Quyết định số 06/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 06/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2008/QĐ-BGTVT về ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2008/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 06/2008/Q -BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C Y QUY N PHÊ DUY T QUY T TOÁN D ÁN HOÀN THÀNH THU C NGU N V N NHÀ NƯ C B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/04/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/06/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 c a B Tài chính; Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09/08/2007 c a B Tài chính s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. y quy n cho các C c trư ng: C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam, C c ư ng sông Vi t Nam, C c Hàng không Vi t Nam, C c Hàng h i Vi t Nam, C c ăng ki m Vi t Nam phê duy t quy t toán d án hoàn thành các d án nhóm B, nhóm C thu c ngu n v n nhà nư c do B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh u tư, c th như sau: 1. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam phê duy t quy t toán d án hoàn thành i v i các d án do các S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính), các ơn v thu c C c ư ng b Vi t Nam là ch u tư; 2. C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam phê duy t quy t toán d án hoàn thành i v i các d án do T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, các ơn v thành viên c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, các ơn v thu c C c ư ng s t Vi t Nam là ch u tư; 3. C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam phê duy t quy t toán d án hoàn thành i v i các d án do các ơn v thu c C c ư ng sông Vi t Nam là ch u tư;
  2. 4. C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam phê duy t quy t toán d án hoàn thành i v i các d án do T ng công ty Hàng không Vi t Nam, các ơn v thành viên c a T ng công ty Hàng không Vi t Nam, các ơn v thu c C c Hàng không Vi t Nam là ch u tư; 5. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam phê duy t quy t toán d án hoàn thành i v i các d án do T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, các ơn v thành viên c a T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, các ơn v thu c C c Hàng h i Vi t Nam là ch u tư; 6. C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam phê duy t quy t toán d án hoàn thành i v i các d án do các ơn v thu c C c ăng ki m Vi t Nam là ch u tư. i u 2. Vi c quy t toán d án hoàn thành th c hi n theo Thông tư s 33/2007/TT- BTC ngày 09/04/2007 c a B Tài chính; Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09/08/2007 c a B Tài chính s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c và các quy nh hi n hành khác c a Nhà nư c, c a B Giao thông v n t i. i u 3. Quy t nh phê duy t quy t toán d án hoàn thành và các Báo cáo th ng kê trong lĩnh v c quy t toán d án hoàn thành ph i ư c g i cho B Giao thông v n t i và các cơ quan, ơn v có liên quan theo quy nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 14/2004/Q -BGTVT ngày 15/09/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c phân c p thNm quy n phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành trong ngành Giao thông v n t i. i u 5. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V tr c thu c B , C c trư ng các C c qu n lý chuyên ngành thu c B , T ng giám c các Ban Qu n lý d án, Giám c các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính), Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - Văn phòng Chính ph ( b/c); - B Tài chính; - Ki m toán Nhà nư c; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); H Nghĩa Dũng - Công báo; - Website Chính ph ; - Các Th trư ng; - Lưu: VT, TC.(B)
Đồng bộ tài khoản