Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
84
lượt xem
5
download

Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN về việc bổ sung, sửa đổi danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 06/2008/QĐ-BNN Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C B SUNG, S A Đ I DANH M C THU C THÚ Y THU S N, S N PH M X LÝ C I T O MÔI TRƯ NG NUÔI TR NG THU S N ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 33/2005 NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n, QUY T Đ NH: Đi u 1. B sung, s a đ i Danh m c thu c thú y thu s n, s n ph m x lý c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu s n đư c phép lưu hành t i Vi t Nam như sau: 1. Danh m c b sung thu c thú y th y s n đư c phép lưu hành t i Vi t Nam (Ph l c 1). 2. Danh m c b sung s n ph m x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng th y s n đư c phép lưu hành t i Vi t Nam (Ph l c 2). 3. Danh m c s a đ i tên s n ph m, tên nhà s n xu t, công d ng, thành ph n trong Danh m c thu c thú y th y s n, Danh m c s n ph m x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng th y s n đư c phép lưu hành t i Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t đ nh s 10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007 c a B trư ng B Th y s n (Ph l c 3). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , Th trư ng các V , C c thu c B , Giám đ c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý nhà nư c v thu s n, t ch c, cá nhân nh p kh u, xu t kh u hàng hoá chuyên ngành thu s n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh đ o B NN&PTNT; - UBND các t nh/thành ph tr c thu c TW; - Các B Thương m i, Tài chính (đ bi t và ki m tra); Lương Lê Phương - T ng c c H i quan; - C c Ki m tra văn b n, B Tư pháp (đ ki m tra); Công báo; - Trang tin đi n t c a Chính ph ; - Lưu: VT, C c QLCL, ATVS&TYTS.
Đồng bộ tài khoản