d u hi u b uy hi p an toàn, an ninh hàng không; cho phép tàu bay b ình ch ti p t c th c hi n chuy n bay; ình ch ho t ng c a thành viên t bay trong trư ng h p vi ph m quy nh v an ninh hàng không; t m gi tàu bay trong trư ng h p không kh c ph c vi ph m v an ninh hàng không. 4. T ch c c p và qu n lý th ki m soát an ninh hàng không và gi y phép ki m soát an ninh hàng không trong ph m vi qu n lý c a C ng v hàng không; t ch c thi, ki m tra và trình C c Hàng không Vi t Nam c p gi y phép cho nhân viên an ninh hàng không khi ư c y quy n . 5. Ph i h p v i y ban nhân dân các c p trong vi c tuyên truy n, v n ng nhân dân tuân th các quy nh v b o m an ninh hàng không; tr t t xã h i, phòng, ch ng t i ph m t i c ng hàng không và khu v c lân c n; x lý các trư ng h p vi ph m an ninh hàng không và các vi ph m pháp lu t khác; x lý thông tin liên quan n nguy cơ e d a an ninh hàng không. i u 9. Trách nhi m c a ngư i khai thác c ng hàng không, sân bay 1. Xây d ng chương trình an ninh hàng không dân d ng c a ngư i khai thác c ng hàng không, sân bay, trình C c Hàng không Vi t Nam thNm nh; t ch c tri n khai th c hi n chương trình ó sau khi ư c phê duy t. 2. Xác nh ranh gi i các khu v c h n ch t i c ng hàng không, sân bay; b trí m t b ng l p t và khai thác s d ng các trang thi t b ki m tra, giám sát an ninh hàng không. 3. m b o tuân th các tiêu chuNn v an ninh hàng không i v i vi c thi t k , xây d ng, c i t o, khai thác c ng hàng không, sân bay. 4. Cung c p d ch v ki m tra, giám sát và các d ch v an ninh hàng không khác; duy trì tr t t công c ng t i c ng hàng không, sân bay. 5. Ph i h p v i C ng v hàng không, các cơ quan, ơn v có liên quan ho t ng t i c ng hàng không trong vi c gi i quy t, x lý các hành vi vi ph m quy nh v an ninh hàng không và tr t t công c ng t i c ng hàng không. Ph i h p v i cơ s ào t o t ch c b i dư ng ki n th c an ninh hàng không cho nh ng cán b nhân viên có liên quan quy nh t i Chương trình ào t o an ninh hàng không dân d ng. 6. Ch u s ki m tra, giám sát c a C c Hàng không Vi t Nam, C ng v hàng không trong vi c b o m an ninh hàng hàng không. 7. T ch c hu n luy n, di n t p, th c hi n phương án i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp.
 12. 8. T ch c b o v hi n trư ng khi x y ra các v vi c m t an ninh t i c ng hàng không, sân bay. 9. T ch c tu n tra, canh gác, b o v , ki m soát an ninh t i khu v c s d ng cho ho t ng dân d ng, khu v c s d ng chung cho ho t ng dân d ng và quân s t i c ng hàng không, sân bay. 10. Ph i h p v i cơ quan ch c năng trong vi c rà, phá, x lý bom, mìn, vũ khí sinh h c, hoá h c, ch t phóng x , áp d ng các bi n pháp ngăn ch n d ch b nh t i c ng hàng không, sân bay, trên tàu bay. 11. Ph i h p th c hi n bi n pháp b o m an ninh hàng không i v i hành khách, hành lý, hàng hoá, thư, bưu phNm, bưu ki n khi tàu bay dân d ng ho t ng t i sân bay quân s . 12. Ph i h p v i H i quan c a khNu phát hi n các v t ho c ch t nguy hi m ưa lên tàu bay; gi i quy t th t c i v i hành lý ký g i, hàng hoá th t l c, v n chuy n nh m a i m n. 13. Ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan trong lĩnh v c bưu chính x lý thư, bưu phNm, bưu ki n ch a v t phNm nguy hi m. i u 10. Trách nhi m c a doanh nghi p cung c p d ch v hàng không t i c ng hàng không, sân bay 1. Ch u trách nhi m b o v cơ s v t ch t, tài s n, trang thi t b ; gi gìn an ninh tr t t và b o m an ninh hàng không cho các ho t ng c a mình t i c ng hàng không, sân bay; ph i h p v i C ng v hàng không, ngư i khai thác c ng hàng không, sân bay và các cơ quan, ơn v , chính quy n a phương liên quan x lý các hành vi vi ph m v an ninh hàng không x y ra trong ph m v qu n lý c a mình. 2. Tr doanh nghi p cung ng xăng d u và doanh nghi p su t ăn, i lý i u ti t, các doanh nghi p khác ph i xây d ng Quy ch an ninh c a doanh nghi p phù h p v i chương trình an ninh hàng không dân d ng c a ngư i khai thác c ng hàng không, sân bay và t ch c th c hi n sau khi ư c C ng v hàng không ch p thu n; xác nh khu v c h n ch thu c ph m vi qu n lý c a doanh nghi p n m ngoài c ng hàng không, sân bay. 3. Ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan có thNm quy n v vi c b o m an ninh hàng không. 4. Ph i h p v i cơ s ào t o t ch c b i dư ng ki n th c an ninh hàng không cho nh ng cán b , nhân viên có liên quan quy nh t i Chương trình ào t o an ninh hàng không dân d ng; tham gia luy n t p, di n t p, th c hi n phương án i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp. i u 11. Trách nhi m c a doanh nghi p cung c p d ch v không lưu 1. Xây d ng và trình C c Hàng không Vi t Nam thNm nh phương án i u hành tàu bay ang bay b can thi p b t h p pháp và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t.
