Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
174
lượt xem
15
download

Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p – T do – H nh phúc ------- S : 06/2008/QĐ-BNV Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH M U TH VÀ VI C QU N LÝ, S D NG TH Đ I V I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C B TRƯ NG B N IV Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t đ nh s 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch văn hóa công s t i các cơ quan hành chính nhà nư c; Xét đ ngh c a V trư ng V Công ch c – Viên ch c, QUY T Đ NH: Đi u 1. Quy t đ nh này quy đ nh v m u th và vi c qu n lý, s d ng th đ i v i cán b , công ch c, viên ch c. Đi u 2. Nh ng đ i tư ng sau đây đư c c p và s d ng th cán b , công ch c, viên ch c 1. Nh ng ngư i đư c tuy n d ng vào làm vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c. 2. Nh ng ngư i đư c tuy n d ng vào làm vi c trong các đơn v s nghi p c a Nhà nư c. 3. Cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. Đi u 3. Quy đ nh chung v th cán b , công ch c, viên ch c 1. Th cán b , công ch c, viên ch c là công c đ nh n bi t và xác đ nh v trí, ch c danh c a t ng cán b , công ch c, viên ch c trong cơ quan, t ch c, đơn v . 2. Th cán b , công ch c, viên ch c ph i có tên cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý và s d ng cán b , công ch c, viên ch c; nh, h và tên, ch c v ho c ch c danh công vi c c a cán b , công ch c, viên ch c; mã s th . 3. Th cán b , công ch c, viên ch c đư c làm b ng ch t li u gi y ho c plastic. Khuy n khích các cơ quan, t ch c, đơn v s d ng th t ho c th có g n chíp đi n t đ tăng thêm hi u qu s d ng. Đi u 4. M u th cán b , công ch c, viên ch c Th hình ch nh t, r ng 50mm; dài 90mm, trên hai m t th đư c in gi ng nhau các tiêu chí thông tin sau đây: 1. Tên cơ quan c p B , c p t nh và tương đương ho c cơ quan c p trên c a cơ quan, t ch c, đơn v tr c ti p s d ng cán b , công ch c, viên ch c (ghi hàng th nh t): ch in hoa ki u Times New Roman, size 14 (theo b mã tiêu chu n ti ng Vi t TCVN-6909/2001), ch đ m, màu ch vàng nh t đư c in trên n n màu xanh da tr i. 2. Tên cơ quan, t ch c, đơn v tr c ti p s d ng cán b , công ch c, viên ch c (ghi hàng th hai): ch in hoa ki u Times New Roman, size 14 (theo b mã tiêu chu n ti ng Vi t TCVN-6909/2001), ch đ m, màu ch vàng nh t đư c in trên n n màu xanh da tr i. 3. H và tên c a cán b , công ch c, viên ch c (ghi hàng th ba): ch in hoa ki u Times New Roman, size 16 (theo b mã tiêu chu n ti ng Vi t TCVN-6909/2001), ch đ m, màu đen đư c in trên n n màu tr ng.