 13. 2. Tham gia luy n t p, di n t p, th c hi n phương án i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp. 3. Ch u trách nhi m b o v cơ s v t ch t, tài s n, trang thi t b ; gi gìn an ninh tr t t và b o m an ninh hàng không cho các ho t ng c a mình; ph i h p v i các cơ quan, ơn v , chính quy n a phương liên quan x lý các hành vi vi ph m v an ninh tr t t x y ra trong ph m vi qu n lý c a mình. 4. Xây d ng Quy ch an ninh c a doanh nghi p phù h p v i Chương trình này và t ch c th c hi n; ph i h p v i cơ s ào t o t ch c b i dư ng ki n th c an ninh hàng không cho nh ng cán b , nhân viên có liên quan quy nh t i Chương trình ào t o an ninh hàng không dân d ng. 5. Xác nh ranh gi i khu v c h n ch thu c ph m vi qu n lý c a mình n m ngoài c ng hàng không, sân bay. 6. Ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan có thNm quy n v vi c b o m an ninh hàng không. i u 12. Trách nhi m c a hãng hàng không 1. Hãng hàng không Vi t Nam xây d ng chương trình an ninh hàng không dân d ng c a hãng hàng không trình C c Hàng không Vi t Nam thNm nh; t ch c tri n khai th c hi n chương trình ó sau khi ư c phê duy t. 2. Hãng hàng không nư c ngoài ho t ng khai thác hàng không t i Vi t Nam ph i trình C c Hàng không Vi t Nam thNm nh chương trình an ninh hàng không c a hãng hàng không và ph i ư c s ch p thu n c a B trư ng B Giao thông v n t i. 3. Hãng hàng không ph i giao k t h p ng cung c p d ch v an ninh hàng không v i ngư i khai thác c ng hàng không, sân bay ki m tra, soi chi u, giám sát an ninh trư c chuy n bay, b o m an ninh hàng không cho tàu bay ang khai thác, không khai thác t i c ng hàng không, sân bay. 4. Xác nh ranh gi i khu v c h n ch thu c ph m vi qu n lý c a mình n m ngoài c ng hàng không, sân bay. 5. Ch u trách nhi m ki m tra an ninh tàu bay; b o m an ninh hàng không trên chuy n bay; b o m an ninh hàng không cho tàu bay khi ưa vào b o dư ng, s a ch a, tàu bay ngoài c ng hàng không, sân bay. 6. Ph i h p v i C ng v hàng không x lý các hành vi vi ph m v an ninh hàng không và nh ng hành vi vi ph m khác trong th i gian tàu bay ang khai thác. 7. T ch c b i dư ng, hu n luy n v an ninh hàng không cho nh ng cán b nhân viên có liên quan quy nh t i Chương trình ào t o an ninh hàng không dân d ng. 8. Tham gia luy n t p, di n t p, th c hi n phương án khNn nguy i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp.
 14. 9. Ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan có thNm quy n v vi c b o m an ninh hàng không. i u 13. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân khác 1. T ch c, cá nhân có ho t ng t i c ng hàng không, sân bay có trách nhi m sau ây: a) B o v cơ s v t ch t, tài s n, trang thi t b , b o m an ninh hàng không, tr t t cho các ho t ng c a mình; b) Th c hi n các quy nh c a Chương trình an ninh hàng không dân d ng c a ngư i khai thác c ng hàng không, sân bay; c) Ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan có thNm quy n v vi c b o m an ninh hàng không; d) Ph i h p v i các cơ quan, ơn v , chính quy n a phương liên quan x lý các hành vi vi ph m v an ninh tr t t x y ra trong ph m vi qu n lý c a mình; ) Thông báo ngay cho C ng v hàng không nh ng thông tin v hành vi can thi p b t h p pháp ho c hành vi có th gây nguy hi m cho ho t ng hàng không dân d ng. 2. Hành khách, ngư i g i hàng ph i th c hi n các quy nh v b o m an ninh hàng không c a Chương trình này. Hành khách ch u trách nhi m b o qu n hành lý chưa làm th t c hàng không và hành lý xách tay ã làm th t c hàng không. 3. i lý i u ti t xây d ng quy ch an ninh trình C c Hàng không Vi t Nam phê duy t và t ch c th c hi n; ch u s ki m tra, giám sát c a C c Hàng không Vi t Nam v b o m an ninh hàng không dân d ng. Chương 3 CÁC BI N PHÁP AN NINH PHÒNG NG A M c 1 :TH , GI Y PHÉ KI M SOÁT AN NINH HÀNG KHÔNG i u 14. Th , gi y phép ki m soát an ninh hàng không 1. Th , gi y phép ki m soát an ninh hàng không bao g m các lo i sau ây: a) Th ki m soát an ninh hàng không có giá tr s d ng nhi u l n, th i h n hi u l c t i a không quá 02 năm; b) Th ki m soát an ninh hàng không có giá tr s d ng m t l n, dùng xong ph i tr l i cơ quan c p trong ngày. c) Gi y phép ki m soát an ninh hàng không, th i h n hi u l c t i a không quá 01 năm.
 15. 2. Th , gi y phép ki m soát an ninh hàng không ph i ư c s n xu t theo công ngh hi n i, có kh năng ch ng làm gi . 3. Trách nhi m c p th , gi y phép ki m soát an ninh hàng không ư c quy nh như sau: a) C c Hàng không Vi t Nam c p th có giá tr s d ng nhi u l n t i các c ng hàng không, sân bay c a Vi t Nam; b) C ng v hàng không c p th , gi y phép có giá tr s d ng nhi u l n, m t l n cho khu v c h n ch c a nhà ga, sân bay t i c ng hàng không, sân bay thu c ph m vi qu n lý c a C ng v hàng không. 4. C c Hàng không Vi t Nam hư ng d n trình t th t c c p, c p l i, gia h n, thu h i th , gi y phép ki m soát an ninh hàng không; phê duy t m u th , gi y phép. i u 15. N i dung c a th ki m soát an ninh hàng không 1. Th ki m soát an ninh hàng không có giá tr s d ng nhi u l n ph i có các thông tin cơ b n sau ây: a) S th ; b) Th i h n hi u l c c a th ; c) H và tên c a ngư i ư c c p th ; d) Ch c danh c a ngư i ư c c p th ; ) Tên cơ quan, ơn v c a ngư i ư c c p th ; e) nh c a ngư i ư c c p th ; g) Khu v c h n ch ư c phép ra, vào; h) Ký hi u ch ng làm gi th ; i) Quy nh v s d ng th . 2. Th ki m soát an ninh hàng không có giá tr s d ng m t l n ph i có các thông tin cơ b n quy nh t i các i m a, b, g, h, i kho n 1 i u này. 3. T ng khu v c h n ch trên th ki m soát an ninh hàng không ư c phân nh tương ng b ng ch s ho c màu s c. i u 16. N i dung c a gi y phép ki m soát an ninh hàng không 1. Gi y phép ki m soát an ninh hàng không ph i có các thông tin cơ b n sau ây: a) S gi y phép;