  2. 4. Ch c v c a cán b , công ch c, viên ch c (ghi hàng th tư): ch in hoa ki u Times New Roman, size 12 (theo b mã tiêu chu n ti ng Vi t TCVN-6909/2001), đ m, màu đen đư c in trên n n màu tr ng. Đ i v i nh ng ngư i không gi ch c v lãnh đ o thì ghi ch c danh công vi c hi n t i c a cán b , công ch c, viên ch c đó. 5. Mã s th cán b , công ch c, viên ch c theo hư ng d n c a B N i v (ghi hàng th năm) ch in hoa ki u Times New Roman, size 14 (theo b mã tiêu chu n ti ng Vi t TCVN-6909/2001), đ m, màu đ đư c in trên n n màu tr ng. Trong khi ch quy đ nh m i v mã s th cán b , công ch c, viên ch c, trư c m t v n áp d ng s hi u c a th công ch c theo hư ng d n t i Công văn s 152/TCCP-VC ngày 05 tháng 5 năm 1994 c a Ban T ch c – Cán b Chính ph (nay là B N i v ) v hư ng d n làm phi u, th công ch c. 6. nh màu c 3 x 4cm c a ngư i đư c c p th v trí phía dư i bên trái th . 7. Hình Qu c huy in màu theo quy đ nh v trí phía trên bên trái th . Đi u 5. V trí đeo th cán b , công ch c, viên ch c 1. Th cán b , công ch c, viên ch c đư c đeo v trí trư c ng c b ng cách s d ng dây đeo ho c ghim cài. 2. Kho ng cách t c m đ n m t c t ngang mép trên c a th cán b , công ch c, viên ch c là 200 – 300mm. Đi u 6. Ch đ đeo th cán b , công ch c, viên ch c 1. Cán b , công ch c, viên ch c ph i đeo th khi th c hi n nhi m v , công v . 2. Trư ng h p cán b , công ch c, viên ch c ch p hành các bi n pháp b o đ m an ninh theo quy đ nh riêng thì không ph i th c hi n ch đ đeo th quy đ nh t i Quy t đ nh này. Đi u 7. Trách nhi m c a ngư i đ ng đ u cơ quan c p B , c p t nh và tương đương ho c cơ quan c p trên c a cơ quan, t ch c, đơn v tr c ti p s d ng cán b , công ch c, viên ch c trong vi c qu n lý th . 1. Tr c ti p qu n lý th c a cán b , công ch c, viên ch c theo phân c p th m quy n qu n lý c a cơ quan, t ch c, đơn v mình. 2. Th m tra, làm th t c c p, đ i th cho cán b , công ch c, viên ch c đ s d ng trong vi c th c hi n nhi m v , công v . 3. Thu h i th c a cán b , công ch c, viên ch c trong các trư ng h p sau đây: a. Cho mư n th , th đư c c p không đúng quy đ nh c a pháp lu t; b. Thôi vi c ho c vi ph m k lu t b ng hình th c bu c thôi vi c; c. Thay đ i cơ quan, t ch c, đơn v công tác, v trí ch c danh công vi c ho c ch c v công tác. 4. Cơ quan, t ch c, đơn v c p th có trách nhi m thu h i th , c t góc ho c đ t l trên th đ không đưa th vào s d ng. Đi u 8. Trách nhi m c a cán b , công ch c, viên ch c trong vi c qu n lý và s d ng th 1. Cán b , công ch c, viên ch c có trách nhi m qu n lý, s d ng th theo đúng quy đ nh t i Quy t đ nh này. Tuy t đ i không đư c cho mư n th dư i b t kỳ hình th c nào. 2. Cán b , công ch c, viên ch c làm m t ho c làm hư h ng th ph i báo cáo và gi i trình v i cơ quan, t ch c, đơn v có th m quy n qu n lý th ; đ ng th i đ ngh đư c c p l i ho c đ i th m i. 3. Cán b , công ch c, viên ch c đư c đi u đ ng, luân chuy n, bi t phái đ n cơ quan, t ch c, đơn v khác ph i tr l i th cho cơ quan, t ch c, đơn v cũ; đ ng th i đ ngh cơ quan, t ch c, đơn v m i c p th đ s d ng. 4. Cán b , công ch c, viên ch c thay đ i v ch c danh công vi c ho c ch c v công tác thì đ ngh cơ quan, t ch c, đơn v c p đ i th m i.