 16. b) Th i h n hi u l c c a gi y phép; c) Lo i phương ti n; d) Bi n ki m soát phương ti n; ) Khu v c h n ch ư c phép vào ho t ng; e) C ng ra; c ng vào; g) Tên cơ quan ơn v ch qu n phương ti n; h) Ký hi u ch ng làm gi gi y phép. 2. T ng khu v c h n ch trên gi y phép ki m soát an ninh hàng không ư c phân nh tương ng b ng con s ho c màu s c. i u 17. i u ki n c p th , gi y phép ki m soát an ninh hàng không 1. Ngư i ư c c p th có giá tr s d ng nhi u l n ph i áp ng các i u ki n sau ây: a) Có nhi m v ho t ng t i khu v c h n ch c a nhà ga, sân bay; b) Không thu c i tư ng có nghi v n liên quan t i t i ph m; không có ti n án, ti n s ho c ang thi hành án v nh ng lo i t i ph m nguy hi m cho vi c b o m an ninh. 2. Cơ quan i di n ngo i giao, bao g m i s quán, Lãnh s quán, cơ quan i di n c a t ch c qu c t liên chính ph , ư c c p th ki m soát an ninh hàng không như sau: a) 01 th c p cho ngư i ng u cơ quan i di n ngo i giao; b) 03 th c p cho cơ quan. Th c p cho cơ quan có các thông tin như quy nh t i i m a, b, , g, h, i i u 15 c a Chương trình này. 3. Ngư i s d ng th quy nh t i i m b kho n 2 i u này ph i áp ng các i u ki n sau: a) Là nhân viên c a cơ quan i di n ngo i giao; b) áp ng i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này. 4. Th ki m soát an ninh hàng không có giá tr s d ng m t l n ư c c p cho ngư i có nhu c u t xu t th c hi n nhi m v t i khu v c h n ch . 5. Phương ti n ư c c p gi y phép có giá tr s d ng nhi u l n ph i áp ng các i u ki n sau ây: a) Có nhi m v t i khu v c h n ch c a nhà ga, sân bay ph c v ho t ng bay;
 17. b) áp ng các tiêu chuNn k thu t, yêu c u v an toàn, b o v môi trư ng. i u 18. Th , gi y phép ki m soát an ninh hàng không m t giá tr s d ng 1. Th , gi y phép ki m soát an ninh hàng không c p cho ngư i, phương ti n m t giá tr s d ng trong trư ng h p sau ây: a) Th , gi y phép h t th i h n hi u l c; b) Th , gi y phép b rách; n i dung trên th , gi y phép b m ; c) Th , gi y phép b tNy xóa, s a ch a; d) Ngư i ư c c p th không còn áp ng i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 17 c a Chương trình này; ) Phương ti n ư c c p gi y phép không còn áp ng i u ki n quy nh t i kho n 5 i u 17 c a Chương trình này; e) Vì lý do an ninh. 2. Th ki m soát an ninh hàng không c p cho cơ quan ngo i giao m t giá tr s d ng trong trư ng h p quy nh t i i m a, b, c, e kho n 1 i u này ho c cơ quan ngo i giao ch m d t ho t ng t i Vi t Nam. i u 19. Th t c c p, c p l i th , gi y phép ki m soát an ninh hàng không 1. H sơ ngh c p th ki m soát an ninh hàng không có giá tr s d ng nhi u l n c p cho i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 17 c a Chương trình này bao g m: a) Công văn ngh c a cơ quan, t ch c c a ngư i ngh c p th ; b) B n sao tài li u có công ch ng ch ng minh tư cách pháp nhân, ch c năng, nhi m v c a t ch c không ph i là cơ quan qu n lý nhà nư c; c) T khai c a ngư i ngh c p th theo m u do C c Hàng không Vi t Nam ban hành có dán nh màu 4 x 6 cm và óng d u giáp lai, có xác nh n c a cơ quan, t ch c c a ngư i ngh c p th ; xác nh n c a cơ quan công an c p phư ng, xã nơi cư trú i v i ngư i Vi t Nam làm vi c trong t ch c không ph i là cơ quan, doanh nghi p nhà nư c, ngư i nư c ngoài; d) B n sao Ch ng minh nhân dân ho c H chi u i v i ngư i Vi t Nam; b n sao H chi u i v i ngư i nư c ngoài. 2. H sơ ngh c p th có giá tr s d ng nhi u l n cho i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 17 c a Chương trình này bao g m: a) Công văn ngh c a cơ quan i di n ngo i giao; b) Gi y gi i thi u c a V L tân B Ngo i giao ho c S Ngo i v ;
 18. c) T khai c a ngư i ngh c p th theo m u do C c Hàng không Vi t Nam ban hành. 3. i tư ng ngh c p th có giá tr s d ng m t l n quy nh t i kho n 4 i u 17 c a Chương trình này ph i xu t trình m t trong nh ng gi y t sau: Ch ng minh nhân dân, Ch ng minh thư ngo i giao, H chi u, th ki m soát an ninh hàng không có giá tr s d ng nhi u l n, th ra, vào khu v c h n ch ho c th nh n d ng c a các hãng hàng không. 4. H sơ ngh c p gi y phép cho phương ti n i u ki n quy nh t i kho n 5 i u 17 c a Chương trình này, bao g m: a) Công văn c a cơ quan, t ch c qu n lý phương ti n ngh c p gi y phép; b) Danh sách phương ti n ngh c p gi y phép theo m u do C c Hàng không Vi t Nam ban hành; c) B n sao Gi y ch ng nh n an toàn, k thu t và b o v môi trư ng. 5. Trư ng h p ngh c p l i th , gi y phép ã m t giá tr s d ng quy nh t i i m a, b kho n 1 i u 18 c a Chương trình này, ngư i ngh ph i n p các tài li u tương ng quy nh t i các i m a, c, d kho n 1, kho n 2 và kho n 4 i u này, kèm theo th , gi y phép ã m t giá tr s d ng. M c 2 :B O M AN NINH CÁC KHU V C H N CH VÀ KHU V C CÔNG C NG i u 20. Thi t l p khu v c h n ch 1. Khu v c h n ch t i các c ng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang b , thi t b hàng không ư c thi t l p căn c vào c i m, tính ch t ho t ng, yêu c u an ninh riêng c a t ng khu v c. 2. Khu v c h n ch bao g m các khu v c sau ây : a) Khu v c cách ly; b) Sân bay; c) Khu v c ph c v hành khách, hành lý, hàng hoá, thư, bưu phNm, bưu ki n; d) Khu v c ph c v chuyên cơ; ) Khu v c quá c nh, n i chuy n, trung chuy n; e) Khu v c s n xu t, ch bi n, cung ng su t ăn; g) Khu v c kho hàng hoá; h) Khu v c cơ s cung ng xăng d u;
 19. i) Khu v c c p i n, c p nư c cho c ng hàng không, sân bay; k) Khu v c c a cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay; l) Khu v c b o dư ng, s a ch a, l p t tàu bay, kho v t tư, ph tùng tàu bay. 3. Ranh gi i c th c a t ng khu v c h n ch ph i ư c mô t trong chương trình an ninh hàng không dân d ng c a ngư i khai thác c ng hàng không, sân bay, hãng hàng không, quy ch an ninh c a ơn v ch qu n khu v c h n ch . 4. Khu v c h n ch ph i áp ng các yêu c u sau ây: a) Có h th ng tư ng, hàng rào ho c các v t ngăn cách khác phù h p ngăn cách v i khu v c công c ng và ngăn cách v i các khu v c h n ch khác xung quanh trong trư ng h p c n thi t; các h th ng ng m thoát nư c t bên trong khu bay thông v i bên ngoài ph i l p t c a làm b ng v t li u b n v ng và khóa l i; b) Thi t l p c ng, c a, i m ki m tra an ninh trên cơ s h n ch t i a v s lư ng ki m tra ngư i, phương ti n ra, vào; quy nh c th c a vào, c a ra cho nhân viên c a các cơ quan, ơn v làm vi c trong khu v c h n ch ; c) Có h th ng bi n báo, èn chi u sáng, thi t b ki m tra, giám sát an ninh, thi t b thông tin liên l c, nhân viên an ninh hàng không thích h p, trình t , th t c ki m tra, giám sát ngư i, v t phNm và phương ti n vào, ra, ho t ng t i khu v c h n ch . 5. Nhân viên an ninh hàng không c a ngư i khai thác c ng hàng không, sân bay ch u trách nhi m ki m tra, giám sát an ninh hàng không t i khu v c h n ch c a nhà ga, sân bay; các ơn v ch qu n c a t ng khu v c h n ch ch u trách nhi m ki m tra, giám sát an ninh hàng không t i khu v c h n ch c a mình b ng l c lư ng b o v c a ơn v ho c thông qua h p ng v i l c lư ng an ninh c a ngư i khai thác c ng hàng không, sân bay. i u 21. Quy nh v vi c ra, vào, ho t ng t i khu v c h n ch c a nhà ga, sân bay 1. Ngư i, phương ti n có th , gi y phép ki m soát an ninh hàng không do cơ quan, ơn v có thNm quy n c p m i ư c phép ra, vào, ho t ng t i khu v c h n ch c a nhà ga, sân bay ư c xác nh trên th , tr trư ng h p quy nh t i kho n 8 và kho n 9 i u này. 2. Th ki m soát an ninh hàng không ph i eo v trí phía trư c ng c bên ngoài áo; gi y phép ki m soát an ninh hàng không ph i dán phía trư c bu ng lái ho c t i v trí d nh n bi t c a phương ti n. 3. Ngư i, phương ti n và v t mang theo khi ra, vào khu v c h n ch ph i qua soi chi u, ki m tra b ng tr c quan thích h p, theo úng trình t , th t c ư c quy nh t i chương trình an ninh hàng không dân d ng c a ngư i khai thác c ng hàng không, sân bay, chương trình an ninh hàng không dân d ng c a hãng hàng không, quy ch an ninh c a ơn v ch qu n khu v c h n ch .