  3. 5. Cán b , công ch c, viên ch c khi ngh hưu đư c gi th c a mình sau khi cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý th đã c t góc ho c đ t l trên th . Đi u 9. X lý vi ph m Cán b , công ch c, viên ch c đã đư c c p th nhưng không qu n lý và s d ng th theo đúng quy đ nh t i Đi u 8 c a Quy t đ nh này thì tùy theo tính ch t và m c đ vi ph m s b xem xét k lu t theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 10. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a B N i v : a. Hư ng d n vi c làm th và c p th cán b , công ch c, viên ch c; b. Quy đ nh và c p mã s th cán b , công ch c, viên ch c trong toàn qu c; c. Ki m tra, thanh tra vi c qu n lý và s d ng th đ i v i cán b , công ch c, viên ch c c a các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a. T ch c làm th và c p th cho cán b , công ch c, viên ch c thu c th m quy n qu n lý theo m u quy đ nh t i Quy t đ nh này. Đ i v i cán b , công ch c, viên ch c m i đư c tuy n d ng ho c ti p nh n, thì th i gian c p th không quá 30 ngày k t ngày cán b , công ch c, viên ch c đó có quy t đ nh tuy n d ng ho c ti p nh n; b. Ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n ch đ đeo th đ i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c th m quy n qu n lý. 3. Trách nhi m c a V (ho c Ban) T ch c cán b các B , ngành Trung ương và S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c tham mưu giúp B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n các quy đ nh v ch đ đeo th cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi B , ngành và đ a phương qu n lý c th như sau: a. T ch c vi c làm th và c p th cho cán b , công ch c, viên ch c trong các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p c a Nhà nư c và cán b , công ch c c p xã; b. Hư ng d n, ki m tra, thanh tra vi c qu n lý và s d ng th đ i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c th m quy n qu n lý c a B , ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. c. T ng h p báo cáo B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ho c Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c th c hi n quy đ nh qu n lý và s d ng th đ i v i cán b , công ch c, viên ch c. Đ ng th i, g i v B N i v đ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Đi u 11. Hi u l c thi hành Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có v n đ gì vư ng m c đ ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v B N i v đ nghiên c u, đi u ch nh, b sung cho phù h p. Đi u 12. Trách nhi m thi hành B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph (đ b/c); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;
  4. - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; Tr n Văn Tu n - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - S N i v các t nh, Tp tr c thu c Trung ương; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - C c Ki m tra văn b n, B Tư pháp; - B N i v : B trư ng, Th trư ng và các đơn v , t ch c thu c B ; - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu VT, CCVC (5b). M U TH CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 06/2008/QĐ-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B N iv ) Chú gi i: (1) Hàng th nh t ghi tên cơ quan c p B , c p t nh và tương đương ho c cơ quan c p trên c a cơ quan, t ch c, đơn v tr c ti p s d ng cán b , công ch c, viên ch c: ch in hoa ki u Times New Roman, size 14 (theo b mã tiêu chu n ti ng Vi t TCVN-6909/2001), ch đ m, màu ch vàng nh t đư c in trên n n màu xanh da tr i. (2) Hàng th nh t ghi tên cơ quan, t ch c, đơn v tr c ti p s d ng cán b , công ch c, viên ch c: ch in hoa ki u Times New Roman, size 14 (theo b mã tiêu chu n ti ng Vi t TCVN-6909/2001), ch đ m, màu ch vàng nh t đư c in trên n n màu xanh da tr i. (3) Hàng th ba ghi h và tên c a cán b , công ch c, viên ch c: ch in hoa ki u Times New Roman, size 16 (theo b mã tiêu chu n ti ng Vi t TCVN-6909/2001), ch đ m, màu đen đư c in trên n n màu tr ng. (4) Hàng th tư ghi ch c v ho c ch c danh công vi c hi n t i c a cán b , công ch c, viên ch c: ch in hoa ki u Times New Roman, size 12 (theo b mã tiêu chu n ti ng Vi t TCVN-6909/2001), đ m, màu đen đư c in trên n n màu tr ng. (5) Mã s th theo hư ng d n c a B N i v (ghi hàng th năm) ch in hoa ki u Times New Roman, size 14 (theo b mã tiêu chu n ti ng Vi t TCVN-6909/2001), đ m, màu đ đư c tin trên n n màu tr ng. (6) v trí phía dư i bên trái th là nh màu c 3 x 4cm c a ngư i đư c c p th . (7) v trí phía trên bên trái th là hình Qu c huy đư c in màu theo quy đ nh.
Đồng bộ tài khoản