 20. 4. Ngư i, phương ti n ra, vào, ph i úng c ng c a, ho t ng trong khu v c h n ch ph i tuân th vi c ki m tra, giám sát và hư ng d n c a nhân viên an ninh hàng không, nhân viên b o v làm nhi m v t i khu v c ó. 5. Ngư i s d ng th ki m soát an ninh hàng không có giá tr s d ng m t l n khi ho t ng trong khu v c h n ch t i nhà ga, sân bay ph i có nhân viên an ninh hàng không ho c nhân viên c a ơn v ch qu n khu v c h n ch ó i kèm. 6. Phương ti n ho t ng trong khu v c h n ch ph i ch y úng lu ng, tuy n, úng t c , d ng, úng v trí quy nh; ch u s ki m tra, giám sát và tuân theo s hư ng d n c a nhân viên an ninh hàng không, nhân viên b o v làm nhi m v t i khu v c ó. Ngư i i u khi n phương ti n ph i túc tr c t i phương ti n ang ph c v tàu bay. 7. T ch c, cá nhân mu n tham quan, quay phim, ch p nh trong khu v c h n ch ph i ư c C ng v hàng không liên quan ho c ơn v ch qu n khu v c h n ch cho phép b ng văn b n. Vi c tham quan, quay phim, ch p nh ph i có nhân viên an ninh hàng không ho c nhân viên c a ơn v ch qu n khu v c h n ch ó i kèm giám sát. 8. Ho t ng c a ngư i, phương ti n ph c v chuy n bay chuyên cơ th c hi n theo Quy ch chuyên cơ hàng không dân d ng. L c lư ng an ninh hàng không ph i h p v i B Tư l nh C nh v - B Công an, V L tân - B Ngo i giao ki m soát ho t ng c a ngư i và phương ti n ph c v chuy n bay chuyên cơ Vi t Nam, nư c ngoài. 9. Ngư i, phương ti n ra, vào, ho t ng trong khu v c h n ch c a nhà ga, sân bay không c n th , gi y phép ki m soát an ninh hàng không trong các trư ng h p sau ây: a) Tham gia th c hi n nhi m v khNn nguy c u n n. Th trư ng cơ quan, ơn v ch qu n c a ngư i và phương ti n tham gia th c hi n nhi m v khNn nguy c u n n có trách nhi m ph i h p v i l c lư ng an ninh hàng không, l c lư ng b o v c a ơn v ch qu n khu v c h n ch ki m soát ho t ng c a ngư i và phương ti n; b) Trư ng h p c bi t nh m áp gi i t i ph m nguy hi m, v n chuy n ti n, kim lo i quý, á quý c a ngân hàng, vũ khí v i s lư ng l n, v n chuy n ng v t quá kh , v n chuy n m u b nh phNm, sinh hoá h c nguy hi m ph i ư c phép c a C ng v hàng không và ph i có nhân viên an ninh hàng không i kèm. i u 22. Quy nh v vi c ra, vào, ho t ng t i khu v c h n ch khác 1. Ngư i ra, vào khu v c h n ch khác khu v c h n ch ư c quy nh t i i u 21 c a Chương trình này ph i có th ra vào. Th ph i eo v trí phía trư c ng c bên ngoài áo. ơn v ch qu n khu v c h n ch ó có trách nhi m c p th ra vào và ki m soát vi c ra, vào, ho t ng c a ngư i, phương ti n t i khu v c h n ch ó. 2. Trong trư ng h p khu v c h n ch quy nh t i kho n 1 i u này n m trong khu v c h n ch c a nhà ga, sân bay, ơn v ch qu n khu v c h n ch ó ph i ăng ký m u th ra, vào v i C ng v hàng không và ngư i khai thác c ng hàng không, sân bay liên quan.
Đồng bộ tài khoản